View original HTML file with complete header information
akasmād ardha kuṅkumam VidSrk_32.23 *(1017)d / akṣāṇām iva śārayaḥ pratigṛhaṃ bhrāntās tavāri striyaḥ VidSrk_41.20
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26101069 (0.0):
nirlagnāḥ kvacid ekatām upagatā baddhāḥ kvacin mocitāḥ % akṣāṇām iva / śārayaḥ pratigṛhaṃ bhrāntās tavāri striyaḥ // VidSrk_41.20 *(1400) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17376016 (0.0):
nirlagnāḥ kvacid ekatām upagatā baddhāḥ kvacin mocitāḥ akṣāṇām iva śārayaḥ / pratigṛhaṃ bhrāntās tavāri striyaḥ // VidSrk_41.20 *(1400) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24297471 (0.0):
nirlagnāḥ kvacid ekatām upagatā baddhāḥ kvacin mocitā % akṣāṇām iva / śārayaḥ pratigṛhaṃ bhrāntās tavāristriyaḥ // VidSrk_41.20 *(1400) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10908181 (0.0):
nirlagnāḥ kvacid ekatām upagatā baddhāḥ kvacin mocitā akṣāṇām iva śārayaḥ / pratigṛhaṃ bhrāntās tavāristriyaḥ // VidSrk_41.20 *(1400) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455292 (0.012):
akrīḍan nimiṣaṃ sa naiti phalinaṃ yat tvāṃ vikāśaikamut VidSrk_33.85c / akṣāṇām iva śārayaḥ pratigṛhaṃ bhrāntās tavāristriyaḥ VidSrk_41.20d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455245 (0.062):
akalitanijapararūpaḥ svakam api doṣaṃ parasthitaṃ vetti VidSrk_38.30a / akasmād ardhakuṅkumam VidSrk_32.23d *(1017d)
akasmād ardha kuṅkumam VidSrk_32.23 *(1017)d / akṣāṇām iva śārayaḥ pratigṛhaṃ bhrāntās tavāri striyaḥ VidSrk_41.20
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26101069 (0.0):
nirlagnāḥ kvacid ekatām upagatā baddhāḥ kvacin mocitāḥ % akṣāṇām iva / śārayaḥ pratigṛhaṃ bhrāntās tavāri striyaḥ // VidSrk_41.20 *(1400) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17376016 (0.0):
nirlagnāḥ kvacid ekatām upagatā baddhāḥ kvacin mocitāḥ akṣāṇām iva śārayaḥ / pratigṛhaṃ bhrāntās tavāri striyaḥ // VidSrk_41.20 *(1400) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24297471 (0.0):
nirlagnāḥ kvacid ekatām upagatā baddhāḥ kvacin mocitā % akṣāṇām iva / śārayaḥ pratigṛhaṃ bhrāntās tavāristriyaḥ // VidSrk_41.20 *(1400) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10908181 (0.0):
nirlagnāḥ kvacid ekatām upagatā baddhāḥ kvacin mocitā akṣāṇām iva śārayaḥ / pratigṛhaṃ bhrāntās tavāristriyaḥ // VidSrk_41.20 *(1400) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455292 (0.012):
akrīḍan nimiṣaṃ sa naiti phalinaṃ yat tvāṃ vikāśaikamut VidSrk_33.85c / akṣāṇām iva śārayaḥ pratigṛhaṃ bhrāntās tavāristriyaḥ VidSrk_41.20d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455245 (0.062):
akalitanijapararūpaḥ svakam api doṣaṃ parasthitaṃ vetti VidSrk_38.30a / akasmād ardhakuṅkumam VidSrk_32.23d *(1017d)
akṣāli sphaṭikopalaiḥ kim aghaṭi dyāv āpṛthivyor vapuḥ VidSrk_29.4 *(900)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087288 (0.0):
karpūraiḥ kim apūri kiṃ malayajair ālepi kiṃ pāradair $ akṣāli / sphaṭikopalaiḥ kim aghaṭi dyāv āpṛthivyor vapuḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362233 (0.0):
karpūraiḥ kim apūri kiṃ malayajair ālepi kiṃ pāradair akṣāli / sphaṭikopalaiḥ kim aghaṭi dyāv āpṛthivyor vapuḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455311 (0.024):
akṣāṇāṃ ca yudhiṣṭhireṇa mahatā jñāto na doṣaḥ kathaṃ VidSrk_40.5c / akṣāli sphaṭikopalaiḥ kim aghaṭi dyāvāpṛthivyor vapuḥ VidSrk_29.4b *(900b)
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9397472 (0.036):
karpūraiḥ kimapūri kiṃ malayajairālepi kiṃ pāradai rakṣāli sphaṭikopalaiḥ / kimaghaṭi dyāvāpṛthivyorvapuḥ' //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12970867 (0.050):
MSS_8897 1 karpūraiḥ kimapūri kiṃ malayajairālepi kiṃ pāradair akṣāli / sphaṭikopalaiḥ kimaghaṭi dyāvāpṛthivyorvapuḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24284728 (0.050):
karpūraiḥ kim apūri kiṃ malayajair ālepi kiṃ pāradair $ akṣāli / sphaṭikopalaiḥ kim aghaṭi dyāvāpṛthivyor vapuḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895449 (0.050):
karpūraiḥ kim apūri kiṃ malayajair ālepi kiṃ pāradair akṣāli / sphaṭikopalaiḥ kim aghaṭi dyāvāpṛthivyor vapuḥ /
akṣuṇṇo vidhir adhvagena ghaṭito vīkṣya prapā pālikām VidSrk_17.50 *(514)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075758 (0.0):
romāñco 'pi nirantaraṃ prakaṭitaḥ prītyā na śaityād apāṃ % akṣuṇṇo vidhir / adhvagena ghaṭito vīkṣya prapā pālikām // VidSrk_17.50 *(514) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350702 (0.0):
romāñco 'pi nirantaraṃ prakaṭitaḥ prītyā na śaityād apāṃ akṣuṇṇo vidhir / adhvagena ghaṭito vīkṣya prapā pālikām // VidSrk_17.50 *(514) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455329 (0.010):
akṣuṇṇasvargalokasthitimuditasurajyeṣṭhagoṣṭhīstutāya VidSrk_4.27b *(56b) / akṣuṇṇo vidhir adhvagena ghaṭito vīkṣya prapāpālikām VidSrk_17.50d *(514d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274169 (0.047):
romāñco 'pi nirantaraṃ prakaṭitaḥ prītyā na śaityād apām % akṣuṇṇo vidhir / adhvagena ghaṭito vīkṣya prapāpālikām // VidSrk_17.50 *(514) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884884 (0.047):
romāñco 'pi nirantaraṃ prakaṭitaḥ prītyā na śaityād apām akṣuṇṇo vidhir / adhvagena ghaṭito vīkṣya prapāpālikām // VidSrk_17.50 *(514) //.
agre śyāmala bindu baddha tilakair madhye 'pi pākānvaya VidSrk_12.2
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12804986 (0.0):
MSS_0243 1 agre śyāmalabindubaddhatilakairmadhye'pi pākānvaya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26069657 (0.0):
kasyacit (Srkm 1326) / agre śyāmala bindu baddha tilakair madhye 'pi pākānvaya $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344598 (0.0):
kasyacit (Srkm 1326) / agre śyāmala bindu baddha tilakair madhye 'pi pākānvaya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455404 (0.0):
agre śyāmalabindubaddhatilakair madhye 'pi pākānvaya VidSrk_12.2a *(294a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24268431 (0.0):
agre śyāmalabindubaddhatilakair madhye 'pi pākānvaya $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10879151 (0.0):
agre śyāmalabindubaddhatilakair madhye 'pi pākānvaya
aṅke nilīya kamituḥ śithilāṅga mudrā VidSrk_19.4 *(562)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26077212 (0.0):
tais tair vijṛmbhita śatair madanopadeśair $ mugdhā vidhāya laḍitāni ca / aṅke nilīya kamituḥ śithilāṅga mudrā % nidrāti nālpa tapasaḥ phala saṃpad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352155 (0.0):
tais tair vijṛmbhita śatair madanopadeśair mugdhā vidhāya laḍitāni ca tāni / aṅke nilīya kamituḥ śithilāṅga mudrā nidrāti nālpa tapasaḥ phala saṃpad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455440 (0.0):
aṅkurite pallavite korakite vikasite ca sahakāre VidSrk_8.37a *(188a) / aṅke nilīya kamituḥ śithilāṅgamudrā VidSrk_19.4c *(562c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24275476 (0.0):
tais tair vijṛmbhitaśatair madanopadeśair $ mugdhā vidhāya laḍitāni ca / aṅke nilīya kamituḥ śithilāṅgamudrā % nidrāti nālpatapasaḥ phalasampad eṣā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10886192 (0.0):
tais tair vijṛmbhitaśatair madanopadeśair mugdhā vidhāya laḍitāni ca tāni / aṅke nilīya kamituḥ śithilāṅgamudrā nidrāti nālpatapasaḥ phalasampad eṣā
aṅgāmoda samocchalad ghṛṇi patad bhṛṅgāvalī mālita VidSrk_3.1 *(25)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061258 (0.0):
3. tato mañju ghoṣa vrajyā / aṅgāmoda samocchalad ghṛṇi patad bhṛṅgāvalī mālita $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336203 (0.0):
3. tato mañju ghoṣa vrajyā / aṅgāmoda samocchalad ghṛṇi patad bhṛṅgāvalī mālita
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12806086 (0.028):
MSS_0299 1 aṅgāmodasamocchaladghṛṇipatadbhṛṅgāvalīmālita
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083037 (0.052):
aṅgāmodasamocchvaladghṛṇipatadbhṛṅgāvalīmālitas+ / sphūrjatkāñchanasūtragumphitamilannīlotpalaśrīs+iva /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14488196 (0.052):
VidSrk_49.4 *(1641)b yasyāḥ śvāsa samīra saurabha patad bhṛṅgāvalī vāraṇa / VidSrk_49.5 *(1642)b tato yāval līlā kalaha kupitāsmi priyatame
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455479 (0.053):
aṅgāmodasamocchvaladghṛṇipatadbhṛṅgāvalīmālitaḥ VidSrk_3.1a *(25a)
aṅge ca pratibhāti mārdavam idaṃ snigdha svabhāvaś ciraṃ VidSrk_17.29
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455504 (0.0):
aṅguṣṭhākramavakritāṅgulir adhaḥ pādārdhanīruddhabhūḥ VidSrk_35.10a / aṅge ca pratibhāti mārdavam idaṃ snigdhasvabhāvaś ciraṃ VidSrk_17.29c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12873122 (1.192):
MSS_4014 2 aṅge ca pratibhāti mārdavamidaṃ snigdhasvabhāvaściraṃ premṇā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075203 (1.192):
viṣamonnatāś ca valayo bhittau samāyām api & / aṅge ca pratibhāti mārdavam idaṃ snigdha svabhāvaś ciraṃ % premṇā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350146 (1.192):
viṣamonnatāś ca valayo bhittau samāyām api / / aṅge ca pratibhāti mārdavam idaṃ snigdha svabhāvaś ciraṃ premṇā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273651 (1.192):
viṣamonnatāś ca valayo bhittau samāyām api & / aṅge ca pratibhāti mārdavam idaṃ snigdhasvabhāvaś ciraṃ % premṇā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884366 (1.192):
viṣamonnatāś ca valayo bhittau samāyām api / / aṅge ca pratibhāti mārdavam idaṃ snigdhasvabhāvaś ciraṃ premṇā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16096968 (0.011):
dṛśyante viṣamonnatās+ca valayas+bhittau samāyām+api / / aṅge ca pratibhāti mārdavam+idam+snigdhasvabhāvas+ciram+
aṅgenāṅgam anupraviśya milato hastāvalepādibhiḥ VidSrk_33.9 *(1027)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12806838 (0.0):
MSS_0334 1 aṅgenāṅgamanupraviśya milato hastāvalepādibhiḥ kā vārtā yudhi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26091124 (0.0):
mūrchiti kelayaḥ punar ime bhṛṅga dvir abhyāhatiḥ // VidSrk_33.8 *(1026) / aṅgenāṅgam anupraviśya milato hastāvalepādibhiḥ $ kā vārtā yudhi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366067 (0.0):
punar ime bhṛṅga dvir abhyāhatiḥ // VidSrk_33.8 *(1026) // / aṅgenāṅgam anupraviśya milato hastāvalepādibhiḥ kā vārtā yudhi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455512 (0.0):
aṅge ca pratibhāti mārdavam idaṃ snigdhasvabhāvaś ciraṃ VidSrk_17.29c / aṅgenāṅgam anupraviśya milato hastāvalepādibhiḥ VidSrk_33.9a *(1027a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24288217 (0.0):
punar ime bhṛṅga dvir abhyāhatiḥ // VidSrk_33.8 *(1026) //. / aṅgenāṅgam anupraviśya milato hastāvalepādibhiḥ $ kā vārtā yudhi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898937 (0.0):
punar ime bhṛṅga dvir abhyāhatiḥ // VidSrk_33.8 *(1026) //. / aṅgenāṅgam anupraviśya milato hastāvalepādibhiḥ kā vārtā yudhi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16112363 (0.057):
aṅgena+aṅgam+anupraviśya milatas+hastāvalepādibhis+
aṅgeṣu kiṃ nakha padāni na maṇḍalāni VidSrk_20.9 *(620)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455516 (0.0):
aṅgenāṅgam anupraviśya milato hastāvalepādibhiḥ VidSrk_33.9a *(1027a) / aṅgeṣu kiṃ nakhapadāni na maṇḍalāni VidSrk_20.9d *(620d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078919 (0.003):
ārdrāṇi kuṅkuma rucīni vilāsinīnām % aṅgeṣu kiṃ nakha padāni na maṇḍalāni
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353862 (0.003):
ārdrāṇi kuṅkuma rucīni vilāsinīnām aṅgeṣu kiṃ nakha padāni na maṇḍalāni //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24277052 (0.003):
ārdrāṇi kuṅkumarucīni vilāsinīnām % aṅgeṣu kiṃ nakhapadāni na maṇḍalāni //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10887769 (0.003):
ārdrāṇi kuṅkumarucīni vilāsinīnām aṅgeṣu kiṃ nakhapadāni na maṇḍalāni //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16100540 (0.003):
ārdrāṇi kuṅkumarucīni vilāsinīnām+aṅgeṣu kim+nakhapadāni na maṇḍalāni //
aṅgeṣv alabdha paribhoga sukho 'ndhakāro VidSrk_28.8 *(892)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455534 (0.0):
aṅgeṣu prathamapravṛddhaphalinī lāvaṇyasampādinī VidSrk_22.30c *(729c) / aṅgeṣv alabdhaparibhogasukho 'ndhakāro VidSrk_28.8c *(892c)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12925833 (0.058):
MSS_6658 2 a geṣvalabdhaparibhogasukho'ndhakāro gṛhṇāti keśaracanāsu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087046 (0.061):
utsārito hasita dīdhitibhiḥ kapolād $ ekāvalībhir avadhūta iva stanebhyaḥ / aṅgeṣv alabdha paribhoga sukho 'ndhakāro % gṛhṇāti keśa racanāsu ruṣeva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17361991 (0.061):
utsārito hasita dīdhitibhiḥ kapolād ekāvalībhir avadhūta iva stanebhyaḥ / / aṅgeṣv alabdha paribhoga sukho 'ndhakāro gṛhṇāti keśa racanāsu ruṣeva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24284502 (0.061):
utsārito hasitadīdhitibhiḥ kapolād $ ekāvalībhir avadhūta iva stanebhyaḥ & / aṅgeṣv alabdhaparibhogasukho 'ndhakāro % gṛhṇāti keśaracanāsu ruṣeva nārīḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895223 (0.061):
utsārito hasitadīdhitibhiḥ kapolād ekāvalībhir avadhūta iva stanebhyaḥ / / aṅgeṣv alabdhaparibhogasukho 'ndhakāro gṛhṇāti keśaracanāsu ruṣeva nārīḥ
acchaḥ kaccheṣu paṅkaḥ sukhayati saritām ātapād ukṣa pālam VidSrk_11.17
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344282 (0.0):
kedārebhyaḥ praṇālaiḥ praviśati śapharī paṅktir ādhāram ārād acchaḥ / kaccheṣu paṅkaḥ sukhayati saritām ātapād ukṣa pālam // VidSrk_11.17 *(282)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455538 (0.0):
aṅgeṣv alabdhaparibhogasukho 'ndhakāro VidSrk_28.8c *(892c) / acchaḥ kaccheṣu paṅkaḥ sukhayati saritām ātapād ukṣapālam VidSrk_11.17d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26069336 (1.788):
kedārebhyaḥ praṇālaiḥ praviśati śapharī paṅktir ādhāram ārād % acchaḥ / kaccheṣu paṅkaḥ sukhayati saritām ātapād ukṣa pālam // VidSrk_11.17 *(282)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24268124 (1.788):
kedārebhyaḥ praṇālaiḥ praviśati śapharīpaṅktir ādhāram ārād % acchaḥ / kaccheṣu paṅkaḥ sukhayati saritām ātapād ukṣapālam // VidSrk_11.17 *(282)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878844 (1.788):
kedārebhyaḥ praṇālaiḥ praviśati śapharīpaṅktir ādhāram ārād acchaḥ / kaccheṣu paṅkaḥ sukhayati saritām ātapād ukṣapālam // VidSrk_11.17 *(282)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12907541 (0.054):
MSS_5737 2 kedārebhyaḥ praṇālaiḥ praviśati śapharīpaṅktirādhāramārād / acchaḥ kaccheṣu paṅkaḥ sukhayati saritāmātapādukṣapālam //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16091156 (0.064):
acchas+kaccheṣu paṅkas+sukhayati saritām+ātapāt+ukṣapālam // VidSrk_11.17 / abhinandasya
aṭṭeṣu kāṇḍa paṭa vārita śīkareṣu VidSrk_10.10 *(224)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455588 (0.0):
añjalisthāni puṣpāṇi VidSrk_37.20a *(1232a) / aṭṭeṣu kāṇḍapaṭavāritaśīkareṣu VidSrk_10.10c *(224c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16089479 (0.031):
dhārānipātaravabodhitapañjarasthadātyūhaḍambarakarambitakaṇṭhakūjās+ / / aṭṭeṣu kāṇḍapaṭavāritaśīkareṣu dhanyās+pibanti mukhatāmarasam+vadhūnām //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24266572 (0.033):
dhārānipātaravabodhitapañjarastha $ dātyūhaḍambarakarambitakaṇṭhakūjāḥ & / aṭṭeṣu kāṇḍapaṭavāritaśīkareṣu % dhanyāḥ pibanti mukhatāmarasaṃ vadhūnām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877291 (0.033):
dhārānipātaravabodhitapañjarastha dātyūhaḍambarakarambitakaṇṭhakūjāḥ / / aṭṭeṣu kāṇḍapaṭavāritaśīkareṣu dhanyāḥ pibanti mukhatāmarasaṃ vadhūnām //
atigata sakhī hastonmāna kramaṃ divasa kramair VidSrk_15.45 *(378)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455657 (0.0):
atikrāntaṃ tais taiḥ kavibhir abhinandādibhir api VidSrk_42.40b *(1500b) / atigatasakhīhastonmānakramaṃ divasakramair VidSrk_15.45c *(378c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26072133 (1.192):
prāptocchvāsa vyudasta mitho 'ntaram & / atigata sakhī hastonmāna kramaṃ divasa kramair % idam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347077 (1.192):
prāptocchvāsa vyudasta mitho 'ntaram / / atigata sakhī hastonmāna kramaṃ divasa kramair idam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24270774 (1.192):
yatprāptocchvāsavyudastamithontaram & / atigatasakhīhastonmānakramaṃ divasakramair % idam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881492 (1.192):
yatprāptocchvāsavyudastamithontaram / / atigatasakhīhastonmānakramaṃ divasakramair idam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16093976 (0.045):
yatprāptocchvāsavyudastamithontaram / / atigatasakhīhastonmānakramam+divasakramais+
atiprauḍhā rātrir bahala śikha dīpaḥ prabhavati VidSrk_19.15 *(573)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455682 (0.0):
atipīnāṃ tamorājīṃ VidSrk_26.2a *(855a) / atiprauḍhā rātrir bahalaśikhadīpaḥ prabhavati VidSrk_19.15a *(573a)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12811047 (1.192):
MSS_0583 1 atiprauḍhā rātrirbahalaśikhadīpaḥ prabhavati priyaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26077555 (1.192):
2.18, Svsu.ā. 2147, Spdśā.pa. 3747, Smvsū.mu. 86.17, Skmsa.u.ka. 1171) / atiprauḍhā rātrir bahala śikha dīpaḥ prabhavati $ priyaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352499 (1.192):
2.18, Svsu.ā. 2147, Spdśā.pa. 3747, Smvsū.mu. 86.17, Skmsa.u.ka. 1171) / atiprauḍhā rātrir bahala śikha dīpaḥ prabhavati priyaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24275788 (1.192):
vikaṭanitambāyāḥ / atiprauḍhā rātrir bahalaśikhadīpaḥ prabhavati $ priyaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10886503 (1.192):
vikaṭanitambāyāḥ / atiprauḍhā rātrir bahalaśikhadīpaḥ prabhavati priyaḥ
atirutam anukartuṃ rājakīre pravṛtte VidSrk_20.5 *(616)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27495208 (1.192):
ratirutam anukartuṃ rājakīre pravṛtte VidSrk_20.5b *(616b)
atiharita patra parikara saṃpanna spandanaika viṭapasya VidSrk_27.19
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12811687 (0.0):
MSS_0626 1 atiharitapatraparikara saṃpannaspandanaikaviṭapasya /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17361558 (0.0):
acalasiṃhasya acala siṃhasya | (Skmsa.u.ka. 1196, malayarājasya) / atiharita patra parikara saṃpanna spandanaika viṭapasya /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455706 (0.013):
atirabhasakṛtānāṃ karmaṇām ā vipatter VidSrk_49.29c *(1666c) / atiharitapatraparikarasampannaspandanaikaviṭapasya VidSrk_27.19a *(876a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10894796 (0.013):
acalasiṃhasya / atiharitapatraparikarasampannaspandanaikaviṭapasya /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16107969 (0.013):
acalasiṃhasya / atiharitapatraparikarasampannaspandanaikaviṭapasya /
atyaccho 'yam adhaś ca paṅkam akhilaṃ chāyāpadeśād abhūt VidSrk_29.17
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087681 (0.0):
kiṃ nu dhvānta payodhir eṣa kataka kṣodair ivendoḥ karair $ atyaccho 'yam / adhaś ca paṅkam akhilaṃ chāyāpadeśād abhūt &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362626 (0.0):
kiṃ nu dhvānta payodhir eṣa kataka kṣodair ivendoḥ karair atyaccho 'yam / adhaś ca paṅkam akhilaṃ chāyāpadeśād abhūt /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455726 (0.0):
atyaktāyādriputryā tripuraharajagatkleśahantre namas te VidSrk_4.27d / atyaccho 'yam adhaś ca paṅkam akhilaṃ chāyāpadeśād abhūt VidSrk_29.17b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24285076 (0.0):
kiṃ nu dhvāntapayodhir eṣa katakakṣodair ivendoḥ karair $ atyaccho 'yam / adhaś ca paṅkam akhilaṃ chāyāpadeśād abhūt &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895799 (0.0):
kiṃ nu dhvāntapayodhir eṣa katakakṣodair ivendoḥ karair atyaccho 'yam / adhaś ca paṅkam akhilaṃ chāyāpadeśād abhūt /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16109043 (0.043):
atyacchas+ayam+adhas+ca paṅkam+akhilam+chāyāpadeśāt+abhūt /
atyantābhimate 'pi vastuni vidhir yāsāṃ niṣedhātmakas VidSrk_16.1 *(384)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26072298 (0.0):
arpayanti na punaḥ saṃpūrṇa dṛṣṭiṃ priye & / atyantābhimate 'pi vastuni vidhir yāsāṃ niṣedhātmakas % tās
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347242 (0.0):
arpayanti na punaḥ saṃpūrṇa dṛṣṭiṃ priye / / atyantābhimate 'pi vastuni vidhir yāsāṃ niṣedhātmakas tās
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455742 (0.0):
atyantaṃ karisūkarāhigavayair bhīmaṃ puraḥ kānanam VidSrk_24.4b *(810b) / atyantābhimate 'pi vastuni vidhir yāsāṃ niṣedhātmakaṃ VidSrk_16.1c *(384c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24270937 (0.0):
arpayanti na punaḥ sampūrṇadṛṣṭiṃ priye & / atyantābhimate 'pi vastuni vidhir yāsāṃ niṣedhātmakaṃ % tās
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881655 (0.0):
na punaḥ sampūrṇadṛṣṭiṃ priye / / atyantābhimate 'pi vastuni vidhir yāsāṃ niṣedhātmakaṃ tās
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 888089 (0.0):
varamarpayanti, na punaḥ sampūrṇadṛṣṭiṃ priye / / atyantābhimate 'pi vastuni vidhiryāsāṃ niṣedhātmaka
atyuktau yadi na prakupyasi mṛṣā vādaṃ na cen manyase VidSrk_41.24
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26101190 (0.0):
97.78, Kuval, p. 161) / atyuktau yadi na prakupyasi mṛṣā vādaṃ na cen manyase $ tad brūmo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17376138 (0.0):
97.78, Kuval, p. 161) / atyuktau yadi na prakupyasi mṛṣā vādaṃ na cen manyase tad brūmo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455752 (0.051):
atyuktau yadi na prakupyasi mṛṣāvādaṃ na cen manyase VidSrk_41.24a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12812801 (0.061):
MSS_0689 1 atyuktau yadi na prakupyasi mṛṣāvādaṃ na cenmanyase
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24297579 (0.061):
atyuktau yadi na prakupyasi mṛṣāvādaṃ na cen manyase $ tad brūmo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10908290 (0.061):
atyuktau yadi na prakupyasi mṛṣāvādaṃ na cen manyase tad brūmo
atyutsārya bahir viṭaṅga vaḍabhī gaṇḍa sthala śyāmikāṃ VidSrk_28.10
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087096 (0.0):
triyāmā taruṇayati nijaṃ nīlimānaṃ vaneṣu // VidSrk_28.9 *(893) // / atyutsārya bahir viṭaṅga vaḍabhī gaṇḍa sthala śyāmikāṃ $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362041 (0.0):
triyāmā taruṇayati nijaṃ nīlimānaṃ vaneṣu // VidSrk_28.9 *(893) // / atyutsārya bahir viṭaṅga vaḍabhī gaṇḍa sthala śyāmikāṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12812974 (0.010):
MSS_0696 1 atyutsārya bahirviṭaṅkavaḍabhīgaṇḍasthalaśyāmikāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455773 (0.020):
atyuccaiḥ padam icchatā punar iyaṃ no laṅghanīyā tvayā VidSrk_33.105b / atyutsārya bahir viṭaṅgavaḍabhīgaṇḍasthalaśyāmikāṃ VidSrk_28.10a *(894a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24284548 (0.020):
triyāmā taruṇayati nijaṃ nīlimānaṃ vaneṣu // VidSrk_28.9 *(893) //. / atyutsārya bahir viṭaṅgavaḍabhīgaṇḍasthalaśyāmikāṃ $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895269 (0.020):
taruṇayati nijaṃ nīlimānaṃ vaneṣu // VidSrk_28.9 *(893) //. / atyutsārya bahir viṭaṅgavaḍabhīgaṇḍasthalaśyāmikāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16108477 (0.020):
prārambhe+api triyāmā taruṇayati nijam+nīlimānam+vaneṣu // VidSrk_28.9 / atyutsārya bahir+viṭaṅgavaḍabhīgaṇḍasthalaśyāmikām+
atyudgāḍha raya sthirākṛti ghana dhvāna bhraman mandara VidSrk_2.3 *(19)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061072 (0.0):
ratnakīrteḥ / atyudgāḍha raya sthirākṛti ghana dhvāna bhraman mandara $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336017 (0.0):
ratnakīrteḥ / atyudgāḍha raya sthirākṛti ghana dhvāna bhraman mandara
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455780 (0.022):
atyutsārya bahir viṭaṅgavaḍabhīgaṇḍasthalaśyāmikāṃ VidSrk_28.10a *(894a) / atyudgāḍharayasthirākṛtighanadhvānabhramanmandara VidSrk_2.3a *(19a)
Nagarjuna: Pancakrama (= Pk) (nagpancu.htm.txt) 27744801 (0.037):
atyudgāḍharayasthirākṛtighanadhvānabhramanmandara-
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260294 (0.037):
atyudgāḍharayasthirākṛtighanadhvānabhramanmandara $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871015 (0.037):
atyudgāḍharayasthirākṛtighanadhvānabhramanmandara
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082832 (0.037):
atyudgāḍharayasthirākṛtighanadhvānabhramanmandarakṣubdhakṣīradhivīcisaṃcayagataprāleyapādopamas+
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12813025 (0.040):
MSS_0699 1 atyudgāḍharayasthirākṛtighanadhvānabhramanmandara
atraiva svayam eva citra phalake kampa skhalal lekhayā VidSrk_18.15
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26076823 (0.0):
manovinodasyaitau / atraiva svayam eva citra phalake kampa skhalal lekhayā $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351765 (0.0):
manovinodasyaitau / atraiva svayam eva citra phalake kampa skhalal lekhayā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455807 (0.031):
atraiṣa svayam eva citraphalake kampaskhalallekhayā VidSrk_18.15a *(549a)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12813813 (0.058):
MSS_0734 1 atraiṣa svayameva citraphalake kampaskhalallekhayā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24275123 (0.058):
atraiṣa svayam eva citraphalake kampaskhalallekhayā $ saṃtāpārtivinodanāya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10885838 (0.058):
atraiṣa svayam eva citraphalake kampaskhalallekhayā saṃtāpārtivinodanāya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16098519 (0.058):
atra+eṣa svayam+eva citraphalake kampaskhalallekhayā
atha jāmbūnada patra piñjarābham VidSrk_29.45 *(941)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455828 (0.0):
atha ca hṛdaye mānagranthiḥ svayaṃ śithilāyate VidSrk_8.8d *(159d) / atha jāmbūnadapatrapiñjarābham VidSrk_29.45b *(941b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26088473 (0.056):
sphuṭa kokanadāruṇaṃ purastād $ atha jāmbūnada patra piñjarābham &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363418 (0.056):
sphuṭa kokanadāruṇaṃ purastād atha jāmbūnada patra piñjarābham /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24285792 (0.056):
sphuṭakokanadāruṇaṃ purastād $ atha jāmbūnadapatrapiñjarābham &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10896513 (0.056):
sphuṭakokanadāruṇaṃ purastād atha jāmbūnadapatrapiñjarābham /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16109804 (0.060):
sphuṭakokanadāruṇam+purastāt+atha jāmbūnadapatrapiñjarābham / / kramalaṅghitamugdhabhāvam+indos+sphaṭikacchedanibham+vibhāti bimbam //
adarpaṃ kandarpaṃ jana nayana nirmāṇam aphalaṃ VidSrk_16.22 *(405)c
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19119748 (0.0):
maraṇaśaraṇaṃ bāndhavajanam / / adarpaṃ kandarpaṃ jananayananirmāṇamaphalaṃ jagajjīrṇāraṇyaṃ kathamasi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12867262 (0.0):
MSS_3733 2 adarpaṃ kandarpaṃ jananayananirmāṇamaphalaṃ jagajjīrṇāraṇyaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26072821 (0.0):
maraṇa śaraṇaṃ bāndhava janam & / adarpaṃ kandarpaṃ jana nayana nirmāṇam aphalaṃ % jagaj jīrṇāraṇyaṃ katham
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347764 (0.0):
maraṇa śaraṇaṃ bāndhava janam / / adarpaṃ kandarpaṃ jana nayana nirmāṇam aphalaṃ jagaj jīrṇāraṇyaṃ katham
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455841 (0.0):
athāśāḥ pūrayann eva VidSrk_33.39c *(1057c) / adarpaṃ kandarpaṃ jananayananirmāṇam aphalaṃ VidSrk_16.22c *(405c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24271416 (0.0):
maraṇaśaraṇaṃ bāndhavajanam & / adarpaṃ kandarpaṃ jananayananirmāṇam aphalaṃ % jagaj jīrṇāraṇyaṃ katham
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10882133 (0.0):
bāndhavajanam / / adarpaṃ kandarpaṃ jananayananirmāṇam aphalaṃ jagaj jīrṇāraṇyaṃ katham asi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16094643 (0.017):
nirālokam+lokam+maraṇaśaraṇam+bāndhavajanam / / adarpam+kandarpam+jananayananirmāṇam+aphalam+
adya svarga vadhū gaṇe guṇamaya tvat kīrtim indūjjvalām VidSrk_32.13
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12816077 (0.0):
MSS_0867 1 adya svargavadhūgaṇe guṇamaya tvatkīrtimindūjjavalām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090521 (0.0):
adya svarga vadhū gaṇe guṇamaya tvat kīrtim indūjjvalām $ uccair gāyati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365465 (0.0):
adya svarga vadhū gaṇe guṇamaya tvat kīrtim indūjjvalām uccair gāyati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455874 (0.0):
adya smarāmi parimṛjya paṭāñcalena VidSrk_23.36c *(787c) / adya svargavadhūgaṇe guṇamaya tvatkīrtim indūjvalām VidSrk_32.13a *(1007a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24287647 (0.0):
śākhāpratānaḥ kusumam uḍucayo yasya candraḥ phalaṃ ca // VidSrk_32.12 / adya svargavadhūgaṇe guṇamaya tvatkīrtim indūjvalām $ uccair gāyati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898367 (0.0):
śākhāpratānaḥ kusumam uḍucayo yasya candraḥ phalaṃ ca // VidSrk_32.12 / adya svargavadhūgaṇe guṇamaya tvatkīrtim indūjvalām uccair gāyati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16111774 (0.0):
jyotsnā śākhāpratānas+kusumam+uḍucayas+yasya candras+phalam+ca // / VidSrk_32.12 *(1006) // / adya svargavadhūgaṇe guṇamaya tvatkīrtim+indūjvalām+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455881 (0.031):
adya svargavadhūgaṇe guṇamaya tvatkīrtim indūjvalām VidSrk_32.13a *(1007a)
adyānandaṃ dadhati vicarac cakravākopacañcu VidSrk_11.23 *(288)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26069523 (1.192):
prasabha vilasad rājahaṃsāvataṃsāḥ & / adyānandaṃ dadhati vicarac cakravākopacañcu %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455900 (0.022):
adyānandaṃ dadati vicaraccakravākopacañcu VidSrk_11.23c *(288c) / adyāpi śaiśavadaśālaḍitāni tāni VidSrk_15.10b *(343b)
adyāpi śaiśava daśā laḍitāni tāni VidSrk_15.10 *(343)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455907 (1.192):
adyāpi śaiśavadaśālaḍitāni tāni VidSrk_15.10b *(343b) / adyāpi stanaśailadurgaviṣame sīmantinīnāṃ hṛdi VidSrk_29.25a *(921a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26071128 (0.055):
gehād bahir virama cāpalam astu dūram $ adyāpi śaiśava daśā laḍitāni tāni
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346071 (0.055):
gehād bahir virama cāpalam astu dūram adyāpi śaiśava daśā laḍitāni tāni /
adyāpi stana śaila durga viṣame sīmantinīnāṃ hṛdi VidSrk_29.25 *(921)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818694 (0.0):
MSS_0982 1 adyāpi stanaśailadurgaviṣame sīmantinīnāṃ hṛdi sthātuṃ vāñchati
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13373836 (0.0):
{adyāpi stanaśailadurgaviṣame sīmantinīnāṃ hṛdi
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23078213 (0.0):
(15) asthānasthasamāsaṃ yathā adyāpi stanaśailadurgaviṣame sīmantinīnāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087900 (0.0):
pāṇineḥ || (Skmsa.u.ka. 411) / adyāpi stana śaila durga viṣame sīmantinīnāṃ hṛdi $ sthātuṃ vāñchati māna
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362845 (0.0):
pāṇineḥ || (Skmsa.u.ka. 411) / adyāpi stana śaila durga viṣame sīmantinīnāṃ hṛdi sthātuṃ vāñchati māna
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455915 (0.0):
adyāpi śaiśavadaśālaḍitāni tāni VidSrk_15.10b *(343b) / adyāpi stanaśailadurgaviṣame sīmantinīnāṃ hṛdi VidSrk_29.25a *(921a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24285275 (0.0):
hasitam iva parispaṣṭam āśāvadhūbhiḥ // VidSrk_29.24 *(920) //. / pāṇineḥ / adyāpi stanaśailadurgaviṣame sīmantinīnāṃ hṛdi $ sthātuṃ vāñchati māna eṣa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895998 (0.0):
hasitam iva parispaṣṭam āśāvadhūbhiḥ // VidSrk_29.24 *(920) //. / pāṇineḥ / adyāpi stanaśailadurgaviṣame sīmantinīnāṃ hṛdi sthātuṃ vāñchati māna eṣa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16109259 (0.0):
dūrārūḍhe pramode hasitam+iva parispaṣṭam+āśāvadhūbhis+ // VidSrk_29.24 / pāṇines+ / adya+api stanaśailadurgaviṣame sīmantinīnām+hṛdi
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 909722 (0.0):
asthanasthasamāsatā yathā / adyāpi stanaśailadurgaviṣame sīmantinīnāṃ hṛdi sthātuṃ vāñchati māna eṣa"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2600613 (0.030):
asthanasthasamāsatā yathā--- / adyāpi stanaśailadurgaviṣame sīmantinīnāṃ hṛdi sthātuṃ vāñchati māna eṣa"
adyāpy urvī valaya tilaka śyāmalimnāvaliptāny VidSrk_32.24 *(1018)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090858 (0.0):
asībhāñji gaṇḍa sthalāni & / adyāpy urvī valaya tilaka śyāmalimnāvaliptāny % ābhāsante vada dhavalitaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365801 (0.0):
asībhāñji gaṇḍa sthalāni / / adyāpy urvī valaya tilaka śyāmalimnāvaliptāny ābhāsante vada dhavalitaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455932 (0.0):
adyāpy unmanayanti kānanaśukāḥ so 'yaṃ girir mālyavān VidSrk_47.10d / adyāpy urvīvalayatilaka śyāmalimnāvaliptāny VidSrk_32.24c *(1018c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24287967 (0.0):
madajalamasībhāñji gaṇḍasthalāni & / adyāpy urvīvalayatilaka śyāmalimnāvaliptāny % ābhāsante vada dhavalitaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898687 (0.0):
madajalamasībhāñji gaṇḍasthalāni / / adyāpy urvīvalayatilaka śyāmalimnāvaliptāny ābhāsante vada dhavalitaṃ kiṃ
adyāmbhaḥ paritaḥ patiṣyati bhuvas tāpo 'dya nirvāsyati VidSrk_10.29
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818966 (0.0):
MSS_0993 1 adyāmbhaḥ paritaḥ patiṣyati bhuvastāpo'dya nirvāsyati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068231 (0.0):
sma // VidSrk_10.28 *(242) // / adyāmbhaḥ paritaḥ patiṣyati bhuvas tāpo 'dya nirvāsyati $ kṣetreṣv adya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343172 (0.0):
sma // VidSrk_10.28 *(242) // / adyāmbhaḥ paritaḥ patiṣyati bhuvas tāpo 'dya nirvāsyati kṣetreṣv adya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455954 (0.0):
adyābhogini gāḍhamarmanivahe harmāgravedījuṣāṃ VidSrk_34.12a *(1136a) / adyāmbhaḥ paritaḥ patiṣyati bhuvas tāpo 'dya nirvāsyati VidSrk_10.29a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24267084 (0.0):
// VidSrk_10.28 *(242) // / adyāmbhaḥ paritaḥ patiṣyati bhuvas tāpo 'dya nirvāsyati $ kṣetreṣv adya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877804 (0.0):
// VidSrk_10.28 *(242) // / adyāmbhaḥ paritaḥ patiṣyati bhuvas tāpo 'dya nirvāsyati kṣetreṣv adya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16090023 (0.029):
VidSrk_10.28 *(242) // / adya+ambhas+paritas+patiṣyati bhuvas+tāpas+adya nirvāsyati
adyāyaṃ para cakra bhūma nṛpater voḍhuṃ trilokī dhuraṃ VidSrk_41.33
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26101513 (0.0):
adyāyaṃ para cakra bhūma nṛpater voḍhuṃ trilokī dhuraṃ %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17376461 (0.0):
adyāyaṃ para cakra bhūma nṛpater voḍhuṃ trilokī dhuraṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455963 (0.0):
adyāmbhaḥ paritaḥ patiṣyati bhuvas tāpo 'dya nirvāsyati VidSrk_10.29a / adyāyaṃ paracakrabhūmanṛpater voḍhuṃ trilokīdhuraṃ VidSrk_41.33c *(1413c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24297879 (0.0):
adyāyaṃ paracakrabhūmanṛpater voḍhuṃ trilokīdhuraṃ %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10908590 (0.0):
adyāyaṃ paracakrabhūmanṛpater voḍhuṃ trilokīdhuraṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16122497 (0.032):
adya+ayam+paracakrabhūmanṛpates+voḍhum+trilokīdhuram+
adha upari nidhāya stambhikāṃ roma rājīm VidSrk_16.32 *(415)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456022 (0.0):
adridroṇīkuṭīre kuhariṇi hariṇārātayo yāpayatni VidSrk_9.13d *(203d) / adha upari nidhāya stambhikāṃ romarājīm VidSrk_16.32b *(415b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073080 (1.192):
sutanu bhava gabhīraṃ gartam utpādya nābhīm $ adha upari nidhāya / stambhikāṃ roma rājīm &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348023 (1.192):
sutanu bhava gabhīraṃ gartam utpādya nābhīm adha upari nidhāya stambhikāṃ / roma rājīm /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24271665 (0.051):
sutanu bhavagabhīraṃ gartam utpādya nābhīm $ adha upari nidhāya stambhikāṃ / romarājīm &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10882382 (0.051):
sutanu bhavagabhīraṃ gartam utpādya nābhīm adha upari nidhāya stambhikāṃ / romarājīm /
adharam indukarād api śubhrayanty aruṇayanty aruṇād api kiṃ dṛśam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12846373 (0.0):
MSS_2546 2 adharamindukarādapi śubhrayanty aruṇayantyaruṇādapi kiṃ dṛśam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456030 (0.0):
adha upari nidhāya stambhikāṃ romarājīm VidSrk_16.32b *(415b) / adharam indukarād api śubhrayanty aruṇayanty aruṇād api kiṃ dṛśam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884249 (0.0):
amṛtasiktam ivāṅgam idaṃ yadi bhavati tanvi tavādbhutavīkṣitaiḥ /* / adharam indukarād api śubhrayanty aruṇayanty aruṇād api kiṃ dṛśam //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350017 (0.040):
amṛta siktam ivāṅgam idaṃ yadi bhavati tanvi tavādbhuta vīkṣitaiḥ /* / adharam indukarād api śubhrayanty aruṇayanty aruṇād api kiṃ dṛśam //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273534 (0.056):
adharam indukarād api śubhrayanty aruṇayanty aruṇād api kiṃ dṛśam // / VidSrk_17.23 *(487) //* / sā netrāñjanatāṃ punar vrajati me vācām ayaṃ vibhramaḥ $
VidSrk_17.23 *(487)/b / adharaḥ padmarāgo 'yam VidSrk_20.18 *(629)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456034 (0.0):
adharam indukarād api śubhrayanty aruṇayanty aruṇād api kiṃ dṛśam / VidSrk_17.23b *(487b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273534 (0.049):
adharam indukarād api śubhrayanty aruṇayanty aruṇād api kiṃ dṛśam // / VidSrk_17.23 *(487) //* / sā netrāñjanatāṃ punar vrajati me vācām ayaṃ vibhramaḥ $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884249 (0.049):
adharam indukarād api śubhrayanty aruṇayanty aruṇād api kiṃ dṛśam // / VidSrk_17.23 *(487) //*
adhaḥ paśyan pārśva dvaya valita sācīkṛta śirāḥ VidSrk_11.8 *(273)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12819715 (0.0):
MSS_1027 1 adhaḥ paśyan pārśvadvayavalitasācīkṛtaśirāḥ śanaiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26069038 (0.0):
madhu mada paṭīyān kalakalaḥ // VidSrk_11.7 *(272) // / adhaḥ paśyan pārśva dvaya valita sācīkṛta śirāḥ $ śanaiḥ pakṣa sthairyād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343979 (0.0):
madhu mada paṭīyān kalakalaḥ // VidSrk_11.7 *(272) // / adhaḥ paśyan pārśva dvaya valita sācīkṛta śirāḥ śanaiḥ pakṣa sthairyād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456067 (0.0):
adhastād īkṣate janam VidSrk_33.68d *(1086d) / adhaḥ paśyan pārśvadvayavalitasācīkṛtaśirāḥ VidSrk_11.8a *(273a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24267846 (0.0):
madhumadapaṭīyān kalakalaḥ // VidSrk_11.7 *(272) //. / adhaḥ paśyan pārśvadvayavalitasācīkṛtaśirāḥ $ śanaiḥ pakṣasthairyād divi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878566 (0.0):
madhumadapaṭīyān kalakalaḥ // VidSrk_11.7 *(272) //. / adhaḥ paśyan pārśvadvayavalitasācīkṛtaśirāḥ śanaiḥ pakṣasthairyād divi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16090853 (0.0):
dvirephācāryāṇām+madhumadapaṭīyān+kalakalas+ // VidSrk_11.7 *(272) // / adhas+paśyan+pārśvadvayavalitasācīkṛtaśirās+
adhika vikasad antar vismaya smera tāraiḥ VidSrk_17.18 *(482)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26074936 (0.0):
alasa valita mugdha snigdha niṣpanda mandair $ / adhika vikasad antar vismaya smera tāraiḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349879 (0.0):
alasa valita mugdha snigdha niṣpanda mandair / adhika vikasad antar vismaya smera tāraiḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456075 (0.0):
adhaḥ paśyan pārśvadvayavalitasācīkṛtaśirāḥ VidSrk_11.8a *(273a) / adhikavikasadantarvismayasmeratāraiḥ VidSrk_17.18b *(482b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273395 (0.030):
alasavalitamugdhasnigdhaniṣpandamandair $ / adhikavikasadantarvismayasmeratāraiḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884110 (0.030):
alasavalitamugdhasnigdhaniṣpandamandair / adhikavikasadantarvismayasmeratāraiḥ /
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21971374 (0.060):
alasavalitamugdhasnigdhaniṣpandamandair / adhikavikasadantarvismayasmeratāraiḥ /"
adhika śyāma kalaṅka paṅka lekhaḥ VidSrk_30.22 *(978)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456079 (0.0):
adhikavikasadantarvismayasmeratāraiḥ VidSrk_17.18b *(482b) / adhikaśyāmakalaṅkapaṅkalekhaḥ VidSrk_30.22b *(978b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24286793 (0.059):
kṛtapādanigūhano 'vasīdann $ adhikaśyāmakalaṅkapaṅkalekhaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10897512 (0.059):
kṛtapādanigūhano 'vasīdann adhikaśyāmakalaṅkapaṅkalekhaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26089564 (0.061):
kṛta pāda nigūhanovasīdann $ adhika śyāma kalaṅka paṅka lekhaḥ & / gaganodadhi paścimānta lagno % vidhur uttāna ivāsti kūrma rājaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17364508 (0.061):
kṛta pāda nigūhanovasīdann adhika śyāma kalaṅka paṅka lekhaḥ / / gaganodadhi paścimānta lagno vidhur uttāna ivāsti kūrma rājaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16110858 (0.063):
kṛtapādanigūhanas+avasīdan+adhikaśyāmakalaṅkapaṅkalekhas+ /
adhīrākṣyāḥ pīna stana kalasam āskandasi muhuḥ VidSrk_16.39 *(422)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073241 (1.192):
ānandavardhanasya / adhīrākṣyāḥ pīna stana kalasam āskandasi muhuḥ $ kramād ūru dvandvaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348184 (1.192):
ānandavardhanasya / adhīrākṣyāḥ pīna stana kalasam āskandasi muhuḥ kramād ūru dvandvaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456102 (0.029):
adhīte bhikṣābhug bhuvam adhiśayānaś cirataram VidSrk_42.18b *(1478b) / adhīrākṣyāḥ pīnastanakalaśam āskandasi muhuḥ VidSrk_16.39a *(422a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24271822 (0.031):
adhīrākṣyāḥ pīnastanakalaśam āskandasi muhuḥ $ kramād ūrudvandvaṃ kalayasi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10882538 (0.031):
adhīrākṣyāḥ pīnastanakalaśam āskandasi muhuḥ kramād ūrudvandvaṃ kalayasi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12821534 (0.061):
MSS_1134 1 adhīrākṣyāḥ pīnastanakalaśamāskandasi muhuḥ kramādūrudvandvaṃ
adhyetṝṇāṃ dadhānaṃ bhṛśam ala sadṛśāṃ kiṃcid aṅgāvasādaṃ VidSrk_31.6
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26089843 (0.0):
uddaṇḍābja cchadālī talam upagamayed rājahaṃsī kulāni & / adhyetṝṇāṃ dadhānaṃ bhṛśam ala sadṛśāṃ kiṃcid aṅgāvasādaṃ % devasyaitat
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17364787 (0.0):
uddaṇḍābja cchadālī talam upagamayed rājahaṃsī kulāni / / adhyetṝṇāṃ dadhānaṃ bhṛśam ala sadṛśāṃ kiṃcid aṅgāvasādaṃ devasyaitat
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456127 (0.0):
adho 'dho gaṅgāvad vayam upagatā dūram athavā VidSrk_40.21c *(1353c) / adhyetṝṇāṃ dadhānaṃ bhṛśam alasadṛśāṃ kiṃcid aṅgāvasādaṃ VidSrk_31.6c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24287037 (0.0):
uddaṇḍābjacchadālītalam upagamayed rājahaṃsīkulāni & / adhyetṝṇāṃ dadhānaṃ bhṛśam alasadṛśāṃ kiṃcid aṅgāvasādaṃ % devasyaitat
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10897757 (0.0):
uddaṇḍābjacchadālītalam upagamayed rājahaṃsīkulāni / / adhyetṝṇāṃ dadhānaṃ bhṛśam alasadṛśāṃ kiṃcid aṅgāvasādaṃ devasyaitat
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16111120 (0.041):
adhyetṝṇām+dadhānam+bhṛśam+alasadṛśām+kiṃcit+aṅgāvasādam+
adhvanyānām aśaraṇa maru prāntare ko 'bhyupāyaḥ VidSrk_33.21 *(1039)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26091519 (0.0):
kiṃ tv etasminn aśani piśunair ātapair ākulānām % adhvanyānām / aśaraṇa maru prāntare ko 'bhyupāyaḥ // VidSrk_33.21 *(1039) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366464 (0.0):
kiṃ tv etasminn aśani piśunair ātapair ākulānām adhvanyānām / aśaraṇa maru prāntare ko 'bhyupāyaḥ // VidSrk_33.21 *(1039) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456142 (0.0):
adhvanyasya vadhūr viyogavidhurā bhartuḥ smarantī yadi VidSrk_49.41a / adhvanyānām aśaraṇamaruprāntare ko 'bhyupāyaḥ VidSrk_33.21d *(1039d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24288577 (0.0):
kiṃ tv etasminn aśanipiśunair ātapair ākulānām % adhvanyānām / aśaraṇamaruprāntare ko 'bhyupāyaḥ // VidSrk_33.21 *(1039) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10899298 (0.0):
kiṃ tv etasminn aśanipiśunair ātapair ākulānām adhvanyānām / aśaraṇamaruprāntare ko 'bhyupāyaḥ // VidSrk_33.21 *(1039) //.
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12974138 (0.019):
MSS_9060 2 kiṃ tvetasminnaśanipiśunairātapairākulānām / adhvanyānāmaśaraṇamaruprāntare ko'bhyupāyaḥ //
adhva śrānta pravahaṇa harit phena śaṅkāṃ diśadbhiḥ VidSrk_11.21 *(286)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26069457 (0.0):
lālā kalpais tridaśa kariṇāṃ dig vadhū hāsa bhūtair $ / adhva śrānta pravahaṇa harit phena śaṅkāṃ diśadbhiḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344398 (0.0):
lālā kalpais tridaśa kariṇāṃ dig vadhū hāsa bhūtair / adhva śrānta pravahaṇa harit phena śaṅkāṃ diśadbhiḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456165 (0.0):
adhvaśramāya caraṇau virahāya dārā VidSrk_39.18a *(1321a) / adhvaśrāntapravahaṇaharitphenaśaṅkāṃ diśadbhiḥ VidSrk_11.21b *(286b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24268241 (0.0):
lālākalpais tridaśakariṇāṃ digvadhūhāsabhūtair $ / adhvaśrāntapravahaṇaharitphenaśaṅkāṃ diśadbhiḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878960 (0.0):
lālākalpais tridaśakariṇāṃ digvadhūhāsabhūtair / adhvaśrāntapravahaṇaharitphenaśaṅkāṃ diśadbhiḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16091276 (0.027):
lālākalpais+tridaśakariṇām+digvadhūhāsabhūtais+ / adhvaśrāntapravahaṇaharitphenaśaṅkām+diśadbhis+ /
anarghaḥ sa vraṇo 'pi te VidSrk_20.18 *(629)b / analasa javā puṣpotpīḍa cchavi prathamaṃ tataḥ VidSrk_29.47 *(943)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26088522 (0.0):
lalatīva samīracaleṣu candrikā // VidSrk_29.46 *(942) // / analasa javā puṣpotpīḍa cchavi prathamaṃ tataḥ $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363467 (0.0):
lalatīva samīracaleṣu candrikā // VidSrk_29.46 *(942) // / analasa javā puṣpotpīḍa cchavi prathamaṃ tataḥ samadaya vanī gaṇḍa cchāyaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456197 (0.0):
anayanapathavartī yas tvayālekhi nāthaḥ VidSrk_22.41b *(740b) / anarghaḥ savraṇo 'pi te VidSrk_20.18b *(629b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456207 (0.0):
anayanapathavartī yas tvayālekhi nāthaḥ VidSrk_22.41b *(740b) / anarghaḥ savraṇo 'pi te VidSrk_20.18b *(629b)
analpaṃ saṃtāpaṃ śamayati manojanma janitaṃ VidSrk_19.22 *(580)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26077767 (0.0):
kasyacit | (Spdśā.pa. 3677, Smvsū.mu. 77.5, Skmsa.u.ka. 1122) / analpaṃ saṃtāpaṃ śamayati manojanma janitaṃ $ tathā śītaṃ sphītaṃ himavati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352711 (0.0):
kasyacit | (Spdśā.pa. 3677, Smvsū.mu. 77.5, Skmsa.u.ka. 1122) / analpaṃ saṃtāpaṃ śamayati manojanma janitaṃ tathā śītaṃ sphītaṃ himavati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456210 (0.0):
analasajavāpuṣpotpīḍacchavi prathamaṃ tataḥ VidSrk_29.47a *(943a) / analpaṃ saṃtāpaṃ śamayati manojanmajanitaṃ VidSrk_19.22a *(580a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24275977 (0.0):
mama netrotpalayugam // VidSrk_19.21 *(579) //. / analpaṃ saṃtāpaṃ śamayati manojanmajanitaṃ $ tathā śītaṃ sphītaṃ himavati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10886693 (0.0):
mama netrotpalayugam // VidSrk_19.21 *(579) //. / analpaṃ saṃtāpaṃ śamayati manojanmajanitaṃ tathā śītaṃ sphītaṃ himavati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16099422 (0.0):
niruddham+hastābhyām+jhagiti mama netrotpalayugam // VidSrk_19.21 *(579) / analpam+saṃtāpam+śamayati manojanmajanitam+tathā śītam+sphītam+himavati
anākāśe ko 'yaṃ galita hariṇaḥ śīta kiraṇaḥ VidSrk_16.64 *(447)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456239 (0.002):
anavahitakamalamīlana madhukara kiṃ viphalam utphalasi VidSrk_33.66b / anākāśe ko 'yaṃ galitahariṇaḥ śītakiraṇaḥ VidSrk_16.64b *(447b)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12934531 (0.019):
MSS_7091 1 upaprākārāgraṃ prahiṇu nayane tarkaya manāg anākāśe ko'yaṃ / galitahariṇaḥ śītakiraṇaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073935 (0.034):
upaprākārāgraṃ prahiṇu nayane tarkaya manāg $ anākāśe ko 'yaṃ / galita hariṇaḥ śīta kiraṇaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348877 (0.034):
upaprākārāgraṃ prahiṇu nayane tarkaya manāg anākāśe ko 'yaṃ galita hariṇaḥ / śīta kiraṇaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24272478 (0.034):
upaprākārāgraṃ prahiṇu nayane tarkaya manāg $ anākāśe ko 'yaṃ / galitahariṇaḥ śītakiraṇaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10883193 (0.034):
upaprākārāgraṃ prahiṇu nayane tarkaya manāg anākāśe ko 'yaṃ galitahariṇaḥ / śītakiraṇaḥ /
anirvyūḍhe tasmin prakṛti sukumārāṅga latayā VidSrk_19.27 *(585)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352848 (0.035):
abalāyāḥ samucitam / / anirvyūḍhe tasmin prakṛti sukumārāṅga latayā punar lajjālolaṃ mayi
anubhava mṛdū bhūta trāsāṃ manaḥ smarati priyām VidSrk_15.33 *(366)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26071834 (0.0):
nava nidhuvana krīḍārambha prakampa vivartinīṃ % / anubhava mṛdū bhūta trāsāṃ manaḥ smarati priyām // VidSrk_15.33 *(366) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346778 (0.0):
nava nidhuvana krīḍārambha prakampa vivartinīṃ anubhava mṛdū bhūta trāsāṃ / manaḥ smarati priyām // VidSrk_15.33 *(366) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456298 (0.0):
anudghuṣṭaḥ śabdair atha ca ghaṭanātaḥ sphuṭarasaḥ VidSrk_50.8a *(1705a) / anubhavamṛdūbhūtatrāsāṃ manaḥ smarati priyām VidSrk_15.33d *(366d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24270484 (0.0):
navanidhuvanakrīḍārambhaprakampavivartinīm % anubhavamṛdūbhūtatrāsāṃ manaḥ / smarati priyām // VidSrk_15.33 *(366) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881202 (0.0):
navanidhuvanakrīḍārambhaprakampavivartinīm anubhavamṛdūbhūtatrāsāṃ manaḥ / smarati priyām // VidSrk_15.33 *(366) //.
