View original HTML file with complete header information
śrīmadvidyānāthapraṇītaṃ pratāparudrīyam / śrīmatkumārasvāmikṛtaratnāpaṇasahitam
śrīmadvidyānāthapraṇītaṃ pratāparudrīyam / śrīmatkumārasvāmikṛtaratnāpaṇasahitam
atha nāyakaprakaraṇam / / vidyākairavakaumudīṃ śrutiśiraḥ sīmantamuktāmaṇiṃ dārān
padmabhuvastrilokajananīṃ vande girāṃ devatām /
yatpādābjanamaskriyāḥ sukṛtināṃ sārasvataprakriyābījanyāsabhuvo bhavanti
kavitānāṭyaikajīvātavaḥ // 1,1 // / pūrvebhyo bhāmahādibhyaḥ sādaraṃ vihatāñjaliḥ /
vakṣye samyagalaṅkāraśāstrasarvasvasaṃgraham // 1,2 //
cireṇa caritārtho 'bhūt kāvyālaṅkārasaṃgrahaḥ /
pratāparudradevasya kīrtiryena prakāśyate // 1,3 // / rasapradhānāḥ śabdārthā guṇālaṅkāravṛttayaḥ /
rītayaśceyatī śāstraprameyaṃ kāvyapaddhatiḥ // ViPrud_1.4 //
yadyapyasau prabandheṣu prācāṃ sādhu nirūpitā / / tathāpyasyāḥ samaṃ neturnodāharaṇamādṛtam // ViPrud_1.5 //
puṇyaślokasya caritamudāharaṇamarhati / / na kaścit tādṛśaḥ pūrvaiḥ prabandhābharaṇīkṛtaḥ // ViPrud_1.6 //
prabandhānāṃ prabandhṝṇāmapi kīrttipratiṣṭhayoḥ / / mūlaṃ viṣayabhūtasya neturguṇanirūpaṇam // ViPrud_1.7 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090223 (0.063):
kelayaḥ // ViPrud_1.72 // / [1.6.2 arthaspuraṇam] / acumbitārthasaṃpattirarthasphuraṇamiṣyate // ViPrud_1.73 //
yathā rāmaguṇavarṇanaṃ rāmāyaṇavalmīkajanmanormahāpratiṣṭhākaraṇaṃ, tathā
mahāpuruṣavarṇanena hi śreyaskarī prabandhasthitiḥ / / yathā vedaśāstrapurāṇāderhitaprāptiḥ ahitanivṛttiśca, tathā sadāśrayāt
kāvyādapi / / iyān viśeṣaḥ kāvyāt kartavyatādhīḥ sarasā, anyatra na tathā /
yadvedāt prabhusaṃmitādadhigataṃ śabdapradhānācciraṃ yaccārthapravaṇāt
purāṇavacanādiṣṭaṃ suhṛtsaṃmitāt /
kāntāsaṃmitayā yayā sarasatāmāpādya kāvyaśriyā kartavye kutukī budho
viracitastasyai spṛhāṃ kurmahe // ViPrud_1.8 // / tataḥ kāvyaṃ dṛṣṭādṛṣṭaphalajanakatayā bahūpayuktam /
taccoktaṃ kāvyaprakāśe / kāvyaṃ yaśase 'rthakṛte vyavahāravide śivetarakṣataye /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12993789 (0.0):
MSS_9917 1 kāvyaṃ yaśase'rthakṛte vyavahāravide śivetarakṣataye /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13360797 (0.0):
kāvyaṃ yaśase 'rthakṛte vyavahāravide śivetarakṣataye /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23066936 (0.0):
kāvyaṃ yaśase'; rthakṛte vyavahāravide śivetarakṣataye /
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23541626 (0.0):
navarasarucitāṃ nirmitimādadhatī bhāratī kaverjayati // MKpr-K_1 // / kāvyaṃ yaśase 'rthakṛte vyavahāravide śivetarakṣataye /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384487 (0.0):
'kāvyaṃ yaśaser'thakṛte vyavahāravide śivetarakṣataye /
sadyaḥ paranirvṛtaye kāntāsaṃmitatayopadeśayuje //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13360802 (0.0):
kāvyaṃ yaśase 'rthakṛte vyavahāravide śivetarakṣataye / / sadyaḥ paranirvṛtaye kāntāsaṃmitatayopadeśayuje // MKpr K_2 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23066941 (0.0):
kāvyaṃ yaśase'; rthakṛte vyavahāravide śivetarakṣataye / / sadyaḥ paranirvṛtaye kāntāsaṃmitatayopadeśayuje // 2 //
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23541631 (0.0):
kāvyaṃ yaśase 'rthakṛte vyavahāravide śivetarakṣataye / / sadyaḥ paranirvṛtaye kāntāsaṃmitatayopadeśayuje // MKpr-K_2 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9384493 (0.0):
'kāvyaṃ yaśaser'thakṛte vyavahāravide śivetarakṣataye / / sadyaḥ paranirvṛtaye kāntāsaṃmitatayopadeśayuje' //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12993795 (0.020):
MSS_9917 1 kāvyaṃ yaśase'rthakṛte vyavahāravide śivetarakṣataye / / MSS_9917 2 sadyaḥ paranirvṛtaye kāntāsammitatayopadeśayuje //
prasiddhaṃ caitanmahāprabandheṣu / parivaḍḍhai viṇṇāṇaṃ saṃbhāvijjai jaso viḍappaṃdi guṇā /
sutrai supurusacariaṃ kiṃ tajjeṇa ṇa haraṃti kavvāṭhṭhāvā //
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22776327 (0.032):
*{dhātrī}* - ayye āamappahāṇāṇi suḷahapayyavatthāṇāṇi mahāpurusahiaāṇi
Rgveda-Samhita: Padapatha text (rvpp_10u.htm.txt) 5823897 (0.042):
tat | it | nu | asya | pari sadvānaḥ | agman | puru | sadantaḥ | nārsadam / | bibh itsan | vi | śuṣṇasya | sam grathitam | anarvā | vidat |
(parivardhate vijñānaṃ saṃbhāvyate yaśo 'rjyante guṇāḥ /
śrūyate supuruṣacaritaṃ kiṃ tad yena na haranti kāvyālāpāḥ) //
yatra punaruttamapuraṣacaritaṃ na nibadhyate, tat kāvyaṃ parityājyameva /
tanmūlā ceyaṃ / smṛtiḥ kāvyālāpāṃśca varjayet'; iti / / na kevalaṃ kāvyasyāyaṃ panthāḥ /
kintu śāstarajātasyāpi sadāśrayatvena mahān lokādaraḥ /
tathā vaiśeṣikāderīśvarapratiṣṭhāpakatayā jagatpūjyatā /
tathā mahābhāratādīnāmapi mahāpuruṣavarṇanaparatayaiva viśvātiśāyitvam /
kiṃ bahunā? vedāntā api brahmapratipādakatayā paramutkṛṣyante /
'athāto dharmajijñāsā'; ityupakramamāṇena sūtrakṛtā maharṣiṇāpi
puruṣāśritasya guṇaśreṣṭhasya dharmasya jijñāsādvāreṇa
mahāpuruṣaguṇavarṇanameva śāstrasya prāṇa ityurarīkṛtam /
tattannyāyanirūpaṇaparasyāpi prabandharāśermahāpuruṣaguṇavarṇanaṃ hemnaḥ
paramāmodaḥ / / pratāparudradevasya guṇānāśritya nirmitaḥ /
alaṅkāraprabandho 'yaṃ santaḥ karṇotsavo 'stu vaḥ // ViPrud_1.9 //
kākatīyanarendrasya yaśo bhūṣayituṃ kṛtā / / vidyānāthakṛtiśceyaṃ svayaṃ tena vibhūṣyate // ViPrud_1.10 //
taduktaṃ daṇḍinā / ādirājayaśobimbamādarśaṃ prāpya vāṅmayam /
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 1 (dkavy1pu.htm.txt) 13359460 (0.0):
ādirājayaśobimbam ādarśaṃ prāpya vāṅmayam /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13887476 (0.0):
ādirājayaśobimbam ādarśaṃ prāpya vāṅmayam &
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12886685 (0.0):
MSS_4734 1 ādirājayaśobimbam ādarśaṃ prāpya vāṅmayam /
teṣāmasaṃnidhāne 'pi na svayaṃ paśya naśyati // / sūktaiva pratipādyamahimnā prabandhamahattā /
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 1 (dkavy1pu.htm.txt) 13359463 (0.0):
ādirājayaśobimbam ādarśaṃ prāpya vāṅmayam / / teṣām asaṃnidhāne 'pi na svayaṃ paśya naśyati // 1.5 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13887479 (0.0):
ādirājayaśobimbam ādarśaṃ prāpya vāṅmayam & / teṣām asaṃnidhāne 'pi na svayaṃ paśya naśyati // DKd_1.5 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12886686 (0.055):
MSS_4734 1 ādirājayaśobimbam ādarśaṃ prāpya vāṅmayam / / MSS_4734 2 teṣāmasaṃnidhāne'pi na svayaṃ paśya naśyati //
taduktaṃ prācā bhāmahena / upaślokyasya māhātmyādujjvalāḥ kāvyasaṃpadaḥ /
pratipāditaṃ 'codbhaṭena' / guṇālaṅkāracārutvayuktamapyadhikojjvalam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8727406 (0.054):
locanam vācye vācake racanāyāṃ ca prapañcena yaccāru / śabdārthālaṅkāraguṇayuktamityarthaḥ /
kāvyamāśrayasaṃpattyā meruṇevāmaradrumaḥ //
rudrabhaṭṭenāpi kathitam udāracaritanibandhanā prabandhapratiṣṭhā'; iti
prapañcitaṃ ca sāhityamīmāṃsāyām nāyakaguṇagrathitāḥ sūktisrajaḥ
sukṛtināmākalpamākalpanti'; iti / / nirūpitaṃ ca 'bhojarājena'
kaveralpāpi vāgvṛttirvidvatkarṇāvataṃsati /
nāyako yadi varṇyeta lokottaraguṇottaraḥ //
// mahākulīnatvādināyakaguṇāḥ //
atraite nāyakaguṇāḥ / / mahākulīnataujjvalyaṃ mahābhāgyamudāratā /
tejasvitā vidagdhatvaṃ dhārmikatvādayo guṇāḥ // ViPrud_1.11 //
pūrvaśāstrānusāreṇa katicit kathitā ime / / pratāparudradevasya guṇā vācāmagocarāḥ // ViPrud_1.12 //
athaiteṣāṃ svarūpamudāharaṇaṃ ca / / [1.1.1 mahākulīnatā]
mahākulīnatā nāma kule mahati saṃbhavaḥ / / tādṛṅmadhyamalokabhāgyavibhavādindrādibṛndārakaiḥ kṣoṇyāṃ
krīḍitumicchubhiścirataraṃ saṃprārthitaḥ padmabhūḥ / / atyarkendukulapraśastimasṛjad yaṃ kākatīyānvayaṃ tasmin saṃprati
vīrarudravapuṣā jāgarti lakṣmīpatiḥ // ViPrud_1.13 //
[1.1.2 aujjvalyam] / athaujjvalyam / rūpasaṃpannadehatvamaujjvalyaṃ parikīrtyate // ViPrud_1.14 //
murāreryaḥ pūrvaṃ jalanidhisutāyāmudabhavanmahādevājjātaḥ sa
punaravanībhṛdduhitari / / vapuṣmān kāmo 'yaṃ jayati jagatībhāgyavibhavaiḥ pratāpaśrīrudraḥ svayamiti
manīṣā mṛgādṛśām // ViPrud_1.15 // / [1.1.3 mahābhāgyam] / atha mahābhāgyam
viśvaṃbharādhipatyaṃ yat tanmahābhāgyamucyate / / sevānamranarendramaulivilasadratnaṃśunīrājitaṃ
rājyaśrīprathamāvatārapadavīmāruhya siṃhāsanam /
kṣoṇīṃ rakṣati vikramairanupamaiḥ / pratyarthipṛthvīpatiślāghālaṅghanajāṅghikairguṇanidhiḥ śrīvīrarudro nṛpaḥ
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10240879 (0.056):
85.02ab/ bhāradvāja^mataṃ dṛṣṭvā yac ca śrīdravyavardhanaḥ/ / 85.02cd/ āvantikaḥ prāha nṛpo mahārāja^adhirājakaḥ//
// ViPrud_1.16 // / [1.1.4 audāryam] / athaudāryam / yad viśrāṇanatācchīlyamaudāryaṃ tannigadyate // ViPrud_1.17 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18110566 (0.060):
gāḍhaṃ gūḍhatamā ca gautamanadī pātālagaṅgāyate // ViPrud_6.13 // / [VI.9 audāryam] / athaudāryam /
vadānyo nānyo 'sti trijagati samo
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113307 (0.0):
vadānyo nānyo 'sti trijagati samo rudranṛpater
rudranṛpaterguṇaśreṇīślāghāpihitaharidīśānayaśasaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113315 (0.0):
vadānyo nānyo 'sti trijagati samo rudranṛpater
samantādudbhūtairdviradamadagandhaiḥ surabhayaḥ kriyante
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113318 (0.0):
guṇaśreṇīślāghāpihitaharidīśānayaśasaḥ / / samantādudbhūtairdviradamadagandhaiḥ surabhayaḥ
yadvidvajjanamaṇigṛhaprāṅgaṇabhuvaḥ // ViPrud_1.18 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113328 (0.0):
samantādudbhūtairdviradamadagandhaiḥ surabhayaḥ / kriyante yadvidvajjanamaṇigṛhaprāṅgaṇabhuvaḥ // ViPrud_8.31 //
[1.1.5 tejasvitāḥ] / atha tejasvitā / jagatprakāśakatvaṃ yat tejasvitvaṃ taducyate /
sadā tejobhānau sphurati jayinaḥ / kākativibhorarikṣmābhṛtkāntācikuratimirāhaṃkṛtimuṣi /
prakāśavyutpattirbhavati / jaraduddāmatamasāmasūryaṃpaśyānāmavadhigiripāścāttyadṛṣadām // ViPrud_1.19
[1.1.6 vaidagdhyam] / atha vaidagdhyam / kṛtyavastuṣu cāturyaṃ vaidagdhyaṃ parikīrtyate // ViPrud_1.20 //
cāturyaṃ kimu varṇyate guṇanidheḥ / śrīvīrarudraprabhoryatrānyonyaviruddhayorapi mahadvāṇīśriyorārjavam /
kiṃ cābhyāṃ sadṛśopacāralalitāṃ tattādṛśairutsavairniḥ sāpatnyamimāṃ
bhuvaṃ sa nṛpatirdhatte diśāṃ jitvaraḥ // ViPrud_1.21 //
[1.1.7 dhārmikatvam] / atha dhārmikatvam / dharmaikāyattacittatvaṃ dhārmikatvamudīryate /
parihāse 'pyanaucityaṃ svapne 'pyanyavadhūkathām /
śatrāvapyaguṇāropaṃ kākatīndro na mṛṣyati // ViPrud_1.22 //
ādigrahaṇānmahāmahimatvapāṇḍityaprabhṛtayaḥ /
tanmahāmahimatvaṃ syād yā punardevatātmatā // ViPrud_1.23 //
[1.1.8 mahāmahītātmatā] / kausalyā'sīt prathamajananī, devakī ca dvitīyā viṣṇormātā tadanu mahitā
mummaḍāmbā tṛtīyā / / yastretāyāṃ raghupatirabhūd dvāpare śaurirāsīt trātuṃ kṣoṇīṃ sa jayati
kalau vīrarudrāvatāraḥ // ViPrud_1.24 // / atra garuḍadhvajātmakatayā mahāmahimatoktā /
[1.1.9 pāṇḍityam] / atha pāṇḍityam / sarvavidyādhikatvaṃ yat pāṇḍityaṃ tadudāhṛtam /
goṣṭhībhiḥ paritoṣayan budhagaṇān ṣaḍdarśanīsīmabhiḥ
satsārasvatamārgadarśanacaṇaiḥ sūktaiḥ kavīn prīṇayan /
saṃgītopaniṣadrahasyapiśunairātodyayogyakramairdhinvan saṃsadi vaiṇikān
viharate śrīkākatīndro nṛpaḥ // ViPrud_1.25 // / atha nāyakaguṇanirūpaṇānantaraṃ nāyakasvarūpaṃ nirūpyate /
yaśaḥ pratāpasubhago dharmakāmārthatatparaḥ /
dhuraṃdharo guṇāḍhyaśca nāyakaḥ parikīrttitaḥ // ViPrud_1.26 // / yaśaḥ pratāpābhyāṃ
[1.2.1 subhagatvamḥ] / subhagatvaṃ yathā / dharmālambasamucchritāṃ tribhuvanasyaikātapatraśriyaṃ dhatte
kākativīrarudranṛpateḥ sphāraṃ yaśomaṇḍalam /
chāyevāsya nabhaḥ sthalī kuvalayaśyāmeyamālokyate tanmanye niyataṃ
pratāpatapanastasyopari dyotate // ViPrud_1.27 // / [1.2.2 dharmakāmārthatatparatvam]
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16291636 (0.040):
dharmārthakāmamokṣāṃś ca **HV_App.I,40.173**54:1a / dharmārthakāmamokhyāṃś ca **HV_App.I,44.59**15:23a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 710732 (0.040):
**HV_App.I,44.59**15:22 / / dharmārthakāmamokhyāṃś ca $ labhate nātra saṃśayaḥ //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25069529 (0.040):
dharmārthakāmamokṣāṃś ca HV_App.I,40.173**54:1a / dharmārthakāmamokhyāṃś ca HV_App.I,44.59**15:23a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22196280 (0.040):
etat sarvaguṇopetaṃ śrotavyaṃ śreya icchatā / **HV_App.I,44.59**15:22 / dharmārthakāmamokhyāṃś ca labhate nātra saṃśayaḥ //
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773775 (0.049):
āvasathyāgnitretāgnikāmajyotiṣṭhomakāmasatrakāma dharmārthakāmaviśeṣeṣu |
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310309 (0.050):
sarvakāmārthasādhakīnāṃ KubjT_5.4a / sarvakāmārthasādhanam Stk_5.6b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13795628 (0.055):
dharma eva svadiṣyati HV_117.43d / dharmakāmārthakovidāḥ HV_18.20d
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13519747 (0.059):
dharmāyanāyaikajalāyanāya__Vdha_067.042 / dharmārthakāmamokṣāṃs tu__Vdha_027.030
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2681924 (0.062):
na kuryāt karhicit saṅgaṃ tamas tīvraṃ titīriṣuḥ / / dharmārtha kāma mokṣāṇāṃ yad atyanta vighātakam // BhP_04.22.034 //
dharmakāmārthatatparatvaṃ yathā / dharmo 'rtha iva pūrṇaśrīrartho dharma iva sthitaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27443396 (0.0):
paryāyeṇa dvayos tac ced $ upameyopamā matā & / dharmo 'rtha iva pūrṇaśrīr % artho dharma iva tvayi // JCand_5.13 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26923398 (0.0):
paryāyeṇa dvayos tac ced upameyopamā matā / / dharmo 'rtha iva pūrṇaśrīr artho dharma iva tvayi // JCand_5.13 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112519 (0.0):
upameyopamāyāmupamānopameyayoranekadā sāmyapratipādanam / / dharmo 'rtha iva pūrṇaśrīrartho dharma iva sthitaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113804 (0.0):
tasminnityupamānopameyatvaparāmarśaḥ / yathā / dharmo 'rtha iva pūrṇaśrīrartho dharma iva sthitaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1310310 (0.041):
sarvakāmārthasādhakīnāṃ KubjT_5.4a / sarvakāmārthasādhanam Stk_5.6b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16291636 (0.045):
dharmārthakāmamokṣāṃś ca **HV_App.I,40.173**54:1a / dharmārthakāmamokhyāṃś ca **HV_App.I,44.59**15:23a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 710732 (0.045):
**HV_App.I,44.59**15:22 / / dharmārthakāmamokhyāṃś ca $ labhate nātra saṃśayaḥ //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25069529 (0.045):
dharmārthakāmamokṣāṃś ca HV_App.I,40.173**54:1a / dharmārthakāmamokhyāṃś ca HV_App.I,44.59**15:23a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22196280 (0.045):
etat sarvaguṇopetaṃ śrotavyaṃ śreya icchatā / **HV_App.I,44.59**15:22 / dharmārthakāmamokhyāṃś ca labhate nātra saṃśayaḥ //
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1773775 (0.046):
āvasathyāgnitretāgnikāmajyotiṣṭhomakāmasatrakāma dharmārthakāmaviśeṣeṣu |
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13519747 (0.062):
dharmāyanāyaikajalāyanāya__Vdha_067.042 / dharmārthakāmamokṣāṃs tu__Vdha_027.030
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_au.htm.txt) 3777361 (0.063):
pañca kāma guṇa raty anubhavanāya na + api kāma viṣaya niṣevaṇāya | na ca
Santideva: Siksasamuccaya (sanssr_pu.htm.txt) 26971782 (0.063):
saṃprasthito nāpi pañcakāmaguṇaratyanubhavanāya nāpi kāmaviṣayaniṣevaṇāya
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2681924 (0.063):
na kuryāt karhicit saṅgaṃ tamas tīvraṃ titīriṣuḥ / / dharmārtha kāma mokṣāṇāṃ yad atyanta vighātakam // BhP_04.22.034 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16847826 (0.064):
dharmakāmārthasiddhaye BrP_104.12d / dharmakāmārthasiddhaye BrP_158.31d
kāmastāviva tau kāma iva rudranareśvare // ViPrud_1.28 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112524 (0.0):
dharmo 'rtha iva pūrṇaśrīrartho dharma iva sthitaḥ / / kāmastāviva tau kāma iva rudranareśvare // ViPrud_8.7 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113808 (0.0):
dharmo 'rtha iva pūrṇaśrīrartho dharma iva sthitaḥ / / kāmastāviva tau kāma iva rudranareśvare // ViPrud_8.46 //
[1.2.3 dharīṇakā] / dhurīṇatā yathā / gāyantīranumodate nijavadhūḥ śeṣaḥ śiraḥ kampanairlakṣmīṃ prīṇayate 'dya
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18102580 (0.0):
dakṣiṇato vaitālikāḥ / gāyantīranumodate nijavadhūḥ śeṣaḥ śiraḥ kampanair