anurūpārgham alabdhvā punar iva ratnākare nihitaḥ VidSrk_27.20 *(877)/b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456321 (0.0):
anurasitagurūṇi styānam ambūkṛtāni VidSrk_47.15b *(1591b) / anurūpārgham alabdhvā punar iva ratnākare nihitaḥ VidSrk_27.20b *(877b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10894823 (0.0):
dinamaṇir anarghamūlyo dinavaṇijārghaprasārito jagati /* / anurūpārgham alabdhvā punar iva ratnākare nihitaḥ // VidSrk_27.20 *(877)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16107995 (1.788):
dinamaṇis+anarghamūlyas+dinavaṇijārghaprasāritas+jagati / / anurūpārgham+alabdhvā punar+iva ratnākare nihitas+ // VidSrk_27.20 *(877)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17361584 (0.050):
dinamaṇir anargha mūlyo dina vaṇijārgha prasārito jagati /* / anurūpārgham alabdhvā punar iva ratnākare nihitaḥ // VidSrk_27.20 *(877)
anena kila nirjitā vayam iti prayāyāḥ karaṃ VidSrk_14.1 *(323)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456337 (0.040):
anuharataḥ khalasujanāv agrimapāścātyabhāgayoḥ sūcyoḥ VidSrk_37.6a / anena kila nirjitā vayam iti priyāyāḥ karaṃ VidSrk_14.1c *(323c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26070568 (0.050):
viraha kātaraḥ kāminīm & / anena kila nirjitā vayam iti prayāyāḥ karaṃ % kareṇa parilālayañ jayati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345511 (0.050):
viraha kātaraḥ kāminīm / / anena kila nirjitā vayam iti prayāyāḥ karaṃ kareṇa parilālayañ jayati
anena kumbha dvaya saṃniveśa VidSrk_16.30 *(413)a / anena rambhoru bhavan mukhena VidSrk_16.60 *(443)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456340 (0.013):
anena kila nirjitā vayam iti priyāyāḥ karaṃ VidSrk_14.1c *(323c) / anena kumbhadvayasaṃniveśa VidSrk_16.30a *(413a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24272373 (0.040):
na vidhes tacchilpam unmīlitam // VidSrk_16.59 *(442) //. / anena rambhoru bhavanmukhena $ tuṣārabhānos tulayā jitasya &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073034 (0.056):
kañcukena // VidSrk_16.29 *(412) // / anena kumbha dvaya saṃniveśa $ saṃlakṣyamāṇena kuca dvayena &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347977 (0.056):
kañcukena // VidSrk_16.29 *(412) // / anena kumbha dvaya saṃniveśa saṃlakṣyamāṇena kuca dvayena /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24271620 (0.056):
kañcukena // VidSrk_16.29 *(412) // / anena kumbhadvayasaṃniveśa $ saṃlakṣyamāṇena kucadvayena &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10882337 (0.056):
sūcyagramātraparikhaṇḍitavigraheṇa prāptaṃ yataḥ stanataṭaṃ tava kañcukena / // VidSrk_16.29 *(412) // / anena kumbhadvayasaṃniveśa saṃlakṣyamāṇena kucadvayena /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16094853 (0.056):
sūcyagramātraparikhaṇḍitavigraheṇa prāptam+yatas+stanataṭam+tava kañcukena / // VidSrk_16.29 *(412) // / anena kumbhadvayasaṃniveśasaṃlakṣyamāṇena kucadvayena /
antar gūḍha vigāḍha saṃbhrama rasa sphārī bhavad gaṇḍayā VidSrk_19.47
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078483 (0.0):
paṇaṃ priyatame kāntāṃ punaḥ pṛcchati & / antar gūḍha vigāḍha saṃbhrama rasa sphārī bhavad gaṇḍayā % tūṣṇīṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353426 (0.0):
paṇaṃ priyatame kāntāṃ punaḥ pṛcchati / / antar gūḍha vigāḍha saṃbhrama rasa sphārī bhavad gaṇḍayā tūṣṇīṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12902548 (0.014):
MSS_5499 2 antargūḍhavigāḍhasaṃbhramarasasphārībhavadgaṇḍayā tūṣṇīṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456359 (0.032):
anena vītarāgeṇa VidSrk_25.7a *(843a) / antargūḍhavigāḍhasambhramarasasphārībhavadgaṇḍayā VidSrk_19.47c *(605c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24276642 (0.032):
antargūḍhavigāḍhasambhramarasasphārībhavadgaṇḍayā % tūṣṇīṃ śārivisāraṇāya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10887358 (0.032):
antargūḍhavigāḍhasambhramarasasphārībhavadgaṇḍayā tūṣṇīṃ śārivisāraṇāya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16100117 (0.032):
antargūḍhavigāḍhasambhramarasasphārībhavadgaṇḍayā
antar me dayitā mukhaṃ tava śaśī vṛttiḥ samaivāvayos VidSrk_10.26 *(240)c
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14235544 (0.0):
antarme dayitāmukhaṃ tava śaśī vṛttiḥ samaivāvayo statkiṃ māmaniśaṃ sakhe
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444571 (0.0):
antar me dayitā-mukhaṃ tava śaśī vṛttiḥ samaivāvayos
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12879081 (0.0):
MSS_4325 2 antarme dayitāmukhaṃ tava śaśī vṛttiḥ samaivāvayos tatkiṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068168 (0.0):
antar me dayitā mukhaṃ tava śaśī vṛttiḥ samaivāvayos % tat kiṃ mām aniśaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343109 (0.0):
antar me dayitā mukhaṃ tava śaśī vṛttiḥ samaivāvayos tat kiṃ mām aniśaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456403 (0.0):
antar malinadehena VidSrk_38.7a *(1260a) / antar me dayitāmukhaṃ tava śaśī vṛttiḥ samaivāvayos VidSrk_10.26c *(240c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24267025 (0.0):
antar me dayitāmukhaṃ tava śaśī vṛttiḥ samaivāvayos % tat kiṃ mām aniśaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877745 (0.0):
antar me dayitāmukhaṃ tava śaśī vṛttiḥ samaivāvayos tat kiṃ mām aniśaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16089965 (0.024):
antar+me dayitāmukham+tava śaśī vṛttis+samā+eva+āvayos+
antar vinyasta vīrut tṛṇa maya puruṣa trāsa vighnaṃ kathaṃcit VidSrk_10.50
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12985576 (0.0):
MSS_9528 2 antarvinyastavīruttṛṇamayapuruṣatrāsavighnaṃ kathaṃcit kāpotaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068790 (0.0):
abhinava śalabha grāsa lokā balākāḥ & / antar vinyasta vīrut tṛṇa maya puruṣa trāsa vighnaṃ kathaṃcit % kāpotaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343731 (0.0):
abhinava śalabha grāsa lokā balākāḥ / / antar vinyasta vīrut tṛṇa maya puruṣa trāsa vighnaṃ kathaṃcit kāpotaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456414 (0.0):
antar me dayitāmukhaṃ tava śaśī vṛttiḥ samaivāvayos VidSrk_10.26c *(240c) / antarvinyastavīruttṛṇamayapuruṣatrāsavighnaṃ kathaṃcit VidSrk_10.50c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24267612 (0.0):
antarvinyastavīruttṛṇamayapuruṣatrāsavighnaṃ kathaṃcit % kāpotaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878332 (0.0):
antarvinyastavīruttṛṇamayapuruṣatrāsavighnaṃ kathaṃcit kāpotaṃ kodravāṇāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16090596 (0.017):
gāhante śaṣparājīs+abhinavaśalabhagrāsalokās+balākās+ / / antarvinyastavīruttṛṇamayapuruṣatrāsavighnam+kathaṃcit+
antar visphurati smaro bahir api vrīḍā samunmīlate VidSrk_15.39 *(372)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26071972 (0.0):
lasad aṅga sandhi viramad bālyaṃ valad bhrū latam & / antar visphurati smaro bahir api vrīḍā samunmīlate % svairaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346916 (0.0):
lasad aṅga sandhi viramad bālyaṃ valad bhrū latam / / antar visphurati smaro bahir api vrīḍā samunmīlate svairaṃ locana vakrimā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456422 (0.0):
antarvinyastavīruttṛṇamayapuruṣatrāsavighnaṃ kathaṃcit VidSrk_10.50c / antar visphurati smaro bahir api vrīḍā samunmīlate VidSrk_15.39c *(372c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24270622 (0.0):
lasadaṅgasaṃdhiviramadbālyaṃ valadbhrūlatam & / antar visphurati smaro bahir api vrīḍā samunmīlate % svairaṃ locanavakrimā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881340 (0.0):
lasadaṅgasaṃdhiviramadbālyaṃ valadbhrūlatam / / antar visphurati smaro bahir api vrīḍā samunmīlate svairaṃ locanavakrimā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16093820 (0.019):
bālāyās+lasadaṅgasaṃdhiviramadbālyam+valadbhrūlatam / / antar+visphurati smaras+bahis+api vrīḍā samunmīlate
antar visphurad indranīla maṇiman muktāvalīm āṃsalāḥ VidSrk_17.1 *(465)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26074444 (0.0):
aṅga cumbi cibukaṃ sthitvā tayā māṃ prati & / antar visphurad indranīla maṇiman muktāvalīm āṃsalāḥ % sa prema prahitāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349386 (0.0):
aṅga cumbi cibukaṃ sthitvā tayā māṃ prati / / antar visphurad indranīla maṇiman muktāvalīm āṃsalāḥ sa prema prahitāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456423 (0.045):
antar visphurati smaro bahir api vrīḍā samunmīlate VidSrk_15.39c *(372c) / antarvisphuradindranīlamaṇimanmuktāvalīmāṃsalāḥ VidSrk_17.1c *(465c)
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19124201 (0.047):
prāntaprotanavendranīlamaṇimanmuktāvalīvibhramāḥ sāsūyaṃ prahitāḥ
antar hāsa lasat kapola phalakāṃ dhūrto 'parāṃ cumbati VidSrk_19.45
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187507 (0.0):
īṣadvakrimakandharaḥ sapulakaḥ premollasanmānasām / antarhāsalasatkapolaphalakāṃ dhūrto'parāṃ cumbati ||16||(19)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12941926 (0.0):
MSS_7494 2 tiryagvakritakandharaḥ sapulakasvedodgamānandinīm / antarhāsalasatkapolaphalakāṃ dhūrto'parāṃ cumbati //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21971287 (0.0):
īṣadvakritakandharaḥ sapulakaḥ premollasanmānasām / antarhāsalasatkapolaphalakāṃ dhūrto 'parāṃ cumbati //"
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18073029 (0.0):
mantarhāsalasatkapolaphalakāṃ dhūrto'parāṃ cumbati //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353364 (0.0):
īṣad vakrima kandharaḥ sa pulakaḥ premollasan mānasām / antar hāsa lasat kapola phalakāṃ dhūrto 'parāṃ cumbati // VidSrk_19.45
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456449 (0.0):
antarhāsacalatkapolaphalakāṃ dhūrto 'parāṃ cumbati VidSrk_19.45d *(603d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10887307 (0.0):
antarhāsacalatkapolaphalakāṃ dhūrto 'parāṃ cumbati // VidSrk_19.45 *(603)
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 886912 (0.0):
mantarhāsalasatkapolaphalakāṃ dhūrto 'parāṃ cumbati //"
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727894 (1.192):
īṣad vakrima kandharaḥ sa pulakaḥ premollasan mānasām / antar hāsa lasat kapola phalakāṃ dhūrto' parāṃ cumbati ||SRs_1.181||
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9130254 (0.030):
mantarhāsalasatkapolaphalakāṃ dhūrto 'parāṃ cumbati // / ************* COMMENTARY *************"
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078420 (0.043):
īṣad vakrima kandharaḥ sa pulakaḥ premollasan mānasām % / antar hāsa lasat kapola phalakāṃ dhūrto 'parāṃ cumbati // VidSrk_19.45
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24276591 (0.043):
antarhāsacalatkapolaphalakāṃ dhūrto 'parāṃ cumbati // VidSrk_19.45 *(603)
antas toṣa tuṣāra saurabha maya śvāsānilāpūraṇa VidSrk_41.31 *(1411)c
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1741204 (0.0):
antas toṣa tuṣāra saurabha maya śvāsānilāpūraṇa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26101448 (0.0):
śithilī kṛtas tribhuvana trāṇāya nārāyaṇaḥ & / antas toṣa tuṣāra saurabha maya śvāsānilāpūraṇa %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17376396 (0.0):
śithilī kṛtas tribhuvana trāṇāya nārāyaṇaḥ / / antas toṣa tuṣāra saurabha maya śvāsānilāpūraṇa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456477 (0.0):
antas te yadi koṭharodaracaladvyālāvalīvisphurad VidSrk_33.32c *(1050c) / antastoṣatuṣārasaurabhamayaśvāsānilāpūraṇa VidSrk_41.31c *(1411c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24297816 (0.0):
antastoṣatuṣārasaurabhamayaśvāsānilāpūraṇa % prāṇottuṅgabhujaṅgatalpam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10908527 (0.0):
antastoṣatuṣārasaurabhamayaśvāsānilāpūraṇa prāṇottuṅgabhujaṅgatalpam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16122436 (0.0):
antastoṣatuṣārasaurabhamayaśvāsānilāpūraṇaprāṇottuṅgabhujaṅgatalpam+adhunā
antaḥ kañcukibhiḥ sphūran maṇidharair adhyāsitā bhūmayaḥ VidSrk_41.23
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26101159 (0.0):
dvāraṃ khaḍgibhir āvṛtaṃ bahir api prasivnna gaṇḍair gajair $ antaḥ / kañcukibhiḥ sphūran maṇidharair adhyāsitā bhūmayaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17376107 (0.0):
dvāraṃ khaḍgibhir āvṛtaṃ bahir api prasivnna gaṇḍair gajair antaḥ / kañcukibhiḥ sphūran maṇidharair adhyāsitā bhūmayaḥ /
antaḥ kiṃ ca sudhā sapatnam aniśaṃ jāgarti yad rāgiṇāṃ VidSrk_16.52
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456491 (0.0):
antaḥ kañcukibhiḥ sphuranmaṇidharair adhyāsitā bhūmayaḥ VidSrk_41.23b / antaḥ kiṃ ca sudhāsapatnam aniśaṃ jāgarti yad rāgiṇāṃ VidSrk_16.52c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24272201 (0.0):
yadaṅgasaṅgavidhinā kiṃ yan na nihnūyate & / antaḥ kiṃ ca sudhāsapatnam aniśaṃ jāgarti yad rāgiṇāṃ % viśrambhāspadam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10882917 (0.0):
yadaṅgasaṅgavidhinā kiṃ yan na nihnūyate / / antaḥ kiṃ ca sudhāsapatnam aniśaṃ jāgarti yad rāgiṇāṃ viśrambhāspadam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16095454 (1.192):
antas+kim+ca sudhāsapatnam+aniśam+jāgarti yat+rāgiṇām+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073639 (0.028):
yad aṅga saṅga vidhinā kiṃ yan na nihnūyate & / antaḥ kiṃ ca sudhā sapatnam aniśaṃ jāgarti yad rāgiṇāṃ % visrambhāspadam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348581 (0.028):
yad aṅga saṅga vidhinā kiṃ yan na nihnūyate / / antaḥ kiṃ ca sudhā sapatnam aniśaṃ jāgarti yad rāgiṇāṃ visrambhāspadam
antaḥ khinna bhujaṅga bhogavigalal lālābhir āsīn nadī VidSrk_41.26
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26101270 (0.0):
tvan nāsīra visāri vāraṇa bhara bhraśyan mahī yantraṇād $ / antaḥ khinna bhujaṅga bhogavigalal lālābhir āsīn nadī &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17376218 (0.0):
tvan nāsīra visāri vāraṇa bhara bhraśyan mahī yantraṇād / antaḥ khinna bhujaṅga bhogavigalal lālābhir āsīn nadī /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456501 (0.0):
antaḥ kiṃ ca sudhāsapatnam aniśaṃ jāgarti yad rāgiṇāṃ VidSrk_16.52c / antaḥkhinnabhujaṅgabhogavigalallālābhir āsīn nadī VidSrk_41.26b *(1406b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24297654 (0.052):
tvannāsīravisārivāraṇabharabhraśyanmahīyantraṇād $ / antaḥkhinnabhujaṅgabhogavigalallālābhir āsīn nadī &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10908365 (0.052):
tvannāsīravisārivāraṇabharabhraśyanmahīyantraṇād / antaḥkhinnabhujaṅgabhogavigalallālābhir āsīn nadī /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16122259 (0.061):
antaḥkhinnabhujaṅgabhogavigalallālābhis+āsīt+nadī /
antaḥprajvalitasya kāma śikhino dāhārjitair bhasmabhiḥ VidSrk_18.14
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26076805 (0.0):
antaḥprajvalitasya kāma śikhino dāhārjitair bhasmabhiḥ %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351747 (0.0):
antaḥprajvalitasya kāma śikhino dāhārjitair bhasmabhiḥ
antaḥ pravṛddha makara dhvaja pāvakasya VidSrk_20.1 *(612)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456541 (0.0):
antaḥprataptamarusaikatadahyamāna VidSrk_40.43c *(1375c) / antaḥpravṛddhamakaradhvajapāvakasya VidSrk_20.1c *(612c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078714 (0.048):
upānte & / antaḥ pravṛddha makara dhvaja pāvakasya % śaṅke vibhidya hṛdayaṃ niraguḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353657 (0.048):
upānte / / antaḥ pravṛddha makara dhvaja pāvakasya śaṅke vibhidya hṛdayaṃ niraguḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24276859 (0.060):
rājanti kāntanakharakṣatayo mṛgākṣyā $ lākṣārasadravamucaḥ kucayor upānte / antaḥpravṛddhamakaradhvajapāvakasya % śaṅke vibhidya hṛdayaṃ niraguḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10887575 (0.060):
rājanti kāntanakharakṣatayo mṛgākṣyā lākṣārasadravamucaḥ kucayor upānte / / antaḥpravṛddhamakaradhvajapāvakasya śaṅke vibhidya hṛdayaṃ niraguḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16100340 (0.060):
rājanti kāntanakharakṣatayas+mṛgākṣyās+lākṣārasadravamucas+kucayos+upānte / antaḥpravṛddhamakaradhvajapāvakasya śaṅke vibhidya
antaḥ prastara saṃgraho bahir api bhraśyanti gandha drumā VidSrk_33.10
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12882319 (0.0):
MSS_4487 2 antaḥ prastarasaṃgraho bahirapi bhraśyanti gandhadrumā bhrātaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26091172 (0.0):
punar amī nītāḥ parām unnatim & / antaḥ prastara saṃgraho bahir api bhraśyanti gandha drumā % bhrātaḥ śoṇa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366115 (0.0):
punar amī nītāḥ parām unnatim / / antaḥ prastara saṃgraho bahir api bhraśyanti gandha drumā bhrātaḥ śoṇa na
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456549 (0.0):
antaḥpravṛddhamakaradhvajapāvakasya VidSrk_20.1c *(612c) / antaḥ prastarasaṃgraho bahir api bhraśyanti gandhadrumā VidSrk_33.10c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24288261 (0.0):
punar amī nītāḥ parām unnatim & / antaḥ prastarasaṃgraho bahir api bhraśyanti gandhadrumā % bhrātaḥ śoṇa na
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898980 (0.051):
punar amī nītāḥ parām unnatim / / antaḥ prastarasaṃgraho bahir api bhraśyanti gandhadrumā bhrātaḥ śoṇa na so
antaḥ prauḍha kalaṅka tuccham abhitaḥ sāndraṃ paristīryate VidSrk_29.22
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087827 (0.0):
uḍubhir nijena vapuṣā dattārghalājāñjali & / antaḥ prauḍha kalaṅka tuccham abhitaḥ sāndraṃ paristīryate % bimbād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362772 (0.0):
nijena vapuṣā dattārghalājāñjali / / antaḥ prauḍha kalaṅka tuccham abhitaḥ sāndraṃ paristīryate bimbād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456567 (0.0):
antaḥprāṇāvarodhād uparatasakaladhyānaruddhendriyasya VidSrk_4.28b *(57b) / antaḥprauḍhakalaṅkatuccham abhitaḥ sāndraṃ paristīryate VidSrk_29.22c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24285208 (0.0):
antaḥprauḍhakalaṅkatuccham abhitaḥ sāndraṃ paristīryate % bimbād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895931 (0.0):
antaḥprauḍhakalaṅkatuccham abhitaḥ sāndraṃ paristīryate bimbād
antodvellad balākā vali kuṇapa śiro naddha nīlābhra keśaḥ VidSrk_10.35
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068357 (0.0):
dhūlībhiḥ ketakīnāṃ parimalana samuddhūlitāṅgaḥ samantād $ / antodvellad balākā vali kuṇapa śiro naddha nīlābhra keśaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343298 (0.0):
dhūlībhiḥ ketakīnāṃ parimalana samuddhūlitāṅgaḥ samantād / antodvellad balākā vali kuṇapa śiro naddha nīlābhra keśaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456580 (0.029):
antaḥśīrṇakaraṅkakarkarataratsaṃrodhikūlaṃkaṣa VidSrk_44.7c *(1534c) / antodvelladbalākāvalikuṇapaśironaddhanīlābhrakeśaḥ VidSrk_10.35b *(249b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456587 (0.033):
antodvelladbalākāvalikuṇapaśironaddhanīlābhrakeśaḥ VidSrk_10.35b *(249b)
anyaṃ rasaṃ racayatīva ciraṃ nata bhrūḥ VidSrk_17.61 *(525)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26076081 (0.0):
svecchāhita bhramaraka bhrami maṇḍalībhir % anyaṃ rasaṃ racayatīva ciraṃ / nata bhrūḥ // VidSrk_17.61 *(525) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351024 (0.0):
svecchāhita bhramaraka bhrami maṇḍalībhir anyaṃ rasaṃ racayatīva ciraṃ / nata bhrūḥ // VidSrk_17.61 *(525) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27471243 (0.047):
chatratrayaṃ racayatīva ciraṃ natabhrūḥ VidSrk_17.61d *(525d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274467 (0.057):
helāhitabhramarakabhramamaṇḍalībhiś % chatratrayaṃ racayatīva ciraṃ / natabhrūḥ // VidSrk_17.61 *(525) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10885182 (0.057):
helāhitabhramarakabhramamaṇḍalībhiś chatratrayaṃ racayatīva ciraṃ / natabhrūḥ // VidSrk_17.61 *(525) //
anyaḥ ko 'pi kaṣāya kaṇṭha luṭhanād āghargharo nisvanaḥ VidSrk_11.19
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26069392 (1.192):
haṃsānāṃ ninadeṣu yaiḥ kavalitair āsajyate kūjatām $ anyaḥ ko 'pi / kaṣāya kaṇṭha luṭhanād āghargharo nisvanaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344333 (1.192):
haṃsānāṃ ninadeṣu yaiḥ kavalitair āsajyate kūjatām anyaḥ ko 'pi / kaṣāya kaṇṭha luṭhanād āghargharo nisvanaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9459745 (0.037):
haṃsānāṃ ninadeṣu yaiḥ kavalitair āsajyate kūjatām / anyaḥ ko 'pi kaṣāya-kaṇṭha-luṭhanād āghargharo vibhramaḥ /
anyān mantrayate punar mayi gate maunaṃ samālambate VidSrk_17.30 *(494)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456670 (0.0):
anyādānākulāntaḥkaraṇavaśavipadbādhitapretaraṅkaṃ VidSrk_44.13a *(1540a) / anyān mantrayate punar mayi gate maunaṃ samālambate VidSrk_17.30c *(494c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273681 (0.0):
anyān mantrayate punar mayi gate maunaṃ samālambate % nīto dūram ahaṃ tayā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884396 (0.0):
anyān mantrayate punar mayi gate maunaṃ samālambate nīto dūram ahaṃ tayā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16096999 (0.0):
anyān+mantrayate punar+mayi gate maunam+samālambate
anyeṣāṃ cakṣuṣaḥ phalam VidSrk_17.36 *(500)d / anyaiva sā sthitir aho malaya drumasya VidSrk_33.18 *(1036)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456690 (0.0):
anyāpi kiṃ na sakhi bhājanam īdṛśānāṃ VidSrk_49.3c *(1640c) / anyeṣāṃ cakṣuṣaḥ phalam VidSrk_17.36d *(500d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26091413 (0.028):
natāś ca & / anyaiva sā sthitir aho malaya drumasya % yad gandha mātram api tāpam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366357 (0.028):
natāś ca / / anyaiva sā sthitir aho malaya drumasya yad gandha mātram api tāpam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24288484 (0.028):
natāś ca & / anyaiva sā sthitir aho malayadrumasya % yad gandhamātram api tāpam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10899204 (0.028):
natāś ca / / anyaiva sā sthitir aho malayadrumasya yad gandhamātram api tāpam apākaroti
anyonya maṇḍalākrāntau VidSrk_16.78 *(461)c / anyonyaṃ śayanīyam īhita rasa vyāpti pravṛtta spṛham VidSrk_20.8 *(619)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078885 (0.0):
yad rātrau rahasi vyapeta vinayaṃ dṛṣṭaṃ rasāt kāminor $ anyonyaṃ / śayanīyam īhita rasa vyāpti pravṛtta spṛham &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353828 (0.0):
yad rātrau rahasi vyapeta vinayaṃ dṛṣṭaṃ rasāt kāminor anyonyaṃ śayanīyam / īhita rasa vyāpti pravṛtta spṛham /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456714 (0.0):
anyonyapratikūlam īśaśivayoḥ pāṇigrahe pātu vaḥ VidSrk_5.29d *(99d) / anyonyamaṇḍalākrāntau VidSrk_16.78c *(461c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456728 (0.0):
anyonyamiśritam api vyatiricya śuddhaṃ VidSrk_40.42c *(1374c) / anyonyaṃ śayanīyam īhitarasavyāptipravṛttaspṛham VidSrk_20.8b *(619b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24277018 (0.0):
yad rātrau rahasi vyapetavinayaṃ dṛṣṭaṃ rasāt kāminor $ anyonyaṃ śayanīyam / īhitarasavyāptipravṛttaspṛham &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10887735 (0.0):
yad rātrau rahasi vyapetavinayaṃ dṛṣṭaṃ rasāt kāminor anyonyaṃ śayanīyam / īhitarasavyāptipravṛttaspṛham /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16100506 (0.0):
yat+rātrau rahasi vyapetavinayam+dṛṣṭam+rasāt+kāminos+ / anyonyam+śayanīyam+īhitarasavyāptipravṛttaspṛham /
anyonyāntara nirgatāṅguli dala śreṇī bhavan niścala VidSrk_15.37 *(370)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12834312 (0.0):
MSS_1860 1 anyonyāntaranirgatāṅgulidalaśreṇībhavanniścala
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26071911 (0.0):
ca tathaiveyam adhikam // VidSrk_15.36 *(369) // / anyonyāntara nirgatāṅguli dala śreṇī bhavan niścala $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346855 (0.0):
tathaiveyam adhikam // VidSrk_15.36 *(369) // / anyonyāntara nirgatāṅguli dala śreṇī bhavan niścala granthi pragrathitaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456755 (0.0):
anyonyākramiṇaḥ śarāriśiśavaḥ prātar nadīrodhasi VidSrk_35.4c *(1151c) / anyonyāntaranirgatāṅgulidalaśreṇībhavanniścala VidSrk_15.37a *(370a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24270560 (0.0):
ca tathaiveyam adhikam // VidSrk_15.36 *(369) //. / anyonyāntaranirgatāṅgulidalaśreṇībhavanniścala $ granthipragrathitaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881278 (0.0):
tathaiveyam adhikam // VidSrk_15.36 *(369) //. / anyonyāntaranirgatāṅgulidalaśreṇībhavanniścala granthipragrathitaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16093755 (0.0):
yathā+eva+iyam+bālā harati ca tathā+eva+iyam+adhikam // VidSrk_15.36 / anyonyāntaranirgatāṅgulidalaśreṇībhavanniścalagranthipragrathitam+karadvayam+upari+uttānam+āvibhratā
anyonyālokanībhiḥ paricaya janita prema nisyandinībhir VidSrk_29.24
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087881 (0.0):
candreṇāliṅgitāyās timira nivasane sraṃsamāne rajanyāḥ & / anyonyālokanībhiḥ paricaya janita prema nisyandinībhir % dūrārūḍhe pramode
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362826 (0.0):
candreṇāliṅgitāyās timira nivasane sraṃsamāne rajanyāḥ / / anyonyālokanībhiḥ paricaya janita prema nisyandinībhir dūrārūḍhe pramode
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456764 (0.011):
anyonyālokinībhiḥ paricayajanitapremaniṣyandinībhir VidSrk_29.24c *(920c)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12979161 (0.039):
MSS_9272 2 anyonyālokinībhiḥ paricayajanitapremaniṣyandinībhir dūrārūḍhe
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24285257 (0.039):
anyonyālokinībhiḥ paricayajanitapremaniṣyandinībhir % dūrārūḍhe pramode
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895980 (0.039):
anyonyālokinībhiḥ paricayajanitapremaniṣyandinībhir dūrārūḍhe pramode
anyonyopamitaṃ yugaṃ nirupamaṃ te 'yugmam aṅgeṣu yat VidSrk_16.70 *(453)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456771 (0.0):
anyonyālokinībhiḥ paricayajanitapremaniṣyandinībhir VidSrk_29.24c *(920c) / anyonyopamitaṃ yugaṃ nirupamaṃ te 'yugmam aṅgeṣu yat VidSrk_16.70a *(453a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24272644 (0.0):
vikramādityasya / anyonyopamitaṃ yugaṃ nirupamaṃ te 'yugmam aṅgeṣu yat $ so 'yaṃ sikthakam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10883360 (0.0):
vikramādityasya / anyonyopamitaṃ yugaṃ nirupamaṃ te 'yugmam aṅgeṣu yat so 'yaṃ sikthakam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12832937 (1.192):
MSS_1793 1 anyānyopamitaṃ yugaṃ nirupamaṃ te'yugmamaṅgeṣu yat so'yaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16095919 (0.020):
anyonyopamitam+yugam+nirupamam+te+ayugmam+aṅgeṣu yat+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26074117 (0.058):
vikramādityasya (Skmsa.u.ka. 493, rathāṅgasya) / anyonyopamitaṃ yugaṃ nirupamaṃ te 'yugmam aṅgeṣu yat $ so 'yaṃ sikthakam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349059 (0.058):
vikramādityasya (Skmsa.u.ka. 493, rathāṅgasya) / anyonyopamitaṃ yugaṃ nirupamaṃ te 'yugmam aṅgeṣu yat so 'yaṃ sikthakam
apagata rajo vikārā ghana paṭalākrānta tārakālokā VidSrk_10.17 *(231)/a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342841 (0.0):
suptāḥ stana yuga bharitoraḥ sthalāḥ kāminīnām // VidSrk_10.16 *(230) // / apagata rajo vikārā ghana paṭalākrānta tārakālokā /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456802 (0.0):
anviṣyanty arthino nārthān VidSrk_37.27c *(1239c) / apagatarajovikārā ghanapaṭalākrāntatārakālokā VidSrk_10.17a *(231a)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12834869 (1.192):
MSS_1891 1 apagatarajovikārā ghanapaṭalākrāntatārakālokā /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26067896 (1.192):
śṛṇvanti suptāḥ stana yuga bharitoraḥ sthalāḥ kāminīnām // VidSrk_10.16 / apagata rajo vikārā ghana paṭalākrānta tārakālokā /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877476 (1.192):
suptāḥ stanayugabharitoraḥsthalāḥ kāminīnām // VidSrk_10.16 *(230) //. / apagatarajovikārā ghanapaṭalākrāntatārakālokā /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16089679 (1.192):
VidSrk_10.16 *(230) // / apagatarajovikārā ghanapaṭalākrāntatārakālokā /
apanaya mahā mohaṃ rājann anena tavāsinā VidSrk_32.21 *(1015)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12835176 (0.0):
MSS_1910 1 apanaya mahāmohaṃ rājannanena tavāsinā kathaya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090760 (0.0):
apanaya mahā mohaṃ rājann anena tavāsinā $ kathaya kuhaka krīḍāścaryaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365703 (0.0):
apanaya mahā mohaṃ rājann anena tavāsinā kathaya kuhaka krīḍāścaryaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456821 (0.0):
apatyāni prāyo daśa daśa varāhī janayati VidSrk_36.14a *(1206a) / apanaya mahāmohaṃ rājann anena tavāsinā VidSrk_32.21a *(1015a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24287872 (0.0):
apanaya mahāmohaṃ rājann anena tavāsinā $ kathaya kuhakakrīḍāścaryaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898592 (0.0):
apanaya mahāmohaṃ rājann anena tavāsinā kathaya kuhakakrīḍāścaryaṃ kathaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16112005 (0.0):
apanaya mahāmoham+rājan+anena tava+asinā kathaya
apaśyat kāsāra śriyam amṛta varti praṇayinīṃ VidSrk_33.14 *(1032)c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12926555 (0.0):
MSS_6695 2 apaśyatkāsāraśriyamamṛtavartipraṇayinīṃ sukhaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26091298 (0.0):
ghanāmodāhūta bhramara bhara jhaṅkāra madhurām & / apaśyat kāsāra śriyam amṛta varti praṇayinīṃ % sukhaṃ jīvaty
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366241 (0.0):
ghanāmodāhūta bhramara bhara jhaṅkāra madhurām / / apaśyat kāsāra śriyam amṛta varti praṇayinīṃ sukhaṃ jīvaty
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456828 (0.0):
apanaya mahāmohaṃ rājann anena tavāsinā VidSrk_32.21a *(1015a) / apaśyat kāsāraśriyam amṛtavartipraṇayinīṃ VidSrk_33.14c *(1032c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24288373 (0.0):
ghanāmodāhūtabhramarabharajhaṅkāramadhurām & / apaśyat kāsāraśriyam amṛtavartipraṇayinīṃ % sukhaṃ jīvaty
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10899092 (0.0):
ghanāmodāhūtabhramarabharajhaṅkāramadhurām / / apaśyat kāsāraśriyam amṛtavartipraṇayinīṃ sukhaṃ jīvaty
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16112533 (0.0):
udañcaddharmāṃśudyutiparicayonnidrabisinīghanāmodāhūtabhramarabharajhaṅkāramadhurām / apaśyat+kāsāraśriyam+amṛtavartipraṇayinīm+sukham+jīvati+andhūdaravivaravarti
apahṛtam apaviddhaṃ pītam unmūlitaṃ ca VidSrk_17.18 *(482)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26074949 (0.0):
hṛdayam aśaraṇaṃ me pakṣma lākṣyāḥ kaṭākṣair % apahṛtam apaviddhaṃ pītam / unmūlitaṃ ca // VidSrk_17.18 *(482) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349892 (0.0):
hṛdayam aśaraṇaṃ me pakṣma lākṣyāḥ kaṭākṣair apahṛtam apaviddhaṃ pītam / unmūlitaṃ ca // VidSrk_17.18 *(482) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456833 (0.0):
apaśyat kāsāraśriyam amṛtavartipraṇayinīṃ VidSrk_33.14c *(1032c) / apahṛtam apaviddhaṃ pītam unmūlitaṃ ca VidSrk_17.18d *(482d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273408 (0.0):
hṛdayam aśaraṇaṃ me pakṣmalākṣyāḥ kaṭākṣair % apahṛtam apaviddhaṃ pītam / unmūlitaṃ ca // VidSrk_17.18 *(482) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884123 (0.0):
hṛdayam aśaraṇaṃ me pakṣmalākṣyāḥ kaṭākṣair apahṛtam apaviddhaṃ pītam / unmūlitaṃ ca // VidSrk_17.18 *(482) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16096714 (0.0):
hṛdayam+aśaraṇam+me pakṣmalākṣyās+kaṭākṣais+ / apahṛtam+apaviddham+pītam+unmūlitam+ca // VidSrk_17.18 *(482) //
apārtha iha dīyate VidSrk_20.18 *(629)d / api kusuma pṛṣatkair deva devasya jetā VidSrk_14.5 *(327)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456836 (0.0):
apahṛtam apaviddhaṃ pītam unmūlitaṃ ca VidSrk_17.18d *(482d) / apārtha iha dīyate VidSrk_20.18d *(629d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456852 (0.021):
apāṃ mūle līnaṃ kṣaṇaparicitaṃ candanarase VidSrk_9.11a *(201a) / api kusumapṛṣatkair devadevasya jetā VidSrk_14.5c *(327c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26079176 (0.041):
mugdhe hastaḥ kim artho 'yam % apārtha iha dīyate // VidSrk_20.18 *(629)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354119 (0.041):
mugdhe hastaḥ kim artho 'yam apārtha iha dīyate // VidSrk_20.18 *(629) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26070694 (0.056):
rohiṇī vallabhasya & / api kusuma pṛṣatkair deva devasya jetā % jayati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345637 (0.056):
rohiṇī vallabhasya / / api kusuma pṛṣatkair deva devasya jetā jayati
api kṣoṇīndrāṇāṃ kuru phalavataḥ svān api guṇān VidSrk_33.1 *(1019)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090883 (0.0):
aye muktā ratna prasara bahir uddyotaya gṛhān $ api kṣoṇīndrāṇāṃ kuru / phalavataḥ svān api guṇān &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365826 (0.0):
aye muktā ratna prasara bahir uddyotaya gṛhān api kṣoṇīndrāṇāṃ kuru / phalavataḥ svān api guṇān /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456859 (0.0):
api kusumapṛṣatkair devadevasya jetā VidSrk_14.5c *(327c) / api kṣoṇīndrāṇāṃ kuru phalavataḥ svān api guṇān VidSrk_33.1b *(1019b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24287992 (0.0):
aye muktāratna prasara bahir uddyotaya gṛhān $ api kṣoṇīndrāṇāṃ kuru / phalavataḥ svān api guṇān &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898712 (0.0):
aye muktāratna prasara bahir uddyotaya gṛhān api kṣoṇīndrāṇāṃ kuru / phalavataḥ svān api guṇān /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12851620 (0.060):
kuru phalavataḥ svānapi guṇān / / MSS_2810 2 kimatraivātmānaṃ jarayasi mudhā śuktikuhare mahāgambhīro'yaṃ
api ca kim api vrīḍāṃ krīḍāsakhīm iva manyate VidSrk_15.40 *(373)d / api taruṇayoḥ kiṃ syāt tasyāṃ divi spṛhayālutāḥ VidSrk_19.19 *(577)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456863 (0.0):
api kṣoṇīndrāṇāṃ kuru phalavataḥ svān api guṇān VidSrk_33.1b *(1019b) / api ca kim api vrīḍāṃ krīḍāsakhīm iva manyate VidSrk_15.40d *(373d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456876 (0.038):
api jñātvā śāstraṃ kaṭakam aṭato jīryati vapus VidSrk_42.18c *(1478c) / api taruṇayoḥ kiṃ syāt tasyāṃ divi spṛhayālutā VidSrk_19.19c *(577c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26072005 (0.048):
rahasi kurute vāsoguptau svamadhyakadarthanāṃ % api ca kim api vrīḍāṃ / krīḍāsakhīm iva manyate // VidSrk_15.40 *(373) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346949 (0.048):
rahasi kurute vāsoguptau svamadhyakadarthanāṃ api ca kim api vrīḍāṃ / krīḍāsakhīm iva manyate // VidSrk_15.40 *(373) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24270656 (0.048):
rahasi kurute vāsoguptau svamadhyakadarthanām % api ca kim api vrīḍāṃ / krīḍāsakhīm iva manyate // VidSrk_15.40 *(373) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881374 (0.048):
rahasi kurute vāsoguptau svamadhyakadarthanām api ca kim api vrīḍāṃ / krīḍāsakhīm iva manyate // VidSrk_15.40 *(373) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16093853 (0.048):
api ca kim+api vrīḍām+krīḍāsakhīm+iva manyate // VidSrk_15.40 *(373) //
api pariṇamayitrī rāja rambhā phalānāṃ VidSrk_9.23 *(213)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456894 (0.0):
api padbhyāṃ parābhavam VidSrk_42.25b *(1485b) / api pariṇamayitrī rājarambhāphalānāṃ VidSrk_9.23c *(213c)
api ramayituṃ rāgāndheva bhramaty akhilaṃ jagat VidSrk_32.14 *(1008)d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12840925 (0.0):
MSS_2252 2 samayasulabhāṃ kīrtiṃ bhavyāmasūta sutāmasāv api ramayituṃ / rāgāndheva bhramatyakhilaṃ jagat //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456909 (0.0):
api bahalapipāsāpāṃśulaḥ kaṇṭhanālaḥ VidSrk_33.36d *(1054d) / api ramayituṃ rāgāndheva bhramaty akhilaṃ jagat VidSrk_32.14d *(1008d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16111829 (0.0):
samayasulabhām+kīrtim+bhavyām+asūta sutām+asau+ / api ramayitum+rāgāndhā+iva bhramati+akhilam+jagat // VidSrk_32.14 *(1008)
api rahasi kṛtānāṃ vāg vihīno 'pi jātaḥ VidSrk_20.15 *(626)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456914 (0.0):
api ramayituṃ rāgāndheva bhramaty akhilaṃ jagat VidSrk_32.14d *(1008d) / api rahasi kṛtānāṃ vāgvihīno 'pi jātaḥ VidSrk_20.15c *(626c)
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3392523 (0.050):
saśeṣaḥ / / api rahasi kṛtānāṃ vāgvihīno 'pijātaḥ suratavilasitānāṃ varṇako varṇako
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26079098 (0.050):
aṅganāyāḥ sa śeṣaḥ & / api rahasi kṛtānāṃ vāg vihīno 'pi jātaḥ % surata vilasitānāṃ varṇako
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354041 (0.050):
sa śeṣaḥ / / api rahasi kṛtānāṃ vāg vihīno 'pi jātaḥ surata vilasitānāṃ varṇako varṇako
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24277202 (0.050):
saśeṣaḥ & / api rahasi kṛtānāṃ vāgvihīno 'pi jātaḥ % suratavilasitānāṃ varṇako varṇako
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10887919 (0.050):
saśeṣaḥ / / api rahasi kṛtānāṃ vāgvihīno 'pi jātaḥ suratavilasitānāṃ varṇako varṇako
apy asmād avatāra eva bhavato nonmāda bherī ravaḥ VidSrk_33.8 *(1026)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26091110 (1.192):
apy asmād avatāra eva bhavato nonmāda bherī ravaḥ % samyaṅ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366053 (1.192):
apy asmād avatāra eva bhavato nonmāda bherī ravaḥ samyaṅ mūrchiti kelayaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456976 (1.192):
apetāḥ śatrubhyo vayam iti viṣādo 'yam aphalaḥ VidSrk_40.39a *(1371a) / apy asmād avatāra eva bhavato nonmādabherīravaḥ VidSrk_33.8c *(1026c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24288200 (1.192):
apy asmād avatāra eva bhavato nonmādabherīravaḥ % samyaṅ mūrchitikelayaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898920 (1.192):
apy asmād avatāra eva bhavato nonmādabherīravaḥ samyaṅ mūrchitikelayaḥ
apy usrair dhavalī bhavatsu giriṣu kṣubdho 'yam unmajjatā VidSrk_29.14
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087590 (0.0):
katipaye pīyūṣa bhānoḥ karāḥ & / apy usrair dhavalī bhavatsu giriṣu kṣubdho 'yam unmajjatā % viśveneva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362535 (0.0):
katipaye pīyūṣa bhānoḥ karāḥ / / apy usrair dhavalī bhavatsu giriṣu kṣubdho 'yam unmajjatā viśveneva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456983 (0.0):
apy asmād avatāra eva bhavato nonmādabherīravaḥ VidSrk_33.8c *(1026c) / apy usrair dhavalībhavatsu giriṣu kṣubdho 'yam unmajjatā VidSrk_29.14c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12932542 (0.033):
saṃvartavratavṛttayaḥ katipaye pīyūṣabhānoḥ karāḥ / / MSS_6978 2 apyusrairdhavalībhavatsu giriṣu kṣubdho'yamunmajjatā viśveneva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24284991 (0.043):
katipaye pīyūṣabhānoḥ karāḥ & / apy usrair dhavalībhavatsu giriṣu kṣubdho 'yam unmajjatā % viśveneva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895714 (0.043):
katipaye pīyūṣabhānoḥ karāḥ / / apy usrair dhavalībhavatsu giriṣu kṣubdho 'yam unmajjatā viśveneva
apy etās tu cikīrṣayeva tapasāṃ tārākṣa mālā diśo VidSrk_27.6 *(863)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27456984 (1.788):
apy usrair dhavalībhavatsu giriṣu kṣubdho 'yam unmajjatā VidSrk_29.14c / apy etās tu cikīrṣayeva tapasāṃ tārākṣamālā diśo VidSrk_27.6c *(863c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26086248 (0.043):
apy etās tu cikīrṣayeva tapasāṃ tārākṣa mālā diśo % manye
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17361192 (0.043):
apy etās tu cikīrṣayeva tapasāṃ tārākṣa mālā diśo manye
apratyākalita prabhāva vibhave sarvāśrayāmbhonidhau VidSrk_33.2 *(1020)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12839362 (0.0):
MSS_2161 1 apratyākalitaprabhāvavibhave sarvāśrayāmbhonidhau vāso
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090905 (0.0):
murāreḥ | (Skmsa.u.ka. 1730) / apratyākalita prabhāva vibhave sarvāśrayāmbhonidhau $ vāso
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365848 (0.0):
murāreḥ | (Skmsa.u.ka. 1730) / apratyākalita prabhāva vibhave sarvāśrayāmbhonidhau vāso
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457003 (0.0):
apy ete sahakārasaurabhamuco vācālitāḥ kokilair VidSrk_8.1c *(152c) / apratyākalitaprabhāvavibhave sarvāśrayāmbhonidhau VidSrk_33.2a *(1020a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24288012 (0.0):
iha kas tvāṃ gaṇayati // VidSrk_33.1 *(1019) //. / murāreḥ / apratyākalitaprabhāvavibhave sarvāśrayāmbhonidhau $ vāso nālpatapaḥphalaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898732 (0.0):
iha kas tvāṃ gaṇayati // VidSrk_33.1 *(1019) //. / murāreḥ / apratyākalitaprabhāvavibhave sarvāśrayāmbhonidhau vāso nālpatapaḥphalaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16112149 (0.0):
mahāgambhīras+ayam+jaladhis+iha kas+tvām+gaṇayati // VidSrk_33.1 *(1019) / murāres+ / apratyākalitaprabhāvavibhave sarvāśrayāmbhonidhau
abhayam abhayaṃ deva brūmas tavāsilatāvadhūḥ VidSrk_32.14 *(1008)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457031 (0.0):
abdhir laṅghita eva vānarabhaṭaiḥ kiṃ tv asya gambhīratām VidSrk_50.4c / abhayam abhayaṃ deva brūmas tavāsilatāvadhūḥ VidSrk_32.14a *(1008a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24287682 (0.0):
dināny etasya vartiṣyate // VidSrk_32.13 *(1007) //. / abhayam abhayaṃ deva brūmas tavāsilatāvadhūḥ $ kuvalayadalaśyāmā śatror
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898402 (0.0):
dināny etasya vartiṣyate // VidSrk_32.13 *(1007) //. / abhayam abhayaṃ deva brūmas tavāsilatāvadhūḥ kuvalayadalaśyāmā śatror
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090553 (0.042):
| (Skmsa.u.ka. 1634, murāreḥ) / abhayam abhayaṃ deva brūmas tavāsilatāvadhūḥ $ kuvalayadalaśyāmā śatror
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365497 (0.042):
| (Skmsa.u.ka. 1634, murāreḥ) / abhayam abhayaṃ deva brūmas tavāsilatāvadhūḥ kuvalayadalaśyāmā śatror
abhinava vadhū roṣa svāduḥ karīṣa tanūnapād VidSrk_13.12 *(317)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26070375 (0.0):
abhinava vadhū roṣa svāduḥ karīṣa tanūnapād % asarala janāśelṣa krūras
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345318 (0.0):
abhinava vadhū roṣa svāduḥ karīṣa tanūnapād asarala janāśelṣa krūras
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457044 (0.0):
abhinavamukhamudraṃ kṣudrakūpopavītaṃ VidSrk_35.45a *(1192a) / abhinavavadhūroṣasvāduḥ karīṣatanūnapād VidSrk_13.12c *(317c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24269111 (0.0):
abhinavavadhūroṣasvāduḥ karīṣatanūnapād % asaralajanāśleṣakrūras
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10879832 (0.0):
abhinavavadhūroṣasvāduḥ karīṣatanūnapād asaralajanāśleṣakrūras
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16092216 (0.023):
abhinavavadhūroṣasvādus+karīṣatanūnapāt+
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12841499 (0.059):
MSS_2283 1 abhinavavadhūroṣasvādaḥ karīṣatanūnapād
abhimukha patayālubhir lalāṭa śrama salilair avidhauta patra lekhaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12842075 (0.0):
MSS_2315 1 abhimukhapatayālubhirlalāṭa śramasalilairavidhautapatralekhaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354011 (0.0):
kasyacit | (Skmsa.u.ka. 591) / abhimukha patayālubhir lalāṭa śrama salilair avidhauta patra lekhaḥ /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457069 (0.0):
abhipatati ghanaṃ śṛṇoti garjāḥ VidSrk_33.65a *(1083a) / abhimukhapatayālubhir lalāṭaśramasalilair avidhautapatralekhaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10887893 (0.0):
dahati mām eva tvadoṣṭhavraṇaḥ // VidSrk_20.13 *(624) //. / abhimukhapatayālubhir lalāṭaśramasalilair avidhautapatralekhaḥ /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24277172 (1.192):
anyathā dahati mām eva tvadoṣṭhavraṇaḥ // VidSrk_20.13 *(624) //. / abhimukhapatayālubhir lalāṭaśramasalilair avidhautapatralekhaḥ /*
VidSrk_20.14 *(625)/a / abhimukhe mayi saṃvṛtam īkṣitaṃ VidSrk_17.41 *(505)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457077 (0.0):
abhimukhapatayālubhir lalāṭaśramasalilair avidhautapatralekhaḥ / VidSrk_20.14a *(625a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075483 (1.192):
racayatobhaya dharmi tavānanaṃ % prakaṭitaṃ vidhinā bahu naipuṇam // / VidSrk_17.40 *(504) // / abhimukhe mayi saṃvṛtam īkṣitaṃ $ hasitam anya nimitta kathodayam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350425 (1.192):
racayatobhaya dharmi tavānanaṃ prakaṭitaṃ vidhinā bahu naipuṇam // / VidSrk_17.40 *(504) // / abhimukhe mayi saṃvṛtam īkṣitaṃ hasitam anya nimitta kathodayam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273918 (1.192):
racayatobhayadharmi tavānanaṃ % prakaṭitaṃ vidhinā bahu naipuṇam // / VidSrk_17.40 *(504) // / abhimukhe mayi saṃvṛtam īkṣitaṃ $ hasitam anyanimittakathodayam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884633 (1.192):
racayatobhayadharmi tavānanaṃ prakaṭitaṃ vidhinā bahu naipuṇam // / VidSrk_17.40 *(504) // / abhimukhe mayi saṃvṛtam īkṣitaṃ hasitam anyanimittakathodayam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16097253 (0.024):
racayatā+ubhayadharmi tava+ānanam+prakaṭitam+vidhinā bahu naipuṇam // / VidSrk_17.40 *(504) // / abhimukhe mayi saṃvṛtam+īkṣitam+hasitam+anyanimittakathodayam /
abhilaṣati bakula kalikāṃ madhulihi maline kutaḥ satyam VidSrk_49.23
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15606675 (0.0):
Subhv_0725-1 kṛtvāpi koṣapānaṃ bhramarayuvā purata eva kamalinyāḥ / / Subhv_0725-2 abhilaṣati bakulakalikāṃ madhulihi maline kutaḥ satyam //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17383539 (0.0):
kṛtvāpi koṣa pānaṃ bhramara yuvā purata eva kamalinyāḥ /* / abhilaṣati bakula kalikāṃ madhulihi maline kutaḥ satyam // VidSrk_49.23
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457083 (0.0):
abhimukhe mayi saṃvṛtam īkṣitaṃ VidSrk_17.41a *(505a) / abhilaṣati bakulakalikāṃ madhulihi maline kutaḥ satyam VidSrk_49.23b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10915167 (0.0):
kṛtvāpi koṣapānaṃ bhramarayuvā purata eva kamalinyāḥ /* / abhilaṣati bakulakalikāṃ madhulihi maline kutaḥ satyam // VidSrk_49.23
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16129420 (0.014):
kṛtvā+api koṣapānam+bhramarayuvā puratas+eva kamalinyās+ / / abhilaṣati bakulakalikām+madhulihi maline kutas+satyam // VidSrk_49.23
abhyāsasya kim asty agocaram iti pratyāśayā mohitaḥ VidSrk_16.70 *(453)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26074142 (0.0):
tvad vācāṃ svara mātrikāṃ mada kalaḥ puṃskokilo ghoṣayaty % abhyāsasya kim / asty agocaram iti pratyāśayā mohitaḥ // VidSrk_16.70 *(453) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349084 (0.0):
tvad vācāṃ svara mātrikāṃ mada kalaḥ puṃskokilo ghoṣayaty abhyāsasya kim / asty agocaram iti pratyāśayā mohitaḥ // VidSrk_16.70 *(453) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457135 (0.0):
abhyasyanti tathaiva citraphalake laṅkāpates tat punar VidSrk_45.1c / abhyāsasya kim asty agocaram iti pratyāśayā mohitaḥ VidSrk_16.70d *(453d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24272666 (0.0):
tvadvācāṃ svaramātrikāṃ madakalaḥ puṣkokilo ghoṣayaty % abhyāsasya kim / asty agocaram iti pratyāśayā mohitaḥ // VidSrk_16.70 *(453) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10883382 (0.0):
tvadvācāṃ svaramātrikāṃ madakalaḥ puṣkokilo ghoṣayaty abhyāsasya kim asty / agocaram iti pratyāśayā mohitaḥ // VidSrk_16.70 *(453) //.
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12832958 (0.021):
MSS_1793 2 tvadvācāṃ svaramātrikāṃ madakalaḥ puṃskokilo ghoṣayaty / abhyāsasya kimastyagocaramiti pratyāśayā mohitaḥ //
abhyukṣya bāṣpa salilair nija deha havyam VidSrk_18.16 *(550)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26076860 (0.0):
sā sundarī tava viyoga hutāśane 'sminn $ abhyukṣya bāṣpa salilair / nija deha havyam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351802 (0.0):
sā sundarī tava viyoga hutāśane 'sminn abhyukṣya bāṣpa salilair / nija deha havyam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457140 (0.0):
abhyāsasya kim asty agocaram iti pratyāśayā mohitaḥ VidSrk_16.70d *(453d) / abhyukṣya bāṣpasalilair nijadehahavyam VidSrk_18.16b *(550b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24275158 (0.0):
sā sundarī tava viyogahutāśane 'sminn $ abhyukṣya bāṣpasalilair / nijadehahavyam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10885873 (0.0):
sā sundarī tava viyogahutāśane 'sminn abhyukṣya bāṣpasalilair / nijadehahavyam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16098552 (0.060):
sā sundarī tava viyogahutāśane+asmin+abhyukṣya / bāṣpasalilais+nijadehahavyam /
amanda maṇi nūpura kvaṇata cāru cārī kramaṃ VidSrk_17.62 *(526)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26076097 (0.0):
rājaśekharasya | (Vsbvi.śā.bha. 2.9, Skmsa.u.ka. 868) / amanda maṇi nūpura kvaṇata cāru cārī kramaṃ $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351040 (0.0):
rājaśekharasya | (Vsbvi.śā.bha. 2.9, Skmsa.u.ka. 868) / amanda maṇi nūpura kvaṇata cāru cārī kramaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10885190 (0.0):
natabhrūḥ // VidSrk_17.61 *(525) // / amandamaṇinūpurakvaṇanacārucārīkramaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12844102 (1.192):
MSS_2426 1 amandamaṇinūpurakvaṇanacārucārīkramaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457164 (0.053):
amandamaṇinūpurakvaṇanacārucārīkramaṃ VidSrk_17.62a *(526a)
amī pānaka raṅkābhāḥ VidSrk_32.4 *(998)c / amīṣāṃ mañjuśrī rucira vadana śrī kṛta rucāṃ VidSrk_3.5 *(29)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457208 (0.0):
amīṣāṃ mañjuśrīruciravadanaśrīkṛtarucāṃ VidSrk_3.5a *(29a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061392 (1.192):
jitāripādānām / amīṣāṃ mañjuśrī rucira vadana śrī kṛta rucāṃ $ śrutaṃ no nāmāpi kva nu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336337 (1.192):
jitāripādānām / amīṣāṃ mañjuśrī rucira vadana śrī kṛta rucāṃ śrutaṃ no nāmāpi kva nu khalu
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12845093 (0.038):
MSS_2484 1 amīṣāṃ mañjuśrīruciravadanaśrīkṛtarucāṃ śrutaṃ no nāmāpi kva nu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260627 (0.038):
amīṣāṃ mañjuśrīruciravadanaśrīkṛtarucāṃ $ śrutaṃ no nāmāpi kva nu khalu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871347 (0.038):
amīṣāṃ mañjuśrīruciravadanaśrīkṛtarucāṃ śrutaṃ no nāmāpi kva nu khalu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083182 (0.038):
amīṣām+mañjuśrīruciravadanaśrīkṛtarucām+
amīṣāṃ maṇḍalābhogaḥ VidSrk_16.80 *(463)a / amuṣmin saṃnaddhe jala muci samabhyasya katicid VidSrk_10.51 *(265)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457234 (0.0):
amuṣmin saṃnaddhe jalamuci samabhyasya katicit VidSrk_10.51a *(265a) / amuṃ kālakṣepaṃ tyaja lajada gambhīramadhuraiḥ VidSrk_33.11a *(1029a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457210 (0.011):
amīṣāṃ mañjuśrīruciravadanaśrīkṛtarucāṃ VidSrk_3.5a *(29a) / amīṣāṃ maṇḍalābhogaḥ VidSrk_16.80a *(463a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068805 (0.042):
yogeśvarasyaitau / amuṣmin saṃnaddhe jala muci samabhyasya katicid $ kakārān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343746 (0.042):
yogeśvarasyaitau / amuṣmin saṃnaddhe jala muci samabhyasya katicid kakārān
amuṃ kāla kṣepaṃ tyaja jalada gambhīra madhuraiḥ VidSrk_33.11 *(1029)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12845316 (0.0):
MSS_2494 1 amuṃ kālakṣepaṃ tyaja jalada gambhīramadhuraiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26091202 (0.0):
amara siṃhasya) / amuṃ kāla kṣepaṃ tyaja jalada gambhīra madhuraiḥ $ kim ebhir nirghoṣaiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366145 (0.0):
amara siṃhasya) / amuṃ kāla kṣepaṃ tyaja jalada gambhīra madhuraiḥ kim ebhir nirghoṣaiḥ sṛja
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457242 (0.0):
amuṣmin saṃnaddhe jalamuci samabhyasya katicit VidSrk_10.51a *(265a) / amuṃ kālakṣepaṃ tyaja lajada gambhīramadhuraiḥ VidSrk_33.11a *(1029a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24288280 (0.0):
so 'sti yo na hasati tvatsampadāṃ viplave // VidSrk_33.10 *(1028) //. / amuṃ kālakṣepaṃ tyaja lajada gambhīramadhuraiḥ $ kim ebhir nirghoṣaiḥ sṛja
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898999 (0.0):
'sti yo na hasati tvatsampadāṃ viplave // VidSrk_33.10 *(1028) //. / amuṃ kālakṣepaṃ tyaja lajada gambhīramadhuraiḥ kim ebhir nirghoṣaiḥ sṛja
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16112433 (0.0):
VidSrk_33.10 *(1028) // / amum+kālakṣepam+tyaja lajada gambhīramadhurais+
amṛtam adhare tiryag bhūte viṣaṃ ca vilocane VidSrk_16.18 *(401)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26072720 (0.0):
sura sumanasaḥ śvāsāmode śaśī ca kapolayor % amṛtam adhare tiryag bhūte / viṣaṃ ca vilocane // VidSrk_16.18 *(401) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347663 (0.0):
sura sumanasaḥ śvāsāmode śaśī ca kapolayor amṛtam adhare tiryag bhūte / viṣaṃ ca vilocane // VidSrk_16.18 *(401) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457250 (1.192):
amuṃ kālakṣepaṃ tyaja lajada gambhīramadhuraiḥ VidSrk_33.11a *(1029a) / amṛtam adhare tiryagbhūte viṣaṃ ca vilocane VidSrk_16.18d *(401d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24271321 (0.016):
surasumanasaḥ śvāsāmode śaśī ca kapolayor % amṛtam adhare tiryagbhūte / viṣaṃ ca vilocane // VidSrk_16.18 *(401) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10882038 (0.016):
surasumanasaḥ śvāsāmode śaśī ca kapolayor amṛtam adhare tiryagbhūte viṣaṃ / ca vilocane // VidSrk_16.18 *(401) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16094548 (0.016):
surasumanasas+śvāsāmode śaśī ca kapolayos+ / amṛtam+adhare tiryagbhūte viṣam+ca vilocane // VidSrk_16.18 *(401) //
amṛta siktam ivāṅgam idaṃ yadi bhavati tanvi tavādbhuta vīkṣitaiḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12846364 (0.0):
MSS_2546 1 amṛtasiktamivāṅgamidaṃ yadi bhavati tanvi tavādbhutavīkṣitaiḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350012 (0.0):
tuṣānala pratisamaḥ kandarpa darpa kramaḥ // VidSrk_17.22 *(486) // / amṛta siktam ivāṅgam idaṃ yadi bhavati tanvi tavādbhuta vīkṣitaiḥ /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457258 (0.0):
amṛtam adhare tiryagbhūte viṣaṃ ca vilocane VidSrk_16.18d *(401d) / amṛtasiktam ivāṅgam idaṃ yadi bhavati tanvi tavādbhutavīkṣitaiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884239 (0.0):
tuṣānalapratisamaḥ kandarpadarpakramaḥ // VidSrk_17.22 *(486) //. / amṛtasiktam ivāṅgam idaṃ yadi bhavati tanvi tavādbhutavīkṣitaiḥ /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16096827 (0.0):
kva+api+aṅgeṣu tuṣānalapratisamas+kandarpadarpakramas+ // VidSrk_17.22 / amṛtasiktam+iva+aṅgam+idam+yadi bhavati tanvi tava+adbhutavīkṣitais+ /
VidSrk_17.23 *(487)/a / ambhasi vikasatīva hasatīva sudhādhavaleṣu dhāmasu VidSrk_29.46 *(942)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457305 (0.0):
ambeyaṃ neyam ambā na hi kharakapiśaṃ śmaśru tasyā mukhārdhe VidSrk_5.20a / ambhasi vikasatīva hasatīva sudhādhavaleṣu dhāmasu VidSrk_29.46c *(942c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24285823 (0.0):
jaṭharaśarakāṇḍavipāṇḍuṣu gaṇḍabhittiṣu & / ambhasi vikasatīva hasatīva sudhādhavaleṣu dhāmasu % dhvajapaṭapallaveṣu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10896544 (0.0):
jaṭharaśarakāṇḍavipāṇḍuṣu gaṇḍabhittiṣu / / ambhasi vikasatīva hasatīva sudhādhavaleṣu dhāmasu dhvajapaṭapallaveṣu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16109837 (0.0):
pratiphalati+iva jaṭharaśarakāṇḍavipāṇḍuṣu gaṇḍabhittiṣu / / ambhasi vikasati+iva hasati+iva sudhādhavaleṣu dhāmasu
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21975788 (0.020):
jaraṭhaśarakāṇḍuṣu gaṇḍabhittiṣu / / ambhasi vikasatīva lasatīva sudhādhavaleṣu dhāmasu dhvajapaṭapallaveṣu
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19147377 (0.021):
jaraṭhaśarakāṇḍapāṇḍuṣu gaṇḍabhittiṣu / / ambhasi vikasatīva hasatīva sudhādhavaleṣu dhāmasu dhvajapaṭapallaveṣu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26088506 (0.059):
ambhasi vikasatīva hasatīva sudhādhavaleṣu dhāmasu % dhvajapaṭapallaveṣu
ambhodhara śyāma dala prakāśam VidSrk_10.45 *(259)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068643 (1.192):
saṃlakṣyate vyoma vaṭa drumābham % ambhodhara śyāma dala prakāśam // / VidSrk_10.45 *(259) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343584 (1.192):
saṃlakṣyate vyoma vaṭa drumābham ambhodhara śyāma dala prakāśam // / VidSrk_10.45 *(259) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457335 (1.192):
ambhoda eva śaraṇaṃ yadi nirguṇasya VidSrk_33.69d *(1087d) / ambhodharaśyāmadalaprakāśam VidSrk_10.45d *(259d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24267469 (1.192):
saṃlakṣyate vyoma vaṭadrumābham % ambhodharaśyāmadalaprakāśam // / VidSrk_10.45 *(259) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878189 (1.192):
saṃlakṣyate vyoma vaṭadrumābham ambhodharaśyāmadalaprakāśam // / VidSrk_10.45 *(259) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16090435 (1.192):
saṃlakṣyate vyoma vaṭadrumābham+ambhodharaśyāmadalaprakāśam // / VidSrk_10.45 *(259) //
ambhodher jala yantra mandira parispande 'pi nidrāṇayoḥ VidSrk_9.24
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26067356 (0.0):
ete rājaśekharasya / ambhodher jala yantra mandira parispande 'pi nidrāṇayoḥ $ śrī nārāyaṇayor
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342298 (0.0):
ete rājaśekharasya / ambhodher jala yantra mandira parispande 'pi nidrāṇayoḥ śrī nārāyaṇayor
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12847642 (0.040):
MSS_2609 1 ambhodherjalayantramandiraparispande'pi nidrāṇayoḥ
ambhodher vaḍavāmukhānala jhalājvālopagūḍhāntarā VidSrk_10.18 *(232)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26067915 (0.0):
lamba payodhara bhārā prāvṛd iyaṃ vṛddha vaniteva // VidSrk_10.17 *(231) / ambhodher vaḍavāmukhānala jhalājvālopagūḍhāntarā $ vyāmohād apibann apaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342855 (0.0):
lamba payodhara bhārā prāvṛd iyaṃ vṛddha vaniteva // VidSrk_10.17 *(231) / ambhodher vaḍavāmukhānala jhalājvālopagūḍhāntarā vyāmohād apibann apaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457365 (0.017):
ambhodher jalayantramandiraparaspande 'pi nidrāṇayoḥ VidSrk_9.24a *(214a) / ambhodher vaḍavāmukhānalajhalājvālopagūḍhāntarā VidSrk_10.18a *(232a)
ambhoruhaṃ vadanam ambakam indukāntaḥ VidSrk_18.4 *(538)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457403 (0.0):
ambho ruṇaddhi kim u saikatasetubandhaḥ VidSrk_45.4d *(1545d) / ambhoruhaṃ vadanam ambakam indukāntaḥ VidSrk_18.4a *(538a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274811 (0.0):
vacasi ca guṇā eva bhavataḥ // VidSrk_18.3 *(537) //. / ambhoruhaṃ vadanam ambakam indukāntaḥ $ pāthonidhiḥ kusumacāpabhṛto
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10885526 (0.0):
vacasi ca guṇā eva bhavataḥ // VidSrk_18.3 *(537) //. / ambhoruhaṃ vadanam ambakam indukāntaḥ pāthonidhiḥ kusumacāpabhṛto vikāraḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12847907 (0.016):
MSS_2619 1 ambhoruhaṃ vadanamambakamindukāntaḥ pāthonidhiḥ kusumacāpabhṛto
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26076488 (0.027):
acala siṃhasya | (Skmsa.u.ka. 621, Sksa.ka.ā.v 614, Smvsū.mu. 44.7) / ambhoruhaṃ vadanam ambakam indukāntaḥ $ pāthonidhiḥ kusuma cāpa bhṛto
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351431 (0.027):
acala siṃhasya | (Skmsa.u.ka. 621, Sksa.ka.ā.v 614, Smvsū.mu. 44.7) / ambhoruhaṃ vadanam ambakam indukāntaḥ pāthonidhiḥ kusuma cāpa bhṛto
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16098192 (0.055):
hṛdi tvam+hrīs+pṛṣṭhe vacasi ca guṇās+eva bhavatas+ // VidSrk_18.3 *(537) / ambhoruham+vadanam+ambakam+indukāntas+pāthonidhis+kusumacāpabhṛtas+vikāras+
ayam udayati mudrā bhañjanaḥ padminīnām VidSrk_30.23 *(979)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457415 (0.0):
ayam ayamayaṃ kiṃ ca klāmyaty asaṃsmaraṇena te VidSrk_22.32c *(731c) / ayam udayati mudrābhañjanaḥ padminīnām VidSrk_30.23a *(979a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24286808 (0.032):
VidSrk_30.22 *(978) // / śatānandasya / ayam udayati mudrābhañjanaḥ padminīnām $ udayagirivanālībālamandārapuṣpam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10897528 (0.032):
gaganodadhipaśimāntalagno vidhur uttāna ivāsti kūrmarājaḥ // VidSrk_30.22 / śatānandasya / ayam udayati mudrābhañjanaḥ padminīnām udayagirivanālībālamandārapuṣpam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26089582 (0.050):
śatānandasya | (Skmsa.u.ka. 427) / ayam udayati mudrā bhañjanaḥ padminīnām $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17364526 (0.050):
śatānandasya | (Skmsa.u.ka. 427) / ayam udayati mudrā bhañjanaḥ padminīnām
ayam udayācalaika cūḍāmaṇir abhinava darpaṇo diśāṃ VidSrk_29.34 *(930)c
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21975742 (0.0):
'bhiṣekakalaśaḥ kusumāyudhamedinīpateḥ / / ayamudayācalaikacūḍāmaṇirabhinavadarpaṇo diśām udayati gaganasarasi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26088202 (0.0):
ayam udayācalaika cūḍāmaṇir abhinava darpaṇo diśāṃ % udayati gagana sarasi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363147 (0.0):
ayam udayācalaika cūḍāmaṇir abhinava darpaṇo diśāṃ udayati gagana sarasi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457423 (0.0):
ayam udayati mudrābhañjanaḥ padminīnām VidSrk_30.23a *(979a) / ayam udayācalaikacūḍāmaṇir abhinavadarpaṇo diśām VidSrk_29.34c *(930c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24285533 (0.020):
'bhiṣekakalaśaḥ kusumāyudhamedinīpateḥ & / ayam udayācalaikacūḍāmaṇir abhinavadarpaṇo diśām % udayati gaganasarasi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10896254 (0.020):
'bhiṣekakalaśaḥ kusumāyudhamedinīpateḥ / / ayam udayācalaikacūḍāmaṇir abhinavadarpaṇo diśām udayati gaganasarasi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16109535 (0.054):
ayam+udayācalaikacūḍāmaṇis+abhinavadarpaṇas+diśām+
ayam udeti kareṇa dig aṅganāḥ VidSrk_29.2 *(898)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457427 (0.0):
ayam udayācalaikacūḍāmaṇir abhinavadarpaṇo diśām VidSrk_29.34c *(930c) / ayam udeti kareṇa digaṅganāḥ VidSrk_29.2c *(898c)
ayaṃ kaṇṭhe bāhuḥ śiśira masṛṇo mauktika rasaḥ VidSrk_16.44 *(427)c
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1751674 (0.0):
asāv asyāḥ sparśo vapuṣi bahalaś candana rasaḥ | / ayaṃ kaṇṭhe bāhuḥ śiśira masṛṇo mauktika saraḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073402 (0.0):
balahaś candana rasaḥ & / ayaṃ kaṇṭhe bāhuḥ śiśira masṛṇo mauktika rasaḥ % kim asyā na preyo yadi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348344 (0.0):
balahaś candana rasaḥ / / ayaṃ kaṇṭhe bāhuḥ śiśira masṛṇo mauktika rasaḥ kim asyā na preyo yadi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457440 (0.0):
ayam uṣasi vinidradrāviḍītuṅgapīna VidSrk_34.20a *(1144a) / ayaṃ kaṇṭhe bāhuḥ śiśiramasṛṇo mauktikarasaḥ VidSrk_16.44c *(427c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24271969 (0.0):
balahaś candanarasaḥ & / ayaṃ kaṇṭhe bāhuḥ śiśiramasṛṇo mauktikarasaḥ % kim asyā na preyo yadi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10882685 (0.0):
balahaś candanarasaḥ / / ayaṃ kaṇṭhe bāhuḥ śiśiramasṛṇo mauktikarasaḥ kim asyā na preyo yadi param
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12914433 (0.024):
vapuṣi bahulaś candanarasaḥ / / MSS_6089 2 ayaṃ bāhuḥ kaṇṭhe śiśiramasṛṇo mauktikasaraḥ kimasyā na preyo
ayaṃ jṛmbhārambha sphaṭika śuci dantāṃśu nicayo VidSrk_16.66 *(449)c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12858304 (0.0):
MSS_3180 2 ayaṃ jṛmbhārambhasphaṭikaśucidantāṃśunicayo mukhendurgaurāṅgyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073996 (0.0):
udañcad dor vallī dvaya dhṛta parīveśa nihitaḥ & / ayaṃ jṛmbhārambha sphaṭika śuci dantāṃśu nicayo % mukhendur gaurāṅgyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348938 (0.0):
udañcad dor vallī dvaya dhṛta parīveśa nihitaḥ / / ayaṃ jṛmbhārambha sphaṭika śuci dantāṃśu nicayo mukhendur gaurāṅgyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457459 (0.0):
ayaṃ kāṇaḥ śukro viṣamacaraṇaḥ sūryatanayaḥ VidSrk_49.34a *(1671a) / ayaṃ jṛmbhārambhasphaṭikaśucidantāṃśunicayo VidSrk_16.66c *(449c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24272536 (0.0):
udañcaddorvallīdvayadhṛtaparīveśanihitaḥ & / ayaṃ jṛmbhārambhasphaṭikaśucidantāṃśunicayo % mukhendur gaurāṅgyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10883252 (0.0):
udañcaddorvallīdvayadhṛtaparīveśanihitaḥ / / ayaṃ jṛmbhārambhasphaṭikaśucidantāṃśunicayo mukhendur gaurāṅgyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16095805 (0.0):
udañcaddorvallīdvayadhṛtaparīveśanihitas+ / / ayam+jṛmbhārambhasphaṭikaśucidantāṃśunicayas+
ayaṃ te vidruma cchāyo VidSrk_17.28 *(492)a / ayaṃ tvākūtajñaḥ pariṇati parāmarśa kuśalaḥ VidSrk_21.22 *(656)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26080030 (0.0):
iti vilakṣaḥ priyatamaḥ & / ayaṃ tvākūtajñaḥ pariṇati parāmarśa kuśalaḥ % sakhī līko 'py āsīl likhita
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354974 (0.0):
vilakṣaḥ priyatamaḥ / / ayaṃ tvākūtajñaḥ pariṇati parāmarśa kuśalaḥ sakhī līko 'py āsīl likhita
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457468 (0.0):
ayaṃ jṛmbhārambhasphaṭikaśucidantāṃśunicayo VidSrk_16.66c *(449c) / ayaṃ te vidrumacchāyo VidSrk_17.28a *(492a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24278063 (0.0):
ativilakṣaḥ priyatamaḥ & / ayaṃ tv ākūtajñaḥ pariṇatiparāmarśakuśalaḥ % sakhīloko 'py āsīl likhita
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10888779 (0.0):
ativilakṣaḥ priyatamaḥ / / ayaṃ tv ākūtajñaḥ pariṇatiparāmarśakuśalaḥ sakhīloko 'py āsīl likhita iva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16101600 (0.062):
ayam+tu+ākūtajñas+pariṇatiparāmarśakuśalas+
ayaṃ nandī saṃdhyā samaya kṛta kṛtya vyavasitis VidSrk_27.9 *(866)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457489 (0.0):
ayaṃ dhūrto māyāvinayamadhurād asya caritāt VidSrk_21.51a *(685a) / ayaṃ nandī saṃdhyāsamayakṛtakṛtyavyavasitis VidSrk_27.9c *(866c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26086341 (1.192):
gṛha kṛtya pravaṇatā & / ayaṃ nandī saṃdhyā samaya kṛta kṛtya vyavasitis %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24283822 (1.192):
gṛhakṛtyapravaṇatā & / ayaṃ nandī saṃdhyāsamayakṛtakṛtyavyavasitis % trinetrābhiprāyapratisadṛśam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10894542 (1.192):
gṛhakṛtyapravaṇatā / / ayaṃ nandī saṃdhyāsamayakṛtakṛtyavyavasitis trinetrābhiprāyapratisadṛśam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16107700 (0.008):
gṛhakṛtyapravaṇatā / / ayam+nandī / saṃdhyāsamayakṛtakṛtyavyavasitis+trinetrābhiprāyapratisadṛśam+unmārṣṭi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17361284 (0.041):
ayaṃ nandī saṃdhyā samaya kṛta kṛtya vyavasitis
ayaṃ lolan muktāvali kiraṇa mālā parikaraḥ VidSrk_17.8 *(472)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26074669 (0.0):
tad vañcito 'si // VidSrk_17.7 *(471) // / ayaṃ lolan muktāvali kiraṇa mālā parikaraḥ $ sphuṭasyendor lakṣmīṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349611 (0.0):
vañcito 'si // VidSrk_17.7 *(471) // / ayaṃ lolan muktāvali kiraṇa mālā parikaraḥ sphuṭasyendor lakṣmīṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457517 (0.007):
ayaṃ lokanmuktāvalikiraṇamālāparikaraḥ VidSrk_17.8a *(472a)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12848752 (0.052):
MSS_2663 1 ayaṃ lolanmuktāvalikiraṇamālāparikaraḥ sphuṭasyendorlakṣmīṃ
ayaṃ vārām eko nilaya iti ratnākara iti VidSrk_33.7 *(1025)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457524 (0.0):
ayaṃ lokanmuktāvalikiraṇamālāparikaraḥ VidSrk_17.8a *(472a) / ayaṃ vārām eko nilaya iti ratnākara iti VidSrk_33.7a *(1025a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24288157 (0.002):
davānalavyatikaraḥ soḍhaḥ paraṃ śākhinā // VidSrk_33.6 *(1024) //. / ayaṃ vārām eko nilaya iti ratnākara iti $ śrito 'smābhis
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898877 (0.002):
davānalavyatikaraḥ soḍhaḥ paraṃ śākhinā // VidSrk_33.6 *(1024) //. / ayaṃ vārām eko nilaya iti ratnākara iti śrito 'smābhis
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12848792 (0.020):
MSS_2665 1 ayaṃ vārāmeko nilaya iti ratnākara iti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26091060 (0.040):
kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1882) / ayaṃ vārām eko nilaya iti ratnākara iti $ śrito 'smābhis
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366003 (0.040):
kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1882) / ayaṃ vārām eko nilaya iti ratnākara iti śrito 'smābhis
Bhallata: Bhallatasataka (bhall_iu.htm.txt) 13194861 (0.041):
amī ye dṛśyante nanu subhagarūpāḥ saphalatā Bhall_65a / ayaṃ vārām eko nilaya iti ratnākara iti Bhall_100a
Bhallata: Bhallatasataka (bhall_pu.htm.txt) 4330133 (0.041):
// Bhall_99 // / ayaṃ vārām eko nilaya iti ratnākara iti śrito 'smābhis
Bhallata: Bhallatasataka (bhall_xu.htm.txt) 23134299 (0.041):
mṛgāṇām // Bhall_99 // / ayaṃ vārām eko nilaya iti ratnākara iti $ śrito 'smābhis
ayaṃ sa bhuvana traya prathita saṃyamī śaṅkaro VidSrk_14.1 *(323)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26070557 (0.0):
14. tato madana vrajyā / ayaṃ sa bhuvana traya prathita saṃyamī śaṅkaro $ bibharti vapuṣādhunā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345500 (0.0):
14. tato madana vrajyā / ayaṃ sa bhuvana traya prathita saṃyamī śaṅkaro bibharti vapuṣādhunā
ayi purāri parunmalayānilā vavur amī jagur eva ca kokilāḥ VidSrk_15.48
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457559 (0.0):
ayi pibata cakorāḥ kṛtsnam unnāmikaṇṭhakramasaralitacañcaccañcavaś can / VidSrk_23.49a *(800a) / ayi purāri parunmalayānilā vavur amī jagur eva ca kokilāḥ VidSrk_15.48a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881556 (0.0):
smaraikasuhṛdā tad yauvanenārpitam // VidSrk_15.47 *(380) //. / rājaśekharasya / ayi purāri parunmalayānilā vavur amī jagur eva ca kokilāḥ /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347139 (0.014):
smaraika suhṛdā tad yauvanenārpitam // VidSrk_15.47 *(380) // / rājaśekharasya / ayi purāri parunmalayānilā vavur amī jagur eva ca kokilāḥ /*
aye kiṃcid vakre tvayi subhaga sarve katham amī VidSrk_18.20 *(554)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26076993 (0.0):
puṭa pāko malayajaḥ & / aye kiṃcid vakre tvayi subhaga sarve katham amī % samaṃ jātās tasyām ahaha
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351935 (0.0):
puṭa pāko malayajaḥ / / aye kiṃcid vakre tvayi subhaga sarve katham amī samaṃ jātās tasyām ahaha
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457566 (0.0):
ayi purāri parunmalayānilā vavur amī jagur eva ca kokilāḥ VidSrk_15.48a / aye kiṃcidvakre tvayi subhaga sarve katham amī VidSrk_18.20c *(554c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24275274 (0.0):
puṭapāko malayajaḥ & / aye kiṃcidvakre tvayi subhaga sarve katham amī % samaṃ jātās tasyām ahaha
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10885989 (0.0):
puṭapāko malayajaḥ / / aye kiṃcidvakre tvayi subhaga sarve katham amī samaṃ jātās tasyām ahaha
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16098681 (0.0):
kṣatakṣāras+hāras+sa khalu puṭapākas+malayajas+ / / aye kiṃcidvakre tvayi subhaga sarve katham+amī
aye paśyāvasthām akaruṇa samīra vyatikara VidSrk_33.11 *(1029)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457574 (0.0):
aye kiṃcidvakre tvayi subhaga sarve katham amī VidSrk_18.20c *(554c) / aye paśyāvasthām akaruṇasamīravyatikara VidSrk_33.11c *(1029c)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12845327 (0.018):
kimebhirnirghoṣaiḥ sṛja jhaṭiti jhātkāri salilam / / MSS_2494 2 aye paśyāvasthāmakaruṇasamīravyatikara
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26091212 (0.041):
sṛja jhaṭiti jhātkāri salilam & / aye paśyāvasthām akaruṇa samīra vyatikara %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366155 (0.041):
jhaṭiti jhātkāri salilam / / aye paśyāvasthām akaruṇa samīra vyatikara
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24288291 (0.041):
jhaṭiti jhāṭkāri salilam & / aye paśyāvasthām akaruṇasamīravyatikara %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10899010 (0.041):
jhaṭiti jhāṭkāri salilam / / aye paśyāvasthām akaruṇasamīravyatikara sphuraddāvajvālāvalijaṭilamūrter
aye muktā ratna prasara bahir uddyotaya gṛhān VidSrk_33.1 *(1019)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12851614 (0.0):
MSS_2810 1 aye muktāratna prasara bahiruddyotaya gṛhān api kṣoṇīndrāṇāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090877 (0.0):
33. tato 'nyāpadeśa vrajyā ||33 / aye muktā ratna prasara bahir uddyotaya gṛhān $ api kṣoṇīndrāṇāṃ kuru
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365820 (0.0):
33. tato 'nyāpadeśa vrajyā ||33 / aye muktā ratna prasara bahir uddyotaya gṛhān api kṣoṇīndrāṇāṃ kuru
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457578 (0.0):
aye paśyāvasthām akaruṇasamīravyatikara VidSrk_33.11c *(1029c) / aye muktāratna prasara bahir uddyotaya gṛhān VidSrk_33.1a *(1019a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24287986 (0.0):
tato 'nyāpadeśavrajyā|| 33 / aye muktāratna prasara bahir uddyotaya gṛhān $ api kṣoṇīndrāṇāṃ kuru
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898706 (0.0):
tato 'nyāpadeśavrajyā|| 33 / aye muktāratna prasara bahir uddyotaya gṛhān api kṣoṇīndrāṇāṃ kuru
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16112120 (0.020):
tatas+anyāpadeśavrajyā|| 33 / aye muktāratna prasara bahis+uddyotaya gṛhān+
aye vīṇā daṇḍa prakaṭaya phalaṃ kasya tapasaḥ VidSrk_16.39 *(422)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460559 (0.0):
idaṃ ramyaṃ vāmyaṃ madanavivaśāyā mṛgadṛśaḥ VidSrk_19.7d *(565d) / idaṃ vīṇādaṇḍa prakaṭaya phalaṃ kasya tapasaḥ VidSrk_16.39d *(422d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073259 (0.016):
bhujāśliṣṭo harṣād anubhavasi hastāhṛti kalām % aye vīṇā daṇḍa prakaṭaya / phalaṃ kasya tapasaḥ // VidSrk_16.39 *(422) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348202 (0.016):
bhujāśliṣṭo harṣād anubhavasi hastāhṛti kalām aye vīṇā daṇḍa prakaṭaya / phalaṃ kasya tapasaḥ // VidSrk_16.39 *(422) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24271841 (0.016):
bhujāśliṣṭo harṣād anubhavasi hastāhatikalām % idaṃ vīṇādaṇḍa prakaṭaya / phalaṃ kasya tapasaḥ // VidSrk_16.39 *(422) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10882557 (0.016):
bhujāśliṣṭo harṣād anubhavasi hastāhatikalām idaṃ vīṇādaṇḍa prakaṭaya / phalaṃ kasya tapasaḥ // VidSrk_16.39 *(422) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16095083 (0.040):
idam+vīṇādaṇḍa prakaṭaya phalam+kasya tapasas+ // VidSrk_16.39 *(422) //
arṇavaḥ phena candanam VidSrk_29.39 *(935)b / arthibhyaḥ pradadau navendu viśadāny asthīni padmākaraḥ VidSrk_49.20
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26108536 (0.0):
paścāt kṣīṇa dhanāṃ bahir nija daśāṃ dṛṣṭvā mṛṇāla cchalād % arthibhyaḥ / pradadau navendu viśadāny asthīni padmākaraḥ // VidSrk_49.20 *(1657) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17383485 (0.0):
paścāt kṣīṇa dhanāṃ bahir nija daśāṃ dṛṣṭvā mṛṇāla cchalād arthibhyaḥ / pradadau navendu viśadāny asthīni padmākaraḥ // VidSrk_49.20 *(1657) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457649 (0.0):
arthābhāve mṛdutā kāṭhinyaṃ bhavati cārthabāhulye VidSrk_42.57a *(1517a) / arthibhyaḥ pradadau navenduviśadāny asthīni padmākaraḥ VidSrk_49.20d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24304411 (0.0):
paścāt kṣīṇadhanāṃ bahirnijadaśāṃ dṛṣṭvā mṛṇālacchalād % arthibhyaḥ / pradadau navenduviśadāny asthīni padmākaraḥ // VidSrk_49.20 *(1657) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10915117 (0.0):
paścāt kṣīṇadhanāṃ bahirnijadaśāṃ dṛṣṭvā mṛṇālacchalād arthibhyaḥ pradadau / navenduviśadāny asthīni padmākaraḥ // VidSrk_49.20 *(1657) //.
ardhocchvāsa sphuṭa nakha padālaṃkṛtābhyāṃ stanābhyāṃ VidSrk_19.31 *(589)c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12900672 (0.0):
MSS_5405 2 ardhocchvāsasphuṭanakhapadālaṃkṛtābhyāṃ stanābhyāṃ dṛṣṭā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078004 (0.0):
ardhocchvāsa sphuṭa nakha padālaṃkṛtābhyāṃ stanābhyāṃ % dṛṣṭā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352947 (0.0):
ardhocchvāsa sphuṭa nakha padālaṃkṛtābhyāṃ stanābhyāṃ dṛṣṭā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457684 (0.0):
ardhāvadagdhagaladaṅgarasāvasiktam VidSrk_22.8c *(707c) / ardhocchvāsasphuṭanakhapadālaṃkṛtābhyāṃ stanābhyāṃ VidSrk_19.31c *(589c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24276199 (0.0):
ardhocchvāsasphuṭanakhapadālaṃkṛtābhyāṃ stanābhyāṃ % dṛṣṭā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10886915 (0.0):
ardhocchvāsasphuṭanakhapadālaṃkṛtābhyāṃ stanābhyāṃ dṛṣṭā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16099653 (0.0):
preṅkhakrīḍākulitakabarībandhanavyagrapāṇis+ / / ardhocchvāsasphuṭanakhapadālaṃkṛtābhyām+stanābhyām+
ardhodgatena kadalī mṛdu tāmra talena garbha koṣeṇa VidSrk_10.44 *(258)/a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12856377 (0.0):
MSS_3072 1 ardhodgatena kadalī mṛdutāmratalena garbhakoṣeṇa /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343558 (0.0):
megha mahā mārjāraḥ saṃprati candrātapa kṣīram // VidSrk_10.43 *(257) //* / yogeśvarasyaitau / ardhodgatena kadalī mṛdu tāmra talena garbha koṣeṇa /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457694 (0.0):
ardhocchvāsasphuṭanakhapadālaṃkṛtābhyāṃ stanābhyāṃ VidSrk_19.31c *(589c) / ardhodgatena kadalī mṛdutāmratalena garbhakoṣeṇa VidSrk_10.44a *(258a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878163 (0.0):
meghamahāmārjāraḥ samprati candrātapakṣīram // VidSrk_10.43 *(257) //* / yogeśvarasyaitau / ardhodgatena kadalī mṛdutāmratalena garbhakoṣeṇa /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16090407 (0.0):
meghamahāmārjāras+samprati candrātapakṣīram // VidSrk_10.43 *(257) // / yogeśvarasya+etau / ardhodgatena kadalī mṛdutāmratalena garbhakoṣeṇa /
ardhorukaṃ truṭati putri tava kṣaṇena VidSrk_15.10 *(343)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26071138 (0.0):
āpyāyamāna jaghana sthala pīḍyamānam % ardhorukaṃ truṭati putri tava / kṣaṇena // VidSrk_15.10 *(343) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346081 (0.0):
āpyāyamāna jaghana sthala pīḍyamānam ardhorukaṃ truṭati putri tava kṣaṇena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457701 (0.0):
ardhodgatena kadalī mṛdutāmratalena garbhakoṣeṇa VidSrk_10.44a *(258a) / ardhorukaṃ truṭati putri tava kṣaṇena VidSrk_15.10d *(343d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24269816 (0.0):
āpyāyamānajaghanasthalapīḍyamānam % ardhorukaṃ truṭati putri tava kṣaṇena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10880535 (0.0):
āpyāyamānajaghanasthalapīḍyamānam ardhorukaṃ truṭati putri tava kṣaṇena //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16092968 (0.0):
āpyāyamānajaghanasthalapīḍyamānam+ardhorukam+truṭati putri tava kṣaṇena // / VidSrk_15.10 *(343) //
alakeṣu cūrṇa bhāsaḥ sveda lavābhān kapola phalakeṣu VidSrk_10.31 *(245)/a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12857012 (0.0):
MSS_3106 1 alakeṣu cūrṇabhāsaḥ svedalavābhān kapolaphalakeṣu /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343222 (0.0):
āsphālayati mṛdaṅgaṃ tad anu ghano 'yaṃ mahā kālaḥ // VidSrk_10.30 *(244) / alakeṣu cūrṇa bhāsaḥ sveda lavābhān kapola phalakeṣu /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457711 (0.0):
ardhorukaṃ truṭati putri tava kṣaṇena VidSrk_15.10d *(343d) / alakeṣu cūrṇabhāsaḥ svedalavābhān kapolaphalakeṣu VidSrk_10.31a *(245a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877850 (0.0):
āsphālayati mṛdaṅgaṃ tadanu ghano 'yaṃ mahākālaḥ // VidSrk_10.30 *(244) / alakeṣu cūrṇabhāsaḥ svedalavābhān kapolaphalakeṣu /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16090075 (0.019):
āsphālayati mṛdaṅgam+tadanu ghanas+ayam+mahākālas+ // VidSrk_10.30 *(244) / alakeṣu cūrṇabhāsas+svedalavābhān+kapolaphalakeṣu /
alam aticapalatvāt svapna māyopamatvād VidSrk_17.13 *(477)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12857395 (0.0):
MSS_3131 1 alamaticapalatvāt svapnamāyopamatvāt pariṇativirasatvāt
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13372266 (0.0):
{alamaticapalatvātsvapnamāyopamatvāt
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23076909 (0.0):
padaikadeśe yathāsaṃbhavaṃ krameṇodāharaṇam / alamaticapalatvātsvapnamāyopamatvāt pariṇativirasatvātsaṃgamenāṅganāyāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26074820 (0.0):
alam aticapalatvāt svapna māyopamatvād $ pariṇati virasatvāt saṃgamena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349763 (0.0):
alam aticapalatvāt svapna māyopamatvād pariṇati virasatvāt saṃgamena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457717 (0.0):
alakeṣu cūrṇabhāsaḥ svedalavābhān kapolaphalakeṣu VidSrk_10.31a *(245a) / alam aticapalatvāt svapnamāyopamatvāt VidSrk_17.13a *(477a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273284 (0.0):
alam aticapalatvāt svapnamāyopamatvāt $ pariṇativirasatvāt saṃgamena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10883999 (0.0):
alam aticapalatvāt svapnamāyopamatvāt pariṇativirasatvāt saṃgamena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16096587 (0.0):
alam+aticapalatvāt+svapnamāyopamatvāt+pariṇativirasatvāt+saṃgamena
alasa madhurair līlā tantrais tayārdha vilokitaiḥ VidSrk_17.66 *(530)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26076246 (0.0):
viṣam upahitaṃ cintāvyājān manasy api kāmināṃ % alasa madhurair / līlā tantrais tayārdha vilokitaiḥ // VidSrk_17.66 *(530) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351189 (0.0):
viṣam upahitaṃ cintāvyājān manasy api kāmināṃ alasa madhurair / līlā tantrais tayārdha vilokitaiḥ // VidSrk_17.66 *(530) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457725 (0.0):
alam aticapalatvāt svapnamāyopamatvāt VidSrk_17.13a *(477a) / alasamadhurair līlātantrais tayārdhavilokitaiḥ VidSrk_17.66d *(530d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274595 (0.0):
viṣam upahitaṃ cintāvyājān manasy api kāminām % alasamadhurair / līlātantrais tayārdhavilokitaiḥ // VidSrk_17.66 *(530) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10885309 (0.0):
viṣam upahitaṃ cintāvyājān manasy api kāminām alasamadhurair līlātantrais / tayārdhavilokitaiḥ // VidSrk_17.66 *(530) //.
alasayati gātram adhikaṃ bhramayati cetas tanoti saṃtāpam VidSrk_17.32
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12857854 (0.0):
MSS_3155 1 alasayati gātramadhikaṃ bhramayati cetastanoti saṃtāpam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457736 (0.0):
alasamadhurair līlātantrais tayārdhavilokitaiḥ VidSrk_17.66d *(530d) / alasayati gātram adhikaṃ bhramayati cetas tanoti saṃtāpam VidSrk_17.32a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884438 (0.0):
hūṃkāragarbham // VidSrk_17.31 *(495) //. / alasayati gātram adhikaṃ bhramayati cetas tanoti saṃtāpam /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350218 (0.018):
hūṅkāra garbham // VidSrk_17.31 *(495) // / alasayati gātram adhikaṃ bhramayati cetas tanoti saṃtāpam /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16097044 (0.019):
śirasi ṭasiti likṣām+hanti hūṃkāragarbham // VidSrk_17.31 *(495) // / alasayati gātram+adhikam+bhramayati cetas+tanoti saṃtāpam /
alasa valita mugdha snigdha niṣpanda mandair VidSrk_17.18 *(482)a
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21971370 (0.0):
citraḥ- / alasavalitamugdhasnigdhaniṣpandamandair"
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26074930 (0.0):
[Amaru amaru 30, Skmsa.u.ka. 872, Sbhsu.ā. 1346, SK 3.42] / alasa valita mugdha snigdha niṣpanda mandair $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349873 (0.0):
[Amaru amaru 30, Skmsa.u.ka. 872, Sbhsu.ā. 1346, SK 3.42] / alasa valita mugdha snigdha niṣpanda mandair
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457744 (0.0):
alasayati gātram adhikaṃ bhramayati cetas tanoti saṃtāpam VidSrk_17.32a / alasavalitamugdhasnigdhaniṣpandamandair VidSrk_17.18a *(482a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273390 (0.0):
dharmakīrteḥ / alasavalitamugdhasnigdhaniṣpandamandair $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884105 (0.0):
dharmakīrteḥ / alasavalitamugdhasnigdhaniṣpandamandair
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16096695 (0.018):
doṣais+anyajanāśritas+apaṭavas+jātās+smas+iti+adbhutam // VidSrk_17.17 / dharmakīrtes+ / alasavalitamugdhasnigdhaniṣpandamandais+
alasa valitaiḥ premārdrārdrair nimeṣa parāṅmukhaiḥ VidSrk_17.44 *(508)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075547 (0.0):
sāvarṇeḥ (śṛṅgāra śataka 17, sūktimuktāvalī) / alasa valitaiḥ premārdrārdrair nimeṣa parāṅmukhaiḥ $ kṣaṇam abhimukhaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350489 (0.0):
sāvarṇeḥ (śṛṅgāra śataka 17, sūktimuktāvalī) / alasa valitaiḥ premārdrārdrair nimeṣa parāṅmukhaiḥ kṣaṇam abhimukhaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457752 (0.0):
alasavalitamugdhasnigdhaniṣpandamandair VidSrk_17.18a *(482a) / alasavalitaiḥ premārdrārdrair nimeṣaparāṅmukhaiḥ VidSrk_17.44a *(508a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273977 (0.0):
śanaiścarābhyāṃ pādābhyāṃ % reje grahamayīva sā // VidSrk_17.43 *(507) // / sāvarṇeḥ / alasavalitaiḥ premārdrārdrair nimeṣaparāṅmukhaiḥ $ kṣaṇam abhimukhaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884692 (0.0):
śanaiścarābhyāṃ pādābhyāṃ reje grahamayīva sā // VidSrk_17.43 *(507) // / sāvarṇeḥ / alasavalitaiḥ premārdrārdrair nimeṣaparāṅmukhaiḥ kṣaṇam abhimukhaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12857889 (0.018):
MSS_3157 1 alasavalitaiḥ premārdrārdrairmuhurmukulīkṛtaiḥ
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187102 (0.047):
(viparītaratam- sad. 1141, śā. 3702) / alasavalitaiḥ premārdrārdrairmuhurmukulīkṛtaiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075433 (0.047):
kālidāsasya | (Skmsa.u.ka. 514, Smvsū.mu. 88.18) / alasa valitaiḥ premārdrārdrair muhur mukulī kṛtaiḥ $ kṣaṇam abhimukhair
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350375 (0.047):
kālidāsasya | (Skmsa.u.ka. 514, Smvsū.mu. 88.18) / alasa valitaiḥ premārdrārdrair muhur mukulī kṛtaiḥ kṣaṇam abhimukhair
alasa valitaiḥ premārdrārdrair muhur mukulī kṛtaiḥ VidSrk_17.39 *(503)a
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187104 (0.0):
(viparītaratam- sad. 1141, śā. 3702) / alasavalitaiḥ premārdrārdrairmuhurmukulīkṛtaiḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12857891 (0.0):
MSS_3157 1 alasavalitaiḥ premārdrārdrairmuhurmukulīkṛtaiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075436 (0.0):
kālidāsasya | (Skmsa.u.ka. 514, Smvsū.mu. 88.18) / alasa valitaiḥ premārdrārdrair muhur mukulī kṛtaiḥ $ kṣaṇam abhimukhair
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350378 (0.0):
kālidāsasya | (Skmsa.u.ka. 514, Smvsū.mu. 88.18) / alasa valitaiḥ premārdrārdrair muhur mukulī kṛtaiḥ kṣaṇam abhimukhair
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457748 (0.010):
alasavalitamugdhasnigdhaniṣpandamandair VidSrk_17.18a *(482a) / alasavalitaiḥ premārdrārdrair nimeṣaparāṅmukhaiḥ VidSrk_17.44a *(508a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075545 (0.047):
sāvarṇeḥ (śṛṅgāra śataka 17, sūktimuktāvalī) / alasa valitaiḥ premārdrārdrair nimeṣa parāṅmukhaiḥ $ kṣaṇam abhimukhaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350487 (0.047):
sāvarṇeḥ (śṛṅgāra śataka 17, sūktimuktāvalī) / alasa valitaiḥ premārdrārdrair nimeṣa parāṅmukhaiḥ kṣaṇam abhimukhaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273975 (0.047):
śanaiścarābhyāṃ pādābhyāṃ % reje grahamayīva sā // VidSrk_17.43 *(507) // / sāvarṇeḥ / alasavalitaiḥ premārdrārdrair nimeṣaparāṅmukhaiḥ $ kṣaṇam abhimukhaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884690 (0.047):
śanaiścarābhyāṃ pādābhyāṃ reje grahamayīva sā // VidSrk_17.43 *(507) // / sāvarṇeḥ / alasavalitaiḥ premārdrārdrair nimeṣaparāṅmukhaiḥ kṣaṇam abhimukhaṃ
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190775 (0.053):
(viparītaratam- sad. 1141, śā. 3702) / alasavalitaiḥ premārdrārdrairmuhurmukulīkṛtaiḥ
alīka vyāmukta pracura kabarī bandhanam iṣād VidSrk_16.66 *(449)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073981 (0.0):
prasūte // VidSrk_16.65 *(448) // / alīka vyāmukta pracura kabarī bandhanam iṣād $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348923 (0.0):
prasūte // VidSrk_16.65 *(448) // / alīka vyāmukta pracura kabarī bandhanam iṣād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10883237 (0.033):
prasūte // VidSrk_16.65 *(448) // / alīkavyāmuktapracurakabarībandhanamiṣād
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12858289 (0.037):
MSS_3179 2 utsaṅgaśobhāpi saroruhākṣyāḥ karasya śobhāṃ kalayenna kasmāt // / MSS_3180 1 alīkavyāmuktapracurakabarībandhanamiṣād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457765 (0.043):
alaṃkāraḥ śaṅkākaranarakapālaḥ parikaraḥ VidSrk_40.12a *(1344a) / alīkavyāmuktapracurakabarībandhanamiṣād VidSrk_16.66a *(449a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24272522 (0.045):
prasūte // VidSrk_16.65 *(448) // / alīkavyāmuktapracurakabarībandhanamiṣād $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16095792 (0.045):
kim+candrikām+kvacit+aśītarucis+prasūte // VidSrk_16.65 *(448) // / alīkavyāmuktapracurakabarībandhanamiṣāt+
avacanaṃ vacanaṃ priya saṃnidhā VidSrk_17.38 *(502)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457790 (0.022):
avagāḍheva gambhīra VidSrk_50.25c *(1722c) / avacanaṃ vacanaṃ priyasaṃnidhāv VidSrk_17.38a *(502a)
avanamra mukhi vyaktam VidSrk_16.76 *(459)c / avayavāvaraṇaṃ ca yad añcala VidSrk_17.38 *(502)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457820 (0.0):
avandhyā ca khyātā bhuvi katham agamyā kavivṛṣaiḥ VidSrk_50.28c *(1725c) / avayavāvaraṇaṃ ca yad añcala VidSrk_17.38c *(502c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457806 (0.002):
avatād vo haraguhayor ubhayaparitrāṇakātaratā VidSrk_4.37b *(66b) / avanamramukhi vyaktam VidSrk_16.76c *(459c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26074318 (0.058):
avanamra mukhi vyaktam % etenaivāsya lāghavam // VidSrk_16.76 *(459) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349260 (0.058):
avanamra mukhi vyaktam etenaivāsya lāghavam // VidSrk_16.76 *(459) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24272815 (0.058):
avanamramukhi vyaktam % etenaivāsya lāghavam // VidSrk_16.76 *(459) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10883531 (0.058):
avanamramukhi vyaktam etenaivāsya lāghavam // VidSrk_16.76 *(459) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16096097 (0.058):
avanamramukhi vyaktam+etena+eva+asya lāghavam // VidSrk_16.76 *(459) //
avicalita kapolaṃ jalpatoś ca krameṇa VidSrk_19.40 *(598)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457877 (0.0):
avighnaṃ herambo bhavadaghavighātaṃ ghaṭayatu VidSrk_5.23d *(93d) / avicalitakapolaṃ jalpatoś ca krameṇa VidSrk_19.40b *(598b)
avidita gata yāmā rātrir eva vyaraṃsīt VidSrk_19.40 *(598)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078259 (0.0):
aśithila parirambha vyāpṛtaikaika doṣṇor % avidita gata yāmā rātrir eva / vyaraṃsīt // VidSrk_19.40 *(598) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353202 (0.0):
aśithila parirambha vyāpṛtaikaika doṣṇor avidita gata yāmā rātrir eva / vyaraṃsīt // VidSrk_19.40 *(598) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457883 (0.0):
avicalitakapolaṃ jalpatoś ca krameṇa VidSrk_19.40b *(598b) / aviditagatayāmā rātrir eva vyaraṃsīt VidSrk_19.40d *(598d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10887151 (0.0):
aśithilaparirambhavyāpṛtaikaikadoṣṇor aviditagatayāmā rātrir eva vyaraṃsīt
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24276434 (0.026):
aśithilaparirambhavyāpṛtaikaikadoṣṇor % aviditagatayāmā rātrir eva / vyaraṃsīt // VidSrk_19.40 *(598) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16099897 (0.032):
aśithilaparirambhavyāpṛtaikaikadoṣṇos+aviditagatayāmā rātris+eva vyaraṃsīt / // VidSrk_19.40 *(598) //
aviveki kuca dvayam VidSrk_16.54 *(437)b / avyāla mārayati kāpi bhujaṅga bhaṅgiḥ VidSrk_18.12 *(546)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26076748 (0.0):
bhīṣmoṣmabhiḥ smaraṇa mātra viṣais taveyam % avyāla mārayati kāpi / bhujaṅga bhaṅgiḥ // VidSrk_18.12 *(546) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351690 (0.0):
bhīṣmoṣmabhiḥ smaraṇa mātra viṣais taveyam avyāla mārayati kāpi / bhujaṅga bhaṅgiḥ // VidSrk_18.12 *(546) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457908 (0.0):
aviviktāv atistabdhau VidSrk_43.10a *(1527a) / aviveki kucadvayam VidSrk_16.54b *(437b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457950 (0.0):
avyād vo hatadevadundubhighanadhvānātiriktas tayor VidSrk_5.1c *(71c) / avyāla mārayati kāpi bhujaṅgabhaṅgiḥ VidSrk_18.12d *(546d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24275052 (0.0):
bhīṣmoṣmabhiḥ smaraṇamātraviṣais taveyam % avyāla mārayati kāpi / bhujaṅgabhaṅgiḥ // VidSrk_18.12 *(546) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10885767 (0.0):
bhīṣmoṣmabhiḥ smaraṇamātraviṣais taveyam avyāla mārayati kāpi / bhujaṅgabhaṅgiḥ // VidSrk_18.12 *(546) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16098444 (0.060):
bhīṣmoṣmabhis+smaraṇamātraviṣais+tava+iyam+avyāla mārayati kā+api / bhujaṅgabhaṅgis+ // VidSrk_18.12 *(546) //
aśithila parirambha vyāpṛtaikaika doṣṇor VidSrk_19.40 *(598)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078252 (0.0):
krameṇa & / aśithila parirambha vyāpṛtaikaika doṣṇor % avidita gata yāmā rātrir eva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353195 (0.0):
krameṇa / / aśithila parirambha vyāpṛtaikaika doṣṇor avidita gata yāmā rātrir eva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27457960 (0.026):
avyāhataṃ murajitaḥ kṛtakaprasuptam VidSrk_6.18d *(121d) / aśithilaparirambhavyāpṛtaikaikadoṣṇor VidSrk_19.40c *(598c)
asarala janāśelṣa krūras tuṣāra samīraṇaḥ VidSrk_13.12 *(317)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26070384 (0.023):
abhinava vadhū roṣa svāduḥ karīṣa tanūnapād % asarala janāśelṣa krūras
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345327 (0.023):
abhinava vadhū roṣa svāduḥ karīṣa tanūnapād asarala janāśelṣa krūras
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458038 (0.059):
asaralajanāśleṣakrūras tuṣārasamīraṇaḥ VidSrk_13.12d *(317d)
asāraṃ saṃsāraṃ parimuṣita ratnaṃ tribhuvanaṃ VidSrk_16.22 *(405)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458077 (0.0):
asaṃdigdhaṃ dagdhabhramara bhavitāsi kṣatavapuḥ VidSrk_33.56d *(1074d) / asāraṃ saṃsāraṃ parimuṣitaratnaṃ tribhuvanaṃ VidSrk_16.22a *(405a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26072809 (0.002):
magnāṅguli sandhi traya nirgata lāvaṇya paṅktilā trivalī // VidSrk_16.21 / asāraṃ saṃsāraṃ parimuṣita ratnaṃ tribhuvanaṃ $ nirālokaṃ lokaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347752 (0.002):
magnāṅguli sandhi traya nirgata lāvaṇya paṅktilā trivalī // VidSrk_16.21 / asāraṃ saṃsāraṃ parimuṣita ratnaṃ tribhuvanaṃ nirālokaṃ lokaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24271404 (0.002):
magnāṅgulisaṃdhitrayanirgatalāvaṇyapaṅktilā trivalī // VidSrk_16.21 *(404) / asāraṃ saṃsāraṃ parimuṣitaratnaṃ tribhuvanaṃ $ nirālokaṃ lokaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10882121 (0.002):
magnāṅgulisaṃdhitrayanirgatalāvaṇyapaṅktilā trivalī // VidSrk_16.21 *(404) / asāraṃ saṃsāraṃ parimuṣitaratnaṃ tribhuvanaṃ nirālokaṃ lokaṃ maraṇaśaraṇaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16094631 (0.002):
magnāṅgulisaṃdhitrayanirgatalāvaṇyapaṅktilā trivalī // VidSrk_16.21 *(404) / asāram+saṃsāram+parimuṣitaratnam+tribhuvanam+
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12867249 (0.016):
MSS_3733 1 asāraṃ saṃsāraṃ parimuṣitaratnaṃ tribhuvanaṃ nirālokaṃ lokaṃ
asāv asyāḥ sparśo vapuṣi balahaś candana rasaḥ VidSrk_16.44 *(427)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458082 (0.0):
asāraṃ saṃsāraṃ parimuṣitaratnaṃ tribhuvanaṃ VidSrk_16.22a *(405a) / asāv asyāḥ sparśo vapuṣi balahaś candanarasaḥ VidSrk_16.44b *(427b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073396 (0.038):
iyaṃ gehe lakṣmīr iyam amṛta vartir nayanayoḥ $ asāv asyāḥ sparśo vapuṣi / balahaś candana rasaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348338 (0.038):
iyaṃ gehe lakṣmīr iyam amṛta vartir nayanayoḥ asāv asyāḥ sparśo vapuṣi / balahaś candana rasaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24271963 (0.038):
iyaṃ gehe lakṣmīr iyam amṛtavartir nayanayor $ asāv asyāḥ sparśo vapuṣi / balahaś candanarasaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10882679 (0.038):
iyaṃ gehe lakṣmīr iyam amṛtavartir nayanayor asāv asyāḥ sparśo vapuṣi / balahaś candanarasaḥ /
asāv eka dvi tri prabhṛti paripāṭyā prakaṭayan VidSrk_29.13 *(909)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12867624 (0.0):
MSS_3754 1 asāvekadvitriprabhṛtiparipāṭyā prakaṭayan kalāḥ svairaṃ svairaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087546 (0.0):
asāv eka dvi tri prabhṛti paripāṭyā prakaṭayan $ kalāḥ svairaṃ svairaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362491 (0.0):
asāv eka dvi tri prabhṛti paripāṭyā prakaṭayan kalāḥ svairaṃ svairaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458097 (0.0):
asāv ahaṃ lohamayī sa yasyāḥ VidSrk_22.25a *(724a) / asāv ekadvitriprabhṛtiparipāṭyā prakaṭayan VidSrk_29.13a *(909a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24284952 (0.0):
smarelakhavācanakalākelipradīpaḥ śaśī // VidSrk_29.12 *(908) //. / asāv ekadvitriprabhṛtiparipāṭyā prakaṭayan $ kalāḥ svairaṃ svairaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895675 (0.0):
smarelakhavācanakalākelipradīpaḥ śaśī // VidSrk_29.12 *(908) //. / asāv ekadvitriprabhṛtiparipāṭyā prakaṭayan kalāḥ svairaṃ svairaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16108918 (0.0):
mugdhānām+smarelakhavācanakalākelipradīpas+śaśī // VidSrk_29.12 *(908) // / asau+ekadvitriprabhṛtiparipāṭyā prakaṭayan+
asita bhujaga śiśu veṣṭitam abhinavam ābhāti ketakī kusumam VidSrk_10.33
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12867786 (0.0):
MSS_3761 1 asitabhujagaśiśuveṣṭitam abhinavamābhāti ketakīkusumam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343257 (0.0):
utkaṇṭhitāsi tarale na hi na hi sakhi picchilaḥ panthāḥ // VidSrk_10.32 / asita bhujaga śiśu veṣṭitam abhinavam ābhāti ketakī kusumam /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458106 (0.0):
asitabhujagaśiśuveṣṭitam abhinavam ābhāti ketakīkusumam VidSrk_10.33a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877883 (0.0):
asitabhujagaśiśuveṣṭitam abhinavam ābhāti ketakīkusumam /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16090109 (0.0):
asitabhujagaśiśuveṣṭitam+abhinavam+ābhāti ketakīkusumam /
asau nāstīvenduḥ kvacid api raviḥ proṣita iva VidSrk_10.48 *(262)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12868476 (0.0):
MSS_3799 1 asau nāstīvenduḥ kvacidapi raviḥ proṣita iva grahoḍūnāṃ cakraṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458133 (0.0):
asau gataḥ saugata eva yasmāt VidSrk_22.7a *(706a) / asau nāstīvenduḥ kvacid api raviḥ proṣita iva VidSrk_10.48a *(262a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24267530 (0.0):
pratyudāste kṛtārthaḥ // VidSrk_10.47 *(261) //. / asau nāstīvenduḥ kvacid api raviḥ proṣita iva $ grahoḍūnāṃ cakraṃ nabhasi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878250 (0.0):
pratyudāste kṛtārthaḥ // VidSrk_10.47 *(261) //. / asau nāstīvenduḥ kvacid api raviḥ proṣita iva grahoḍūnāṃ cakraṃ nabhasi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068703 (0.021):
veṣāntara viracanaṃ pratyudāste kṛtārthaḥ // VidSrk_10.47 *(261) // / asau nāstīvenduḥ kvacid api raviḥ proṣita iva $ grahoḍūnāṃ cakraṃ nabhasi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343644 (0.021):
pratyudāste kṛtārthaḥ // VidSrk_10.47 *(261) // / asau nāstīvenduḥ kvacid api raviḥ proṣita iva grahoḍūnāṃ cakraṃ nabhasi
asau bibhrat tāmra tviṣam udaya śailasya śirasi VidSrk_29.42 *(938)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458133 (0.0):
asau nāstīvenduḥ kvacid api raviḥ proṣita iva VidSrk_10.48a *(262a) / asau bibhrattāmratviṣam udayaśailasya śirasi VidSrk_29.42a *(938a)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12868500 (1.192):
MSS_3800 1 asau bibhrattāmratviṣamudayaśailasya śirasi skhalan
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26088385 (1.192):
(Skmsa.u.ka. 388, parameśvarasya) / asau bibhrat tāmra tviṣam udaya śailasya śirasi $ skhalan prāleyāṃśur yadi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363330 (1.192):
(Skmsa.u.ka. 388, parameśvarasya) / asau bibhrat tāmra tviṣam udaya śailasya śirasi skhalan prāleyāṃśur yadi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16109719 (1.192):
kurvan+pārvaṇaśarvarīpatis+asau+uddāmam+uddyotate // VidSrk_29.41 *(937) / parameśvarasya / asau bibhrattāmratviṣam+udayaśailasya śirasi
asau samālokita kānanāntare VidSrk_29.50 *(946)a / asta vyāstān krama tata gatīn patri mālā taraṅgān VidSrk_27.8 *(865)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26086298 (0.0):
kumbha bhraṃśa vikīrṇa mauktika ruco rājanty amūs tārakāḥ // VidSrk_27.7 / asta vyāstān krama tata gatīn patri mālā taraṅgān $ veṇī daṇḍān iva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17361242 (0.0):
kumbha bhraṃśa vikīrṇa mauktika ruco rājanty amūs tārakāḥ // VidSrk_27.7 / asta vyāstān krama tata gatīn patri mālā taraṅgān veṇī daṇḍān iva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458141 (0.0):
asau bibhrattāmratviṣam udayaśailasya śirasi VidSrk_29.42a *(938a) / asau samālokitakānanāntare VidSrk_29.50a *(946a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16107658 (0.0):
astavyāstān+kramatatagatīn+patrimālātaraṅgān+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458149 (0.042):
astavyāstān kramatatagatīn patrimālātaraṅgān VidSrk_27.8a *(865a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24285905 (0.059):
āvṛṇoti // VidSrk_29.49 *(945) // / asau samālokitakānanāntare $ vikīrṇavispaṣṭamarīcikesaraḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10896626 (0.059):
gobhir navīnabisatantuvitānagaurair āḍhyaṃ bhaviṣṇur ayam ambaram āvṛṇoti / // VidSrk_29.49 *(945) // / asau samālokitakānanāntare vikīrṇavispaṣṭamarīcikesaraḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16109920 (0.059):
gobhis+navīnabisatantuvitānagaurais+āḍhyam+bhaviṣṇus+ayam+ambaram+āvṛṇoti / // VidSrk_29.49 *(945) // / asau samālokitakānanāntare vikīrṇavispaṣṭamarīcikesaras+ /
astaṃ bhāsvati loka locana kalāloke gate bhartari VidSrk_27.6 *(863)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12868903 (0.0):
MSS_3820 1 astaṃ bhāsvati lokalocanakalāloke gate bhartari
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26086235 (0.0):
saṃvalitaṃ śuśubhe // VidSrk_27.5 *(862) // / astaṃ bhāsvati loka locana kalāloke gate bhartari $ strī lokocitam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17361179 (0.0):
saṃvalitaṃ śuśubhe // VidSrk_27.5 *(862) // / astaṃ bhāsvati loka locana kalāloke gate bhartari strī lokocitam ācaranti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458170 (0.0):
astaṃgatabhāraviravi kālavaśāt kālidāsavidhuvidhuram VidSrk_50.9a *(1706a) / astaṃ bhāsvati lokalocanakalāloke gate bhartari VidSrk_27.6a *(863a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24283721 (0.0):
saṃvalitaṃ śuśubhe // VidSrk_27.5 *(862) // / astaṃ bhāsvati lokalocanakalāloke gate bhartari $ strīlokocitam ācaranti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10894441 (0.0):
saṃvalitaṃ śuśubhe // VidSrk_27.5 *(862) // / astaṃ bhāsvati lokalocanakalāloke gate bhartari strīlokocitam ācaranti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16107592 (0.0):
saṃvalitam+śuśubhe // VidSrk_27.5 *(862) // / astam+bhāsvati lokalocanakalāloke gate bhartari strīlokocitam+ācaranti
astād dadau jhagiti jhampa mayaṃ payodhau VidSrk_30.15 *(971)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26089354 (0.0):
ity ākalayya niyataṃ śaśabhṛt samastam % astād dadau jhagiti jhampa mayaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17364298 (0.0):
ity ākalayya niyataṃ śaśabhṛt samastam astād dadau jhagiti jhampa mayaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458177 (0.036):
astaṃ bhāsvati lokalocanakalāloke gate bhartari VidSrk_27.6a *(863a) / astād dadau jhagiti jhampamayaṃ payodhau VidSrk_30.15d *(971d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24286604 (0.039):
ity ākalayya niyataṃ śaśabhṛt samastam % astād dadau jhagiti jhampamayaṃ / payodhau // VidSrk_30.15 *(971) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10897325 (0.039):
ity ākalayya niyataṃ śaśabhṛt samastam astād dadau jhagiti jhampamayaṃ / payodhau // VidSrk_30.15 *(971) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16110656 (0.039):
iti+ākalayya niyatam+śaśabhṛt+samastamastāt+dadau jhagiti / jhampamayam+payodhau // VidSrk_30.15 *(971) //
astādri śiro vinihita ravi maṇḍala sarasa yāva ghaṭṭāṅkam VidSrk_27.23
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17361651 (0.0):
saṃdhyā // VidSrk_27.22 *(879) // / astādri śiro vinihita ravi maṇḍala sarasa yāva ghaṭṭāṅkam /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458190 (0.037):
astādriśirovinihitaravimaṇḍalasarasayāvaghaṭṭāṅkam VidSrk_27.23a *(880a) / asti bhayam asti kautukam asti ca mandākṣam asti cotkaṇṭhā VidSrk_15.35a
asti bhayam asti kautukam asti ca mandākṣam asti cotkaṇṭhā VidSrk_15.35
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12869462 (0.0):
MSS_3846 1 asti bhayamasti kautukam asti ca mandākṣamasti cotkaṇṭhā /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458200 (0.0):
astādriśirovinihitaravimaṇḍalasarasayāvaghaṭṭāṅkam VidSrk_27.23a *(880a) / asti bhayam asti kautukam asti ca mandākṣam asti cotkaṇṭhā VidSrk_15.35a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881237 (0.0):
manojñaṃ mṛgadṛśaḥ // VidSrk_15.34 *(367) //. / asti bhayam asti kautukam asti ca mandākṣam asti cotkaṇṭhā /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16093711 (0.0):
spṛśantyās+tāruṇyam+kim+iva na manojñam+mṛgadṛśas+ // VidSrk_15.34 *(367) / asti bhayam+asti kautukam+asti ca mandākṣam+asti ca+utkaṇṭhā /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26071865 (0.018):
na manojñaṃ mṛgadṛśaḥ // VidSrk_15.34 *(367) // / asti bhayam asti kautukam asti ca mandākṣam asti cotkaṇṭhā /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346809 (0.018):
manojñaṃ mṛgadṛśaḥ // VidSrk_15.34 *(367) // / asti bhayam asti kautukam asti ca mandākṣam asti cotkaṇṭhā /*
astopadhāna vinihita ravi bimba śiro nikuñcita dig aṅgaḥ VidSrk_27.26
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17361735 (0.0):
buddhākarasya / astopadhāna vinihita ravi bimba śiro nikuñcita dig aṅgaḥ /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458220 (0.008):
asti śrīstanapatrabhaṅgamakarīmudrāṅkitoraḥsthalo VidSrk_6.1a *(104a) / astopadhānavinihitaravibimbaśironikuñcitadigaṅgaḥ VidSrk_27.26a *(883a)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12869736 (0.021):
MSS_3858 1 astopadhānavinihita ravibimbaśironikuñcitadigaṅgaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10894968 (0.024):
buddhākarasya / astopadhānavinihitaravibimbaśironikuñcitadigaṅgaḥ /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16108149 (0.024):
buddhākarasya / astopadhānavinihitaravibimbaśironikuñcitadigaṅgas+ /
asmākaṃ tu vidīrṇa daṇḍita paṭī pracchāditodghāṭita VidSrk_13.7 *(312)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26070206 (0.0):
asmākaṃ tu vidīrṇa daṇḍita paṭī pracchāditodghāṭita %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345149 (0.0):
asmākaṃ tu vidīrṇa daṇḍita paṭī pracchāditodghāṭita
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458293 (0.0):
asmākaṃ tu manorathoparacitaprāsādavāpītaṭa VidSrk_42.1c *(1461c) / asmākaṃ tu vidīrṇadaṇḍitapaṭīpracchāditodghāṭita VidSrk_13.7c *(312c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24268957 (0.0):
asmākaṃ tu vidīrṇadaṇḍitapaṭīpracchāditodghāṭita %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10879677 (0.0):
asmākaṃ tu vidīrṇadaṇḍitapaṭīpracchāditodghāṭita
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16092053 (0.0):
asmākam+tu / vidīrṇadaṇḍitapaṭīpracchāditodghāṭitakroḍasvīkṛtajānuvepathumatām+cetas+param+sīdati
asyā mukham abhūd dhruvam VidSrk_16.14 *(397)b / asyā yaj jaghanaṃ ghanaṃ ca kalayā pratyaṅgam eṇīdṛśaḥ VidSrk_15.47
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26072181 (0.0):
stokodbheda niveśita stanam uro madhyaṃ daridrāti ca & / asyā yaj jaghanaṃ ghanaṃ ca kalayā pratyaṅgam eṇīdṛśaḥ % satyaṅkāra iva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347125 (0.0):
stokodbheda niveśita stanam uro madhyaṃ daridrāti ca / / asyā yaj jaghanaṃ ghanaṃ ca kalayā pratyaṅgam eṇīdṛśaḥ satyaṅkāra iva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458361 (0.0):
asmeraṃ galitāśrugadgadapadaṃ bhinnabhruvā yady abhūd VidSrk_45.5c / asyā mukham abhūd dhruvam VidSrk_16.14b *(397b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24270822 (0.0):
stokodbhedaniveśitastanam uro madhyaṃ daridrāti ca & / asyā yaj jaghanaṃ ghanaṃ ca kalayā pratyaṅgam eṇīdṛśaḥ % satyaṃkāra iva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881540 (0.0):
stokodbhedaniveśitastanam uro madhyaṃ daridrāti ca / / asyā yaj jaghanaṃ ghanaṃ ca kalayā pratyaṅgam eṇīdṛśaḥ satyaṃkāra iva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16094025 (0.062):
asyās+yat+jaghanam+ghanam+ca kalayā pratyaṅgam+eṇīdṛśas+
asyās tāpam ahaṃ mukunda kathayāmy eṇīdṛśas te kathaṃ VidSrk_18.19 *(553)a
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7936617 (0.0):
asyās tāpam ahaṃ mukunda kathayāmy eṇīdṛśas te kathaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26076938 (0.0):
asyās tāpam ahaṃ mukunda kathayāmy eṇīdṛśas te kathaṃ $ padminyāḥ sarasaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351880 (0.0):
asyās tāpam ahaṃ mukunda kathayāmy eṇīdṛśas te kathaṃ padminyāḥ sarasaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27474352 (1.192):
tasyās tāpabhuvaṃ nṛśaṃsa kathayāmy eṇīdṛśas te kathaṃ VidSrk_18.19a
asyās tuṅgam iva stana dvayam idaṃ nimneva nābhiḥ sthitā VidSrk_17.29
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075191 (0.0):
kasyacit | (Skmsa.u.ka. 833) / asyās tuṅgam iva stana dvayam idaṃ nimneva nābhiḥ sthitā $ dṛśyante
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350134 (0.0):
kasyacit | (Skmsa.u.ka. 833) / asyās tuṅgam iva stana dvayam idaṃ nimneva nābhiḥ sthitā dṛśyante
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458370 (0.0):
asyā yaj jaghanaṃ ghanaṃ ca kalayā pratyaṅgam eṇīdṛśaḥ VidSrk_15.47c / asyās tuṅgam iva stanadvayam idaṃ nimneva nābhiḥ sthitā VidSrk_17.29a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273639 (0.0):
karoti kasya no bāle % pipāsākulitaṃ manaḥ // VidSrk_17.28 *(492) // / daṇḍinaḥ / asyās tuṅgam iva stanadvayam idaṃ nimneva nābhiḥ sthitā $ dṛśyante
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884354 (0.0):
karoti kasya no bāle pipāsākulitaṃ manaḥ // VidSrk_17.28 *(492) // / daṇḍinaḥ / asyās tuṅgam iva stanadvayam idaṃ nimneva nābhiḥ sthitā dṛśyante
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347088 (0.058):
anubhavad vāñchā pūrti kṣamarddhi kuca dvayam // VidSrk_15.45 *(378) // / stana taṭam idam uttuṅgaṃ nimno madhyaḥ samunnataṃ jaghanam /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881503 (0.058):
anubhavadvāñchāpūrtikṣamarddhi kucadvayam // VidSrk_15.45 *(378) //. / stanataṭam idam uttuṅgaṃ nimno madhyaḥ samunnataṃ jaghanam /*
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12873109 (0.060):
MSS_4014 1 asyāstuṅgamiva stanadvayamidaṃ nimneva nābhiḥ sthitā dṛśyante
asyās trivali bandhena VidSrk_16.10 *(393)c / asyāḥ kuṅkuma paṅka lepa naḍaha cchāyaṃ vapur vartate VidSrk_15.28 *(361)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346632 (0.0):
kiṃ cāmugdha vilola nīraja dṛśas tāruṇya puṇyātither asyāḥ / kuṅkuma paṅka lepa naḍaha cchāyaṃ vapur vartate // VidSrk_15.28 *(361) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458374 (0.0):
asyās tuṅgam iva stanadvayam idaṃ nimneva nābhiḥ sthitā VidSrk_17.29a / asyās trivalibandhena VidSrk_16.10c *(393c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27474373 (0.0):
tasyāsya bhogina ivograruṣaḥ khalasya VidSrk_38.18c *(1271c) / tasyāḥ kuṅkumapaṅkalepanaḍahacchāyaṃ vapur vartate VidSrk_15.28d *(361d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881061 (0.0):
kiṃcinmugdhavilokanīrajadṛśas tāruṇyapuṇyātithes tasyāḥ / kuṅkumapaṅkalepanaḍahacchāyaṃ vapur vartate // VidSrk_15.28 *(361) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16093528 (0.024):
tasyās+kuṅkumapaṅkalepanaḍahacchāyam+vapus+vartate // VidSrk_15.28 *(361)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14454965 (0.057):
lāvaṇyāmṛta paṅka lepa laḍaha cchāyaṃ vapur vartate VidSrk_15.9 *(342)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346057 (0.057):
lāvaṇyāmṛta paṅka lepa laḍaha cchāyaṃ vapur vartate // VidSrk_15.9 *(342)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27496451 (0.057):
lāvaṇyāmṛtapaṅkalepalaḍahacchāyaṃ vapur vartate VidSrk_15.9d *(342d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10880512 (0.057):
lāvaṇyāmṛtapaṅkalepalaḍahacchāyaṃ vapur vartate // VidSrk_15.9 *(342) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26071684 (0.057):
kiṃ cāmugdha vilola nīraja dṛśas tāruṇya puṇyātither % asyāḥ / kuṅkuma paṅka lepa naḍaha cchāyaṃ vapur vartate // VidSrk_15.28 *(361) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24270338 (0.057):
kiṃcinmugdhavilokanīrajadṛśas tāruṇyapuṇyātithes % tasyāḥ / kuṅkumapaṅkalepanaḍahacchāyaṃ vapur vartate // VidSrk_15.28 *(361) //.
asyāḥ sarga vidhau prajāpatir abhūc candro nu kānti pradaḥ VidSrk_16.73
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12872470 (0.0):
MSS_3985 1 asyāḥ sargavidhau prajāpatirabhūccandro nu kāntaprabhaḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13382056 (0.0):
bhaṭṭodbhaṭena / tadanuktau yathā / {asyāḥ sargavidhau prajāpatirabhūccandro nu kāntipradaḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23085157 (0.0):
tadanuktau yathā asyāḥ sargavidhau prajāpatirabhūccandro nu kāntipradaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26074215 (0.0):
bhaṭṭodbhaṭasya / asyāḥ sarga vidhau prajāpatir abhūc candro nu kānti pradaḥ $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349157 (0.0):
bhaṭṭodbhaṭasya / asyāḥ sarga vidhau prajāpatir abhūc candro nu kānti pradaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458384 (0.0):
asyās trivalibandhena VidSrk_16.10c *(393c) / asyāḥ sargavidhau prajāpatir abhūc candro nu kāntipradaḥ VidSrk_16.73a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24272730 (0.0):
vidhātrā // VidSrk_16.72 *(455) //. / bhaṭṭodbhaṭasya / asyāḥ sargavidhau prajāpatir abhūc candro nu kāntipradaḥ $ śṛṅgāraikarasaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10883446 (0.0):
// VidSrk_16.72 *(455) //. / bhaṭṭodbhaṭasya / asyāḥ sargavidhau prajāpatir abhūc candro nu kāntipradaḥ śṛṅgāraikarasaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 919410 (0.0):
sambandhe 'sambandho yathā / asyāḥ sargavidhau prajāpatirabhūccandro nu kāntipradaḥ śṛṅgāraikarasaḥ"
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19138209 (0.034):
asyāḥ sargavidhau prajapatirabhūccandro nu kāntadyutiḥ śṛṅgāraikarasaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12872502 (0.059):
MSS_3986 1 asyāḥ sargavidhau prajāpatiraho candro na saṃbhāvyate no devaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6248650 (0.062):
asyāḥ sargavidhau prajāpatirabhūccandro nu kāntipradaḥ śṛṅgāraikarasaḥ"
aham api candana paṅkair aṅkam anaṅkaṃ kariṣyāmi VidSrk_29.10 *(906)/b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362418 (0.0):
bhavati bhaviṣyati kim idaṃ nipatiṣyati bimbam ambarād śaśinaḥ /* / aham api candana paṅkair aṅkam anaṅkaṃ kariṣyāmi // VidSrk_29.10 *(906)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458409 (0.0):
asrasrotasy ajasrasrutabahalavasā vāsavisre svananti VidSrk_44.9d *(1536d) / aham api candanapaṅkair aṅkam anaṅkaṃ kariṣyāmi VidSrk_29.10b *(906b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895609 (0.0):
bhavati bhaviṣyati kim idaṃ nipatiṣyati bimbam ambarāc chaśinaḥ /* / aham api candanapaṅkair aṅkam anaṅkaṃ kariṣyāmi // VidSrk_29.10 *(906) //*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16108850 (0.061):
aham+api candanapaṅkais+aṅkam+anaṅkam+kariṣyāmi // VidSrk_29.10 *(906) //
ahar vā rātrir vā dvayam api vilupta pravicayaṃ VidSrk_10.48 *(262)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458430 (0.0):
aham iha sthitavaty api tāvakī VidSrk_49.11a *(1648a) / ahar vā rātrir vā dvayam api viluptapravicayaṃ VidSrk_10.48c *(262c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068716 (0.028):
likhita proñchitam iva & / ahar vā rātrir vā dvayam api vilupta pravicayaṃ % ghanair baddha vyūhaiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343657 (0.028):
likhita proñchitam iva / / ahar vā rātrir vā dvayam api vilupta pravicayaṃ ghanair baddha vyūhaiḥ kim
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24267541 (0.028):
likhitaproñchitam iva & / ahar vā rātrir vā dvayam api viluptapravicayaṃ % ghanair baddhavyūhaiḥ kim
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878261 (0.028):
likhitaproñchitam iva / / ahar vā rātrir vā dvayam api viluptapravicayaṃ ghanair baddhavyūhaiḥ kim
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12868487 (0.041):
MSS_3799 2 aharvā rātrirvā dvayamapi praluptapravicayaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16090511 (0.045):
grahoḍūnām+cakram+nabhasi likhitaproñchitam+iva / / ahar+vā rātris+vā dvayam+api viluptapravicayam+
aho dhanuṣi naipuṇyaṃ VidSrk_14.8 *(330)a / aho mohaḥ ko 'yaṃ śatamakha mukhānāṃ sumanasāṃ VidSrk_16.49 *(432)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458474 (0.012):
aho daurgatyam etayoḥ VidSrk_39.27d *(1330d) / aho dhanuṣi naipuṇyaṃ VidSrk_14.8a *(330a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073555 (0.022):
pītaṃ tad alam iha pīyūṣa kathayā & / aho mohaḥ ko 'yaṃ śatamakha mukhānāṃ sumanasāṃ % yad asyārthe 'tyarthaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348497 (0.022):
tad alam iha pīyūṣa kathayā / / aho mohaḥ ko 'yaṃ śatamakha mukhānāṃ sumanasāṃ yad asyārthe 'tyarthaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458487 (0.040):
aho mohaḥ ko 'yaṃ śatamakhamukhānāṃ sumanasāṃ VidSrk_16.49c *(432c)
aho sāraṅgākṣyās taruṇimani gāḍhaḥ paricayaḥ VidSrk_15.42 *(375)d
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19135267 (0.0):
dṛśorlolārambhāḥ sphuṭamapavadante saralatāmaho sāraṅgākṣyāstaruṇimani / gāḍhaḥ paricayaḥ // VjivC_2.91 //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347005 (0.0):
dṛśor līlārambhāḥ sphuṭam apavadante saralatām aho sāraṅgākṣyās taruṇimani / gāḍhaḥ paricayaḥ // VidSrk_15.42 *(375) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458504 (0.0):
aho vitatam ūrjitaṃ bharasahaṃ ca sindhor vapuḥ VidSrk_36.12d *(1204d) / aho sāraṅgākṣyās taruṇimani gāḍhaḥ paricayaḥ VidSrk_15.42d *(375d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881428 (0.0):
dṛśor līlārambhāḥ sphuṭam apavadante saralatām aho sāraṅgākṣyās taruṇimani / gāḍhaḥ paricayaḥ // VidSrk_15.42 *(375) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26072061 (0.014):
dṛśor līlārambhāḥ sphuṭam apavadante saralatām % aho sāraṅgākṣyās / taruṇimani gāḍhaḥ paricayaḥ // VidSrk_15.42 *(375) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24270710 (0.014):
dṛśor līlārambhāḥ sphuṭam apavadante saralatām % aho sāraṅgākṣyās / taruṇimani gāḍhaḥ paricayaḥ // VidSrk_15.42 *(375) //.