Jiva Gosvamin: Gopalacampu, Purvacampu, 23-33 (gp23-33u.htm.txt) 15812735 (0.041):
sarva dhurīṇatā pravīṇasya nija kula dhurandharasya govardhana dharasya
kacchapapatirvakṣaḥ sthalīdarśanāt / / diṅnāgāśca kareṇukāśucamapākurvantyanuvrajyayā doṣṇā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18102590 (0.0):
gāyantīranumodate nijavadhūḥ śeṣaḥ śiraḥ kampanair / lakṣmīṃ prīṇayate 'dya kacchapapatirvakṣassthalīdarśanāt /
kākativīrarudranṛpatau viśvambharāṃ bibhrati // ViPrud_1.29 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18102594 (0.0):
diṅnāgāśca kareṇukāśucamapākurvantyanuvrajyayā / doṣṇā kākativīrarudranṛpatau viśvaṃbharāṃ bibhrati // ViPrud_3.5.9 //
[1.2.4 guṇāḍhyatvam] / guṇāḍhyatvaṃ yathā / mukhaiḥ sahastreṇa phaṇī vadeccet karaiḥ sahasreṇa likhedvivasvān /
netraiḥ sahasreṇa hariśca paśyet sthāne guṇān kākativīrabhurtuḥ //
ViPrud_1.30 // / atha nāyakaviśeṣā nirūpyante / / udātta uddhataścaiva lalitaḥ śānta ityapi /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4897874 (0.056):
dhīrodātto dhīroddhataḥ syāddhīralalitas tathā //AP_338.037cd/
dhīrapūrvā ime pūrvaiścatvāro nāyakāḥ smṛtāḥ // ViPrud_1.31 //
tatra sarvarasasādhāraṇāścatvāro nāyakāḥ / dhīrodāttadhīroddhatadhīralalitadhīraśāntāḥ /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28788711 (0.0):
adivyāḥ, divyādivyāś ca/ dhīrodāttadhīroddhatadhīralalitadhīraśāntā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13377409 (0.0):
vīraraudraśṛṅgāraśāntarasapradhānā / dhīrodāttadhīroddhatadhīralalitadhīrapraśāntāḥ uttamādhamamadhyamāśca /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23081082 (0.0):
vīraraudraśṛṅgāraśāntarasapradhānā / dhīrodāttadhīroddhatadhīralalitadhīrapraśāntāḥ, uttamādhamamadhmamāśva /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229454 (0.036):
vikatthano bhārgavādir dhīroddhata udāhṛtaḥ ||SRs_1.78|| / ete ca nāyakāḥ sarva-rasa-sādhāraṇāḥ smṛtāḥ |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9127134 (0.037):
mantriṇaivārthasādhakaḥ iti śeṣaḥ, svasya śṛṅgāraniratatvāt / / śeṣāḥ dhīrodāttadhīroddhatādayaḥ /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26692670 (0.040):
reṇukārohiṇīgarbhasaṃbhūtayoḥ prathamatṛtīyayoraṃśayośva / dhīrodāttadhīroddhatatvaguṇasāmyasaṃbandhānusandhāyinā saṃkṣopoktisaukarye
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13611556 (0.045):
dakṣo 'nurakta-lokas tejo-vaidagdhya-śīlavān netā // VisSd_3.30 // / dhīrodātto dhīroddhatas tathā dhīra-lalitaś ca /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726499 (0.050):
(mahāvīra 2.28) / ete ca nāyakāḥ sarva rasa sādhāraṇāḥ smṛtāḥ |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1733347 (0.052):
na śṛṇvatas tṛpyati mānasaṃ me ||SRs_1.467|| (5.45) / atra dhīrodātta dhīroddhatayoḥ rāma bālinoḥ parasparaṃ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4897871 (0.053):
dhīrodātto dhīroddhataḥ syāddhīralalitas tathā //AP_338.037cd/
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13129208 (0.056):
sa punaś caturvidhaḥ syād dhīrodāttaś ca dhīra lalitaś ca | / dhīra praśānta nāmā tathaiva dhīroddhataḥ kathitaḥ || RBhrs_2,1.224 ||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726161 (0.056):
netā caturvidho' sau dhīrodāttaś ca dhīra lalitaś ca | 72 / dhīra praśānta nāmā tataś ca dhīroddhataḥ khyātaḥ ||SRs_1.95||
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9125948 (0.060):
tadbhedānāha / dhīrodātto dhīroddhatastathā dhīralalitaśca /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa03cu.htm.txt) 19008493 (0.063):
dhīrodātto dhīroddhatastathā dhīralalitaśca / / dhīrapraśānta ityayamuktaḥ prathamaścaturbhedaḥ // VisSd_3.31 //
eteṣāṃ svarūpamudāharaṇaṃ ca / / [1.3.1 dhīrodāttaḥ] / mahāsattvo 'tigambhīraḥ kṛpāvānavikatthanaḥ /
pratāparudravada dhīro dhīrodāttaḥ sa saṃmataḥ // ViPrud_1.32 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 885381 (0.064):
spaṣṭam / / tatra dhīrodāttaḥ / avikatthanaḥ kṣamāvānatigambhīro māhasattvaḥ /
saṃdigdhe kṛpayā mṛduḥ kṣaṇamarīn hantuṃ dhṛtāsiḥ puraḥ
śauryaśrīpraṇayapraśaṃsiṣu namadbhrūrlajjate vandiṣu /
ākārān sukharoṣaharṣapiśunān vaktre na dhatte manāk
trailokyātiśayālukīrttisubhagaḥ śrīvīrarudro nṛpaḥ // ViPrud_1.33 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092096 (0.039):
sṛṣṭaḥ padmabhuvā guṇaikavasatiḥ śrīvīrarudro nṛpaḥ // ViPrud_2.38 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090400 (0.039):
vijayate śrīvīrarudro nṛpaḥ // ViPrud_1.78 // / yattejaḥ pratipakṣabhūpaviharadgarvāndhakārātapo
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104398 (0.049):
asyā manmathamanmathaḥ priyatamaḥ śrīvīrarudro nṛpaḥ // ViPrud_4.18 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18114239 (0.061):
kṣoṇībhṛdbhuvanāśrayāmbudhirayaṃ śrīvīrarudro nṛpaḥ // ViPrud_8.56 //
darpamātsaryabhūyiṣṭhaścaṇḍavṛttirvikatthanaḥ /
māyāvī sulabhakrodhaḥ sa dhīroddhata ucyate // ViPrud_1.34 //
[1.3.2 dhīrodhdataḥ] / re re ghūrjara jarjharo 'si samare lampāka kiṃ kampase vaṅga tvaṅgasi kiṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100561 (0.013):
re re ghūrjara jarjaro 'si samare lampāka ! kiṃ kampase
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6708717 (0.027):
śīghraṃ kurukuru kahakaha aṅkuśe samanupraveśaya vargaṃvargaṃ (vaṅgavaṅga) / kampayakampaya calacala cālayacālaya rudhiramāṃsamadyapriye hanahana
mudhā balarajaḥ kāṇo 'si kiṃ koṅkaṇa /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100565 (0.0):
vaṅga ! tvaṅgasi kiṃ mudhā balarajaḥ kāṇo 'si kiṃ koṅkaṇa ! /
hūṇa prāṇaparāyaṇo bhava mahārāṣṭrāparāṣṭro 'syamī yoddhāro
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100576 (0.0):
vaṅga ! tvaṅgasi kiṃ mudhā balarajaḥ kāṇo 'si kiṃ koṅkaṇa ! / / prāṇatrāṇaparāyaṇo bhava mahārāṣṭrāparāṣṭro 'syamī
vayamityarīnabhibhavantyandhrakṣamābhṛdbhaṭāḥ // ViPrud_1.35 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100582 (0.0):
prāṇatrāṇaparāyaṇo bhava mahārāṣṭrāparāṣṭro 'syamī / yoddhāro vayamityarīnabhibhavantyandhrakṣamābhṛdbhaṭāḥ // ViPrud_3.3.14 //
atra bhaṭānāṃ dhīroddhatatvam / / [1.3.3 dhīralalitaḥ]
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4897874 (0.045):
dhīrodātto dhīroddhataḥ syāddhīralalitas tathā //AP_338.037cd/
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28788707 (0.050):
adivyāḥ, divyādivyāś ca/ dhīrodāttadhīroddhatadhīralalitadhīraśāntā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 885369 (0.053):
dhīrodātto dhīroddhatastathā dhīralalitaśca /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13611559 (0.053):
dhīrodātto dhīroddhatas tathā dhīra-lalitaś ca /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26692669 (0.054):
reṇukārohiṇīgarbhasaṃbhūtayoḥ prathamatṛtīyayoraṃśayośva / dhīrodāttadhīroddhatatvaguṇasāmyasaṃbandhānusandhāyinā saṃkṣopoktisaukarye
'suravaikabhūḥ'; iti pāṭhāntaram / / niścinto dhīralalitaḥ kalāsaktaḥ /
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1051252 (0.0):
bhedaiścaturdhā lalitaśāntodāttoddhatairayam // DhDaś_2.2 // / niścinto dhīralalitaḥ kalāsaktaḥ sukhī mṛduḥ /"
sukhī mṛduḥ / / sukhaikabhūḥ iti pāṭhāntaram]
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1051252 (0.039):
niścinto dhīralalitaḥ kalāsaktaḥ sukhī mṛduḥ /"
śauryoṣmā niravagrahaḥ pratinṛpāḥ sarve 'pi namrīkṛtāḥ pātivratyamupaiti
bhūriyamayaṃ nāthaḥ svayaṃbhūḥ śivaḥ / / dhīro 'yaṃ yuvarāja eva vahati śrīvīrarudro dhuraṃ sarvāmityanumodate
pratikalaṃ śrīkākatīndro nṛpaḥ // ViPrud_1.36 // / [1.3.4 dhīraśāntaḥ]
dhīraḥ śāntaḥ prasannātmā dhīraśānto dvijādikaḥ // ViPrud_1.37 //
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1051260 (0.052):
sāmānyagu.ayuktastu dhīraśānto dvijādikaḥ // DhDaś_2.3 //"
vīraṃ rudranṛpālaratnamabhitaḥ prāptodayaṃ modate saṃkhyāvadaraṇa eṣa
pūṣaṇamiva pratyagramabjākaraḥ / / unmīlatkamalāvihāravasatirbhūtvā
vikāsairnijairviśvāmodamudañcayannavirataṃ doṣāvasānotsukaḥ // ViPrud_1.38
atra viprāṇāṃ dhīraśāntatvam / / // śṛṅgāranāyakā nirūpyante /
atha śṛṅgāraviṣayāścatvāro nāyakā ime / / anukūlo dakṣiṇaśca dhṛṣṭaḥ śaṭha iti smṛtāḥ // ViPrud_1.39 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4897881 (0.052):
dhīrapraśānta ity evaṃ caturdhā nāyakaḥ smṛtaḥ /AP_338.038ab/ / anukūlo dakṣiṇaś ca śaṭho dhṛṣṭaḥ pravartitaḥ //AP_338.038cd/
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726547 (0.061):
anukūlaḥ śaṭho dhṛṣṭo dakṣiṇaś ceti bhedataḥ ||SRs_1.116|| 81
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229483 (0.061):
anukūlaḥ śaṭho dhṛṣṭo dakṣiṇaś ceti bhedataḥ ||SRs_1.81||
eṣāṃ svarūpamudāharaṇaṃ ca / / ekāyatto 'nukūlaḥ syāt
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9126404 (0.064):
********** END OF COMMENTARY ********** / anukūla ekanirataḥ / ekasyāmeva nāyikāyāmāsakto 'nukūlanāyakaḥ /
ekasyāṃ nāyikāyāṃ viśeṣānurakto 'nukūlo nāyakaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 885590 (0.056):
anukūla ekanirataḥ / ekasyāmeva nāyikāyāmāsakto 'nukūlanāyakaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9126404 (0.057):
********** END OF COMMENTARY ********** / anukūla ekanirataḥ / ekasyāmeva nāyikāyāmāsakto 'nukūlanāyakaḥ /
kiṃ nāmācaritaṃ tapaḥ sakhi ! bhuvā yasyāḥ patirgīyate vīro rudranṛpaḥ kva
tat sucaritaṃ tasya priyā syāṃ yataḥ / / jāne mānini mā viṣīda purataḥ prakhyāpya nāma sthirāṃ tvāṃ
ratnākaramekhalāṃ tvayi sadā saktaṃ vidhāsye nṛpam // ViPrud_1.40 //
atra pratāparudrasya kṣoṇyāṃ viśeṣānurāgo vyajyate, yena vadhvā sthirā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18094190 (0.044):
anyathāsya manastādṛkprasādaṃ kaluṣāyate // ViPrud_2.66 // / atra pratāparudrasya pādasevā yadi tyajyate tadānīṃ nagareṣu vāso durlabha
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093445 (0.048):
kauñcakṣmābhṛd bhavati mahato vismayānniścalāṅgaḥ // ViPrud_2.50 // / atra pratāparudrasya kīrttiḥ sthāvarāṇāyapi vismayakāriṇīti vastu vyajyate
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093134 (0.049):
iti pratāparudrasya praṇatāḥ pratipārthivāḥ // ViPrud_2.44 // / atra āsmākā iti sarvadainyabhūmayo vayamīdṛśānāmasmākaṃ saṃbandhino
ratnākaramekhaleti tannāmagrahaṇena snehaprakhyāpanaṃ kriyate /
[1.4.2 dakṣiṇaḥ] / tulyo 'nekatra dakṣiṇaḥ / / anekāsu nāyikāsu avaiṣamyeṇa snehānuvartī dakṣiṇo nāyakaḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726737 (0.024):
bhāgyaṃ draṣṭum anīśayaiva bhavataḥ kāntāparāddhaṃ mayā ||SRs_1.125|| / atha dakṣiṇaḥ / nāyikāsv apy anekāsu tulyo dakṣiṇa ucyate ||SRs_1.126|| 83ab
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6531428 (0.045):
yad vā / nāyikāsv apy anekāsu tulyo dakṣiṇa ucyate // RUnm_1.34 //
narmoktyaiva niyantritā smarakalākelīṣu kācinmayā sākūtena vilokanena
hṛdayaṃ kasyaicidāviṣkṛtam / / kasyāścit prahitaḥ prasādhananidhirdūtīkareṇa, kva vā
gantāsmītyanucintayaiva nṛpaterāsīt prabhātā niśā // ViPrud_1.41 //
vāṇīṃ mukhena, netrābhyāṃ śriyaṃ, doṣṇā ca medinīm /
mānayaṃstulyatāṃ dhatte tāsu rudranareśvaraḥ // ViPrud_1.42 //
[1.4.3 dhṛṣṭaḥ] / vyaktāgā gatabhīrdhṛṣṭaḥ / rājyaśrīparibhogaśaṃsi bhavataḥ sarvāṅgamālokyate kastatrāvinayo 'sti
sāhasamidaṃ tannāma mayyarpitam / / jāne tvāṃ bahuvallabhaṃ kimaparaṃ vaktavyamalpā vayaṃ tasyāṃ prema
tavādhikaṃ vasumatī yā nāma kiṃ jalpitaiḥ // ViPrud_1.43 //
[1.4.4 śaṭhaḥ] / gūḍhavipriyakṛcchaṭhaḥ // ViPrud_1.44 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1726671 (0.052):
atha śaṭhaḥ / śaṭho gūḍhāparādha kṛt ||SRs_1.122|| 82b
nāyikāmātraviditavipriyakārī śaṭhaḥ /
dṛṣṭyā paśyasi kevalaṃ na manasā vācā priyaṃ bhāṣase no bhāvena
bhujāntaraṃ prakaṭayasyagre na cābhyantaram / / jñātaṃ kākatinātha ! bhūstava paraṃ prāṇeśvarī dhyāyato mādṛkṣeṣu
viḍambanaiva ; tadalaṃ vyarthairbahissaṃbhramaiḥ // ViPrud_1.45 // / atra tattannāyakaviṣayatayā kākatīśvarāṇāmudāharaṇena vīrarudrasyaiva
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26714297 (0.052):
mūdhnyavaguṭhanatvamadhare...dasāṃ vā stumaḥ // Ckc_8.*103 // / atra vardhamanāyāḥ nāyakakorteḥ pratināyakaśuddhāntakāntāśarīrapradeśeṣu
varṇanam / / eṣāṃ nāyikānukūlane pīṭhamardaviṭaceṭavidūṣakanāmānaḥ sahāyāḥ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23229603 (0.054):
nirūpyante pīṭhamarda-viṭa-ceṭa-vidūṣakāḥ | / nāyakānucaro bhaktaḥ kiñcid ūnaś ca tad-guṇaiḥ ||SRs_1.90||
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13611685 (0.057):
śṛṅgāro 'sya sahāyā viṭa-ceṭa-vidūṣakādyāḥ syuḥ /
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9655189 (0.059):
1.5.34/.rajaka^nāpita^mālākāra^gāndhika^saurika^bhikṣuka^gopālaka^tāmbūlika^s / auvarṇika^pīṭhamarda^viṭa^vidūṣakādayo mitrāṇi/ tad^yoṣin^mitrāś ca
teṣāṃ svarūpaṃ nirūpyate / / kiṃcidūnaḥ pīṭhamarda ekavidyo viṭaḥ smṛtaḥ /
saṃdhānakuśalaśceṭo hāsyaprāyo vidūṣakaḥ // ViPrud_1.46 //
spaṣṭameṣāmudāharaṇam / / athāṣṭavidhāḥ śṛṅgāranāyikāḥ /
svādhīnapatikā caiva tathā vāsakasajjikā / / virahotkaṇṭhitā caiva vipralabdhā ca khaṇḍitā // ViPrud_1.47 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6535912 (0.045):
tatrābhisārikā vāsa sajjā cotkaṇṭhitā tathā // RUnm_5.69 // / khaṇḍitā vipralabdhā ca kalahāntaritāpi ca |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345746 (0.055):
atha tā līlāvasthā bhedenaikaikā | abhisārikā vāsaka sajjotkaṇṭhitā / khaṇḍitā / vipralabdhā (page 123) kalahāntaritā proṣita bhartṛkā svādhīna bhartṛkā
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22877603 (0.060):
svādhīnapatikotkā ca tathā vāsakasajjikā / / sandhitā vipralabdhā ca khaṇḍitā cābhisārikā // ST_1.72 //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13883384 (0.060):
svādhīna-patikotkā ca $ tathā vāsaka-sajjikā & / sandhitā vipralabdhā ca % khaṇḍitā cābhisārikā // ST_1.72 //
kalahāntaritā caiva tathā proṣitabhartṛkā / / tathābhisārikā ceti kramāllakṣaṇamucyate // ViPrud_1.48 //
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27997936 (0.046):
svādhīnabhartṛkā cāpi kalahāntaritāpi vā // BhN_22.211 // / khaṇḍitā vipralabdhā vā tathā proṣitabhartṛkā /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27998098 (0.046):
nirbhūṣaṇamṛjātvena duḥkhena ruditena ca // BhN_22.223 // / khaṇḍitā vipralabdhā vā kalahāntaritāpi vā / / tathā proṣitakāntā ca bhāvānetān prayojayet // BhN_22.224 //
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6535915 (0.047):
tatrābhisārikā vāsa sajjā cotkaṇṭhitā tathā // RUnm_5.69 // / khaṇḍitā vipralabdhā ca kalahāntaritāpi ca | / proṣita preyasī caiva tathā svādhīna bhartṛkā // RUnm_5.70 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 887102 (0.050):
svādhīnabhartṛkā tadvatkhaṇḍitāthābhisārikā // VisSd_3.72 // / kalahāntaritā vipralabdhā proṣitabhartṛkā /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19345750 (0.055):
khaṇḍitā / vipralabdhā (page 123) kalahāntaritā proṣita bhartṛkā svādhīna bhartṛkā
priyopalālitā nityaṃ svādhīnapatikā matā /
[1.5.1 svadhīnapatikā] / priyāṃ sarvaṃsahāṃ taistairviśeṣairupalālayan /
pratāparudranṛpatiḥ pratikṣaṇamavekṣate // ViPrud_1.49 //
priyāgamanavelāyāṃ maṇḍayantī muhurmuhuḥ /
kelīgṛhaṃ tathātmānaṃ sā syādvāsakasajjikā // ViPrud_1.50 //
[1.5.2 vāsakāsajnikā] / svatejasā pariṣkṛtya pradhānāgāramutkayā /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106999 (0.057):
jaha soūṇa guruaṇo osarai vilajjio dūraṃ // ViPrud_4.120 // / (alaṅghitamahilāsamayaṃ tathā bhaṇitaṃ madanadurvinītayā /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18117346 (0.063):
ruddaṇariṃda ! kahaṃ sā rattā vi a paṃḍurā jāā // ViPrud_8.146 //
śriyābhiṣekavelāyāṃ vīrarudraḥ pratīkṣitaḥ // ViPrud_1.51 //
cirayatyadhikaṃ kānte virahotkaṇṭhitonmanāḥ // ViPrud_1.52 //
[1.5.3 virahotkaṇṭhitā] / na śaṅkānyā tādṛgguṇaparimale rudranṛpatau kayā vā goṣṭhyāsau cirayati
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 887107 (0.058):
kalahāntaritā vipralabdhā proṣitabhartṛkā / / anyā vāsakasañjā syādvirahotkaṇṭhitā tathā // VisSd_3.73 //
sakhībhirna sulabhaḥ / / samānetuṃ kāntaṃ vraja madana baddho 'ñjalirayaṃ yato viṣvadrīcaḥ kirati
kiraṇāṃstvatpriyasakhaḥ // ViPrud_1.53 // / kvacit saṃketamāvedya dayitenātha vañcitā /
smarārtā vipralabdheti kalāvidbhiḥ prakīrtyate // ViPrud_1.54 //
[1.5.4 vipralabdhā] / gacchāgre sakhi ! kā priyāgamakathā prāpto niśīthaḥ paraṃ saṃketālaya !
mokṣyase mama vṛthā jāto 'śrubhiḥ paṅkilaḥ /
yadvā rudranareśvare priyatame rājyaśriyo vallabhe bhāratyā dayite bhuvaḥ
kṛtapadāḥ prāyo vayaṃ vañcitāḥ // ViPrud_1.55 //
nītvānyatra niśāṃ prātarāgate prāṇavallabhe /
anyāsaṃbhogacihnaistu kupitā khaṇḍitā matā // ViPrud_1.56 //
[1.5.5 khaṇḍitā] / rātriryāmatrayaparimitā vallabhāste sahasraṃ mārgāsaktyā mama gṛhamapi
prātarevāgato 'si / / kiṃ kartavyaṃ vada nṛpatibhirvīkṣaṇīyā hi sarvāḥ ko vā doṣastava punarahaṃ
kāmamāyāsayitrī // ViPrud_1.57 // / kopāt priyaṃ parāṇudya paścāttāpasamanvitā /
kalahāntaritā nāma sūribhiḥ parikīrtitā // ViPrud_1.58 //
[1.5.6 kalahāntaritā] / taha taha aṇuṇaanto pio tue hiaa rosakaluseṇa /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143665 (0.022):
dāṇiṃ so rattāsoapāavo jahiṃ mae bhaavado maaṇassa pūā ṇivvattidavvā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143421 (0.026):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23068967 (0.029):
suvvaha samāgamissadi tujjha pio ajja paharametteṇa /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17450275 (0.030):
Manoramā - Vasantaa alaṃ saṃkāe | jādisī Āraṇṇiāe kide attaṇo / pia-vaassassa avatthā tue vaṇṇidā tado di-uṇadarā bhaṭṭiṇo vi kide mama
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133956 (0.032):
{Pkt_52}hañje taralie ubaṇehi me agghabhāaṇaṃ jāva bhaavado sahassarassiṇo / sabariaṃ ṇivvattemi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145369 (0.033):
ālihido tādisī mae radī ālihidā | tā aṇṇadhāsaṃbhāviṇi | kiṃ tue ediṇā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104938 (0.034):
āacchai evva pie kīsa kareṃtī gaāgaāāsaṃ /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139793 (0.035):
kahaṃ savvo evva avatthāṇurūbaṃ visaṇaṃ aṇuhavanto bhāadheavimuhadāe / pajjāulo jaṇo / tā kaṃ ettha pucchissaṃ / kaṃ vā ubālahissaṃ / hodu / saaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1760225 (0.035):
ciṭṭha | jāba tue ubagadāe ladā saṇāho bia aaṃ kesara rukkhao paḍibhādi |
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14155540 (0.035):
candrāvalī (solluṇṭha-smitam) ai loluhe āli, kīsa maṃ anāpekkhia taṃ / ṇiamahābbadaṃ tue suṭṭhu paḍiṭṭhidam | [ayi lolupe āli, kasmān mām
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1746653 (0.035):
dullaho pio me tasmiṃ bhava hiaa ṇirāsaṃ / ammo apaṃgo me paripphurai kiṃ bi vāmo |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208896 (0.036):
Manoramā - Vasantaa alaṃ saṃkāe | jādisī Āraṇṇiāe kide attaṇo piavaassassa / avatthā tue vaṇṇidā tado diuṇadarā bhaṭṭiṇo vi kide mama piasahīe avatthā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134207 (0.037):
{Pkt_58}ajjautta abbhaṇuṇṇādāe tue atthi me kassiṃ bi ṇiame ahilāso /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13388187 (0.037):
{dhavalosi jahavi sundara taha vi tue majjha rañjiaṃ hiaaṃ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23090396 (0.037):
udāharaṇam-- dhavalosi jaha vi sundara taha vi tue majjha rañjiaṃ hiaaṃ /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1757225 (0.037):
māhaba sahatthaṇimmāṇamaṇoharā baula mālā māladī ṇibbisesaṃ pia sahīe / daṭṭabbā | sabbadā hiaeṇa a dhāraṇijjā iti | [priya sakhi ! sarvadā
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1763668 (0.039):
nepathye tā ettha saṃtthara tthido ṇimīlida ṇaaṇo jebba suppabhādaṃ
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147511 (0.039):
(4.16) Vidūṣakaḥ | kadhidaṃ jevva sāmaṇṇajaṇadullaheṇa imiṇā paricchaeṇa |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8741194 (0.040):
tathā . cumbijjai asahuttaṃ avarundhijjai sahassahuttammi / / viramia puṇo ramijjai pio jaṇo ṇatthi punaruttam //
Bhasa: Svapnavasavadatta (bhassv_u.htm.txt) 22777821 (0.040):
*{padmāvatī}* - takkemi ayyāe vāsavadattāe guṇāṇi sumaria dakkhiṇṇadāe / mama aggado ṇa rodidi tti (BhSv_4.0:62)
avahīrido ṇa muṇiaṃ rāeti vioaveaṇaṃ sahasu // ViPrud_1.59 //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142967 (0.027):
ṇa bhavado ṇa kāmadevassa mama jjevva ekkassa bamhaṇassa aaṃ maaṇamahūsavo
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143665 (0.032):
dāṇiṃ so rattāsoapāavo jahiṃ mae bhaavado maaṇassa pūā ṇivvattidavvā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143421 (0.036):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14133954 (0.037):
{Pkt_52}hañje taralie ubaṇehi me agghabhāaṇaṃ jāva bhaavado sahassarassiṇo / sabariaṃ ṇivvattemi /
(tathā tathā anunayan priyastvayā hṛdaya ! roṣa kaluṣeṇa /
avadhīrito na jñāto rājeti viyogavedanāṃ sahasva) // //
deśāntaragate kānte khinnā proṣitabhartṛkā /
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1728351 (0.046):
dūra deśaṃ gate kānte bhavet proṣita bhartṛkā | 123 / asyās tu jāgaraḥ kārśyaṃ nimittādi vilokanam ||SRs_1.209||
Dhyanacandra Gosvami: Gauragovindarcanasmaranapaddhati (dhyggs_u.htm.txt) 22418235 (0.062):
dūra-deśaṃ gate kānte bhavet proṣita-bhartṛkā / / priya-saṃkīrtanaṃ dainyam asyās tānava-jāgarau /
Rupa Gosvamin: Ujjvalanilamani (ujjvni_u.htm.txt) 6536323 (0.062):
dūra deśaṃ gate kānte bhavet proṣita bhartṛkā | / priya saṃkīrtanaṃ dainyam asyās tānava jāgarau |
[1.5.7 proṣitabhartṛkā] / trailokyaprathamānakīrttimahasaḥ śrīvīrarudraprabhoḥ sevārthaṃ cirayatsu
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18120572 (0.0):
trailokyaprathamānakīrttimahitaśrīvīrarudraprabhoḥ / sevārthaṃ cirayatsu kākatipure bhūpeṣu tadyoṣitaḥ /
kākatipure bhūpeṣu tadyoṣitaḥ / / dvārāsaktadṛśo nayanti divasān vyuṣṭāśayā ca
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18120575 (0.0):
trailokyaprathamānakīrttimahitaśrīvīrarudraprabhoḥ / sevārthaṃ cirayatsu kākatipure bhūpeṣu tadyoṣitaḥ /
kṣapāstaddhyānapratibaddhasāndrapulakavyākīrṇakāmeṣavaḥ // ViPrud_1.60 //
kāntābhisaraṇodyuktā smarārtā sābhisārikā // ViPrud_1.61 //
[1.5.8 abhisārikā] / saṃbhramairalamalpajñe ! preyānastu mahīpatiḥ /
kareṇusthāṃ na paśyāmi na śṛṇomyabhisārikām // ViPrud_1.62 //
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15471284 (0.061):
05,110.010a mahārṇavasya ca ravaiḥ śrotre me badhirīkṛte / 05,110.010c na śṛṇomi na paśyāmi nātmano vedmi kāraṇam
// āsāṃ nāyikānukūlane sahāyāḥ // / dūtyo dāsī sakhī kārūrdhātreyī prātiveśinī /
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1051613 (0.0):
yuktāḥ ṣaḍantyā dve cādye kroḍaujjvalyapraharṣitaiḥ // DhDaś_2.26 // / dūtyo dāsī sakhī kārūrdhātreyī prativeśikā /"
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27999618 (0.036):
vijñānaguṇasaṃpanā kathinī liṅginī tathā / / prātiveśyā sakhī dāsī kumārī kāruśilpinī // BhN_23.9 //
liṅginī śilpinī svā ca sahāyāḥ parikīrtitāḥ // ViPrud_1.63 //
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1051613 (0.033):
dūtyo dāsī sakhī kārūrdhātreyī prativeśikā / / liṅginī śilpinī svaṃ ca netṛmitraguṇānvitāḥ // DhDaś_2.27 //"
etāsāṃ svarūpamudāharaṇaṃ ca spaṣṭam / / kāmaśāstraprasiddhāḥ padmanīcitriṇīprabhṛtayo jātiviśeṣā jñātavyāḥ /
saṃkṣepeṇa nāyikā trividhā mugdhā madhyā prauḍhā ceti /
udayadyauvanā mugdhā lajāvijitamanmathā /
lajāmanmathamadhyasthā madhyamoditayauvanā /
smaramandīkṛtavrīḍā prauḍhā saṃpūrṇayauvanā // ViPrud_1.64 //
yathākramamudāharaṇāni / / mugdhā yathā / mugdhe ! yanmanaso 'pi gopyamakhilaṃ tanmahyamāvedyate kiṃ yā kācidahaṃ
tava priyasakhi pracchādya kiṃ tāmyasi / / āsaktistava rudradevanṛpatāvāśāsyate kiṃ bhavedityālyāṃ praṇayaikavāci
sutanurdattottarā vrīḍayā // ViPrud_1.65 //
madhyā yathā / līlāvibhramapūrvaraṅgamuditaṃ tāruṇyametya
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18091993 (0.0):
sā nārikelapākaḥ syādantargūḍharasodayaḥ // / līlāvibhramapūrvaraṅgamuditaṃ tāruṇyametya trapā
trapānepathyāntarabimbitasmarakalālāsyaprapañcaśriyaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092004 (0.0):
nepathyāntarabimbitasmarakalālāsyaprapañcaśriyaḥ /
sakhyaḥ paśyata kākatīyanṛpatau bhāvānubandhojjvalaḥ ko
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092009 (0.0):
nepathyāntarabimbitasmarakalālāsyaprapañcaśriyaḥ / / sakhyaḥ paśyata kākatīyanṛpatau bhāvānubandhojjvalaḥ
'pyasyāstaralabhruvo vijayate śṛṅgāranāṭyakramaḥ // ViPrud_1.66 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092017 (0.0):
sakhyaḥ paśyata kākatīyanṛpatau bhāvānubandhojjvalaḥ / ko 'pyasyāstaralabhruvo vijayate śṛṅgāranāṭyakramaḥ // ViPrud_2.37 //
prauḍhā yathā / sahelaṃ paśyantyāḥ prakṛtisubhagaṃ rudranṛpatiṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106239 (0.0):
tātkāliko vikāraḥ syādvilāso dayitekṣaṇe // ViPrud_4.91 // / sahelaṃ paśyantyāḥ prakṛtisubhagaṃ rudranṛpatiṃ
tadātvapratyudyadvividhalalitāṭopamadhuram /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106246 (0.0):
sahelaṃ paśyantyāḥ prakṛtisubhagaṃ rudranṛpatiṃ / tadātvapratyudyadvividhalalitāṭopamadhuram /
rasaprādurbhāvād yugapadudayatsāttvikamaho mṛgākṣyāstāruṇye
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106254 (0.0):
tadātvapratyudyadvividhalalitāṭopamadhuram / / rasaprādurbhāvād yugapadudayatsāttvikamaho
kusumaśaraśilpaṃ vijayate // ViPrud_1.67 // / bhedāntaraṃ yathāsaṃbhavamudāhāryam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106258 (0.0):
mṛgākṣyāstāruṇye kusumaśaraśilpaṃ vijayate // ViPrud_4.92 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18113746 (0.051):
bhedābhedasādhāraṇasya sādharmyasya prayojakatvam / evaṃ bhedāntaraṃ / yathāsaṃbhavamudāhāryam // / ananvayālaṃkāraḥ /
guṇālaṃkārāṇāṃ rasamahati kāvye vilasitaṃ sphuracchabdārthābhyāṃ tadapi
hṛdayānandi bhavati / / tayorapyunmeṣaḥ sravadamṛtamādhuryasubhagaḥ paraṃ puṇyaślokaṃ
caritamanubadhnan vijayate // ViPrud_1.68 // / eṣa saṃgrahaślokaḥ /
upaskārahetūnāṃ guṇālaṅkārāṇāṃ sadṛ'śeṅārye sati caritārthatvam /
yasyālaṅkārāśrayatvaṃ tadeva lokanyāyenālaṅkāryam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 915108 (0.055):
alaṅkāryālaṅkāraṇabhāvasya lokavadāśrayāśrayibhāvenopapattiḥ iti /"
tena guṇālaṅkārāṇāṃ kāvyamevāśrayabhūtamiti tadevālaṅkāryam /
rasāderalaṅkāryatvoktiḥ prādhānyenātmana iva hāranūpurādyalaṅkāryatvam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9641440 (0.061):
dhvanidarśane tu kāvyātmano rasādeḥ prādhānyadaśāyāṃ / alaṅkāryatvādalaṅkārabhāvānupapattau aṅgabhūtā rasādayo
jīvitabhūtatvādrasādeḥ kāvyātmatā /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3489141 (0.051):
kathyate tadrasādīnāṃ kāvyātmatvaṃ vyavasthitam //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9641437 (0.062):
dhvanidarśane tu kāvyātmano rasādeḥ prādhānyadaśāyāṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107973 (0.064):
atha kāvyajīvitabhūtarasanirūpaṇānantaraṃ tadupaskārahetūnāṃ guṇānāṃ
kvacidrasasya prādhānyam / / kvacidalaṅaakārasya prādhānyam /
kvacidvastunaḥ prādhānyaṃ ca / / (upaskārahetūnāmityādiḥ atiślāghākāraṇamityanto grantho bahuṣu kośeṣu na
dṛśyate, nāpi vyākhyātaḥ kumārasvāmisomapīthinā) /
rasaprādhānyaṃ yathā / īṣadaṅkuritavibhramacārau dehapallavitakāntini tanvyāḥ /
yauvane mukulitastanamātre puṣpitaśca phalitaśca manobhūḥ // ViPrud_1.69
etat kāñcidbālāmālokya saspṛhasya pratāparudrasya vacanam /
atra śṛṅgāraraso vyajyate // / alaṅkāraprādhānyaṃ yathā
kīrttau pratāparudrasya viharantyāṃ digantare / / lokālokataṭāḥ śaśvaddravaccandropalāṅkitāḥ // ViPrud_1.70 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18119744 (0.047):
yatropamānasyopameyatvaṃ kalpyate, tat dvitīyam / ādyaṃ yathā / kīrttau pratāparudrasya vilasantyāṃ digantare /
atra candrakāntakuṭṭimānāṃ lokālokācalataṭānāṃ rudradevakīrttau
candrikābuddhyā śaśvat dravo 'bhūditi bhrāntimadalaṅāro vyajyate /
vyaṅgyāvasthāyāmalaṅkārasyāpi prādhānyamastyeva // / vastuprādhānyaṃ yathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737605 (0.059):
vyaṅgyaṃ, prastutaṃ tu tadaṅgaṃ tatraivāprastutapraśaṃsālaṅkāraḥ / / yatra tu prastutasya vyaṅgyasya prādhānyaṃ tatra vastudhvanireva nālaṅkāra
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8736689 (0.063):
naimittikapratītāvapi nimittapratītireva pradhānībhavatyanuprāṇākatveneti / vyaṅgyavyañjakayoḥ prādhānyam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16688458 (0.063):
vyaṅgyālaṅkārasya guṇībhāve dīvakādiviṣayaḥ /
avatarati vīrarudre kākativaṃśe trilokamahanīye /
tyaktvā dugdhapayodhiṃ talpaphaṇīśaḥ svamandiraṃ prāptaḥ // ViPrud_1.71 //
atra talpaphaṇīśaḥ dugdhābdhiṃ vihāya svagṛhaṃ prāptaḥ ityanena
kṣīrasamudre harirnāstīti vyajyate /
anena puruṣottamaḥ pratāparudrarūpeṇa kākatīyakule 'vatatāreti vastu
vyajyate / / iti trividhaṃ vyaṅgyaprādhānyam // / kāvyamāśritya guṇālaṅkārāṇāṃ vilāsaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092044 (0.063):
vyaṅgyasya prādhānyāprādhānyābhyāmasphuṭatvena ca trividhaṃ kāvyam / / vyaṅgyasya prādhānye uttamaṃ kāvyaṃ dhvaniriti vyapadiśyate /
tacca kāvyaṃ śabdasphuraṇenārthasphuraṇena tadubhayasphuraṇena ca
sahṛdayahṛdayānandi bhavati // / [1.6.1 śabdaspuraṇam]
śabdasya sphuraṇaṃ nāma prauḍhabandhasya ḍambaraḥ /
yo bandhāḍambara ārabhaṭyāṃ pratipādayiṣyate tacchabdasphuraṇam /
kṣoṇīrakṣaṇadakṣiṇāḥ kṣatajagatkṣobhā durīkṣakramāḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092205 (0.0):
tatra śabdacitraṃ yathā / kṣoṇīrakṣaṇadakṣiṇāḥ kṣatajagatkṣobhā durīkṣakramāḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18110779 (0.031):
aurjitvaṃ gāḍhabandhatvam / / kṣoṇīrakṣaṇadakṣiṇāḥ kṣatajagatkṣobhā durīkṣakramāḥ
kṣudrakṣatriyapakṣaśikṣaṇavidhau protkṣiptakaukṣeyakāḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092212 (0.0):
kṣoṇīrakṣaṇadakṣiṇāḥ kṣatajagatkṣobhā durīkṣakramāḥ / kṣudrakṣatriyapakṣaśikṣaṇavidhau protkṣiptakaukṣeyakāḥ /
uddāmodyamanasya / rudranṛpaterderdaṇḍayoścaṇḍayorgarjaddurjanagarvaparvatabhidādambholayaḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092225 (0.0):
kṣudrakṣatriyapakṣaśikṣaṇavidhau protkṣiptakaukṣeyakāḥ / / uddāmodyamanasya rudranṛpaterderdaṇḍayoścaṇḍayor
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18110806 (0.0):
uddāmodyamanasya rudranṛpaterderdaṇḍayoścaṇḍayor / garjaddurjanagarvaparvatabhidādambholayaḥ kelayaḥ // ViPrud_6.22 //
kelayaḥ // ViPrud_1.72 // / [1.6.2 arthaspuraṇam] / acumbitārthasaṃpattirarthasphuraṇamiṣyate // ViPrud_1.73 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092225 (0.019):
garjaddurjanagarvaparvatabhidādambholayaḥ kelayaḥ // ViPrud_2.40 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18110808 (0.023):
garjaddurjanagarvaparvatabhidādambholayaḥ kelayaḥ // ViPrud_6.22 //
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12679902 (0.025):
tadā te sarvadā gehe dehe ca maṃgalaṃ bhavet / / tataḥ sarvārthasaṃpattiḥ parivṛddhāḥ susaṃsthitā // Rm_38.732{70} //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18094275 (0.037):
jāṃ bahu maṇṇai soaṃ ṇaraṇāho guṇavisesaṇṇo // ViPrud_2.68 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104738 (0.038):
tatra cintāśruniḥ śvāsadīnatāḥ saṃbhavanti ca // ViPrud_4.32 // / sahi kappūreṇa kiaṃ kiṃ katthūrīe malaajo ṭhāu /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106889 (0.039):
maaṇo vi puṃkhiasaro ṇiddā vi ṇivo vi ṇovei // ViPrud_4.117 // / (agamitaṃ kathaṃ kathamapi dinaṃ candrātapaduḥ sahā niśā dīrghā /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105716 (0.041):
jassa (khu) karappassādo aṃgāi miaṃkaraaṇaṃti // ViPrud_4.72 //
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24144606 (0.041):
dhātūnāmanekārthatvānnārthāsaṅgatiḥ/ 'prauhaḥ' ityādyasādhveva,
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098728 (0.045):
khoṇīe hodu vāso bāhummi paāvaruddassa // ViPrud_3.2.5 // / ajaha haricaṃdassa bhue jaha rahuṇāhassa bāhuphalaammi /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105448 (0.045):
ruddaṇareṃdāgamaṇe vilaṃbiaṃ sahai kiccheṇa // ViPrud_4.61 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092255 (0.045):
siṭṭhīe rivujīviāi vihiṇo jattassa pīḍhaṃbuaṃ // ViPrud_2.41 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104630 (0.045):
aṃgāi pāṃḍurāiṃ ehṇiṃ jāāi sāmāe // ViPrud_4.28 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106317 (0.045):
hatthesu ṇourāiṃ caraṇesu a kuṇai valaāiṃ // ViPrud_4.95 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104898 (0.045):
madirādikṛto mohaharṣavyatikaro madaḥ // ViPrud_4.38 // / aabhaṇai a asaṃgaatthaṃ hasai amaṃdaṃ a rāabhariacchī /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105816 (0.045):
sevvai johṇaṃ dakhkhiṇapavaṇassa taṇuṃ samappei // ViPrud_4.77 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107073 (0.045):
karaṇāi bāhirāiṃ visaṃti abbhaṃtaraṃ vi suṇṇāe // ViPrud_4.123 //
Ratnagotravibhaga (bsa073_u.htm.txt) 10463311 (0.046):
svārthasaṃpattiḥ / yā tadūrdhvamā lokādanābhogataḥ kāyadvayena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 898623 (0.049):
tadredānāha sahasaivārthasaṃpattirguṇāvatyupacārataḥ /
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9666972 (0.049):
6.4.25/.*vartamānasya *ced artha^vighātaṃ[ch:tad^artha^abhighātaṃ]
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya01u.htm.txt) 18240047 (0.049):
viprakīrṇārthasekṣepātsārthatvādasti mānatā // MJaiNy_1,3.2 //
khagge jujjñavijimbhie rivumahīṇāhaṃjaliṃ biṃbiaṃ pekkhaṃto
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092255 (0.0):
siṭṭhīe rivujīviāi vihiṇo jattassa pīḍhaṃbuaṃ // ViPrud_2.41 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104630 (0.0):
aṃgāi pāṃḍurāiṃ ehṇiṃ jāāi sāmāe // ViPrud_4.28 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104898 (0.0):
madirādikṛto mohaharṣavyatikaro madaḥ // ViPrud_4.38 // / aabhaṇai a asaṃgaatthaṃ hasai amaṃdaṃ a rāabhariacchī /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105448 (0.0):
ruddaṇareṃdāgamaṇe vilaṃbiaṃ sahai kiccheṇa // ViPrud_4.61 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105816 (0.0):
sevvai johṇaṃ dakhkhiṇapavaṇassa taṇuṃ samappei // ViPrud_4.77 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106317 (0.0):
hatthesu ṇourāiṃ caraṇesu a kuṇai valaāiṃ // ViPrud_4.95 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107073 (0.0):
karaṇāi bāhirāiṃ visaṃti abbhaṃtaraṃ vi suṇṇāe // ViPrud_4.123 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098728 (5.960):