aṃsākṛṣṭa dukūlayā sarabhasaṃ gūḍhau bhujābhyāṃ stanāv VidSrk_19.12
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12805832 (0.0):
MSS_0287 1 aṅgākṛṣṭadukūlayā sarabhasaṃ gūḍhau bhujābhyāṃ stanāv ākṛṣṭe
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26077445 (0.0):
smara śara śalākotkara iva // VidSrk_19.11 *(569) // / saṃkarṣaṇasya / aṃsākṛṣṭa dukūlayā sarabhasaṃ gūḍhau bhujābhyāṃ stanāv $ ākṛṣṭe
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352388 (0.0):
smara śara śalākotkara iva // VidSrk_19.11 *(569) // / saṃkarṣaṇasya / aṃsākṛṣṭa dukūlayā sarabhasaṃ gūḍhau bhujābhyāṃ stanāv ākṛṣṭe jaghanāṃśuke
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27455468 (0.0):
aṅgaṃ vihvalayan mano vikalayan mānaṃ samunmūlayan VidSrk_34.9c *(1133c) / aṅgākṛṣṭadukūlayā sarabhasaṃ gūḍhau bhujābhyāṃ stanāv VidSrk_19.12a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24275702 (0.0):
aṅgākṛṣṭadukūlayā sarabhasaṃ gūḍhau bhujābhyāṃ stanāv $ ākṛṣṭe
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10886417 (0.0):
aṅgākṛṣṭadukūlayā sarabhasaṃ gūḍhau bhujābhyāṃ stanāv ākṛṣṭe jaghanāṃśuke
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16099142 (0.056):
aṅgākṛṣṭadukūlayā sarabhasam+gūḍhau bhujābhyām+stanau+
aṃsau pṛṣṭham uraḥ sa pakṣati talaṃ gāḍhaṃ spṛśanto muhuḥ VidSrk_10.24
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068112 (0.0):
pārśvābhyāṃ śirasā nimīlita dṛśaḥ kāmaṃ nimajya kramād $ aṃsau pṛṣṭham / uraḥ sa pakṣati talaṃ gāḍhaṃ spṛśanto muhuḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343053 (0.0):
pārśvābhyāṃ śirasā nimīlita dṛśaḥ kāmaṃ nimajya kramād aṃsau pṛṣṭham uraḥ / sa pakṣati talaṃ gāḍhaṃ spṛśanto muhuḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458521 (0.0):
aho sumanasāṃ vṛttir VidSrk_37.20c *(1232c) / aṃsau pṛṣṭham uraḥ sapakṣatitalaṃ gāḍhaṃ spṛśanto muhuḥ VidSrk_10.24b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24266970 (0.0):
pārśvābhyāṃ śirasā nimīlitadṛśaḥ kāmaṃ nimajya kramād $ aṃsau pṛṣṭham uraḥ / sapakṣatitalaṃ gāḍhaṃ spṛśanto muhuḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877689 (0.0):
pārśvābhyāṃ śirasā nimīlitadṛśaḥ kāmaṃ nimajya kramād aṃsau pṛṣṭham uraḥ / sapakṣatitalaṃ gāḍhaṃ spṛśanto muhuḥ /
ākaṇṭhārpita kañcukāñcalam uro hastāṅgulī mudraṇā VidSrk_15.15 *(348)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12876784 (0.0):
MSS_4219 1 ākaṇṭhārpitakañcukāñcalamuro hastāṅgulīmudraṇā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26071263 (0.0):
svīkṛta manmathaṃ vijayate netraikapeyaṃ vapuḥ // VidSrk_15.14 *(347) // / ākaṇṭhārpita kañcukāñcalam uro hastāṅgulī mudraṇā $ mātrā sūtrita hāsyam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346206 (0.0):
svīkṛta manmathaṃ vijayate netraikapeyaṃ vapuḥ // VidSrk_15.14 *(347) // / ākaṇṭhārpita kañcukāñcalam uro hastāṅgulī mudraṇā mātrā sūtrita hāsyam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458530 (0.0):
aṃsau pṛṣṭham uraḥ sapakṣatitalaṃ gāḍhaṃ spṛśanto muhuḥ VidSrk_10.24b / ākaṇṭhārpitakañcukāñcalam uro hastāṅgulīmudraṇā VidSrk_15.15a *(348a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24269939 (0.0):
svīkṛtamanmathaṃ vijayate netraikapeyaṃ vapuḥ // VidSrk_15.14 *(347) //. / ākaṇṭhārpitakañcukāñcalam uro hastāṅgulīmudraṇā $ mātrāsūtritahāsyam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10880658 (0.0):
svīkṛtamanmathaṃ vijayate netraikapeyaṃ vapuḥ // VidSrk_15.14 *(347) //. / ākaṇṭhārpitakañcukāñcalam uro hastāṅgulīmudraṇā mātrāsūtritahāsyam āsyam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16093106 (0.013):
tanvyās+svīkṛtamanmatham+vijayate netraikapeyam+vapus+ // VidSrk_15.14 / ākaṇṭhārpitakañcukāñcalam+uras+hastāṅgulīmudraṇāmātrāsūtritahāsyam+āsyam+alasās+pañcālikākelayas+
ākampakāni śirasaś ca mahā kavīnāṃ VidSrk_0.1 *(1)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458546 (1.192):
ākapolatalalolakuntalāḥ saṃcaranti tava vairiyoṣitaḥ VidSrk_41.62b / ākampakāni śirasaś ca mahākavīnāṃ VidSrk_0.1c *(1c)
ākarṇānta visarpiṇaḥ kuvalaya cchāyā muṣaś cakṣuṣaḥ VidSrk_17.2 *(466)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12877006 (0.0):
MSS_4231 1 ākarṇāntavisarpiṇaḥ kuvalayacchāyāmuṣaścakṣuṣaḥ kṣepā eva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26074462 (0.0):
smara jvara muco dvitrāḥ kaṭākṣa cchaṭāḥ // VidSrk_17.1 *(465) // / ākarṇānta visarpiṇaḥ kuvalaya cchāyā muṣaś cakṣuṣaḥ $ kṣepā eva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349404 (0.0):
smara jvara muco dvitrāḥ kaṭākṣa cchaṭāḥ // VidSrk_17.1 *(465) // / ākarṇānta visarpiṇaḥ kuvalaya cchāyā muṣaś cakṣuṣaḥ kṣepā eva tavāharanti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458560 (0.0):
ākarṇayanti kariṇo 'rdhanimīlitākṣā VidSrk_35.14c *(1161c) / ākarṇāntavisarpiṇaḥ kuvalayacchāyāmuṣaś cakṣuṣaḥ VidSrk_17.2a *(466a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24272952 (0.0):
smarajvaramuco dvitrāḥ kaṭākṣacchaṭāḥ // VidSrk_17.1 *(465) //. / ākarṇāntavisarpiṇaḥ kuvalayacchāyāmuṣaś cakṣuṣaḥ $ kṣepā eva tavāharanti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10883667 (0.0):
smarajvaramuco dvitrāḥ kaṭākṣacchaṭāḥ // VidSrk_17.1 *(465) //. / ākarṇāntavisarpiṇaḥ kuvalayacchāyāmuṣaś cakṣuṣaḥ kṣepā eva tavāharanti
ākāra mātra masṛṇena viceṣṭitena VidSrk_21.1 *(635)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458581 (0.0):
ākalpaṃ dharaṇībharodvahanataḥ saṃkocakhinnātmano VidSrk_33.87c *(1105c) / ākāramātramasṛṇena viceṣṭitena VidSrk_21.1c *(635c)
ākṛṣṭaṃ sahajābhijātya kalanāt premṇā puraḥ preritaṃ VidSrk_17.26 *(490)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075142 (0.0):
atha kṣaṇaṃ pravikasat tāraṃ didṛkṣā rasaiḥ & / ākṛṣṭaṃ sahajābhijātya kalanāt premṇā puraḥ preritaṃ % cakṣur bhūri kathaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350085 (0.0):
kṣaṇaṃ pravikasat tāraṃ didṛkṣā rasaiḥ / / ākṛṣṭaṃ sahajābhijātya kalanāt premṇā puraḥ preritaṃ cakṣur bhūri kathaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458611 (0.0):
ākubjīkṛtapṛṣṭham unnatavaladvaktrāgrapucchaṃ bhayād VidSrk_35.16a / ākṛṣṭaṃ sahajābhijātyakalanāt premṇā puraḥ preritaṃ VidSrk_17.26c *(490c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273595 (0.0):
kṣaṇaṃ pravikasattāraṃ didṛkṣārasaiḥ & / ākṛṣṭaṃ sahajābhijātyakalanāt premṇā puraḥ preritaṃ % cakṣur bhūri
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884310 (0.0):
kṣaṇaṃ pravikasattāraṃ didṛkṣārasaiḥ / / ākṛṣṭaṃ sahajābhijātyakalanāt premṇā puraḥ preritaṃ cakṣur bhūri
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16096909 (0.0):
vrīḍānamram+atha kṣaṇam+pravikasattāram+didṛkṣārasais+ / / ākṛṣṭam+sahajābhijātyakalanāt+premṇā puras+preritam+
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12887540 (0.018):
MSS_4774 2 ākṛṣṭaṃ sahajābhijātyakalanāt premṇā purah preritaṃ cakṣurbhūri
ākṛṣṭe jaghanāṃśuke kṛtam adhaḥ saṃsaktam ūru dvayam VidSrk_19.12 *(570)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26077453 (0.0):
aṃsākṛṣṭa dukūlayā sarabhasaṃ gūḍhau bhujābhyāṃ stanāv $ ākṛṣṭe / jaghanāṃśuke kṛtam adhaḥ saṃsaktam ūru dvayam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352396 (0.0):
aṃsākṛṣṭa dukūlayā sarabhasaṃ gūḍhau bhujābhyāṃ stanāv ākṛṣṭe jaghanāṃśuke / kṛtam adhaḥ saṃsaktam ūru dvayam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458628 (0.0):
ākṛṣṭā kabarīṣu gāḍham adhare sītkurvatī khaṇḍitā VidSrk_21.43b *(677b) / ākṛṣṭe jaghanāṃśuke kṛtam adhaḥsaṃsaktam ūrudvayam VidSrk_19.12b *(570b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24275710 (0.0):
aṅgākṛṣṭadukūlayā sarabhasaṃ gūḍhau bhujābhyāṃ stanāv $ ākṛṣṭe / jaghanāṃśuke kṛtam adhaḥsaṃsaktam ūrudvayam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10886425 (0.0):
aṅgākṛṣṭadukūlayā sarabhasaṃ gūḍhau bhujābhyāṃ stanāv ākṛṣṭe jaghanāṃśuke / kṛtam adhaḥsaṃsaktam ūrudvayam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12805840 (0.016):
MSS_0287 1 aṅgākṛṣṭadukūlayā sarabhasaṃ gūḍhau bhujābhyāṃ stanāv ākṛṣṭe / jaghanāṃśuke kṛtamadhaḥ saṃsaktamūrudvayam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16099149 (0.016):
aṅgākṛṣṭadukūlayā sarabhasam+gūḍhau bhujābhyām+stanau+ / ākṛṣṭe jaghanāṃśuke kṛtam+adhaḥsaṃsaktam+ūrudvayam /
ākrandāḥ stanitair vilocana jalānya śrānta dhārāmbudhis VidSrk_10.26
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444554 (0.0):
yata evaṃ-vidhe viṣaye sāmya-mātrād api supratipāditāc cārutvaṃ dṛśyata / ākrandāḥ stanitair vilocana-jalānya-śrānta-dhārāmbudhis
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068151 (0.0):
nirgama keli samutsuka śiśi vāraṇa gāḍha parirambhaḥ // VidSrk_10.25 / ākrandāḥ stanitair vilocana jalānya śrānta dhārāmbudhis $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343092 (0.0):
nirgama keli samutsuka śiśi vāraṇa gāḍha parirambhaḥ // VidSrk_10.25 / ākrandāḥ stanitair vilocana jalānya śrānta dhārāmbudhis
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24267008 (0.0):
nirgamakelisamutsukaśiśivāraṇagāḍhaparirambhaḥ // VidSrk_10.25 *(239) //* / ākrandāḥ stanitair vilocanajalāny aśrāntadhārāmbubhis $ tadvicchedabhuvaś
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877727 (0.0):
nirgamakelisamutsukaśiśivāraṇagāḍhaparirambhaḥ // VidSrk_10.25 *(239) //* / ākrandāḥ stanitair vilocanajalāny aśrāntadhārāmbubhis tadvicchedabhuvaś ca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458650 (0.011):
ākṛṣyādāv amandagraham alakacayaṃ vaktram āsajya vaktre VidSrk_24.14a / ākrandāḥ stanitair vilocanajalāny aśrāntadhārāmbubhis VidSrk_10.26a
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14235527 (0.016):
yathā ākrandāḥ stanitairvilocanajalānyaśrāntadhārāmbubhi
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12879062 (0.016):
MSS_4325 1 ākrandāḥ stanitairvilocanajalānyaśrāntadhārāmbubhis
ākrāntaṃ mahiṣībhir eva śayanaṃ tvad vidviṣāṃ mandire VidSrk_41.23
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458656 (0.0):
ākrandāḥ stanitair vilocanajalāny aśrāntadhārāmbubhis VidSrk_10.26a / ākrāntaṃ mahiṣībhir eva śayanaṃ tvadvidviṣāṃ mandire VidSrk_41.23c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26101165 (1.788):
kañcukibhiḥ sphūran maṇidharair adhyāsitā bhūmayaḥ & / ākrāntaṃ mahiṣībhir eva śayanaṃ tvad vidviṣāṃ mandire % rājan saiva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17376113 (1.788):
kañcukibhiḥ sphūran maṇidharair adhyāsitā bhūmayaḥ / / ākrāntaṃ mahiṣībhir eva śayanaṃ tvad vidviṣāṃ mandire rājan saiva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24297563 (1.788):
kañcukibhiḥ sphuranmaṇidharair adhyāsitā bhūmayaḥ & / ākrāntaṃ mahiṣībhir eva śayanaṃ tvadvidviṣāṃ mandire % rājan saiva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10908274 (1.788):
kañcukibhiḥ sphuranmaṇidharair adhyāsitā bhūmayaḥ / / ākrāntaṃ mahiṣībhir eva śayanaṃ tvadvidviṣāṃ mandire rājan saiva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16122168 (0.061):
ākrāntam+mahiṣībhis+eva śayanam+tvadvidviṣām+mandire
āgaskāriṇy aham iha yayā jīvitaṃ tad viyoge VidSrk_21.9 *(643)c
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7937401 (0.0):
kañcit kālaṃ kvacid abhiratas tatra kas te'parādhaḥ | / āgaskāriṇy aham iha yayā jīvitaṃ tad-viyoge
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26079615 (0.0):
abhiratas tatra kas te 'parādhaḥ & / āgaskāriṇy aham iha yayā jīvitaṃ tad viyoge % bhartṛ prāṇāḥ striya iti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354558 (0.0):
abhiratas tatra kas te 'parādhaḥ / / āgaskāriṇy aham iha yayā jīvitaṃ tad viyoge bhartṛ prāṇāḥ striya iti nanu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458680 (0.019):
ākhubhyaḥ kiṃ khalair jñātaṃ khalebhyaḥ kim athākhubhiḥ VidSrk_38.11a / āgaskāriṇy aham iha yayā jīvitaṃ tvadviyoge VidSrk_21.9c *(643c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24277682 (0.028):
ratis tena kas te 'parādhaḥ & / āgaskāriṇy aham iha yayā jīvitaṃ tvadviyoge % bhartṛprāṇāḥ striya iti nanu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10888399 (0.028):
ratis tena kas te 'parādhaḥ / / āgaskāriṇy aham iha yayā jīvitaṃ tvadviyoge bhartṛprāṇāḥ striya iti nanu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16101201 (0.028):
āgaskāriṇī+aham+iha yayā jīvitam+tvadviyoge
ācarati smṛti bāhyaṃ jātā sā bauddha buddhir iva VidSrk_18.10 *(544)/b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351642 (0.0):
prakaṭayati kṣaṇa bhaṅgaṃ paśyati sarvaṃ jagad gataṃ śūnyam /* / ācarati smṛti bāhyaṃ jātā sā bauddha buddhir iva // VidSrk_18.10 *(544)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458698 (0.0):
āghrātakṣoṇipīṭhaḥ khuraśikharasamākṛṣṭareṇus turaṅgaḥ VidSrk_35.20a / ācarati smṛtibāhyaṃ jātā sā bauddhabuddhir iva VidSrk_18.10b *(544b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10885723 (0.0):
prakaṭayati kṣaṇabhaṅgaṃ paśyati sarvaṃ jagad gataṃ śūnyam /* / ācarati smṛtibāhyaṃ jātā sā bauddhabuddhir iva // VidSrk_18.10 *(544) //*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16098396 (0.022):
prakaṭayati kṣaṇabhaṅgam+paśyati sarvam+jagat+gatam+śūnyam / / ācarati smṛtibāhyam+jātā sā bauddhabuddhis+iva // VidSrk_18.10 *(544) //
ājanma sthitayo mahī ruha ime kūle samunmūlitāḥ VidSrk_33.10 *(1028)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26091159 (1.192):
śarabhaḥ svayaṃjaya iti śrutvāpi yo nāṅkitaḥ // VidSrk_33.9 *(1027) // / vallaṇasyaitau / ājanma sthitayo mahī ruha ime kūle samunmūlitāḥ $ kallolāḥ kṣaṇa bhaṅgurāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366101 (0.033):
śarabhaḥ svayaṃjaya iti śrutvāpi yo nāṅkitaḥ // VidSrk_33.9 *(1027) // / vallaṇasyaitau / ājanma sthitayo mahī ruha ime kūle samunmūlitāḥ kallolāḥ kṣaṇa bhaṅgurāḥ
āḍhyambhaviṣṇur ayam ambaram āvṛṇoti VidSrk_29.49 *(945)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26088592 (0.0):
gobhir navīna bisa tantu vitāna gaurair % āḍhyambhaviṣṇur ayam ambaram / āvṛṇoti // VidSrk_29.49 *(945) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363537 (0.0):
gobhir navīna bisa tantu vitāna gaurair āḍhyambhaviṣṇur ayam ambaram / āvṛṇoti // VidSrk_29.49 *(945) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458764 (0.0):
āḍhyarājakṛtārambhair VidSrk_50.38a *(1735a) / āḍhyaṃ bhaviṣṇur ayam ambaram āvṛṇoti VidSrk_29.49d *(945d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24285901 (0.062):
gobhir navīnabisatantuvitānagaurair % āḍhyaṃ bhaviṣṇur ayam ambaram / āvṛṇoti // VidSrk_29.49 *(945) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10896622 (0.062):
gobhir navīnabisatantuvitānagaurair āḍhyaṃ bhaviṣṇur ayam ambaram āvṛṇoti / // VidSrk_29.49 *(945) //
āḍhyān nivāpalambho niketa gāmī ca picchilaḥ panthāḥ VidSrk_11.27 *(292)/a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344547 (0.0):
ādya kulopanimantraṇa suhita dvija duḥsahoṣmāṇaḥ // VidSrk_11.26 *(291) / yogeśvarasya / āḍhyān nivāpalambho niketa gāmī ca picchilaḥ panthāḥ /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458770 (0.0):
āḍhyaṃ bhaviṣṇur ayam ambaram āvṛṇoti VidSrk_29.49d *(945d) / āḍhyān nivāpalambho niketagāmī ca picchilaḥ panthāḥ VidSrk_11.27a *(292a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10879103 (0.0):
ādyakulopanimantraṇasuhitadvijaduḥsahoṣmāṇaḥ // VidSrk_11.26 *(291) //* / yogeśvarasya / āḍhyān nivāpalambho niketagāmī ca picchilaḥ panthāḥ /*
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12882997 (0.019):
MSS_4521 1 āḍhyānnivāpalambho niketagāmī ca picchilaḥ panthāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16091432 (0.050):
yogeśvarasya / āḍhyāt+nivāpalambhas+niketagāmī ca picchilas+panthās+ /
ātte vāsasi roddhum akṣamatayā doḥ kandalībhyāṃ stanau VidSrk_19.10
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26077381 (0.0):
pradyumnasya / ātte vāsasi roddhum akṣamatayā doḥ kandalībhyāṃ stanau $ tasyoraḥ sthalam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352324 (0.0):
pradyumnasya / ātte vāsasi roddhum akṣamatayā doḥ kandalībhyāṃ stanau tasyoraḥ sthalam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458803 (0.035):
āttaḥ pāṇiyugodareṇa karaśreṇyā śriyālambhitaḥ VidSrk_6.8b *(111b) / ātte vāsasi roddhum akṣamatayā doḥkandalībhyāṃ stanau VidSrk_19.10a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12883402 (0.049):
MSS_4544 1 ātte vāsasi roddhumakṣamatayā doḥkandalībhyāṃ stanau
ātma drohiṇi rohiṇī parivṛḍhe paryaṅka paṅkeruhaḥ VidSrk_16.59 *(442)c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12896101 (0.0):
MSS_5181 2 ātmadrohiṇi rohiṇīparivṛḍhe paryaṅkapaṅkeruhaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073804 (0.0):
janma samāna kāla militām aṃśu cchaṭāṃ varṣati & / ātma drohiṇi rohiṇī parivṛḍhe paryaṅka paṅkeruhaḥ % saṃkocād
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348746 (0.0):
janma samāna kāla militām aṃśu cchaṭāṃ varṣati / / ātma drohiṇi rohiṇī parivṛḍhe paryaṅka paṅkeruhaḥ saṃkocād atiduḥsthitasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458824 (0.0):
ātmajñānavivekanirmaladhiyaḥ kurvanty aho duṣkaraṃ VidSrk_48.11a *(1604a) / ātmadrohiṇi rohiṇīparivṛḍhe paryaṅkapaṅkeruhaḥ VidSrk_16.59c *(442c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24272362 (0.0):
janmasamānakālamilitām aṃśucchaṭāṃ varṣati & / ātmadrohiṇi rohiṇīparivṛḍhe paryaṅkapaṅkeruhaḥ % saṃkocād atiduḥsthitasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10883078 (0.0):
janmasamānakālamilitām aṃśucchaṭāṃ varṣati / / ātmadrohiṇi rohiṇīparivṛḍhe paryaṅkapaṅkeruhaḥ saṃkocād atiduḥsthitasya na
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16095621 (0.053):
vyaktam+janmasamānakālamilitām+aṃśucchaṭām+varṣati / / ātmadrohiṇi rohiṇīparivṛḍhe paryaṅkapaṅkeruhas+
ātmā nivedyam itara vrata sāra jetrīṃ VidSrk_14.11 *(333)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26070862 (0.0):
yācyo na kaścana guruḥ pratimā ca kāntā $ pūjā vilokana vigūhana cumbanāni / ātmā nivedyam itara vrata sāra jetrīṃ % vandāmahe makara ketana deva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345805 (0.0):
yācyo na kaścana guruḥ pratimā ca kāntā pūjā vilokana vigūhana cumbanāni / / ātmā nivedyam itara vrata sāra jetrīṃ vandāmahe makara ketana deva dīkṣām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458862 (0.0):
ātmavyāpāragurvī janitajalalavā jṛmbhitaiḥ sāṅgabhaṅgaiḥ VidSrk_6.30b / ātmā nivedyam itaravratasārajetrīṃ VidSrk_14.11c *(333c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24269554 (0.0):
yācyo na kaścana guruḥ pratimā ca kāntā $ pūjā vilokanavigūhanacumbanāni & / ātmā nivedyam itaravratasārajetrīṃ % vandāmahe makaraketanadevadīkṣām //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10880273 (0.0):
yācyo na kaścana guruḥ pratimā ca kāntā pūjā vilokanavigūhanacumbanāni / / ātmā nivedyam itaravratasārajetrīṃ vandāmahe makaraketanadevadīkṣām //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16092692 (0.0):
pūjā vilokanavigūhanacumbanāni / / ātmā nivedyam+itaravratasārajetrīm+
ādāya vāri paritaḥ saritāṃ śatebhyaḥ VidSrk_33.23 *(1041)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26091554 (0.0):
mṛgāṇām // VidSrk_33.22 *(1040) // / ādāya vāri paritaḥ saritāṃ śatebhyaḥ $ kiṃ nāma sādhitam anena mahārṇavena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366498 (0.0):
mṛgāṇām // VidSrk_33.22 *(1040) // / ādāya vāri paritaḥ saritāṃ śatebhyaḥ kiṃ nāma sādhitam anena mahārṇavena /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458882 (0.0):
ātmoddhatair apirajobhir alaṅghanīyā VidSrk_35.18c *(1165c) / ādāya vāri paritaḥ saritāṃ śatebhyaḥ VidSrk_33.23a *(1041a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24288606 (0.0):
mṛgāṇām // VidSrk_33.22 *(1040) //. / ādāya vāri paritaḥ saritāṃ śatebhyaḥ $ kiṃ nāma sādhitam anena mahārṇavena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10899326 (0.0):
mṛgāṇām // VidSrk_33.22 *(1040) //. / ādāya vāri paritaḥ saritāṃ śatebhyaḥ kiṃ nāma sādhitam anena mahārṇavena /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16112781 (0.0):
kam+deśam+āśrayatu yūthapatis+mṛgāṇām // VidSrk_33.22 *(1040) // / ādāya vāri paritas+saritām+śatebhyas+kim+nāma sādhitam+anena mahārṇavena /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12886001 (0.049):
MSS_4702 1 ādāya vāri paritaḥ saritāṃ mukhebhyaḥ kiṃ tāvadarjitamanena
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15611010 (0.056):
Subhv_0891-1 ādāya vāri paritaḥ saritāṃ mukhebhyaḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13383237 (0.063):
{ādāya vāri paritaḥ saritāṃ mukhebhyaḥ / kiṃ tāvadarjitamanena durarṇavena /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23086177 (0.063):
ādāya vāri paritaḥ saritāṃ mukhebhyaḥ kiṃ tāvadarjitamanena durarṇavena /
ādau māna parigraheṇa guruṇā dūraṃ samāropitā VidSrk_31.3 *(983)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458898 (0.0):
ā dṛṣṭiprasarāt priyasya padavīm udvīkṣya nirviṇṇayā VidSrk_22.29a *(728a) / ādau mānaparigraheṇa guruṇā dūraṃ samāropitā VidSrk_31.3a *(983a)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12887329 (1.192):
MSS_4765 1 ādau mānaparigraheṇa guruṇā dūraṃ samāropitā paścāttāpabhareṇa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26089723 (1.192):
malaya rājasya | (Skmsa.u.ka. 1191) / ādau māna parigraheṇa guruṇā dūraṃ samāropitā $ paścāt tāpa bhareṇa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17364667 (1.192):
malaya rājasya | (Skmsa.u.ka. 1191) / ādau māna parigraheṇa guruṇā dūraṃ samāropitā paścāt tāpa bhareṇa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24286932 (1.192):
bhūruhatale vyāvartya saṃlīyate // VidSrk_31.2 *(982) // / ādau mānaparigraheṇa guruṇā dūraṃ samāropitā $ paścāt tāpabhareṇa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10897652 (1.192):
bhūruhatale vyāvartya saṃlīyate // VidSrk_31.2 *(982) // / ādau mānaparigraheṇa guruṇā dūraṃ samāropitā paścāt tāpabhareṇa tānavakṛtā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16111005 (1.192):
bhūruhatale vyāvartya saṃlīyate // VidSrk_31.2 *(982) // / ādau mānaparigraheṇa guruṇā dūram+samāropitā paścāt+tāpabhareṇa tānavakṛtā
ādau vismaya nistaraṅgam anu ca preṅkholitaṃ sādhvasaiḥ VidSrk_17.26
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075127 (1.192):
yatas tan netra sañcāra % sūciteṣu pravartate // VidSrk_17.25 *(489) // / ādau vismaya nistaraṅgam anu ca preṅkholitaṃ sādhvasaiḥ $ vrīḍā namram
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350070 (1.192):
yatas tan netra sañcāra sūciteṣu pravartate // VidSrk_17.25 *(489) // / ādau vismaya nistaraṅgam anu ca preṅkholitaṃ sādhvasaiḥ vrīḍā namram atha
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273579 (1.192):
yatas tannetrasaṃcāra % sūciteṣu pravartate // VidSrk_17.25 *(489) // / ādau vismayanistaraṅgam anu ca preṅkholitaṃ sādhvasair $ vrīḍānamram atha
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884294 (1.192):
yatas tannetrasaṃcāra sūciteṣu pravartate // VidSrk_17.25 *(489) // / ādau vismayanistaraṅgam anu ca preṅkholitaṃ sādhvasair vrīḍānamram atha
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16096891 (1.192):
yatas+tannetrasaṃcārasūciteṣu pravartate // VidSrk_17.25 *(489) // / ādau vismayanistaraṅgam+anu ca preṅkholitam+sādhvasais+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458913 (0.012):
ādau vitatya caraṇau vinamayya kaṇṭham VidSrk_35.21a *(1168a) / ādau vismayanistaraṅgam anu ca preṅkholitaṃ sādhvasair VidSrk_17.26a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12887524 (0.021):
MSS_4774 1 ādau vismayanistaraṅgamanu ca preṅkholitaṃ sādhvasair
ādau śuṣyati saṃkucaty anu tataś cūrṇatvam āpadyate VidSrk_18.19 *(553)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26076952 (0.0):
dalaṃ vinihitaṃ yasyāḥ satāpe hṛdi & / ādau śuṣyati saṃkucaty anu tataś cūrṇatvam āpadyate % paścān murmuratāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351894 (0.0):
dalaṃ vinihitaṃ yasyāḥ satāpe hṛdi / / ādau śuṣyati saṃkucaty anu tataś cūrṇatvam āpadyate paścān murmuratāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458916 (1.192):
ādau vismayanistaraṅgam anu ca preṅkholitaṃ sādhvasair VidSrk_17.26a / ādau śuṣyati saṃkucaty anu tataś cūrṇatvam ādadyate VidSrk_18.19c *(553c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24275244 (1.192):
dalaṃ vinihitaṃ yasyāḥ śamāyorasi & / ādau śuṣyati saṃkucaty anu tataś cūrṇatvam ādadyate % paścān murmuratāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10885959 (1.192):
dalaṃ vinihitaṃ yasyāḥ śamāyorasi / / ādau śuṣyati saṃkucaty anu tataś cūrṇatvam ādadyate paścān murmuratāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16098647 (1.192):
padminyās+sarasam+dalam+vinihitam+yasyās+śamāya+urasi / / ādau śuṣyati saṃkucati+anu tatas+cūrṇatvam+ādadyate
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7936631 (0.044):
ādau śuṣyati saṅkucaty anu tataś cūrṇatvam āpadyate
ādya kulopanimantraṇa suhita dvija duḥsahoṣmāṇaḥ VidSrk_11.26 *(291)/b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344538 (0.0):
tṛṇa rāja pāka saurabha sugandhayaḥ pariṇatāśavo divasāḥ /* / ādya kulopanimantraṇa suhita dvija duḥsahoṣmāṇaḥ // VidSrk_11.26 *(291)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458927 (0.0):
ādau śuṣyati saṃkucaty anu tataś cūrṇatvam ādadyate VidSrk_18.19c *(553c) / ādyakulopanimantraṇasuhitadvijaduḥsahoṣmāṇaḥ VidSrk_11.26b *(291b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10879094 (0.0):
tṛṇarājapākasaurabhasugandhayaḥ pariṇatāśavo divasāḥ /* / ādyakulopanimantraṇasuhitadvijaduḥsahoṣmāṇaḥ // VidSrk_11.26 *(291) //*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16091423 (1.192):
tṛṇarājapākasaurabhasugandhayas+pariṇatāśavas+divasās+ / / ādyakulopanimantraṇasuhitadvijaduḥsahoṣmāṇas+ // VidSrk_11.26 *(291) //
ānandottaralasya puṣpa dhanuṣas tat kāla nṛtyotsava VidSrk_16.16 *(399)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26072661 (0.0):
ānandottaralasya puṣpa dhanuṣas tat kāla nṛtyotsava %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347604 (0.0):
ānandottaralasya puṣpa dhanuṣas tat kāla nṛtyotsava
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458987 (0.0):
ānandāśrujalaṃ pibanti śakunā niḥśaṅkam aṅkasthitāḥ VidSrk_42.1b *(1461b) / ānandottaralasya puṣpadhanuṣas tatkālanṛtyotsava VidSrk_16.16c *(399c)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12949327 (0.028):
MSS_7865 2 ānandottaralasya puṣpadhanuṣas tatkālanṛtyotsava
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24271264 (0.028):
ānandottaralasya puṣpadhanuṣas tatkālanṛtyotsava %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881981 (0.028):
ānandottaralasya puṣpadhanuṣas tatkālanṛtyotsava
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16094487 (0.031):
ānandottaralasya / puṣpadhanuṣas+tatkālanṛtyotsavaprāptiprodyatakāṃsyatālayugalaprāyam+samālokyate
ānīla cūcuka śilīmukham udgataika VidSrk_16.51 *(434)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27458993 (0.0):
ānandottaralasya puṣpadhanuṣas tatkālanṛtyotsava VidSrk_16.16c *(399c) / ānīlacūcukaśilīmukham udgataika VidSrk_16.51a *(434a)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12889564 (0.022):
MSS_4866 1 ānīlacūcukaśilīmukhamudgataika romāvalīvipulanālamidaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073601 (0.054):
vīryamitrasya / ānīla cūcuka śilīmukham udgataika $ romāvalī vipula nālam idaṃ priyāyāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348543 (0.054):
vīryamitrasya / ānīla cūcuka śilīmukham udgataika romāvalī vipula nālam idaṃ priyāyāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24272161 (0.054):
vīryamitrasya / ānīlacūcukaśilīmukham udgataika $ romāvalīvipulanālam idaṃ priyāyāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10882877 (0.054):
vīryamitrasya / ānīlacūcukaśilīmukham udgataika romāvalīvipulanālam idaṃ priyāyāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16095412 (0.054):
vīryamitrasya / ānīlacūcukaśilīmukham+udgataikaromāvalīvipulanālam+idam+priyāyās+ /
āpāṇḍu pīvara payodharam udvahantī VidSrk_11.12 *(277)c / āpīna pravisāritoru vikaṭaiḥ paścārdha bhāgair gurur VidSrk_11.14 *(279)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26069225 (0.0):
sarita iva dīrghā daśa diśaḥ // VidSrk_11.13 *(278) // / āpīna pravisāritoru vikaṭaiḥ paścārdha bhāgair gurur $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344166 (0.0):
iva dīrghā daśa diśaḥ // VidSrk_11.13 *(278) // / āpīna pravisāritoru vikaṭaiḥ paścārdha bhāgair gurur
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459050 (0.0):
āpātālavilagnapīvaravapur jānāti manthācalaḥ VidSrk_50.4d *(1701d) / āpīnapravisāritoruvikaṭaiḥ paścārdhabhāgair gurur VidSrk_11.14a *(279a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459015 (0.008):
ā paritoṣād viduṣāṃ na sādhu manye prayogavijñānam VidSrk_37.33a *(1245a) / āpāṇḍupīvarapayodharam udvahantī VidSrk_11.12c *(277c)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12890879 (0.027):
MSS_4946 1 āpīnapravisāritoruvikaṭaiḥ paścārdhabhāgairgurur
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24268016 (0.027):
iva dīrghā daśa diśaḥ // VidSrk_11.13 *(278) //. / āpīnapravisāritoruvikaṭaiḥ paścārdhabhāgair gurur $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878735 (0.027):
iva dīrghā daśa diśaḥ // VidSrk_11.13 *(278) //. / āpīnapravisāritoruvikaṭaiḥ paścārdhabhāgair gurur
āpyāyamāna jaghana sthala pīḍyamānam VidSrk_15.10 *(343)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459070 (1.192):
āpuṅkhāgram amī śarā manasi me magnāḥ samaṃ pañca te VidSrk_23.20a *(771a) / āpyāyamānajaghanasthalapīḍyamānam VidSrk_15.10c *(343c)
ābāhūdgata maṇḍalāgra rucayaḥ saṃnaddha vakṣaḥ sthalāḥ VidSrk_1.1 *(2)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12891813 (0.0):
MSS_4986 1 ābāhūdgatamaṇḍalāgrarucayaḥ saṃnaddhavakṣaḥsthalāḥ soṣmāṇo
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15592438 (0.0):
Subhv_0074-1 ābāhūdgatamaṇḍalāgrarucayaḥ saṃnaddhavakṣaḥsthalāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060489 (0.0):
1. sugata vrajyā / ābāhūdgata maṇḍalāgra rucayaḥ saṃnaddha vakṣaḥ sthalāḥ $ soṣmāṇo vraṇino
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17335433 (0.0):
1. sugata vrajyā / ābāhūdgata maṇḍalāgra rucayaḥ saṃnaddha vakṣaḥ sthalāḥ soṣmāṇo vraṇino
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459095 (0.0):
ābālyādhigamān mayaiva gamitaḥ koṭiṃ parām unnater VidSrk_41.53a *(1433a) / ābāhūdgatamaṇḍalāgrarucayaḥ saṃnaddhavakṣaḥsthalāḥ VidSrk_1.1a *(2a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259719 (0.0):
sugatavrajyā / ābāhūdgatamaṇḍalāgrarucayaḥ saṃnaddhavakṣaḥsthalāḥ $ soṣmāṇo vraṇino
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870439 (0.0):
sugatavrajyā / ābāhūdgatamaṇḍalāgrarucayaḥ saṃnaddhavakṣaḥsthalāḥ soṣmāṇo vraṇino
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9411943 (1.788):
'ābahūtamaṇḍalāgrarucayaḥ saṃnaddhavakṣaḥsthalāḥ soṣmāṇo vraṇino
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082227 (0.046):
ābāhūdgatamaṇḍalāgrarucayas+saṃnaddhavakṣaḥsthalās+
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18075598 (0.054):
ākṛṣṭāmalamaṇḍalāgrarucayaḥ saṃnaddhakṣaḥsthalāḥ
ābhāsante vada dhavalitaṃ kiṃ yaśobhis tvadīyaiḥ VidSrk_32.24 *(1018)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090864 (0.0):
adyāpy urvī valaya tilaka śyāmalimnāvaliptāny % ābhāsante vada dhavalitaṃ / kiṃ yaśobhis tvadīyaiḥ // VidSrk_32.24 *(1018) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365807 (0.0):
adyāpy urvī valaya tilaka śyāmalimnāvaliptāny ābhāsante vada dhavalitaṃ / kiṃ yaśobhis tvadīyaiḥ // VidSrk_32.24 *(1018) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459112 (0.0):
ābhāti yo daśanaśūnyamukhaikadeśa VidSrk_5.24c *(94c) / ābhāsante vada dhavalitaṃ kiṃ yaśobhis tvadīyaiḥ VidSrk_32.24d *(1018d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24287974 (0.0):
adyāpy urvīvalayatilaka śyāmalimnāvaliptāny % ābhāsante vada dhavalitaṃ / kiṃ yaśobhis tvadīyaiḥ // VidSrk_32.24 *(1018) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898694 (0.0):
adyāpy urvīvalayatilaka śyāmalimnāvaliptāny ābhāsante vada dhavalitaṃ kiṃ / yaśobhis tvadīyaiḥ // VidSrk_32.24 *(1018) //.
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12913017 (0.017):
MSS_6016 2 adyāpyurvīvalayatilaka śyāmalimnāvaliptāny ābhāsante vada / dhavalitaṃ kiṃ yaśobhis tvadīyaiḥ //
ābhoginaḥ kim api saṃprati vāsarānte VidSrk_12.11 *(303)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26069929 (0.0):
divasa viratau bhāti nirviśyamānaḥ // VidSrk_12.10 *(302) // / ābhoginaḥ kim api saṃprati vāsarānte $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344870 (0.0):
divasa viratau bhāti nirviśyamānaḥ // VidSrk_12.10 *(302) // / ābhoginaḥ kim api saṃprati vāsarānte saṃpanna śāli khala pallavitopaśalyāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459118 (0.0):
ābhāsante vada dhavalitaṃ kiṃ yaśobhis tvadīyaiḥ VidSrk_32.24d *(1018d) / ābhoginaḥ kim api samprati vāsarānte VidSrk_12.11a *(303a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24268692 (0.038):
bhāti nirviśyamānaḥ // VidSrk_12.10 *(302) //. / ābhoginaḥ kim api samprati vāsarānte $ sampannaśālikhalapallavitopaśalyāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10879412 (0.038):
bhāti nirviśyamānaḥ // VidSrk_12.10 *(302) //. / ābhoginaḥ kim api samprati vāsarānte sampannaśālikhalapallavitopaśalyāḥ /
āmagnānāṃ trivali valaya cchadmanā bhānti mudrāḥ VidSrk_17.9 *(473)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26074717 (0.0):
lāvaṇyārdre katham itarathā tatra tasyāṅgulīnāṃ % āmagnānāṃ / trivali valaya cchadmanā bhānti mudrāḥ // VidSrk_17.9 *(473) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349661 (0.0):
lāvaṇyārdre katham itarathā tatra tasyāṅgulīnāṃ āmagnānāṃ / trivali valaya cchadmanā bhānti mudrāḥ // VidSrk_17.9 *(473) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459124 (0.0):
ābhoginaḥ kim api samprati vāsarānte VidSrk_12.11a *(303a) / āmagnānāṃ trivalivalayacchadmanā bhānti mudrāḥ VidSrk_17.9d *(473d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16096481 (0.0):
lāvaṇyārdre katham+itarathā tatra tasya+aṅguīnām+ / āmagnānām+trivalivalayacchadmanā bhānti mudrās+ // VidSrk_17.9 *(473) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10883899 (0.050):
lāvaṇyārdre katham itarathā tatra tasyāṅguīnām āmagnānāṃ / trivalivalayacchadmanā bhānti mudrāḥ // VidSrk_17.9 *(473) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273182 (0.063):
lāvaṇyārdre katham itarathā tatra tasyāṅguīnām % āmagnānāṃ / trivalivalayacchadmanā bhānti mudrāḥ // VidSrk_17.9 *(473) //.
āmudrantas tama iva saraḥ sīmni saṃbhūya paṅkaṃ VidSrk_30.21 *(977)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26089523 (0.0):
āmudrantas tama iva saraḥ sīmni saṃbhūya paṅkaṃ $ tārā sārthair iva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17364467 (0.0):
āmudrantas tama iva saraḥ sīmni saṃbhūya paṅkaṃ tārā sārthair iva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459140 (0.027):
āmanthinīkalaśa eṣa sadugdhasindhur VidSrk_33.71a *(1089a) / āmudrantas tama iva saraḥsīmni sambhūya paṅkaṃ VidSrk_30.21a *(977a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24286757 (0.027):
kulaśikhariṇo vyaktivartmakrameṇa // VidSrk_30.20 *(976) //. / āmudrantas tama iva saraḥsīmni sambhūya paṅkaṃ $ tārāsārthair iva patiśucā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10897476 (0.027):
vyaktivartmakrameṇa // VidSrk_30.20 *(976) //. / āmudrantas tama iva saraḥsīmni sambhūya paṅkaṃ tārāsārthair iva patiśucā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12892956 (0.059):
MSS_5041 1 āmṛdgantastama iva saraḥsīmni saṃbhūya paṅkaṃ tārāsārthairiva
āmodate kumudam ambhasi palvalasya VidSrk_11.15 *(280)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26069270 (0.0):
go rocanā harita babhru bahiḥ palāśam % āmodate kumudam ambhasi palvalasya / // VidSrk_11.15 *(280) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344211 (0.0):
go rocanā harita babhru bahiḥ palāśam āmodate kumudam ambhasi palvalasya / // VidSrk_11.15 *(280) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459173 (0.0):
āmṛṣṭo muhur īkṣito muhur abhighrāto muhur loṭhitaḥ VidSrk_8.4c *(155c) / āmodate kumudam ambhasi palvalasya VidSrk_11.15d *(280d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24268060 (0.0):
gorocanāharitababhru bahiḥpalāśam % āmodate kumudam ambhasi palvalasya // / VidSrk_11.15 *(280) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878779 (0.0):
gorocanāharitababhru bahiḥpalāśam āmodate kumudam ambhasi palvalasya // / VidSrk_11.15 *(280) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16091082 (0.0):
gorocanāharitababhru bahiḥpalāśam+āmodate kumudam+ambhasi palvalasya // / VidSrk_11.15 *(280) //
āmodam ulbaṇam akṛtrimam udvahanti VidSrk_16.31 *(414)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459178 (0.0):
āmodate kumudam ambhasi palvalasya VidSrk_11.15d *(280d) / āmodam ulbaṇam akṛtrimam udvahanti VidSrk_16.31c *(414c)
āyasa valayākaṅkṛta viṣāṇam iva dantinaḥ patitam VidSrk_10.33 *(247)/b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343264 (0.0):
asita bhujaga śiśu veṣṭitam abhinavam ābhāti ketakī kusumam /* / āyasa valayākaṅkṛta viṣāṇam iva dantinaḥ patitam // VidSrk_10.33 *(247)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459199 (0.0):
āyasavalayākaṃkṛtaviṣāṇam iva dantinaḥ patitam VidSrk_10.33b *(247b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877890 (0.013):
āyasavalayākaṃkṛtaviṣāṇam iva dantinaḥ patitam // VidSrk_10.33 *(247) //*
āyāte dayite marusthala bhuvām utprekṣya durlaṅghyatāṃ VidSrk_17.48
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075670 (0.0):
kasyacit | (Skmsa.u.ka. 895, amaroḥ) / āyāte dayite marusthala bhuvām utprekṣya durlaṅghyatāṃ $ gehinyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350612 (0.0):
kasyacit | (Skmsa.u.ka. 895, amaroḥ) / āyāte dayite marusthala bhuvām utprekṣya durlaṅghyatāṃ gehinyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459206 (0.0):
āyasavalayākaṃkṛtaviṣāṇam iva dantinaḥ patitam VidSrk_10.33b *(247b) / āyāte dayite marusthalabhuvām ullaṅghya durlaṅghyatāṃ VidSrk_17.48a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274092 (0.011):
viphalaṃ viceṣṭitam aho bhāvānabhijñe jane // VidSrk_17.47 *(511) //. / āyāte dayite marusthalabhuvām ullaṅghya durlaṅghyatāṃ $ gehinyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884807 (0.011):
viceṣṭitam aho bhāvānabhijñe jane // VidSrk_17.47 *(511) //. / āyāte dayite marusthalabhuvām ullaṅghya durlaṅghyatāṃ gehinyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16097438 (0.011):
tanvaṅgyās+viphalam+viceṣṭitam+aho bhāvānabhijñe jane // VidSrk_17.47 / āyāte dayite marusthalabhuvām+ullaṅghya durlaṅghyatām+
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12894318 (0.024):
MSS_5101 1 āyāte dayite marusthalabhuvāmullaṅghya durlaṅghyatāṃ gehinyā
āyāntīṃ śaradaṃ kiranti rabhasāl lājair ivāśāṅganāḥ VidSrk_11.4 *(269)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068926 (0.0):
dhūmraiḥ pakṣa puṭaiḥ patadbhir abhitaḥ pāṇḍūdaraiḥ khañjanair $ āyāntīṃ / śaradaṃ kiranti rabhasāl lājair ivāśāṅganāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343867 (0.0):
dhūmraiḥ pakṣa puṭaiḥ patadbhir abhitaḥ pāṇḍūdaraiḥ khañjanair āyāntīṃ / śaradaṃ kiranti rabhasāl lājair ivāśāṅganāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459240 (0.0):
āyānti yānti satataṃ nīraṃ śiśiraṃ kharaṃ na gaṇayanti VidSrk_33.48a / āyāntīṃ śaradaṃ kiranti rabhasāl lājair ivāśāṅganāḥ VidSrk_11.4b *(269b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24267737 (0.0):
dhūmraiḥ pakṣapuṭaiḥ patadbhir abhitaḥ pāṇḍūdaraiḥ khañjanair $ āyāntīṃ / śaradaṃ kiranti rabhasāl lājair ivāśāṅganāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878457 (0.0):
dhūmraiḥ pakṣapuṭaiḥ patadbhir abhitaḥ pāṇḍūdaraiḥ khañjanair āyāntīṃ / śaradaṃ kiranti rabhasāl lājair ivāśāṅganāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16090735 (0.054):
āyāntīm+śaradam+kiranti rabhasāt+lājais+iva+āśāṅganās+ /
āyāsa bhāji dayite muhur āturāyāḥ VidSrk_19.2 *(560)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26077159 (0.059):
rūḍhe rati vyatikare karaṇīya śeṣam $ āyāsa bhāji dayite muhur āturāyāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352102 (0.059):
rūḍhe rati vyatikare karaṇīya śeṣam āyāsa bhāji dayite muhur āturāyāḥ /
āyuḥ karma samāpayanti dhig amūr madhye 'hni śūnyā diśaḥ VidSrk_31.5
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12928724 (0.0):
MSS_6803 2 bhaumoṣmaplavamānasūrakiraṇakrūraprakāśā dṛśor āyuḥkarma / samāpayanti dhigamūrmadhye'hni śūnyā diśaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26089813 (0.0):
bhaumoṣma plavamāna sūra kiraṇa krūra prakāśā dṛśor % āyuḥ karma / samāpayanti dhig amūr madhye 'hni śūnyā diśaḥ // VidSrk_31.5 *(985) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17364757 (0.0):
bhaumoṣma plavamāna sūra kiraṇa krūra prakāśā dṛśor āyuḥ karma samāpayanti / dhig amūr madhye 'hni śūnyā diśaḥ // VidSrk_31.5 *(985) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459254 (0.0):
āyāsitāsmi sakhi tena divāvasāne VidSrk_24.15c *(821c) / āyuḥkarma samāpayanti dhig amūr madhye 'hni śūnyā diśaḥ VidSrk_31.5d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24287010 (0.0):
bhaumoṣmaplavamānasūrakiraṇakrūraprakāśā dṛśor % āyuḥkarma samāpayanti / dhig amūr madhye 'hni śūnyā diśaḥ // VidSrk_31.5 *(985) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10897730 (0.0):
bhaumoṣmaplavamānasūrakiraṇakrūraprakāśā dṛśor āyuḥkarma samāpayanti dhig / amūr madhye 'hni śūnyā diśaḥ // VidSrk_31.5 *(985) //
ārabdhe dayitā mukha pratisame nirmātum asmin api VidSrk_16.59 *(442)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459280 (0.0):
āraktair navapallavair viṭapino netrotsavaṃ tanvate VidSrk_8.23a *(174a) / ārabdhe dayitāmukhapratisame nirmātum asminn api VidSrk_16.59a *(442a)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12896087 (0.019):
MSS_5181 1 ārabdhe dayitāmukhapratisame nirmātumasminnapi vyaktaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073790 (0.038):
manovinodasya | (Skmsa.u.ka. 585) / ārabdhe dayitā mukha pratisame nirmātum asmin api $ vyaktaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348732 (0.038):
manovinodasya | (Skmsa.u.ka. 585) / ārabdhe dayitā mukha pratisame nirmātum asmin api vyaktaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16095610 (0.041):
manovinodakṛtas+ / ārabdhe dayitāmukhapratisame nirmātum+asmin+api
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24272349 (0.045):
manovinodakṛtaḥ / ārabdhe dayitāmukhapratisame nirmātum asminn api $ vyaktaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10883065 (0.045):
manovinodakṛtaḥ / ārabdhe dayitāmukhapratisame nirmātum asminn api vyaktaṃ
ārāt suptasya vīra tvad ari vara pura dvāri nīhāra kāle VidSrk_41.29
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12938934 (0.0):
MSS_7329 1 ṛkṣasya kroḍasaṃdhiprahitamukhatayā maṇḍalībhūtamūrter ārāt / suptasya vīra tvadarivarapuradvāri nīhārakāle /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26101375 (0.0):
ṛkṣasya kroḍa sandhi prahita mukhatayā maṇḍalī bhūta mūrter $ ārāt / suptasya vīra tvad ari vara pura dvāri nīhāra kāle &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17376323 (0.0):
ṛkṣasya kroḍa sandhi prahita mukhatayā maṇḍalī bhūta mūrter ārāt suptasya / vīra tvad ari vara pura dvāri nīhāra kāle /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459301 (0.0):
ārambharamaṇīyāni VidSrk_38.34a *(1287a) / ārāt suptasya vīra tvadarivarapuradvāri nīhārakāle VidSrk_41.29b *(1409b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24297749 (0.0):
ṛkṣasya kroḍasaṃdhiprahitamukhatayā maṇḍalībhūtamūrter $ ārāt suptasya / vīra tvadarivarapuradvāri nīhārakāle &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10908460 (0.0):
ṛkṣasya kroḍasaṃdhiprahitamukhatayā maṇḍalībhūtamūrter ārāt suptasya vīra / tvadarivarapuradvāri nīhārakāle /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16122363 (0.0):
ṛkṣasya kroḍasaṃdhiprahitamukhatayā maṇḍalībhūtamūrtes+ / ārāt+suptasya vīra tvadarivarapuradvāri nīhārakāle /
ārūḍhasya bhareṇa yauvanam iva dhvāntasya naktaṃ mukhe VidSrk_28.10
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459319 (0.0):
ārād vīkṣya vipakvasākramakṛtakrodhasphuratkandharaṃ VidSrk_35.11c / ārūḍhasya bhareṇa yauvanam iva dhvāntasya naktaṃ mukhe VidSrk_28.10c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12812989 (1.192):
MSS_0696 2 ārūḍhasya bhareṇa yauvanamiva dhvāntasya naktaṃ mukhe niryātāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24284563 (1.192):
bhinnābhinnagavākṣajālaviralacchidraiḥ pradīpāṃśavaḥ & / ārūḍhasya bhareṇa yauvanam iva dhvāntasya naktaṃ mukhe % niryātāḥ kapilāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895284 (1.192):
bhinnābhinnagavākṣajālaviralacchidraiḥ pradīpāṃśavaḥ / / ārūḍhasya bhareṇa yauvanam iva dhvāntasya naktaṃ mukhe niryātāḥ kapilāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16108494 (1.192):
bhinnābhinnagavākṣajālaviralacchidrais+pradīpāṃśavas+ / / ārūḍhasya bhareṇa yauvanam+iva dhvāntasya naktam+mukhe
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087108 (0.045):
bhinnābhinna gavākṣa jāla virala cchidraiḥ pradīpāṃśavaḥ & / ārūḍhasya bhareṇa yauvanam iva dhvāntasya naktaṃ mukhe % niryātāḥ kapilāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362053 (0.045):
bhinnābhinna gavākṣa jāla virala cchidraiḥ pradīpāṃśavaḥ / / ārūḍhasya bhareṇa yauvanam iva dhvāntasya naktaṃ mukhe niryātāḥ kapilāḥ
āroha vallībhir ivāmbu dhārā VidSrk_10.45 *(259)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068630 (0.0):
pibati nidāgha jvaritā ghana dhārāṃ kara puṭenaiva // VidSrk_10.44 *(258) / āroha vallībhir ivāmbu dhārā $ rājībhir ābhūmi vilambinībhiḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343571 (0.0):
pibati nidāgha jvaritā ghana dhārāṃ kara puṭenaiva // VidSrk_10.44 *(258) / āroha vallībhir ivāmbu dhārā rājībhir ābhūmi vilambinībhiḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459340 (0.0):
āropya pracalāṅgulīkiśalaye mlānaṃ guṇāsphālane VidSrk_45.9c *(1550c) / ārohavallībhir ivāmbudhārā VidSrk_10.45a *(259a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24267456 (0.0):
pibati nidāghajvaritā ghanadhārāṃ karapuṭenaiva // VidSrk_10.44 *(258) //* / ārohavallībhir ivāmbudhārā $ rājībhir ābhūmivilambinībhiḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878176 (0.0):
pibati nidāghajvaritā ghanadhārāṃ karapuṭenaiva // VidSrk_10.44 *(258) //* / ārohavallībhir ivāmbudhārā rājībhir ābhūmivilambinībhiḥ /
ārdrāṇi kuṅkuma rucīni vilāsinīnām VidSrk_20.9 *(620)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459345 (0.0):
ārohavallībhir ivāmbudhārā VidSrk_10.45a *(259a) / ārdrāṇi kuṅkumarucīni vilāsinīnām VidSrk_20.9c *(620c)
ālasyād avimuñcatā giri guhāṃ siṃhena nidrālunā VidSrk_33.17 *(1035)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459368 (0.0):
ārdrendhanaṃ tad iva bhasmakaṇānuyātam VidSrk_22.8d *(707d) / ālasyād avimuñcatā giriguhāṃ siṃhena nidrālunā VidSrk_33.17c *(1035c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26091385 (1.192):
ūrjitaṃ sa ca nagonmāthī ninādo mahān & / ālasyād avimuñcatā giri guhāṃ siṃhena nidrālunā % sarvaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24288459 (1.192):
ūrjitaṃ sa ca nagonmāthī ninādo mahān & / ālasyād avimuñcatā giriguhāṃ siṃhena nidrālunā % sarvaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12921428 (0.021):
MSS_6436 2 ālasyādavimuñcatā giriguhāṃ siṃhena nidrālunā sarvaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366327 (0.040):
ūrjitaṃ sa ca nagonmāthī ninādo mahān / / ālasyād avimuñcatā giri guhāṃ siṃhena nidrālunā sarvaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10899177 (0.040):
ūrjitaṃ sa ca nagonmāthī ninādo mahān / / ālasyād avimuñcatā giriguhāṃ siṃhena nidrālunā sarvaṃ viśvajayaikasādhanam
ālāpo 'pi na miśritaḥ parijanaṃ vyāpārayanty āntike VidSrk_21.5 *(639)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26079474 (0.0):
tāmbūlānayana cchalena rabhasāśelṣo 'pi saṃvighnitaḥ & / ālāpo 'pi na miśritaḥ parijanaṃ vyāpārayanty āntike % kāntaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354417 (0.0):
rabhasāśelṣo 'pi saṃvighnitaḥ / / ālāpo 'pi na miśritaḥ parijanaṃ vyāpārayanty āntike kāntaṃ pratyupacārataś
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27504033 (0.021):
saṃlakṣyamāṇena kucadvayena VidSrk_16.30b *(413b) / saṃlāpo 'pi na miśritaḥ parijanaṃ vyāpārayantyāntike VidSrk_21.5c *(639c)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12941888 (0.053):
MSS_7493 2 ālāpo'pi na miśritaḥ parijanaṃ vyāpārayantyāntike kāntaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1739780 (0.055):
ālāpo' pi na miśritaḥ parijanaṃ vyāpārayanty āntike kāntaṃ
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187466 (0.062):
ālāpo'pi na miśritaḥ parijanaṃ vyāpārayantyāntike
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 886825 (0.062):
ālāpo 'pi na miśritaḥ parijanaṃ vyāpārayantyāntike kāntaṃ
ālokyātmana eva māra sumaṭaḥ paryasta dhairyodayaḥ VidSrk_1.10 *(11)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060821 (0.0):
āsīd adbhuta maulir atra militāṃ vyāttānana cchāyikām % ālokyātmana eva / māra sumaṭaḥ paryasta dhairyodayaḥ // VidSrk_1.10 *(11) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17335768 (0.0):
āsīd adbhuta maulir atra militāṃ vyāttānana cchāyikām ālokyātmana eva / māra sumaṭaḥ paryasta dhairyodayaḥ // VidSrk_1.10 *(11) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459415 (0.006):
ālokya tripurāvarodhanavadhūvargasya dhūmadhvajaṃ VidSrk_4.32c *(61c) / ālokyātmana eva mārasubhaṭaḥ paryastadhairyodayaḥ VidSrk_1.10d *(11d)
āvartitair uḍubhir eva bhṛto 'yam induḥ VidSrk_29.20 *(916)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459421 (0.0):
ālokyātmana eva mārasubhaṭaḥ paryastadhairyodayaḥ VidSrk_1.10d *(11d) / āvartitair uḍubhir eva bhṛto 'yam induḥ VidSrk_29.20d *(916d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087766 (1.192):
saṃdhyānalena bhṛśam ambara mūṣikāyām % āvartitair uḍubhir eva bhṛto 'yam / induḥ // VidSrk_29.20 *(916) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362711 (1.192):
saṃdhyānalena bhṛśam ambara mūṣikāyām āvartitair uḍubhir eva bhṛto 'yam / induḥ // VidSrk_29.20 *(916) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24285153 (1.192):
saṃdhyānalena bhṛśam ambaramūṣikāyām % āvartitair uḍubhir eva bhṛto 'yam / induḥ // VidSrk_29.20 *(916) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895876 (1.192):
saṃdhyānalena bhṛśam ambaramūṣikāyām āvartitair uḍubhir eva bhṛto 'yam / induḥ // VidSrk_29.20 *(916) //
āvāti sphuṭita priyaṅgu surabhir nīhāra vāri cchalāt VidSrk_12.4 *(296)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26069715 (0.0):
virasa virasaṃ manda rucayaḥ // VidSrk_12.3 *(295) // / āvāti sphuṭita priyaṅgu surabhir nīhāra vāri cchalāt $ svacchandaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344656 (0.0):
virasa virasaṃ manda rucayaḥ // VidSrk_12.3 *(295) // / āvāti sphuṭita priyaṅgu surabhir nīhāra vāri cchalāt svacchandaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459428 (0.0):
āvartitair uḍubhir eva bhṛto 'yam induḥ VidSrk_29.20d *(916d) / āvāti sphuṭitapriyaṅgusurabhir nīhāravāricchalāt VidSrk_12.4a *(296a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24268489 (0.0):
virasavirasaṃ mandarucayaḥ // VidSrk_12.3 *(295) //. / āvāti sphuṭitapriyaṅgusurabhir nīhāravāricchalāt $ svacchandaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10879209 (0.0):
virasavirasaṃ mandarucayaḥ // VidSrk_12.3 *(295) //. / āvāti sphuṭitapriyaṅgusurabhir nīhāravāricchalāt svacchandaṃ kamalākareṣu
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12900098 (1.788):
MSS_5380 1 āvāti sphuṭitapriyaṅgusurabhirnīhāravāricchalāt svacchandaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16091551 (0.020):
lihanti pratyūṣe virasavirasam+mandarucayas+ // VidSrk_12.3 *(295) // / āvāti sphuṭitapriyaṅgusurabhis+nīhāravāricchalāt+
āvir gandha śilīndhra lodhra kusuma smerā vanānāṃ gatiḥ VidSrk_10.3
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342418 (0.0):
udyat kunda latānta ketaka bhṛtaḥ kacchāḥ saric chrotasāṃ / āvir gandha śilīndhra lodhra kusuma smerā vanānāṃ gatiḥ // VidSrk_10.3
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459438 (0.0):
āvirgandhaśilīndhralodhrakusumasmerā vanānāṃ gatiḥ VidSrk_10.3d *(217d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877084 (0.0):
āvirgandhaśilīndhralodhrakusumasmerā vanānāṃ gatiḥ // VidSrk_10.3 *(217)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16089258 (0.035):
āvirgandhaśilīndhralodhrakusumasmerā vanānām+gatis+ // VidSrk_10.3 *(217)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26067471 (0.044):
udyat kunda latānta ketaka bhṛtaḥ kacchāḥ saric chrotasāṃ % / āvir gandha śilīndhra lodhra kusuma smerā vanānāṃ gatiḥ // VidSrk_10.3
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24266366 (0.063):
āvirgandhaśilīndhralodhrakusumasmerā vanānāṃ gatiḥ // VidSrk_10.3 *(217) / utphullārjunasarvavāsitavahatpaurastyajhaṃjhāmarut $
āvṛṇoti vivṛṇoti cekṣate VidSrk_20.4 *(615)c / āvṛṇvānā jhagiti jaghanaṃ mad dukūlāñcalena VidSrk_19.31 *(589)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12900657 (0.0):
MSS_5405 1 āvṛṇvānā jhagiti jaghanaṃ maddukūlāñcalena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26077989 (0.0):
rati rasa rabhasa kaca graha lulitālaka vallarī galitaḥ // VidSrk_19.30 / bāṇasya / āvṛṇvānā jhagiti jaghanaṃ mad dukūlāñcalena $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352932 (0.0):
rati rasa rabhasa kaca graha lulitālaka vallarī galitaḥ // VidSrk_19.30 / bāṇasya / āvṛṇvānā jhagiti jaghanaṃ mad dukūlāñcalena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459460 (0.0):
āviṣkurvan praṇayapiśunaṃ saurabhaṃ candanasya VidSrk_34.14b *(1138b) / āvṛṇoti vivṛṇoti cekṣate VidSrk_20.4c *(615c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24276185 (0.0):
ratirasarabhasakacagrahalulitālakavallarīgalitaḥ // VidSrk_19.30 *(588) / bāṇasya / āvṛṇvānā jhagiti jaghanaṃ maddukūlāñcalena $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10886901 (0.0):
ratirasarabhasakacagrahalulitālakavallarīgalitaḥ // VidSrk_19.30 *(588) / bāṇasya / āvṛṇvānā jhagiti jaghanaṃ maddukūlāñcalena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16099639 (0.0):
ratirasarabhasakacagrahalulitālakavallarīgalitas+ // VidSrk_19.30 *(588) / bāṇasya / āvṛṇvānā jhagiti jaghanam+maddukūlāñcalena
āvṛtta vṛnta śatapatra nibhaṃ vahantyā VidSrk_17.19 *(483)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26074959 (0.037):
yāntyā muhur valita kandharam ānanaṃ tad $ āvṛtta vṛnta śatapatra nibhaṃ / vahantyā &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349902 (0.037):
yāntyā muhur valita kandharam ānanaṃ tad āvṛtta vṛnta śatapatra nibhaṃ / vahantyā /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16096724 (0.037):
yāntyā muhus+valitakandharam+ānanam+tat+ / āvṛttavṛntaśatapatranibham+vahantyā /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459465 (0.040):
āvṛṇvānā jhagiti jaghanaṃ maddukūlāñcalena VidSrk_19.31a *(589a) / āvṛttavṛntaśatapatranibhaṃ vahantyā VidSrk_17.19b *(483b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273418 (0.061):
yāntyā muhur valitakandharam ānanaṃ tad $ āvṛttavṛntaśatapatranibhaṃ / vahantyā &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884133 (0.061):
yāntyā muhur valitakandharam ānanaṃ tad āvṛttavṛntaśatapatranibhaṃ / vahantyā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319572 (0.063):
'yāntyā muhurvalitakandharamānanaṃ tadāvṛttavṛntaśatapatranibhaṃ vahantyā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9142988 (0.063):
yāntyā muhurvalitakandharamānanaṃ tadāvṛttavṛntaśatapatranibhaṃ / vahantyā /"
āścaryam ūrjitam idaṃ kim u kiṃ madīyaś VidSrk_16.7 *(390)a / āśyānasaikata taraṅga paramparāṇi VidSrk_11.24 *(289)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26069545 (0.0):
unmagna cañcala vanāni vanāpagānām $ āśyānasaikata taraṅga paramparāṇi &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344486 (0.0):
unmagna cañcala vanāni vanāpagānām āśyānasaikata taraṅga paramparāṇi /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459487 (0.033):
āśācchedini dūti bāndhavajanasyājñātapīḍāgame VidSrk_25.1c *(837c) / āścaryam ūrjitam idaṃ kim u kiṃ madīya VidSrk_16.7a *(390a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26072464 (0.038):
caṭula kaṭākṣā naya muṣaḥ // VidSrk_16.6 *(389) // / yāgokasya / āścaryam ūrjitam idaṃ kim u kiṃ madīyaś $ citta bhramo yad ayam indur
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347407 (0.038):
caṭula kaṭākṣā naya muṣaḥ // VidSrk_16.6 *(389) // / yāgokasya / āścaryam ūrjitam idaṃ kim u kiṃ madīyaś citta bhramo yad ayam indur
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881803 (0.038):
caṭulakaṭākṣā nayamuṣaḥ // VidSrk_16.6 *(389) //. / yāgokasya / āścaryam ūrjitam idaṃ kim u kiṃ madīya ittabhramo yad ayam indur anambare
āśliṣyan madhu lampaṭāli nivahasyoccair mithaś cumbanair VidSrk_1.11
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060847 (0.0):
sadyaḥ sāndra parāga rāga racitāpūrva prasūna śriyaḥ & / āśliṣyan madhu lampaṭāli nivahasyoccair mithaś cumbanair % vyākoṣaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17335792 (0.0):
sadyaḥ sāndra parāga rāga racitāpūrva prasūna śriyaḥ / / āśliṣyan madhu lampaṭāli nivahasyoccair mithaś cumbanair vyākoṣaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459534 (0.0):
āśrayāśaḥ kṛṣṇavartmā VidSrk_38.31a *(1284a) / āśliṣyanmadhulampaṭālinivahasyoccair mithaś cumbanair VidSrk_1.11c *(12c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260076 (0.0):
sadyaḥsāndraparāgarāgaracitāpūrvaprasūnaśriyaḥ & / āśliṣyanmadhulampaṭālinivahasyoccair mithaś cumbanair % vyākoṣaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870796 (0.0):
sadyaḥsāndraparāgarāgaracitāpūrvaprasūnaśriyaḥ / / āśliṣyanmadhulampaṭālinivahasyoccair mithaś cumbanair vyākoṣaḥ
āśleṣa cumbana ratotsava kautukāni VidSrk_19.48 *(606)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459538 (0.0):
āśliṣyanmadhulampaṭālinivahasyoccair mithaś cumbanair VidSrk_1.11c *(12c) / āśleṣacumbanaratotsavakautukāni VidSrk_19.48a *(606a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24276660 (0.014):
nihitaḥ svedāmbugarbhaḥ karaḥ // VidSrk_19.47 *(605) //. / rājaśekharasya / āśleṣacumbanaratotsavakautukāni $ krīḍā durodarapaṇaḥ pratibhūr anaṅgaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10887376 (0.014):
nihitaḥ svedāmbugarbhaḥ karaḥ // VidSrk_19.47 *(605) //. / rājaśekharasya / āśleṣacumbanaratotsavakautukāni krīḍā durodarapaṇaḥ pratibhūr anaṅgaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16100135 (0.014):
tūṣṇīm+śārivisāraṇāya nihitas+svedāmbugarbhas+karas+ // VidSrk_19.47 / rājaśekharasya / āśleṣacumbanaratotsavakautukāni krīḍā durodarapaṇas+pratibhūs+anaṅgas+ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12902403 (0.016):
MSS_5494 1 āśleṣacumbanaratotsavakautukāni krīḍādurodarapaṇaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078507 (0.035):
Smvsū.mu. 75.5) / āśleṣa cumbana ratotsava kautukāni $ krīḍā durotdara paṇaḥ pratibhūr
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353450 (0.035):
Smvsū.mu. 75.5) / āśleṣa cumbana ratotsava kautukāni krīḍā durotdara paṇaḥ pratibhūr anaṅgaḥ
āśleṣaḥ prathamaṃ krameṇa vijite kṛtye dhanasyārpaṇaṃ VidSrk_19.47 *(605)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078467 (0.0):
jīvacandrasya / āśleṣaḥ prathamaṃ krameṇa vijite kṛtye dhanasyārpaṇaṃ $ keli dyūta vidhau
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353410 (0.0):
jīvacandrasya / āśleṣaḥ prathamaṃ krameṇa vijite kṛtye dhanasyārpaṇaṃ keli dyūta vidhau
āsādya bhinna samayas tridaśoddhṛtāni VidSrk_29.38 *(934)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459596 (0.0):
āsajyābhugnakaṇṭho mukham urasi saṭāṃ dhūlidhūmrāṃ vidhūya VidSrk_35.19b / āsādya bhinnasamayas tridaśoddhṛtāni VidSrk_29.38b *(934b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26088286 (0.064):
labdhodaye suhṛdi candramasi sva vṛddhir $ āsādya bhinna samayas / tridaśoddhṛtāni &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363231 (0.064):
labdhodaye suhṛdi candramasi sva vṛddhir āsādya bhinna samayas / tridaśoddhṛtāni /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24285615 (0.064):
labdhodaye suhṛdi candramasi svavṛddhir $ āsādya bhinnasamayas / tridaśoddhṛtāni &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10896336 (0.064):
labdhodaye suhṛdi candramasi svavṛddhir āsādya bhinnasamayas / tridaśoddhṛtāni /
āsārānta mṛdu pravṛtta maruto meghopaliptāmbarā VidSrk_10.6 *(220)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12903927 (0.0):
MSS_5577 1 āsārāntamṛdupravṛttamaruto meghopaliptāmbarā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26067556 (0.0):
vanāntare viṣa dhara grāsābhilāṣāturaḥ // VidSrk_10.5 *(219) // / āsārānta mṛdu pravṛtta maruto meghopaliptāmbarā $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342498 (0.0):
viṣa dhara grāsābhilāṣāturaḥ // VidSrk_10.5 *(219) // / āsārānta mṛdu pravṛtta maruto meghopaliptāmbarā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459606 (0.0):
āsādya bhinnasamayas tridaśoddhṛtāni VidSrk_29.38b *(934b) / āsārāntamṛdupravṛttamaruto meghopaliptāmbarā VidSrk_10.6a *(220a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24266439 (0.0):
viṣadharagrāsābhilāṣāturaḥ // VidSrk_10.5 *(219) //. / āsārāntamṛdupravṛttamaruto meghopaliptāmbarā $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877157 (0.0):
viṣadharagrāsābhilāṣāturaḥ // VidSrk_10.5 *(219) //. / āsārāntamṛdupravṛttamaruto meghopaliptāmbarā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16089333 (0.061):
āsārāntamṛdupravṛttamarutas+meghopaliptāmbarās+
āsārodakamatta kīṭa paṭalī kvāṇottarā rātrayaḥ VidSrk_10.38 *(252)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343416 (0.0):
khadyotonnamitopakaṇṭha taravaḥ puṣṇanti gambhīratām / āsārodakamatta kīṭa paṭalī kvāṇottarā rātrayaḥ // VidSrk_10.38 *(252) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459616 (0.0):
āsārāntamṛdupravṛttamaruto meghopaliptāmbarā VidSrk_10.6a *(220a) / āsārodakamattakīṭapaṭalīkvāṇottarā rātrayaḥ VidSrk_10.38d *(252d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878028 (0.0):
khadyotānumitopakaṇṭhataravaḥ puṣṇanti gambhīratām / āsārodakamattakīṭapaṭalīkvāṇottarā rātrayaḥ // VidSrk_10.38 *(252) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16090258 (0.0):
khadyotānumitopakaṇṭhataravas+puṣṇanti gambhīratām+ / āsārodakamattakīṭapaṭalīkvāṇottarās+rātrayas+ // VidSrk_10.38 *(252) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068471 (0.050):
khadyotonnamitopakaṇṭha taravaḥ puṣṇanti gambhīratām % / āsārodakamatta kīṭa paṭalī kvāṇottarā rātrayaḥ // VidSrk_10.38 *(252) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24267304 (0.050):
khadyotānumitopakaṇṭhataravaḥ puṣṇanti gambhīratām % / āsārodakamattakīṭapaṭalīkvāṇottarā rātrayaḥ // VidSrk_10.38 *(252) //.