khoṇīe hodu vāso bāhummi paāvaruddassa // ViPrud_3.2.5 // / ajaha haricaṃdassa bhue jaha rahuṇāhassa bāhuphalaammi /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104738 (0.001):
tatra cintāśruniḥ śvāsadīnatāḥ saṃbhavanti ca // ViPrud_4.32 // / sahi kappūreṇa kiaṃ kiṃ katthūrīe malaajo ṭhāu /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106889 (0.005):
maaṇo vi puṃkhiasaro ṇiddā vi ṇivo vi ṇovei // ViPrud_4.117 // / (agamitaṃ kathaṃ kathamapi dinaṃ candrātapaduḥ sahā niśā dīrghā /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18094275 (0.010):
jāṃ bahu maṇṇai soaṃ ṇaraṇāho guṇavisesaṇṇo // ViPrud_2.68 //
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26699123 (0.015):
śabdārthayormṛdutvena kaiśikīvṛttiriṣyate // Ckc_4.32 // / yathā alolairāścaryādaviralitalajjāparimalaiḥ
jaalacchivāsakamalaṃ maṇṇaṃti viṇṇāṇiṇo /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092244 (5.960):
pekkhanto jaaḷacchivāsakamalaṃ maṇṇaṃti viṇṇāṇiṇo / / maṇṇe vīrapaāvaruddavihuṇo jaṇṇesu ghettuṃ uṇo
maṇṇe vīrapaāvaruddavihuṇo jaṇṇesu ghettuṃ uṇo siṭhṭhīe ripujīviāi vihiṇo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141541 (0.0):
hatthādo sasaraṃ dhaṇuṃ hiaādo vīrasulaho ucchāho ṇaaṇādo bāpphasalilaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092248 (0.0):
pekkhanto jaaḷacchivāsakamalaṃ maṇṇaṃti viṇṇāṇiṇo / / maṇṇe vīrapaāvaruddavihuṇo jaṇṇesu ghettuṃ uṇo
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 2 (bahcar2u.htm.txt) 20892704 (5.960):
hṛdayaṃ darśayantam, prasādeṣu niścalāmapi śriyaṃ śthāne śthāne / śthāpayantam, vīragoṣṭhoṣu pulakitena kapolasthalenānurāgasaṃdeśamivopāṃśu
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7523181 (0.008):
brahmabandhvā / / brahmabandhve / / vīrabandhvā / / vīrabandhve /
pattassa pīḍhaṃbuam // ViPrud_1.74 // / (khaḍge yuddhavijṛmbhite ripumahīnāthāñjaliṃ bimbitaṃ prekṣamāṇāḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092266 (0.0):
siṭṭhīe rivujīviāi vihiṇo jattassa pīḍhaṃbuaṃ // ViPrud_2.41 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104738 (0.021):
tatra cintāśruniḥ śvāsadīnatāḥ saṃbhavanti ca // ViPrud_4.32 // / sahi kappūreṇa kiaṃ kiṃ katthūrīe malaajo ṭhāu /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098728 (0.023):
khoṇīe hodu vāso bāhummi paāvaruddassa // ViPrud_3.2.5 // / ajaha haricaṃdassa bhue jaha rahuṇāhassa bāhuphalaammi /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090233 (0.023):
acumbitārthasaṃpattirarthasphuraṇamiṣyate // ViPrud_1.73 // / khagge jujjñavijimbhie rivumahīṇāhaṃjaliṃ biṃbiaṃ pekkhaṃto
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104630 (0.023):
aṃgāi pāṃḍurāiṃ ehṇiṃ jāāi sāmāe // ViPrud_4.28 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105448 (0.023):
ruddaṇareṃdāgamaṇe vilaṃbiaṃ sahai kiccheṇa // ViPrud_4.61 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106317 (0.023):
hatthesu ṇourāiṃ caraṇesu a kuṇai valaāiṃ // ViPrud_4.95 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104898 (0.023):
madirādikṛto mohaharṣavyatikaro madaḥ // ViPrud_4.38 // / aabhaṇai a asaṃgaatthaṃ hasai amaṃdaṃ a rāabhariacchī /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105816 (0.023):
sevvai johṇaṃ dakhkhiṇapavaṇassa taṇuṃ samappei // ViPrud_4.77 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107073 (0.023):
karaṇāi bāhirāiṃ visaṃti abbhaṃtaraṃ vi suṇṇāe // ViPrud_4.123 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104746 (0.031):
guṇasisiraṃ jasasurahiṃ āṇehiapaāvaruddaṃ a // ViPrud_4.33 //
jayalakṣmīvāsakamalaṃ manyante vijñāninaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092273 (0.0):
(khaḍge yuddhavijṛmbhite ripumahīnāthāñjaliṃ bimbitaṃ / paśyanto jayalakṣmīvāsakamalaṃ manyante vijñāninaḥ /
manye vīrapratāparudravibhorjanyeṣu grahītuṃ punaḥ sṛṣṭyai ripujīvitāni
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092283 (0.0):
paśyanto jayalakṣmīvāsakamalaṃ manyante vijñāninaḥ / / manye vīrapratāparudravibhorjanyeṣu grahītuṃ punaḥ
vidheḥ prāptasya pīṭhāmbujam) // // / [1.6.3 ubhayaspuraṇam]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092285 (0.054):
sṛṣṭyai ripujīvitāni vidheryātasya pīṭhāmbujam //)
ubhayasphuraṇaṃ yathā / udyadbṛṃhitagarjitaiḥ karighaṭākādambinīḍambaraiḥ
kṣoṇībhṛtkaṭakoparodhapaṭubhiḥ sadyaḥ sphura(ṭa?) ddiktaṭaiḥ /
prāvṛṭasaṃbhramaśaṃsino ripuvadhūbāṣpodgamairdurdinaṃ
kurvantaścalamartigaṇḍanṛpaterjaitraprayāṇodyamāḥ // ViPrud_1.75 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18121687 (0.026):
niḥ sīmāḥ prasaranti rudranṛpaterjaitraprayāṇodyamāḥ // ViPrud_9.2 //
evaṃvidhaśabdārthasphuraṇābhyāṃ kāvyasya cārutvam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16692685 (0.036):
uktaṃ vyaṅgyaṃ vācyārthopaskārakaṃ satkāvyasya cārutvaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8708400 (0.052):
tatra śabdārthau na tāvaddhvaniḥ, yataḥ saṃjñāmātreṇa hi ko guṇaḥ? atha / śabdārthayoścārutvaṃ sa dhvaniḥ /
śabdārthayorapi puṇyaślokacaritavarṇanena sahṛdayahṛdayānanditvam /
ato nāyakasyaiva kāvye prādhānyam / / [1.6.4 nāyakapradhānyam] / kulācārayaśaḥ śauryaśrutaśīlādivarṇanam /
kriyate neturevaṃ yattadeva bahusaṃmatam // ViPrud_1.76 //
athavā pratipakṣasya varṇayitvā guṇān bahūn / / tajjayānnāyakotkarṣavarṇanaṃ ca mataṃ kvacit // ViPrud_1.77 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 1 (dkavy1pu.htm.txt) 13359663 (0.064):
tajjayān nāyakotkarṣa- varṇanaṃ ca dhinoti naḥ // 1.22 //
yathākramamudāharaṇam / tattvaṃ yassa paraḥ pumānavataro yasyānvaye kākatikṣmāpānāṃ caritaṃ ca
yasya bhuvanakṣemaṃkaraprakramam / / ślaghā yasya laghūkṛtāmaratarusvardhenucintāmaṇiḥ so 'yaṃ viśvadhuraṃdharo
vijayate śrīvīrarudro nṛpaḥ // ViPrud_1.78 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092096 (0.005):
sṛṣṭaḥ padmabhuvā guṇaikavasatiḥ śrīvīrarudro nṛpaḥ // ViPrud_2.38 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104398 (0.032):
asyā manmathamanmathaḥ priyatamaḥ śrīvīrarudro nṛpaḥ // ViPrud_4.18 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18114240 (0.038):
kṣoṇībhṛdbhuvanāśrayāmbudhirayaṃ śrīvīrarudro nṛpaḥ // ViPrud_8.56 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089113 (0.039):
trailokyātiśayālukīrttisubhagaḥ śrīvīrarudro nṛpaḥ // ViPrud_1.33 //
yattejaḥ pratipakṣabhūpaviharadgarvāndhakārātapo
yaddorargalavikramastrijagatīśuddhāntadauvārikaḥ /
so 'pyāsīd yudhi sevaṇakṣitipatiḥ sannāhabherīdhvaniṃ śrutvā
rudranareśvarasya mahato bhītaḥ palāyyākulaḥ // ViPrud_1.79 //
evaṃvidhavarṇanamutpādye nāyake na ghaṭate /
tasya lokaprasiddhyarthaṃ kulavyapadeśādayo bahudhā varṇayitumevocitāḥ /
svataḥ siddhe tu nāyake dvaividhyamapi saṃbhavati /
tasya kulavyapadeśādīnāṃ lokaprasiddhatvāt
kavibhirbalavatpratipakṣavijayavarṇanaṃ yuktam /
evaṃ svataḥ sidhdotpādyatvabhedena nāyakasya dvaividhyam /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 934832 (0.061):
kiñciddhi svata evotpādyatvena karma bhavati ------------ yathā / saṃyavanena piṇḍaḥ, kiñcitprāptiviśiṣṭatvena ----------- yathā dohanena
[1.6.5 nāyaka guṇayorvargīkaraṇam] / dhīroddhate yathā raudro varṇyate bāhyasaṃbhramaḥ /
yathā ca dhīralalite śṛṅgāro bahubhāvakṛt // ViPrud_1.80 //
na dhīrodāttaviṣaye tathā varṇanamiṣyate /
kāryato rasasaṃpūrtistasminnapyucitakramā // ViPrud_1.81 //
hāsyādīnāṃ tathānyeṣāṃ rasānāmapi kīrtanam / / mandodyamānubhāvaṃ syāddhīrodātte tu netari // ViPrud_1.82 //
sarvanāyakātiśāyitvāddhīrodāttasya tadviṣayatvaṃ
prabandhānāmatiślāghākāraṇam // / iti śrīvidyānāthakṛtau pratāparudrayaśobhṛṣaṇe 'laṃkāraśāstre
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103624 (1.192):
evaṃ sāṅgaṃ nāṭakamudāhṛtam / / iti śrīvidyānāthakṛtau pratāparudrayaśobhūṣaṇe 'laṃkāraśāstre
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18121534 (1.192):
sāra ityanvarthābhidhānam // / iti śrīvidyānāthakṛtau pratāparudrayaśobhūṣaṇe 'laṅkāra
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18111271 (0.034):
ato guṇānāṃ saṃghaṭanāśrayatvameva yuktam / / iti śrīvidyānāthakṛtau pratāparudrayaśobhūṣaṇe 'laṃkāraśāstre
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18094581 (0.042):
iti śrīvidyānāthaviracite pratāparudrayaśobhūṣaṇe 'laṃkāraśāstre
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107956 (0.053):
loke syādanukārya eva kathito nāṭye tu sāmājike // ViPrud_4.138 // / iti śrīvidyānāthakṛtau pratāparudrayaśobhūṣaṇe 'laṃkāraśāstre
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112238 (0.053):
ViPrud_7.13 // / iti śrīvidyānāthakṛtau pratāparudrayaśobhūṣaṇe 'laṃkāraśāstre
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18110083 (0.058):
rasabhāvādīnāṃ svaśabdavācyatā duṣṭaiva // / iti śrīvidyānāthakṛtau pratāparudrayaśobhūṣaṇe 'laṃkāraśāstre
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18091280 (0.062):
śabdaśaktimūlatvamityubhayaśaktimūlatvam / / atra pratāparudraśaṅkarayorupamālaṃkāradhvaniḥ //
nāyakaprakaraṇaṃ samāptam // / padavākyapramāṇapārāvārapārīṇaśrīmahopādhyāyakolacalamallināthasūrisūnunā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18122029 (0.053):
śāstre miśrālaṅkāraprakaraṇaṃ samāptam / pritāparudrīyaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103628 (0.058):
iti śrīvidyānāthakṛtau pratāparudrayaśobhūṣaṇe 'laṃkāraśāstre / nāṭakaprakaraṇaṃ samāptam
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107965 (0.060):
iti śrīvidyānāthakṛtau pratāparudrayaśobhūṣaṇe 'laṃkāraśāstre / rasaprakaraṇaṃ samāptam / / // atha doṣaprakaraṇam //
viśvajanīnavidyasya vidvanmaṇeḥ peddayāryasyānujena kumārasvāmisomapīthinā
viracite pratāparudrīyavyākhyāne ratnāpaṇākhyāne nāyakanirūpaṇaṃ nāma
prathamaṃ prakaraṇam // / [II.1. atha kāvyaprakaraṇam]
// atha kāvyasvarūpanirūpaṇam // / [II.1 kāvyasvarūrapam]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18111289 (0.051):
// atha śabdālaṃkāraprakaraṇam // / alaṅkārasvarūpanirūpaṇam / / atha guṇanirūpaṇānantaramalaṅkārā nirūpyante /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23067375 (0.063):
iti kāvyaprakāse kāvyasya prayojanakāraṇasvarūpaviśeṣanirṇayo nāma
guṇālaṃkārasahitau śabdārthau doṣavarjitau /
gadyapadyobhayamayaṃ kāvyaṃ kāvyavido viduḥ // ViPrud_2.1 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13619697 (0.046):
anyāpadeśenāśvāsa-mukhe bhāvy-artha-sūcanam / / gadya-padya-mayaṃ kāvyaṃ campūr ity abhidhīyate // VisSd_6.336 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18094400 (0.063):
asargabandhaṃ sūryaśatakādi / / gadyapadyamayaṃ kāvyaṃ campūrityabhidhīyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9193677 (0.064):
(vi, la) campūsaṃjñakaṃ kāvyāntaramāha gadyapadyamayamiti / / ********** END OF COMMENTARY **********
[II.2 kāvyasāmānyalakṣaṇam] / adoṣau saguṇau sālaṃkārau śabdārthau kāvyamiti kāvyasāmānyalakṣaṇam /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28781214 (0.0):
camatkāratvavattvam eva vā kāvyatvam iti phalitam/ yat tu prāñcaḥ adoṣau / saguṇau sālaṃkārau śabdārthau kāvyam" ity āhuḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6860761 (0.030):
upacārataḥ saguṇau śabdārthau kāvyamiti yaducyata ityarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 881293 (0.044):
asyārthaḥ sarvatra sālaṅkārau kvacittvasphuṭālaṅkārāvapi śabdārthau / kāvyamiti / / tatra sālaṅkāraśabdārthayorapi kāvye utkarṣādhāyakatvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6861309 (0.044):
asyārthaḥ- sarvatra sālaṅkārau kvacittvasphuṭālaṅkārāvapi śabdārthau / kāvyamiti / / tatra sālaṅkāraśabdārthayorapi kāvye utkarṣādhāyakatvāt /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13360976 (0.054):
tadadoṣau śabdārthau saguṇāvanalaṅkṛtī punaḥ kvāpi /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23067120 (0.054):
tadadoṣau śabdārthau saguṇāvanalaṃkṛtī punaḥ kvāpi /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24492542 (0.060):
yāsmād dviprakāraṃ prakaraṇasya śarīraṃ svabhāvaḥ | tad uktaṃ kāvyālaṅkāre / śabdārthau sahitau kāvyaṃ"[15][kā 1
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6859644 (0.062):
śrutikaṭvādayaḥ, guṇā mādhuryyādayaḥ, kvāpyanalaṅkṛtītyanena sarvatra / sālaṅkārau śabdārthau kāvyam, kvacittu sphuṭālaṅkāravirahe 'pi na
śabdārthau mūrtirākhyātau jīvitaṃ vyaṅgyavaibhavam /
hārādivadalaṃkārāstatra syurupamādayaḥ // ViPrud_2.2 //
śleṣādayo guṇāstatra śauryādaya iva sthitāḥ /
ātmotkarṣāvahāstatra svabhāvā iva rītayaḥ // ViPrud_2.3 //
śobhāmāhārthikīṃ prāptā vṛttayo vṛttayo yathā / / padānuguṇyaviśrāntiḥ śayyā śayyeva saṃmatā // ViPrud_2.4 //
rasāsvādaprabhedāḥ syuḥ pākāḥ pākā iva sthitāḥ /
prakhyātā lokavadiyaṃ sāmagrī kāvyasaṃpadaḥ // ViPrud_2.5 //
[II.3 vācaka lakṣaka vyañjakarūpeṇa śabdatraividhyam]
vācakalakṣakavyañjakatvena trividhaṃ śabdajātam /
vācyalakṣyavyaṅgyatvenārthajātamapi trividham /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24083481 (0.052):
(vi, ja) tatra dhvanitvameveti---vyaṅgyatvamevetyarthaḥ, na tu / lakṣyatvamevetyarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149085 (0.052):
(vi, ja) tatra dhvanitvameveti vyaṅgyatvamevetyarthaḥ, na tu / lakṣyatvamevetyarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 883767 (0.053):
arthānāṃ vācyalakṣyavyaṅgyatvena trirūpatayā sarvā apyanantaroktā"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 895236 (0.062):
evaṃ vācyārthavyañjakatve udāhṛtam / / lakṣyārthasya yathā niḥśeṣacyutacandanam " ityādi (pṛdṛ 62) /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24088783 (0.062):
evaṃ vācyārthavyañjakatve udāhṛtam / / lakṣyārthasya yathā---niḥśeṣacyutacandanam--" ityādi (pṛdṛ 62) /"
tātparyārtho 'pi vyaṅgyārtha eva, na pṛthagbhūtaḥ /
[II.4 vṛttitraividhyam] / abhidhālakṣaṇāvyañjanākhyāstisraḥ śabdavṛttayaḥ /
[II.5 lakṣaṇāyāścāturvidhyam] / gauṇavṛttirapi lakṣaṇāprabheda eva, saṃbandhānupapattimūlakatvāt /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20944682 (0.058):
ceti// mukhyārthānupapattītyarthaḥ/ eva prayoge 'pi lakṣaṇetyuktau 3
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28181032 (0.064):
nirvahati/ pratibandhakatāyāḥ kāryāṃnukūlaśaktivighaṭakatvarūpatvāt/ / ataḥ tadanyathānupapattisiddhāyāḥ śakteratiriktatvāt 'saptaiva padārthāḥ'
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28222665 (0.064):
śābdabodhahetutvopagamāt / lakṣaṇasamanvayaḥ/ evaṃ / saṃbandhāntarajñānajanyārthasmṛteḥ śābdabodhahetutāvirahāt na doṣa
yathāgnirmāṇavaka ityatrāgnisādṛśyaviśiṣṭamāṇavakapratipattirvivakṣitā,
tathaiva gaṅgāyāṃ ghoṣa ityatra / gaṅgāsaṃbandhaviśiṣṭatīrapratipattirvivakṣitā /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21029720 (0.062):
gaṅgāpadalakṣyarthabhūtatīratvaviṣayiṇyava gaṅgāyāṃ ghoṣa ityatra / gaṅgāpadādanyonyānanvitatīratīratvasmṛtirjāyata ityarthaḥ/ paścāttu
gaṅgāsaṃbandhasyopalakṣaṇatve ghoṣagatapavitratvādyasiddheḥ /
ata eva sādṛśyanibandhanā saṃbandhanibandhanā ceti dvividhā lakṣaṇā /
Yuktidipika, a commentary on Īśvarakṛṣṇa's Sāṃkhyakārikā (yuktdipu.htm.txt) 11244783 (0.056):
saṃjñopadeśau / saṃjñipratyāyanārthaḥ śabdaḥ saṃjñā / sā ca dvividhā / / arthanibandhanā, svarūpanibandhanā ca /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9613805 (0.063):
sādṛśyanibandhanāyā iti vadatā sādṛśyaṃ saṃbandha nibandhanā
saṃbandhanibandhanā jahadvācyā ajahadvācyā ceti dvividhā /
sādṛśyanibandhanā sāropā sādhyavasāyā ceti vdividhā / / evaṃ lakṣaṇā caturvidhā /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539391 (0.031):
phalodayānukūlatādṛśadeśakālādisahakārisamāsādanalakṣaṇā bhavatītyarthaḥ / / 'tābhyā' miti/ evakāro bhinnakramaḥ / tābhyāṃ-cetanādhiṣṭhitābhyāmeva
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16712494 (0.053):
ŚŚS_1.17.16: purastāl.lakṣaṇā.puronuvākhyā / / ŚŚS_1.17.17: upariṣṭāl.lakṣaṇā.yājyā / / ŚŚS_1.17.18: anadhigacchaṃs.tad.devate.naṃrābhyām.yajet /
[II.6 kāśikyādittayastvanyā] / kaiśikyārabhaṭī sāttvatī bhāratī ceti racanāśritatvena
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539391 (0.031):
phalodayānukūlatādṛśadeśakālādisahakārisamāsādanalakṣaṇā bhavatītyarthaḥ / / 'tābhyā' miti/ evakāro bhinnakramaḥ / tābhyāṃ-cetanādhiṣṭhitābhyāmeva
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3477947 (0.048):
saṃpūrṇatvātpūrvamuktā / / anyā tvasaṃpūrṇā kalpabādeḥ taddhitsya prayogādavasīyate /
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27978908 (0.051):
caturvidhatvamabhihitaṃ bhāratī sāttvatī kaiśikyārabhaṭī
Sankhayana-Srautasutra (sankhssu.htm.txt) 16712494 (0.053):
ŚŚS_1.17.16: purastāl.lakṣaṇā.puronuvākhyā / / ŚŚS_1.17.17: upariṣṭāl.lakṣaṇā.yājyā / / ŚŚS_1.17.18: anadhigacchaṃs.tad.devate.naṃrābhyām.yajet /
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14161420 (0.053):
bhāraty ārabhaṭī caiva sātvatī kaiśikī tathā | / tatra bhāratī - / eṣā vāṇī-pradhānatvād bhāratīti nigadyate // RNc_244 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231712 (0.057):
bhojādi-grantha-bandheṣu tad-ākāṅkṣibhir īkṣyatām ||SRs_1.243|| / bhāratī sātvatī caiva kaiśiky ārabhaṭīti ca | / catasro vṛttayas tāsām utpattir vakṣyate sphuṭam ||SRs_1.244||
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1733019 (0.057):
atha vṛttayaḥ / bhāratī sātvatī caiva kaiśiky ārabhaṭīti ca |
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22875464 (0.060):
bāhulyena bhaved yas tu sa tadvṛttyā nigadyate // ST_1.18 // / kaiśikyārabhaṭī caiva sātvatī bhāratī tathā /
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13881240 (0.060):
bāhulyena bhaved yas tu % sa tad-vṛttyā nigadyate // ST_1.18 // / kaiśiky-ārabhaṭī caiva $ sātvatī bhāratī tathā &
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961761 (0.061):
bhāratī sātvatī caiva kaiśikyārabhaṭī tathā // BhN_6.24 // / catasro vṛttayo hyetā yāsu nāṭyaṃ pratiṣṭhitam /
rasāvasthānaṃsūcakāścatasno vṛttayaḥ / / tathā coktaṃ 'daśarūpake'
kaiśikyārabhaṭī caiva sāttvatī bhāratī tathā / / catasro vṛttayo jñeyā rasāvasthānasūcakāḥ //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_pu.htm.txt) 22875470 (0.0):
bāhulyena bhaved yas tu sa tadvṛttyā nigadyate // ST_1.18 // / kaiśikyārabhaṭī caiva sātvatī bhāratī tathā / / catasro vṛttayo jñeyā rasāvasthānasūcakāḥ // ST_1.19 //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13881246 (0.0):
bāhulyena bhaved yas tu % sa tad-vṛttyā nigadyate // ST_1.18 // / kaiśiky-ārabhaṭī caiva $ sātvatī bhāratī tathā & / catasro vṛttayo jñeyā % rasāvasthāna-sūcakāḥ // ST_1.19 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1733022 (0.011):
bhojādi grantha bandheṣu tad ākāṅkṣibhir īkṣyatām ||SRs_1.444|| 243 / atha vṛttayaḥ / bhāratī sātvatī caiva kaiśiky ārabhaṭīti ca |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23231714 (0.011):
bhojādi-grantha-bandheṣu tad-ākāṅkṣibhir īkṣyatām ||SRs_1.243|| / bhāratī sātvatī caiva kaiśiky ārabhaṭīti ca | / catasro vṛttayas tāsām utpattir vakṣyate sphuṭam ||SRs_1.244||
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27961762 (0.046):
bhāratī sātvatī caiva kaiśikyārabhaṭī tathā // BhN_6.24 // / catasro vṛttayo hyetā yāsu nāṭyaṃ pratiṣṭhitam /
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14161408 (0.051):
netṛ-vyāpāra-rūpās tu rasāvasthāna-sūcikāḥ | / catasro vṛttayo dhīraiḥ proktā nāṭyasya mātaraḥ // RNc_243 //
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13156536 (0.051):
bhāratādyāś catasras tu rasāvasthāna sūcikāḥ | / vṛttayo nāṭya mātṛtvād uktā nāṭaka lakṣaṇe || RBhrs_4,9.42 ||
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27978906 (0.058):
caturvidhatvamabhihitaṃ bhāratī sāttvatī kaiśikyārabhaṭī
racanāyā api rasavyañjakatvaṃ prasiddham / / rasānanuguṇavarṇaracanāyā doṣatvamuktam /
vaidarbhīprabhṛtayo rītiviśeṣā na vṛttiṣvantarbhūtāḥ /
[II.7 abhidhānirūpaṇam] / tatra saṃketitārthagocaraḥ śabdavyāpāro 'bhidhā /
sā dvividhā rūḍhipūrvikā yogapūrvikā ceti / / rūḍhipūrvikā yathā
tapoviśeṣaiḥ prathitaiḥ prajānāṃ śubhaiścaritrairjagatīmahiṣyāḥ /
bhāgyaiḥ prabhūtairbhuvanasya cāsya bibharti rājyaṃ varavīrarudraḥ //
ViPrud_2.6 // / atra sarve śabdā rūḍhāḥ / / yogapūrvikā yathā
rājñi rudranarādhīśe rañjayatyakhilāḥ prajāḥ /
bhūranvarthā vasumatī ratnagarbhā sthireti ca // ViPrud_2.7 //
atra vasumatīratnagarbhetyevamādayo yaugikāḥ /
[II.8 lakṣaṇanirūpaṇam] / vācyārthānupapattyā tatsaṃbandhinyāropitaḥ śabdavyāpāro lakṣaṇā /
[II.9jahallakṣaṇānirūpaṇam] / tatra jahallakṣaṇā yathā / jetuḥ kākatibhūbharturākarṇya paṭahadhvanim /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090919 (0.045):
[II.10ajahallakṣaṇānirūpaṇam] / ajahallakṣaṇā yathā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28153532 (0.062):
lakṣaṇā trividhā / jahallakṣaṇā, ajahallakṣaṇā, jahadajahallakṣaṇā ceti/ yatra
sāmantanagarāṇyuccairākrośanti samantataḥ // ViPrud_2.8 //
atra nagarāṇyuccairākrośantīti vācyasyānanvayaḥ /
acetanānāmākrośasyāsaṃbhavāt tatratyā janā lakṣyante /
[II.10ajahallakṣaṇānirūpaṇam] / ajahallakṣaṇā yathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090888 (0.045):
vācyārthānupapattyā tatsaṃbandhinyāropitaḥ śabdavyāpāro lakṣaṇā / / [II.9jahallakṣaṇānirūpaṇam] / tatra jahallakṣaṇā yathā
patyuḥ kākatināthasya pādapīṭhīmanāratam /
sphuradratnaprabhājālairalaṃkurvanti maulayaḥ // ViPrud_2.9 //
atrālaṃkārasiddhyarthaṃ maulibhistadāśrayabhūtā nṛpatayo lakṣyante /
[II.11saropalakṣaṇānirūpaṇam] / sāropalakṣaṇā yathā
manthānācalamūlamecakaśilāsaṃghaṭṭanaśyāmikā
kāraṃ yattuhinadyutau sphurati tat sāraṅgamācakṣate /
manye nanviha vīrarudranṛpateḥ kīrttiśriyā nirjita
stanmudrāṅkavarāhamindururasā bibhrat samujjṛmbhate // ViPrud_2.10 //
atra candrakalaṅkarūpe kuraṅge varāhatvamāropyate /
viṣayaviṣayiṇorabhihitayorabhedapratipattirāropaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9113304 (0.039):
anigīrārṇasvarūpasāmānyatādātmyapratītirāropaḥ / / viṣayanigaraṇe 'bhedapratipattirviṣayiṇo 'dhyavasānam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6241459 (0.039):
adhyavasānaṃ viṣayanigaraṇena viṣayiṇorabhedapratipattiḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18114707 (0.040):
athādhyavasāyagarbhālaṃkāradvayaṃ nirūpyate / / viṣayaviṣayiṇoranyataranigaraṇenābhedapratipattiradhyavasāyaḥ / sa
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9396169 (0.047):
dāḍharyena viṣayaviṣayiṇorabhedapratipattiḥ / / saiva ca rūpakasatattvamiti pūrvamevoktam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 919264 (0.048):
viṣayanigaraṇenābhedapratipattirviṣayiṇo 'dhyavasāyaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6235977 (0.048):
tenādhyavasāyamūlakotprekṣāderapi vyavacchedaḥ; adhyavasāyo 'pi / viṣayanigaraṇena viṣayiṇo 'bhedapratipattiḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7321384 (0.048):
adhyavasāye vyāpāraprādhānye utprekṣā // RuAss_22 // / viṣayanigaraṇenābhedapratipattirviṣayiṇo 'dhyavasāyaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9402498 (0.051):
kaṇṭhatviṣāmeva kastūrītilakatvādipratīterviṣayiṇo / viṣayanigaraṇenābhedapratipatteḥ sādṛśyāvagamābhāvāt /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9622831 (0.060):
saṃbhavatyayaṃ viṣathayetu na saṃbhavatīti pratīyamānatvāt / / viṣayaviṣayiṇorabhedasphuraṇe 'pi dharmasyāsatyatāpratītyā na prarohati /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9393371 (0.064):
rūpakeṇaivāsyā vicchritteḥ saṃgṛhītatvāt / / viṣayaviṣayiṇorabhedo hi rūpakasatattvam /
viṣayanigaraṇenābhedapratipattiradhyavasāyaḥ / / [II.12 sādhyavasānalakṣaṇānirūpaṇam]
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 919265 (0.022):
viṣayanigaraṇenābhedapratipattirviṣayiṇo 'dhyavasāyaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6235978 (0.022):
tenādhyavasāyamūlakotprekṣāderapi vyavacchedaḥ; adhyavasāyo 'pi / viṣayanigaraṇena viṣayiṇo 'bhedapratipattiḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7321384 (0.024):
adhyavasāye vyāpāraprādhānye utprekṣā // RuAss_22 // / viṣayanigaraṇenābhedapratipattirviṣayiṇo 'dhyavasāyaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9113306 (0.027):
anigīrārṇasvarūpasāmānyatādātmyapratītirāropaḥ / / viṣayanigaraṇe 'bhedapratipattirviṣayiṇo 'dhyavasānam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6241459 (0.030):
adhyavasānaṃ viṣayanigaraṇena viṣayiṇorabhedapratipattiḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18114708 (0.035):
viṣayaviṣayiṇoranyataranigaraṇenābhedapratipattiradhyavasāyaḥ / sa
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9400409 (0.039):
viṣayanigaraṇenābhedapratipattirviṣayiṇo 'dhyavasāyaḥ / / RuAssC_22:
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9402498 (0.040):
kaṇṭhatviṣāmeva kastūrītilakatvādipratīterviṣayiṇo / viṣayanigaraṇenābhedapratipatteḥ sādṛśyāvagamābhāvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6248047 (0.041):
viṣayanigaraṇenābhedapratipattirviṣayiṇo 'dhyavasāyaḥ / / ************* COMMENTARY *************
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9403101 (0.048):
vastutastu dharmaṃ evotprekṣāviṣayaḥ / / yannigaraṇenābhedapratipattirviṣayiṇo 'vasīyate /
sādhyavasāyalakṣaṇā yathā / kākatīyakulāmbhodheḥ prabhavatyeṣa candramāḥ /
kṛtaḥ kuvalayollāso yenodayamupeyuṣā // ViPrud_2.11 //
atra pratāparudraścandratayādhyavasīyate / / kākatīyakulāmbhodherityatrāropaḥ //
[II.13 vyañjanāvṛtti] / atha vyañjanāvṛttiḥ
anviteṣu padārtheṣu vākyārthopaskārārthamarthāntaraviṣayaḥ śabdavyāpāro
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16684622 (0.062):
śabdasya vyāpāraḥ san viṣayaḥ śabdavyāpāraviṣayaḥ, anye tu bālapriyā
vyañjanāvṛttiḥ / / sā trividhā śabdārthobhayaśaktimūlatvena /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894678 (5.960):
saṃlakṣyakramavyaṅgyatvena ca śabdārthobhayaśaktimūlatayā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18091276 (0.047):
śabdaśaktimūlatvamityubhayaśaktimūlatvam /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18335427 (0.050):
tadasambhaviśabdamūlatvasarvaśaktitvādyasambhavena ca samādhānamapyayuktam
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318802 (0.054):
saṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ śabdārthobhayaśaktimūlo / vastudhvaniralaṅkāradhvaniśceti /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070787 (0.057):
anusvānābhasaṃlakṣyakramavyaṅgyasthitistu yaḥ //37// / śabdārthobhayaśaktyutthastridhā sa kathito dhvaniḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388228 (0.059):
vyavasthānamiti prādhānyācchabdaśaktimūlatvamuktam / / evamarthaśaktimūlatve 'pi jñeyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6226362 (0.064):
arthaśaktimūlatve tu arthagatatvena doṣādīnāṃ tu
[II.14 śabdaśaktimūlāvyañjanā] / tatra śabdaśaktimūlā yathā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28154377 (0.024):
śaktilakṣaṇāntarbhūtā, śabdaśaktimūlā, arthaśaktimūlā ca anumānādinā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18091243 (0.025):
[II.16ubhayaśaktimūlāvyañjanā] / ubhayaśaktimūlā yathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18091162 (0.042):
[II.15arthaśavatimūlāvyañjanā] / arthaśaktimūlā vyañjanāvṛttiryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18091273 (0.046):
śabdaśaktimūlatvamityubhayaśaktimūlatvam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14241020 (0.055):
prakrāntaprakāradvayeti / / śabdaśaktimūlārthaśaktimūladhvanidvayetyarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388229 (0.056):
vyavasthānamiti prādhānyācchabdaśaktimūlatvamuktam / / evamarthaśaktimūlatve 'pi jñeyam /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18335427 (0.057):
tadasambhaviśabdamūlatvasarvaśaktitvādyasambhavena ca samādhānamapyayuktam
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28154892 (0.058):
nivāritasyāprakṛtārthasya pratītiḥ yadbalāt bhavati sā / śabdaśaktimūlāvyañjanā ityālaṅkārikāḥ/ tatra bhūdharaśabdena
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388215 (0.058):
śabdaśaktimūla iti na punararthaśaktimūlaḥ / / yadyapi śabdaśaktimūler'thaśaktirapyasti tathāpi tatra tasyāḥ sahakāritayā
vāhinyaḥ kākatīndrasya sarvatomukhasaṃbhramāḥ / / kurvantyudyatkabandhāḍhyaṃ pratipakṣabalārṇavam // ViPrud_2.12 //
atra vāhinīsarvatomukhakabandhaśabdānāmarthaprakaraṇādinā
sainyasarvavyāpitvalūnamastakadehaparāṇāṃ vācakatve niyantrite 'pi
śabdaśaktimūlā nadījalapratipattiryato jāyate sā vyañjanāvṛttiḥ /
prākaraṇikārthaparyavasitābhidhā na śaknotyaprākaraṇikārthapratipattiṃ
kartum / / aprākaraṇikārthasyāpi vākyārthaśobhārthaṃ vakturvivakṣitatvāt /
anyatastadapratītervyañjanākhyaṃ śabdasyaiva vyāpārāntaraṃ kalpyate /
nātra lakṣaṇāvṛttiḥ saṃbhavati, vācyānupapattyabhāvāt /
nātra vyāpāradvayenārthapratipādane vākyabhedaḥ,
prayokturvivakṣāparatantratvāllaukikavākyānām //
[II.15arthaśavatimūlāvyañjanā] / arthaśaktimūlā vyañjanāvṛttiryathā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28154893 (0.033):
nivāritasyāprakṛtārthasya pratītiḥ yadbalāt bhavati sā / śabdaśaktimūlāvyañjanā ityālaṅkārikāḥ/ tatra bhūdharaśabdena
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18091063 (0.042):
[II.14 śabdaśaktimūlāvyañjanā] / tatra śabdaśaktimūlā yathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18091244 (0.046):
[II.16ubhayaśaktimūlāvyañjanā] / ubhayaśaktimūlā yathā
śrutvā kākatibhūbhartuḥ kṣoṇīpāṇigrahotsavam /
aṅguṣṭhenālikhan bhūpāḥ pādapīṭhīṃ natānanāḥ // ViPrud_2.13 //
atra bhūpā viṣaṇṇā ityarthaśaktyā vyajyate /
na cārthaśaktimūle vyañjane 'numānaśaṅkā /
vyaṅgyavyañjakayoravinābhāvābhāvāt / / namrānanatvādikāryasyānekakāraṇakatvāt /
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12093891 (0.043):
mṛtsaṃsthānayorekātmataiveti na kāraṇānekatvāt kāryasyānekātmakatā
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17307325 (0.043):
mṛtsaṃsthānayor ekātmataiveti [T. 274a.] na kāraṇānekatvāt / kāryasyānekātmakatā aikāntikī, yato bhinnasvabhāvebhyaś cakṣurādibhyaḥ
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2355473 (0.045):
kāryasya nityaṃ sattvamasattvaṃ vā syāt, anapekṣatvāt, na kādācitkatvam / / nāpyanekakāraṇakam, akāraṇakatvaprasaṅgādeva /
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12093307 (0.064):
tasmād yadi ‘kāraṇabhedāt'; kāraṇānekatvāt kāryasya bhedaḥ" anekatvaṃ"
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17306704 (0.064):
tasmād yadi `kāraṇabhedāt' kāraṇānekatvāt kāryasya bhedaḥ anekatvaṃ tadā
niyatakāraṇapratītirvivakṣānugṛhītācchabdādeva /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490520 (0.064):
vācyasya vivakṣitatvaṃ kāryavivakṣāpūrvakatvena kāraṇapratītiprasavāt /
kiṃcaikasmādeva vyañjakāt tattadvyaṅgyārthapratītirvaktavivakṣānusāreṇa
bhavati, iyamanekavyaṅgyārthapratītiranumānaparipāṭīviruddhā /
na cābhidhāvṛttiḥ / / saṃketitārtha eva tasyāḥ paricaya itīyatī gamanikā /
[II.16ubhayaśaktimūlāvyañjanā] / ubhayaśaktimūlā yathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18091062 (0.025):
[II.14 śabdaśaktimūlāvyañjanā] / tatra śabdaśaktimūlā yathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18091162 (0.046):
[II.15arthaśavatimūlāvyañjanā] / arthaśaktimūlā vyañjanāvṛttiryathā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28154376 (0.050):
śaktilakṣaṇāntarbhūtā, śabdaśaktimūlā, arthaśaktimūlā ca anumānādinā
vijitāripuro mūrtau vilasatsarvamaḍgalaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18118961 (0.013):
copamānatvenāprākaraṇikatvam / prākaraṇikāprākaraṇikayoryathā / vijitāripuro / mūrtau vilasatsarvamaṅgalaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18121869 (0.030):
ekavācakānupraviṣṭasaṅkaro yathā / vijitāripuro mūrtau vilasatsarvamaṅgalaḥ /
rājamaulirasau bhāti rudradevo jagatpatiḥ // ViPrud_2.14 //
atra vijitāripura ityarthaśaktimūlatvaṃ, vilasatsarvamaṅgalo rājamauliriti
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18121880 (0.032):
bhuvi śaṃbhurivābhāti kākatīyanareśvaraḥ // ViPrud_9.8 // / atra vijitāripura ityarthasāmyādupamā, vilasatsarvamaṅgala iti śabdasāmyāt
śabdaśaktimūlatvamityubhayaśaktimūlatvam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093887 (0.029):
[II.5.21ubhayaśaktimūladhvaniḥ] / ubhayaśaktimūladhvaniryathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14241021 (0.042):
prakrāntaprakāradvayeti / / śabdaśaktimūlārthaśaktimūladhvanidvayetyarthaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18091057 (0.046):
sā trividhā śabdārthobhayaśaktimūlatvena /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894677 (0.047):
saṃlakṣyakramavyaṅgyatvena ca śabdārthobhayaśaktimūlatayā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388230 (0.048):
vyavasthānamiti prādhānyācchabdaśaktimūlatvamuktam / / evamarthaśaktimūlatve 'pi jñeyam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388215 (0.059):
śabdaśaktimūla iti na punararthaśaktimūlaḥ / / yadyapi śabdaśaktimūler'thaśaktirapyasti tathāpi tatra tasyāḥ sahakāritayā
atra pratāparudraśaṅkarayorupamālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18117918 (0.054):
atra pratāparudrabhadrāsanayoranyonyālaṃkāryatvam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090536 (0.062):
iti śrīvidyānāthakṛtau pratāparudrayaśobhṛṣaṇe 'laṃkāraśāstre
[II.17kaiśikyādisvarūpanirūpaṇam] / atha kaiśikyādīnāṃ svarūpaṃ nirūpyate /
atyarthasukumārārthasaṃdarbhā kaiśikī matā /
atyuddhātārthasaṃdarbhā vṛttirārabhaṭī smṛtār // ViPrud_2.15 //
īṣanmṛdvarthasaṃdarbhā bhāratī vṛttiriṣyater /
īṣatprauḍhārthasaṃdarbhā sāttvatī vṛttiriṣyate // ViPrud_2.16 //
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26699222 (0.042):
mṛdvarthā prauḍhasaṃdarbhā bhāratīvṛttiriṣyate // Ckc_4.34 //
atyantasukumārau dvau śṛṅgārakaruṇau matau /
atyuddhatarasau raudrabībhatsau parikīrttitau // ViPrud_2.17 //
hāsyaśāntādbhutāḥ kiṃcitsukumārāḥ prakīrttitārḥ /
īṣatprauḍhau samākhyātau rasau vīrabhayānakau // ViPrud_2.18 //
Rudrabhatta: Srngaratilaka (srngt_vu.htm.txt) 13886609 (0.064):
pratyanīkau rasau dvau dvau % tat-samparkaṃ vivarjayet // ST_3.20 // / śṛṅgāra-bībhatsa-rasau $ tathā vīra-bhayānakau &
yatra śṛṅgārakaruṇāvatikomalena saṃdarbheṇa varṇyete tatra kaiśikī /
yatra raudrabībhatsāvatiprauḍhena saṃdarbheṇa pratipādyete tatrārabhaṭī /
yatra nātisukumārā hāsyaśāntādbhutā nātisukumāreṇa saṃdarbheṇa
saṃgrathyante tatra bhāratī / / yatra nātiprauḍhau vīrabhayānakau nātiprauḍhena saṃdarbheṇa nirvāhyete
Rupa Gosvamin: Haribhaktirasamrtasindhu (ruphbr_u.htm.txt) 13155700 (0.031):
atra vidviṣau vīrabhayānakau vatsalaṃ puṣṇītaḥ |
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7539985 (0.045):
brahamabandhūtarā, brahamabandhutarā / / vīrabandhūtarā / / vīrabandhutarā / / stritarā, strītarā /
Nityakarmapujavidhi (nitkarpu.htm.txt) 15153525 (0.051):
melāpakopamelāpakaśmaśānopaśmaśānādhivāsino vīravīreśvarīḥ sarvān
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24257286 (0.051):
munirbharataḥ----hasyaśṛṅgarayoḥ svarītodāttaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9116817 (0.051):
munirbharataḥ hasyaśṛṅgarayoḥ svarītodāttaṃ
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26699842 (0.064):
aṣṭadhā saca śruṅgārahāsyau vīrādbhutau sthitau / / dvandvaśā raudrakaruṇau tau bībhatsabhayānakau // Ckc_5.5 //
tatra sāttvatī / / [II.18kauśikyudāharaṇam] / kaiśikī yathā / jitamadanavilāsaṃ kākatīyānvayendu
narapatimanimeṣaṃ draṣṭumāśaṃsinīnām / / sapadi viracitā'sīdaṅganānāmapāṅgair
diva kuvalayadāmaśyāmalā toraṇaśrīḥ // ViPrud_2.19 //
[II.19 ārabhaṭyudāharaṇam] / ārabhaṭī yathā / khaḍgāghātanikṛttaśātravaśironiṣṭhyūtaraktacchaṭā
jvālairudbhaṭaśastraghaṭṭanabhavatsphārasphuliṅgotkaraiḥ /
styānāsṛkpiśitāsthikhaṇḍavikaṭasthūlojjvalāṅgārakai
ruccaṇḍaścalamartigaṇḍanṛpateḥ krodhāgnirāyodhane // ViPrud_2.20 //
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26690831 (0.046):
aṅko birudaṃ / / calamartigaṇḍabirudo jayati pratigaṇḍabhairavo rājā /
[II.20 bhāratyudāharaṇam] / bhāratī yathā / aunnatyaṃ mahadanyadeva, mahitaḥ ko 'pyeṣa gambhīrimā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104313 (0.0):
aunnatyaṃ mahadanyadeva mahitaḥ ko 'pyeṣa gambhīrimā / kāpyanyā saraṇiḥ pratāpayaśasoranyaiva bāhvoḥ prathā /
kāpyanyā saraṇiḥ pratāpayaśasoranyaiva bāhvoḥ prathā /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104318 (0.0):
aunnatyaṃ mahadanyadeva mahitaḥ ko 'pyeṣa gambhīrimā / kāpyanyā saraṇiḥ pratāpayaśasoranyaiva bāhvoḥ prathā /
sarvaṃ nūtanameva rudranṛpaterjāne na tannirmitau
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104327 (0.0):
kāpyanyā saraṇiḥ pratāpayaśasoranyaiva bāhvoḥ prathā / / sarvaṃ nūtanameva rudranṛpaterjāne na tannirmitau