āsāroparame pragāḍha timirāḥ kim īrayantyo niśāḥ VidSrk_10.20 *(234)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26067974 (0.0):
priya veśma vartma diśatā vidyud vilāsair muhuḥ // VidSrk_10.19 *(233) // / āsāroparame pragāḍha timirāḥ kim īrayantyo niśāḥ $ pāntha strī manasāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342915 (0.0):
priya veśma vartma diśatā vidyud vilāsair muhuḥ // VidSrk_10.19 *(233) // / āsāroparame pragāḍha timirāḥ kim īrayantyo niśāḥ pāntha strī manasāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459623 (0.0):
āsārodakamattakīṭapaṭalīkvāṇottarā rātrayaḥ VidSrk_10.38d *(252d) / āsāroparame pragāḍhatimirāḥ kim īrayantyo niśāḥ VidSrk_10.20a *(234a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24266832 (0.0):
priyaveśmavartma diśatā vidyudvilāsair muhuḥ // VidSrk_10.19 *(233) //. / āsāroparame pragāḍhatimirāḥ kim īrayantyo niśāḥ $ pānthastrīmanasāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877551 (0.0):
priyaveśmavartma diśatā vidyudvilāsair muhuḥ // VidSrk_10.19 *(233) //. / āsāroparame pragāḍhatimirāḥ kim īrayantyo niśāḥ pānthastrīmanasāṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12903989 (0.055):
MSS_5579 1 āsāroparame pragāḍhatimirāḥ kirmīrayantyo niśāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16089756 (0.058):
svairiṇyās+priyaveśmavartma diśatā vidyudvilāsais+muhus+ // VidSrk_10.19 / āsāroparame pragāḍhatimirās+kim+īrayantyas+niśās+
āsīd adbhuta maulir atra militāṃ vyāttānana cchāyikām VidSrk_1.10 *(11)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060815 (0.0):
tad uttamāṅga kavalonmīlan mahā vikramaḥ & / āsīd adbhuta maulir atra militāṃ vyāttānana cchāyikām % ālokyātmana eva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17335760 (0.0):
tad uttamāṅga kavalonmīlan mahā vikramaḥ / / āsīd adbhuta maulir atra militāṃ vyāttānana cchāyikām ālokyātmana eva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459633 (0.0):
āsāroparame pragāḍhatimirāḥ kim īrayantyo niśāḥ VidSrk_10.20a *(234a) / āsīd adbhutamauliratnamilitāṃ vyāttānanacchāyikām VidSrk_1.10c *(11c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260037 (0.062):
āsīd adbhutamauliratnamilitāṃ vyāttānanacchāyikām % ālokyātmana eva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870757 (0.062):
āsīd adbhutamauliratnamilitāṃ vyāttānanacchāyikām ālokyātmana eva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082554 (0.062):
āsīt+adbhutamauliratnamilitām+vyāttānanacchāyikām+
āsīd uptaṃ yad etad raṇa bhuvi bhavatā vairi mātaṅga kumbhān VidSrk_32.12
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12904326 (0.0):
MSS_5592 1 āsīduptaṃ yadetad raṇabhuvi bhavatā vairimātaṅgakumbhān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090482 (0.0):
āsīd uptaṃ yad etad raṇa bhuvi bhavatā vairi mātaṅga kumbhān $ muktā bījaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365425 (0.0):
āsīd uptaṃ yad etad raṇa bhuvi bhavatā vairi mātaṅga kumbhān muktā bījaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459642 (0.0):
āsīd adbhutamauliratnamilitāṃ vyāttānanacchāyikām VidSrk_1.10c *(11c) / āsīd uptaṃ yad etad raṇabhuvi bhavatā vairimātaṅgakumbhān VidSrk_32.12a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24287618 (0.0):
aindavaṃ mama punar nādyāpi viśrāmabhūḥ // VidSrk_32.11 *(1005) //. / āsīd uptaṃ yad etad raṇabhuvi bhavatā vairimātaṅgakumbhān $ muktābījaṃ tad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898337 (0.0):
aindavaṃ mama punar nādyāpi viśrāmabhūḥ // VidSrk_32.11 *(1005) //. / āsīd uptaṃ yad etad raṇabhuvi bhavatā vairimātaṅgakumbhān muktābījaṃ tad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16111743 (0.0):
VidSrk_32.11 *(1005) // / āsīt+uptam+yat+etat+raṇabhuvi bhavatā vairimātaṅgakumbhān+
āsīd vivṛtta vadanā ca vimocayantī VidSrk_17.49 *(513)c / āstāṃ dūreṇa viśleṣaḥ VidSrk_19.26 *(584)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459646 (0.0):
āsīd uptaṃ yad etad raṇabhuvi bhavatā vairimātaṅgakumbhān VidSrk_32.12a / āsīd vivṛttavadanā ca vimocayantī VidSrk_17.49c *(513c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459671 (0.011):
āskandhāvadhi kaṇṭhakāṇḍavipine drāk candrahāsāsinā VidSrk_45.5a *(1546a) / āstāṃ dūreṇa viśleṣaḥ VidSrk_19.26a *(584a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26077872 (0.054):
harati viparīta vyatikare // VidSrk_19.25 *(583) // / surabheḥ / āstāṃ dūreṇa viśleṣaḥ $ priyām āliṅgato mama &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352816 (0.054):
viparīta vyatikare // VidSrk_19.25 *(583) // / surabheḥ / āstāṃ dūreṇa viśleṣaḥ priyām āliṅgato mama /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24276075 (0.054):
viparītavyatikare // VidSrk_19.25 *(583) //. / surabheḥ / āstāṃ dūreṇa viśleṣaḥ $ priyām āliṅgato mama &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10886791 (0.054):
viparītavyatikare // VidSrk_19.25 *(583) //. / surabheḥ / āstāṃ dūreṇa viśleṣaḥ priyām āliṅgato mama /
āsphālayati mṛdaṅgaṃ tad anu ghano 'yaṃ mahā kālaḥ VidSrk_10.30 *(244)/b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343213 (0.003):
āsphālayati mṛdaṅgaṃ tad anu ghano 'yaṃ mahā kālaḥ // VidSrk_10.30 *(244)
āhūyātirasena karṣaka janān ābaddha kolāhalāḥ VidSrk_12.8 *(300)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26069843 (0.0):
kṣetropānta palāyamāna śaśaka dvandvaṃ parīkṣyāparān $ āhūyātirasena / karṣaka janān ābaddha kolāhalāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344784 (0.0):
kṣetropānta palāyamāna śaśaka dvandvaṃ parīkṣyāparān āhūyātirasena / karṣaka janān ābaddha kolāhalāḥ /
āḥ kiṃ chadma vidagdha mānini mayi brūṣe puro bhāgini VidSrk_20.21 *(632)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26079270 (0.0):
tat kiñjalka cayaṃ na paśyasi kucopānte vimardāruṇam & / āḥ kiṃ chadma vidagdha mānini mayi brūṣe puro bhāgini % krūrair
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354213 (0.0):
na paśyasi kucopānte vimardāruṇam / / āḥ kiṃ chadma vidagdha mānini mayi brūṣe puro bhāgini krūrair ullikhitāsmi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459754 (1.192):
āho śuṣyati daivadṛṣṭivalanād ambhobhir ambhomucaḥ VidSrk_33.29c *(1047c) / āḥ kiṃ chadmavidagdhamānini mayi brūṣe purobhāgini VidSrk_20.21c *(632c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24277359 (1.192):
na paśyasi kucopānte vimardāruṇam & / āḥ kiṃ chadmavidagdhamānini mayi brūṣe purobhāgini % krūrair ullikhitāsmi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10888076 (1.192):
paśyasi kucopānte vimardāruṇam / / āḥ kiṃ chadmavidagdhamānini mayi brūṣe purobhāgini krūrair ullikhitāsmi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16100855 (1.192):
tatkiñjalkacayam+na paśyasi kucopānte vimardāruṇam / / āḥ kim+chadmavidagdhamānini mayi brūṣe purobhāgini
ikṣu tvak kṣoda sārāḥ śakaṭa saraṇayo dhīra dhūlī patākāḥ VidSrk_11.17
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26069315 (0.0):
kasyacit (Skmsa.u.ka. 2047) / ikṣu tvak kṣoda sārāḥ śakaṭa saraṇayo dhīra dhūlī patākāḥ $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344256 (0.0):
kasyacit (Skmsa.u.ka. 2047) / ikṣu tvak kṣoda sārāḥ śakaṭa saraṇayo dhīra dhūlī patākāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459765 (0.0):
āḥ kiṃ chadmavidagdhamānini mayi brūṣe purobhāgini VidSrk_20.21c *(632c) / ikṣutvakkṣodasārāḥ śakaṭasaraṇayo dhīradhūlīpatākāḥ VidSrk_11.17a *(282a)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12907519 (1.192):
MSS_5737 1 ikṣutvakkṣodasārāḥ śakaṭasaraṇayo dhīradhūlīpatākāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24268103 (1.192):
kuñjasaritaḥ kācābhanīlodakāḥ // VidSrk_11.16 *(281) //. / ikṣutvakkṣodasārāḥ śakaṭasaraṇayo dhīradhūlīpatākāḥ $ pākasvīkāranamre
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878822 (1.192):
kuñjasaritaḥ kācābhanīlodakāḥ // VidSrk_11.16 *(281) //. / ikṣutvakkṣodasārāḥ śakaṭasaraṇayo dhīradhūlīpatākāḥ pākasvīkāranamre
itaḥ paurastyāyāṃ kakubhi vivṛṇoti krama dalat VidSrk_20.22 *(633)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26079286 (0.0):
sonnokasya / itaḥ paurastyāyāṃ kakubhi vivṛṇoti krama dalat $ tamisrā marmāṇaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354229 (0.0):
sonnokasya / itaḥ paurastyāyāṃ kakubhi vivṛṇoti krama dalat tamisrā marmāṇaṃ
iti janita virodhād bhūta kopād ivāyaṃ VidSrk_16.27 *(410)c / iti tu niyataṃ nārī rūpaḥ sa loka dṛśāṃ priyas VidSrk_18.23 *(557)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459821 (0.0):
iti cirasukhaprāptaḥ kiṃcinnimīlitalocano VidSrk_48.22c *(1615c) / iti janitavirodhād bhūtakopād ivāyaṃ VidSrk_16.27c *(410c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459830 (0.0):
iti janitavirodhād bhūtakopād ivāyaṃ VidSrk_16.27c *(410c) / iti tu niyataṃ nārīrūpaḥ sa lokadṛśāṃ priyas VidSrk_18.23c *(557c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26077084 (1.192):
iti tu niyataṃ nārī rūpaḥ sa loka dṛśāṃ priyas % tava śaṭhatayā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352027 (1.192):
iti tu niyataṃ nārī rūpaḥ sa loka dṛśāṃ priyas tava śaṭhatayā śilpotkarṣo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24275356 (1.192):
iti tu niyataṃ nārīrūpaḥ sa lokadṛśāṃ priyas % tava śaṭhatayā śilpotkarṣo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10886072 (1.192):
iti tu niyataṃ nārīrūpaḥ sa lokadṛśāṃ priyas tava śaṭhatayā śilpotkarṣo
iti dina śata prāpyaṃ deśaṃ priyasya yiyāsato VidSrk_17.68 *(532)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459836 (0.0):
iti tu niyataṃ nārīrūpaḥ sa lokadṛśāṃ priyas VidSrk_18.23c *(557c) / iti dinaśataprāpyaṃ deśaṃ priyasya yiyāsato VidSrk_17.68c *(532c)
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187281 (1.192):
iti dinaśataprāpyaṃ deśaṃ priyasya yiyāsato
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26076301 (1.192):
iti dina śata prāpyaṃ deśaṃ priyasya yiyāsato % harati gamanaṃ bālālāpaiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351244 (1.192):
iti dina śata prāpyaṃ deśaṃ priyasya yiyāsato harati gamanaṃ bālālāpaiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274648 (1.192):
ahni tvam adya sameṣv asi & / iti dinaśataprāpyaṃ deśaṃ priyasya yiyāsato % harati gamanaṃ bālālāpaiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10885362 (1.192):
ahni tvam adya sameṣv asi / / iti dinaśataprāpyaṃ deśaṃ priyasya yiyāsato harati gamanaṃ bālālāpaiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16098018 (0.063):
yāte+api+ahni tvam+adya sameṣu+asi / / iti dinaśataprāpyam+deśam+priyasya yiyāsatas+harati
iti nava hariṇākṣyāḥ kāntim ālokayanto VidSrk_16.48 *(431)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459850 (0.0):
iti dhyātvā hṛṣyan kṣaṇam atha vighūrṇan kṣaṇam aho VidSrk_48.10c *(1603c) / iti navahariṇākṣyāḥ kāntim ālokayanto VidSrk_16.48c *(431c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073527 (0.036):
nu śṛṅgāra vallī & / iti nava hariṇākṣyāḥ kāntim ālokayanto % jagad akhilam asāraṃ bhāram
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348469 (0.036):
nu śṛṅgāra vallī / / iti nava hariṇākṣyāḥ kāntim ālokayanto jagad akhilam asāraṃ bhāram
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24272087 (0.036):
śṛṅgāravallī & / iti navahariṇākṣyāḥ kāntim ālokayanto % jagad akhilam asāraṃ bhāram
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10882803 (0.036):
śṛṅgāravallī / / iti navahariṇākṣyāḥ kāntim ālokayanto jagad akhilam asāraṃ bhāram
iti yadi śatakṛtvas tattvam ālokayāmas VidSrk_17.13 *(477)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459899 (0.0):
iti me me kurvantaṃ paśum iva baddhvā nayati kālaḥ VidSrk_48.30b *(1623b) / iti yadi śatakṛtvas tattvam ālokayāmas VidSrk_17.13c *(477c)
iti vitata vicitrāścarya saṃkalpa śilpo VidSrk_14.3 *(325)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459904 (0.0):
iti yadi śatakṛtvas tattvam ālokayāmas VidSrk_17.13c *(477c) / iti vitatavicitrāścaryasaṃkalpaśilpo VidSrk_14.3c *(325c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26070633 (0.047):
aspṛśadbhiḥ & / iti vitata vicitrāścarya saṃkalpa śilpo % jayati manasijanmā janmibhir
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345576 (0.047):
aspṛśadbhiḥ / / iti vitata vicitrāścarya saṃkalpa śilpo jayati manasijanmā janmibhir
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24269350 (0.047):
aspṛśadbhiḥ & / iti vitatavicitrāścaryasaṃkalpaśilpo % jayati manasijanmā janmibhir
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10880071 (0.047):
aspṛśadbhiḥ / / iti vitatavicitrāścaryasaṃkalpaśilpo jayati manasijanmā janmibhir
iti viṣame hariṇākṣyā vapuṣi nave ka iha na skhalati VidSrk_15.46 *(379)/b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459912 (0.0):
iti vitatavicitrāścaryasaṃkalpaśilpo VidSrk_14.3c *(325c) / iti viṣame hariṇākṣyā vapuṣi nave ka iha na skhalati VidSrk_15.46b *(379b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881517 (0.0):
stanataṭam idam uttuṅgaṃ nimno madhyaḥ samunnataṃ jaghanam /* / iti viṣame hariṇākṣyā vapuṣi nave ka iha na skhalati // VidSrk_15.46
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347097 (0.038):
stana taṭam idam uttuṅgaṃ nimno madhyaḥ samunnataṃ jaghanam /* / iti viṣame hariṇākṣyā vapuṣi nave ka iha na skhalati // VidSrk_15.46
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16094002 (0.050):
iti viṣame hariṇākṣyās+vapuṣi nave kas+iha na skhalati // VidSrk_15.46
iti sucaritair bibhrad rūpaṃ cirantana bhūbhujāṃ VidSrk_41.37 *(1417)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26101653 (0.0):
iti sucaritair bibhrad rūpaṃ cirantana bhūbhujāṃ % katham asi na māndhātā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17376601 (0.0):
iti sucaritair bibhrad rūpaṃ cirantana bhūbhujāṃ katham asi na māndhātā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459936 (0.0):
iti sarabhasaṃ mānāṭopād ādīrya vacas tayā VidSrk_21.32c *(666c) / iti sucaritair bibhrad rūpaṃ ciraṃtanabhūbhujāṃ VidSrk_41.37c *(1417c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24298010 (0.050):
iti sucaritair bibhrad rūpaṃ ciraṃtanabhūbhujāṃ % katham asi na māṃdhātā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10908721 (0.050):
iti sucaritair bibhrad rūpaṃ ciraṃtanabhūbhujāṃ katham asi na māṃdhātā
itīva śīta dyutir ātma bimbaṃ VidSrk_16.75 *(458)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459971 (0.0):
itīva pratyaṅgaprathitamadanāgniṃ kṛśatanur VidSrk_22.9c *(708c) / itīva śītadyutir ātmabimbaṃ VidSrk_16.75c *(458c)
itīvainān nūnaṃ ya iha sumano 'stratvam anayat VidSrk_1.15 *(16)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060982 (0.0):
itīvainān nūnaṃ ya iha sumano 'stratvam anayat % sa vaḥ śāstā śastraṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17335927 (0.0):
itīvainān nūnaṃ ya iha sumano 'stratvam anayat sa vaḥ śāstā śastraṃ diśatu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27459972 (0.0):
itīva śītadyutir ātmabimbaṃ VidSrk_16.75c *(458c) / itīvainān nūnaṃ ya iha sumanostratvam anayat VidSrk_1.15c *(16c)
ito niṣkrāmantī nava rati guroḥ proñchati vadhūḥ VidSrk_20.22 *(633)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26079299 (0.0):
ito niṣkrāmantī nava rati guroḥ proñchati vadhūḥ %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354242 (0.0):
ito niṣkrāmantī nava rati guroḥ proñchati vadhūḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12908208 (0.063):
MSS_5773 2 ito niṣkrāmantī navaratiguroḥ proñchati vadhūḥ / svakastūrīpatrāṅkuramakarikāmudritamuraḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24277385 (0.063):
ito niṣkrāmantī navaratiguroḥ proñchati vadhūḥ % / svakastūrīpatrāṅkuramakarikāmudritam uraḥ // VidSrk_20.22 *(633) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10888102 (0.063):
ito niṣkrāmantī navaratiguroḥ proñchati vadhūḥ / svakastūrīpatrāṅkuramakarikāmudritam uraḥ // VidSrk_20.22 *(633) //
itthaṃ duḥsaha dāha dāyini dhṛta dveṣāpi puṣpāyudhe VidSrk_18.2 *(536)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26076436 (0.0):
kokila kūjitād api giraṃ nonmudrayaty ātmanaḥ & / itthaṃ duḥsaha dāha dāyini dhṛta dveṣāpi puṣpāyudhe % mugdhā sā subhage
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351379 (0.0):
kokila kūjitād api giraṃ nonmudrayaty ātmanaḥ / / itthaṃ duḥsaha dāha dāyini dhṛta dveṣāpi puṣpāyudhe mugdhā sā subhage
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27470843 (0.0):
citraṃ tad eva mahad aśmasu tāpaneṣu VidSrk_33.98a *(1116a) / citraṃ duḥsahadāhadāyini dhṛtadveṣāpi puṣpāyudhe VidSrk_18.2c *(536c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274768 (0.0):
citraṃ duḥsahadāhadāyini dhṛtadveṣāpi puṣpāyudhe % bālā sā subhaga tvayi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10885483 (0.0):
citraṃ duḥsahadāhadāyini dhṛtadveṣāpi puṣpāyudhe bālā sā subhaga tvayi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16098148 (1.192):
citram+duḥsahadāhadāyini dhṛtadveṣā+api puṣpāyudhe
itthaṃ nirvacanīkṛto dayitayā śambhuḥ śivāyās tu vaḥ VidSrk_4.6 *(35)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336568 (0.0):
kopas te mayi niṣphalaḥ priyatame sthāṇau phalaṃ kiṃ bhaved itthaṃ / nirvacanīkṛto dayitayā śambhuḥ śivāyās tu vaḥ // VidSrk_4.6 *(35) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061621 (5.960):
kopas te mayi niṣphalaḥ priyatame sthāṇau phalaṃ kiṃ bhaved % itthaṃ / nirvacanīkṛto dayitayā śambhuḥ śivāyās tu vaḥ // VidSrk_4.6 *(35) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460105 (0.038):
itthaṃ nābhivinirgatena saśiraḥkampādbhutaṃ vedhasā VidSrk_6.34c *(137c) / itthaṃ nirvacanīkṛto girijayā śambhuś ciraṃ pātu vaḥ VidSrk_4.6d *(35d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14466048 (0.044):
kriyāt / VidSrk_6.6 *(109)c itthaṃ nirvacanīkṛto dayitayā hrīṇo hariḥ pātu vaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460114 (0.044):
itthaṃ nirvacanīkṛto girijayā śambhuś ciraṃ pātu vaḥ VidSrk_4.6d *(35d) / itthaṃ nirvacanīkṛto dayitayā hrīṇo hariḥ pātu vaḥ VidSrk_6.6d *(109d)
itthaṃ saṃkucad ambajānukaraṇa vyājopanītāñjaleḥ VidSrk_4.5 *(34)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061584 (0.0):
lohitāyati śanair eṣā daśā vartate & / itthaṃ saṃkucad ambajānukaraṇa vyājopanītāñjaleḥ % śambhor
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336528 (0.0):
śanair eṣā daśā vartate / / itthaṃ saṃkucad ambajānukaraṇa vyājopanītāñjaleḥ śambhor
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460201 (0.0):
itthaṃ saṃkucadambujānukaraṇavyājopanītāñjaleḥ VidSrk_4.5c *(34c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083386 (0.050):
paśya vyomani lohitāyati śanais+eṣā daśā vartate / / ittham+saṃkucadambujānukaraṇavyājopanītāñjales+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260819 (0.056):
itthaṃ saṃkucadambujānukaraṇavyājopanītāñjaleḥ % śambho vañcitapārvatīkam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871538 (0.056):
itthaṃ saṃkucadambujānukaraṇavyājopanītāñjaleḥ śambho vañcitapārvatīkam
ity akṣuṇṇa manojña cāṭu janita vrīḍaḥ purandhrī janā VidSrk_16.23 *(406)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460206 (0.0):
itthaṃ saṃkucadambujānukaraṇavyājopanītāñjaleḥ VidSrk_4.5c *(34c) / ity akṣuṇṇamanojñacāṭujanitavrīḍaḥ purandhrījano VidSrk_16.23c *(406c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26072859 (1.192):
nitambini tvad alaka śyāmaṃ ca me jāmbavam & / ity akṣuṇṇa manojña cāṭu janita vrīḍaḥ purandhrī janā % dhanyānāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347802 (1.192):
nitambini tvad alaka śyāmaṃ ca me jāmbavam / / ity akṣuṇṇa manojña cāṭu janita vrīḍaḥ purandhrī janā dhanyānāṃ bhavaneṣu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24271451 (1.192):
nitambini tvadalakaśyāmaṃ ca me jāmbavam & / ity akṣuṇṇamanojñacāṭujanitavrīḍaḥ purandhrījano % dhanyānāṃ bhavaneṣu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10882168 (1.192):
nitambini tvadalakaśyāmaṃ ca me jāmbavam / / ity akṣuṇṇamanojñacāṭujanitavrīḍaḥ purandhrījano dhanyānāṃ bhavaneṣu
ity anyo madhuraḥ sa ko 'pi śiśutā tāruṇyayor antare VidSrk_15.11 *(344)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26071157 (0.0):
yācitam ānanaṃ prati samādhāne ca hāne ca dhīḥ & / ity anyo madhuraḥ sa ko 'pi śiśutā tāruṇyayor antare % vartiṣṇor
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346100 (0.0):
ānanaṃ prati samādhāne ca hāne ca dhīḥ / / ity anyo madhuraḥ sa ko 'pi śiśutā tāruṇyayor antare vartiṣṇor
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460248 (0.0):
ity anyonyaviruddhaceṣṭitam idaṃ paśyan nijasvāmino VidSrk_5.33c *(103c) / ity anyo madhuraḥ sa ko 'pi śiśutātāruṇyayor antare VidSrk_15.11c *(344c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24269835 (0.0):
yācitam ānanaṃ prati samādhāne ca hāne ca dhīḥ & / ity anyo madhuraḥ sa ko 'pi śiśutātāruṇyayor antare % vartiṣṇor
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10880554 (0.0):
ānanaṃ prati samādhāne ca hāne ca dhīḥ / / ity anyo madhuraḥ sa ko 'pi śiśutātāruṇyayor antare vartiṣṇor mṛgacakṣuṣo
ity ākalayya niyataṃ śaśabhṛt samastam VidSrk_30.15 *(971)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460263 (0.0):
ity aśrupātamalinīkṛtagaṇḍadeśā VidSrk_39.8c *(1311c) / ity ākalayya niyataṃ śaśabhṛt samastam VidSrk_30.15c *(971c)
ity ākalpaḥ prakṛti lalito vallabhaḥ sundarīṇām VidSrk_10.46 *(260)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343613 (0.0):
pāṇḍicchāyaḥ stana parisaro yūthikā kaṇṭha sūtrair ity ākalpaḥ / prakṛti lalito vallabhaḥ sundarīṇām // VidSrk_10.46 *(260) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460268 (0.0):
ity ākalayya niyataṃ śaśabhṛt samastam VidSrk_30.15c *(971c) / ity ākalpaḥ prakṛtilalito vallabhaḥ sundarīṇām VidSrk_10.46d *(260d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24267498 (0.0):
pāṇḍicchāyaḥ stanaparisaro yūthikākaṇṭhasūtrair % ity ākalpaḥ / prakṛtilalito vallabhaḥ sundarīṇām // VidSrk_10.46 *(260) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878218 (0.0):
pāṇḍicchāyaḥ stanaparisaro yūthikākaṇṭhasūtrair ity ākalpaḥ prakṛtilalito / vallabhaḥ sundarīṇām // VidSrk_10.46 *(260) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068672 (1.788):
pāṇḍicchāyaḥ stana parisaro yūthikā kaṇṭha sūtrair % ity ākalpaḥ / prakṛti lalito vallabhaḥ sundarīṇām // VidSrk_10.46 *(260) //
ity ākūta juṣaḥ śriyaṃ jala nidher ardhotthitāṃ paśyato
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26064282 (0.0):
mahormibhiḥ phaṇipater māle 'pi lālā viṣaiḥ & / ity ākūta juṣaḥ śriyaṃ jala nidher ardhotthitāṃ paśyato %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339225 (0.0):
mahormibhiḥ phaṇipater māle 'pi lālā viṣaiḥ / / ity ākūta juṣaḥ śriyaṃ jala nidher ardhotthitāṃ paśyato vācontaḥ sphuritā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460285 (0.040):
ity ākūtajuṣas tava stavakṛtā vaitālikenodite VidSrk_41.50c *(1430c) / ity ākūtajuṣaḥ śriyaṃ jalanidher ardhotthitāṃ paśyato VidSrk_6.12c *(115c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16086091 (0.064):
iti+ākūtajuṣas+śriyam+jalanidhes+ardhotthitām+paśyatas+
ity ākṛṣṭa śilīmukhena racanāṃ kṛtvā tad atyadbhutaṃ VidSrk_16.62 *(445)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460290 (1.192):
ity ākūtajuṣaḥ śriyaṃ jalanidher ardhotthitāṃ paśyato VidSrk_6.12c *(115c) / ity ākṛṣṭaśilīmukhena racanāṃ kṛtvā tad atyadbhutaṃ VidSrk_16.62c *(445c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073884 (0.025):
ujjvalaṃ ciram adho nītās tathā kaṇṭakāḥ & / ity ākṛṣṭa śilīmukhena racanāṃ kṛtvā tad atyadbhutaṃ % yat padmena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348826 (0.025):
ujjvalaṃ ciram adho nītās tathā kaṇṭakāḥ / / ity ākṛṣṭa śilīmukhena racanāṃ kṛtvā tad atyadbhutaṃ yat padmena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24272435 (0.025):
ujjvalaṃ ciram adho nītās tathā kaṇṭakāḥ & / ity ākṛṣṭaśilīmukhena racanāṃ kṛtvā tad atyadbhutaṃ % yat padmena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10883150 (0.025):
ujjvalaṃ ciram adho nītās tathā kaṇṭakāḥ / / ity ākṛṣṭaśilīmukhena racanāṃ kṛtvā tad atyadbhutaṃ yat padmena jigīṣuṇāpi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16095700 (0.025):
maitram+maṇḍalam+ujjvalam+ciram+adhas+nītās+tathā kaṇṭakās+ / / iti+ākṛṣṭaśilīmukhena racanām+kṛtvā tat+atyadbhutam+
ity ālokya ciraṃ dṛśā kṛpaṇayā dūrāgatena stutaḥ VidSrk_12.13 *(305)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460307 (0.0):
ityādau paricintitaṃ pratimuhus tad bhṛṅgikūṣṇāṇḍayor VidSrk_5.29c *(99c) / ity ālokya ciraṃ dṛśā kṛpaṇayā dūrāgatena stutaḥ VidSrk_12.13c *(305c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24268748 (0.0):
anuttamaṃ sukṛtino dānena karṇo jitaḥ & / ity ālokya ciraṃ dṛśā kṛpaṇayā dūrāgatena stutaḥ %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10879468 (0.0):
anuttamaṃ sukṛtino dānena karṇo jitaḥ / / ity ālokya ciraṃ dṛśā kṛpaṇayā dūrāgatena stutaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16091827 (0.0):
sthāne rūpam+anuttamam+sukṛtinas+dānena karṇas+jitas+ / / iti+ālokya ciram+dṛśā kṛpaṇayā dūrāgatena stutas+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26069988 (0.023):
anuttamaṃ sukṛtinā dānena karṇo jitaḥ & / ity ālokya ciraṃ dṛśā kṛpaṇayā dūrāgatena stutaḥ %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344929 (0.023):
anuttamaṃ sukṛtinā dānena karṇo jitaḥ / / ity ālokya ciraṃ dṛśā kṛpaṇayā dūrāgatena stutaḥ
ity āhur militāḥ parasparam amūr yasmin praśāntiṃ gate VidSrk_4.4 *(33)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460324 (0.0):
ity āśokī jagati sakale vallarī cīrikeva VidSrk_8.9c *(160c) / ity āhur militāḥ parasparam amūr yasmin praśāntiṃ gate VidSrk_4.4c *(33c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260791 (0.0):
bhujagendravalli kuśalaṃ viśve śaṭāsantate & / ity āhur militāḥ parasparam amūr yasmin praśāntiṃ gate %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871511 (0.0):
bhujagendravalli kuśalaṃ viśve śaṭāsantate / / ity āhur militāḥ parasparam amūr yasmin praśāntiṃ gate
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061555 (0.047):
bhujagendra valli kuśalaṃ viśve śaṭā saṃtate & / ity āhur militāḥ parasparam amūr yasmin praśāntiṃ gate %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336500 (0.047):
bhujagendra valli kuśalaṃ viśve śaṭā saṃtate / / ity āhur militāḥ parasparam amūr yasmin praśāntiṃ gate
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083356 (0.059):
iti+āhus+militās+parasparam+amūs+yasmin+praśāntim+gate
ity uktayā na hi na hīti śiro 'vadhūya VidSrk_19.29 *(587)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460329 (0.0):
ity āhur militāḥ parasparam amūr yasmin praśāntiṃ gate VidSrk_4.4c *(33c) / ity uktayā na hi na hīti śiro 'vadhūya VidSrk_19.29b *(587b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24276145 (0.047):
mugdhe tavāsmi dayitā dayito bhava tvam $ ity uktayā na hi na hīti śiro / 'vadhūya &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10886861 (0.047):
mugdhe tavāsmi dayitā dayito bhava tvam ity uktayā na hi na hīti śiro / 'vadhūya /
ity uccakaiḥ śarad iyaṃ vahatīva tāpam VidSrk_11.2 *(267)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068877 (0.0):
dhiṅ māṃ tathāpi galitoru payodharatvād % ity uccakaiḥ śarad iyaṃ vahatīva / tāpam // VidSrk_11.2 *(267) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343818 (0.0):
dhiṅ māṃ tathāpi galitoru payodharatvād ity uccakaiḥ śarad iyaṃ vahatīva / tāpam // VidSrk_11.2 *(267) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460379 (0.0):
ity uktvāśrugalanmukhī viṭasakhī dhvastā viśantī gṛhaṃ VidSrk_21.48c / ity uccakaiḥ śarad iyaṃ vahatīva tāpam VidSrk_11.2d *(267d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24267691 (0.0):
dhiṅ māṃ tathāpi galitorupayodharatvād % ity uccakaiḥ śarad iyaṃ vahatīva / tāpam // VidSrk_11.2 *(267) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878411 (0.0):
dhiṅ māṃ tathāpi galitorupayodharatvād ity uccakaiḥ śarad iyaṃ vahatīva / tāpam // VidSrk_11.2 *(267) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16090684 (0.032):
galitorupayodharatvāt+iti+uccakais+śarat+iyam+vahati+iva tāpam // / VidSrk_11.2 *(267) //
ity udbāṣpa vadhū giraḥ pratipadaṃ saṃpūrayanty āntike VidSrk_17.69
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460398 (0.0):
ity uddamya sumandabāhulatikām utthāpayantyā ruṣā VidSrk_22.33b *(732b) / ity udbāṣpavadhūgiraḥ pratipadaṃ sampūrayantyāntike VidSrk_17.69c *(533c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26076342 (1.192):
'stu pūrṇa śaśinaḥ stād bhadram indīvare & / ity udbāṣpa vadhū giraḥ pratipadaṃ saṃpūrayanty āntike % kāntaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351285 (1.192):
pūrṇa śaśinaḥ stād bhadram indīvare / / ity udbāṣpa vadhū giraḥ pratipadaṃ saṃpūrayanty āntike kāntaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274678 (0.027):
pūrṇaśaśinaḥ stād bhadram indīvare & / ity udbāṣpavadhūgiraḥ pratipadaṃ sampūrayantyāntike % kāntaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10885393 (0.027):
pūrṇaśaśinaḥ stād bhadram indīvare / / ity udbāṣpavadhūgiraḥ pratipadaṃ sampūrayantyāntike kāntaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16098053 (0.057):
iti+udbāṣpavadhūgiras+pratipadam+sampūrayantyā+antike
ity unnīya vidhor abhīti vihasad yat saṃnidhiṃ sādhvagān VidSrk_2.7 *(23)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061199 (0.0):
ity unnīya vidhor abhīti vihasad yat saṃnidhiṃ sādhvagān % nūnaṃ nīrajam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336144 (0.0):
ity unnīya vidhor abhīti vihasad yat saṃnidhiṃ sādhvagān nūnaṃ nīrajam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460403 (0.0):
ity udbāṣpavadhūgiraḥ pratipadaṃ sampūrayantyāntike VidSrk_17.69c *(533c) / ity unnīya vidhor abhītivihasad yat saṃnidhiṃ sādhvagān VidSrk_2.7c *(23c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260430 (0.0):
ity unnīya vidhor abhītivihasad yat saṃnidhiṃ sādhvagān % nūnaṃ nīrajam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871150 (0.0):
ity unnīya vidhor abhītivihasad yat saṃnidhiṃ sādhvagān nūnaṃ nīrajam astu
ity ullāsita vīci bāhur udayān mārtaṇḍa bimba cchalāt VidSrk_41.17
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26100955 (0.0):
eva tubhyam adhunā jāto 'smi niṣkiṃcanaḥ & / ity ullāsita vīci bāhur udayān mārtaṇḍa bimba cchalāt % prātas
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17375902 (0.0):
tubhyam adhunā jāto 'smi niṣkiṃcanaḥ / / ity ullāsita vīci bāhur udayān mārtaṇḍa bimba cchalāt prātas
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460415 (0.032):
ity unnīya vidhor abhītivihasad yat saṃnidhiṃ sādhvagān VidSrk_2.7c *(23c) / ity ullāsitavīcibāhur udayanmārtaṇḍabimbacchalāt VidSrk_41.17c *(1397c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24297364 (0.032):
ity ullāsitavīcibāhur udayanmārtaṇḍabimbacchalāt % prātas taptakuṭhāram
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10908075 (0.032):
ity ullāsitavīcibāhur udayanmārtaṇḍabimbacchalāt prātas taptakuṭhāram eṣa
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16121955 (0.050):
iti+ullāsitavīcibāhus+udayanmārtaṇḍabimbacchalāt+
ity evaṃ ripu mandireṣu bhavataḥ śṛṇvanti naktaṃcarā VidSrk_41.32 *(1412)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460452 (0.0):
ity evaṃ barhināthe kathayati sahasā bhartṛbhikṣāvibhūṣā VidSrk_5.28c / ity evaṃ ripumandireṣu bhavataḥ śṛṇvanti naktaṃcarā VidSrk_41.32c *(1412c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26101478 (0.043):
hā kuravaka bhrātaḥ khasar mālati & / ity evaṃ ripu mandireṣu bhavataḥ śṛṇvanti naktaṃcarā %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24297846 (0.043):
hā kurabaka bhrātaḥ svasar mālati & / ity evaṃ ripumandireṣu bhavataḥ śṛṇvanti naktaṃcarā %
idam anubhavad vāñchā pūrti kṣamarddhi kuca dvayam VidSrk_15.45 *(378)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347085 (0.0):
atigata sakhī hastonmāna kramaṃ divasa kramair idam / anubhavad vāñchā pūrti kṣamarddhi kuca dvayam // VidSrk_15.45 *(378) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460468 (0.013):
idam anubhavadvāñchāpūrtikṣamarddhi kucadvayam VidSrk_15.45d *(378d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460461 (0.032):
ity eṣāṃ kim ivāstu hanta madanajyotirvighātāya yad VidSrk_23.50c *(801c) / idam anubhavadvāñchāpūrtikṣamarddhi kucadvayam VidSrk_15.45d *(378d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26072137 (0.053):
atigata sakhī hastonmāna kramaṃ divasa kramair % idam / anubhavad vāñchā pūrti kṣamarddhi kuca dvayam // VidSrk_15.45 *(378) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881497 (0.062):
anubhavadvāñchāpūrtikṣamarddhi kucadvayam // VidSrk_15.45 *(378) //.
idam amṛtam ameyaṃ seyam ānanda sindhur VidSrk_19.8 *(566)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460472 (0.0):
idam anubhavadvāñchāpūrtikṣamarddhi kucadvayam VidSrk_15.45d *(378d) / idam amṛtam ameyaṃ seyam ānandasindhur VidSrk_19.8a *(566a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24275585 (0.0):
madanavivaśāyā mṛgadṛśaḥ // VidSrk_19.7 *(565) //. / idam amṛtam ameyaṃ seyam ānandasindhur $ madhumadhuram apīdaṃ kiṃcid antar
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10886301 (0.0):
madanavivaśāyā mṛgadṛśaḥ // VidSrk_19.7 *(565) //. / idam amṛtam ameyaṃ seyam ānandasindhur madhumadhuram apīdaṃ kiṃcid antar
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16099021 (0.035):
idam+ramyam+vāmyam+madanavivaśāyās+mṛgadṛśas+ // VidSrk_19.7 *(565) // / idam+amṛtam+ameyam+sā+iyam+ānandasindhus+madhumadhuram+api+idam+kiṃcit+antar+dhunoti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26077324 (0.053):
kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1133) / idam amṛtam ameyaṃ seyam ānanda sindhur $ madhu madhuram apīdaṃ kiṃcid
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352267 (0.053):
kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1133) / idam amṛtam ameyaṃ seyam ānanda sindhur madhu madhuram apīdaṃ kiṃcid antar
idaṃ tarala kaṅkaṇāvali viśeṣa vācālitaṃ VidSrk_17.62 *(526)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460513 (0.0):
idaṃ cāsmatkarṇe yadi bhavati kenāpi kathitaṃ VidSrk_23.22c *(773c) / idaṃ taralakaṅkaṇāvaliviśeṣavācālitaṃ VidSrk_17.62c *(526c)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12844115 (0.017):
jhaṇajjhaṇitamekhalāskhalitatārahāracchaṭam / / MSS_2426 2 idaṃ taralakaṅkaṇāvaliviśeṣavācālitaṃ mano harati subhruvaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26076107 (0.030):
jhaṇaj jhaṇita mekhalā skhalita tāra hāra cchaṭam & / idaṃ tarala kaṅkaṇāvali viśeṣa vācālitaṃ % mano harati subhruvaḥ kim api
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351050 (0.030):
jhaṇaj jhaṇita mekhalā skhalita tāra hāra cchaṭam / / idaṃ tarala kaṅkaṇāvali viśeṣa vācālitaṃ mano harati subhruvaḥ kim api
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274488 (0.030):
jhaṇajjhaṇitamekhalāskhalitatārahāracchaṭam & / idaṃ taralakaṅkaṇāvaliviśeṣavācālitaṃ % mano harati subhruvaḥ kim api
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10885202 (0.030):
jhaṇajjhaṇitamekhalāskhalitatārahāracchaṭam / / idaṃ taralakaṅkaṇāvaliviśeṣavācālitaṃ mano harati subhruvaḥ kim api
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16097852 (0.030):
jhaṇajjhaṇitamekhalāskhalitatārahāracchaṭam / / idam+taralakaṅkaṇāvaliviśeṣavācālitam+
idaṃ tarītuṃ trivalī taraṅgiṇīṃ VidSrk_20.12 *(623)c
idaṃ tv asya jyotir dara dalita karpūra dhavalaṃ VidSrk_29.11 *(907)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087494 (0.0):
vahati malināṅgāra tulanām & / idaṃ tv asya jyotir dara dalita karpūra dhavalaṃ % marudbhir bhasmeva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362439 (0.0):
malināṅgāra tulanām / / idaṃ tv asya jyotir dara dalita karpūra dhavalaṃ marudbhir bhasmeva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460532 (0.0):
idaṃ tu preyasyāḥ prathayati ruṣo 'ntarvikasitāḥ VidSrk_21.54c *(688c) / idaṃ tv asya jyotir daradalitakarpūradhavalaṃ VidSrk_29.11c *(907c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24284906 (0.0):
malināṅgāratulanām & / idaṃ tv asya jyotir daradalitakarpūradhavalaṃ % marudbhir bhasmeva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895629 (0.0):
malināṅgāratulanām / / idaṃ tv asya jyotir daradalitakarpūradhavalaṃ marudbhir bhasmeva prasarati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16108871 (0.025):
idam+tu+asya jyotis+daradalitakarpūradhavalam+
idaṃ nidrā cchede rasati sarasaṃ sāra sakulaṃ VidSrk_21.21 *(655)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26080002 (0.0):
taraṇi kiraṇair lohita rucaḥ & / idaṃ nidrā cchede rasati sarasaṃ sāra sakulaṃ % cakorākṣi kṣipraṃ jahihi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354946 (0.0):
taraṇi kiraṇair lohita rucaḥ / / idaṃ nidrā cchede rasati sarasaṃ sāra sakulaṃ cakorākṣi kṣipraṃ jahihi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460534 (0.036):
idaṃ tv asya jyotir daradalitakarpūradhavalaṃ VidSrk_29.11c *(907c) / idaṃ nidrācchede rasati sarasaṃ sārasakulaṃ VidSrk_21.21c *(655c)
idaṃ muktā ratnaṃ madana nṛpater mudritam iva VidSrk_16.40 *(423)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073290 (0.0):
imāṃ manye mudrām atanutara sindūra subhagāṃ % idaṃ muktā ratnaṃ / madana nṛpater mudritam iva // VidSrk_16.40 *(423) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348233 (0.0):
imāṃ manye mudrām atanutara sindūra subhagāṃ idaṃ muktā ratnaṃ / madana nṛpater mudritam iva // VidSrk_16.40 *(423) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460548 (0.0):
idaṃ nidrācchede rasati sarasaṃ sārasakulaṃ VidSrk_21.21c *(655c) / idaṃ muktāratnaṃ madananṛpater mudritam iva VidSrk_16.40d *(423d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24271870 (0.0):
imāṃ manye mudrām atanutarasindūrasubhagām % idaṃ muktāratnaṃ / madananṛpater mudritam iva // VidSrk_16.40 *(423) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10882586 (0.0):
imāṃ manye mudrām atanutarasindūrasubhagām idaṃ muktāratnaṃ madananṛpater / mudritam iva // VidSrk_16.40 *(423) //.
idaṃ ramyaṃ vāmyaṃ madana vivaśāyā mṛgadṛśaḥ VidSrk_19.7 *(565)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26077316 (0.0):
tapobhir bhūyobhiḥ kim u na kamanīyaṃ sukṛtinām % idaṃ ramyaṃ vāmyaṃ / madana vivaśāyā mṛgadṛśaḥ // VidSrk_19.7 *(565) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352260 (0.0):
tapobhir bhūyobhiḥ kim u na kamanīyaṃ sukṛtinām idaṃ ramyaṃ vāmyaṃ / madana vivaśāyā mṛgadṛśaḥ // VidSrk_19.7 *(565) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460553 (0.0):
idaṃ muktāratnaṃ madananṛpater mudritam iva VidSrk_16.40d *(423d) / idaṃ ramyaṃ vāmyaṃ madanavivaśāyā mṛgadṛśaḥ VidSrk_19.7d *(565d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24275579 (0.0):
tapobhir bhūyobhiḥ kim u na kamanīyaṃ sukṛtinām % idaṃ ramyaṃ vāmyaṃ / madanavivaśāyā mṛgadṛśaḥ // VidSrk_19.7 *(565) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10886296 (0.0):
tapobhir bhūyobhiḥ kim u na kamanīyaṃ sukṛtinām idaṃ ramyaṃ vāmyaṃ / madanavivaśāyā mṛgadṛśaḥ // VidSrk_19.7 *(565) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16099014 (0.057):
idam+ramyam+vāmyam+madanavivaśāyās+mṛgadṛśas+ // VidSrk_19.7 *(565) //
idānīm arkas tvaṃ khara ruci samutsārita rasaḥ VidSrk_21.13 *(647)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26079750 (0.0):
idānīm arkas tvaṃ khara ruci samutsārita rasaḥ % kirantī kopāgnīn aham api
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354694 (0.0):
idānīm arkas tvaṃ khara ruci samutsārita rasaḥ kirantī kopāgnīn aham api
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460577 (0.0):
idaṃ vyastanyāsaṃ ślathabhujalatākṣepavalanaiḥ VidSrk_22.10c *(709c) / idānīm arkas tvaṃ khararucisamutsāritarasaḥ VidSrk_21.13c *(647c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24277818 (0.0):
idānīm arkas tvaṃ khararucisamutsāritarasaḥ % kirantī kopāgnīn aham api
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10888534 (0.0):
idānīm arkas tvaṃ khararucisamutsāritarasaḥ kirantī kopāgnīn aham api
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16101344 (0.052):
idānīm+arkas+tvam+khararucisamutsāritarasas+
idānīm arghanti prathama kalama ccheda muditā VidSrk_13.9 *(314)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460584 (0.0):
idānīm arkas tvaṃ khararucisamutsāritarasaḥ VidSrk_21.13c *(647c) / idānīm arghanti prathamakalamacchedamuditā VidSrk_13.9a *(314a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26070263 (0.017):
idānīm arghanti prathama kalama ccheda muditā $ navāgrānna sthāle
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345206 (0.017):
idānīm arghanti prathama kalama ccheda muditā navāgrānna sthāle
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12911936 (0.038):
MSS_5971 1 idānīmarghanti prathamakalamacchedamuditā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24269004 (0.038):
lakṣmīdharasya / idānīm arghanti prathamakalamacchedamuditā $ navāgrānnasthālīparimalamuco
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10879725 (0.038):
lakṣmīdharasya / idānīm arghanti prathamakalamacchedamuditā navāgrānnasthālīparimalamuco
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16092101 (0.064):
idānīm+arghanti / prathamakalamacchedamuditās+navāgrānnasthālīparimalamucas+hālikagṛhās+ /
idānīm etasyāḥ kuvalaya dṛśaḥ pratyaham ayaṃ VidSrk_15.27 *(360)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460605 (1.192):
idānīm asmākaṃ jaṭharakamaṭhīpṛṣṭhakaṭhinā VidSrk_48.6c *(1599c) / idānīm etasyāḥ kuvalayadṛśaḥ pratyaham ayaṃ VidSrk_15.27c *(360c)
idānīm bālāyāḥ kim amṛta mayaḥ kim madhu mayaḥ VidSrk_15.1 *(334)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26070896 (0.0):
taruṇima samārambha samaye & / idānīm bālāyāḥ kim amṛta mayaḥ kim madhu mayaḥ % kim ānandaḥ sākṣāt
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345839 (0.0):
taruṇima samārambha samaye / / idānīm bālāyāḥ kim amṛta mayaḥ kim madhu mayaḥ kim ānandaḥ sākṣāt dhvanati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460653 (0.0):
idānīṃ plakṣāṇāṃ jaṭharadalaviśleṣacaturaḥ VidSrk_8.34a *(185a) / idānīṃ bālāyāḥ kim amṛtamayaḥ kiṃ madhumayaḥ VidSrk_15.1c *(334c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24269586 (0.0):
taruṇimasamārambhasamaye & / idānīṃ bālāyāḥ kim amṛtamayaḥ kiṃ madhumayaḥ % kim ānandaḥ sākṣād dhvanati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10880305 (0.0):
taruṇimasamārambhasamaye / / idānīṃ bālāyāḥ kim amṛtamayaḥ kiṃ madhumayaḥ kim ānandaḥ sākṣād dhvanati
idānīṃ nāthas tvaṃ vayam api kalatraṃ kim aparaṃ VidSrk_21.12 *(646)c
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24189053 (0.0):
idānīṃ nāthastvaṃ vayamapi kalatraṃ kimaparaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460633 (0.0):
idānīṃ tv asmākaṃ paṭutaravivekāñjanajuṣāṃ VidSrk_48.18c *(1611c) / idānīṃ nāthas tvaṃ vayam api kalatraṃ kim aparaṃ VidSrk_21.12c *(646c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24277786 (0.0):
idānīṃ nāthas tvaṃ vayam api kalatraṃ kim aparaṃ % mayāptaṃ prāṇānāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10888503 (0.0):
idānīṃ nāthas tvaṃ vayam api kalatraṃ kim aparaṃ mayāptaṃ prāṇānāṃ
idānīṃ vaṃśīnāṃ śabara mithunocchṛṅkhala rahaḥ VidSrk_10.23 *(237)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460663 (0.0):
idānīṃ bālāyāḥ kim amṛtamayaḥ kiṃ madhumayaḥ VidSrk_15.1c *(334c) / idānīṃ vaṃśīnāṃ śabaramithunocchṛṅkhalarahaḥ VidSrk_10.23a *(237a)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12911878 (1.192):
MSS_5968 1 idānīṃ vaṃśīnāṃ śabaramithunocchṛṅkhalarahaḥ kriyāsakhyenālaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068072 (1.192):
grīvābhyarṇa milat kalāpa viṭapā nṛtyanti kekā bhṛtaḥ // VidSrk_10.22 / idānīṃ vaṃśīnāṃ śabara mithunocchṛṅkhala rahaḥ $ kriyā sakhyenālaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343013 (1.192):
grīvābhyarṇa milat kalāpa viṭapā nṛtyanti kekā bhṛtaḥ // VidSrk_10.22 / idānīṃ vaṃśīnāṃ śabara mithunocchṛṅkhala rahaḥ kriyā sakhyenālaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24266931 (1.192):
grīvābhyarṇamilatkalāpaviṭapā nṛtyanti kekābhṛtaḥ // VidSrk_10.22 *(236) / idānīṃ vaṃśīnāṃ śabaramithunocchṛṅkhalarahaḥ $ kriyāsakhyenālaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877650 (1.192):
grīvābhyarṇamilatkalāpaviṭapā nṛtyanti kekābhṛtaḥ // VidSrk_10.22 *(236) / idānīṃ vaṃśīnāṃ śabaramithunocchṛṅkhalarahaḥ kriyāsakhyenālaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16089866 (1.192):
kekābhṛtas+ // VidSrk_10.22 *(236) // / idānīm+vaṃśīnām+śabaramithunocchṛṅkhalarahaḥkriyāsakhyena+alam+girivanasaridgrāmasuhṛdām
idānīṃ sīmānaḥ prati vihita mañcāḥ svapatibhiḥ VidSrk_11.20 *(285)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26069423 (0.0):
varāhānākṣeptuṃ kalama kavala pratyabhimukhān $ idānīṃ sīmānaḥ prati / vihita mañcāḥ svapatibhiḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344364 (0.0):
varāhānākṣeptuṃ kalama kavala pratyabhimukhān idānīṃ sīmānaḥ prati / vihita mañcāḥ svapatibhiḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460679 (0.0):
idānīṃ vāk tūṣṇīṃ bhava kim u mudhaiva pralapasi VidSrk_42.40c *(1500c) / idānīṃ sīmānaḥ prativihitamañcāḥ svapatibhiḥ VidSrk_11.20b *(285b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24268208 (0.039):
varāhān ākṣeptuṃ kalamakavalaprītyabhimukhān $ idānīṃ sīmānaḥ / prativihitamañcāḥ svapatibhiḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878927 (0.039):
varāhān ākṣeptuṃ kalamakavalaprītyabhimukhān idānīṃ sīmānaḥ / prativihitamañcāḥ svapatibhiḥ /
indīvarāṇi ca visūtrita vibhramāṇi VidSrk_16.65 *(448)b / indum indra dig asūta sarasvān VidSrk_29.51 *(947)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460690 (0.0):
idānīṃ sīmānaḥ prativihitamañcāḥ svapatibhiḥ VidSrk_11.20b *(285b) / indīvarāṇi ca visūtritavibhramāṇi VidSrk_16.65b *(448b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26088619 (0.056):
pāṇineḥ / indum indra dig asūta sarasvān $ uttaraṅga bhuja rājir anṛtyan &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363564 (0.056):
pāṇineḥ / indum indra dig asūta sarasvān uttaraṅga bhuja rājir anṛtyan /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24285925 (0.056):
pāṇineḥ / indum indradig asūta sarasvān $ uttaraṅgabhujarājir anṛtyan &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10896646 (0.056):
pāṇineḥ / indum indradig asūta sarasvān uttaraṅgabhujarājir anṛtyan /
indor lakṣma tripura jayinaḥ kaṇṭha mūlaṃ murārir VidSrk_32.24 *(1018)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12912998 (0.0):
MSS_6016 1 indorlakṣma tripurajayinaḥ kaṇṭhamūlaṃ murārir diṅnāgānāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090843 (0.0):
dig vadhūnāṃ mukhe jātam % akasmād ardha kuṅkumam // VidSrk_32.23 *(1017) / indor lakṣma tripura jayinaḥ kaṇṭha mūlaṃ murārir $ dig nāgānāṃ mada jalam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365786 (0.0):
dig vadhūnāṃ mukhe jātam akasmād ardha kuṅkumam // VidSrk_32.23 *(1017) // / indor lakṣma tripura jayinaḥ kaṇṭha mūlaṃ murārir dig nāgānāṃ mada jalam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460708 (0.0):
indur yatra na nindyate na madhuraṃ dūtīvacaḥ śrūyate VidSrk_24.17a / indor lakṣma tripurajayinaḥ kaṇṭhamūlaṃ murārir VidSrk_32.24a *(1018a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24287953 (0.0):
digvadhūnāṃ mukhe jātam % akasmād ardhakuṅkumam // VidSrk_32.23 *(1017) // / indor lakṣma tripurajayinaḥ kaṇṭhamūlaṃ murārir $ dignāgānāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898673 (0.0):
digvadhūnāṃ mukhe jātam akasmād ardhakuṅkumam // VidSrk_32.23 *(1017) // / indor lakṣma tripurajayinaḥ kaṇṭhamūlaṃ murārir dignāgānāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16112086 (0.032):
indos+lakṣma tripurajayinas+kaṇṭhamūlam+murāris+
indor vilokaya tanūdari nūtanasya VidSrk_29.7 *(903)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460713 (0.0):
indor lakṣma tripurajayinaḥ kaṇṭhamūlaṃ murārir VidSrk_32.24a *(1018a) / indor vilokaya tanūdari nūtanasya VidSrk_29.7b *(903b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087382 (0.043):
lekhām anaṅga puratoraṇa kānti bhājam $ indor vilokaya tanūdari nūtanasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362327 (0.043):
lekhām anaṅga puratoraṇa kānti bhājam indor vilokaya tanūdari nūtanasya /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24284809 (0.043):
lekhām anaṅgapuratoraṇakāntibhājam $ indor vilokaya tanūdari nūtanasya &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895531 (0.043):
lekhām anaṅgapuratoraṇakāntibhājam indor vilokaya tanūdari nūtanasya /
imāṃ manye mudrām atanutara sindūra subhagāṃ VidSrk_16.40 *(423)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460751 (0.0):
imāṃ dhatte mudrām anaticiravṛttāntapiśunām VidSrk_21.51d *(685d) / imāṃ manye mudrām atanutarasindūrasubhagām VidSrk_16.40c *(423c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073284 (0.041):
jita kundendu mahasaḥ & / imāṃ manye mudrām atanutara sindūra subhagāṃ % idaṃ muktā ratnaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348227 (0.041):
jita kundendu mahasaḥ / / imāṃ manye mudrām atanutara sindūra subhagāṃ idaṃ muktā ratnaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24271864 (0.041):
jitakundendumahasaḥ & / imāṃ manye mudrām atanutarasindūrasubhagām % idaṃ muktāratnaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10882580 (0.041):
jitakundendumahasaḥ / / imāṃ manye mudrām atanutarasindūrasubhagām idaṃ muktāratnaṃ madananṛpater
imau rambhā stambhau dvirada pati kumbha dvayam idaṃ VidSrk_16.41 *(424)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12914351 (0.0):
MSS_6086 1 imau rambhāstambhau dviradapatikumbhadvayamidaṃ tadetal
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073299 (0.0):
kamalādharasya / imau rambhā stambhau dvirada pati kumbha dvayam idaṃ $ tad etad līlābjaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348242 (0.0):
kamalādharasya / imau rambhā stambhau dvirada pati kumbha dvayam idaṃ tad etad līlābjaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460759 (0.0):
imāṃ manye mudrām atanutarasindūrasubhagām VidSrk_16.40c *(423c) / imau rambhāstambhau dviradapatikumbhadvayam idaṃ VidSrk_16.41a *(424a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24271879 (0.0):
kamalādharasya / imau rambhāstambhau dviradapatikumbhadvayam idaṃ $ tad etal līlābjaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10882595 (0.0):
kamalādharasya / imau rambhāstambhau dviradapatikumbhadvayam idaṃ tad etal līlābjaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16095122 (0.0):
kamalādharasya / imau rambhāstambhau dviradapatikumbhadvayam+idam+
iyam iva karajaḥ kṣīṇas tvam iva kaṭhorāṇi parvāṇi VidSrk_18.24 *(558)/b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460763 (0.0):
imau rambhāstambhau dviradapatikumbhadvayam idaṃ VidSrk_16.41a *(424a) / iyam iva karajaḥ kṣīṇas tvam iva kaṭhorāṇi parvāṇi VidSrk_18.24b *(558b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10886093 (0.0):
punar uktāvadhi vāsaram etasyāḥ kitava paśya gaṇayantyāḥ /* / iyam iva karajaḥ kṣīṇas tvam iva kaṭhorāṇi parvāṇi // VidSrk_18.24 *(558)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352050 (0.042):
punaruktāvadhi vāsaram etasyāḥ kitava paśya gaṇayantyāḥ /* / iyam iva karajaḥ kṣīṇas tvam iva kaṭhorāṇi parvāṇi // VidSrk_18.24 *(558)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16098793 (0.051):
iyam+iva karajas+kṣīṇas+tvam+iva kaṭhorāṇi parvāṇi // VidSrk_18.24 *(558)
iyaṃ gehe lakṣmīr iyam amṛta vartir nayanayoḥ VidSrk_16.44 *(427)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460773 (1.192):
iyam ekā garīyasī VidSrk_49.58d *(1695d) / iyaṃ gehe lakṣmīr iyam amṛtavartir nayanayor VidSrk_16.44a *(427a)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12914421 (0.023):
MSS_6089 1 iyaṃ gehe lakṣmīriyamamṛtavartirnayanayor asāvasyāḥ sparśo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073390 (0.060):
śrī vikramāditya devasya (Sksa.ka.ā. 4.102, Smvsū.mu. 49.17, Skmsa.u.ka. / iyaṃ gehe lakṣmīr iyam amṛta vartir nayanayoḥ $ asāv asyāḥ sparśo vapuṣi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348332 (0.060):
śrī vikramāditya devasya (Sksa.ka.ā. 4.102, Smvsū.mu. 49.17, Skmsa.u.ka. / iyaṃ gehe lakṣmīr iyam amṛta vartir nayanayoḥ asāv asyāḥ sparśo vapuṣi
iyāṃ jetuṃ yasya tribhuvanam adehasya vibhavaḥ VidSrk_14.9 *(331)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26070802 (1.788):
śabda prabhṛtaya ime pañca viśikhāḥ & / iyāṃ jetuṃ yasya tribhuvanam adehasya vibhavaḥ % sa vaḥ kāmaḥ kāmān diśatu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345745 (1.788):
śabda prabhṛtaya ime pañca viśikhāḥ / / iyāṃ jetuṃ yasya tribhuvanam adehasya vibhavaḥ sa vaḥ kāmaḥ kāmān diśatu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460795 (1.788):
iyāñ jetuṃ yasya tribhuvanam adehasya vibhavaḥ VidSrk_14.9c *(331c)
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15592709 (0.028):
Subhv_0082-3 iyāñjetuṃ yasya tribhuvanamadehasya vibhavaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24269501 (0.032):
iyāñ jetuṃ yasya tribhuvanam adehasya vibhavaḥ % sa vaḥ kāmaḥ kāmān diśatu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10880220 (0.032):
iyāñ jetuṃ yasya tribhuvanam adehasya vibhavaḥ sa vaḥ kāmaḥ kāmān diśatu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16092638 (0.057):
iyān+jetum+yasya tribhuvanam+adehasya vibhavas+
iha tila taṇḍulitaṃ mṛgāṅka rociḥ VidSrk_29.18 *(914)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087707 (0.056):
dala vitati bhṛtāṃ tale tarūṇāṃ $ iha tila taṇḍulitaṃ mṛgāṅka rociḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362652 (0.056):
dala vitati bhṛtāṃ tale tarūṇāṃ iha tila taṇḍulitaṃ mṛgāṅka rociḥ /
iha bahalitam indor dīdhitīnāṃ prabhābhir VidSrk_29.33 *(929)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460817 (0.0):
iha tilataṇḍulitaṃ mṛgāṅkarociḥ VidSrk_29.18b *(914b) / iha bahalitam indor dīdhitīnāṃ prabhābhir VidSrk_29.33a *(929a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24285495 (0.002):
kiraṇajalasiktalāñchanabālatamālaikaviṭapasya // VidSrk_29.32 *(928) //* / iha bahalitam indor dīdhitīnāṃ prabhābhir $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10896216 (0.002):
kiraṇajalasiktalāñchanabālatamālaikaviṭapasya // VidSrk_29.32 *(928) //* / iha bahalitam indor dīdhitīnāṃ prabhābhir
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26088161 (0.017):
kasyacit | (Skmsa.u.ka. 394, rājaśekharasya) / iha bahalitam indor dīdhitīnāṃ prabhābhir $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363106 (0.017):
kasyacit | (Skmsa.u.ka. 394, rājaśekharasya) / iha bahalitam indor dīdhitīnāṃ prabhābhir
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12916228 (0.018):
MSS_6182 1 iha bahalitamindordīdhitīnāṃ prabhābhir
iha hi niviḍa vrīḍānaṅga jvarātura cetasor VidSrk_19.42 *(600)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078318 (0.0):
iha hi niviḍa vrīḍānaṅga jvarātura cetasor % nava taruṇayoḥ ko jānīte kim
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353261 (0.0):
iha hi niviḍa vrīḍānaṅga jvarātura cetasor nava taruṇayoḥ ko jānīte kim
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460856 (0.006):
iha hi tava luṭhantaḥ ploṣapīḍāṃ bhajante VidSrk_22.15c *(714c) / iha hi nibiḍavrīḍānaṅgajvarāturacetasor VidSrk_19.42c *(600c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24276491 (0.022):
iha hi nibiḍavrīḍānaṅgajvarāturacetasor % navataruṇayoḥ ko jānīte kim adya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10887207 (0.022):
iha hi nibiḍavrīḍānaṅgajvarāturacetasor navataruṇayoḥ ko jānīte kim adya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16099959 (0.028):
iha hi nibiḍavrīḍānaṅgajvarāturacetasos+navataruṇayos+kas+jānīte kim+adya
īṣat tāṇḍava paṇḍite smita sudhā cchekoktiṣu bhrū late VidSrk_15.16
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26071302 (0.0):
dor mūlāvadhi sūtrita stanam uraḥ snihyat kaṭākṣe dṛśāv $ / īṣat tāṇḍava paṇḍite smita sudhā cchekoktiṣu bhrū late &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346245 (0.0):
dor mūlāvadhi sūtrita stanam uraḥ snihyat kaṭākṣe dṛśāv / īṣat tāṇḍava paṇḍite smita sudhā cchekoktiṣu bhrū late /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460885 (0.012):
VidSrk_42.23a *(1483a) / īṣattāṇḍavapaṇḍite smitasudhācchekoktiṣu bhrūlate VidSrk_15.16b *(349b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24269976 (0.041):
dormūlāvadhisūtritastanam uraḥ snihyatkaṭākṣe dṛśāv $ īṣattāṇḍavapaṇḍite / smitasudhācchekoktiṣu bhrūlate &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10880695 (0.041):
dormūlāvadhisūtritastanam uraḥ snihyatkaṭākṣe dṛśāv īṣattāṇḍavapaṇḍite / smitasudhācchekoktiṣu bhrūlate /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16093147 (0.041):
dormūlāvadhisūtritastanam+uras+snihyatkaṭākṣe dṛśau+ / īṣattāṇḍavapaṇḍite smitasudhācchekoktiṣu bhrūlate /
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19129043 (0.062):
kandalitamiti cetasaḥ, snihyatkaṭākṣe dṛśāviti kiñcittāṇḍavapaṇḍite / smitasudhāsiktoktiṣu bhrūlate iti ceṣṭāyāśca /
īṣad vakrima kandharaḥ sa pulakaḥ premollasan mānasām VidSrk_19.45 *(603)c
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187500 (0.0):
ekasyā nayane pidyāya vihitakrīḍānubandhacchalaḥ | / īṣadvakrimakandharaḥ sapulakaḥ premollasanmānasām
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727887 (0.0):
ekasyā nayane nimīlya vihita krīḍānubandha cchalaḥ | / īṣad vakrima kandharaḥ sa pulakaḥ premollasan mānasām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078411 (0.0):
pidyāya vihita krīḍānubandha cchalaḥ & / īṣad vakrima kandharaḥ sa pulakaḥ premollasan mānasām %
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21971281 (0.009):
nimīlya vihitakrīḍānubandhacchalaḥ / / īṣadvakritakandharaḥ sapulakaḥ premollasanmānasām
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 886904 (0.013):
vihitakrīḍānubandhacchalaḥ / / īṣadvakritakandharaḥ sapulakaḥ premollasanmānasā
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18073021 (0.026):
īpadvakritakandharaḥ sapulakaḥ premollasanmānasā-
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353354 (0.045):
vihita krīḍānubandha cchalaḥ / / īṣad vakrima kandharaḥ sa pulakaḥ premollasan mānasām
īṣan nidrālasākṣā dṛḍha gṛha paṭalārūḍha kuṣmāṇḍa bandhyāḥ VidSrk_10.16
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26067874 (0.0):
gambhīrāmbhodharāṇām avirala nipatad vāri dhārā ninādān $ / īṣan nidrālasākṣā dṛḍha gṛha paṭalārūḍha kuṣmāṇḍa bandhyāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460895 (0.0):
īṣattāṇḍavapaṇḍite smitasudhācchekoktiṣu bhrūlate VidSrk_15.16b *(349b) / īṣannidrālasākṣā dṛḍhagṛhapaṭalārūḍhakuṣmāṇḍabandhyāḥ VidSrk_10.16b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342815 (1.192):
gambhīrāmbhodharāṇām avirala nipatad vāri dhārā ninādān īṣan nidrālasākṣā / dṛḍha gṛha paṭalārūḍha kuṣmāṇḍa bandhyāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24266731 (1.192):
gambhīrāmbhodharāṇām aviralanipatadvāridhārāninādān $ īṣannidrālasākṣā / dṛḍhagṛhapaṭalārūḍhakuṣmāṇḍabandhyāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877450 (1.192):
gambhīrāmbhodharāṇām aviralanipatadvāridhārāninādān īṣannidrālasākṣā / dṛḍhagṛhapaṭalārūḍhakuṣmāṇḍabandhyāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16089650 (0.059):
īṣannidrālasākṣās+dṛḍhagṛhapaṭalārūḍhakuṣmāṇḍabandhyās+ /
ucita sahaja lajjā durbalā bālikānāṃ VidSrk_15.6 *(339)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460919 (0.0):
ucitakarma tanoti na sampadām VidSrk_42.32a *(1492a) / ucitasahajalajjādurbalā bālikānāṃ VidSrk_15.6c *(339c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26071029 (0.038):
paricaya paricumbat prema kautūhalānām & / ucita sahaja lajjā durbalā bālikānāṃ % guru jana bhaya bhājāṃ ke 'pi te
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345972 (0.038):
paricaya paricumbat prema kautūhalānām / / ucita sahaja lajjā durbalā bālikānāṃ guru jana bhaya bhājāṃ ke 'pi te
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24269709 (0.038):
paricayaparicumbatpremakautūhalānām & / ucitasahajalajjādurbalā bālikānāṃ % gurujanabhayabhājāṃ ke 'pi te
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10880428 (0.038):
calitaśiśudaśānāṃ yauvanārambharekhā paricayaparicumbatpremakautūhalānām / ucitasahajalajjādurbalā bālikānāṃ gurujanabhayabhājāṃ ke 'pi te
uccair gāyati niṣkalaṅkima daśām ādāsyate candramāḥ VidSrk_32.13 *(1007)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090528 (0.0):
adya svarga vadhū gaṇe guṇamaya tvat kīrtim indūjjvalām $ uccair gāyati / niṣkalaṅkima daśām ādāsyate candramāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365472 (0.0):
adya svarga vadhū gaṇe guṇamaya tvat kīrtim indūjjvalām uccair gāyati / niṣkalaṅkima daśām ādāsyate candramāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16111782 (0.062):
adya svargavadhūgaṇe guṇamaya tvatkīrtim+indūjvalām+ / uccais+gāyati niṣkalaṅkimadaśāmāt+āsyate candramās+ /
ucchindanty adha eva bandhuratayā kolī phalāny arbhakāḥ VidSrk_13.11
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26070336 (0.0):
siddhārthāḥ phala sūci bandha gurubhir lolanty amī pallavair $ ucchindanty / adha eva bandhuratayā kolī phalāny arbhakāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345279 (0.0):
siddhārthāḥ phala sūci bandha gurubhir lolanty amī pallavair ucchindanty / adha eva bandhuratayā kolī phalāny arbhakāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460974 (0.0):
uccaiḥ samarpaya madarpitacumbanaṃ ca VidSrk_21.37d *(671d) / ucchindanty adha eva bandhuratayā kolīphalāny arbhakāḥ VidSrk_13.11b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24269073 (0.0):
siddhārthāḥ phalasūcibandhagurubhir lolanty amī pallavair $ ucchindanty / adha eva bandhuratayā kolīphalāny arbhakāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10879793 (0.025):
siddhārthāḥ phalasūcibandhagurubhir lolanty amī pallavair ucchindanty adha / eva bandhuratayā kolīphalāny arbhakāḥ /
ujjaharṣa jhaṣa ketur avāpuḥ VidSrk_29.51 *(947)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27460996 (0.031):
ujjaharṣa jhaṣaketur avāpuḥ VidSrk_29.51c *(947c) / ujjṛmbhaḥ kila vallabho 'pi virate vastuny api prastute VidSrk_19.44c
ujjṛmbhaḥ kila vallabho 'pi virate vastuny api prastute VidSrk_19.44
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461003 (0.0):
ujjaharṣa jhaṣaketur avāpuḥ VidSrk_29.51c *(947c) / ujjṛmbhaḥ kila vallabho 'pi virate vastuny api prastute VidSrk_19.44c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24276552 (0.0):
dīrghāpāṅgasarittaraṅgataralaṃ śayyām anupreṣitam & / ujjṛmbhaḥ kila vallabho 'pi virate vastuny api prastute % ghūrṇantī kila
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10887268 (0.0):
dīrghāpāṅgasarittaraṅgataralaṃ śayyām anupreṣitam / / ujjṛmbhaḥ kila vallabho 'pi virate vastuny api prastute ghūrṇantī kila
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16100025 (0.024):
dīrghāpāṅgasarittaraṅgataralam+śayyām+anupreṣitam / / ujjṛmbhas+kila vallabhas+api virate vastuni+api prastute
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078378 (0.042):
dīrghāpāṅga sarit taraṅga taralaṃ śayyām anupreṣitam & / ujjṛmbhaḥ kila vallabho 'pi virate vastuny api prastute % ghūrṇantī kila
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353321 (0.042):
dīrghāpāṅga sarit taraṅga taralaṃ śayyām anupreṣitam / / ujjṛmbhaḥ kila vallabho 'pi virate vastuny api prastute ghūrṇantī kila
ujjṛmbhā babhru netra dyutim asakṛd asṛk tṛṣṇayālokayantyaḥ VidSrk_4.10
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061752 (0.0):
jvālāniṣṭapta candra dravad amṛta rasa proṣita preta bhāvāḥ & / ujjṛmbhā babhru netra dyutim asakṛd asṛk tṛṣṇayālokayantyaḥ % pāntu tvāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336696 (0.0):
jvālāniṣṭapta candra dravad amṛta rasa proṣita preta bhāvāḥ / / ujjṛmbhā babhru netra dyutim asakṛd asṛk tṛṣṇayālokayantyaḥ pāntu tvāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461013 (0.0):
ujjṛmbhaḥ kila vallabho 'pi virate vastuny api prastute VidSrk_19.44c / ujjṛmbhā babhrunetradyutim asakṛd asṛktṛṣṇayālokayantyaḥ VidSrk_4.10c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260982 (0.0):
ujjṛmbhā babhrunetradyutim asakṛd asṛktṛṣṇayālokayantyaḥ % pāntu tvāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871701 (0.0):
ujjṛmbhā babhrunetradyutim asakṛd asṛktṛṣṇayālokayantyaḥ pāntu tvāṃ
ujjṛmbhitaṃ kuvalaya dvitayaṃ yad atra VidSrk_16.7 *(390)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26072479 (0.0):
tatrāpi kāpi nanu citra parampareyam % ujjṛmbhitaṃ kuvalaya dvitayaṃ yad / atra // VidSrk_16.7 *(390) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347422 (0.0):
tatrāpi kāpi nanu citra parampareyam ujjṛmbhitaṃ kuvalaya dvitayaṃ yad / atra // VidSrk_16.7 *(390) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461017 (0.0):
ujjṛmbhā babhrunetradyutim asakṛd asṛktṛṣṇayālokayantyaḥ VidSrk_4.10c / ujjṛmbhitaṃ kuvalayadvitayaṃ yad atra VidSrk_16.7d *(390d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24271101 (0.0):
tatrāpi kāpi nanu citraparampareyam % ujjṛmbhitaṃ kuvalayadvitayaṃ yad / atra // VidSrk_16.7 *(390) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881818 (0.0):
tatrāpi kāpi nanu citraparampareyam ujjṛmbhitaṃ kuvalayadvitayaṃ yad atra
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16094315 (0.0):
citraparamparā+iyam+ujjṛmbhitam+kuvalayadvitayam+yat+atra // VidSrk_16.7
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12901993 (0.027):
MSS_5471 2 tatrāpi kāpi nanu citraparaṃpareyam ujjṛmbhitaṃ / kuvalayadvitayaṃ yadatra // / MSS_5472 1 āścaryastimitāḥ kṣaṇaṃ kṣaṇamatha prītipramīlatpuṭā
uta ramayituḥ syūtāṅge 'ṅge śitaiḥ smara sāyakaiḥ VidSrk_19.53 *(611)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078667 (0.0):
kim upagamitā bhartrā tapta dviloha vedakatāṃ $ uta ramayituḥ syūtāṅge / 'ṅge śitaiḥ smara sāyakaiḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353610 (0.0):
kim upagamitā bhartrā tapta dviloha vedakatāṃ uta ramayituḥ syūtāṅge 'ṅge
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461053 (0.0):