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18115832 (1.192):
sarvaṃ nūtanameva rudranṛpaterjāne na tannirmitau / sāmagrī caturānanena kiyatī kīdṛkkramā kalpitā // ViPrud_8.107 //
sāmagrī caturānanena kiyatī kīdṛk kva vā kalpitā // ViPrud_2.21 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104332 (0.0):
sarvaṃ nūtanameva rudranṛpaterjāne na tannirmitau / sāmagrī caturānanena kiyatī kīdṛkkramā kalpitā // ViPrud_4.16 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18115837 (0.0):
sarvaṃ nūtanameva rudranṛpaterjāne na tannirmitau / sāmagrī caturānanena kiyatī kīdṛkkramā kalpitā // ViPrud_8.107 //
[II.21 sāttvatyudāharaṇam] / sāttvatī yathā / dūrādākarṇya viśvaprasṛmaramahasau vīrarudrasya jaitra
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104221 (0.047):
raudrasaṃdarśanādibhiranarthāśaṅkanaṃ bhayam / / dūrādākarṇya viśvaprasṛmaramahaso vīrarudrasya jaitra
prasthānārambhabherīninadamarinṛpāḥ pūrṇakarṇajvarārtāḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104237 (0.0):
prasthānāranamerīninadamarinṛpāḥ pūrṇakarṇajvarārtāḥ /
āruhyādrīn viśanto gahanamatimahatkaṇṭakākṛṣṭakeśā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104243 (0.0):
prasthānāranamerīninadamarinṛpāḥ pūrṇakarṇajvarārtāḥ / / āruhyādrīn viśanto gahanamatimahat kaṇṭakākṛṣṭakeśās
strāyadhvaṃ muñcateti pratinṛpatidhiyā pādapān prārthayante // ViPrud_2.22
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104251 (0.047):
trāyadhvaṃ muñcateti pratinṛpatidhiyā pādapān prārthayante // ViPrud_4.14 / [IV.1.14 jugipsā]
madhyamārabhaṭī tvanyā tathā madhyamakaiśikī / / vṛttī ime ubhe sarvarasasādhāraṇe mate // ViPrud_2.23 //
anayoḥ svarūpam / mṛdvarthe 'pyanatiprauḍhabandhā madhyamakaiśikī // ViPrud_2.24ab //
śṛṅgārakaruṇayoratisukumārayoralpaprauḍhatvaṃ na dūṣyate /
kiṃ tvatiprauḍhasaṃdarbho neṣyate, pratikūlavarṇarūpadoṣāpatteḥ //
madhyamārabhaṭī prauḍhe 'pyarthe nātimṛdukramā // ViPrud_2.24cd //
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26699363 (0.0):
madyamārabhaṭī prauḍhe 'pyarthe nātimṛdukramā // Ckc_4.37 //
atiprauḍhayorapi raudrabībhatsayorīṣanmṛdubandho na dūṣyate /
atimṛdusaṃdarbhastu viruddhaḥ / / [II.22 madhyamakaiśikī]
madhyamakaiśikī yathā / āsanne 'pi mahotsave kathamitastyaktvā pravāsaṃ vrajer
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107480 (0.0):
āsanne 'pi mahotsave kathamitastyaktvā pravāsaṃ vraje
dhik dhik sāhasamāvayorvighaṭanaṃ ko vā vidhiḥ kāṅkṣati / / itthaṃ svapnanivāritapriyatamaprasthānabuddhistato
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107496 (0.0):
rdhigū dhik sāhasamāvayorvighaṭanaṃ ko vā vidhiḥ kāṅkṣati / / itthaṃ svapnanivāritapriyatamaprasthānabuddhistato
buddhvā mūrcchati kākatīyanṛpate tvadvairinārījanaḥ // ViPrud_2.25 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107504 (0.0):
itthaṃ svapnanivāritapriyatamaprasthānabuddhistato / buddhvā mūrcchati kākatīyanṛpate ! tvadvairinārījanaḥ // ViPrud_4.134 //
[II.23madhyamārabhaṭi] / madhyamārabhaṭī yathā / māṃsakīkasasaṃkīrṇāḥ prasaradrudhirāpagāḥ /
vasākardamitā yuddhe bhuvo 'ndhrasubhaṭaiḥ kṛtāḥ // ViPrud_2.26 //
evaṃ rasāntareṣvapyudāharaṇaṃ draṣṭavyam // / vaidarbhyādirītīnāṃ śabdaguṇāśritānāmarthaviśeṣanirapekṣatayā
kevalasaṃdarbhasaukumāryaprauḍhatvamātraviṣayatvāt kaiśikyādibhyo bhedaḥ /
saṃdarbhasyātidumṛtvamasaṃyuktakomalavarṇabandhatvam /
atiprauḍhatvaṃ paruṣavarṇavikaṭabandhatvam /
saṃyuktamṛduvarṇeṣvīṣanmṛdutvam /
avikaṭabandhaparuṣavarṇeṣvīṣatprauḍhatvam //
rītayaḥ / atha rītīnāṃ svarūpamudāharaṇaṃ ca / / rītirnāma guṇāśliṣṭapadasaṃghaṭanā matā /
sā tridhā vaidarbhī, gauḍī, pāñcālī ceti / / [II.2.1 vaidarbhī]
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18068781 (0.060):
sā tridhā vaidarbhī gauḍīyā pāñcālī ceti // VKal_1,2.9 // / sā ceyaṃ rītistridhā [bhidyate] / vaidarbhī , gauḍīyā , pāñcālī ceti //9//
Vamana: Kavyalamkara (sutras without commentary) (vamkalsu.htm.txt) 10999931 (0.061):
viśeṣo guṇātmā // VKal_1,2.8 // / sā tridhā --- vaidarbhī gauḍīyā pāñcālī ceti // VKal_1,2.9 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18091806 (0.064):
[II.2.3 pāñcālī] / pāñcālarītirvaidarbhīgauḍī ityubhayātmikā //
bandhapāruṣyarahitā śabdakāṭhinyavarjitā /
nātidīrghasamāsā ca vaidarbhī rītiriṣyate // ViPrud_2.27 //
kākatīyanarendrasya kīrtticandanacarcanam / / digaṅganā vitanvanti vataṃsīkṛtatadguṇāḥ // ViPrud_2.28 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18110915 (0.0):
yāvadarthapadatvaṃ tu saṃmitatvamudāhṛtam // ViPrud_6.26 // / kākatīyanarendrasya kīrtticandanacarcanam /
vitaraṇaguṇalīlātoṣitāśeṣaloke
vibhavati naranāthe kākatīyānvayendau /
suratarugaṇanāyāṃ kāmadhenuprasaṃge / kṣitisurajanateyaṃ vītakautūhalā'sīt // ViPrud_2.29 //
[II.2.2gauḍī] / ojaḥ kāntiguṇopetā gauḍīyā rītiriṣyate /
pracaṇḍataradordaṇḍakhaṇḍitārātimaṇḍalaḥ /
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm19u.htm.txt) 28837626 (0.048):
yudhi pracaṇḍadordaṇḍakhaṇḍitārātimaṇḍala // Bhmj_19.917 //
vibhartyarvīdhurāṃ gurvīṃ prabhavannandhrabhūpatiḥ // ViPrud_2.30 //
udyaddoḥ stambhakhaḍgatruṭadarimukuṭāṭopasaṃjātarāhu
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100339 (0.0):
chinnodyadvairivīrapratibhayamukuṭāṭopasaṃjātarāhu / bhrāntibhraśyatpataṅgābhayakarapṛtanāreṇubaddhāndhakārā /
bhrāntibhraśyatpataṅgābhayakaraṇacaṇasphāranāsīrareṇuḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100341 (0.0):
chinnodyadvairivīrapratibhayamukuṭāṭopasaṃjātarāhu / bhrāntibhraśyatpataṅgābhayakarapṛtanāreṇubaddhāndhakārā /
andhrakṣmābharturāsīdadhikaraṇadharā bhinnamattebhakumbha
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100357 (0.040):
āsīt saṃgrāmavelā viharadasilatodbhinnamattebhakumbha / prodyanmuktaughatārānikaraparivṛtasvarvadhūvaktracandrā // ViPrud_3.3.9 //
prodyanmuktaughatārānikaraparivṛtasvarvadhūvaktracandrā // ViPrud_2.31 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100366 (0.0):
āsīt saṃgrāmavelā viharadasilatodbhinnamattebhakumbha / prodyanmuktaughatārānikaraparivṛtasvarvadhūvaktracandrā // ViPrud_3.3.9 //
[II.2.3 pāñcālī] / pāñcālarītirvaidarbhīgauḍī ityubhayātmikā //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18091689 (0.064):
sā tridhā vaidarbhī, gauḍī, pāñcālī ceti / / [II.2.1 vaidarbhī]
jetuḥ kākativīrarudranṛpaterjaitraprayāṇotthite
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18110544 (0.0):
atyujjvalatvaṃ bandhasya kāvye kāntiritīṣyate / / jetuḥ kākativīrarudranṛpaterjaitraprayāṇotthite
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18120598 (0.034):
deve kākativīrarudranṛpatau jaitraprayāṇonmukhe
kṣoṇīreṇubhare nabhasyatibhṛśaṃ mūvibhramaṃ bibhrati /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18110546 (0.0):
jetuḥ kākativīrarudranṛpaterjaitraprayāṇotthite / kṣoṇīreṇubhare nabhasyatibhṛśaṃ bhūvibhramaṃ bibhrati /
jātā martyanadī viśaṅkaṭataṭīdīrghā viyaddīrghikā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18110558 (0.0):
kṣoṇīreṇubhare nabhasyatibhṛśaṃ bhūvibhramaṃ bibhrati / / jātā martyanadī viśaṅkaṭataṭīdīrghā viyaddīrdhikā
gāḍhaṃ gūḍatamā ca gautamanadī pātālagaṅgāyate // ViPrud_2.32 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18110563 (0.0):
jātā martyanadī viśaṅkaṭataṭīdīrghā viyaddīrdhikā / gāḍhaṃ gūḍhatamā ca gautamanadī pātālagaṅgāyate // ViPrud_6.13 //
sthāne taccalamartigaṇḍanṛpate tvatkhaṅgabhogī dviṣat
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26690829 (0.058):
aṅkopālambanāmādau na deśyaṃ dūṣaṇaṃ bhavet // Ckc_1.80 // / aṅko birudaṃ / / calamartigaṇḍabirudo jayati pratigaṇḍabhairavo rājā /
prāṇairyat paritoṣameti satataṃ, kiṃ tvetadatyadbhutam /
pītena pratipakṣapārthivayaśaḥ kṣīreṇa gauratviṣaṃ
yat saṃvardhayati trilokabharitāṃ tvatkīrttilakṣmīsudhām // ViPrud_2.33 //
śayyā / atha śayyā / / yā padānāṃ parānyonyamaitrī śayyeti kathyate /
dātuḥ kākativaṃśamaṇḍanamaṇernissīmaviśrāṇana
ślāghālaṅighetakalpapādapaguṇaprauḍheragādhaujasaḥ /
Prakasa-Samhita (a Pancaratra Samhita) (prakassu.htm.txt) 11821572 (0.044):
etatkalpādibhāvīnāṃ tattakalpeṣu vai kramāt /
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18526881 (0.059):
gaṃgavālikāsyus tāvana kalpa bha / 2490-6 /// + + + .. rtanāye bahutaru puṇyu samādhidārayitvāḥ || %%: ||
bibhracchāradakaumudīparimalaṃ sāmantasīmantinī
gaṇḍābhoganirūḍhapāṇḍimadhurāṃ dhatte yaśaḥ prāyaśaḥ // ViPrud_2.34 //
atra padavinimayāsahiṣṇutvādbandhasya padānuguṇyarūpā śayyā //
pākāḥ / atha drākṣādipākāḥ / / arthagambhīrimā pākaḥ sa dvidhā hṛdayaṅgamaḥ /
drākṣāpāko nārikelapākaśca prasphuṭāntarau // ViPrud_2.35 //
yathākramaṃ svarūpamudāharaṇaṃ ca / / [II.4.1 drākṣāpāka]
drākṣāpākaḥ sa kathito bahirantaḥ sphuradrasaḥ /
smarasmerān mandasmitamadhurasaurabhyasubhagān
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104435 (0.0):
anubhāvo yathā / smarasmerān mandasmitamadhurasaurabhyasubhagān
manāgvrīḍājāḍyān praṇayarasakallolabharitān /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104440 (0.0):
smarasmerān mandasmitamadhurasaurabhyasubhagān / manāgvrīḍājāḍyān praṇayarasakallolabharitān /
kṛtānekaskandhān manasijasahasrāṇi sṛjataḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104446 (0.0):
manāgvrīḍājāḍyān praṇayarasakallolabharitān / / kṛtānekaskandhān manasijasahasrāṇi sṛjataḥ
kaṭākṣān vāmākṣī kirati parito rudranṛpatim // ViPrud_2.36 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104453 (0.0):
kṛtānekaskandhān manasijasahasrāṇi sṛjataḥ / kaṭākṣān vāmākṣī kirati parito rudranṛpatim // ViPrud_4.20 //
[II.4.2nārikelapākaḥ] / sā nārikelapākaḥ syādantargūḍharasodayaḥ //
līlāvibhramapūrvaraṅgamuditaṃ tāruṇyametya trapā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089891 (0.0):
līlāvibhramapūrvaraṅgamuditaṃ tāruṇyametya
nepathyāntarabimbitasmarakalālāsyaprapañcaśriyaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089902 (0.0):
trapānepathyāntarabimbitasmarakalālāsyaprapañcaśriyaḥ /
sakhyaḥ paśyata kākatīyanṛpatau bhāvānubandhojjvalaḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089906 (0.0):
trapānepathyāntarabimbitasmarakalālāsyaprapañcaśriyaḥ / / sakhyaḥ paśyata kākatīyanṛpatau bhāvānubandhojjvalaḥ ko
ko 'pyasyāstaralabhruvo vijayate śṛṅgāranāṭyakramaḥ // ViPrud_2.37 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089916 (0.0):
sakhyaḥ paśyata kākatīyanṛpatau bhāvānubandhojjvalaḥ ko / 'pyasyāstaralabhruvo vijayate śṛṅgāranāṭyakramaḥ // ViPrud_1.66 //
atra na drāgarthapratītiḥ / / evaṃ vastvalaṃkārapratītāvapi draṣṭavyam /
pākāntarāṇi madhukṣīrādīni yathāsaṃbhavamūhyāni //
kāvyaviśeṣāḥ / atha kāvyaviśeṣāḥ / / vyaṅgyasya prādhānyāprādhānyābhyāmasphuṭatvena ca trividhaṃ kāvyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24093920 (0.058):
vakṣyate ca--tasya ca vyaṅgyasya prādhānyāprādhānyābhyāṃ / dhvaniguṇībhūtavyaṅgyākhyau dvau bhedau, tayorapi pratyekaṃ vyaṅgyasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159504 (0.058):
vakṣyate ca tasya ca vyaṅgyasya prādhānyāprādhānyābhyāṃ / dhvaniguṇībhūtavyaṅgyākhyau dvau bhedau, tayorapi pratyekaṃ vyaṅgyasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318727 (0.058):
astiṃ tāvad vyaṅgyaniṣṭo vyañjanavyāpāraḥ / / tatra vyaṅgyasya prādhānyāprādhānyābhyāṃ dhvaniguṇībhūtavyaṅgyākhyau dvau
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090156 (0.063):
anena puruṣottamaḥ pratāparudrarūpeṇa kākatīyakule 'vatatāreti vastu / vyajyate / / iti trividhaṃ vyaṅgyaprādhānyam // / kāvyamāśritya guṇālaṅkārāṇāṃ vilāsaḥ /
vyaṅgyasya prādhānye uttamaṃ kāvyaṃ dhvaniriti vyapadiśyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893559 (0.059):
vācyātiśayini vyaṅgye dhvanistatkāvyamuttamam // VisSd_4.1 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893549 (0.063):
atha kāvyabhedamāha / kāvyaṃ dhvanirguṇībhūtavyaṅgyaṃ ceti dvidhā matam /
aprādhānye madhyamaṃ guṇībhūtavyaṅgyamiti gīyate / / vyaṅgyasyāsphuṭatve 'dhamaṃ kāvyaṃ citramiti gīyate /
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23541672 (0.058):
atādṛśi guṇībhūtavyaṅgyaṃ vyaṅgye tu madhyamam / / śabdacitraṃ vācyacitramavyaṅgyaṃ tvavaraṃ smṛtam // MKpr-K_5 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9156809 (0.058):
vyaṅgyasyaiva ca guṇībhūtatve guṇībhūtavyaṅgyaṃ bhavati /
[II.5.1dhvaniḥ] / dhvaniryathā / svāmin gotramahīdharān kimadhunā nīcairvidhatse, kuto
gādhānambunidhīn karoṣi, kuruṣe kiṃ dikpatīnalpakān /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21456761 (0.045):
śṛgāly āha bhoḥ kāpuruṣas tvaṃ yat kiṃcit prāptaṃ tenāpi santoṣaṃ karoṣi | / uktaṃ ca / supūrā syāt kunadikā supūro mūṣikāñjaliḥ |
itthaṃ pārśvacarānulāpamakhilaṃ nyakkṛtya dharmaiṣiṇā
sṛṣṭaḥ padmabhuvā guṇaikavasatiḥ śrīvīrarudro nṛpaḥ // ViPrud_2.38 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090401 (0.005):
vijayate śrīvīrarudro nṛpaḥ // ViPrud_1.78 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104398 (0.034):
asyā manmathamanmathaḥ priyatamaḥ śrīvīrarudro nṛpaḥ // ViPrud_4.18 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18114240 (0.038):
kṣoṇībhṛdbhuvanāśrayāmbudhirayaṃ śrīvīrarudro nṛpaḥ // ViPrud_8.56 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089113 (0.039):
trailokyātiśayālukīrttisubhagaḥ śrīvīrarudro nṛpaḥ // ViPrud_1.33 //
atra pratāparudrasya kulaśailātiśāyi samunnatatvamatisamudraṃ gāmbhīryaṃ
lokapālādhikamaiśvaryaṃ ca dhvanyate / / tathā kulaśailapayonidhilokapālanirmāṇasaṃrambhātiśāyi sarvavilakṣaṇaṃ
kākatīyanirmāṇavaibhavam iti ca vyajyate // / [II.5.2guṇībhūtavyaṅayam]
guṇībhūtavyaṅgyaṃ yathā / pratyagraprasaratpratāpavibhavavyāptākhilāśāntare
viśvatrātari vīrarudranṛpatau siṃhāsanādhyāsini /
āsthānīṃ samupāgatairnṛpavaraistāstāstathā darśitā / śceṣṭā yābhiramuṣya kākativibhordṛṣṭiḥ kṛpārdrīkṛtā // ViPrud_2.39 //
atra prāptābhiṣekamahotsavasya pratāparudradevamahārājasyāgre
śaraṇārthināṃ pārthivānāṃ tathāvidhakārpaṇyoktipunaḥ punaḥ praṇāmādikaṃ
vyaṅgyaṃ tāstāśceṣṭā darśitā iti vācyādanatiśāyi iti guṇībhūtavyaṅgyatā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616373 (0.064):
kāvyamadhikīrṣurāha citraṃ tviti / / dhvaniguṇībhūtavyaṅgyāpekṣayā bhedabāhulyaṃ tarabarthaḥ /
citraṃ trividham śabdacitramarthacitramubhayacitraṃ ceti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616373 (0.059):
kāvyamadhikīrṣurāha citraṃ tviti / / dhvaniguṇībhūtavyaṅgyāpekṣayā bhedabāhulyaṃ tarabarthaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13361165 (0.062):
tadapekṣayā vācyasyaiva camatkāritvāt // / śabdacitraṃ vācyacitramavyaṅgyaṃ tvavaraṃ smṛtam // MKpr K_5 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23067306 (0.062):
śabdacitraṃ vācyacitramavyaṅgyaṃ tvavaraṃ smṛtam // 5 //
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23541677 (0.062):
śabdacitraṃ vācyacitramavyaṅgyaṃ tvavaraṃ smṛtam // MKpr-K_5 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 896061 (0.062):
śabdacitraṃ vācyacitramavyaṅgyaṃ tvavaraṃ smṛtam" /"
[II.5.3 śabdacitram] / tatra śabdacitraṃ yathā / kṣoṇīrakṣaṇadakṣiṇāḥ kṣatajagatkṣobhā durīkṣakramāḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090200 (0.0):
yo bandhāḍambara ārabhaṭyāṃ pratipādayiṣyate tacchabdasphuraṇam / / kṣoṇīrakṣaṇadakṣiṇāḥ kṣatajagatkṣobhā durīkṣakramāḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18110779 (0.031):
aurjitvaṃ gāḍhabandhatvam / / kṣoṇīrakṣaṇadakṣiṇāḥ kṣatajagatkṣobhā durīkṣakramāḥ
kṣudrakṣatriyapakṣaśikṣaṇavidhau protkṣiptakaukṣeyakāḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090207 (0.0):
kṣoṇīrakṣaṇadakṣiṇāḥ kṣatajagatkṣobhā durīkṣakramāḥ / kṣudrakṣatriyapakṣaśikṣaṇavidhau protkṣiptakaukṣeyakāḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18110793 (0.0):
kṣudrakṣatriyapakṣaśikṣaṇavidhau protkṣiptakaukṣeyakāḥ / / uddāmodyamanasya rudranṛpaterderdaṇḍayoścaṇḍayor
uddāmodyamanasya rudranṛpaterderdaṇḍayoścaṇḍayor
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090214 (0.0):
kṣudrakṣatriyapakṣaśikṣaṇavidhau protkṣiptakaukṣeyakāḥ / / uddāmodyamanasya
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18110800 (0.0):
kṣudrakṣatriyapakṣaśikṣaṇavidhau protkṣiptakaukṣeyakāḥ / / uddāmodyamanasya rudranṛpaterderdaṇḍayoścaṇḍayor
garjaddurjanagarvaparvatabhidādambholayaḥ kelayaḥ // ViPrud_2.40 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090220 (0.0):
rudranṛpaterderdaṇḍayoścaṇḍayorgarjaddurjanagarvaparvatabhidādambholayaḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18110806 (0.0):
uddāmodyamanasya rudranṛpaterderdaṇḍayoścaṇḍayor / garjaddurjanagarvaparvatabhidādambholayaḥ kelayaḥ // ViPrud_6.22 //
[II.5.4arthacitram] / arthacitraṃ yathā / khagge jujjhavijimbhie rivumahīṇāhaṃjaliṃ biṃbiaṃ
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4844071 (0.016):
atirātre niyogaḥ syādagnīṣomo niyogakaḥ //AP_215.048cd/ / citraṃ deveti ṛcake ṛṣiḥ kautsa udāhṛtaḥ /AP_215.049ab/
Vamana-Purana, Adhyayas 1-69 (vamp__u.htm.txt) 23698832 (0.040):
udvattvegāḥ sahasaiva nimnagā jātāḥ śaśaṅkāṅkitacārumaile / / kimatra citraṃ yadanujjvalaṃ janaṃ niṣevya yoṣid bhavati tvaśīlā //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758690 (0.049):
irāvatī ceṭī ca) ity atrerāvatī madaḥ | / atha citram / citraṃ cākārsya vilekhanam ||SRs_3.220|| 93b
Kalidasa: Abhijnanasakuntalam (ksakunpu.htm.txt) 26534037 (0.053):
KSak_2.15:<1% dvitīyahḥ -- tena hi / * naitac citraṃ yad ayam udadhiśyāmasīmāṃ dharitrīm ekaḥ kṛtsnāṃ
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22168019 (0.055):
nabhastalaṃ ṛkṣasahasracitram || HV_App.I,42B.550 || / [k: T1 G3.5 ins. :k]
pekkhanto jaaḷacchivāsakamalaṃ maṇṇaṃti viṇṇāṇiṇo /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090244 (5.960):
khagge jujjñavijimbhie rivumahīṇāhaṃjaliṃ biṃbiaṃ pekkhaṃto / jaalacchivāsakamalaṃ maṇṇaṃti viṇṇāṇiṇo /
maṇṇe vīrapaāvaruddavihuṇo jaṇṇesu ghettuṃ uṇo
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141541 (0.0):
hatthādo sasaraṃ dhaṇuṃ hiaādo vīrasulaho ucchāho ṇaaṇādo bāpphasalilaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090248 (0.0):
jaalacchivāsakamalaṃ maṇṇaṃti viṇṇāṇiṇo / / maṇṇe vīrapaāvaruddavihuṇo jaṇṇesu ghettuṃ uṇo siṭhṭhīe ripujīviāi vihiṇo
Bana: Harsacarita, Ucchvasa 2 (bahcar2u.htm.txt) 20892704 (5.960):
hṛdayaṃ darśayantam, prasādeṣu niścalāmapi śriyaṃ śthāne śthāne / śthāpayantam, vīragoṣṭhoṣu pulakitena kapolasthalenānurāgasaṃdeśamivopāṃśu
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7523181 (0.008):
brahmabandhvā / / brahmabandhve / / vīrabandhvā / / vīrabandhve /
siṭṭhīe rivujīviāi vihiṇo jattassa pīḍhaṃbuaṃ // ViPrud_2.41 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090233 (0.0):
acumbitārthasaṃpattirarthasphuraṇamiṣyate // ViPrud_1.73 // / khagge jujjñavijimbhie rivumahīṇāhaṃjaliṃ biṃbiaṃ pekkhaṃto
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090258 (0.0):
maṇṇe vīrapaāvaruddavihuṇo jaṇṇesu ghettuṃ uṇo siṭhṭhīe ripujīviāi vihiṇo / pattassa pīḍhaṃbuam // ViPrud_1.74 // / (khaḍge yuddhavijṛmbhite ripumahīnāthāñjaliṃ bimbitaṃ prekṣamāṇāḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104630 (0.0):
aṃgāi pāṃḍurāiṃ ehṇiṃ jāāi sāmāe // ViPrud_4.28 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104898 (0.0):
madirādikṛto mohaharṣavyatikaro madaḥ // ViPrud_4.38 // / aabhaṇai a asaṃgaatthaṃ hasai amaṃdaṃ a rāabhariacchī /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105448 (0.0):
ruddaṇareṃdāgamaṇe vilaṃbiaṃ sahai kiccheṇa // ViPrud_4.61 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105816 (0.0):
sevvai johṇaṃ dakhkhiṇapavaṇassa taṇuṃ samappei // ViPrud_4.77 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106317 (0.0):
hatthesu ṇourāiṃ caraṇesu a kuṇai valaāiṃ // ViPrud_4.95 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107073 (0.0):
karaṇāi bāhirāiṃ visaṃti abbhaṃtaraṃ vi suṇṇāe // ViPrud_4.123 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098728 (5.960):
khoṇīe hodu vāso bāhummi paāvaruddassa // ViPrud_3.2.5 // / ajaha haricaṃdassa bhue jaha rahuṇāhassa bāhuphalaammi /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104738 (0.001):
tatra cintāśruniḥ śvāsadīnatāḥ saṃbhavanti ca // ViPrud_4.32 // / sahi kappūreṇa kiaṃ kiṃ katthūrīe malaajo ṭhāu /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106889 (0.005):
maaṇo vi puṃkhiasaro ṇiddā vi ṇivo vi ṇovei // ViPrud_4.117 // / (agamitaṃ kathaṃ kathamapi dinaṃ candrātapaduḥ sahā niśā dīrghā /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18094275 (0.010):
jāṃ bahu maṇṇai soaṃ ṇaraṇāho guṇavisesaṇṇo // ViPrud_2.68 //
(khaḍge yuddhavijṛmbhite ripumahīnāthāñjaliṃ bimbitaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090265 (0.0):
maṇṇe vīrapaāvaruddavihuṇo jaṇṇesu ghettuṃ uṇo siṭhṭhīe ripujīviāi vihiṇo / pattassa pīḍhaṃbuam // ViPrud_1.74 // / (khaḍge yuddhavijṛmbhite ripumahīnāthāñjaliṃ bimbitaṃ prekṣamāṇāḥ
paśyanto jayalakṣmīvāsakamalaṃ manyante vijñāninaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090273 (0.0):
(khaḍge yuddhavijṛmbhite ripumahīnāthāñjaliṃ bimbitaṃ prekṣamāṇāḥ / jayalakṣmīvāsakamalaṃ manyante vijñāninaḥ /
manye vīrapratāparudravibhorjanyeṣu grahītuṃ punaḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090280 (0.0):
jayalakṣmīvāsakamalaṃ manyante vijñāninaḥ / / manye vīrapratāparudravibhorjanyeṣu grahītuṃ punaḥ sṛṣṭyai ripujīvitāni
sṛṣṭyai ripujīvitāni vidheryātasya pīṭhāmbujam //)
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090285 (0.0):
manye vīrapratāparudravibhorjanyeṣu grahītuṃ punaḥ sṛṣṭyai ripujīvitāni
[II.5.5 ubhayacitram] / ubhayacitraṃ yathā / vidyāsamudre bhuvanaikabhadre pratāparudre jitavairibhadre /
rakṣāvinidre dhṛtaśauryamudre kānteva pṛthvī ramate guṇārdre //
ViPrud_2.42 // / atrānuprāsopamābhyāṃ citratā //
[II.5.6 dhvaniviśeṣāḥ] / // atha dhvaniviśeṣāḥ //
atha dhvaniviśeṣā nirūpyante / / atra dhvanerlakṣaṇābhidhāmūlatvenāvivakṣitavācyavivakṣitānyaparavācyākhyau
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318759 (0.0):
tatrottamo dhvaniḥ / / lakṣaṇābhidhāmūlatvenāvivakṣitavācyavivakṣitānyaparavācyavivakṣitānyaparavācyākhyau
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14217369 (0.027):
dvitīya uddyotaḥ evamavivakṣitavācyavivakṣitānyaparavācyatvena
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614792 (0.034):
lakṣaṇāyāṃ vācyāṃśasyāvivakṣitatvāt / / abhidhāmūlatve tu vivakṣitānyaparavācyākhyaḥ , abhidhāyāṃ vācye
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092521 (0.040):
bhedastasminnevāntarbhūto vivakṣitānyaparavācyasyāvivakṣitavācyasaṃbandhe
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16679173 (0.041):
tadāvivakṣitavācyatvamupapādyate / / ata eva ca vivakṣitānyaparavācye dhvanau vācyavācakayodvayorapi
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8711942 (0.041):
tahyatirekeṇāpi bhāvat, vivakṣitānyaparavācyaprabhedādau avivakṣitavācye
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8712106 (0.041):
kutretyata āha vivakṣitānyapara vācyaprabhedādāviti / / avivakṣitavācya iti /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092512 (0.043):
ṣaḍviṃśatyuttaraśatatrayādhikasahasrasaṃkhyākāḥ (1326) miśrabhedāḥ / / avivakṣitavācyasya vivakṣitānyaparavācyasaṃbandhe yo
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8740000 (0.045):
prabhedamātrapratipipādayiṣayā, tatrāvivakṣitavācyasya / dhvanerlakṣaṇāmūlatvāttannāmnā pratipattṛgatatatpratīteḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16699251 (0.046):
atra hyanunīyatāmityetatpadamarthāntarasaṅkramitavācyatvena / vivakṣitānyaparavācyatvena ca sambhāvyate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9457388 (0.046):
atra hy anunīyatām ity etat-padam arthāntara-saṅkramita-vācyatvena / vivakṣitāny apara-vācyatvena ca sambhāvyate / na cānyatara-pakṣa-nirṇaye
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14217601 (0.057):
tadavāntarabhedapratipādanadvāreṇaiva cānuvādadvāreṇāvivakṣitavācyasya yaḥ / prabhedo vivakṣitānyaparavācyātprabhinnatvaṃ tatpratipādanāyedamucyate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16679093 (0.059):
ādyabhedasya vivakṣitānyaparavācyasya / / dvitīyabhedeti / / avivakṣitavācyetyarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9454228 (0.061):
yathā gaṅgāyāṃ ghoṣaḥ" ity ādau / tadāvivakṣita-vācyatvam upapadyate / / ata eva ca vivakṣitānya-para-vācye dhvanau vācya-vācakayor dvayor api"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8740009 (0.063):
dhvanerlakṣaṇāmūlatvāttannāmnā pratipattṛgatatatpratīteḥ / vivakṣitānyaparavācyanāmnā vivakṣāyāśca sahakāritvaṃ darśitamiti
prathamaṃ dvau bhedau / / avivakṣitavācyasyārthāntarasaṃkramitātyantatiraskṛtavācyatayā dvividhasya
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16699510 (0.008):
atra hyarthāntarasaṃkramitavācyasyātyantatiraskṛtavācyasya ca saṃsargaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9457427 (0.008):
pūrvodāharaṇa eva / atra hy / arthāntara-saṃkramita-vācyasyātyanta-tiraskṛta-vācyasya ca saṃsargaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149259 (0.015):
itthamavivakṣitavācyadhvanerarthāntarasaṃkramitavācyatvātyantatiraskṛtavācyatvena
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13368769 (0.022):
tenāsau vyaṅgya eva / mukhyārthabādhādyabhāvānna punarlakṣaṇīyaḥ / / arthāntarasaṃkramitātyantatiraskṛtavācyayorvastumātrarūpaṃ vyaṅgyaṃ vinā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4243046 (0.024):
atyantatiraskṛtavācyārthāntarasaṅkramitavācyāvavivakṣitavācyasya dvau
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9155486 (0.025):
śabdaśaktyutthavyaṅgyayorarthāntarasaṃkramitavācyātyantatiraskṛtavācyavyaṅgyayośca
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739212 (0.029):
tadbhedā yathā arthāntarasaṃkramitavācyaḥ, atyantatiraskṛtavācya
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783540 (0.032):
grahaṇam/ dvitīyaś ca dvivīdhaḥ/ arthāntarasaṃkramitavācyo / 'tyantatiraskṛtavācyaś ca/ evaṃ pañcātmake dhvanau paramaramaṇīyatayā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614960 (0.032):
itthama vivakṣitavācyasyārthāntarasaṃkramita vācyo
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23073829 (0.037):
mukhyārthabādhādyabhāvānna punarlakṣaṇīyaḥ / / arthāntarasaṃkramitātyantatiraskṛtavācyayorvastumātrarūpaṃ vyaṅgyaṃ vinā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318761 (0.040):
lakṣaṇābhidhāmūlatvenāvivakṣitavācyavivakṣitānyaparavācyavivakṣitānyaparavācyākhyau / dvau bhedau /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16642752 (0.043):
atra dvitīyaścandraśabdo 'rthāntarasaṅkramitavācyaḥ / / avivakṣitavācyasyātyantatiraskṛtavācye prabhede vākyaprakāśatā yathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9447176 (0.043):
atra dvitīyaś candra-śabdo 'rthāntara-saṅkramita-vācyaḥ / / avivakṣita-vācyasyātyanta-tiraskṛta-vācye prabhede vākya-prakāśatā yathā-
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445375 (0.045):
kaṭākṣa iva lolākṣyā % vyāpāro vyañjanātmakaḥ // JCand_7.2 // / avivakṣitavācyasya $ dvau bhedau vācyam eva cet &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925375 (0.045):
kaṭākṣa iva lolākṣyā vyāpāro vyañjanātmakaḥ // JCand_7.2 // / avivakṣitavācyasya dvau bhedau vācyam eva cet /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894657 (0.046):
avivakṣitavācyor'thāntarasaṃkramitavācyo 'tyantatiraskṛtavācyaśceti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24086944 (0.046):
avivakṣitavācyor'thāntarasaṃkramitavācyo 'tyantatiraskṛtavācyaśceti
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093150 (0.051):
yūyamityarthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyatā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8714732 (0.054):
nanu 'dhvanisvarūpaṃ brūma' iti pratijñāya vācyapratīyamānākhyau dvau / bhedāvarthasyeti vācyābhidhāne kā saṅgatiḥ kārakāyā ityāśaṅkya saṅgatiṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092612 (0.058):
padagatātyantatiraskṛtāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*3 //
vākyapadagatatvena dvaividhye cāturvidhyam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092381 (5.960):
saṃlakṣyakramavyaṅgye śabdaśaktimūle vastvalaṅakārarūpatayā dvaividhye / vākyapadagatatvena cāturvidhyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9115846 (0.051):
dvaiguṇyād dvātriṃśadityarthaḥ / / padavākyagatatvena vyaṅgyatvena /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18108019 (0.053):
śabdagatānāmapi padavākyagatatvena ca dvaividhyam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093182 (0.062):
atra viśadimaviliptaviyata ityatyantatiraskṛtavācyatvam / / anenaiva krameṇa vākyagatatvenāpyudāhāryam /
vivakṣitānyaparavācyasya saṃlakṣyakramavyaṅgyāsaṃlakṣyakramavyaṅgyatayā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739224 (0.009):
tadbhedā yathā arthāntarasaṃkramitavācyaḥ, atyantatiraskṛtavācya / ityavivakṣitavācyasya, asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ saṃlakṣyakramavyaṅgya iti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14236533 (0.020):
yataḥ krameṇa bhāti, ato 'nusvānasannibha ityartha iti bhāvaḥ / / asya vivakṣitānyaparavācyasya dhvaneḥ saṃlakṣyakramavyaṅgyatvādanuraṇana
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444764 (0.020):
śabdārtha-śakti-mūlatvāt so 'pi dvedhā vyavasthitaḥ // DhvK_2.20 // / asya vivakṣitāny apara-vācyasya dhvaneḥ saṃlakṣya-krama-vyaṅgyatvād
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614992 (0.023):
kvacitsaṃlakṣyate / / tasmādvivakṣitānyaparavācyo 'pi asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893875 (0.023):
vivakṣitānyaparavācyo 'pi dhvanirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4243053 (0.026):
atyantatiraskṛtavācyārthāntarasaṅkramitavācyāvavivakṣitavācyasya dvau / bhedau, asaṃlakṣyakramavyaṅgyasaṃlakṣyakramavyaṅgyau
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318778 (0.037):
dvitīyo 'pyasaṃlakṣyakramasaṃlakṣyakramavyaṅgyatayā dvividhaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894674 (0.040):
vivakṣitānyaparavācyastu asaṃlakṣyakramavyaṅgyatvenaikaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9153421 (0.055):
tātparyyātsaṃlakṣyakramabhedau vastvalaṅkārau /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615059 (0.060):
atha vivakṣitānyaparavācyo yo 'yaṃ asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ sa
dvau bhedau / / saṃlakṣyakramavyaṅgye śabdaśaktimūle vastvalaṅakārarūpatayā dvaividhye
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4243049 (0.011):
atyantatiraskṛtavācyārthāntarasaṅkramitavācyāvavivakṣitavācyasya dvau / bhedau, asaṃlakṣyakramavyaṅgyasaṃlakṣyakramavyaṅgyau
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894939 (0.048):
atra puruṣottamaḥ puruṣottama ivetyupamādhvaniḥ / / anayoḥ śabdaśaktimūlau saṃlakṣyakramabhedau /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23073860 (0.050):
sahopamāderalaṃkārasya ca nirvivādaṃ vyaṅgyatvam / / arthaśaktimūle 'pi veśeṣe saṃketaḥ kartuṃ na yujyate, iti sāmānyarūpāṇāṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9153421 (0.053):
tātparyyātsaṃlakṣyakramabhedau vastvalaṅkārau /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13368783 (0.054):
lakṣaṇaiva na bhavatīti prāk pratipāditam / śabdaśaktimūle tu abhidhāyā / niyantraṇenānabhidheyasyārthāntarasya tena sahopamādera[raṃ]laṅkārasya ca
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23073846 (0.057):
śabdaśaktimūle tu, abhidhāyā niyantraṇenanānabhidheyasyārthāntarasya tena
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092640 (0.060):
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṅkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*6 //
vākyapadagatatvena cāturvidhyam / / arthaśaktimūle saṃlakṣyakramavyaṅgye 'rthasya svataḥ saṃbhavitvena
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092355 (5.960):
avivakṣitavācyasyārthāntarasaṃkramitātyantatiraskṛtavācyatayā dvividhasya / vākyapadagatatvena dvaividhye cāturvidhyam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18108019 (0.053):
śabdagatānāmapi padavākyagatatvena ca dvaividhyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9115846 (0.056):
dvaiguṇyād dvātriṃśadityarthaḥ / / padavākyagatatvena vyaṅgyatvena /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092424 (0.057):
dvādaśavidhasyāpi prabandhagatatvena vākyagatatvena padagatatvena ca
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18119836 (0.057):
yatra heturvākyagatatvena padagatatvena vā pratipādyate tat kāvyaliṅgam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7322728 (0.058):
tatrāpi padārthavākyārtagatatvena teṣāṃ dvaividhye
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9405189 (0.058):
tatrāpi padārthavākyārtagatatvena teṣāṃ dvaividhye / padārthagatamalaṅkāradvayaṃ krameṇocyate
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11730921 (0.060):
yathā devasyatvetimantre 'gnye nirvapāmīti padayoḥ samavetārthatvena / tadekavākyatayā padāntarāṇāṃ tatparatvena tatra sāmarthyakalpanā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9115888 (0.064):
lakṣaṇikatvāditi cenna / / vākyagatapadadvayasya lābhaṇikatve tayoḥ padayorvākyatvena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 883107 (0.064):
kiñca / padavākyagatatvena pratyekaṃ tā api dvidhā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa02cu.htm.txt) 24256267 (0.064):
kiñca-- / padavākyagatatvena pratyekaṃ tā api dvidhā /
kaviprauḍhoktisiddhatvena kavinibaddhoktisiddhatvena ca traividhyam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112342 (0.013):
atra prabhāśabdo jātivacanaḥ / trailokyāṭṭahāsaprabhāyāḥ / kaviprauḍhoktisiddhatvānnopamāśaṅkāvakāśaḥ / svato
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18115099 (0.013):
atra prabhāśabdo jātivacanaḥ / trailokyāṭṭahasaprabhāyāḥ / kaviprauḍhoktisiddhatvānnopamāśaṅkāvakāśaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24086203 (0.022):
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhālaṅkāravyaṅgyamalaṅkāramāha---mahilāsahasseti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9151514 (0.022):
(vi, śa) kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhavastuvyaṅgyaṃ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9151797 (0.022):
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhālaṅkāravyaṅgyamalaṅkāramāha mahilāsahasseti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616021 (0.035):
athārthaśaktimūlovyañjakor'thaḥ svataḥ saṃbhavī kaviprauḍhoktiniṣpāditaḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9151601 (0.036):
(vi, ṣa) kavinibaddhavastuprauḍhoktisiddhavastu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894475 (0.047):
atra kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhena kāmaśarāṇāṃ koṭisaṃkhyatvaprāptyo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894513 (0.047):
atra kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhenotprekṣālaṅkāreṇa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894548 (0.047):
atrāmāantīti kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhena kāvyaliṅgālaṅkāreṇa
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9445793 (0.047):
kavi-nibaddha-vaktṛ-prauḍhokti-mātra-niṣpanna-śarīro yathodāhṛtam
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9458619 (0.047):
kavi-nibaddha-vaktṛ-prauḍhokti-mātra-niṣpanna-śarīratvena navatvam / yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9151570 (0.050):
atra kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhena kāmaśarāṇāṃ koṭisaṃkhyatvaprāptyo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24085659 (0.051):
(vi, ra) kaviprauḍhoktisiddhavastuvyaṅgyamalaṅkāramāha---rajanīṣviti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9151255 (0.051):
(vi, ra) kaviprauḍhoktisiddhavastuvyaṅgyamalaṅkāramāha rajanīṣviti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24085811 (0.055):
(vi, va) kaviprauḍhoktisiddhālaṅkāravyaṅgyamalaṅkāramāha---dhammilla
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9151407 (0.055):
(vi, va) kaviprauḍhoktisiddhālaṅkāravyaṅgyamalaṅkāramāha dhammilla
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24085484 (0.055):
(vi, ya) kaviprauḍhoktisiddhavastuvyaṅgyaṃ vastu āha---sajjei iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9151080 (0.055):
(vi, ya) kaviprauḍhoktisiddhavastuvyaṅgyaṃ vastu āha sajjei iti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14241832 (0.057):