uḍḍīyoḍḍīya kiṃcicchalabhakavalanānandamandapracārāḥ VidSrk_35.40b / uta ramayituḥ syūtāṅge 'ṅge śitaiḥ smarasāyakaiḥ VidSrk_19.53b *(611b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24276812 (0.0):
kim upagamitā bhartrā taptadvilohavedakatām $ uta ramayituḥ syūtāṅge 'ṅge
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10887528 (0.0):
kim upagamitā bhartrā taptadvilohavedakatām uta ramayituḥ syūtāṅge 'ṅge
utkaṇṭhitāsi tarale na hi na hi sakhi picchilaḥ panthāḥ VidSrk_10.32
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461070 (0.0):
utkaṇṭhālasakūjitaḥ kalarutāṃ bhūyo riraṃsārasa VidSrk_35.36c *(1183c) / utkaṇṭhitāsi tarale na hi na hi sakhi picchilaḥ panthāḥ VidSrk_10.32b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12993070 (5.960):
MSS_9887 2 utkaṇṭhitāsi tarale na hi na hi sakhi picchilaḥ panthāḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877874 (5.960):
utkaṇṭhitāsi tarale na hi na hi sakhi picchilaḥ panthāḥ // VidSrk_10.32
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 918193 (5.960):
utkaṇṭhitāsi tarale ! nahi nahi sakhi ! picchilaḥ panthāḥ //"
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16090098 (0.016):
utkaṇṭhitā+asi tarale na hi na hi sakhi picchilas+panthās+ // VidSrk_10.32
utkallolasya lakṣmīṃ lavaṇa jalanidhir lambhitaḥ kṣīra sindhoḥ VidSrk_32.7
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090328 (1.788):
kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1609, rājaśekharasya) / utkallolasya lakṣmīṃ lavaṇa jalanidhir lambhitaḥ kṣīra sindhoḥ $ ko
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365272 (1.788):
kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1609, rājaśekharasya) / utkallolasya lakṣmīṃ lavaṇa jalanidhir lambhitaḥ kṣīra sindhoḥ ko vindhyaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12921054 (0.017):
MSS_6420 1 utkallolasya lakṣmīṃ lavaṇajalanidhirlambhitaḥ kṣīrasindhoḥ ko
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16111585 (0.030):
dārais+ujjayanībhujaṅga bhavatas+candrāvadātam+yaśas+ // VidSrk_32.6 / utkallolasya lakṣmīm+lavaṇajalanidhis+lambhitas+kṣīrasindhos+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461108 (0.050):
utkallolasya lakṣmīṃ lavaṇajalanidhir lambhitaḥ kṣīrasindhoḥ VidSrk_32.7a / utkīrṇaṃ kuśalaiḥ praśastiṣu sadā gītaṃ ca nākesadāṃ VidSrk_32.6c *(1000c)
utkīrṇaṃ kuśalaiḥ praśastiṣu sadā gītaṃ ca nākeṣadāṃ VidSrk_32.6 *(1000)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090308 (0.0):
khañjanaiḥ sukavibhiḥ kāvyeṣu saṃcāritam & / utkīrṇaṃ kuśalaiḥ praśastiṣu sadā gītaṃ ca nākeṣadāṃ % dārer
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365252 (0.0):
khañjanaiḥ sukavibhiḥ kāvyeṣu saṃcāritam / / utkīrṇaṃ kuśalaiḥ praśastiṣu sadā gītaṃ ca nākeṣadāṃ dārer
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461113 (0.0):
utkallolasya lakṣmīṃ lavaṇajalanidhir lambhitaḥ kṣīrasindhoḥ VidSrk_32.7a / utkīrṇaṃ kuśalaiḥ praśastiṣu sadā gītaṃ ca nākesadāṃ VidSrk_32.6c *(1000c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24287457 (1.192):
sajjanaiḥ sukavibhiḥ kāvyeṣu saṃcāritam & / utkīrṇaṃ kuśalaiḥ praśastiṣu sadā gītaṃ ca nākesadāṃ % dārair
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898177 (1.192):
sajjanaiḥ sukavibhiḥ kāvyeṣu saṃcāritam / / utkīrṇaṃ kuśalaiḥ praśastiṣu sadā gītaṃ ca nākesadāṃ dārair
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16111567 (0.064):
utkīrṇam+kuśalais+praśastiṣu sadā gītam+ca nākesadām+
utkrāntaṃ giri kūṭa laṅghana sahaṃ te vajra sārā nakhās VidSrk_33.17
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26091372 (0.0):
keśara saṭābhāraṃ jarat kuñjaraḥ // VidSrk_33.16 *(1034) // / utkrāntaṃ giri kūṭa laṅghana sahaṃ te vajra sārā nakhās $ tat tejaś ca tad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366315 (0.0):
keśara saṭābhāraṃ jarat kuñjaraḥ // VidSrk_33.16 *(1034) // / utkrāntaṃ giri kūṭa laṅghana sahaṃ te vajra sārā nakhās tat tejaś ca tad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461137 (0.0):
VidSrk_44.3a *(1530a) / utkrāntaṃ girikūṭalaṅghanasahaṃ te vajrasārā nakhās VidSrk_33.17a *(1035a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24288446 (0.0):
keśarasaṭābhāraṃ jaratkuñjaraḥ // VidSrk_33.16 *(1034) //. / utkrāntaṃ girikūṭalaṅghanasahaṃ te vajrasārā nakhās $ tat tejaś ca tad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10899165 (0.0):
keśarasaṭābhāraṃ jaratkuñjaraḥ // VidSrk_33.16 *(1034) //. / utkrāntaṃ girikūṭalaṅghanasahaṃ te vajrasārā nakhās tat tejaś ca tad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16112606 (0.014):
karṣati+eṣa kareṇa keśarasaṭābhāram+jaratkuñjaras+ // VidSrk_33.16 *(1034) / utkrāntam+girikūṭalaṅghanasaham+te vajrasārās+nakhās+
utkhelat trivalī taraṅga taralā romāvalī śaivala VidSrk_15.30 *(363)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26071725 (0.0):
ca kucayoḥ sandhir abhavat // VidSrk_15.29 *(362) // / utkhelat trivalī taraṅga taralā romāvalī śaivala $ srag valir yuvatī
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346669 (0.0):
kucayoḥ sandhir abhavat // VidSrk_15.29 *(362) // / utkhelat trivalī taraṅga taralā romāvalī śaivala srag valir yuvatī
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461146 (0.0):
utkrāntaṃ girikūṭalaṅghanasahaṃ te vajrasārā nakhās VidSrk_33.17a *(1035a) / utkhelattrivalītaraṅgataralā romāvalīśaivala VidSrk_15.30a *(363a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24270378 (0.008):
kucayoḥ sandhir abhavat // VidSrk_15.29 *(362) //. / utkhelattrivalītaraṅgataralā romāvalīśaivala $ sragvalir yuvatī dhruvaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881097 (0.008):
kucayoḥ sandhir abhavat // VidSrk_15.29 *(362) //. / utkhelattrivalītaraṅgataralā romāvalīśaivala sragvalir yuvatī dhruvaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16093563 (0.008):
parispandas+vācām+api ca kucayos+sandhis+abhavat // VidSrk_15.29 *(362) // / utkhelattrivalītaraṅgataralā romāvalīśaivalasragvalis+yuvatī
uttaraṅga bhuja rājir anṛtyan VidSrk_29.51 *(947)b / uttaṃsaḥ keki picchair marakata valaya śyāmale doḥ prakāṇḍe VidSrk_28.12
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087150 (0.0):
(Vsbvi.śā.bha. 3.6) / uttaṃsaḥ keki picchair marakata valaya śyāmale doḥ prakāṇḍe $ hāraḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362095 (0.0):
(Vsbvi.śā.bha. 3.6) / uttaṃsaḥ keki picchair marakata valaya śyāmale doḥ prakāṇḍe hāraḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461158 (0.0):
utkhelattrivalītaraṅgataralā romāvalīśaivala VidSrk_15.30a *(363a) / uttaraṅgabhujarājir anṛtyan VidSrk_29.51b *(947b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24284599 (0.0):
viyad iva cālikadaghnaṃ muṣṭigrāhyaṃ tamaḥ kurute // VidSrk_28.11 *(895) / uttaṃsaḥ kekipicchair marakatavalayaśyāmale doḥprakāṇḍe $ hāraḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895320 (0.0):
viyad iva cālikadaghnaṃ muṣṭigrāhyaṃ tamaḥ kurute // VidSrk_28.11 *(895) / uttaṃsaḥ kekipicchair marakatavalayaśyāmale doḥprakāṇḍe hāraḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16108535 (0.048):
uttaṃsas+kekipicchais+marakatavalayaśyāmale doḥprakāṇḍe
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12921855 (0.057):
yauvanaśilpikalpitacitācaityadvayaṃ dṛśyate // / MSS_6455 1 uttaṃsaḥ kekipicchairmarakatavalayaśyāmale doḥprakāṇḍe hāraḥ
uttuṅga pīna kucam ālikhitā tvam eva VidSrk_21.16 *(650)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26079855 (0.0):
keli skhalad vasanam utpulakāṅga bhaṅgam % uttuṅga pīna kucam ālikhitā / tvam eva // VidSrk_21.16 *(650) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354799 (0.0):
keli skhalad vasanam utpulakāṅga bhaṅgam uttuṅga pīna kucam ālikhitā tvam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461228 (0.0):
uttu|ngasaṃgatapayodharapadmayugmaṃ VidSrk_16.51c *(434c) / uttuṅgapīnakucam ālikhitā tvam eva VidSrk_21.16d *(650d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24277904 (0.0):
keliskhaladvasanam utpulakāṅgabhaṅgam % uttuṅgapīnakucam ālikhitā tvam eva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10888620 (0.0):
keliskhaladvasanam utpulakāṅgabhaṅgam uttuṅgapīnakucam ālikhitā tvam eva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16101434 (0.0):
keliskhaladvasanam+utpulakāṅgabhaṅgam+uttuṅgapīnakucam+ālikhitā tvam+eva
uttuṅga saṃgata payodhara padma yugmaṃ VidSrk_16.51 *(434)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461222 (1.788):
uttu|ngasaṃgatapayodharapadmayugmaṃ VidSrk_16.51c *(434c)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12889575 (0.017):
MSS_4866 2 uttuṅgasaṃgatapayodharapadmayugmaṃ nābheradhaḥ kathayatīva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073611 (0.038):
ānīla cūcuka śilīmukham udgataika $ romāvalī vipula nālam idaṃ priyāyāḥ & / uttuṅga saṃgata payodhara padma yugmaṃ % nābher adhaḥ kathayatīva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348553 (0.038):
ānīla cūcuka śilīmukham udgataika romāvalī vipula nālam idaṃ priyāyāḥ / / uttuṅga saṃgata payodhara padma yugmaṃ nābher adhaḥ kathayatīva
utpākatvād vighaṭita śamī koṣa saṃdarśitāni VidSrk_13.14 *(319)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461258 (0.0):
utpatsyate tu mama ko 'pi samānadharmā VidSrk_50.34c *(1731c) / utpākatvād vighaṭitaśamīkoṣasaṃdarśitāni VidSrk_13.14c *(319c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26070442 (1.192):
utpākatvād vighaṭita śamī koṣa saṃdarśitāni % vyākurvanti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345385 (1.192):
utpākatvād vighaṭita śamī koṣa saṃdarśitāni vyākurvanti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24269171 (1.192):
evonmadaparabhṛtālocanāpāṭalāni & / utpākatvād vighaṭitaśamīkoṣasaṃdarśitāni % vyākurvanti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10879892 (1.192):
evonmadaparabhṛtālocanāpāṭalāni / / utpākatvād vighaṭitaśamīkoṣasaṃdarśitāni vyākurvanti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16092281 (1.192):
bījāni+eva+unmadaparabhṛtālocanāpāṭalāni / / utpākatvāt+vighaṭitaśamīkoṣasaṃdarśitāni
utpucchānata dhūta pakṣa tatayo jhātkāriṇo vibhramair VidSrk_10.22 *(236)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068040 (0.0):
netronmeṣa vilokitākhila bhuvo varṣanti naktaṃ ghanāḥ // VidSrk_10.21 / utpucchānata dhūta pakṣa tatayo jhātkāriṇo vibhramair $ udvācyās
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342981 (0.0):
netronmeṣa vilokitākhila bhuvo varṣanti naktaṃ ghanāḥ // VidSrk_10.21 / utpucchānata dhūta pakṣa tatayo jhātkāriṇo vibhramair udvācyās
utphullārjuna sarva vāsita vahat paurastya jhañjhā marut VidSrk_10.4
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26067487 (0.0):
(mā.mā. 9.16) / utphullārjuna sarva vāsita vahat paurastya jhañjhā marut $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342429 (0.0):
(mā.mā. 9.16) / utphullārjuna sarva vāsita vahat paurastya jhañjhā marut
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461319 (0.0):
utphullā navamālikā madayati ghrāṇendriyāhlādinī VidSrk_8.38a *(189a) / utphullārjunasarvavāsitavahatpaurastyajhaṃjhāmarut VidSrk_10.4a *(218a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24266374 (0.0):
āvirgandhaśilīndhralodhrakusumasmerā vanānāṃ gatiḥ // VidSrk_10.3 *(217) / utphullārjunasarvavāsitavahatpaurastyajhaṃjhāmarut $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877092 (0.0):
āvirgandhaśilīndhralodhrakusumasmerā vanānāṃ gatiḥ // VidSrk_10.3 *(217) / utphullārjunasarvavāsitavahatpaurastyajhaṃjhāmarut
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16089267 (0.0):
āvirgandhaśilīndhralodhrakusumasmerā vanānām+gatis+ // VidSrk_10.3 *(217) / utphullārjunasarvavāsitavahatpaurastyajhaṃjhāmarutpreṅkholaskhalitendranīlaśakalasnigdhāmbudaśreṇayas+
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12925522 (0.029):
MSS_6645 1 utphullārjunasarjavāsitavahatpaurastyajhaṃjhāmarut pre
utsaṅga ślatha mukta hasta yugala nyastānanaḥ kānane VidSrk_31.1 *(981)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26089674 (0.0):
sphuṭitodare sunibhṛtaṃ kīṭair ahar nīyate & / utsaṅga ślatha mukta hasta yugala nyastānanaḥ kānane %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17364618 (0.0):
sunibhṛtaṃ kīṭair ahar nīyate / / utsaṅga ślatha mukta hasta yugala nyastānanaḥ kānane
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461329 (0.0):
utphullārjunasarvavāsitavahatpaurastyajhaṃjhāmarut VidSrk_10.4a *(218a) / utsaṅgaślathamuktahastayugalanyastānanaḥ kānane VidSrk_31.1c *(981c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24286888 (0.0):
sphuṭitodare sunibhṛtaṃ kīṭair ahar nīyate & / utsaṅgaślathamuktahastayugalanyastānanaḥ kānane %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10897608 (0.0):
sunibhṛtaṃ kīṭair ahar nīyate / / utsaṅgaślathamuktahastayugalanyastānanaḥ kānane
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16110960 (0.0):
kāsāre sphuṭitodare sunibhṛtam+kīṭais+ahar+nīyate / / utsaṅgaślathamuktahastayugalanyastānanas+kānane
utsaṅgāntara vartinām anugamāt saṃpīḍitā gām imāṃ VidSrk_31.3 *(983)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26089737 (0.0):
tānava kṛtā nītā paraṃ lāghavam & / utsaṅgāntara vartinām anugamāt saṃpīḍitā gām imāṃ %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17364681 (0.0):
tānava kṛtā nītā paraṃ lāghavam / / utsaṅgāntara vartinām anugamāt saṃpīḍitā gām imāṃ sarvāṅga praṇaya priyām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461336 (0.0):
utsaṅgaślathamuktahastayugalanyastānanaḥ kānane VidSrk_31.1c *(981c) / utsaṅgāntaravartinām anugamāt sampīḍitā gām imāṃ VidSrk_31.3c *(983c)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12887341 (0.050):
MSS_4765 2 utsaṅgāntaravartināmanugamāt saṃpīḍitā gāmimāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24286944 (0.050):
utsaṅgāntaravartinām anugamāt sampīḍitā gām imāṃ % sarvāṅgapraṇayapriyām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10897664 (0.050):
utsaṅgāntaravartinām anugamāt sampīḍitā gām imāṃ sarvāṅgapraṇayapriyām iva
utsaṅge kakubho nidhāya rasitair ambhomucāṃ ghorayan VidSrk_10.15 *(229)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461343 (0.0):
utsaṅgāntaravartinām anugamāt sampīḍitā gām imāṃ VidSrk_31.3c *(983c) / utsaṅge kakubho nidhāya rasitair ambhomucāṃ ghorayan VidSrk_10.15c *(229c)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12949375 (1.192):
MSS_7867 2 utsaṅge kakubho nidhāya rasitairambhomucāṃ ghorayan manye
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24266705 (1.192):
diśaty anibhṛtaṃ dhārārave mūrchati & / utsaṅge kakubho nidhāya rasitair ambhomucāṃ ghorayan % manye
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877424 (1.192):
anibhṛtaṃ dhārārave mūrchati / / utsaṅge kakubho nidhāya rasitair ambhomucāṃ ghorayan manye
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26067843 (0.045):
diśaty anibhṛtaṃ dhārādhare mūrcchati & / utsaṅge kakubho nidhāya rasitair ambhomucāṃ ghorayan % manye
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342785 (0.045):
anibhṛtaṃ dhārādhare mūrcchati / / utsaṅge kakubho nidhāya rasitair ambhomucāṃ ghorayan manye
utsarpad dava dhūma vibhrama bharaḥ kiṃ ca pratīcīr apaḥ VidSrk_31.13
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461352 (0.0):
utsarpaddavadhūmavibhramabharaḥ kiṃ ca pratīcīr apaḥ VidSrk_31.13c *(993c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090083 (1.192):
pāṃśu prāṃśu bharābhir ābhir abhito vātormibhir vartmanaḥ & / utsarpad dava dhūma vibhrama bharaḥ kiṃ ca pratīcīr apaḥ % kurvanty
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365027 (1.192):
ābhir abhito vātormibhir vartmanaḥ / / utsarpad dava dhūma vibhrama bharaḥ kiṃ ca pratīcīr apaḥ kurvanty
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24287253 (1.192):
utsarpaddavadhūmavibhramabharaḥ kiṃ ca pratīcīr apaḥ % kurvanty
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10897973 (1.192):
utsarpaddavadhūmavibhramabharaḥ kiṃ ca pratīcīr apaḥ kurvanty
utsarpad dhūma lekhā tviṣi tamasi manāg visphuliṅgāyamānair VidSrk_27.10
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26086357 (0.0):
tri netrābhiprāya pratisadṛśam unmārṣṭi murajān // VidSrk_27.9 *(866) // / śitkaṇṭhasya / utsarpad dhūma lekhā tviṣi tamasi manāg visphuliṅgāyamānair $ udbhedais
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17361301 (0.0):
tri netrābhiprāya pratisadṛśam unmārṣṭi murajān // VidSrk_27.9 *(866) // / śitkaṇṭhasya / utsarpad dhūma lekhā tviṣi tamasi manāg visphuliṅgāyamānair udbhedais
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461362 (0.0):
utsarpaddavadhūmavibhramabharaḥ kiṃ ca pratīcīr apaḥ VidSrk_31.13c *(993c) / utsarpaddhūmalekhātviṣi tamasi manāg visphuliṅgāyamānair VidSrk_27.10a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24283837 (0.0):
unmārṣṭi murajān // VidSrk_27.9 *(866) // / śitkaṇṭhasya / utsarpaddhūmalekhātviṣi tamasi manāg visphuliṅgāyamānair $ udbhedais
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10894557 (0.0):
unmārṣṭi murajān // VidSrk_27.9 *(866) // / śitkaṇṭhasya / utsarpaddhūmalekhātviṣi tamasi manāg visphuliṅgāyamānair udbhedais
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12925732 (0.012):
MSS_6653 1 utsarpaddhūmalekhātviṣi tamasi manāgvisphuli gāyamānair
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16107715 (0.012):
murajān // VidSrk_27.9 *(866) // / śitkaṇṭhasya / utsarpaddhūmalekhātviṣi tamasi manāk+visphuliṅgāyamānais+
utsārito hasita dīdhitibhiḥ kapolād VidSrk_28.8 *(892)a / utsṛṣṭāmbara dṛṣṭa vigraha bharā yasya smarāgresarā VidSrk_1.1 *(2)c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12891827 (0.0):
MSS_4986 2 utsṛṣṭāmbaradṛṣṭavigrahabharā yasya smarāgresarā mārā
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15592453 (0.0):
Subhv_0074-3 utsṛṣṭāmbaradṛṣṭavigrahabharā yasya smarāgresarā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060502 (0.0):
vipakṣa hṛdaya pronmāthinaḥ karkaśāḥ & / utsṛṣṭāmbara dṛṣṭa vigraha bharā yasya smarāgresarā % mārā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461365 (0.0):
utsarpaddhūmalekhātviṣi tamasi manāg visphuliṅgāyamānair VidSrk_27.10a / utsārito hasitadīdhitibhiḥ kapolād VidSrk_28.8a *(892a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461374 (0.0):
utsārito hasitadīdhitibhiḥ kapolād VidSrk_28.8a *(892a) / utsṛṣṭāmbaradṛṣṭavigrahabharā yasya smarāgresarā VidSrk_1.1c *(2c)
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9411957 (0.019):
utsṛtṣṭāmbaradṛṣṭavigrahabharā yasya smarāgresarā yodhā daivavadhūstanāśca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17335447 (0.019):
utsṛṣṭāmbara dṛṣṭa vigraha bharā yasya smarāgresarā mārā māra vadhū stanāś
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259733 (0.019):
utsṛṣṭāmbaradṛṣṭavigrahabharā yasya smarāgresarā % mārā māravadhūstanāś ca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870453 (0.019):
utsṛṣṭāmbaradṛṣṭavigrahabharā yasya smarāgresarā mārā māravadhūstanāś ca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082242 (0.022):
soṣmāṇas+vraṇinas+vipakṣahṛdayapronmāthinas+karkaśās+ / / utsṛṣṭāmbaradṛṣṭavigrahabharās+yasya smarāgresarās+
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12925824 (0.048):
MSS_6658 1 utsārito hasitadīdhitibhiḥ kapolād ekāvalībhiravadhūta iva
udañcad dor vallī dvaya dhṛta parīveśa nihitaḥ VidSrk_16.66 *(449)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073989 (0.0):
alīka vyāmukta pracura kabarī bandhanam iṣād $ / udañcad dor vallī dvaya dhṛta parīveśa nihitaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348931 (0.0):
alīka vyāmukta pracura kabarī bandhanam iṣād / udañcad dor vallī dvaya dhṛta parīveśa nihitaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12858293 (0.022):
MSS_3180 1 alīkavyāmuktapracurakabarībandhanamiṣād / udañcaddorvallīdvayadhṛtaparīveśanihitaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10883243 (0.022):
alīkavyāmuktapracurakabarībandhanamiṣād / udañcaddorvallīdvayadhṛtaparīveśanihitaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24272527 (0.022):
alīkavyāmuktapracurakabarībandhanamiṣād $ / udañcaddorvallīdvayadhṛtaparīveśanihitaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16095798 (0.022):
alīkavyāmuktapracurakabarībandhanamiṣāt+ / udañcaddorvallīdvayadhṛtaparīveśanihitas+ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461396 (0.023):
udañcatpucchāgrastimitavitataiḥ pakṣatipuṭaiḥ VidSrk_44.10b *(1537b) / udañcaddorvallīdvayadhṛtaparīveśanihitaḥ VidSrk_16.66b *(449b)
udañcad dor vallī valita valayābhir yuvatibhir VidSrk_13.9 *(314)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461409 (0.0):
udañcaddorvallīdvayadhṛtaparīveśanihitaḥ VidSrk_16.66b *(449b) / udañcaddorvallīraṇitavalayābhir yuvatibhir VidSrk_13.9c *(314c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26070278 (5.960):
parimala muco hālika gṛhāḥ & / udañcad dor vallī valita valayābhir yuvatibhir %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345221 (5.960):
parimala muco hālika gṛhāḥ / / udañcad dor vallī valita valayābhir yuvatibhir
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12911951 (0.041):
MSS_5971 2 udañcaddorvallīraṇitavalayābhiryuvatibhir
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24269018 (0.041):
udañcaddorvallīraṇitavalayābhir yuvatibhir %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10879739 (0.041):
udañcaddorvallīraṇitavalayābhir yuvatibhir
udañcad dharmāṃśu dyuti paricayonnidra bisinī VidSrk_33.14 *(1032)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26091285 (0.0):
prabhavati hi yasyodgatir api // VidSrk_33.13 *(1031) // / udañcad dharmāṃśu dyuti paricayonnidra bisinī $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366228 (0.0):
prabhavati hi yasyodgatir api // VidSrk_33.13 *(1031) // / udañcad dharmāṃśu dyuti paricayonnidra bisinī
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461418 (0.0):
udañcaddorvallīraṇitavalayābhir yuvatibhir VidSrk_13.9c *(314c) / udañcaddharmāṃśudyutiparicayonnidrabisinī VidSrk_33.14a *(1032a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24288360 (0.0):
prabhavati hi yasyodgatir api // VidSrk_33.13 *(1031) //. / udañcaddharmāṃśudyutiparicayonnidrabisinī $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10899079 (0.0):
prabhavati hi yasyodgatir api // VidSrk_33.13 *(1031) //. / udañcaddharmāṃśudyutiparicayonnidrabisinī
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16112520 (0.0):
janānām+dhvaṃsāya prabhavati hi yasya+udgatis+api // VidSrk_33.13 *(1031) / udañcaddharmāṃśudyutiparicayonnidrabisinīghanāmodāhūtabhramarabharajhaṅkāramadhurām
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12926540 (0.028):
MSS_6695 1 udañcadgharmāṃśudyutiparicayonnidrabisinī
udañcaya nijānanaṃ bhavatu ca dvi candraṃ nabhaḥ VidSrk_17.54 *(518)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075888 (0.0):
manāg vapur apāvṛṇu spṛśatu kāñcanaṃ kālikāṃ % udañcaya nijānanaṃ bhavatu / ca dvi candraṃ nabhaḥ // VidSrk_17.54 *(518) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350830 (0.0):
manāg vapur apāvṛṇu spṛśatu kāñcanaṃ kālikāṃ udañcaya nijānanaṃ bhavatu ca / dvi candraṃ nabhaḥ // VidSrk_17.54 *(518) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461424 (0.0):
udañcaddharmāṃśudyutiparicayonnidrabisinī VidSrk_33.14a *(1032a) / udañcaya nijānanaṃ bhavatu ca dvicandraṃ nabhaḥ VidSrk_17.54d *(518d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274298 (0.0):
magāg vapur apāvṛṇu spṛśatu kāñcanaṃ kālikām % udañcaya nijānanaṃ bhavatu / ca dvicandraṃ nabhaḥ // VidSrk_17.54 *(518) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10885013 (0.0):
magāg vapur apāvṛṇu spṛśatu kāñcanaṃ kālikām udañcaya nijānanaṃ bhavatu ca / dvicandraṃ nabhaḥ // VidSrk_17.54 *(518) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16097651 (2.980):
udañcaya nijānanam+bhavatu ca dvicandram+nabhas+ // VidSrk_17.54 *(518) //
udaya giri vanālī bāla mandāra puṣpam VidSrk_30.23 *(979)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461443 (0.0):
udayagirivanālībālamandārapuṣpam VidSrk_30.23b *(979b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26089590 (1.192):
ayam udayati mudrā bhañjanaḥ padminīnām $ / udaya giri vanālī bāla mandāra puṣpam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17364534 (1.192):
ayam udayati mudrā bhañjanaḥ padminīnām / udaya giri vanālī bāla mandāra puṣpam /
udayati gagana sarasi haṃsasya hasann iva vibhramaṃ śaśī VidSrk_29.34
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21975749 (0.0):
ayamudayācalaikacūḍāmaṇirabhinavadarpaṇo diśām udayati gaganasarasi / haṃsasya hasanniva vibhramaṃ śaśī //"
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26088209 (0.0):
ayam udayācalaika cūḍāmaṇir abhinava darpaṇo diśāṃ % udayati gagana sarasi / haṃsasya hasann iva vibhramaṃ śaśī // VidSrk_29.34 *(930) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363156 (0.0):
ayam udayācalaika cūḍāmaṇir abhinava darpaṇo diśāṃ udayati gagana sarasi / haṃsasya hasann iva vibhramaṃ śaśī // VidSrk_29.34 *(930) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461450 (0.0):
udayagirivanālībālamandārapuṣpam VidSrk_30.23b *(979b) / udayati gaganasarasi haṃsasya hasann iva vibhramaṃ śaśī VidSrk_29.34d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24285540 (0.0):
ayam udayācalaikacūḍāmaṇir abhinavadarpaṇo diśām % udayati gaganasarasi / haṃsasya hasann iva vibhramaṃ śaśī // VidSrk_29.34 *(930) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10896263 (0.0):
ayam udayācalaikacūḍāmaṇir abhinavadarpaṇo diśām udayati gaganasarasi / haṃsasya hasann iva vibhramaṃ śaśī // VidSrk_29.34 *(930) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16109545 (0.0):
ayam+udayācalaikacūḍāmaṇis+abhinavadarpaṇas+diśām+ / udayati gaganasarasi haṃsasya hasan+iva vibhramam+śaśī // VidSrk_29.34
udarasyedam aṇutvaṃ sahaja gurutvaṃ yadi nedaṃ hṛdayasya VidSrk_2.6
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12927466 (0.0):
MSS_6741 1 udarasyedamaṇutvaṃ sahajagurutvaṃ yadi nedaṃ hṛdayasya /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336104 (0.0):
puruṣottamasya / udarasyedam aṇutvaṃ sahaja gurutvaṃ yadi nedaṃ hṛdayasya /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461467 (0.0):
udaram aviśad draṣṭuṃ tasmai jagannidhaye namaḥ VidSrk_6.4d *(107d) / udarasyedam aṇutvaṃ sahajagurutvaṃ yadi nedaṃ hṛdayasya VidSrk_2.6a *(22a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871110 (0.0):
puruṣottamasya / udarasyedam aṇutvaṃ sahajagurutvaṃ yadi nedaṃ hṛdayasya /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082932 (0.0):
puruṣottamasya / udarasya+idam+aṇutvam+sahajagurutvam+yadi na+idam+hṛdayasya /
udgacchaty ayam accha mauktika maṇi prālamba lambaiḥ karair VidSrk_29.12
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087527 (0.0):
paśyairāvata kānta danta musala cchedopameyākṛtiḥ & / udgacchaty ayam accha mauktika maṇi prālamba lambaiḥ karair % mugdhānāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362472 (0.0):
paśyairāvata kānta danta musala cchedopameyākṛtiḥ / / udgacchaty ayam accha mauktika maṇi prālamba lambaiḥ karair mugdhānāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461497 (0.0):
udeṣyatpīyūṣadyutirucikaṇārdrāḥ śaśamaṇi VidSrk_24.25a *(831a) / udgacchaty ayam acchamauktikamaṇiprālambalambaiḥ karair VidSrk_29.12c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24284936 (0.0):
paśyairāvatakāntadantamusalacchedopameyākṛtiḥ & / udgacchaty ayam acchamauktikamaṇiprālambalambaiḥ karair % mugdhānāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895659 (0.0):
paśyairāvatakāntadantamusalacchedopameyākṛtiḥ / / udgacchaty ayam acchamauktikamaṇiprālambalambaiḥ karair mugdhānāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16108901 (0.029):
paśya+airāvatakāntadantamusalacchedopameyākṛtis+ / / udgacchati+ayam+acchamauktikamaṇiprālambalambais+karais+
udgrīvam arcayasi kasya mṛgākṣi mārgam VidSrk_17.42 *(506)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461529 (1.192):
udgāḍhāṃśukapallavena nibhṛtaṃ dattābhisārakramāḥ VidSrk_24.23b *(829b) / udgrīvam arcayasi kasya mṛgākṣi mārgam VidSrk_17.42b *(506b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16097281 (0.059):
kas+asau kṛtī kathaya kas+madanaikabandhus+udgrīvam+arcayasi kasya mṛgākṣi / mārgam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075508 (0.060):
ko 'sau kṛtī kathaya ko madanaika bandhur $ udgrīvam arcayasi kasya / mṛgākṣi mārgam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350450 (0.060):
ko 'sau kṛtī kathaya ko madanaika bandhur udgrīvam arcayasi kasya mṛgākṣi / mārgam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273943 (0.060):
ko 'sau kṛtī kathaya ko madanaikabandhur $ udgrīvam arcayasi kasya mṛgākṣi / mārgam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884658 (0.060):
ko 'sau kṛtī kathaya ko madanaikabandhur udgrīvam arcayasi kasya mṛgākṣi / mārgam /
udgrīvais tṛṣitair ivādya kumudair jyotsnā payaḥ pīyate VidSrk_29.31
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26088109 (0.0):
candraḥ kṣīram iva kṣaraty avirataṃ dhārā sahasrotkarair $ udgrīvais / tṛṣitair ivādya kumudair jyotsnā payaḥ pīyate &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363054 (0.0):
candraḥ kṣīram iva kṣaraty avirataṃ dhārā sahasrotkarair udgrīvais / tṛṣitair ivādya kumudair jyotsnā payaḥ pīyate /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461571 (0.0):
udgrīvikām iva dadāti ratipradīpaḥ VidSrk_26.3d *(856d) / udgrīvais tṛṣitair ivādya kumudair jyotsnāpayaḥ pīyate VidSrk_29.31b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24285455 (0.0):
candraḥ kṣīram api kṣaraty avirataṃ dhārāsahasrotkarair $ udgrīvais / tṛṣitair ivādya kumudair jyotsnāpayaḥ pīyate &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10896177 (0.0):
candraḥ kṣīram api kṣaraty avirataṃ dhārāsahasrotkarair udgrīvais tṛṣitair / ivādya kumudair jyotsnāpayaḥ pīyate /
uddaṇḍābja cchadālī talam upagamayed rājahaṃsī kulāni VidSrk_31.6 *(986)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26089835 (0.0):
rathyā garbheṣu khelā rasika śiśu guṇaṃ tyājayed pūrvakelīr $ / uddaṇḍābja cchadālī talam upagamayed rājahaṃsī kulāni &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17364779 (0.0):
rathyā garbheṣu khelā rasika śiśu guṇaṃ tyājayed pūrvakelīr / uddaṇḍābja cchadālī talam upagamayed rājahaṃsī kulāni /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461577 (0.0):
udgrīvais tṛṣitair ivādya kumudair jyotsnāpayaḥ pīyate VidSrk_29.31b / uddaṇḍābjacchadālītalam upagamayed rājahaṃsīkulāni VidSrk_31.6b *(986b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24287029 (0.0):
rathyāgarbheṣu khelārasikaśiśuguṇaṃ tyājayet pūrvakelīr $ / uddaṇḍābjacchadālītalam upagamayed rājahaṃsīkulāni &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10897749 (0.0):
rathyāgarbheṣu khelārasikaśiśuguṇaṃ tyājayet pūrvakelīr / uddaṇḍābjacchadālītalam upagamayed rājahaṃsīkulāni /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16111111 (0.0):
uddaṇḍābjacchadālītalam+upagamayet+rājahaṃsīkulāni /
uddarpa hūṇa taruṇī ramaṇopamarda VidSrk_29.28 *(924)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461514 (0.0):
udgacchaty alijhaṃkṛtiḥ smaradhanur jyāmañjuguñjāravair VidSrk_8.35a / udgarbhahūṇataruṇīramaṇopamarda VidSrk_29.28a *(924a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087999 (0.035):
dhoyīkasya (Skmsa.u.ka. 420, yogeśvarasya) / uddarpa hūṇa taruṇī ramaṇopamarda $ bhugnonnata stana niveśa nibhaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362944 (0.035):
dhoyīkasya (Skmsa.u.ka. 420, yogeśvarasya) / uddarpa hūṇa taruṇī ramaṇopamarda bhugnonnata stana niveśa nibhaṃ
uddāma jvalad aṃśu māli kiraṇa vyarthātirekād iva VidSrk_31.8 *(988)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26089893 (0.0):
(ma.a.mi. 9.7) / uddāma jvalad aṃśu māli kiraṇa vyarthātirekād iva $ cchāyāḥ saṃprati yānti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17364837 (0.0):
(ma.a.mi. 9.7) / uddāma jvalad aṃśu māli kiraṇa vyarthātirekād iva cchāyāḥ saṃprati yānti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461596 (0.0):
uddaṇḍaiḥ prāpayan vaḥ pracuratamatamaḥstomam astaṃ samastam VidSrk_7.1d / uddāmajvaladaṃśumālikiraṇavyarthātirekād iva VidSrk_31.8a *(988a)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12928582 (0.048):
MSS_6798 1 uddāmajvaladaṃśumālikiraṇavyarthātirekādiva cchāyāḥ saṃprati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24287082 (0.048):
vīrunnīḍakapotakūjitam anukrandanty adhaḥ kukkubhāḥ // VidSrk_31.7 *(987) / uddāmajvaladaṃśumālikiraṇavyarthātirekād iva $ cchāyāḥ samprati yānti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10897802 (0.048):
vīrunnīḍakapotakūjitam anukrandanty adhaḥ kukkubhāḥ // VidSrk_31.7 *(987) / uddāmajvaladaṃśumālikiraṇavyarthātirekād iva cchāyāḥ samprati yānti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16111168 (0.052):
vīrunnīḍakapotakūjitam+anukrandanti+adhas+kukkubhās+ // VidSrk_31.7 *(987) / uddāmajvaladaṃśumālikiraṇavyarthātirekāt+iva
uddāma dyumaṇi dyuti vyatikara prakrīḍad arkopala VidSrk_31.5 *(985)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26089791 (0.0):
(anargha rāghava 1.54) / uddāma dyumaṇi dyuti vyatikara prakrīḍad arkopala $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17364735 (0.0):
(anargha rāghava 1.54) / uddāma dyumaṇi dyuti vyatikara prakrīḍad arkopala
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461611 (0.0):
uddāmadantarucipallavitārdhacandra VidSrk_4.12a *(41a) / uddāmadyumaṇidyutivyatikaraprakrīḍadarkopala VidSrk_31.5a *(985a)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12928700 (0.035):
MSS_6803 1 uddāmadyumaṇidyutivyatikaraprakrīḍadarkopala jvālājālajaṭālajā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24286988 (0.035):
kacchasthalīm adhiśerate // VidSrk_31.4 *(984) //. / uddāmadyumaṇidyutivyatikaraprakrīḍadarkopala $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10897708 (0.035):
kacchasthalīm adhiśerate // VidSrk_31.4 *(984) //. / uddāmadyumaṇidyutivyatikaraprakrīḍadarkopala
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16111066 (0.049):
śiśiramadhurām+eṇās+kacchasthalīm+adhiśerate // VidSrk_31.4 *(984) // / uddāmadyumaṇidyutivyatikaraprakrīḍadarkopalajvālājālakaṭālajāṅgalataṭīniṣkūjakoyaṣṭayas+
uddeśa sphurad indra cāpa valaya jvālāpadeśād aho VidSrk_10.18 *(232)c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12847684 (0.0):
MSS_2610 2 uddeśasphuradindracāpavalayajvālāpadeśādaho dahyante
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26067929 (0.0):
sphuṭam amī tarṣeṇa paryāvilāḥ & / uddeśa sphurad indra cāpa valaya jvālāpadeśād aho % dahyante katham
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342870 (0.0):
sphuṭam amī tarṣeṇa paryāvilāḥ / / uddeśa sphurad indra cāpa valaya jvālāpadeśād aho dahyante katham
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461651 (0.0):
uddīptāgnir asau munir vijayate yasyodare jīryataḥ VidSrk_36.19a *(1211a) / uddeśasphuradindracāpavalayajvālāpadeśād aho VidSrk_10.18c *(232c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16089707 (0.0):
vyāmohāt+apiban+apas+sphuṭam+amī tarṣeṇa paryāvilās+ / / uddeśasphuradindracāpavalayajvālāpadeśāt+aho
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24266783 (0.034):
sphuṭam amī tarṣeṇa paryāvilāḥ & / uddeśasphuradindracāpavalayajvālāpadeśād aho % dahyante katham
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877502 (0.034):
sphuṭam amī tarṣeṇa paryāvilāḥ / / uddeśasphuradindracāpavalayajvālāpadeśād aho dahyante katham
uddhūmair bīja koṣoccaṭana paṭu ravaiḥ sarṣapa kṣoda kūṭaiḥ VidSrk_13.13
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26070413 (0.0):
daṇḍa vyāghaṭṭanābhiḥ krama pihita rucau bodhyamāne kṛśānau & / uddhūmair bīja koṣoccaṭana paṭu ravaiḥ sarṣapa kṣoda kūṭaiḥ % koṇe koṇe
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345356 (0.0):
krama pihita rucau bodhyamāne kṛśānau / / uddhūmair bīja koṣoccaṭana paṭu ravaiḥ sarṣapa kṣoda kūṭaiḥ koṇe koṇe
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461673 (0.0):
uddhārāya tayor gatā iva punas trāsān nivṛttā iva VidSrk_17.39c *(503c) / uddhūmair bījakoṣoccaṭanapaṭuravaiḥ sarṣapakṣodakūṭaiḥ VidSrk_13.13c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24269144 (0.0):
kramapihitarucau bodhyamāne kṛśānau & / uddhūmair bījakoṣoccaṭanapaṭuravaiḥ sarṣapakṣodakūṭaiḥ % koṇe koṇe
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10879865 (0.0):
kramapihitarucau bodhyamāne kṛśānau / / uddhūmair bījakoṣoccaṭanapaṭuravaiḥ sarṣapakṣodakūṭaiḥ koṇe koṇe khalānāṃ
udbhinna stana kuḍmala dvayam uraḥ kiṃcit kapola sthalīṃ VidSrk_15.9
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461711 (0.0):
udbuddhaḥ paridhūya pakṣatipuṭaṃ pārāvataḥ saspṛham VidSrk_35.7b *(1154b) / udbhinnastanakuḍmaladvayam uraḥ kiṃcit kapolasthalīṃ VidSrk_15.9a *(342a)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12929659 (1.192):
MSS_6843 1 udbhinnastanakuḍmaladvayamuraḥ kiṃcit kapolasthalīṃ limpatyeva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26071094 (1.192):
vapur api ca tasyā vijayate // VidSrk_15.8 *(341) // / udbhinna stana kuḍmala dvayam uraḥ kiṃcit kapola sthalīṃ $ limpaty eva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346037 (1.192):
api ca tasyā vijayate // VidSrk_15.8 *(341) // / udbhinna stana kuḍmala dvayam uraḥ kiṃcit kapola sthalīṃ limpaty eva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24269773 (1.192):
api ca tasyā vijayate // VidSrk_15.8 *(341) //. / udbhinnastanakuḍmaladvayam uraḥ kiṃcit kapolasthalīṃ $ limpaty eva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10880492 (1.192):
ca tasyā vijayate // VidSrk_15.8 *(341) //. / udbhinnastanakuḍmaladvayam uraḥ kiṃcit kapolasthalīṃ limpaty eva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16092923 (0.049):
prakāmam+pronmajjat+vapus+api ca tasyās+vijayate // VidSrk_15.8 *(341) // / udbhinnastanakuḍmaladvayam+uras+kiṃcit+kapolasthalīm+
udbhedais tārakāṇāṃ viyati parigate paścimāśām upetā VidSrk_27.10 *(867)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461729 (0.0):
udbhinnastabakāvataṃsasubhagāḥ preṅkhanmarunnartitāḥ VidSrk_8.17a *(168a) / udbhedais tārakāṇāṃ viyati parigate paścimāśām upetā VidSrk_27.10b *(867b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16107722 (0.048):
udbhedais+tārakāṇām+viyati parigate paścimāśām+upetā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12925741 (0.049):
MSS_6653 1 utsarpaddhūmalekhātviṣi tamasi manāgvisphuli gāyamānair / udbhedaistārakāṇāṃ viyati parigate paścimāśāmupetā /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26086363 (0.057):
utsarpad dhūma lekhā tviṣi tamasi manāg visphuliṅgāyamānair $ udbhedais / tārakāṇāṃ viyati parigate paścimāśām upetā &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17361307 (0.057):
utsarpad dhūma lekhā tviṣi tamasi manāg visphuliṅgāyamānair udbhedais / tārakāṇāṃ viyati parigate paścimāśām upetā /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24283843 (0.057):
utsarpaddhūmalekhātviṣi tamasi manāg visphuliṅgāyamānair $ udbhedais / tārakāṇāṃ viyati parigate paścimāśām upetā &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10894563 (0.057):
utsarpaddhūmalekhātviṣi tamasi manāg visphuliṅgāyamānair udbhedais / tārakāṇāṃ viyati parigate paścimāśām upetā /
udyat kunda latānta ketaka bhṛtaḥ kacchāḥ saric chrotasāṃ VidSrk_10.3
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26067467 (0.0):
śailābhoga bhuvo bhavanti kakubhaḥ kādambinī śyāmalāḥ & / udyat kunda latānta ketaka bhṛtaḥ kacchāḥ saric chrotasāṃ %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342409 (0.0):
bhavanti kakubhaḥ kādambinī śyāmalāḥ / / udyat kunda latānta ketaka bhṛtaḥ kacchāḥ saric chrotasāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461738 (0.0):
udbhedais tārakāṇāṃ viyati parigate paścimāśām upetā VidSrk_27.10b *(867b) / udyatkundalatāntaketakabhṛtaḥ kacchāḥ saricchrotasām VidSrk_10.3c *(217c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24266356 (0.0):
bhavanti kakubhaḥ kādambinīśyāmalāḥ & / udyatkundalatāntaketakabhṛtaḥ kacchāḥ saricchrotasām %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877074 (0.0):
kakubhaḥ kādambinīśyāmalāḥ / / udyatkundalatāntaketakabhṛtaḥ kacchāḥ saricchrotasām
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16089245 (0.033):
śailābhogabhuvas+bhavanti kakubhas+kādambinīśyāmalās+ / / udyatkundalatāntaketakabhṛtas+kacchās+saricchrotasām+
udyad dūratara prasārita karaḥ karṣaty asau tat kṣaṇāt VidSrk_29.25
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087912 (0.0):
eṣa dhig iti krodhād ivālohitaḥ & / udyad dūratara prasārita karaḥ karṣaty asau tat kṣaṇāt %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362857 (0.0):
eṣa dhig iti krodhād ivālohitaḥ / / udyad dūratara prasārita karaḥ karṣaty asau tat kṣaṇāt
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818707 (0.019):
MSS_0982 2 udyaddūrataraprasāritakaraḥ karṣatyasau tatkṣaṇāt
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13373848 (0.021):
prodyaddūrataraprasāritakaraḥ karṣatyasau tatkṣaṇāt
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23078225 (0.021):
prodyaddūrataraprasāritakaraḥ karṣatyasau tatkṣaṇāt
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461762 (0.021):
udyantu nāma subahūni mahāmahāṃsi VidSrk_36.10a *(1202a) / udyan dūrataraprasāritakaraḥ karṣaty asau tatkṣaṇāt VidSrk_29.25c *(921c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24285288 (0.021):
udyan dūrataraprasāritakaraḥ karṣaty asau tatkṣaṇāt %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10896011 (0.021):
udyan dūrataraprasāritakaraḥ karṣaty asau tatkṣaṇāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 909734 (0.046):
prodyaddūrataraprasāritakaraḥ karṣatyasau tatkṣaṇā tphullatkairavakoṣaniḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16109272 (0.060):
udyan+dūrataraprasāritakaras+karṣati+asau tatkṣaṇāt+
udyantaḥ śata candritāmbara talaṃ te bindavaḥ saindhavāḥ VidSrk_6.10
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26064211 (0.0):
jīyāsuḥ śakulākṛter bhagavataḥ puccha cchaṭācchoṭanād $ udyantaḥ / śata candritāmbara talaṃ te bindavaḥ saindhavāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17339154 (0.0):
jīyāsuḥ śakulākṛter bhagavataḥ puccha cchaṭācchoṭanād udyantaḥ / śata candritāmbara talaṃ te bindavaḥ saindhavāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461747 (0.0):
udyatkundalatāntaketakabhṛtaḥ kacchāḥ saricchrotasām VidSrk_10.3c *(217c) / udyantaḥ śatacandritāmbaratalaṃ te bindavaḥ saindhavāḥ VidSrk_6.10b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24263300 (0.0):
jīyāsuḥ śakulākṛter bhagavataḥ pucchachaṭāchoṭanād $ udyantaḥ / śatacandritāmbaratalaṃ te bindavaḥ saindhavāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10874018 (0.0):
jīyāsuḥ śakulākṛter bhagavataḥ pucchachaṭāchoṭanād udyantaḥ / śatacandritāmbaratalaṃ te bindavaḥ saindhavāḥ /
udvācyās tata cañcavo laya vaśād utkṣipta pādā muhuḥ VidSrk_10.22 *(236)b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12925092 (0.0):
MSS_6626 1 utpucchānatadhūtapakṣatatayo jhātkāriṇo vibhramair / udvācyāstatacañcavo layavaśādutkṣiptapādā muhuḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068048 (0.0):
utpucchānata dhūta pakṣa tatayo jhātkāriṇo vibhramair $ udvācyās / tata cañcavo laya vaśād utkṣipta pādā muhuḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342989 (0.0):
utpucchānata dhūta pakṣa tatayo jhātkāriṇo vibhramair udvācyās / tata cañcavo laya vaśād utkṣipta pādā muhuḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461790 (0.0):
udyātān apahāya vigraham iha srotaḥpratīpān api VidSrk_5.9c *(79c) / udvācyās tatacañcavo layavaśād utkṣiptapādā muhuḥ VidSrk_10.22b *(236b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24266908 (0.0):
utpucchānatadhūtapakṣatatayo jhātkāriṇo vibhramair $ udvācyās tatacañcavo / layavaśād utkṣiptapādā muhuḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877627 (0.0):
utpucchānatadhūtapakṣatatayo jhātkāriṇo vibhramair udvācyās tatacañcavo / layavaśād utkṣiptapādā muhuḥ /
unnālālaka bhañjanāni kabarī pāśeṣu śikṣā raso VidSrk_15.2 *(335)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26070920 (0.0):
vīryamitrasya | (Skmsa.u.ka. 482 rājokasya, Spdśā.pa. 3274, Smvsū.mu. / unnālālaka bhañjanāni kabarī pāśeṣu śikṣā raso $ dantānāṃ parikarma
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345863 (0.0):
vīryamitrasya | (Skmsa.u.ka. 482 rājokasya, Spdśā.pa. 3274, Smvsū.mu. / unnālālaka bhañjanāni kabarī pāśeṣu śikṣā raso dantānāṃ parikarma
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461827 (0.0):
unnatibhājaḥ samprati santi vipakṣāḥ paraṃ girayaḥ VidSrk_41.15b *(1395b) / unnālālakabhañjanāni kabarīpāśeṣu śikṣāraso VidSrk_15.2a *(335a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24269606 (0.0):
/conj/ /Ingalls, @layaḥ /edKG} / unnālālakabhañjanāni kabarīpāśeṣu śikṣāraso $ dantānāṃ parikarma
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10880325 (0.0):
/conj/ /Ingalls, @layaḥ /edKG} / unnālālakabhañjanāni kabarīpāśeṣu śikṣāraso dantānāṃ parikarma nīvinahanaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16092749 (0.0):
\conj\ \Ingalls, @layaḥ \edKG} / unnālālakabhañjanāni kabarīpāśeṣu śikṣārasas+
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12923078 (0.063):
MSS_6527 1 uttālālakabhañjanāni kabarīpāśeṣu śikṣāraso dantānāṃ parikarma
unmagna cañcala vanāni vanāpagānām VidSrk_11.24 *(289)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461854 (0.0):
unnīyānyayuvāsyakālimakarīṃ tāruṇyaramyām imāṃ VidSrk_49.15c *(1652c) / unmagnacañcalavanāni vanāpagānām VidSrk_11.24a *(289a)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12931985 (0.021):
ślāghyaguṇasya kasyacidasau mārgaḥ samunmīlati // / MSS_6955 1 unmagnacañcalavanāni vanāpagānām āśyānasaikatatara
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24268321 (0.026):
grāsatrāsapracalaśapharasmeranīrās taṭinyaḥ // VidSrk_11.23 *(288) // / ḍimbokasya / unmagnacañcalavanāni vanāpagānām $ āśyānasaikatataraṅgaparaṃparāṇi &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10879041 (0.026):
grāsatrāsapracalaśapharasmeranīrās taṭinyaḥ // VidSrk_11.23 *(288) // / ḍimbokasya / unmagnacañcalavanāni vanāpagānām āśyānasaikatataraṅgaparaṃparāṇi /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26069540 (0.044):
ḍimbokasya (Skmsa.u.ka. 1319) / unmagna cañcala vanāni vanāpagānām $ āśyānasaikata taraṅga paramparāṇi &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344481 (0.044):
ḍimbokasya (Skmsa.u.ka. 1319) / unmagna cañcala vanāni vanāpagānām āśyānasaikata taraṅga paramparāṇi /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16091367 (0.063):
VidSrk_11.23 *(288) // / ḍimbokasya / unmagnacañcalavanāni vanāpagānām+āśyānasaikatataraṅgaparaṃparāṇi /
unmagnaṃ yat sphurati ca manāk kumbhayor dvandvam etat VidSrk_15.32
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26071796 (0.0):
unmagnaṃ yat sphurati ca manāk kumbhayor dvandvam etat % tan manye 'syā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346740 (0.0):
unmagnaṃ yat sphurati ca manāk kumbhayor dvandvam etat tan manye 'syā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461863 (0.0):
unmagnacañcalavanāni vanāpagānām VidSrk_11.24a *(289a) / unmagnaṃ yat sphurati ca manāk kumbhayor dvandvam etat VidSrk_15.32c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24270451 (0.0):
unmagnaṃ yat sphurati ca manāk kumbhayor dvandvam etat % tan manye 'syāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881169 (0.0):
unmagnaṃ yat sphurati ca manāk kumbhayor dvandvam etat tan manye 'syāḥ
unmajjatā yauvana vāraṇena VidSrk_16.30 *(413)c / unmajjati dvirada kumbha taṭī ca yatra VidSrk_16.43 *(426)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461873 (0.0):
unmagnaṃ yat sphurati ca manāk kumbhayor dvandvam etat VidSrk_15.32c / unmajjatā yauvanavāraṇena VidSrk_16.30c *(413c)
unmatteva bhramati bhavato vallabhā hanta kīrtiḥ VidSrk_32.2 *(996)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090201 (0.0):
deśe deśe vipaṇiṣu tathā catvare pāna goṣṭhyām % unmatteva bhramati / bhavato vallabhā hanta kīrtiḥ // VidSrk_32.2 *(996) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365145 (0.0):
deśe deśe vipaṇiṣu tathā catvare pāna goṣṭhyām unmatteva bhramati bhavato / vallabhā hanta kīrtiḥ // VidSrk_32.2 *(996) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461878 (0.0):
unmajjati dviradakumbhataṭī ca yatra VidSrk_16.43c *(426c) / unmatteva bhramati bhavato vallabhā hanta kīrtiḥ VidSrk_32.2d *(996d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24287366 (0.0):
gehe gehe vipaṇiṣu tathā catvare pānagoṣṭhyām % unmatteva bhramati bhavato / vallabhā hanta kīrtiḥ // VidSrk_32.2 *(996) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898086 (0.0):
gehe gehe vipaṇiṣu tathā catvare pānagoṣṭhyām unmatteva bhramati bhavato / vallabhā hanta kīrtiḥ // VidSrk_32.2 *(996) //.
unmīlat kuṭaja prahāsiṣu girer ālambya sānūn itaḥ VidSrk_10.1 *(215)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26067407 (0.0):
yūthikā sumanasām ujjṛmbhitaṃ jālakaiḥ & / unmīlat kuṭaja prahāsiṣu girer ālambya sānūn itaḥ % prāg bhāreṣu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342349 (0.0):
yūthikā sumanasām ujjṛmbhitaṃ jālakaiḥ / / unmīlat kuṭaja prahāsiṣu girer ālambya sānūn itaḥ prāg bhāreṣu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461913 (0.0):
unmīlati kavipuṅgavacane ca purāṇapuruṣe ca VidSrk_50.31b *(1728b) / unmīlatkuṭajaprahāsiṣu girer ālambya sānūn itaḥ VidSrk_10.1c *(215c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24266303 (0.0):
yūthikāsumanasām ujjṛmbhitaṃ jālakaiḥ & / unmīlatkuṭajaprahāsiṣu girer ālambya sānūn itaḥ % prāgbhāreṣu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877021 (0.0):
yūthikāsumanasām ujjṛmbhitaṃ jālakaiḥ / / unmīlatkuṭajaprahāsiṣu girer ālambya sānūn itaḥ prāgbhāreṣu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16089191 (0.022):
paryanteṣu ca yūthikāsumanasām+ujjṛmbhitam+jālakais+ / / unmīlatkuṭajaprahāsiṣu gires+ālambya sānūn+itas+
unmīlanti mṛṇāla komala ruco rājīva saṃvartikā VidSrk_29.14 *(910)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12932529 (0.0):
MSS_6978 1 unmīlanti mṛṇālakomalaruco rājīvasaṃvartikā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087577 (0.0):
kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1218, rājaśekharasya) / unmīlanti mṛṇāla komala ruco rājīva saṃvartikā $ saṃvarta vrata vṛttayaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362522 (0.0):
kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1218, rājaśekharasya) / unmīlanti mṛṇāla komala ruco rājīva saṃvartikā saṃvarta vrata vṛttayaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461921 (0.0):
unmīlatkuṭajaprahāsiṣu girer ālambya sānūn itaḥ VidSrk_10.1c *(215c) / unmīlanti mṛṇālakomalaruco rājīvasaṃvartikā VidSrk_29.14a *(910a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24284979 (0.0):
iva candro 'bhyudayate // VidSrk_29.13 *(909) //. / unmīlanti mṛṇālakomalaruco rājīvasaṃvartikā $ saṃvartavratavṛttayaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895702 (0.0):
iva candro 'bhyudayate // VidSrk_29.13 *(909) //. / unmīlanti mṛṇālakomalaruco rājīvasaṃvartikā saṃvartavratavṛttayaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16108944 (0.017):
kaṭākṣebhyas+bibhyat+nibhṛtam+iva candras+abhyudayate // VidSrk_29.13 / unmīlanti mṛṇālakomalarucas+rājīvasaṃvartikāsaṃvartavratavṛttayas+katipaye
unmīlan nava mālatī parimalaḥ kiṃ tena vismaryate VidSrk_21.17 *(651)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354831 (0.0):
mugdhe cumbatu nāma cañcalatayā bhṛṅgaḥ kvacit kandalīm / unmīlan nava mālatī parimalaḥ kiṃ tena vismaryate // VidSrk_21.17 *(651)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26079884 (0.029):
mugdhe cumbatu nāma cañcalatayā bhṛṅgaḥ kvacit kandalīm % / unmīlan nava mālatī parimalaḥ kiṃ tena vismaryate // VidSrk_21.17 *(651)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461926 (0.041):
unmīlanti mṛṇālakomalaruco rājīvasaṃvartikā VidSrk_29.14a *(910a) / unmīlannavamālatīparimalaḥ kiṃ tena vismaryate VidSrk_21.17d *(651d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10888650 (0.044):
mugdhe cumbatu nāma cañcalatayā bhṛṅgaḥ kvacit kandalīm / unmīlannavamālatīparimalaḥ kiṃ tena vismaryate // VidSrk_21.17 *(651) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24277933 (0.052):
mugdhe cumbatu nāma cañcalatayā bhṛṅgaḥ kvacit kandalīm % / unmīlannavamālatīparimalaḥ kiṃ tena vismaryate // VidSrk_21.17 *(651) //.
unmeyākulaśībhir añjali puṭair grāhyā mṛṇālāṅkuraiḥ VidSrk_29.56 *(952)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26088733 (0.0):
mauktika dāma gumphana vidhau yogya cchaviḥ prāg abhūt & / unmeyākulaśībhir añjali puṭair grāhyā mṛṇālāṅkuraiḥ % pātavyā ca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363678 (0.0):
mauktika dāma gumphana vidhau yogya cchaviḥ prāg abhūt / / unmeyākulaśībhir añjali puṭair grāhyā mṛṇālāṅkuraiḥ pātavyā ca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461993 (0.0):
unmūlito 'pi marutā bata vāridurga VidSrk_33.72c *(1090c) / unmeyākulaśībhir añjalipuṭair grāhyā mṛṇālāṅkuraiḥ VidSrk_29.56c *(952c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24286032 (0.0):
mauktikadāmagumphanavidhau yogya cchaviḥ prāg abhūt & / unmeyākulaśībhir añjalipuṭair grāhyā mṛṇālāṅkuraiḥ % pātavyā ca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10896753 (0.0):
mauktikadāmagumphanavidhau yogya cchaviḥ prāg abhūt / / unmeyākulaśībhir añjalipuṭair grāhyā mṛṇālāṅkuraiḥ pātavyā ca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16110049 (0.024):
yā+iyam+mauktikadāmagumphanavidhau yogyacchavis+prāk+abhūt / / unmeyākulaśībhiḥ+añjalipuṭaiḥ+grāhyāḥ+mṛṇālāṅkuraiḥ
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21976785 (0.046):
utsecyā kalaśībhirañjalipuṭairgrāhyā mṛṇālāṅkuraiḥ pātavyā ca
upakaraṇam apūrvaṃ mālyam indur madhūni VidSrk_14.10 *(332)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26070841 (0.0):
tribhuvana jaya siddhyai yasya śṛṅgāra mūrter % upakaraṇam apūrvaṃ mālyam / indur madhūni // VidSrk_14.10 *(332) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345784 (0.0):
tribhuvana jaya siddhyai yasya śṛṅgāra mūrter upakaraṇam apūrvaṃ mālyam / indur madhūni // VidSrk_14.10 *(332) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27461998 (0.0):
unmeyākulaśībhir añjalipuṭair grāhyā mṛṇālāṅkuraiḥ VidSrk_29.56c *(952c) / upakaraṇam apūrvaṃ mālyam indur madhūni VidSrk_14.10d *(332d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24269535 (0.0):
tribhuvanajayasiddhyai yasya śṛṅgāramūrter % upakaraṇam apūrvaṃ mālyam / indur madhūni // VidSrk_14.10 *(332) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10880254 (0.0):
tribhuvanajayasiddhyai yasya śṛṅgāramūrter upakaraṇam apūrvaṃ mālyam indur / madhūni // VidSrk_14.10 *(332) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16092673 (0.040):
śṛṅgāramūrtes+upakaraṇam+apūrvam+mālyam+indus+madhūni // VidSrk_14.10
upaprākārāgraṃ prahiṇu nayane tarkaya manāg VidSrk_16.64 *(447)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12934526 (0.0):
MSS_7091 1 upaprākārāgraṃ prahiṇu nayane tarkaya manāg anākāśe ko'yaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348872 (0.0):
bhavabhūteḥ (mā.mā. 1.24) / upaprākārāgraṃ prahiṇu nayane tarkaya manāg anākāśe ko 'yaṃ galita hariṇaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462038 (0.0):
upanayati kapole lolakarṇapravāla VidSrk_8.32a *(183a) / upaprākārāgraṃ prahiṇu nayane tarkaya manāg VidSrk_16.64a *(447a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24272473 (0.0):
bhavabhūteḥ / upaprākārāgraṃ prahiṇu nayane tarkaya manāg $ anākāśe ko 'yaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10883188 (0.0):
bhavabhūteḥ / upaprākārāgraṃ prahiṇu nayane tarkaya manāg anākāśe ko 'yaṃ galitahariṇaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16095739 (0.0):
bhavabhūtes+ / upaprākārāgram+prahiṇu nayane tarkaya manāk+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073928 (0.036):
bhavabhūteḥ (mā.mā. 1.24) / upaprākārāgraṃ prahiṇu nayane tarkaya manāg $ anākāśe ko 'yaṃ
upari kabarī bandha granther atha grathitāṅgurīn VidSrk_17.45 *(509)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12934780 (0.0):
MSS_7107 1 upari kabarībandhagrantheratha grathitāṅgulī nijabhujalate
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075576 (0.0):
upari kabarī bandha granther atha grathitāṅgurīn $ nija bhuja late tiryak
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350518 (0.0):
upari kabarī bandha granther atha grathitāṅgurīn nija bhuja late tiryak
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462042 (0.0):
upaprākārāgraṃ prahiṇu nayane tarkaya manāg VidSrk_16.64a *(447a) / upari kabarībandhagranther atha grathitāṅgulī VidSrk_17.45a *(509a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274004 (0.0):
upari kabarībandhagranther atha grathitāṅgulī $ nijabhujalate tiryak
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884719 (0.0):
upari kabarībandhagranther atha grathitāṅgulī nijabhujalate tiryak tanvyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16097348 (0.060):
upari kabarībandhagranthes+atha grathitāṅgulī
upari bharād ivotsalitayā chaṭayā gaganaṃ VidSrk_27.5 *(862)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462063 (0.0):
upari ghanaṃ ghanapaṭalaṃ dūre kāntā tad etad āpatitam VidSrk_23.40a / uparibharād ivotsalitayā chaṭayā gaganaṃ VidSrk_27.5c *(862c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24283706 (0.026):
ravidhāmabhir utkvathataḥ & / uparibharād ivotsalitayā chaṭayā gaganaṃ % pratinavasaṃdhyayā sapadi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10894426 (0.026):
utkvathataḥ / / uparibharād ivotsalitayā chaṭayā gaganaṃ pratinavasaṃdhyayā sapadi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26086220 (0.030):
ravi dhāmabhir utkvathataḥ & / upari bharād ivotsalitayā chaṭayā gaganaṃ % prati nava saṃdhyayā sapadi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17361164 (0.030):
ravi dhāmabhir utkvathataḥ / / upari bharād ivotsalitayā chaṭayā gaganaṃ prati nava saṃdhyayā sapadi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16107576 (0.060):
uparibharāt+iva+utsalitayā chaṭayā gaganam+pratinavasaṃdhyayā sapadi
upari vighaṭamāna prauḍha tāpiñja nīlaḥ VidSrk_10.2 *(216)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462067 (1.192):
uparibharād ivotsalitayā chaṭayā gaganaṃ VidSrk_27.5c *(862c) / uparivighaṭamānaprauḍhatāpiñjanīlaḥ VidSrk_10.2c *(216c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24266326 (0.026):
uparivighaṭamānaprauḍhatāpiñjanīlaḥ % śrayati śikharam adrer nūtanas
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877044 (0.026):
uparivighaṭamānaprauḍhatāpiñjanīlaḥ śrayati śikharam adrer nūtanas
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26067432 (0.043):
uttareṇa śravantīm & / upari vighaṭamāna prauḍha tāpiñja nīlaḥ % śrayati śikharam adrer nūtanas
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342374 (0.043):
śravantīm / / upari vighaṭamāna prauḍha tāpiñja nīlaḥ śrayati śikharam adrer nūtanas
uṣasi guru samakṣaṃ lajjamānā mṛgākṣīr VidSrk_20.5 *(616)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078804 (0.0):
kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1113) / uṣasi guru samakṣaṃ lajjamānā mṛgākṣīr $ atirutam anukartuṃ rājakīre
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353747 (0.0):
kasyacit | (Skmsa.u.ka. 1113) / uṣasi guru samakṣaṃ lajjamānā mṛgākṣīr atirutam anukartuṃ rājakīre
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462165 (0.034):
ulkālokaiḥ sphuradbhir nijavadanaguhotsarpibhir vīkṣitebhyaś VidSrk_44.2c / uṣasi gurusamakṣaṃ lajjamānā mṛgākṣī VidSrk_20.5a *(616a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24276940 (0.034):
āvṛṇoti vivṛṇoti cekṣate % labdharatnam iva duḥkhito janaḥ // VidSrk_20.4 / uṣasi gurusamakṣaṃ lajjamānā mṛgākṣī $ ratirutam anukartuṃ rājakīre
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10887656 (0.034):
āvṛṇoti vivṛṇoti cekṣate labdharatnam iva duḥkhito janaḥ // VidSrk_20.4 / uṣasi gurusamakṣaṃ lajjamānā mṛgākṣī ratirutam anukartuṃ rājakīre pravṛtte
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16100425 (0.034):
VidSrk_20.4 *(615) // / uṣasi gurusamakṣam+lajjamānā mṛgākṣī ratirutam+anukartum+rājakīre pravṛtte
ūnasya nūnaṃ paripūraṇāya VidSrk_16.60 *(443)c / ūrvor antarayor niṣeduṣi karau kṛtvā kukūlānale VidSrk_12.9 *(301)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26069878 (0.0):
kṛtvā pṛṣṭhatare paṭac caram atha jyotiḥ prataṅkāṅkayoḥ $ ūrvor antarayor / niṣeduṣi karau kṛtvā kukūlānale &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344819 (0.0):
kṛtvā pṛṣṭhatare paṭac caram atha jyotiḥ prataṅkāṅkayoḥ ūrvor antarayor / niṣeduṣi karau kṛtvā kukūlānale /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462176 (0.0):
uṣasi gurusamakṣaṃ lajjamānā mṛgākṣī VidSrk_20.5a *(616a) / ūnasya nūnaṃ paripūraṇāya VidSrk_16.60c *(443c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24268633 (0.0):
kṛtvā pṛṣṭhatare paṭaccaram atha jyotiḥprataṅkāṅkayor $ ūrvor antarayor / niṣeduṣi karau kṛtvā kukūlānale &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10879353 (0.0):
kṛtvā pṛṣṭhatare paṭaccaram atha jyotiḥprataṅkāṅkayor ūrvor antarayor / niṣeduṣi karau kṛtvā kukūlānale /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16091709 (0.034):
ūrvos+antarayos+niṣeduṣi karau kṛtvā kukūlānale /
ṛkṣasya kroḍa sandhi prahita mukhatayā maṇḍalī bhūta mūrter VidSrk_41.29
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26101365 (0.0):
nāhillasya / ṛkṣasya kroḍa sandhi prahita mukhatayā maṇḍalī bhūta mūrter $ ārāt
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17376313 (0.0):
nāhillasya / ṛkṣasya kroḍa sandhi prahita mukhatayā maṇḍalī bhūta mūrter ārāt suptasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462190 (0.029):
ūrvor gāḍhanipīḍanena jaghane pāṇiṃ ca ruddhvānayā VidSrk_21.56c *(690c) / ṛkṣasya kroḍasaṃdhiprahitamukhatayā maṇḍalībhūtamūrter VidSrk_41.29a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12938922 (0.051):
MSS_7329 1 ṛkṣasya kroḍasaṃdhiprahitamukhatayā maṇḍalībhūtamūrter ārāt
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24297737 (0.051):
nāhillasya / ṛkṣasya kroḍasaṃdhiprahitamukhatayā maṇḍalībhūtamūrter $ ārāt suptasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10908448 (0.051):
nāhillasya / ṛkṣasya kroḍasaṃdhiprahitamukhatayā maṇḍalībhūtamūrter ārāt suptasya vīra
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16122351 (0.051):
nāhillasya / ṛkṣasya kroḍasaṃdhiprahitamukhatayā maṇḍalībhūtamūrtes+
ekatrāsana saṃsthitiḥ parihatā pratudgamād dūratas VidSrk_21.5 *(639)a
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187455 (0.0):
(khaṇḍitā) / ekatrāsanasaṃsthitiḥ parihatā pratudgamād dūratas
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26079462 (0.0):
amaroḥ | (Svsu.ā. 1625, Skmsa.u.ka. 719) / ekatrāsana saṃsthitiḥ parihatā pratudgamād dūratas $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354405 (0.0):
amaroḥ | (Svsu.ā. 1625, Skmsa.u.ka. 719) / ekatrāsana saṃsthitiḥ parihatā pratudgamād dūratas tāmbūlānayana cchalena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462209 (0.032):
ekagarbhoṣitāḥ snigdhā VidSrk_43.8a *(1525a) / ekatrāsanasaṃsthitiḥ parihṛtā pratyudgamād dūratas VidSrk_21.5a *(639a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24277547 (0.032):
ekatrāsanasaṃsthitiḥ parihṛtā pratyudgamād dūratas $ tāmbūlāracanacchalena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10888264 (0.032):
ekatrāsanasaṃsthitiḥ parihṛtā pratyudgamād dūratas tāmbūlāracanacchalena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16101064 (0.043):
ekatra+āsanasaṃsthitis+parihṛtā pratyudgamāt+dūratas+
eka dvi prabhṛti krameṇa gaṇanām eṣām ivāstaṃ yatāṃ VidSrk_30.5 *(961)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12942069 (0.0):
MSS_7503 1 ekadviprabhṛtikrameṇa gaṇanāmeṣāmivāstaṃ yatāṃ kurvāṇā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26089035 (0.0):
(anargha rāghava 2.4) / eka dvi prabhṛti krameṇa gaṇanām eṣām ivāstaṃ yatāṃ $ kurvāṇā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363980 (0.0):
(anargha rāghava 2.4) / eka dvi prabhṛti krameṇa gaṇanām eṣām ivāstaṃ yatāṃ kurvāṇā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462217 (0.0):
ekatrāsanasaṃsthitiḥ parihṛtā pratyudgamād dūratas VidSrk_21.5a *(639a) / ekadviprabhṛtikrameṇa gaṇanām eṣām ivāstaṃ yatāṃ VidSrk_30.5a *(961a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24286305 (0.0):
niṣkrāmadbhramaraughasambhramabharād ambhojam ujjṛmbhate // VidSrk_30.4 / ekadviprabhṛtikrameṇa gaṇanām eṣām ivāstaṃ yatāṃ $ kurvāṇā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10897026 (0.0):
niṣkrāmadbhramaraughasambhramabharād ambhojam ujjṛmbhate // VidSrk_30.4 / ekadviprabhṛtikrameṇa gaṇanām eṣām ivāstaṃ yatāṃ kurvāṇā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16110334 (0.0):
niṣkrāmadbhramaraughasambhramabharāt+ambhojam+ujjṛmbhate // VidSrk_30.4 / ekadviprabhṛtikrameṇa gaṇanām+eṣām+iva+astam+yatām+
ekam eva baliṃ baddhvā VidSrk_16.10 *(393)a / ekasyā nayane pidyāya vihita krīḍānubandha cchalaḥ VidSrk_19.45 *(603)b
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187492 (0.0):
dṛṣṭvaikāsanasaṃsthite priyatame paścād upetyādarād / ekasyā nayane pidyāya vihitakrīḍānubandhacchalaḥ |
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078403 (0.0):
dṛṣṭvaikāsana saṃshtite priyatame paścād upetyādarād $ ekasyā nayane / pidyāya vihita krīḍānubandha cchalaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353346 (0.0):
dṛṣṭvaikāsana saṃshtite priyatame paścād upetyādarād ekasyā nayane pidyāya / vihita krīḍānubandha cchalaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462222 (0.0):
ekadviprabhṛtikrameṇa gaṇanām eṣām ivāstaṃ yatāṃ VidSrk_30.5a *(961a) / ekam eva baliṃ baddhvā VidSrk_16.10a *(393a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462265 (0.006):
ekasya śāmyati snehād VidSrk_37.16c *(1228c) / ekasyā nayane nimīlya vihitakrīḍānubandhacchalaḥ VidSrk_19.45b *(603b)
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21971272 (0.043):
dṛṣṭravaikāsanasaṃsthite priyatame paścādupetyādarād ekasyā nayane / nimīlya vihitakrīḍānubandhacchalaḥ /"
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1727878 (0.043):
ekasyā nayane nimīlya vihita krīḍānubandha cchalaḥ |
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24276573 (0.043):
dṛṣṭvaikāsanasaṃsthite priyatame paścād upetyādarād $ ekasyā nayane / nimīlya vihitakrīḍānubandhacchalaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10887289 (0.043):
dṛṣṭvaikāsanasaṃsthite priyatame paścād upetyādarād ekasyā nayane nimīlya / vihitakrīḍānubandhacchalaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16094359 (0.043):
lāvaṇyapallavāṅgau maṅgalakalaśau stanau+asyās+ // VidSrk_16.9 *(392) // / ekam+eva balim+baddhvā jagāma haris+unnatim /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 886896 (0.047):
dṛṣṭvaikāsanasaṃsthite priyatame paścādupetyādarā dekasyā nayane pidhāya / vihitakrīḍānubandhacchalaḥ /"
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26072525 (0.060):
lāvaṇya pallavāṅgau maṅgala kalaśau stanāv asyāḥ // VidSrk_16.9 *(392) //* / ekam eva baliṃ baddhvā $ jagāma harir unnatim &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347468 (0.060):
lāvaṇya pallavāṅgau maṅgala kalaśau stanāv asyāḥ // VidSrk_16.9 *(392) //* / ekam eva baliṃ baddhvā jagāma harir unnatim /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24271142 (0.060):
lāvaṇyapallavāṅgau maṅgalakalaśau stanāv asyāḥ // VidSrk_16.9 *(392) //* / ekam eva baliṃ baddhvā $ jagāma harir unnatim &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881859 (0.060):
lāvaṇyapallavāṅgau maṅgalakalaśau stanāv asyāḥ // VidSrk_16.9 *(392) //* / ekam eva baliṃ baddhvā jagāma harir unnatim /
ekasyāpi mano bhuvas tad abalāpāṅgair jagan nirjaye VidSrk_1.8 *(9)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060724 (0.0):
ekasyāpi mano bhuvas tad abalāpāṅgair jagan nirjaye $ kāmaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17335668 (0.0):
ekasyāpi mano bhuvas tad abalāpāṅgair jagan nirjaye kāmaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462272 (0.024):
ekasyāpi manobhuvas tadabalāpāṅgair jagannirjaye VidSrk_1.8a *(9a)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12943555 (0.063):
MSS_7584 1 ekasyāpi manobhuvastadabalāpāṅgairjagannirjaye kāmaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259945 (0.063):
ekasyāpi manobhuvas tadabalāpāṅgair jagannirjaye $ kāmaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870665 (0.063):
ekasyāpi manobhuvas tadabalāpāṅgair jagannirjaye kāmaṃ
ekākiny api setu bandha rahitān saptāpi vārāṃ nidhīn VidSrk_32.18 *(1012)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090682 (0.031):
ekākiny api setu bandha rahitān saptāpi vārāṃ nidhīn % helābhis tava deva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365626 (0.031):
ekākiny api setu bandha rahitān saptāpi vārāṃ nidhīn helābhis tava deva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462364 (0.060):
ekākiny api yāmi tad varam itaḥ śrotas tamālākulaṃ VidSrk_24.1c *(807c) / ekākiny api setubandhurahitān saptāpi vārāṃnidhīn VidSrk_32.18c *(1012c)
ekāgrāṃ yad dadhati bhagavaty uṣṇa bhānau ca bhaktiṃ VidSrk_16.61 *(444)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073854 (0.0):
ekāgrāṃ yad dadhati bhagavaty uṣṇa bhānau ca bhaktiṃ % tat prāpus te
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348796 (0.0):
ekāgrāṃ yad dadhati bhagavaty uṣṇa bhānau ca bhaktiṃ tat prāpus te sutanu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462378 (0.0):
ekākiny api setubandhurahitān saptāpi vārāṃnidhīn VidSrk_32.18c *(1012c) / ekāgrāṃ yad dadhati bhagavaty uṣṇabhānau ca bhaktiṃ VidSrk_16.61c *(444c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24272407 (0.0):
ekāgrāṃ yad dadhati bhagavaty uṣṇabhānau ca bhaktiṃ % tat prāpus te sutanu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10883122 (0.0):
ekāgrāṃ yad dadhati bhagavaty uṣṇabhānau ca bhaktiṃ tat prāpus te sutanu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16095670 (0.0):
ekāgrām+yat+dadhati bhagavati+uṣṇabhānau ca bhaktim+
ekāvalībhir avadhūta iva stanebhyaḥ VidSrk_28.8 *(892)b / ekī bhūte kuca kalaśayor vāsasi śyāma sūkṣme VidSrk_10.47 *(261)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068685 (0.0):
lūne kālāñjana paricaye śīkaraiḥ kāmam akṣṇor $ ekī bhūte kuca kalaśayor / vāsasi śyāma sūkṣme &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343626 (0.0):
lūne kālāñjana paricaye śīkaraiḥ kāmam akṣṇor ekī bhūte kuca kalaśayor / vāsasi śyāma sūkṣme /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462391 (0.0):
ekādhīnaṃ kathayati manas tāvad eṣā daśā te VidSrk_22.16c *(715c) / ekāvalībhir avadhūta iva stanebhyaḥ VidSrk_28.8b *(892b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462409 (0.0):
ekīkṛtya śirodharopari śanaiḥ pāṇḍūdare pakṣatī VidSrk_35.6b *(1153b) / ekībhūte kucakalaśayor vāsasi śyāmasūkṣme VidSrk_10.47b *(261b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24267510 (0.033):
lūne kālāñjanaparicaye śīkaraiḥ kāmam akṣṇor $ ekībhūte kucakalaśayor / vāsasi śyāmasūkṣme &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878230 (0.033):
lūne kālāñjanaparicaye śīkaraiḥ kāmam akṣṇor ekībhūte kucakalaśayor vāsasi / śyāmasūkṣme /
ekenaiva davānala vyatikaraḥ soḍhaḥ paraṃ śākhinā VidSrk_33.6 *(1024)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365996 (0.0):
hā kaṣṭaṃ phala lolupair apasṛtaṃ śākhāmṛgaiś cañcalair ekenaiva / davānala vyatikaraḥ soḍhaḥ paraṃ śākhinā // VidSrk_33.6 *(1024) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462424 (0.0):
ekenāpi payodhinā jalamucas te pūritāḥ koṭiśo VidSrk_33.29a *(1047a) / ekenaiva davānalavyatikaraḥ soḍhaḥ paraṃ śākhinā VidSrk_33.6d *(1024d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898873 (0.0):
hā kaṣṭaṃ phalalolupair apasṛtaṃ śākhāmṛgaiś cañvalair ekenaiva / davānalavyatikaraḥ soḍhaḥ paraṃ śākhinā // VidSrk_33.6 *(1024) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26091049 (1.192):
hā kaṣṭaṃ phala lolupair apasṛtaṃ śākhāmṛgaiś cañcalair % ekenaiva / davānala vyatikaraḥ soḍhaḥ paraṃ śākhinā // VidSrk_33.6 *(1024) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24288153 (1.192):
hā kaṣṭaṃ phalalolupair apasṛtaṃ śākhāmṛgaiś cañvalair % ekenaiva / davānalavyatikaraḥ soḍhaḥ paraṃ śākhinā // VidSrk_33.6 *(1024) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16112297 (0.046):
ekena+eva davānalavyatikaras+soḍhas+param+śākhinā // VidSrk_33.6 *(1024)
eko jayati sad vṛttaḥ VidSrk_17.55 *(519)a / eṇaṃ tyajāsya vimale nayane gṛhāṇa VidSrk_16.15 *(398)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462478 (0.0):
eko loke kathayati narasyeṣṭajāte nisargaṃ VidSrk_8.33c *(184c) / eṇaṃ tyajāsya vimale nayane gṛhāṇa VidSrk_16.151b *(398b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075892 (1.192):
ca dvi candraṃ nabhaḥ // VidSrk_17.54 *(518) // / eko jayati sad vṛttaḥ $ kiṃ punar dvau susaṃhatau &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350834 (1.192):
dvi candraṃ nabhaḥ // VidSrk_17.54 *(518) // / eko jayati sad vṛttaḥ kiṃ punar dvau susaṃhatau /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26072630 (0.021):
maikaṃ tamaḥ stabakam ūrdhvam apākṛthās tvam $ eṇaṃ tyajāsya vimale nayane / gṛhāṇa &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347573 (0.021):
maikaṃ tamaḥ stabakam ūrdhvam apākṛthās tvam eṇaṃ tyajāsya vimale nayane / gṛhāṇa /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24271233 (0.021):
maikaṃ tamaḥstabakam ūrdhvam apākṛthās tvam $ eṇaṃ tyajāsya vimale nayane / gṛhāṇa &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881950 (0.021):
maikaṃ tamaḥstabakam ūrdhvam apākṛthās tvam eṇaṃ tyajāsya vimale nayane / gṛhāṇa /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16094455 (0.021):
mā+ekam+tamaḥstabakam+ūrdhvam+apākṛthās+tvam+eṇam+tyaja+asya vimale nayane / gṛhāṇa /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462443 (0.023):
ekaivāsilatāvadhūḥ VidSrk_41.60b *(1440b) / eko jayati sadvṛttaḥ VidSrk_17.55a *(519a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274302 (0.023):
ca dvicandraṃ nabhaḥ // VidSrk_17.54 *(518) //. / eko jayati sadvṛttaḥ $ kiṃ punar dvau susaṃhatau &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10885017 (0.023):
dvicandraṃ nabhaḥ // VidSrk_17.54 *(518) //. / eko jayati sadvṛttaḥ kiṃ punar dvau susaṃhatau /
eṇīdṛśaḥ kusuma cāpa narendra dattā VidSrk_20.17 *(628)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462480 (0.0):
eṇaṃ tyajāsya vimale nayane gṛhāṇa VidSrk_16.151b *(398b) / eṇīdṛśaḥ kusumacāpanarendradatta VidSrk_20.17c *(628c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26079154 (0.062):
eṇīdṛśaḥ kusuma cāpa narendra dattā % jaitra praśastir iva citra lipir
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354097 (0.062):
eṇīdṛśaḥ kusuma cāpa narendra dattā jaitra praśastir iva citra lipir
eṇīdṛśāṃ daśati locana danta śūkaḥ VidSrk_17.35 *(499)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075356 (0.0):
yāvan na vakra gatir añjana nīla rocir % eṇīdṛśāṃ daśati / locana danta śūkaḥ // VidSrk_17.35 *(499) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350299 (0.0):
yāvan na vakra gatir añjana nīla rocir eṇīdṛśāṃ daśati locana danta śūkaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462486 (0.037):
eṇīdṛśaḥ kusumacāpanarendradatta VidSrk_20.17c *(628c) / eṇīdṛśāṃ daśati locanadantaśūkaḥ VidSrk_17.35d *(499d)
eṇī dṛśāṃ makara ketu niketanāni VidSrk_19.24 *(582)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462500 (0.0):
eṇīdṛśāṃ daśati locanadantaśūkaḥ VidSrk_17.35d *(499d) / eṇīdṛśāṃ makaraketuniketanāni VidSrk_19.24c *(582c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16099491 (0.038):
śītkāravanti daramīlitalocanāni romāñcamuñcitanugharmakaṇāvalīni / / eṇīdṛśām+makaraketuniketanāni vandāmahe suratavibhramaceṣṭitāni //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26077836 (0.039):
sītkāravanti dara mīlita locanāni $ romāñca muñci makara ketu niketanāni & / eṇī dṛśāṃ makara ketu niketanāni % vandāmahe surata vibhrama ceṣṭitāni //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352780 (0.039):
sītkāravanti dara mīlita locanāni romāñca muñci makara ketu niketanāni / / eṇī dṛśāṃ makara ketu niketanāni vandāmahe surata vibhrama ceṣṭitāni //
eṇīdṛśāṃ rabhasa hāsam ivārabhante VidSrk_29.53 *(949)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462506 (0.0):
eṇīdṛśāṃ makaraketuniketanāni VidSrk_19.24c *(582c) / eṇīdṛśāṃ rabhasahāsam ivārabhante VidSrk_29.53b *(949b)
eṇī yāti vilokya bāla śalabhān śaṣpāṅkurāditsayā VidSrk_10.5 *(219)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12947269 (0.0):
MSS_7775 1 eṇī yāti vilokya bālaśalabhān śaṣpāṅkurāditsayā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26067523 (0.0):
bhavabhūter amī (mā.mā. 9.17) / eṇī yāti vilokya bāla śalabhān śaṣpāṅkurāditsayā $ chatrī kuḍmalakāni
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342465 (0.0):
bhavabhūter amī (mā.mā. 9.17) / eṇī yāti vilokya bāla śalabhān śaṣpāṅkurāditsayā chatrī kuḍmalakāni
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462515 (0.0):
eṇīdṛśāṃ rabhasahāsam ivārabhante VidSrk_29.53b *(949b) / eṇī yāti vilokya bālaśalabhāñ śaṣpāṅkurāditsayā VidSrk_10.5a *(219a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24266407 (0.0):
bhavabhūter amī / eṇī yāti vilokya bālaśalabhāñ śaṣpāṅkurāditsayā $ chatrīkuḍmalakāni
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877125 (0.0):
bhavabhūter amī / eṇī yāti vilokya bālaśalabhāñ śaṣpāṅkurāditsayā chatrīkuḍmalakāni rakṣati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16089302 (0.0):
bhavabhūtes+amī / eṇī yāti vilokya bālaśalabhān+śaṣpāṅkurāditsayā
etaj jagan nayana hāri ghanaṃ tamo 'sya VidSrk_27.16 *(873)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462520 (0.0):
eṇī yāti vilokya bālaśalabhāñ śaṣpāṅkurāditsayā VidSrk_10.5a *(219a) / etaj jagannayanahāri ghanaṃ tamo 'sya VidSrk_27.16c *(873c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26086533 (0.060):
sindhūdvṛtendu kalaśa skhalad aṃśu toyaiḥ & / etaj jagan nayana hāri ghanaṃ tamo 'sya % pṛṣṭhe śriyaṃ vitata kuntalavat
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17361477 (0.060):
sindhūdvṛtendu kalaśa skhalad aṃśu toyaiḥ / / etaj jagan nayana hāri ghanaṃ tamo 'sya pṛṣṭhe śriyaṃ vitata kuntalavat
etat tarkaya kairava klama hare śṛṅgāra dīkṣā gurau VidSrk_29.4 *(900)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087295 (0.0):
sphaṭikopalaiḥ kim aghaṭi dyāv āpṛthivyor vapuḥ & / etat tarkaya kairava klama hare śṛṅgāra dīkṣā gurau % dikkāntāmukure
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362240 (0.0):
sphaṭikopalaiḥ kim aghaṭi dyāv āpṛthivyor vapuḥ / / etat tarkaya kairava klama hare śṛṅgāra dīkṣā gurau dikkāntāmukure
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462552 (0.019):
etat tarkaya kairavaklamahare śṛṅgāradīkṣāgurau VidSrk_29.4c *(900c)
etat tv adṛṣṭa caram aśruta vārtam etāḥ VidSrk_33.12 *(1030)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462557 (0.0):
etat tarkaya kairavaklamahare śṛṅgāradīkṣāgurau VidSrk_29.4c *(900c) / etat tv adṛṣṭacaram aśrutavārtam etāḥ VidSrk_33.12c *(1030c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16112472 (0.038):
yuktam+tyajanti madhupās+sumanovināśakāle yat+enam+avanīruham+etat+astu / / etat+tu+adṛṣṭacaram+aśrutavārtam+etās+śākhātvacas+api
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26091240 (0.045):
astu & / etat tv adṛṣṭa caram aśruta vārtam etāḥ % śākhā tvaco 'pi tanu kāṇḍa samās
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366183 (0.045):
astu / / etat tv adṛṣṭa caram aśruta vārtam etāḥ śākhā tvaco 'pi tanu kāṇḍa samās
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24288315 (0.045):
astu & / etat tv adṛṣṭacaram aśrutavārtam etāḥ % śākhātvaco 'pi tanukāṇḍasamās
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10899034 (0.045):
yuktaṃ tyajanti madhupāḥ sumanovināśa kāle yad enam avanīruham etad astu / etat tv adṛṣṭacaram aśrutavārtam etāḥ śākhātvaco 'pi tanukāṇḍasamās
etat sādhana utsaheta sa jagaj jetuṃ kathaṃ manmathas VidSrk_16.20 *(403)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26072772 (0.0):
madhuvratamayī paṅktir guṇaḥ kārmuke & / etat sādhana utsaheta sa jagaj jetuṃ kathaṃ manmathas % tasyāmogham amūr
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347715 (0.0):
madhuvratamayī paṅktir guṇaḥ kārmuke / / etat sādhana utsaheta sa jagaj jetuṃ kathaṃ manmathas tasyāmogham amūr
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462974 (0.023):
evaṃsādanam utsaheta sa jagaj jetuṃ kathaṃ manmathaṃ VidSrk_16.20c *(403c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24271369 (0.023):
evaṃsādanam utsaheta sa jagaj jetuṃ kathaṃ manmathaṃ % tasyāmogham amūr
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10882086 (0.023):
evaṃsādanam utsaheta sa jagaj jetuṃ kathaṃ manmathaṃ tasyāmogham amūr
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16094597 (0.023):
evaṃsādanam+utsaheta sa jagat+jetum+katham+manmatham+
etad dadhāti nava yauvana nartakasya VidSrk_15.4 *(337)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462579 (0.0):
etat soḍhavato 'pi duḥsthagṛhiṇaḥ kiṃ brūmahe durdaśām VidSrk_39.7c / etad dadhāti navayauvananartakasya VidSrk_15.4a *(337a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24269659 (0.021):
prathayati ca dṛśyaṃ prati janam // VidSrk_15.3 *(336) //. / etau rājaśekharasya / etad dadhāti navayauvananartakasya $ kaśmīrajacchuritatālakayugmalakṣmīm &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10880378 (0.021):
prathayati ca dṛśyaṃ prati janam // VidSrk_15.3 *(336) //. / etau rājaśekharasya / etad dadhāti navayauvananartakasya kaśmīrajacchuritatālakayugmalakṣmīm /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16092805 (0.021):
manovṛttim+draṣṭus+prathayati ca dṛśyam+prati janam // VidSrk_15.3 *(336) / etau rājaśekharasya / etat+dadhāti navayauvananartakasya kaśmīrajacchuritatālakayugmalakṣmīm /
etad locanam utpala bhrama vaśāt padma bhramād ānanaṃ VidSrk_16.50 *(433)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12948909 (0.0):
MSS_7851 1 etallocanamutpalabhramavaśāt padmabhramādānanaṃ bhrāntyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073571 (0.0):
jaladhi mathanāyāsam aviśan // VidSrk_16.49 *(432) // / etad locanam utpala bhrama vaśāt padma bhramād ānanaṃ $ bhrāntyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348513 (0.0):
jaladhi mathanāyāsam aviśan // VidSrk_16.49 *(432) // / etad locanam utpala bhrama vaśāt padma bhramād ānanaṃ bhrāntyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462597 (0.0):
etan mandavipakvatindukaphalaśyāmodarāpāṇḍura VidSrk_49.27a *(1664a) / etal locanam utpalabhramavaśāt padmabhramād ānanaṃ VidSrk_16.50a *(433a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24272132 (0.0):
jaladhimathanāyāsam aviśan // VidSrk_16.49 *(432) //. / etal locanam utpalabhramavaśāt padmabhramād ānanaṃ $ bhrāntyā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10882848 (0.0):
jaladhimathanāyāsam aviśan // VidSrk_16.49 *(432) //. / etal locanam utpalabhramavaśāt padmabhramād ānanaṃ bhrāntyā bimbaphalasya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16095379 (0.0):
yat+asya+arthe+atyartham+jaladhimathanāyāsam+aviśan // VidSrk_16.49 *(432) / etat+locanam+utpalabhramavaśāt+padmabhramāt+ānanam+
etasmin avadāta kāntini kuca dvandve kuraṅgī dṛśaḥ VidSrk_16.16 *(399)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26072648 (0.0):
anukartu kāmaḥ // VidSrk_16.15 *(398) // / etasmin avadāta kāntini kuca dvandve kuraṅgī dṛśaḥ $ saṃkrānta pratibimbam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347591 (0.0):
anukartu kāmaḥ // VidSrk_16.15 *(398) // / etasmin avadāta kāntini kuca dvandve kuraṅgī dṛśaḥ saṃkrānta pratibimbam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462629 (0.0):
etasmin divasasya madhyasamaye vāto 'pi caṇḍātapa VidSrk_31.2a *(982a) / etasminn avadātakāntini kucadvandve kuraṅgīdṛśaḥ VidSrk_16.16a *(399a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24271251 (0.0):
anukartukāmaḥ // VidSrk_16.151 *(398) // / etasminn avadātakāntini kucadvandve kuraṅgīdṛśaḥ $ saṃkrāntapratibimbam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881968 (0.0):
anukartukāmaḥ // VidSrk_16.151 *(398) // / etasminn avadātakāntini kucadvandve kuraṅgīdṛśaḥ saṃkrāntapratibimbam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16094474 (0.0):
bhavān+anukartukāmas+ // VidSrk_16.151 *(398) // / etasmin+avadātakāntini kucadvandve kuraṅgīdṛśas+
etasmin divasasya madhya samaye vāto 'pi caṇḍātapa VidSrk_31.2 *(982)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12949263 (0.0):
MSS_7863 1 etasmin divasasya madhyasamaye vāto'pi caṇḍātapa trāseneva na
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26089689 (0.0):
jhillī toya kaṇābhiṣeka sukhito nidrāyate vānaraḥ // VidSrk_31.1 *(981) // / etasmin divasasya madhya samaye vāto 'pi caṇḍātapa $ trāseneva na
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17364633 (0.0):
jhillī toya kaṇābhiṣeka sukhito nidrāyate vānaraḥ // VidSrk_31.1 *(981) // / etasmin divasasya madhya samaye vāto 'pi caṇḍātapa trāseneva na saṃcaraty
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462621 (0.0):
etasmin kusume svabhāvamahati prāyo mahīyaḥ phalaṃ VidSrk_33.45a *(1063a) / etasmin divasasya madhyasamaye vāto 'pi caṇḍātapa VidSrk_31.2a *(982a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24286903 (0.0):
jhillītoyakaṇābhiṣekasukhito nidrāyate vānaraḥ // VidSrk_31.1 *(981) //. / etasmin divasasya madhyasamaye vāto 'pi caṇḍātapa $ trāseneva na
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10897623 (0.0):
jhillītoyakaṇābhiṣekasukhito nidrāyate vānaraḥ // VidSrk_31.1 *(981) //. / etasmin divasasya madhyasamaye vāto 'pi caṇḍātapa trāseneva na saṃcaraty
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16110975 (0.019):
jhillītoyakaṇābhiṣekasukhitas+nidrāyate vānaras+ // VidSrk_31.1 *(981) // / etasmin+divasasya madhyasamaye vātas+api caṇḍātapatrāsena+iva na
etasminn udayāsta bhūdhara taru dvandvāntarāle tatair VidSrk_29.60 *(956)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462637 (0.0):
etasminn udayāstabhūdharatarudvandvāntarāle tatair VidSrk_29.60c *(956c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26088881 (1.192):
kavalayann ekāntatas tarkaya & / etasminn udayāsta bhūdhara taru dvandvāntarāle tatair % ebhir bhāti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363826 (1.192):
kavalayann ekāntatas tarkaya / / etasminn udayāsta bhūdhara taru dvandvāntarāle tatair ebhir bhāti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24286166 (0.059):
etasminn udayāstabhūdharatarudvandvāntarāle tatair % ebhir bhāti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10896887 (0.059):
etasminn udayāstabhūdharatarudvandvāntarāle tatair ebhir bhāti
etasmin mada jarjarair upacite kambūravāḍambaraiḥ VidSrk_10.15 *(229)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462649 (1.192):
etasmin pracalākināṃ pracalatām udvejitāḥ kūjitair VidSrk_47.1c *(1577c) / etasmin madajarjarair upacite kambūravāḍambaraiḥ VidSrk_10.15a *(229a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24266692 (0.012):
virahiṇo yāsyanti soḍhuṃ niśāḥ // VidSrk_10.14 *(228) //. / etasmin madajarjarair upacite kambūravāḍambaraiḥ $ staimityaṃ manaso
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877411 (0.012):
virahiṇo yāsyanti soḍhuṃ niśāḥ // VidSrk_10.14 *(228) //. / etasmin madajarjarair upacite kambūravāḍambaraiḥ staimityaṃ manaso diśaty
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12949361 (0.021):
MSS_7867 1 etasmin madajarjarairupacite kambūravāḍambaraiḥ staimityaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26067833 (0.051):
kasyacit (Skmsa.u.ka. 1302) / etasmin mada jarjarair upacite kambūravāḍambaraiḥ $ staimityaṃ manaso
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342775 (0.051):
kasyacit (Skmsa.u.ka. 1302) / etasmin mada jarjarair upacite kambūravāḍambaraiḥ staimityaṃ manaso diśaty
etasyā yad uras taṭī parisare yad bālya cāpalyayoḥ VidSrk_15.30 *(363)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26071739 (0.0):
etasyā yad uras taṭī parisare yad bālya cāpalyayoḥ % sthāne
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346683 (0.0):
etasyā yad uras taṭī parisare yad bālya cāpalyayoḥ sthāne
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462662 (0.0):
etasya paśya vihagasya gatis tvam eva VidSrk_33.70d *(1088d) / etasyā yad urastaṭīparisare yad bālyacāpalyayoḥ VidSrk_15.30c *(363c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24270393 (0.033):
etasyā yad urastaṭīparisare yad bālyacāpalyayoḥ % sthāne
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881112 (0.033):
etasyā yad urastaṭīparisare yad bālyacāpalyayoḥ sthāne
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16093578 (0.045):
etasyās+yat+urastaṭīparisare yat+bālyacāpalyayos+
etāvat sakhi vedmi kevalam ahaṃ tasyāṅga saṅge punaḥ VidSrk_19.14 *(572)c
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12984421 (0.0):
ślathamekhalāguṇadhṛtaṃ kiṃcinnitambe sthitam / / MSS_9483 2 etāvat sakhi vedmi kevalamahaṃ tasyāṅgasaṅge punaḥ ko'sau kāsmi
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21974607 (0.0):
ślathamekhalāguṇadhṛtaṃ kiñcinnitambe sthitam / / etāvatsakhi vedmi kevalamahaṃ tasyāṅgasaṅge punaḥ ko 'sau kāsmi rataṃ nu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26077522 (0.0):
ślatha mekhalā guṇa dhṛtaṃ kiṃcin nitambe sthitam & / etāvat sakhi vedmi kevalam ahaṃ tasyāṅga saṅge punaḥ % ko 'sau kāsmi rataṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352466 (0.0):
ślatha mekhalā guṇa dhṛtaṃ kiṃcin nitambe sthitam / / etāvat sakhi vedmi kevalam ahaṃ tasyāṅga saṅge punaḥ ko 'sau kāsmi rataṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462725 (0.0):
etāvat tu hṛdi vyathāṃ vitanute yat prāktanaiḥ karmabhir VidSrk_42.22c / etāvat sakhi vedmi kevalam ahaṃ tasyāṅgasaṅge punaḥ VidSrk_19.14c *(572c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24275769 (0.0):
ślathamekhalāguṇadhṛtaṃ kiṃcin nitambe sthitam & / etāvat sakhi vedmi kevalam ahaṃ tasyāṅgasaṅge punaḥ % ko 'sau kāsmi rataṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10886484 (0.0):
ślathamekhalāguṇadhṛtaṃ kiṃcin nitambe sthitam / / etāvat sakhi vedmi kevalam ahaṃ tasyāṅgasaṅge punaḥ ko 'sau kāsmi rataṃ tu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16099209 (0.030):
etāvat+sakhi vedmi kevalam+aham+tasya+aṅgasaṅge punas+
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190170 (0.047):
etāvatsakhi vedmi sāmpratamahaṃ tasyāṅgasaṅge punaḥ
etāvad bahu yad babhūva katham apy ekatra manvantare VidSrk_17.24 *(488)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462732 (0.0):
etāvat sakhi vedmi kevalam ahaṃ tasyāṅgasaṅge punaḥ VidSrk_19.14c *(572c) / etāvad bahu yad babhūva katham apy ekatra manvantare VidSrk_17.24c *(488c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273552 (0.0):
etāvad bahu yad babhūva katham apy ekatra manvantare % nirmāṇaṃ vapuṣo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884267 (0.0):
etāvad bahu yad babhūva katham apy ekatra manvantare nirmāṇaṃ vapuṣo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16096860 (0.0):
etāvat+bahu yat+babhūva katham+api+ekatra manvantare
etāḥ ketaka bheda vāsita puro vātāḥ patad vārayo VidSrk_10.14 *(228)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26067815 (0.0):
snigdha dhvāna vibhāvitoru jaladonnāhā raṭat kambavaḥ & / etāḥ ketaka bheda vāsita puro vātāḥ patad vārayo % na pratyemi janasya yad
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342757 (0.0):
snigdha dhvāna vibhāvitoru jaladonnāhā raṭat kambavaḥ / / etāḥ ketaka bheda vāsita puro vātāḥ patad vārayo na pratyemi janasya yad
etāḥ paṅkila kūla rūḍha nalada stambhāḥ kvaṇat kambavaḥ VidSrk_10.40
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068521 (0.0):
niryad vaṃśa karīra koṭaya iva kṣoṇī bhṛto bhogibhiḥ // VidSrk_10.39 / śatānandasya / etāḥ paṅkila kūla rūḍha nalada stambhāḥ kvaṇat kambavaḥ $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343462 (0.0):
niryad vaṃśa karīra koṭaya iva kṣoṇī bhṛto bhogibhiḥ // VidSrk_10.39 / śatānandasya / etāḥ paṅkila kūla rūḍha nalada stambhāḥ kvaṇat kambavaḥ
ete kuñcita jānavo nava jale nirvānti gharmāhatā VidSrk_10.24 *(238)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068119 (0.0):
uraḥ sa pakṣati talaṃ gāḍhaṃ spṛśanto muhuḥ & / ete kuñcita jānavo nava jale nirvānti gharmāhatā % bhūyaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343060 (0.0):
sa pakṣati talaṃ gāḍhaṃ spṛśanto muhuḥ / / ete kuñcita jānavo nava jale nirvānti gharmāhatā bhūyaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462805 (0.0):
ete kiṃśukaśākhino 'pi malinair aṅgāritāḥ kuḍmalaiḥ VidSrk_23.8c *(759c) / ete kuñcitajānavo navajale nirvānti gharmāhatā VidSrk_10.24c *(238c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24266977 (0.0):
sapakṣatitalaṃ gāḍhaṃ spṛśanto muhuḥ & / ete kuñcitajānavo navajale nirvānti gharmāhatā % bhūyaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877696 (0.0):
sapakṣatitalaṃ gāḍhaṃ spṛśanto muhuḥ / / ete kuñcitajānavo navajale nirvānti gharmāhatā bhūyaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16089913 (0.062):
ete kuñcitajānavas+navajale nirvānti gharmāhatās+
etenaivāsya lāghavam VidSrk_16.76 *(459)d / enāṃ varṇayitā smaro yadi sa ced vaidarbhyam abhyasyati VidSrk_16.36
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26073183 (0.0):
rekhā kāpi rada cchade ca sutanor gātre ca tat kāminīṃ % enāṃ varṇayitā / smaro yadi sa ced vaidarbhyam abhyasyati // VidSrk_16.36 *(419) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17348129 (0.0):
rekhā kāpi rada cchade ca sutanor gātre ca tat kāminīṃ enāṃ varṇayitā / smaro yadi sa ced vaidarbhyam abhyasyati // VidSrk_16.36 *(419) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462942 (0.0):
ete snigdhatamā iti mā mā kṣudreṣu kuruta viśvāsam VidSrk_38.43a *(1296a) / enāṃ varṇayitā smaro yadi sa ced vaidarbhyam abhyasyati VidSrk_16.36d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24271770 (0.0):
rekhā kāpi radacchade ca sutanor gātre ca tat kāminīm % enāṃ varṇayitā / smaro yadi sa ced vaidarbhyam abhyasyati // VidSrk_16.36 *(419) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10882486 (0.0):
rekhā kāpi radacchade ca sutanor gātre ca tat kāminīm enāṃ varṇayitā smaro / yadi sa ced vaidarbhyam abhyasyati // VidSrk_16.36 *(419) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16095007 (0.058):
rekhā kā+api radacchade ca sutanos+gātre ca tat+kāminīm+ / enām+varṇayitā smaras+yadi sa cet+vaidarbhyam+abhyasyati // VidSrk_16.36
ebhir bhāti gabhasti tantu paṭalaiḥ śvetorṇa nābhaḥ śaśī VidSrk_29.60
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363836 (0.0):
etasminn udayāsta bhūdhara taru dvandvāntarāle tatair ebhir bhāti / gabhasti tantu paṭalaiḥ śvetorṇa nābhaḥ śaśī // VidSrk_29.60 *(956) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26088886 (1.192):
etasminn udayāsta bhūdhara taru dvandvāntarāle tatair % ebhir bhāti / gabhasti tantu paṭalaiḥ śvetorṇa nābhaḥ śaśī // VidSrk_29.60 *(956) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27462947 (0.012):
enāṃ varṇayitā smaro yadi sa ced vaidarbhyam abhyasyati VidSrk_16.36d / ebhir bhāti gabhastitantupaṭalaiḥ śvetorṇanābhaḥ śaśī VidSrk_29.60d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24286171 (0.041):
etasminn udayāstabhūdharatarudvandvāntarāle tatair % ebhir bhāti / gabhastitantupaṭalaiḥ śvetorṇanābhaḥ śaśī // VidSrk_29.60 *(956) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10896893 (0.041):
etasminn udayāstabhūdharatarudvandvāntarāle tatair ebhir bhāti / gabhastitantupaṭalaiḥ śvetorṇanābhaḥ śaśī // VidSrk_29.60 *(956) //.
eṣa sāndra timire gaganānte VidSrk_29.35 *(931)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463001 (0.0):
eṣa tvāṃ kalitaḥ kalābhir udayaty agre śaśī pārvaṇaḥ VidSrk_33.84d / eṣa sāndratimire gaganānte VidSrk_29.35a *(931a)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12954517 (0.025):
MSS_8128 1 eṣa sāndratimire gaganānte vāriṇīva maline yamunāyāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26088216 (0.055):
haṃsasya hasann iva vibhramaṃ śaśī // VidSrk_29.34 *(930) // / bāṇasya / eṣa sāndra timire gaganānte $ vāriṇīva maline yamunāyāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363161 (0.055):
haṃsasya hasann iva vibhramaṃ śaśī // VidSrk_29.34 *(930) // / bāṇasya / eṣa sāndra timire gaganānte vāriṇīva maline yamunāyāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24285547 (0.055):
haṃsasya hasann iva vibhramaṃ śaśī // VidSrk_29.34 *(930) //. / bāṇasya / eṣa sāndratimire gaganānte $ vāriṇīva maline yamunāyāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10896268 (0.055):
haṃsasya hasann iva vibhramaṃ śaśī // VidSrk_29.34 *(930) //. / bāṇasya / eṣa sāndratimire gaganānte vāriṇīva maline yamunāyāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16109551 (0.055):
udayati gaganasarasi haṃsasya hasan+iva vibhramam+śaśī // VidSrk_29.34 / bāṇasya / eṣa sāndratimire gaganānte vāriṇi+iva maline yamunāyās+ /
eṣa sphāra mṛdaṅga nāda madhurair ambho mucām āravaiḥ VidSrk_10.8 *(222)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26067641 (0.0):
raṅga vasudhām utsṛjya padbhyāṃ tataḥ & / eṣa sphāra mṛdaṅga nāda madhurair ambho mucām āravaiḥ %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342583 (0.0):
raṅga vasudhām utsṛjya padbhyāṃ tataḥ / / eṣa sphāra mṛdaṅga nāda madhurair ambho mucām āravaiḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463009 (0.0):
eṣa sāndratimire gaganānte VidSrk_29.35a *(931a) / eṣa sphāramṛdaṅganādamadhurair ambhomucām āravair VidSrk_10.8c *(222c)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12982751 (0.025):
digbhāgānavalokya raṅgavasudhāmutsṛjya padbhyāṃ tataḥ / / MSS_9424 2 eṣa sphāramṛdaṅganādamadhurairambhomucāmāravair
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24266515 (0.029):
raṅgavasudhām utsṛjya padbhyāṃ tataḥ & / eṣa sphāramṛdaṅganādamadhurair ambhomucām āravair %
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877234 (0.029):
raṅgavasudhām utsṛjya padbhyāṃ tataḥ / / eṣa sphāramṛdaṅganādamadhurair ambhomucām āravair
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16089415 (0.031):
digbhāgān+avalokya raṅgavasudhām+utsṛjya padbhyām+tatas+ / / eṣa sphāramṛdaṅganādamadhurais+ambhomucām+āravais+
eṣāpi sva guṇānurūpa ramaṇābhāvād varākī hatā VidSrk_16.71 *(454)c
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7322454 (1.192):
eṣāpi svaguṇānurūparamaṇābhāvād varākī hatā ko 'rthaścetasi vedhasā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26074164 (1.192):
eṣāpi sva guṇānurūpa ramaṇābhāvād varākī hatā % ko 'rthaś cetasi vedhasā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349106 (1.192):
eṣāpi sva guṇānurūpa ramaṇābhāvād varākī hatā ko 'rthaś cetasi vedhasā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463029 (1.192):
eṣā kapolaphalake 'garupatravallī VidSrk_21.47c *(681c) / eṣāpi svaguṇānurūparamaṇābhāvād varākī hatā VidSrk_16.71c *(454c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24272688 (1.192):
eṣāpi svaguṇānurūparamaṇābhāvād varākī hatā % ko 'rthaś cetasi vedhasā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10883404 (1.192):
eṣāpi svaguṇānurūparamaṇābhāvād varākī hatā ko 'rthaś cetasi vedhasā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16095965 (0.038):
eṣā+api svaguṇānurūparamaṇābhāvāt+varākī hatā
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9456450 (0.064):
eṣāpi svayam eva tulya-ramaṇābhāvād varākī hatā / ko 'rthaś cetasi vedhasā vinihitas tanvyās tanuṃ tanvatā //[*21]
aindraṃ dhanuḥ pāṇḍu payo dhareṇa VidSrk_11.1 *(266)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343780 (0.030):
11. tataḥ śarad vrajyā / aindraṃ dhanuḥ pāṇḍu payo dhareṇa śarad dadhānārdra nakha kṣatābham /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463054 (0.054):
eṣo 'haṃ muditālikokilakulaṃ kurvan vanaṃ prāptavān VidSrk_8.19c *(170c) / aindraṃ dhanuḥ pāṇḍupayodhareṇa VidSrk_11.1a *(266a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068838 (0.058):
11. tataḥ śarad vrajyā / aindraṃ dhanuḥ pāṇḍu payo dhareṇa $ śarad dadhānārdra nakha kṣatābham &
airāvaṇanti kariṇaḥ phaṇino 'py aśeṣāḥ VidSrk_32.17 *(1011)a / aiśānam iva kapālaṃ sphuṭa lakṣma sphurati śaśibimbam VidSrk_29.54
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363634 (0.0):
kara mūla baddha pannaga viṣāgni dhūma hata madhyam /* / aiśānam iva kapālaṃ sphuṭa lakṣma sphurati śaśibimbam // VidSrk_29.54
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463070 (0.0):
aindraṃ dhanuḥ pāṇḍupayodhareṇa VidSrk_11.1a *(266a) / airāvaṇanti kariṇaḥ phaṇino 'py aśeṣāḥ VidSrk_32.17a *(1011a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10896712 (0.0):
kacamūlabaddhapannaganiśvāsaviṣāgnidhūmahatamadhyam /* / aiśānam iva kapālaṃ sphuṭalakṣma sphurati śaśibimbam // VidSrk_29.54
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16110010 (0.0):
kacamūlabaddhapannaganiśvāsaviṣāgnidhūmahatamadhyam / / aiśānam+iva kapālam+sphuṭalakṣma sphurati śaśibimbam // VidSrk_29.54
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090644 (5.960):
śiti kaṇṭham adri tanayā nīlāmbaraṃ revatī // VidSrk_32.16 *(1010) // / airāvaṇanti kariṇaḥ phaṇino 'py aśeṣāḥ $ śeṣanti hanta vihagā api
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365588 (5.960):
śiti kaṇṭham adri tanayā nīlāmbaraṃ revatī // VidSrk_32.16 *(1010) // / airāvaṇanti kariṇaḥ phaṇino 'py aśeṣāḥ śeṣanti hanta vihagā api haṃsitāraḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24287767 (5.960):
śitikaṇṭham adritanayā nīlāmbaraṃ revatī // VidSrk_32.16 *(1010) //. / airāvaṇanti kariṇaḥ phaṇino 'py aśeṣāḥ $ śeṣanti hanta vihagā api
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898487 (5.960):
śitikaṇṭham adritanayā nīlāmbaraṃ revatī // VidSrk_32.16 *(1010) //. / airāvaṇanti kariṇaḥ phaṇino 'py aśeṣāḥ śeṣanti hanta vihagā api haṃsitāraḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12958461 (0.020):
MSS_8327 2 aiśānamiva kapālaṃ sphuṭalakṣmā sphurati śaśibimbam //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12955949 (0.059):
MSS_8195 2 rājabhayaṃ caurabhayaṃ vadhakalahaḥ paśubhayaṃ ca syāt // / MSS_8196 1 airāvaṇanti kariṇaḥ phaṇino'pyaśeṣāḥ śeṣanti hanta vihagā api
oṣadhīśaṃ samādāya VidSrk_27.13 *(870)c / ka ekas tvaṃ puṣpāyudha mama samādhi vyayavidhau VidSrk_1.15 *(16)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12958115 (0.0):
MSS_8312 1 ka ekastvaṃ puṣpāyudha mama samādhivyayavidhau suparvāṇaḥ sarve
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060968 (0.0):
ka ekas tvaṃ puṣpāyudha mama samādhi vyayavidhau $ suparvāṇaḥ sarve yadi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17335913 (0.0):
ka ekas tvaṃ puṣpāyudha mama samādhi vyayavidhau suparvāṇaḥ sarve yadi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463106 (0.0):
ka iva hi guṇo yo 'smān kuryān nareśvaravallabhān VidSrk_42.10d *(1470d) / ka ekas tvaṃ puṣpāyudha mama samādhivyayavidhau VidSrk_1.15a *(16a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260196 (0.0):
ka ekas tvaṃ puṣpāyudha mama samādhivyayavidhau $ suparvāṇaḥ sarve yadi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870916 (0.0):
ka ekas tvaṃ puṣpāyudha mama samādhivyayavidhau suparvāṇaḥ sarve yadi
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082728 (1.192):
kas+ekas+tvam+puṣpāyudha mama samādhivyayavidhau
ka evaṃ jānīte nija kara puṭī koṭara gataṃ VidSrk_33.7 *(1025)c
Bhallata: Bhallatasataka (bhall_iu.htm.txt) 13195147 (0.0):
ka iva tena na mauktikaśaṅkayā Bhall_72b / ka evaṃ jānīte nijakarapuṭīkoṭaragataṃ Bhall_100c
Bhallata: Bhallatasataka (bhall_pu.htm.txt) 4330145 (0.0):
tṛṣṇātaralitamanobhir jalanidhiḥ / / ka evaṃ jānīte nijakarapuṭīkoṭaragataṃ kṣaṇād enaṃ tāmyattiminikaram
Bhallata: Bhallatasataka (bhall_xu.htm.txt) 23134311 (0.0):
tṛṣṇātaralitamanobhir jalanidhiḥ & / ka evaṃ jānīte nijakarapuṭīkoṭaragataṃ % kṣaṇād enaṃ tāmyattiminikaram
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12848805 (0.0):
MSS_2665 2 ka evaṃ jānīte nijakarapuṭīkoṭaragataṃ kṣaṇādenaṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13384769 (0.0):
śritosmābhistṛṣṇātaralitamanobhirjalanidhiḥ / / ka evaṃ jānīte nijakarapuṭīkoṭaragataṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23087453 (0.0):
'smābhistṛṣṇātaralitamanobhirjalanidhiḥ / / ka evaṃ jānīte nijakarapuṭīkoṭaragataṃ kṣaṇādenaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26091073 (0.0):
tṛṣṇā taralita manobhir jalanidhiḥ & / ka evaṃ jānīte nija kara puṭī koṭara gataṃ % kṣaṇādenaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366016 (0.0):
tṛṣṇā taralita manobhir jalanidhiḥ / / ka evaṃ jānīte nija kara puṭī koṭara gataṃ kṣaṇādenaṃ tāmyat timi makaram
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463121 (0.0):
ka ete sambandhān malayamarutaś cūtataravo VidSrk_40.13c *(1345c) / ka evaṃ jānīte nijakarapuṭīkoṭaragataṃ VidSrk_33.7c *(1025c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24288170 (0.0):
tṛṣṇātaralitamanobhir jalanidhiḥ & / ka evaṃ jānīte nijakarapuṭīkoṭaragataṃ % kṣaṇād enaṃ tāmyattimimakaram
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898890 (0.0):
tṛṣṇātaralitamanobhir jalanidhiḥ / / ka evaṃ jānīte nijakarapuṭīkoṭaragataṃ kṣaṇād enaṃ tāmyattimimakaram
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16112317 (0.0):
kas+evam+jānīte nijakarapuṭīkoṭaragatam+
kakārān paryanta dvi guṇa mata repha prasavinaḥ VidSrk_10.51 *(265)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068813 (0.0):
amuṣmin saṃnaddhe jala muci samabhyasya katicid $ kakārān / paryanta dvi guṇa mata repha prasavinaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343754 (0.0):
amuṣmin saṃnaddhe jala muci samabhyasya katicid kakārān / paryanta dvi guṇa mata repha prasavinaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463122 (0.051):
ka evaṃ jānīte nijakarapuṭīkoṭaragataṃ VidSrk_33.7c *(1025c) / kakārān paryantadviguṇamatarephaprasavinaḥ VidSrk_10.51b *(265b)
kakubhi kakubhi prāptāhārāḥ kulāyamahī ruhāṃ VidSrk_27.12 *(869)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26086435 (0.0):
svecchā dṛśyau diśaṃ bhṛśam ap pateḥ & / kakubhi kakubhi prāptāhārāḥ kulāyamahī ruhāṃ % śirasi śirasi svairaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17361379 (0.0):
diśaṃ bhṛśam ap pateḥ / / kakubhi kakubhi prāptāhārāḥ kulāyamahī ruhāṃ śirasi śirasi svairaṃ svairaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463132 (1.192):
kakārān paryantadviguṇamatarephaprasavinaḥ VidSrk_10.51b *(265b) / kakubhi kakubhi prāptāhārāḥ kulāyamahīruhāṃ VidSrk_27.12c *(869c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24283911 (0.043):
diśaṃ bhṛśam appateḥ & / kakubhi kakubhi prāptāhārāḥ kulāyamahīruhāṃ % śirasi śirasi svairaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10894631 (0.043):
diśaṃ bhṛśam appateḥ / / kakubhi kakubhi prāptāhārāḥ kulāyamahīruhāṃ śirasi śirasi svairaṃ svairaṃ
kacchāntāḥ kāśa tūlaiḥ pavana vaśa gatair meṣa yūthopameyāḥ VidSrk_11.18
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26069360 (0.0):
sadyaḥ snātānuliptā iva dadhati rucaṃ pallavāḥ kardamāṅkāḥ $ kacchāntāḥ / kāśa tūlaiḥ pavana vaśa gatair meṣa yūthopameyāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344301 (0.0):
sadyaḥ snātānuliptā iva dadhati rucaṃ pallavāḥ kardamāṅkāḥ kacchāntāḥ / kāśa tūlaiḥ pavana vaśa gatair meṣa yūthopameyāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463179 (0.0):
kacān bibhrāṇānāṃ daravikacamallīmukulinaḥ VidSrk_9.2b *(192b) / kacchāntāḥ kāśatūlaiḥ pavanavaśagatair meṣayūthopameyāḥ VidSrk_11.18b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24268147 (0.0):
sadyaḥsnātānuliptā iva dadhati rucaṃ pallavāḥ kardamāṅkāḥ $ kacchāntāḥ / kāśatūlaiḥ pavanavaśagatair meṣayūthopameyāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878866 (0.0):
sadyaḥsnātānuliptā iva dadhati rucaṃ pallavāḥ kardamāṅkāḥ kacchāntāḥ / kāśatūlaiḥ pavanavaśagatair meṣayūthopameyāḥ /
kañcit kālaṃ kvacid abhiratas tatra kas te 'parādhaḥ VidSrk_21.9 *(643)b
Rupa Gosvami (comp.): Padyavali (padyavlu.htm.txt) 7937394 (0.046):
kañcit kālaṃ kvacid abhiratas tatra kas te'parādhaḥ | / āgaskāriṇy aham iha yayā jīvitaṃ tad-viyoge
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26079608 (0.046):
kiṃ pādānte luṭhasi vimanāḥ svāmino hi svatantrāḥ $ kañcit kālaṃ kvacid / abhiratas tatra kas te 'parādhaḥ & / āgaskāriṇy aham iha yayā jīvitaṃ tad viyoge % bhartṛ prāṇāḥ striya iti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354551 (0.046):
kiṃ pādānte luṭhasi vimanāḥ svāmino hi svatantrāḥ kañcit kālaṃ kvacid / abhiratas tatra kas te 'parādhaḥ / / āgaskāriṇy aham iha yayā jīvitaṃ tad viyoge bhartṛ prāṇāḥ striya iti nanu
kaṭākṣa vyākṣepāḥ śiśu śaphara phāla pratibhuvaḥ VidSrk_17.56 *(520)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075915 (0.0):
praṇālī dīrghasya pratikalam apāṅgasya suhṛdaḥ $ kaṭākṣa vyākṣepāḥ / śiśu śaphara phāla pratibhuvaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350857 (0.0):
praṇālī dīrghasya pratikalam apāṅgasya suhṛdaḥ kaṭākṣa vyākṣepāḥ / śiśu śaphara phāla pratibhuvaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463186 (0.0):
kacchāntāḥ kāśatūlaiḥ pavanavaśagatair meṣayūthopameyāḥ VidSrk_11.18b / kaṭākṣavyākṣepāḥ śiśuśapharaphālapratibhuvaḥ VidSrk_17.56b *(520b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274325 (0.0):
praṇālīdīrghasya pratikalam apāṅgasya suhṛdaḥ $ kaṭākṣavyākṣepāḥ / śiśuśapharaphālapratibhuvaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10885040 (0.0):
praṇālīdīrghasya pratikalam apāṅgasya suhṛdaḥ kaṭākṣavyākṣepāḥ / śiśuśapharaphālapratibhuvaḥ /
kaṭākṣebhyo bibhyan nibhṛtam iva candro 'bhyudayate VidSrk_29.13 *(909)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463200 (0.0):
kaṭākṣaḥ kālindīlaghulaharivṛttiḥ prabhavati VidSrk_48.6b *(1599b) / kaṭākṣebhyo bibhyan nibhṛtam iva candro 'bhyudayate VidSrk_29.13d *(909d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087566 (0.010):
purandhrīṇāṃ preyo viraha dahanoddīpita dṛśāṃ % kaṭākṣebhyo bibhyan / nibhṛtam iva candro 'bhyudayate // VidSrk_29.13 *(909) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362511 (0.010):
purandhrīṇāṃ preyo viraha dahanoddīpita dṛśāṃ kaṭākṣebhyo bibhyan nibhṛtam / iva candro 'bhyudayate // VidSrk_29.13 *(909) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24284972 (0.010):
purandhrīṇāṃ preyovirahadahanoddīpitadṛśāṃ % kaṭākṣebhyo bibhyan nibhṛtam / iva candro 'bhyudayate // VidSrk_29.13 *(909) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895695 (0.010):
purandhrīṇāṃ preyovirahadahanoddīpitadṛśāṃ kaṭākṣebhyo bibhyan nibhṛtam / iva candro 'bhyudayate // VidSrk_29.13 *(909) //.
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12867644 (0.027):
MSS_3754 2 purandhrīṇāṃ preyovirahadahanoddīpitadṛśāṃ kaṭākṣebhyo / bibhyannibhṛtamiva candro'bhyudayate //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19119454 (0.064):
purandhrīṇāṃ preyovirahadahanoddīpitadṛśāṃ kaṭākṣebhyo bibhyannibhṛta iva / candro 'bhyudayate // VjivC_1.14 //
kaṭu madhurāṇy āmodaiḥ parṇair utkīrṇa patra bhaṅgāni VidSrk_12.6 *(298)/a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12958996 (0.0):
MSS_8351 1 kaṭumadhurāṇyāmodaiḥ parṇairutkīrṇapatrabhaṅgāni /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344725 (0.0):
yogeśvarasya (Skmsa.u.ka. 1327) / kaṭu madhurāṇy āmodaiḥ parṇair utkīrṇa patra bhaṅgāni /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463216 (0.0):
kaṭutvād uṣṇatvāj janitarasanauṣṭhavyatikarāḥ VidSrk_35.1b *(1148b) / kaṭumadhurāṇy āmodaiḥ parṇair utkīrṇapatrabhaṅgāni VidSrk_12.6a *(298a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10879276 (0.0):
yogeśvarasya / kaṭumadhurāṇy āmodaiḥ parṇair utkīrṇapatrabhaṅgāni /*
kaṇṭenoccair mada kala ruta stoka vācāla cañcuḥ VidSrk_11.9 *(274)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26069076 (0.0):
dūrotpucchaḥ salaya caraṇo lamba lolat patattūḥ $ kaṇṭenoccair / mada kala ruta stoka vācāla cañcuḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344017 (0.0):
dūrotpucchaḥ salaya caraṇo lamba lolat patattūḥ kaṇṭenoccair / mada kala ruta stoka vācāla cañcuḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463268 (0.0):
kaṇṭhenoccair madakalarutastokavācālacañcuḥ VidSrk_11.9b *(274b)
kaṇṭhe mauktika mālikā stana taṭe kārpūra madhyaṃ rajaḥ VidSrk_16.2
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26072321 (0.0):
bibhokasya | (sā.da. 3.116, Skmsa.u.ka. 581, Spdśā.pa.. 3079) / kaṇṭhe mauktika mālikā stana taṭe kārpūra madhyaṃ rajaḥ $ sāndraṃ candanam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347264 (0.0):
bibhokasya | (sā.da. 3.116, Skmsa.u.ka. 581, Spdśā.pa.. 3079) / kaṇṭhe mauktika mālikā stana taṭe kārpūra madhyaṃ rajaḥ sāndraṃ candanam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16094162 (0.011):
tās+trailokyavilakṣaṇaprakṛtayas+vāmās+prasīdantu vas+ // VidSrk_16.1 / kaṇṭhe mauktikamālikās+stanataṭe kārpūram+accham+rajas+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463271 (0.021):
kaṇṭhenoccair madakalarutastokavācālacañcuḥ VidSrk_11.9b *(274b) / kaṇṭhe mauktikamālikāḥ stanataṭe kārpūram acchaṃ rajaḥ VidSrk_16.2a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24270952 (0.025):
trailokyavilakṣaṇaprakṛtayo vāmāḥ prasīdantu vaḥ // VidSrk_16.1 *(384) //. / kaṇṭhe mauktikamālikāḥ stanataṭe kārpūram acchaṃ rajaḥ $ sāndraṃ candanam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881669 (0.025):
trailokyavilakṣaṇaprakṛtayo vāmāḥ prasīdantu vaḥ // VidSrk_16.1 *(384) //. / kaṇṭhe mauktikamālikāḥ stanataṭe kārpūram acchaṃ rajaḥ sāndraṃ candanam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12960200 (0.033):
MSS_8410 1 kaṇṭhe mauktikamālikāḥ stanataṭe kārpūramacchaṃ rajaḥ sāndraṃ
katham api haṭhād ākṛṣyānte paṭasya niveśitām VidSrk_15.33 *(366)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26071820 (0.0):
kṛta nibhaśataṃ niṣkrāmantīṃ sakhībhir anūddhṛtāṃ $ katham api haṭhād / ākṛṣyānte paṭasya niveśitām &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346764 (0.0):
kṛta nibhaśataṃ niṣkrāmantīṃ sakhībhir anūddhṛtāṃ katham api haṭhād / ākṛṣyānte paṭasya niveśitām /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463333 (0.0):
katham api yadi dṛṣṭaṃ vārivāhaṃ vihāya VidSrk_33.36b *(1054b) / katham api haṭhād ākṛṣyānte paṭasya niveśitām VidSrk_15.33b *(366b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24270472 (0.0):
kṛtanibhaśataṃ niṣkrāmantīṃ sakhībhir anūddhṛtāṃ $ katham api haṭhād / ākṛṣyānte paṭasya niveśitām &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881190 (0.0):
kṛtanibhaśataṃ niṣkrāmantīṃ sakhībhir anūddhṛtāṃ katham api haṭhād / ākṛṣyānte paṭasya niveśitām /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16093661 (0.0):
kṛtanibhaśatam+niṣkrāmantīm+sakhībhis+anūddhṛtām+ / katham+api haṭhāt+ākṛṣya+ante paṭasya niveśitām /
katham asi na māndhātā deva triloka vidhāyy api VidSrk_41.37 *(1417)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26101661 (0.0):
iti sucaritair bibhrad rūpaṃ cirantana bhūbhujāṃ % katham asi na māndhātā / deva triloka vidhāyy api // VidSrk_41.37 *(1417) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17376609 (0.0):
iti sucaritair bibhrad rūpaṃ cirantana bhūbhujāṃ katham asi na māndhātā / deva triloka vidhāyy api // VidSrk_41.37 *(1417) //
Mammata: Sabdavyaparavicara (msabdvvu.htm.txt) 4517090 (0.041):
katham asi na māṃdhātā deva trilokavijayy api ||
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463347 (0.041):
katham api hatavrīḍaṃ ceto na yāti virāgitām VidSrk_21.60d *(694d) / katham asi na māṃdhātā deva trilokavijayy api VidSrk_41.37d *(1417d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16122643 (0.041):
katham+asi na māṃdhātā deva trilokavijayī+api // VidSrk_41.37 *(1417) //
kathaya kuhaka krīḍāścaryaṃ kathaṃ kva ca śikṣitam VidSrk_32.21 *(1015)b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12835184 (0.0):
MSS_1910 1 apanaya mahāmohaṃ rājannanena tavāsinā kathaya / kuhakakrīḍāścaryaṃ kathaṃ kva ca śikṣitam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090768 (0.0):
apanaya mahā mohaṃ rājann anena tavāsinā $ kathaya kuhaka krīḍāścaryaṃ / kathaṃ kva ca śikṣitam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365711 (0.0):
apanaya mahā mohaṃ rājann anena tavāsinā kathaya kuhaka krīḍāścaryaṃ / kathaṃ kva ca śikṣitam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463373 (0.0):
katham iva tava bhṛṣṭo rājakīraḥ karotu VidSrk_33.102b *(1120b) / kathaya kuhakakrīḍāścaryaṃ kathaṃ kva ca śikṣitam VidSrk_32.21b *(1015b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24287880 (0.0):
apanaya mahāmohaṃ rājann anena tavāsinā $ kathaya kuhakakrīḍāścaryaṃ / kathaṃ kva ca śikṣitam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898600 (0.0):
apanaya mahāmohaṃ rājann anena tavāsinā kathaya kuhakakrīḍāścaryaṃ kathaṃ / kva ca śikṣitam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16112013 (0.0):
apanaya mahāmoham+rājan+anena tava+asinā kathaya / kuhakakrīḍāścaryam+katham+kva ca śikṣitam /
kathayati puruṣāyitaṃ vadhūnāṃ mṛdita hima dyuti durmanāḥ VidSrk_20.14
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12842084 (0.0):
MSS_2315 2 kathayati puruṣāyitaṃ vadhūnāṃ mṛditahimadyutidurmanāḥ kapolaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354019 (0.0):
abhimukha patayālubhir lalāṭa śrama salilair avidhauta patra lekhaḥ /* / kathayati puruṣāyitaṃ vadhūnāṃ mṛdita hima dyuti durmanāḥ // VidSrk_20.14
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463379 (0.0):
kathaya kuhakakrīḍāścaryaṃ kathaṃ kva ca śikṣitam VidSrk_32.21b *(1015b) / kathayati puruṣāyitaṃ vadhūnāṃ mṛditahimadyutidurmanāḥ VidSrk_20.14b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10887901 (0.0):
abhimukhapatayālubhir lalāṭaśramasalilair avidhautapatralekhaḥ /* / kathayati puruṣāyitaṃ vadhūnāṃ mṛditahimadyutidurmanāḥ // VidSrk_20.14
kathaya sukṛtī ko 'yaṃ mugdhe tvayādya vilokyate VidSrk_17.39 *(503)d
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187121 (0.0):
hṛdayanihitaṃ bhāvākūtaṃ vamadbhirivekṣaṇaiḥ / kathaya sukṛtī ko'yaṃ mugdhe tvayādya vilokyate ||4|| (4)
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190795 (0.0):
hṛdayanihitaṃ bhāvākūtaṃ vamadbhirivekṣaṇaiḥ / kathaya sukṛtī ko'yaṃ mugdhe tvayādya vilokyate ||4||(4)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12857910 (0.0):
MSS_3157 2 hṛdayanihitaṃ bhāvākūtaṃ vamadbhirivekṣaṇaiḥ kathaya sukṛtī / ko'yaṃ mugdhe tvayādya vilokyate //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075454 (0.0):
hṛdaya nihitaṃ bhāvākūtaṃ vamadbhir ivekṣaṇaiḥ % kathaya sukṛtī ko 'yaṃ / mugdhe tvayādya vilokyate // VidSrk_17.39 *(503) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075566 (0.0):
hṛdaya nihitaṃ bhāvākūtaṃ vamadbhir ivekṣaṇaiḥ % kathaya sukṛtī ko 'sau / mugdhe tvayādya vilokyate // VidSrk_17.44 *(508) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350398 (0.0):
hṛdaya nihitaṃ bhāvākūtaṃ vamadbhir ivekṣaṇaiḥ kathaya sukṛtī ko 'yaṃ / mugdhe tvayādya vilokyate // VidSrk_17.39 *(503) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350509 (0.0):
hṛdaya nihitaṃ bhāvākūtaṃ vamadbhir ivekṣaṇaiḥ kathaya sukṛtī ko 'sau / mugdhe tvayādya vilokyate // VidSrk_17.44 *(508) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463399 (0.0):
kathaya murale kenāmī te kṛtā niculadrumāḥ VidSrk_24.3d *(809d) / kathaya sukṛtī ko 'sau mugdhe tvayādya vilokyate VidSrk_17.44d *(508d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273995 (0.0):
hṛdayanihitaṃ bhāvākūtaṃ vamadbhir ivekṣaṇaiḥ % kathaya sukṛtī ko 'sau / mugdhe tvayādya vilokyate // VidSrk_17.44 *(508) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884712 (0.0):
hṛdayanihitaṃ bhāvākūtaṃ vamadbhir ivekṣaṇaiḥ kathaya sukṛtī ko 'sau / mugdhe tvayādya vilokyate // VidSrk_17.44 *(508) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16097341 (0.0):
kathaya sukṛtī kas+asau mugdhe tvayā+adya vilokyate // VidSrk_17.44 *(508)
kathaya sukṛtī ko 'sau mugdhe tvayādya vilokyate VidSrk_17.44 *(508)d
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187121 (0.0):
hṛdayanihitaṃ bhāvākūtaṃ vamadbhirivekṣaṇaiḥ / kathaya sukṛtī ko'yaṃ mugdhe tvayādya vilokyate ||4|| (4)
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190795 (0.0):
hṛdayanihitaṃ bhāvākūtaṃ vamadbhirivekṣaṇaiḥ / kathaya sukṛtī ko'yaṃ mugdhe tvayādya vilokyate ||4||(4)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12857910 (0.0):
MSS_3157 2 hṛdayanihitaṃ bhāvākūtaṃ vamadbhirivekṣaṇaiḥ kathaya sukṛtī / ko'yaṃ mugdhe tvayādya vilokyate //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075454 (0.0):
hṛdaya nihitaṃ bhāvākūtaṃ vamadbhir ivekṣaṇaiḥ % kathaya sukṛtī ko 'yaṃ / mugdhe tvayādya vilokyate // VidSrk_17.39 *(503) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075566 (0.0):
hṛdaya nihitaṃ bhāvākūtaṃ vamadbhir ivekṣaṇaiḥ % kathaya sukṛtī ko 'sau / mugdhe tvayādya vilokyate // VidSrk_17.44 *(508) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350398 (0.0):
hṛdaya nihitaṃ bhāvākūtaṃ vamadbhir ivekṣaṇaiḥ kathaya sukṛtī ko 'yaṃ / mugdhe tvayādya vilokyate // VidSrk_17.39 *(503) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350509 (0.0):
hṛdaya nihitaṃ bhāvākūtaṃ vamadbhir ivekṣaṇaiḥ kathaya sukṛtī ko 'sau / mugdhe tvayādya vilokyate // VidSrk_17.44 *(508) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463400 (0.0):
kathaya murale kenāmī te kṛtā niculadrumāḥ VidSrk_24.3d *(809d) / kathaya sukṛtī ko 'sau mugdhe tvayādya vilokyate VidSrk_17.44d *(508d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273995 (0.0):
hṛdayanihitaṃ bhāvākūtaṃ vamadbhir ivekṣaṇaiḥ % kathaya sukṛtī ko 'sau / mugdhe tvayādya vilokyate // VidSrk_17.44 *(508) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884712 (0.0):
hṛdayanihitaṃ bhāvākūtaṃ vamadbhir ivekṣaṇaiḥ kathaya sukṛtī ko 'sau / mugdhe tvayādya vilokyate // VidSrk_17.44 *(508) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16097341 (0.0):
kathaya sukṛtī kas+asau mugdhe tvayā+adya vilokyate // VidSrk_17.44 *(508)
kathaṃ svapnaḥ sākṣāt kuvalaya dṛśaṃ kalpayatu tām VidSrk_17.64 *(528)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26076167 (0.0):
kva vā pārīmeyo bata bakula dāmnāṃ parimalaḥ % kathaṃ svapnaḥ sākṣāt / kuvalaya dṛśaṃ kalpayatu tām // VidSrk_17.64 *(528) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351110 (0.0):
kva vā pārīmeyo bata bakula dāmnāṃ parimalaḥ kathaṃ svapnaḥ sākṣāt / kuvalaya dṛśaṃ kalpayatu tām // VidSrk_17.64 *(528) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463444 (0.054):
kathaṃ svapnaḥ sākṣāt kuvalayadṛśaṃ kalpayatu tām VidSrk_17.64d *(528d) / kathāpi śrotavyā bhavati hataketor na ca punar VidSrk_33.13c *(1031c)
kathāpi śrotavyā bhavati hata ketor na ca punar VidSrk_33.13 *(1031)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26091270 (0.0):
vrajati laghutāṃ yo 'rthi subhagām & / kathāpi śrotavyā bhavati hata ketor na ca punar % janānāṃ dhvaṃsāya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366213 (0.0):
laghutāṃ yo 'rthi subhagām / / kathāpi śrotavyā bhavati hata ketor na ca punar janānāṃ dhvaṃsāya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463450 (0.0):
kathaṃ svapnaḥ sākṣāt kuvalayadṛśaṃ kalpayatu tām VidSrk_17.64d *(528d) / kathāpi śrotavyā bhavati hataketor na ca punar VidSrk_33.13c *(1031c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24288345 (0.0):
vrajati laghutāṃ yo 'rthisubhagām & / kathāpi śrotavyā bhavati hataketor na ca punar % janānāṃ dhvaṃsāya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10899064 (0.0):
laghutāṃ yo 'rthisubhagām / / kathāpi śrotavyā bhavati hataketor na ca punar janānāṃ dhvaṃsāya
kathotpheṇam ivātta candana rasaṃ svedaṃ vapur muñcati VidSrk_18.14
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26076798 (0.0):
dhūmeneva hate dṛśau visṛjato bāṣpaṃ pravāha kṣama $ kathotpheṇam / ivātta candana rasaṃ svedaṃ vapur muñcati &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351740 (0.0):
dhūmeneva hate dṛśau visṛjato bāṣpaṃ pravāha kṣama kathotpheṇam / ivātta candana rasaṃ svedaṃ vapur muñcati /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27468097 (0.0):
kvāthotpheṇam ivāttacandanarasaṃ svedaṃ vapur muñcati VidSrk_18.14b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24275100 (0.0):
dhūmeneva hate dṛśau visṛjato bāṣpaṃ pravāhakṣamaṃ $ kvāthotpheṇam / ivāttacandanarasaṃ svedaṃ vapur muñcati &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10885815 (0.0):
dhūmeneva hate dṛśau visṛjato bāṣpaṃ pravāhakṣamaṃ kvāthotpheṇam / ivāttacandanarasaṃ svedaṃ vapur muñcati /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16098493 (0.024):
kvāthotpheṇam+iva+āttacandanarasam+svedam+vapus+muñcati /
kandarpa darpa dalana vyasanī munīndraḥ VidSrk_1.5 *(6)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060639 (0.0):
saṃsāra bhitti bhiduro bhava kanda kandu % kandarpa darpa dalana vyasanī / munīndraḥ // VidSrk_1.5 *(6) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17335583 (0.0):
saṃsāra bhitti bhiduro bhava kanda kandu kandarpa darpa dalana vyasanī / munīndraḥ // VidSrk_1.5 *(6) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463522 (0.0):
kandarpakandali salīkadṛśā lunīhi VidSrk_21.34a *(668a) / kandarpadarpadalanavyasanī munīndraḥ VidSrk_1.5d *(6d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259867 (0.0):
saṃsārabhittibhiduro bhavakandakandu % kandarpadarpadalanavyasanī / munīndraḥ // VidSrk_1.5 *(6) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870587 (0.0):
saṃsārabhittibhiduro bhavakandakandu kandarpadarpadalanavyasanī munīndraḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16082378 (0.018):
saṃsārabhittibhiduras+bhavakandakandukandarpadarpadalanavyasanī munīndras+
kandarpād api sundarākṛtir iti prauḍhotsalad rāgayā VidSrk_1.13 *(14)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463524 (0.0):
kandarpadarpadalanavyasanī munīndraḥ VidSrk_1.5d *(6d) / kandarpād api sundarākṛtir iti prauḍhotsaladrāgayā VidSrk_1.13a *(14a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060898 (1.192):
mahima ghana saṃdhyātapa iva // VidSrk_1.12 *(13) // / trilocanasya / kandarpād api sundarākṛtir iti prauḍhotsalad rāgayā $ vṛddhatvaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17335843 (1.192):
mahima ghana saṃdhyātapa iva // VidSrk_1.12 *(13) // / trilocanasya / kandarpād api sundarākṛtir iti prauḍhotsalad rāgayā vṛddhatvaṃ vara yoṣito
kapāṭaghnīm induḥ kiraṇa laharīm ullalayati VidSrk_29.19 *(915)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087732 (0.0):
tathā paurastyāyāṃ diśi kumuda kedāra kalikā $ kapāṭaghnīm induḥ / kiraṇa laharīm ullalayati &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362677 (0.0):
tathā paurastyāyāṃ diśi kumuda kedāra kalikā kapāṭaghnīm induḥ / kiraṇa laharīm ullalayati /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463560 (0.0):
kanyāyāś ca stanamukulayor aṅgulībhasmamudrāḥ VidSrk_5.10b *(80b) / kapāṭaghnīm induḥ kiraṇalaharīm ullalayati VidSrk_29.19b *(915b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24285123 (0.0):
tathā paurastyāyāṃ diśi kumudakedārakalikā $ kapāṭaghnīm induḥ / kiraṇalaharīm ullalayati &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895846 (0.0):
tathā paurastyāyāṃ diśi kumudakedārakalikā kapāṭaghnīm induḥ / kiraṇalaharīm ullalayati /
kapāntāra bhaṭī naṭasya bhavatāt tad vaḥ śriye tāṇḍavam VidSrk_4.4 *(33)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336508 (0.0):
ity āhur militāḥ parasparam amūr yasmin praśāntiṃ gate / kapāntāra bhaṭī naṭasya bhavatāt tad vaḥ śriye tāṇḍavam // VidSrk_4.4
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464186 (0.0):
kalpāntasaṃtatapayaḥprasarair ahāryaḥ VidSrk_1.4d *(5d) / kalpāntārabhaṭīnaṭasya bhavatāt tad vaḥ śriye tāṇḍavam VidSrk_4.4d *(33d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871519 (0.0):
ity āhur militāḥ parasparam amūr yasmin praśāntiṃ gate / kalpāntārabhaṭīnaṭasya bhavatāt tad vaḥ śriye tāṇḍavam // VidSrk_4.4 *(33)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260795 (0.048):
ity āhur militāḥ parasparam amūr yasmin praśāntiṃ gate % / kalpāntārabhaṭīnaṭasya bhavatāt tad vaḥ śriye tāṇḍavam // VidSrk_4.4 *(33)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061559 (0.048):
ity āhur militāḥ parasparam amūr yasmin praśāntiṃ gate % / kapāntāra bhaṭī naṭasya bhavatāt tad vaḥ śriye tāṇḍavam // VidSrk_4.4
kapāle mārjāraḥ paya iti karān leḍhi śaśinaḥ VidSrk_29.9 *(905)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12964643 (0.0):
MSS_8615 1 kapāle mārjāraḥ paya iti karān leḍhi śaśinaḥ tarucchidraprotān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087430 (0.0):
suptaḥ // VidSrk_29.8 *(904) // / kapāle mārjāraḥ paya iti karān leḍhi śaśinaḥ $ taru cchidra protān bisam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362375 (0.0):
suptaḥ // VidSrk_29.8 *(904) // / kapāle mārjāraḥ paya iti karān leḍhi śaśinaḥ taru cchidra protān bisam iti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463582 (0.0):
kapālenonmuktaḥ sphaṭikadhavalenāṅkura iva VidSrk_4.17d *(46d) / kapāle mārjāraḥ paya iti karāṃl leḍhi śaśinas VidSrk_29.9a *(905a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24284852 (0.0):
suptaḥ // VidSrk_29.8 *(904) // / kapāle mārjāraḥ paya iti karāṃl leḍhi śaśinas $ tarucchidraprotān bisam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895574 (0.0):
// VidSrk_29.8 *(904) // / kapāle mārjāraḥ paya iti karāṃl leḍhi śaśinas tarucchidraprotān bisam iva
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23089867 (0.009):
udāharaṇam-- kapāle mārjāraḥ paya iti karān leḍhi śaśina-
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13387564 (0.015):
udāharaṇam / {kapāle mārjāraḥ paya iti karān leḍhi śaśinas
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21975395 (0.047):
kapole mārjāraḥ paya iti karāṃlleḍhi śaśinas tarucchidraprotānbisamiti"
kapotaiḥ potārthaṃ kṛta niviḍa nīḍā viṭapinaḥ VidSrk_11.20 *(285)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26069429 (0.0):
vihita mañcāḥ svapatibhiḥ & / kapotaiḥ potārthaṃ kṛta niviḍa nīḍā viṭapinaḥ % śivābhir valmīkāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344370 (0.0):
vihita mañcāḥ svapatibhiḥ / / kapotaiḥ potārthaṃ kṛta niviḍa nīḍā viṭapinaḥ śivābhir valmīkāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463597 (0.027):
kapiseneva setunā VidSrk_50.14d *(1711d) / kapotaiḥ potārthaṃ kṛtanibiḍanīḍā viṭapinaḥ VidSrk_11.20c *(285c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24268215 (0.030):
kapotaiḥ potārthaṃ kṛtanibiḍanīḍā viṭapinaḥ % śikhābhir valmīkāḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878934 (0.030):
kapotaiḥ potārthaṃ kṛtanibiḍanīḍā viṭapinaḥ śikhābhir valmīkāḥ
kapole grīvāyāṃ kuca kalaśayoś cumbati śaśī VidSrk_29.5 *(901)d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12972964 (0.0):
MSS_9006 2 ghanaśroṇībimbe nayanamukule cādharadale kapole grīvāyāṃ / kucakalaśayoścumbati śaśī //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087336 (0.0):
ghana śroṇī bimbe nayana mukule cādhara dale % kapole grīvāyāṃ / kuca kalaśayoś cumbati śaśī // VidSrk_29.5 *(901) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362283 (0.0):
ghana śroṇī bimbe nayana mukule cādhara dale kapole grīvāyāṃ / kuca kalaśayoś cumbati śaśī // VidSrk_29.5 *(901) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463638 (0.0):
kapolād uḍḍīnair bhayavaśavilolair madhukarair VidSrk_5.23a *(93a) / kapole grīvāyāṃ kucakalaśayoś cumbati śaśī VidSrk_29.5d *(901d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24284771 (0.0):
ghanaśroṇībimbe nayanamukule cādharadale % kapole grīvāyāṃ kucakalaśayoś / cumbati śaśī // VidSrk_29.5 *(901) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895493 (0.0):
ghanaśroṇībimbe nayanamukule cādharadale kapole grīvāyāṃ kucakalaśayoś / cumbati śaśī // VidSrk_29.5 *(901) //.
kamalam iti gṛhītaṃ haṃsam āśu tyajantyāḥ VidSrk_17.7 *(471)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463690 (0.012):
kamapraślathabāhubandhanam asav āliṅgito bālayā VidSrk_19.43d *(601d) / kamalam iti gṛhītaṃ haṃsam āśu tyajantyāḥ VidSrk_17.7b *(471b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26074648 (0.048):
bisaka valana līlā magna pūrvārdha kāyaṃ $ kamalam iti gṛhītaṃ haṃsam āśu / tyajantyāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349590 (0.048):
bisaka valana līlā magna pūrvārdha kāyaṃ kamalam iti gṛhītaṃ haṃsam āśu / tyajantyāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273117 (0.048):
bisakavalanalilāmagnapūrvārdhakāyaṃ $ kamalam iti gṛhītaṃ haṃsam āśu / tyajantyāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10883832 (0.048):
bisakavalanalilāmagnapūrvārdhakāyaṃ kamalam iti gṛhītaṃ haṃsam āśu / tyajantyāḥ /
kamala ṣaṇḍa nimīlana paṇḍitaḥ VidSrk_29.2 *(898)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463694 (0.0):
kamalam iti gṛhītaṃ haṃsam āśu tyajantyāḥ VidSrk_17.7b *(471b) / kamalaṣaṇḍanimīlanapaṇḍitaḥ VidSrk_29.2b *(898b)
kampante kapayo bhṛśaṃ jala kṛśaṃ gojāvikaṃ glāyati VidSrk_13.8 *(313)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26070226 (0.0):
kasyacit (Skmsa.u.ka. 1346) / kampante kapayo bhṛśaṃ jala kṛśaṃ gojāvikaṃ glāyati $ śvā cullīkuharodaraṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345169 (0.0):
kasyacit (Skmsa.u.ka. 1346) / kampante kapayo bhṛśaṃ jala kṛśaṃ gojāvikaṃ glāyati śvā cullīkuharodaraṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463706 (0.057):
kamalinyā kim apakṛtaṃ himasya yas tāṃ sadā dahati VidSrk_40.26b *(1358b) / kampante kapayo bhṛśaṃ jaḍakṛśaṃ go 'jāvikaṃ glāyati VidSrk_13.8a *(313a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24268970 (0.057):
kroḍasvīkṛtajānuvepathumatāṃ cetaḥ paraṃ sīdati // VidSrk_13.7 *(312) // / kampante kapayo bhṛśaṃ jaḍakṛśaṃ go 'jāvikaṃ glāyati $ śvā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10879690 (0.057):
kroḍasvīkṛtajānuvepathumatāṃ cetaḥ paraṃ sīdati // VidSrk_13.7 *(312) // / kampante kapayo bhṛśaṃ jaḍakṛśaṃ go 'jāvikaṃ glāyati śvā cullīkuharodaraṃ
kampa praślatha bāhu bandhanam asāv āliṅgito bālayā VidSrk_19.43 *(601)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353298 (1.788):
lajjā mugdha vilocana smita sudhā nirdhauta bimbādharaṃ / kampa praślatha bāhu bandhanam asāv āliṅgito bālayā // VidSrk_19.43 *(601)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078352 (0.043):
lajjā mugdha vilocana smita sudhā nirdhauta bimbādharaṃ % / kampa praślatha bāhu bandhanam asāv āliṅgito bālayā // VidSrk_19.43 *(601)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463679 (0.045):
kamapraślathabāhubandhanam asav āliṅgito bālayā VidSrk_19.43d *(601d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10887243 (0.045):
kamapraślathabāhubandhanam asav āliṅgito bālayā // VidSrk_19.43 *(601) //.
kambor viḍambana karaś ca sa eva kaṇṭhaḥ VidSrk_17.63 *(527)c / kara kalita sakhīkaṃ māṃ didṛkṣoḥ smarāmi VidSrk_17.59 *(523)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26076022 (0.0):
sthita mati ciram uccair agrapādāṅgulībhiḥ % kara kalita sakhīkaṃ māṃ / didṛkṣoḥ smarāmi // VidSrk_17.59 *(523) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350965 (0.0):
sthita mati ciram uccair agrapādāṅgulībhiḥ kara kalita sakhīkaṃ māṃ / didṛkṣoḥ smarāmi // VidSrk_17.59 *(523) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463739 (0.0):
kambor viḍambanakaraś ca sa eva kaṇṭhaḥ VidSrk_17.63c *(527c) / karakalitasakhīkaṃ māṃ didṛkṣoḥ smarāmi VidSrk_17.59d *(523d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274419 (0.0):
sthitam aticiram uccair agrapādāṅgulībhiḥ % karakalitasakhīkaṃ māṃ / didṛkṣoḥ smarāmi // VidSrk_17.59 *(523) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10885134 (0.0):
sthitam aticiram uccair agrapādāṅgulībhiḥ karakalitasakhīkaṃ māṃ didṛkṣoḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463732 (0.023):
kampī pāyād apāyāj jvalitaśikhiśikhe cakṣuṣi nyastahastaḥ VidSrk_5.21d / kambor viḍambanakaraś ca sa eva kaṇṭhaḥ VidSrk_17.63c *(527c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16097780 (0.043):
sthitam+aticiram+uccais+agrapādāṅgulībhis+karakalitasakhīkam+mām+didṛkṣos+smarāmi
kara kisalaya līlā bhañjana vyañjikābhiḥ VidSrk_29.33 *(929)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363125 (0.0):
rati bhara parikheda srastarārthaṃ vadhūnāṃ / kara kisalaya līlā bhañjana vyañjikābhiḥ // VidSrk_29.33 *(929) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463745 (0.0):
karakalitasakhīkaṃ māṃ didṛkṣoḥ smarāmi VidSrk_17.59d *(523d) / karakisalayalīlābhañjanavyañjikābhiḥ VidSrk_29.33d *(929d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10896234 (0.0):
ratibharaparikhedasrastarārthaṃ vadhūnāṃ / karakisalayalīlābhañjanavyañjikābhiḥ // VidSrk_29.33 *(929) //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12916246 (0.018):
MSS_6182 2 ratibharaparikhedasrastarārthaṃ vadhūnāṃ / karakisalayalīlābhañjanavyañjikābhiḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16109512 (0.037):
ratibharaparikhedasrastarārtham+vadhūnām+karakisalayalīlābhañjanavyañjikābhis+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26088180 (0.039):
rati bhara parikheda srastarārthaṃ vadhūnāṃ % / kara kisalaya līlā bhañjana vyañjikābhiḥ // VidSrk_29.33 *(929) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24285513 (0.039):
ratibharaparikhedasrastarārthaṃ vadhūnāṃ % / karakisalayalīlābhañjanavyañjikābhiḥ // VidSrk_29.33 *(929) //
kara kisalayaṃ dhūtvā dhūtvā vilambita mekhalā VidSrk_19.33 *(591)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12966451 (0.0):
MSS_8698 1 karakisalayaṃ dhūtvā dhūtvā vilambitamekhalā kṣipati
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078054 (0.0):
vīryamitrasya / kara kisalayaṃ dhūtvā dhūtvā vilambita mekhalā $ kṣipati sumano mālā śeṣaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352997 (0.0):
vīryamitrasya / kara kisalayaṃ dhūtvā dhūtvā vilambita mekhalā kṣipati sumano mālā śeṣaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463748 (0.0):
karakisalayalīlābhañjanavyañjikābhiḥ VidSrk_29.33d *(929d) / karakisalayaṃ dhūtvā dhūtvā vimārgati vāsasī VidSrk_19.33a *(591a)
kara mūla baddha pannaga viṣāgni dhūma hata madhyam VidSrk_29.54 *(950)/a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26088675 (0.0):
// VidSrk_29.53 *(949) // / kara mūla baddha pannaga viṣāgni dhūma hata madhyam /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17363625 (0.0):
VidSrk_29.53 *(949) // / kara mūla baddha pannaga viṣāgni dhūma hata madhyam /*
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463152 (1.192):
kacamūlabaddhapannaganiśvāsaviṣāgnidhūmahatamadhyam VidSrk_29.54a *(950a)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12958453 (0.027):
MSS_8327 1 kacamūlabaddhapannaga niśvāsaviṣāgnidhūmahatamadhyam / / MSS_8327 2 aiśānamiva kapālaṃ sphuṭalakṣmā sphurati śaśibimbam //
karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi rati sarvasvam adharaṃ VidSrk_17.51 *(515)c
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14233665 (0.0):
karau vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvamadharaṃ vayaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444242 (0.0):
rahasyākhyāyīva mṛśasi mṛdu karṇāntika-caraḥ / / karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi rati-sarvasvam adharaṃ
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26531897 (0.0):
* karau vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvam adharam
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunxu.htm.txt) 5519199 (0.0):
* karau vyādhunvatyāḥ pibasi rati-sarvasvam adharam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075781 (0.0):
mṛdu karṇāntika gataḥ & / karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi rati sarvasvam adharaṃ % vayaṃ tattvānveṣān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350724 (0.0):
karṇāntika gataḥ / / karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi rati sarvasvam adharaṃ vayaṃ tattvānveṣān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463786 (0.0):
karaṃ prasārya sūryeṇa VidSrk_33.77a *(1095a) / karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvam adharaṃ VidSrk_17.51c *(515c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274193 (0.0):
mṛdu karṇāntikagataḥ & / karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvam adharaṃ % vayaṃ tattvānveṣān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884907 (0.0):
karṇāntikagataḥ / / karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvam adharaṃ vayaṃ tattvānveṣān
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 895298 (0.0):
mṛdu karṇāntikacaraḥ / / karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvamadharaṃ vayaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6252751 (0.0):
mṛdu karṇāntikacaraḥ / / karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvamadharaṃ vayaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16097544 (0.041):
karam+vyādhunvatyās+pibasi ratisarvasvam+adharam+
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19144001 (0.049):
karṇāntikaracaḥ / / karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvamadharaṃ vayaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9152131 (0.050):
spṛśasi bahuśo vepathumatī rahasyākhyāyīva svanasi mṛdu karṇāntikacaraḥ / / karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvamadharaṃ vayaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9154471 (0.056):
karaṃ vyādhunvatyāḥ pibasi ratisarvasvamadharaṃ vayaṃ
kareṇa parilālayañ jayati jāta hāsaḥ smaraḥ VidSrk_14.1 *(323)d
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15614838 (0.0):
Subhv_1038-4 kareṇa paripīḍayañjayati jātahāsaḥ smaraḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26070575 (0.0):
anena kila nirjitā vayam iti prayāyāḥ karaṃ % kareṇa parilālayañ jayati / jāta hāsaḥ smaraḥ // VidSrk_14.1 *(323) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17345518 (0.0):
anena kila nirjitā vayam iti prayāyāḥ karaṃ kareṇa parilālayañ jayati / jāta hāsaḥ smaraḥ // VidSrk_14.1 *(323) //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12848910 (0.042):
MSS_2670 2 anena kila nirjitā vayamiti priyāyāḥ karaṃ kareṇa paritāḍayan / jayati jātahāsaḥ smaraḥ //
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21977896 (0.042):
anena kila nirjitā vayamiti priyāyāḥ karaṃ kareṇa paritāḍayan jayati / jātahāsaḥ smaraḥ //"
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463832 (0.042):
karuṇādravam eva durjanaḥ sutarāṃ satpuruṣaṃ prabādhate VidSrk_38.23a / kareṇa paritāḍayañ jayati jātahāsaḥ smaraḥ VidSrk_14.1d *(323d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24269298 (0.042):
anena kila nirjitā vayam iti priyāyāḥ karaṃ % kareṇa paritāḍayañ jayati / jātahāsaḥ smaraḥ // VidSrk_14.1 *(323) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10880019 (0.042):
anena kila nirjitā vayam iti priyāyāḥ karaṃ kareṇa paritāḍayañ jayati / jātahāsaḥ smaraḥ // VidSrk_14.1 *(323) //.
karoti kasya no mugdhe VidSrk_17.28 *(492)c / karṇātī sita danta patra mahaso 'py atyantam uddyotinī VidSrk_32.3 *(997)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090229 (0.0):
śeṣato 'pi phaṇinaś caṇḍīśa hāsād api & / karṇātī sita danta patra mahaso 'py atyantam uddyotinī % kīrtis te
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365173 (0.0):
'pi phaṇinaś caṇḍīśa hāsād api / / karṇātī sita danta patra mahaso 'py atyantam uddyotinī kīrtis te
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463884 (0.0):
karṇāṭīsitadantapatramahaso 'py atyantam uddyotinī VidSrk_32.3c *(997c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24287385 (1.788):
karṇāṭīsitadantapatramahaso 'py atyantam uddyotinī % kīrtis te
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898105 (1.788):
karṇāṭīsitadantapatramahaso 'py atyantam uddyotinī kīrtis te
karṇālaṃkṛti padma rāga śakalaṃ vinyasya cañcū puṭe VidSrk_20.10 *(621)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078943 (0.0):
guru sannidhau nigadatas tasyopahāraṃ vadhūḥ & / karṇālaṃkṛti padma rāga śakalaṃ vinyasya cañcū puṭe % vrīḍārtā prakaroti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353886 (0.0):
guru sannidhau nigadatas tasyopahāraṃ vadhūḥ / / karṇālaṃkṛti padma rāga śakalaṃ vinyasya cañcū puṭe vrīḍārtā prakaroti
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187403 (0.063):
karṇālaṅkṛtipadmarāgaśakalaṃ vinyasya cañcūpuṭe / vrīḍārtā prakaroti dāḍimaphalavyājena vāgbandhanam ||13|| (16)
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24191078 (0.063):
karṇālaṅkṛtipadmarāgaśakalaṃ vinyasya cañcūpuṭe / vrīḍārtā prakaroti dāḍimaphalavyājena vāgbandhanam ||13||(16)
karṇopānte nava kuvalayair acyutaḥ karṇikārthaḥ VidSrk_11.22 *(287)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26069487 (0.0):
hāra cchāyāṃ vahati kucayor antarāle mṛṇālī $ karṇopānte nava kuvalayair / acyutaḥ karṇikārthaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344428 (0.0):
hāra cchāyāṃ vahati kucayor antarāle mṛṇālī karṇopānte nava kuvalayair / acyutaḥ karṇikārthaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463951 (0.0):
karṇe yan na kṛtaṃ sakhījanavaco yan nādṛtā bandhuvāg VidSrk_22.3a *(702a) / karṇopānte navakuvalayair acyutaḥ karṇikārthaḥ VidSrk_11.22b *(287b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24268271 (0.0):
hāracchāyāṃ vahati kucayor antarāle mṛṇālī $ karṇopānte navakuvalayair / acyutaḥ karṇikārthaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878990 (0.0):
hāracchāyāṃ vahati kucayor antarāle mṛṇālī karṇopānte navakuvalayair / acyutaḥ karṇikārthaḥ /
kartuṃ na śaktaḥ sadṛśaṃ priyāyāḥ VidSrk_16.75 *(458)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463962 (0.0):
kartavyaṃ kim ataḥ param VidSrk_25.3b *(839b) / kartuṃ na śaktaḥ sadṛśaṃ priyāyāḥ VidSrk_16.75b *(458b)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12818607 (0.058):
MSS_0978 2 tasyā mukhenāyatalocanāyāḥ kartuṃ na śaktiḥ sadṛśaṃ priyāyāḥ // / MSS_0979 1 adyāpi śravasī na kuṇḍalacale kelikvaṇatkaṅkaṇau bāhū nāpi na
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26074296 (0.064):
tasyā mukhasyāyata locanāyāḥ $ kartuṃ na śaktaḥ sadṛśaṃ priyāyāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349238 (0.064):
tasyā mukhasyāyata locanāyāḥ kartuṃ na śaktaḥ sadṛśaṃ priyāyāḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24272793 (0.064):
tasyā mukhasyāyatalocanāyāḥ $ kartuṃ na śaktaḥ sadṛśaṃ priyāyāḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10883509 (0.064):
tasyā mukhasyāyatalocanāyāḥ kartuṃ na śaktaḥ sadṛśaṃ priyāyāḥ /
karpūra dravaśīkarotkara mahā nīhāra magnām iva VidSrk_29.41 *(937)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464007 (0.015):
karpūradravaśīkarair iva diśo limpanti pampānilāḥ VidSrk_34.1d *(1125d) / karpūradravaśīkarotkaramahānīhāramagnām iva VidSrk_29.41a *(937a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24285679 (0.026):
vijayate dākṣāyaṇīvallabhaḥ // VidSrk_29.40 *(936) //. / karpūradravaśīkarotkaramahānīhāramagnām iva $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10896400 (0.026):
vijayate dākṣāyaṇīvallabhaḥ // VidSrk_29.40 *(936) //. / karpūradravaśīkarotkaramahānīhāramagnām iva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16109687 (0.026):
devas+kāntimahādhanas+vijayate dākṣāyaṇīvallabhas+ // VidSrk_29.40 *(936) / karpūradravaśīkarotkaramahānīhāramagnām+iva
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12970418 (0.032):
saṃkṣayavaśādiva bhasmaśeṣam // / MSS_8879 1 karpūradravaśīkarotkaramahānīhāramagnāmiva
karpūraiḥ kim apūri kiṃ malayajair ālepi kiṃ pāradair VidSrk_29.4 *(900)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464012 (0.0):
karpūradravaśīkarotkaramahānīhāramagnām iva VidSrk_29.41a *(937a) / karpūraiḥ kim apūri kiṃ malayajair ālepi kiṃ pāradair VidSrk_29.4a *(900a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087280 (0.032):
etau rājaśriyaḥ / karpūraiḥ kim apūri kiṃ malayajair ālepi kiṃ pāradair $ akṣāli
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362225 (0.032):
etau rājaśriyaḥ / karpūraiḥ kim apūri kiṃ malayajair ālepi kiṃ pāradair akṣāli
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24284722 (0.032):
etau rājaśriyaḥ / karpūraiḥ kim apūri kiṃ malayajair ālepi kiṃ pāradair $ akṣāli
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895443 (0.032):
etau rājaśriyaḥ / karpūraiḥ kim apūri kiṃ malayajair ālepi kiṃ pāradair akṣāli
karṣaty eṣa kareṇa keśara saṭābhāraṃ jarat kuñjaraḥ VidSrk_33.16 *(1034)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26091361 (0.0):
daivāt kaṣṭa daśā vaśaṃ gatavataḥ siṃhasya tasyādhunā % karṣaty eṣa kareṇa / keśara saṭābhāraṃ jarat kuñjaraḥ // VidSrk_33.16 *(1034) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366306 (0.0):
daivāt kaṣṭa daśā vaśaṃ gatavataḥ siṃhasya tasyādhunā karṣaty eṣa kareṇa / keśara saṭābhāraṃ jarat kuñjaraḥ // VidSrk_33.16 *(1034) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464025 (0.0):
karmaṇāṃ gatir īdṛśī VidSrk_42.3b *(1463b) / karṣaty eṣa kareṇa keśarasaṭābhāraṃ jaratkuñjaraḥ VidSrk_33.16d *(1034d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24288435 (0.0):
daivāt kaṣṭadaśāvaśaṃ gatavataḥ siṃhasya tasyādhunā % karṣaty eṣa kareṇa / keśarasaṭābhāraṃ jaratkuñjaraḥ // VidSrk_33.16 *(1034) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10899156 (0.0):
daivāt kaṣṭadaśāvaśaṃ gatavataḥ siṃhasya tasyādhunā karṣaty eṣa kareṇa / keśarasaṭābhāraṃ jaratkuñjaraḥ // VidSrk_33.16 *(1034) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16112596 (0.0):
daivāt+kaṣṭadaśāvaśam+gatavatas+siṃhasya tasya+adhunā / karṣati+eṣa kareṇa keśarasaṭābhāram+jaratkuñjaras+ // VidSrk_33.16 *(1034)
kalaṅkas tatratyo vahati malināṅgāra tulanām VidSrk_29.11 *(907)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087488 (0.0):
citācakraṃ candraḥ kusuma dhanuṣo dagdha vapuṣaḥ $ kalaṅkas tatratyo / vahati malināṅgāra tulanām &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362433 (0.0):
citācakraṃ candraḥ kusuma dhanuṣo dagdha vapuṣaḥ kalaṅkas tatratyo vahati / malināṅgāra tulanām /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464066 (0.0):
kalakalavatī kāñcī pādau raṇanmaṇinūpurau VidSrk_24.29b *(835b) / kalaṅkas tatratyo vahati malināṅgāratulanām VidSrk_29.11b *(907b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24284900 (0.0):
citācakraṃ candraḥ kusumadhanuṣo dagdhavapuṣaḥ $ kalaṅkas tatratyo vahati / malināṅgāratulanām &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895623 (0.0):
citācakraṃ candraḥ kusumadhanuṣo dagdhavapuṣaḥ kalaṅkas tatratyo vahati / malināṅgāratulanām /
kalamalotkalitaṃ tu na me manaḥ sakhi babhūva vṛthaiva yathaiṣamaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12850414 (0.0):
MSS_2753 2 kalamalotkalitaṃ tu na me manaḥ sakhi babhūva vṛthaiva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464092 (0.0):
kalaṅgas tatratyo yadi ca vikacendīvaravanam VidSrk_23.21b *(772b) / kalamalotkalitaṃ tu na me manaḥ sakhi babhūva vṛthaiva yathaiṣamaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881567 (0.0):
kalamalotkalitaṃ tu na me manaḥ sakhi babhūva vṛthaiva yathaiṣamaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16094053 (0.046):
kalamalotkalitam+tu na me manas+sakhi babhūva vṛthā+eva yathā+eṣamas+ //
VidSrk_15.48 *(381)/b / kalayati parāvṛttenākṣṇā nitambasamunnatim VidSrk_15.40 *(373)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464102 (0.0):
kalamalotkalitaṃ tu na me manaḥ sakhi babhūva vṛthaiva yathaiṣamaḥ / VidSrk_15.48b *(381b) / kalayati parāvṛttenākṣṇā nitambasamunnatim VidSrk_15.40b *(373b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26071994 (0.040):
sutanur adhunā seyaṃ nimnāṃ svanābhim abhīkṣate $ kalayati parāvṛttenākṣṇā / nitambasamunnatim & / rahasi kurute vāsoguptau svamadhyakadarthanāṃ % api ca kim api vrīḍāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346938 (0.040):
sutanur adhunā seyaṃ nimnāṃ svanābhim abhīkṣate kalayati parāvṛttenākṣṇā / nitambasamunnatim / / rahasi kurute vāsoguptau svamadhyakadarthanāṃ api ca kim api vrīḍāṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24270645 (0.040):
sutanur adhunā seyaṃ nimnāṃ svanābhim abhīkṣate $ kalayati parāvṛttenākṣṇā / nitambasamunnatim &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881363 (0.040):
sutanur adhunā seyaṃ nimnāṃ svanābhim abhīkṣate kalayati parāvṛttenākṣṇā / nitambasamunnatim /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16093841 (0.040):
sutanus+adhunā sā+iyam+nimnām+svanābhim+abhīkṣate / kalayati parāvṛttena+akṣṇā nitambasamunnatim /
kalaha kalayā yat saṃvṛtyai trapāvanatānanā VidSrk_19.49 *(607)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12972766 (0.0):
MSS_8996 1 kalahakalayā yat saṃvṛtyai trapāvanatānanā pihitapulakodbhedaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078538 (0.0):
murāreḥ | (Ar 7.115, Spdśā.pa. 3661, Smvsū.mu. 75.7, Skmsa.u.ka. 1066) / kalaha kalayā yat saṃvṛtyai trapāvanatānanā $ pihita pulakodbhedaṃ subhrūś
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353481 (0.0):
murāreḥ | (Ar 7.115, Spdśā.pa. 3661, Smvsū.mu. 75.7, Skmsa.u.ka. 1066) / kalaha kalayā yat saṃvṛtyai trapāvanatānanā pihita pulakodbhedaṃ subhrūś
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464112 (0.0):
kalayati parāvṛttenākṣṇā nitambasamunnatim VidSrk_15.40b *(373b) / kalahakalayā yat saṃvṛtyai trapāvanatānanā VidSrk_19.49a *(607a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24276684 (0.0):
jetum eva // VidSrk_19.48 *(606) // / murāreḥ / kalahakalayā yat saṃvṛtyai trapāvanatānanā $ pihitapulakodbhedaṃ subhrūś
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10887400 (0.0):
eva // VidSrk_19.48 *(606) // / murāreḥ / kalahakalayā yat saṃvṛtyai trapāvanatānanā pihitapulakodbhedaṃ subhrūś
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16100159 (0.0):
jetum+eva // VidSrk_19.48 *(606) // / murāres+ / kalahakalayā yat+saṃvṛtyai trapāvanatānanā
kalādhāro vakraḥ sphurad adhara rāgo nava tanur VidSrk_29.5 *(901)a
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12972944 (0.0):
MSS_9006 1 kalādhāro vakraḥ sphuradadhararāgo navatanur
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087317 (0.0):
(Spdśā.pa. 3639, Skmsa.u.ka. 371, vasukalpasya) / kalādhāro vakraḥ sphurad adhara rāgo nava tanur $ galan mānāveśās
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362262 (0.0):
(Spdśā.pa. 3639, Skmsa.u.ka. 371, vasukalpasya) / kalādhāro vakraḥ sphurad adhara rāgo nava tanur galan mānāveśās
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464119 (0.0):
kalahakalayā yat saṃvṛtyai trapāvanatānanā VidSrk_19.49a *(607a) / kalādhāro vakraḥ sphuradadhararāgo navatanur VidSrk_29.5a *(901a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24284750 (0.0):
cakorasuhṛdi prauḍhe tuṣāratviṣu // VidSrk_29.4 *(900) //. / kalādhāro vakraḥ sphuradadhararāgo navatanur $ galanmānāveśās
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895472 (0.0):
cakorasuhṛdi prauḍhe tuṣāratviṣu // VidSrk_29.4 *(900) //. / kalādhāro vakraḥ sphuradadhararāgo navatanur galanmānāveśās taruṇaramaṇīr
kalāḥ svairaṃ svairaṃ nava kamala kandāṅkura rucaḥ VidSrk_29.13 *(909)b
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19119444 (0.0):
kramādekadvitriprabhṛtiparipāṭīḥ prakaṭayan kalāḥ svairaṃ svairaṃ / navakamalakandāṅkurarucaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12867632 (0.0):
MSS_3754 1 asāvekadvitriprabhṛtiparipāṭyā prakaṭayan kalāḥ svairaṃ svairaṃ / navakamalakandāṅkurarucaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087554 (0.0):
asāv eka dvi tri prabhṛti paripāṭyā prakaṭayan $ kalāḥ svairaṃ svairaṃ / nava kamala kandāṅkura rucaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362499 (0.0):
asāv eka dvi tri prabhṛti paripāṭyā prakaṭayan kalāḥ svairaṃ svairaṃ / nava kamala kandāṅkura rucaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464155 (0.0):
kalāsampadratnavratativiṭapānāṃ surataruḥ VidSrk_50.35c *(1732c) / kalāḥ svairaṃ svairaṃ navakamalakandāṅkurarucaḥ VidSrk_29.13b *(909b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24284960 (0.0):
asāv ekadvitriprabhṛtiparipāṭyā prakaṭayan $ kalāḥ svairaṃ svairaṃ / navakamalakandāṅkurarucaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895683 (0.0):
asāv ekadvitriprabhṛtiparipāṭyā prakaṭayan kalāḥ svairaṃ svairaṃ / navakamalakandāṅkurarucaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16108926 (0.0):
asau+ekadvitriprabhṛtiparipāṭyā prakaṭayan+ / kalās+svairam+svairam+navakamalakandāṅkurarucas+ /
kalpānta saṃtata payaḥ prasarair ahāryaḥ VidSrk_1.4 *(5)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060613 (0.0):
durvāra māra parivāra balāvalepa % kalpānta saṃtata payaḥ prasarair
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17335557 (0.0):
durvāra māra parivāra balāvalepa kalpānta saṃtata payaḥ prasarair ahāryaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464178 (0.0):
kalpadrumo 'pi na samīhitam ātanoti VidSrk_33.79d *(1097d) / kalpāntasaṃtatapayaḥprasarair ahāryaḥ VidSrk_1.4d *(5d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259841 (0.0):
durvāramāraparivārabalāvalepa % kalpāntasaṃtatapayaḥprasarair ahāryaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870561 (0.0):
durvāramāraparivārabalāvalepa kalpāntasaṃtatapayaḥprasarair ahāryaḥ //
kalpau stanau pāṇḍutarau taruṇyāḥ VidSrk_15.23 *(356)d / kalyāṇaṃ naḥ kim adhikam ito vartanārthaṃ yad asmāl VidSrk_33.21 *(1039)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26091502 (0.0):
1910, kavirāja śrī nārāyaṇasya) / kalyāṇaṃ naḥ kim adhikam ito vartanārthaṃ yad asmāl $ lūtvā vṛkṣān ahaha
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366446 (0.0):
1910, kavirāja śrī nārāyaṇasya) / kalyāṇaṃ naḥ kim adhikam ito vartanārthaṃ yad asmāl lūtvā vṛkṣān ahaha
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464193 (0.0):
kalpāntārabhaṭīnaṭasya bhavatāt tad vaḥ śriye tāṇḍavam VidSrk_4.4d *(33d) / kalpau stanau pāṇḍutarau taruṇyāḥ VidSrk_15.23d *(356d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464205 (0.0):
kalyāṇaṃ naḥ kim adhikam ito jīvanārthaṃ yad asmāl VidSrk_33.21a *(1039a) / kalyāṇaṃ parikalpyatāṃ pikakule rohantu vāñcāptayo VidSrk_17.69a *(533a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26071533 (0.009):
tad artham utthāpita cāru caitya % kalpau stanau pāṇḍutarau taruṇyāḥ // / VidSrk_15.23 *(356) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346477 (0.009):
tad artham utthāpita cāru caitya kalpau stanau pāṇḍutarau taruṇyāḥ // / VidSrk_15.23 *(356) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24270193 (0.009):
tadartham utthāpitacārucaitya % kalpau stanau pāṇḍutarau taruṇyāḥ // / VidSrk_15.23 *(356) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10880912 (0.009):
tadartham utthāpitacārucaitya kalpau stanau pāṇḍutarau taruṇyāḥ // / VidSrk_15.23 *(356) //
kalyāṇaṃ parikalpyatāṃ pika kule rohantu vāñcāptayoaḥ VidSrk_17.69 *(533)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26076328 (0.0):
Smvsū.mu. 37) / kalyāṇaṃ parikalpyatāṃ pika kule rohantu vāñcāptayoaḥ $ haṃsānām udayo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351271 (0.0):
Smvsū.mu. 37) / kalyāṇaṃ parikalpyatāṃ pika kule rohantu vāñcāptayoaḥ haṃsānām udayo 'stu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464210 (0.0):
kalyāṇaṃ naḥ kim adhikam ito jīvanārthaṃ yad asmāl VidSrk_33.21a *(1039a) / kalyāṇaṃ parikalpyatāṃ pikakule rohantu vāñcāptayo VidSrk_17.69a *(533a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10885379 (0.0):
sabāṣpajhalajjhalaiḥ // VidSrk_17.68 *(532) // / jhalajjhalasya / kalyāṇaṃ parikalpyatāṃ pikakule rohantu vāñcāptayo haṃsānām udayo 'stu
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16098038 (0.014):
gamanam+bālālāpais+sabāṣpajhalajjhalais+ // VidSrk_17.68 *(532) // / jhalajjhalasya / kalyāṇam+parikalpyatām+pikakule rohantu vāñcāptayas+
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12974145 (0.022):
MSS_9061 1 kalyāṇaṃ parikalpyatāṃ pikakule rohantu vāñchāptayo
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274665 (0.037):
sabāṣpajhalajjhalaiḥ // VidSrk_17.68 *(532) // / jhalajjhalasya / kalyāṇaṃ parikalpyatāṃ pikakule rohantu vāñcāptayo $ haṃsānām udayo 'stu
kalyāṇaṃ bhujagendra valli kuśalaṃ viśve śaṭā saṃtate VidSrk_4.4 *(33)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061549 (0.0):
bhadraṃ candra kale śivaṃ suranadi śreyaḥ kapālaāvale $ kalyāṇaṃ / bhujagendra valli kuśalaṃ viśve śaṭā saṃtate &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336494 (0.0):
bhadraṃ candra kale śivaṃ suranadi śreyaḥ kapālaāvale kalyāṇaṃ / bhujagendra valli kuśalaṃ viśve śaṭā saṃtate /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464218 (0.0):
kalyāṇaṃ parikalpyatāṃ pikakule rohantu vāñcāptayo VidSrk_17.69a *(533a) / kalyāṇaṃ bhujagendravalli kuśalaṃ viśve śaṭāsantate VidSrk_4.4b *(33b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260783 (0.0):
bhadraṃ candrakale śivaṃ suranadi śreyaḥ kapālāvale $ kalyāṇaṃ / bhujagendravalli kuśalaṃ viśve śaṭāsantate &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871503 (0.0):
bhadraṃ candrakale śivaṃ suranadi śreyaḥ kapālāvale kalyāṇaṃ / bhujagendravalli kuśalaṃ viśve śaṭāsantate /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16083348 (0.0):
kalyāṇam+bhujagendravalli kuśalam+viśve śaṭāsantate /
kalyāṇaṃ vo diśatu sa muni grāmaṇīr arka bandhuḥ VidSrk_1.3 *(4)d
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12986920 (0.0):
MSS_9590 2 yas tu kṣāntyā śamayati śataṃ manmathādyānarātīn kalyāṇaṃ vo / diśatu sa munigrāmaṇīrarkabandhuḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060584 (0.0):
yas tu kṣāntyā śamayati śataṃ manmathādīna rātīn % kalyāṇaṃ vo diśatu sa / muni grāmaṇīr arka bandhuḥ // VidSrk_1.3 *(4) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17335529 (0.0):
yas tu kṣāntyā śamayati śataṃ manmathādīna rātīn kalyāṇaṃ vo diśatu sa / muni grāmaṇīr arka bandhuḥ // VidSrk_1.3 *(4) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464230 (0.0):
kalyāṇaṃ bhujagendravalli kuśalaṃ viśve śaṭāsantate VidSrk_4.4b *(33b) / kalyāṇaṃ vo diśatu sa munigrāmaṇīr arkabandhuḥ VidSrk_1.3d *(4d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24259814 (0.0):
yas tu kṣāntyā śamayati śataṃ manmathādyān arātīn % kalyāṇaṃ vo diśatu sa / munigrāmaṇīr arkabandhuḥ // VidSrk_1.3 *(4) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10870536 (0.0):
yas tu kṣāntyā śamayati śataṃ manmathādyān arātīn kalyāṇaṃ vo diśatu sa / munigrāmaṇīr arkabandhuḥ // VidSrk_1.3 *(4) //.
kallolāḥ kṣaṇa bhaṅgurāḥ punar amī nītāḥ parām unnatim VidSrk_33.10
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12882312 (0.0):
MSS_4487 1 ājanmasthitayo mahīruha ime kūle samunmūlitāḥ kallolāḥ / kṣaṇabhaṅgurāḥ punaramī nītāḥ parāmunnatim /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26091166 (0.0):
ājanma sthitayo mahī ruha ime kūle samunmūlitāḥ $ kallolāḥ kṣaṇa bhaṅgurāḥ / punar amī nītāḥ parām unnatim &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366109 (0.0):
ājanma sthitayo mahī ruha ime kūle samunmūlitāḥ kallolāḥ kṣaṇa bhaṅgurāḥ / punar amī nītāḥ parām unnatim /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464264 (0.0):
kallolābaddhamugdhadhvanicakitakaṇatkukkubhaṃ kāminībhiḥ VidSrk_46.1d / kallolāḥ kṣaṇabhaṅgurāḥ punar amī nītāḥ parām unnatim VidSrk_33.10b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24288255 (0.0):
ājanmasthitayo mahīruha ime kūle samunmūlitāḥ $ kallolāḥ kṣaṇabhaṅgurāḥ / punar amī nītāḥ parām unnatim &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898975 (0.0):
ājanmasthitayo mahīruha ime kūle samunmūlitāḥ kallolāḥ kṣaṇabhaṅgurāḥ / punar amī nītāḥ parām unnatim /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26100188 (0.059):
samarpita guṇāḥ ślāghyāḥ parām unnatim // VidSrk_40.37 *(1369) // / ya eko lokānāṃ parama suhṛd ānanda janakaḥ $ kalā śālī śrīmān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17375136 (0.059):
samarpita guṇāḥ ślāghyāḥ parām unnatim // VidSrk_40.37 *(1369) // / ya eko lokānāṃ parama suhṛd ānanda janakaḥ kalā śālī śrīmān
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24296649 (0.059):
samarpitaguṇāḥ ślāghyāḥ parām unnatim // VidSrk_40.37 *(1369) //. / ya eko lokānāṃ paramasuhṛd ānandajanakaḥ $ kalāśālī śrīmān nidhuvanavidhau
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10907360 (0.059):
samarpitaguṇāḥ ślāghyāḥ parām unnatim // VidSrk_40.37 *(1369) //. / ya eko lokānāṃ paramasuhṛd ānandajanakaḥ kalāśālī śrīmān nidhuvanavidhau
kavalana tuccham ivāntarāntar ābhūt VidSrk_29.18 *(914)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087718 (0.0):
mada capala cakora cañcu koṭī % kavalana tuccham ivāntarāntar ābhūt //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362663 (0.0):
mada capala cakora cañcu koṭī kavalana tuccham ivāntarāntar ābhūt //
kaśmīraja cchurita tālaka yugmala kṣmīm VidSrk_15.4 *(337)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464320 (0.051):
kaścid vācaṃ racayitum alaṃ śrotum evāparas tāṃ VidSrk_50.26a *(1723a) / kaśmīrajacchuritatālakayugmalakṣmīm VidSrk_15.4b *(337b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24269666 (0.051):
etad dadhāti navayauvananartakasya $ kaśmīrajacchuritatālakayugmalakṣmīm &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10880385 (0.051):
etad dadhāti navayauvananartakasya kaśmīrajacchuritatālakayugmalakṣmīm /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16092812 (0.051):
etat+dadhāti navayauvananartakasya kaśmīrajacchuritatālakayugmalakṣmīm /
kaśmīraja cchurita nūtana kāṃsya tālam VidSrk_15.7 *(340)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26071060 (1.192):
saṃketitāṅga nava yauvana nāṭakasya % / kaśmīraja cchurita nūtana kāṃsya tālam // VidSrk_15.7 *(340) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17346003 (1.192):
saṃketitāṅga nava yauvana nāṭakasya kaśmīraja cchurita nūtana kāṃsya tālam
kastūrībhiḥ kim iha likhito drāviḍaḥ patra bhaṅgaḥ VidSrk_16.24 *(407)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464377 (0.0):
kaṣṭaṃ viśramayāmi kutra nayane sarvatra vāmo vidhiḥ VidSrk_23.8d *(759d) / kastūrībhiḥ kim iha likhito drāviḍaḥ patrabhaṅgaḥ VidSrk_16.24b *(407b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26072885 (1.192):
dūrvā śyāmo jayati pulakair eṣa kāntaḥ kapolaḥ $ kastūrībhiḥ kim iha / likhito drāviḍaḥ patra bhaṅgaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347828 (1.192):
dūrvā śyāmo jayati pulakair eṣa kāntaḥ kapolaḥ kastūrībhiḥ kim iha likhito / drāviḍaḥ patra bhaṅgaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24271475 (1.192):
dūrvāśyāmo jayati pulakair eṣa kāntaḥ kapolaḥ $ kastūrībhiḥ kim iha / likhito drāviḍaḥ patrabhaṅgaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10882192 (1.192):
dūrvāśyāmo jayati pulakair eṣa kāntaḥ kapolaḥ kastūrībhiḥ kim iha likhito / drāviḍaḥ patrabhaṅgaḥ /
kasmāt pārvati niṣṭhurāsi sahaja śailīdbhavānām idaṃ VidSrk_4.6 *(35)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26061600 (0.021):
vañcita pārvatī kamucitam saṃdhyārcanaṃ pātu vaḥ // VidSrk_4.5 *(34) // / rājaśekharasya / kasmāt pārvati niṣṭhurāsi sahaja śailīdbhavānām idaṃ $ niḥsnehāsi kuto na
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17336544 (0.021):
vañcita pārvatī kamucitam saṃdhyārcanaṃ pātu vaḥ // VidSrk_4.5 *(34) // / rājaśekharasya / kasmāt pārvati niṣṭhurāsi sahaja śailīdbhavānām idaṃ niḥsnehāsi kuto na
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464398 (0.044):
kasmāt tvaṃ tātagehād aparam abhinavā brūhi kā tatra vārtā VidSrk_5.28a / kasmāt pārvati niṣṭhurāsi sahajaḥ śailodbhavānām ayaṃ VidSrk_4.6a *(35a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24260834 (0.058):
ucitaṃ saṃdhyārcanaṃ pātu vaḥ // VidSrk_4.5 *(34) //. / rājaśekharasya / kasmāt pārvati niṣṭhurāsi sahajaḥ śailodbhavānām ayaṃ $ niḥsnehāsi kathaṃ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10871553 (0.058):
ucitaṃ saṃdhyārcanaṃ pātu vaḥ // VidSrk_4.5 *(34) //. / rājaśekharasya / kasmāt pārvati niṣṭhurāsi sahajaḥ śailodbhavānām ayaṃ niḥsnehāsi kathaṃ na
kahlāra sparśi garbhaiḥ śiśira parigamāt kāntimadbhiḥ karāgraiś
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26087869 (0.0):
dharma kīrteḥ | (Skmsa.u.ka. 406) / kahlāra sparśi garbhaiḥ śiśira parigamāt kāntimadbhiḥ karāgraiś $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17362814 (0.0):
dharma kīrteḥ | (Skmsa.u.ka. 406) / kahlāra sparśi garbhaiḥ śiśira parigamāt kāntimadbhiḥ karāgraiś
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464518 (0.0):
kasrāghātaiḥ surabhir abhitaḥ satvaraṃ tāḍanīyo VidSrk_23.6a *(757a) / kahlārasparśigarbhaiḥ śiśiraparigamāt kāntimadbhiḥ karāgraiś VidSrk_29.24a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24285246 (0.0):
dharmakīrteḥ / kahlārasparśigarbhaiḥ śiśiraparigamāt kāntimadbhiḥ karāgraiś $
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10895969 (0.0):
dharmakīrteḥ / kahlārasparśigarbhaiḥ śiśiraparigamāt kāntimadbhiḥ karāgraiś
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12979149 (5.960):
MSS_9272 1 kahlārasparśagarbhaiḥ śiśiraparigamāt kāntimadbhiḥ karāgraiś
VidSrk_29.24 *(920)a / kaṃcit kālaṃ naṭati nikaṭe khañjarīṭaḥ priyāyāḥ VidSrk_11.9 *(274)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464520 (0.0):
kahlārasparśigarbhaiḥ śiśiraparigamāt kāntimadbhiḥ karāgraiś VidSrk_29.24a / kaṃcit kālaṃ kvacid api ratis tena kas te 'parādhaḥ VidSrk_21.9b *(643b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464534 (0.0):
kaṃcit kālaṃ kvacid api ratis tena kas te 'parādhaḥ VidSrk_21.9b *(643b) / kaṃcit kālaṃ naṭati nikaṭe khañjarīṭaḥ priyāyāḥ VidSrk_11.9d *(274d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26069091 (1.192):
harṣāśrūrmi stimita nayana nyasta sotkaṇṭha dṛṣṭeḥ % kaṃcit kālaṃ naṭati / nikaṭe khañjarīṭaḥ priyāyāḥ // VidSrk_11.9 *(274) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344032 (1.192):
harṣāśrūrmi stimita nayana nyasta sotkaṇṭha dṛṣṭeḥ kaṃcit kālaṃ naṭati / nikaṭe khañjarīṭaḥ priyāyāḥ // VidSrk_11.9 *(274) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24267897 (1.192):
harṣāśrūrmistimitanayananyastasotkaṇṭhadṛṣṭeḥ % kaṃcit kālaṃ naṭati nikaṭe / khañjarīṭaḥ priyāyāḥ // VidSrk_11.9 *(274) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878616 (1.192):
harṣāśrūrmistimitanayananyastasotkaṇṭhadṛṣṭeḥ kaṃcit kālaṃ naṭati nikaṭe / khañjarīṭaḥ priyāyāḥ // VidSrk_11.9 *(274) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16090905 (0.062):
harṣāśrūrmistimitanayananyastasotkaṇṭhadṛṣṭes+ / kaṃcit+kālam+naṭati nikaṭe khañjarīṭas+priyāyās+ // VidSrk_11.9 *(274) //
kaṃ deśam āśrayatu yūthapatir mṛgāṇām VidSrk_33.22 *(1040)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26091550 (0.0):
vyādhāḥ padāny anusaranti gṛhīta cāpāḥ % kaṃ deśam āśrayatu yūthapatir / mṛgāṇām // VidSrk_33.22 *(1040) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17366494 (0.0):
vyādhāḥ padāny anusaranti gṛhīta cāpāḥ kaṃ deśam āśrayatu yūthapatir / mṛgāṇām // VidSrk_33.22 *(1040) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464538 (0.0):
kaṃcit kālaṃ naṭati nikaṭe khañjarīṭaḥ priyāyāḥ VidSrk_11.9d *(274d) / kaṃ deśam āśrayatu yūthapatir mṛgāṇām VidSrk_33.22d *(1040d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24288601 (0.0):
vyādhāḥ padāny anusaranti gṛhītacāpāḥ % kaṃ deśam āśrayatu yūthapatir / mṛgāṇām // VidSrk_33.22 *(1040) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10899321 (0.0):
vyādhāḥ padāny anusaranti gṛhītacāpāḥ kaṃ deśam āśrayatu yūthapatir / mṛgāṇām // VidSrk_33.22 *(1040) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16112776 (0.028):
kam+deśam+āśrayatu yūthapatis+mṛgāṇām // VidSrk_33.22 *(1040) //
Bhallata: Bhallatasataka (bhall_iu.htm.txt) 13195203 (0.042):
kasyānimeṣanayane vidite divauko- Bhall_75a / kaṃ deśam āśrayatu yūthapatir mṛgāṇām Bhall_99d
Bhallata: Bhallatasataka (bhall_pu.htm.txt) 4330127 (0.042):
vyādhā padāny anusaranti gṛhītacāpāḥ kaṃ deśam āśrayatu yūthapatir mṛgāṇām
Bhallata: Bhallatasataka (bhall_xu.htm.txt) 23134293 (0.042):
vyādhā padāny anusaranti gṛhītacāpāḥ % kaṃ deśam āśrayatu yūthapatir / mṛgāṇām // Bhall_99 //
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15604663 (0.053):
Subhv_0648-4 kaṃ deśamāśrayati yūthapatirmṛgāṇām //
kākāḥ saṃprati ghoṣayanti sabhayāḥ kāketi nāmnātmanaḥ VidSrk_30.11 *(967)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26089241 (0.0):
hā kaṣṭaṃ timira tviṣo vayam api vyaktaṃ hatā ity amī % kākāḥ saṃprati / ghoṣayanti sabhayāḥ kāketi nāmnātmanaḥ // VidSrk_30.11 *(967) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17364189 (0.0):
hā kaṣṭaṃ timira tviṣo vayam api vyaktaṃ hatā ity amī kākāḥ saṃprati / ghoṣayanti sabhayāḥ kāketi nāmnātmanaḥ // VidSrk_30.11 *(967) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464572 (0.0):
kākasyopakṛtiḥ kṛtā VidSrk_39.22d *(1325d) / kākāḥ samprati ghoṣayanti sabhayāḥ kāketi nāmnātmanaḥ VidSrk_30.11d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10897227 (0.0):
hā kaṣṭaṃ timiratviṣo vayam api vyaktaṃ hatā ity amī kākāḥ samprati / ghoṣayanti sabhayāḥ kāketi nāmnātmanaḥ // VidSrk_30.11 *(967) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24286503 (0.038):
hā kaṣṭaṃ timiratviṣo vayam api vyaktaṃ hatā ity amī % kākāḥ samprati / ghoṣayanti sabhayāḥ kāketi nāmnātmanaḥ // VidSrk_30.11 *(967) //.
kācid vadhūr virahiṇīva śarad vibhāti VidSrk_11.12 *(277)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26069187 (0.0):
āpāṇḍu pīvara payodharam udvahantī % kācid vadhūr virahiṇīva śarad vibhāti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17344128 (0.0):
āpāṇḍu pīvara payodharam udvahantī kācid vadhūr virahiṇīva śarad vibhāti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464597 (0.0):
kākutsthena kathaṃ na hemahariṇasyāsambhavo lakṣitaḥ VidSrk_40.5b *(1337b) / kācid vadhūr virahiṇīva śarad vibhāti VidSrk_11.12d *(277d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24267980 (0.0):
āpāṇḍupīvarapayodharam udvahantī % kācid vadhūr virahiṇīva śarad vibhāti
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878699 (0.0):
āpāṇḍupīvarapayodharam udvahantī kācid vadhūr virahiṇīva śarad vibhāti //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16090994 (0.061):
āpāṇḍupīvarapayodharam+udvahantī kācit+vadhūs+virahiṇī+iva śarat+vibhāti / // VidSrk_11.12 *(277) //
kāñcī dāma maṇi prabhābhir anu cārabdhe dukūlāntare VidSrk_19.1 *(559)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26077133 (0.0):
prauḍha prema rasān nitamba phalakād viśraṃsite 'py aṃśuke $ / kāñcī dāma maṇi prabhābhir anu cārabdhe dukūlāntare &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352076 (0.0):
prauḍha prema rasān nitamba phalakād viśraṃsite 'py aṃśuke / kāñcī dāma maṇi prabhābhir anu cārabdhe dukūlāntare /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464606 (0.0):
kācid vadhūr virahiṇīva śarad vibhāti VidSrk_11.12d *(277d) / kāñcīdāmamaṇiprabhābhir anu cārabdhe dukūlāntare VidSrk_19.1b *(559b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24275399 (0.0):
prauḍhapremarasān nitambaphalakād viśraṃsite 'py aṃśuke $ / kāñcīdāmamaṇiprabhābhir anu cārabdhe dukūlāntare &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10886115 (0.0):
prauḍhapremarasān nitambaphalakād viśraṃsite 'py aṃśuke / kāñcīdāmamaṇiprabhābhir anu cārabdhe dukūlāntare /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16098817 (0.049):
kāñcīdāmamaṇiprabhābhis+anu ca+ārabdhe dukūlāntare /
kā tvaṃ, kuntala malla kīrtir, ahaha kvāsi sthitā, na kvacit VidSrk_32.11
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12981821 (0.0):
MSS_9387 1 kā tvaṃ, kuntalamallakīrtir, ahaha kvāsi sthitā, na kvacit
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090442 (0.0):
pratāpāya jagannātha % yātā mārtaṇḍa maṇḍalam // VidSrk_32.10 *(1004) // / kā tvaṃ, kuntala malla kīrtir, ahaha kvāsi sthitā, na kvacit $ sakhyas tās
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365386 (0.0):
pratāpāya jagannātha yātā mārtaṇḍa maṇḍalam // VidSrk_32.10 *(1004) // / kā tvaṃ, kuntala malla kīrtir, ahaha kvāsi sthitā, na kvacit sakhyas tās
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464618 (0.0):
kā tvaṃ kuntalamallakīrtir ahaha kvāsi sthitā na kvacit VidSrk_32.11a
kādambāni kuraṅga yūtha kalita stūpāny udambhāṃsi ca VidSrk_10.7 *(221)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26067601 (0.0):
dāty ūha dhvani bhāñji vetasa śikhā suptoragāṇi dhvanat $ kādambāni / kuraṅga yūtha kalita stūpāny udambhāṃsi ca &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342543 (0.0):
dāty ūha dhvani bhāñji vetasa śikhā suptoragāṇi dhvanat kādambāni / kuraṅga yūtha kalita stūpāny udambhāṃsi ca /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464621 (0.0):
kā tvaṃ kuntalamallakīrtir ahaha kvāsi sthitā na kvacit VidSrk_32.11a / kādambāni kuraṅgayūthakalitastūpāny udambhāṃsi ca VidSrk_10.7b *(221b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24266478 (0.056):
dātyūhadhvanibhāñji vetasaśikhāsuptoragāṇi dhvanat $ kādambāni / kuraṅgayūthakalitastūpāny udambhāṃsi ca &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877196 (0.056):
dātyūhadhvanibhāñji vetasaśikhāsuptoragāṇi dhvanat kādambāni / kuraṅgayūthakalitastūpāny udambhāṃsi ca /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16089379 (0.058):
dātyūhadhvanibhāñji vetasaśikhāsuptoragāṇi dhvanatkādambāni / kuraṅgayūthakalitastūpāni+udambhāṃsi ca /
kānta dattam abalā nakha kṣatam VidSrk_20.4 *(615)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464631 (0.0):
kādambāni kuraṅgayūthakalitastūpāny udambhāṃsi ca VidSrk_10.7b *(221b) / kāntadattam abalā nakhakṣatam VidSrk_20.4b *(615b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26078786 (0.046):
pīna tuṅga kaṭhina stanāntare $ kānta dattam abalā nakha kṣatam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17353729 (0.046):
pīna tuṅga kaṭhina stanāntare kānta dattam abalā nakha kṣatam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24276926 (0.046):
pītatuṅgakaṭhinastanāntare $ kāntadattam abalā nakhakṣatam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10887642 (0.046):
pītatuṅgakaṭhinastanāntare kāntadattam abalā nakhakṣatam /
kāntaṃ pratyupacārataś caturayā kopaḥ kṛtārthīkṛtaḥ VidSrk_21.5 *(639)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26079481 (0.0):
ālāpo 'pi na miśritaḥ parijanaṃ vyāpārayanty āntike % kāntaṃ / pratyupacārataś caturayā kopaḥ kṛtārthīkṛtaḥ // VidSrk_21.5 *(639) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17354424 (0.0):
ālāpo 'pi na miśritaḥ parijanaṃ vyāpārayanty āntike kāntaṃ pratyupacārataś / caturayā kopaḥ kṛtārthīkṛtaḥ // VidSrk_21.5 *(639) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27488711 (0.0):
bhartur bhūtagaṇāya gotrajaratīnirdiṣṭamantrākṣarā VidSrk_5.32c *(102c) / bhartuḥ pratyupacārataś caturayā kopaḥ kṛtārthīkṛtaḥ VidSrk_21.5d *(639d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10888285 (0.0):
saṃlāpo 'pi na miśritaḥ parijanaṃ vyāpārayantyāntike bhartuḥ / pratyupacārataś caturayā kopaḥ kṛtārthīkṛtaḥ // VidSrk_21.5 *(639) //.
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12941894 (0.015):
MSS_7493 2 ālāpo'pi na miśritaḥ parijanaṃ vyāpārayantyāntike kāntaṃ / pratyupacārataścaturayā kopaḥ kṛtārthīkṛtaḥ //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1739785 (0.032):
ālāpo' pi na miśritaḥ parijanaṃ vyāpārayanty āntike kāntaṃ / pratyupacārataś caturayā kopaḥ kṛtārthīkṛtaḥ ||SRs_2.148|| (amaru. 18)
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24187472 (0.035):
ālāpo'pi na miśritaḥ parijanaṃ vyāpārayantyāntike / kāntaṃ pratyupacārataścaturayā kopaḥ kṛtārthīkṛtaḥ ||15|| (18)
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9130024 (0.038):
ālāpo 'pi na miśritaḥ parijanaṃ vyāpārayantyāntike kāntaṃ / pratyupacārataścaturayā kopaḥ kṛtārthokṛtaḥ // / ************* COMMENTARY *************"
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24277566 (0.044):
saṃlāpo 'pi na miśritaḥ parijanaṃ vyāpārayantyāntike % bhartuḥ / pratyupacārataś caturayā kopaḥ kṛtārthīkṛtaḥ // VidSrk_21.5 *(639) //.
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 886830 (0.046):
ālāpo 'pi na miśritaḥ parijanaṃ vyāpārayantyāntike kāntaṃ / pratyupacārataścaturayā kopaḥ kṛtārthokṛtaḥ //"
kāntaḥ prasthiti kalpitopakaraṇaḥ sakhyā bhṛśaṃ vāritaḥ VidSrk_17.69
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12974167 (0.0):
MSS_9061 2 ityudbāṣyavadhūgiraḥ pratipadaṃ saṃpūrayantyāntike kāntaḥ / prasthitikalpitopakaraṇaḥ sakhyā bhṛśaṃ vāritaḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26076347 (0.0):
ity udbāṣpa vadhū giraḥ pratipadaṃ saṃpūrayanty āntike % kāntaḥ / prasthiti kalpitopakaraṇaḥ sakhyā bhṛśaṃ vāritaḥ // VidSrk_17.69 *(533) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17351293 (0.0):
ity udbāṣpa vadhū giraḥ pratipadaṃ saṃpūrayanty āntike kāntaḥ / prasthiti kalpitopakaraṇaḥ sakhyā bhṛśaṃ vāritaḥ // VidSrk_17.69 *(533) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464656 (0.0):
kāntaṃ karṇāv abhiniviśate komalāgraṃ śirīṣaṃ VidSrk_9.19c *(209c) / kāntaḥ prasthitikalpitopakaraṇaḥ sakhyā bhṛśaṃ vāritaḥ VidSrk_17.69d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24274684 (0.0):
ity udbāṣpavadhūgiraḥ pratipadaṃ sampūrayantyāntike % kāntaḥ / prasthitikalpitopakaraṇaḥ sakhyā bhṛśaṃ vāritaḥ // VidSrk_17.69 *(533) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10885402 (0.0):
ity udbāṣpavadhūgiraḥ pratipadaṃ sampūrayantyāntike kāntaḥ / prasthitikalpitopakaraṇaḥ sakhyā bhṛśaṃ vāritaḥ // VidSrk_17.69 *(533) //.
kāntā payodhara yuge rati kheda khinnaḥ VidSrk_17.33 *(497)b
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464671 (0.044):
kāntāpayodharayuge ratikhedakhinnaḥ VidSrk_17.33b *(497b)
kāntām ayaṃ virahiṇīm anurantu kāmaḥ VidSrk_17.16 *(480)c / kāntāṃ kvāpi vilambinīṃ kalarutair āhūya bhūyas tataḥ VidSrk_10.8 *(222)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464685 (0.0):
kāntāpādatalāhatis tava mude satyaṃ mamāpy āvayoḥ VidSrk_23.19c *(770c) / kāntām ayaṃ virahiṇīm anurantukāmaḥ VidSrk_17.16c *(480c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464697 (0.012):
kāntāyāḥ patitau stanau VidSrk_43.3b *(1520b) / kāntāṃ kvāpi vilambinīṃ kalarutair āhūya bhūyas tato VidSrk_10.8a *(222a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24266501 (0.014):
saritāṃ kurvanti lolaṃ manaḥ // VidSrk_10.7 *(221) // / kāntāṃ kvāpi vilambinīṃ kalarutair āhūya bhūyas tato $ digbhāgān avalokya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10877219 (0.014):
saritāṃ kurvanti lolaṃ manaḥ // VidSrk_10.7 *(221) // / kāntāṃ kvāpi vilambinīṃ kalarutair āhūya bhūyas tato digbhāgān avalokya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26067626 (0.030):
yogeśvarasya (Skmsa.u.ka. 1291) / kāntāṃ kvāpi vilambinīṃ kalarutair āhūya bhūyas tataḥ $ digbhāgān avalokya
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17342568 (0.030):
yogeśvarasya (Skmsa.u.ka. 1291) / kāntāṃ kvāpi vilambinīṃ kalarutair āhūya bhūyas tataḥ digbhāgān avalokya
kāntir maṇḍalam aindavaṃ mama punar nādyāpi viśrāma bhūḥ VidSrk_32.11
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12981848 (0.0):
MSS_9387 2 vāg yātā caturānanasya vadanaṃ lakṣmīrmurāreruraḥ / kāntirmaṇḍalamaindavaṃ mama punarnādyāpi viśrāmabhūḥ //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26090464 (0.0):
vāg yātā caturānanasya vadanaṃ lakṣmīr murārer uraḥ % kāntir maṇḍalam / aindavaṃ mama punar nādyāpi viśrāma bhūḥ // VidSrk_32.11 *(1005) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17365413 (0.0):
vāg yātā caturānanasya vadanaṃ lakṣmīr murārer uraḥ kāntir maṇḍalam / aindavaṃ mama punar nādyāpi viśrāma bhūḥ // VidSrk_32.11 *(1005) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464719 (0.0):
kāntāṃ hitvā virahavidhurārambhakhedālasāṅgīṃ VidSrk_8.9a *(160a) / kāntir maṇḍalam aindavaṃ mama punar nādyāpi viśrāmabhūḥ VidSrk_32.11d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24287609 (0.0):
vāg yātā caturānanasya vadanaṃ lakṣmīr murārer uraḥ % kāntir maṇḍalam / aindavaṃ mama punar nādyāpi viśrāmabhūḥ // VidSrk_32.11 *(1005) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10898329 (0.0):
vāg yātā caturānanasya vadanaṃ lakṣmīr murārer uraḥ kāntir maṇḍalam / aindavaṃ mama punar nādyāpi viśrāmabhūḥ // VidSrk_32.11 *(1005) //.
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6260155 (0.0):
caturānanasya vadanaṃ lakṣmīrmurāreruraḥ kāntirmaṇḍanamaṇḍalaṃ mama punaḥ / nādyāpi viśrāmabhūḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16111734 (5.960):
kāntis+maṇḍalam+aindavam+mama punar+na+adya+api viśrāmabhūs+ //
kānte talpam upāgate vigalitā nīvī svayaṃ tat kṣaṇāt VidSrk_19.14 *(572)a
Amaru: Amarusataka (amaru_u.htm.txt) 24190154 (0.0):
tadgehopāntarathyābhramaṇamapi parāṃ nirvṛtiṃ santanoti ||103||(100) / kānte talpamupāgate vigalitā nīvī svayaṃ bandhanād
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12984402 (0.0):
gṛhakapotaśatairyathā syāt // / MSS_9483 1 kānte talpamupāgate vigalitā nīvī svayaṃ tatkṣaṇāt tadvāsaḥ
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21974589 (0.0):
chandasā parivṛttiśchandovinimayaḥ / / kānte talpamupāgate vigalitā nīvī svayaṃ bandhanāt tadvāsaḥ"
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26077505 (0.0):
VidSrk_19.13 *(571) // / mahodadheḥ / kānte talpam upāgate vigalitā nīvī svayaṃ tat kṣaṇāt $ tad vāsaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352448 (0.0):
tad aṃśukā kṣepam adhīra pāṇe vimuñca kāñcī maṇayo raṇanti // VidSrk_19.13 / mahodadheḥ / kānte talpam upāgate vigalitā nīvī svayaṃ tat kṣaṇāt tad vāsaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464727 (0.0):
kāntir maṇḍalam aindavaṃ mama punar nādyāpi viśrāmabhūḥ VidSrk_32.11d / kānte talpam upāgate vigalitā nīvī svayaṃ bandhanād VidSrk_19.14a *(572a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24275752 (0.0):
tadaṃśukākṣepam adhīrapāṇe % vimuñca kāñcīmaṇayo raṇanti // VidSrk_19.13 / mahodadheḥ / kānte talpam upāgate vigalitā nīvī svayaṃ bandhanād $ vāsaś ca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10886467 (0.0):
tadaṃśukākṣepam adhīrapāṇe vimuñca kāñcīmaṇayo raṇanti // VidSrk_19.13 / mahodadheḥ / kānte talpam upāgate vigalitā nīvī svayaṃ bandhanād vāsaś ca
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16099193 (0.0):
tadaṃśukākṣepam+adhīrapāṇe vimuñca kāñcīmaṇayas+raṇanti // VidSrk_19.13 / mahodadhes+ / kānte talpam+upāgate vigalitā nīvī svayam+bandhanāt+
kāntenāśu mudhā vilokitam atho tanvyā mudhā lajjitaṃ VidSrk_19.1 *(559)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26077142 (0.0):
kāñcī dāma maṇi prabhābhir anu cārabdhe dukūlāntare & / kāntenāśu mudhā vilokitam atho tanvyā mudhā lajjitaṃ % bhūyo 'nena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17352085 (0.0):
kāñcī dāma maṇi prabhābhir anu cārabdhe dukūlāntare / / kāntenāśu mudhā vilokitam atho tanvyā mudhā lajjitaṃ bhūyo 'nena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464749 (0.0):
kāntena prahito navaḥ priyasakhīvargeṇa baddhaspṛhaś VidSrk_8.4a *(155a) / kāntenāśu mudhā vilokitam atho tanvyā mudhā lajjitaṃ VidSrk_19.1c *(559c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24275408 (0.0):
kāñcīdāmamaṇiprabhābhir anu cārabdhe dukūlāntare & / kāntenāśu mudhā vilokitam atho tanvyā mudhā lajjitaṃ % bhūyo 'nena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10886124 (0.0):
kāñcīdāmamaṇiprabhābhir anu cārabdhe dukūlāntare / / kāntenāśu mudhā vilokitam atho tanvyā mudhā lajjitaṃ bhūyo 'nena
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16098827 (0.0):
kāñcīdāmamaṇiprabhābhis+anu ca+ārabdhe dukūlāntare / / kāntena+āśu mudhā vilokitam+atho tanvyā mudhā lajjitam+
kāpotaṃ kodravāṇāṃ kavalayati kaṇān kṣetra koṇaika deśe VidSrk_10.50
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343740 (0.0):
antar vinyasta vīrut tṛṇa maya puruṣa trāsa vighnaṃ kathaṃcit kāpotaṃ / kodravāṇāṃ kavalayati kaṇān kṣetra koṇaika deśe // VidSrk_10.50 *(264) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464757 (0.0):
kāntenāśu mudhā vilokitam atho tanvyā mudhā lajjitaṃ VidSrk_19.1c *(559c) / kāpotaṃ kodravāṇāṃ kavalayati kaṇān kṣetrakoṇaikadeśe VidSrk_10.50d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068795 (1.192):
antar vinyasta vīrut tṛṇa maya puruṣa trāsa vighnaṃ kathaṃcit % kāpotaṃ / kodravāṇāṃ kavalayati kaṇān kṣetra koṇaika deśe // VidSrk_10.50 *(264) //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12985584 (0.023):
MSS_9528 2 antarvinyastavīruttṛṇamayapuruṣatrāsavighnaṃ kathaṃcit kāpotaṃ / kodravāṇāṃ kavalayati kaṇān kṣetrakoṇaikadeśe //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24267621 (0.023):
antarvinyastavīruttṛṇamayapuruṣatrāsavighnaṃ kathaṃcit % kāpotaṃ / kodravāṇāṃ kavalayati kaṇān kṣetrakoṇaikadeśe // VidSrk_10.50 *(264) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878341 (0.023):
antarvinyastavīruttṛṇamayapuruṣatrāsavighnaṃ kathaṃcit kāpotaṃ kodravāṇāṃ / kavalayati kaṇān kṣetrakoṇaikadeśe // VidSrk_10.50 *(264) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16090607 (0.034):
kāpotam+kodravāṇām+kavalayati kaṇān+kṣetrakoṇaikadeśe // VidSrk_10.50
kāpy anyā hariṇī dṛśaḥ pariṇatiḥ kandarpa mudrāṅkitā VidSrk_15.50 *(383)d
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26072262 (0.0):
satyā na prakṛtau guraḥ śiśutayā prasthāna dattārghayā % kāpy anyā / hariṇī dṛśaḥ pariṇatiḥ kandarpa mudrāṅkitā // VidSrk_15.50 *(383) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17347210 (0.0):
satyā na prakṛtau guraḥ śiśutayā prasthāna dattārghayā kāpy anyā / hariṇī dṛśaḥ pariṇatiḥ kandarpa mudrāṅkitā // VidSrk_15.50 *(383) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464776 (0.0):
kāpy anyā mukulādhikāramilitā lakṣmīr aśokadrume VidSrk_8.24a *(175a) / kāpy anyā hariṇīdṛśaḥ pariṇatiḥ kandarpamudrāṅkitā VidSrk_15.50d *(383d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24270902 (0.0):
satyā na prakṛtau guraḥ śiśutayā prasthānadattārghayā % kāpy anyā / hariṇīdṛśaḥ pariṇatiḥ kandarpamudrāṅkitā // VidSrk_15.50 *(383) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10881624 (0.0):
satyā na prakṛtau guraḥ śiśutayā prasthānadattārghayā kāpy anyā / hariṇīdṛśaḥ pariṇatiḥ kandarpamudrāṅkitā // VidSrk_15.50 *(383) //.
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16094114 (0.009):
satyās+na prakṛtau guras+śiśutayā prasthānadattārghayā / kā+api+anyā hariṇīdṛśas+pariṇatis+kandarpamudrāṅkitā // VidSrk_15.50
kāma krodhau dvayam api yadi pratyanīkaṃ prasiddhaṃ VidSrk_1.3 *(4)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464779 (0.0):
kāpy anyā hariṇīdṛśaḥ pariṇatiḥ kandarpamudrāṅkitā VidSrk_15.50d *(383d) / kāmakrodhau dvayam api padaṃ pratyanīkaṃ vaśitve VidSrk_1.3a *(4a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060562 (0.045):
vasukalpasya / kāma krodhau dvayam api yadi pratyanīkaṃ prasiddhaṃ $ hatvānaṅgaṃ kim iva
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17335506 (0.045):
vasukalpasya / kāma krodhau dvayam api yadi pratyanīkaṃ prasiddhaṃ hatvānaṅgaṃ kim iva hi
kāmasya ghora hara hūṅkṛti dagdha mūrteḥ VidSrk_16.72 *(455)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26074199 (0.0):
prayatnāt & / kāmasya ghora hara hūṅkṛti dagdha mūrteḥ % saṃjīvanauṣadhir iyaṃ vihitā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17349141 (0.0):
prayatnāt / / kāmasya ghora hara hūṅkṛti dagdha mūrteḥ saṃjīvanauṣadhir iyaṃ vihitā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464804 (0.018):
kāmaghnād viṣasadṛśo bhūtyavaliptād bhujaṅgasaṅgaruceḥ VidSrk_42.24a / kāmasya ghoraharahūṃkṛtidagdhamūrteḥ VidSrk_16.72c *(455c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24272715 (0.018):
kāmasya ghoraharahūṃkṛtidagdhamūrteḥ % saṃjīvanauṣadhir iyaṃ vihitā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10883431 (0.018):
kāmasya ghoraharahūṃkṛtidagdhamūrteḥ saṃjīvanauṣadhir iyaṃ vihitā vidhātrā
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16095995 (0.035):
kāmasya ghoraharahūṃkṛtidagdhamūrtes+
kāmaṃ kūle nadīnām anugiri mahiṣī yūtha nīḍopakaṇṭhe VidSrk_10.50 *(264)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464825 (0.0):
kāmaṃ kukkuṭayor dvayaṃ drutapadakrūrakramaṃ yudhyati VidSrk_35.24d / kāmaṃ kūle nadīnām anugiri mahiṣīyūthanīḍopakaṇṭhe VidSrk_10.50a *(264a)
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12985558 (5.960):
MSS_9528 1 kāmaṃ kūle nadīnāmanugiri mahiṣīyūthanīḍopakaṇṭhe gāhante
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26068773 (5.960):
yogeśvarasya | (Skmsa.u.ka. 911) / kāmaṃ kūle nadīnām anugiri mahiṣī yūtha nīḍopakaṇṭhe $ gāhante śaṣpa rājīr
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17343714 (5.960):
yogeśvarasya | (Skmsa.u.ka. 911) / kāmaṃ kūle nadīnām anugiri mahiṣī yūtha nīḍopakaṇṭhe gāhante śaṣpa rājīr
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24267596 (5.960):
nirmuktavyālanīladyutinavajaladavyākulā vidhyapādāḥ // VidSrk_10.49 *(263) / kāmaṃ kūle nadīnām anugiri mahiṣīyūthanīḍopakaṇṭhe $ gāhante śaṣparājīr
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10878316 (5.960):
nirmuktavyālanīladyutinavajaladavyākulā vidhyapādāḥ // VidSrk_10.49 *(263) / kāmaṃ kūle nadīnām anugiri mahiṣīyūthanīḍopakaṇṭhe gāhante śaṣparājīr
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16090579 (5.960):
nirmuktavyālanīladyutinavajaladavyākulās+vidhyapādās+ // VidSrk_10.49 / kāmam+kūle nadīnām+anugiri mahiṣīyūthanīḍopakaṇṭhe
kāmaṃ nihnuta sarva vismaya rasa vyakti prakārā vayam VidSrk_1.8 *(9)b
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12943564 (0.0):
MSS_7584 1 ekasyāpi manobhuvastadabalāpāṅgairjagannirjaye kāmaṃ / nihnutasarvavismayarasavyaktiprakārā vayam /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26060731 (0.0):
ekasyāpi mano bhuvas tad abalāpāṅgair jagan nirjaye $ kāmaṃ / nihnuta sarva vismaya rasa vyakti prakārā vayam &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17335675 (0.0):
ekasyāpi m