kaviprauḍhoktimātrasiddhaḥ, kavinibaddhavaktṛpraurḍhektimātrasiddhaḥ,
trividhasya vastvalaṃkārarūpatayā dvaividhye ṣaḍvidhatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9159516 (0.046):
vastvalaṅkārasarūpatvena traividhyamityuktaprakāreṇātmanā eva ātmano
ṣaḍvidhasyāpi vyaṅgyavyañjakatayā dvaividhye dvādaśavidhatvam /
dvādaśavidhasyāpi prabandhagatatvena vākyagatatvena padagatatvena ca
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18119837 (0.0):
yatra heturvākyagatatvena padagatatvena vā pratipādyate tat kāvyaliṅgam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa07cu.htm.txt) 2595810 (0.020):
(lo, ṝ) nirarthakatvādīnāmiti / / padamātragatatvenaiva vākyagatatvenāpi lakṣye 'sambhavaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9198775 (0.020):
(lo, ṝ) nirarthakatvādīnāmiti / / padamātragatatvenaiva vākyagatatvenāpi lakṣye 'sambhavaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9115895 (0.042):
vākyagatapadadvayasya lābhaṇikatve tayoḥ padayorvākyatvena / vākyagatatvāt /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9115846 (0.043):
dvaiguṇyād dvātriṃśadityarthaḥ / / padavākyagatatvena vyaṅgyatvena /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18108010 (0.048):
śabdagatatvenārthagatatvena ca dvaividhyam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18121644 (0.052):
saṃsṛṣṭiḥ / sā trividhā śabdālaṅkāragatatvena, arthālaṅkāragatatvena,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9115885 (0.054):
lakṣaṇikatvāditi cenna / / vākyagatapadadvayasya lābhaṇikatve tayoḥ padayorvākyatvena
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18108017 (0.055):
śabdagatatvenārthagatatvena ca dvaividhyam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9153042 (0.057):
mahāvākyavyaṅgyatve 'pi padagatavyaṅgyamūlo vyavahāraḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092379 (0.057):
saṃlakṣyakramavyaṅgye śabdaśaktimūle vastvalaṅakārarūpatayā dvaividhye / vākyapadagatatvena cāturvidhyam /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1923670 (0.058):
sahastradakṣiṇena yajete tyuttaravākyagataitacchabdena / pūrvavākyagataprathamānirddiṣṭānāṃ parāmarśena"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14222135 (0.062):
bālapriyā svātmagatatvena sahṛdayātmagatatvena /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16044721 (0.062):
ekavākyagatatvena ca prakaraṇāntarādinyāyasyāpyapravṛtterāgneyaikatvamiti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7319360 (0.063):
anyonyāpekṣayā śabdārthagatatvenārthamātragatatvena ca
traividhye ṣaṭtriṃśatprakāro 'rthaśaktimūlo 'nuraṇanadhvaniḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318804 (0.028):
saṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ śabdārthobhayaśaktimūlo
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093107 (0.036):
vākyagatobhayaśaktimūlo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*51 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364999 (0.057):
śabdaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgyaḥ, arthaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgyaḥ, / ubhayaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgyaśceti trividhaḥ //37//
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388734 (0.058):
ityarthaśaktimalo 'laṅkāradhvaniḥ / / ubhayaśaktimūlo yathā / 'jaṇahiaavidāraṇae dhārāsalilallulie ṇa ramai tahā /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093888 (0.058):
[II.5.21ubhayaśaktimūladhvaniḥ] / ubhayaśaktimūladhvaniryathā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364985 (0.059):
śabdārthobhayaśaktyutthastridhā sa kathito dhvaniḥ / / śabdaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgyaḥ, arthaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgyaḥ,
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070796 (0.059):
śabdārthobhayaśaktyutthastridhā sa kathito dhvaniḥ / / śabdaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgyaḥṣa arthaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgayaḥ
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490723 (0.063):
pravartitor'thaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgyo dhvanirityuktaṃ, na tu
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631840 (0.064):
ata eva dhvanikṛtā śabdaśaktimūlo dhvaniḥ alaṅkārarūpo vasturūpaśceti
ubhayaśaktimūlo vākyagatatvenaikavidha eva /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093107 (0.031):
varṇagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*50 // / vākyagatobhayaśaktimūlo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*51 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318785 (0.041):
lakṣaṇāmūlaḥ śabdaśaktimūlo vastudhvaniḥ,asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318804 (0.045):
saṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ śabdārthobhayaśaktimūlo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6242587 (0.062):
nacātraśabdaśaktimūlo dhvaniḥ, naca rūpakam upadeṣṭṛtvādīnāṃ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388734 (0.062):
ityarthaśaktimalo 'laṅkāradhvaniḥ / / ubhayaśaktimūlo yathā / 'jaṇahiaavidāraṇae dhārāsalilallulie ṇa ramai tahā /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364999 (0.063):
śabdaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgyaḥ, arthaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgyaḥ, / ubhayaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgyaśceti trividhaḥ //37//
evaṃ saṃlakṣyakramavyaṅgyadhvanerekacatvāriṃśadbhedāḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14236533 (0.039):
asya vivakṣitānyaparavācyasya dhvaneḥ saṃlakṣyakramavyaṅgyatvādanuraṇana
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444764 (0.039):
asya vivakṣitāny apara-vācyasya dhvaneḥ saṃlakṣya-krama-vyaṅgyatvād
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14221849 (0.040):
sthitametat rasādirartho 'ṅgitvena bhāsamāno 'saṃlakṣyakramavyaṅgyasya / dhvaneḥ prakāra iti /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894673 (0.048):
vivakṣitānyaparavācyastu asaṃlakṣyakramavyaṅgyatvenaikaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893900 (0.052):
uktasvarūpo bhāvādirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / / atra vyaṅgyapratītervibhāvādipratitikāraṇatvāt kramo 'vaśyamasti
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093059 (0.060):
vākyagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*46 //
asaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093061 (5.960):
prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 // / vākyagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*46 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093931 (5.960):
bhujastambhajambhamāṇādbhutāyudha ityatrārthaśaktimūlatā // / asaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318798 (0.005):
arthaśaktimūlo rasādidhvaniḥ / / saṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ śabdārthobhayaśaktimūlo
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093052 (0.005):
prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093070 (0.005):
padagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*47 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093081 (0.005):
padaikadeśagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*48 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093090 (0.005):
racanāgatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*49 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093100 (0.005):
varṇagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*50 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893875 (0.040):
vivakṣitānyaparavācyo 'pi dhvanirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / saṃlakṣyakramavyaṅgyaśceti dvividhaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9449062 (0.050):
idānīm alakṣya-krama-vyaṅgyo dhvaniḥ prabandhātmā rāmāyaṇa-mahābhāratādau
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490446 (0.058):
śrutipathamityādāvasaṃlakṣyakramarasādivyaṅgyaniṣṭhaṃ vyañjakatvamuktaṃ"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739220 (0.064):
ityavivakṣitavācyasya, asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ saṃlakṣyakramavyaṅgya iti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614992 (0.064):
tasmādvivakṣitānyaparavācyo 'pi asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / saṃlakṣyakramavyaṅgyaśceti dvividhaḥ /
prabandhavākyapadapadaikadeśaracanāvarṇagatatvena ṣaḍvidhaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13366991 (0.024):
apiśabdātpadavākyayoḥ //42// / padaikadeśaracanāvarṇeṣvapi rasādayaḥ /
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27445468 (0.043):
padaikadeśe racanā- % varṇavākyapadeṣv api // JCand_7.9 //
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26925468 (0.043):
padaikadeśe racanā-varṇavākyapadeṣv api // JCand_7.9 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9155474 (0.050):
padaikadeśapadavyaṅgyayoḥ padavākyavyaṅgyayośca
evaṃ vivakṣitānyaparavācyadhvaneḥ saptacatvāriṃśadbhedāḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092511 (0.046):
ṣaḍviṃśatyuttaraśatatrayādhikasahasrasaṃkhyākāḥ (1326) miśrabhedāḥ / / avivakṣitavācyasya vivakṣitānyaparavācyasaṃbandhe yo
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8740007 (0.046):
dhvanerlakṣaṇāmūlatvāttannāmnā pratipattṛgatatatpratīteḥ / vivakṣitānyaparavācyanāmnā vivakṣāyāśca sahakāritvaṃ darśitamiti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14236529 (0.049):
yataḥ krameṇa bhāti, ato 'nusvānasannibha ityartha iti bhāvaḥ / / asya vivakṣitānyaparavācyasya dhvaneḥ saṃlakṣyakramavyaṅgyatvādanuraṇana
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14217369 (0.051):
dvitīya uddyotaḥ evamavivakṣitavācyavivakṣitānyaparavācyatvena
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739226 (0.051):
ityavivakṣitavācyasya, asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ saṃlakṣyakramavyaṅgya iti / vivakṣitānyaparavācyasyeti / / tatrāpyavāntarabhedāḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8743378 (0.055):
na hi dhvaniprabhedo vivakṣitānyaparavācyalakṣaṇaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14231382 (0.056):
aṅgitā vyaṅgyo rasādirvivakṣitānyaparavācyasya dhvanereka ātmā ya
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9443688 (0.056):
aṅgitayā vyaṅgyo rasādir vivakṣitāny apara-vācyasya dhvaner eka ātmā ya
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16656412 (0.056):
asya vivakṣitānyaparavācyasya dhvaneranuraṇanarūpavyaṅgyo 'pi yaḥ prabheda
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318753 (0.058):
lakṣaṇābhidhāmūlatvenāvivakṣitavācyavivakṣitānyaparavācyavivakṣitānyaparavācyākhyau
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16699251 (0.059):
atra hyanunīyatāmityetatpadamarthāntarasaṅkramitavācyatvena / vivakṣitānyaparavācyatvena ca sambhāvyate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9457388 (0.059):
atra hy anunīyatām ity etat-padam arthāntara-saṅkramita-vācyatvena / vivakṣitāny apara-vācyatvena ca sambhāvyate / na cānyatara-pakṣa-nirṇaye
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9449866 (0.060):
asya vivakṣitāny apara-vācyasya dhvaner anuraṇana-rūpa-vyaṅgyo 'pi yaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14217602 (0.062):
tadavāntarabhedapratipādanadvāreṇaiva cānuvādadvāreṇāvivakṣitavācyasya yaḥ / prabhedo vivakṣitānyaparavācyātprabhinnatvaṃ tatpratipādanāyedamucyate /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092520 (0.062):
bhedastasminnevāntarbhūto vivakṣitānyaparavācyasyāvivakṣitavācyasaṃbandhe
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8711942 (0.064):
tahyatirekeṇāpi bhāvat, vivakṣitānyaparavācyaprabhedādau avivakṣitavācye
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8712106 (0.064):
kutretyata āha vivakṣitānyapara vācyaprabhedādāviti / / avivakṣitavācya iti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444759 (0.064):
śabdārtha-śakti-mūlatvāt so 'pi dvedhā vyavasthitaḥ // DhvK_2.20 // / asya vivakṣitāny apara-vācyasya dhvaneḥ saṃlakṣya-krama-vyaṅgyatvād
avivakṣitavācyabhedaiścaturbhiḥ saha dhvaneḥ prathamaṃ śuddhā ekapañcāśad
bhedāḥ / / teṣāṃ pratyekamekaikasyaikaikena saṃbandhe prathamabhedasyaikapañcāśad
dvitīyasya pañcāśad bhedāḥ / / tṛtīyasyaikonapañcāśad bhedāḥ /
anena krameṇottarottarasyaikakaibhedaparityāge / ṣaḍviṃśatyuttaraśatatrayādhikasahasrasaṃkhyākāḥ (1326) miśrabhedāḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092565 (0.054):
caturuttaraśatatrayādhikapañcasahasrāṇi (5304) bhedāḥ /
avivakṣitavācyasya vivakṣitānyaparavācyasaṃbandhe yo
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318755 (0.028):
lakṣaṇābhidhāmūlatvenāvivakṣitavācyavivakṣitānyaparavācyavivakṣitānyaparavācyākhyau
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14217368 (0.029):
dvitīya uddyotaḥ evamavivakṣitavācyavivakṣitānyaparavācyatvena
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14217602 (0.035):
tadavāntarabhedapratipādanadvāreṇaiva cānuvādadvāreṇāvivakṣitavācyasya yaḥ / prabhedo vivakṣitānyaparavācyātprabhinnatvaṃ tatpratipādanāyedamucyate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739226 (0.039):
ityavivakṣitavācyasya, asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ saṃlakṣyakramavyaṅgya iti / vivakṣitānyaparavācyasyeti / / tatrāpyavāntarabhedāḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092335 (0.043):
atra dhvanerlakṣaṇābhidhāmūlatvenāvivakṣitavācyavivakṣitānyaparavācyākhyau
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8711942 (0.045):
tahyatirekeṇāpi bhāvat, vivakṣitānyaparavācyaprabhedādau avivakṣitavācye
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8712106 (0.045):
kutretyata āha vivakṣitānyapara vācyaprabhedādāviti / / avivakṣitavācya iti /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092469 (0.046):
evaṃ vivakṣitānyaparavācyadhvaneḥ saptacatvāriṃśadbhedāḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16679093 (0.052):
ādyabhedasya vivakṣitānyaparavācyasya / / dvitīyabhedeti / / avivakṣitavācyetyarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16679173 (0.052):
tadāvivakṣitavācyatvamupapādyate / / ata eva ca vivakṣitānyaparavācye dhvanau vācyavācakayodvayorapi
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16699251 (0.056):
atra hyanunīyatāmityetatpadamarthāntarasaṅkramitavācyatvena / vivakṣitānyaparavācyatvena ca sambhāvyate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9457388 (0.056):
atra hy anunīyatām ity etat-padam arthāntara-saṅkramita-vācyatvena / vivakṣitāny apara-vācyatvena ca sambhāvyate / na cānyatara-pakṣa-nirṇaye
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14236528 (0.060):
yataḥ krameṇa bhāti, ato 'nusvānasannibha ityartha iti bhāvaḥ / / asya vivakṣitānyaparavācyasya dhvaneḥ saṃlakṣyakramavyaṅgyatvādanuraṇana
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8744008 (0.062):
uttaramāha tadbheda iti / / vṛttau vivakṣitānyaparavācyaśabdena tadavāntarabhedo mukhyo
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8740009 (0.064):
dhvanerlakṣaṇāmūlatvāttannāmnā pratipattṛgatatatpratīteḥ / vivakṣitānyaparavācyanāmnā vivakṣāyāśca sahakāritvaṃ darśitamiti
bhedastasminnevāntarbhūto vivakṣitānyaparavācyasyāvivakṣitavācyasaṃbandhe
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14217368 (0.027):
dvitīya uddyotaḥ evamavivakṣitavācyavivakṣitānyaparavācyatvena
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318754 (0.027):
lakṣaṇābhidhāmūlatvenāvivakṣitavācyavivakṣitānyaparavācyavivakṣitānyaparavācyākhyau
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14217602 (0.028):
tadavāntarabhedapratipādanadvāreṇaiva cānuvādadvāreṇāvivakṣitavācyasya yaḥ / prabhedo vivakṣitānyaparavācyātprabhinnatvaṃ tatpratipādanāyedamucyate /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092335 (0.040):
atra dhvanerlakṣaṇābhidhāmūlatvenāvivakṣitavācyavivakṣitānyaparavācyākhyau
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8711942 (0.043):
tahyatirekeṇāpi bhāvat, vivakṣitānyaparavācyaprabhedādau avivakṣitavācye
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8712106 (0.043):
kutretyata āha vivakṣitānyapara vācyaprabhedādāviti / / avivakṣitavācya iti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16679173 (0.049):
tadāvivakṣitavācyatvamupapādyate / / ata eva ca vivakṣitānyaparavācye dhvanau vācyavācakayodvayorapi
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14219931 (0.051):
svasmādeva bhedo na bhavatītyarthaḥ / / avivakṣitavācyasyetyarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16679093 (0.052):
ādyabhedasya vivakṣitānyaparavācyasya / / dvitīyabhedeti / / avivakṣitavācyetyarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14236528 (0.053):
yataḥ krameṇa bhāti, ato 'nusvānasannibha ityartha iti bhāvaḥ / / asya vivakṣitānyaparavācyasya dhvaneḥ saṃlakṣyakramavyaṅgyatvādanuraṇana
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16699251 (0.055):
atra hyanunīyatāmityetatpadamarthāntarasaṅkramitavācyatvena / vivakṣitānyaparavācyatvena ca sambhāvyate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9457388 (0.055):
atra hy anunīyatām ity etat-padam arthāntara-saṅkramita-vācyatvena / vivakṣitāny apara-vācyatvena ca sambhāvyate / na cānyatara-pakṣa-nirṇaye
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16682616 (0.056):
vācyārthetyarthaḥ / / ataśca vācyasya na vivakṣitatvalakṣaṇaṃ prādhānyaṃ kāvyavākyeṣviti bhāvaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249159 (0.058):
dviprakāratvāccaturvidho 'yamathaśaktyudbhava iti tātparyam //29// / avivakṣitavācyo vivakṣitānyaparavācya iti dvau mūlabhedau /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8740009 (0.064):
dhvanerlakṣaṇāmūlatvāttannāmnā pratipattṛgatatatpratīteḥ / vivakṣitānyaparavācyanāmnā vivakṣāyāśca sahakāritvaṃ darśitamiti
bhedo na pṛthagbhūtaḥ / / anenaiva krameṇa vastudhvaneralaṃkāradhvanisaṃbandhabhedo
'pyalaṃkāradhvanervastudhvanisaṃbandhānna pṛthagbhūta iti
pūrvapūrvasyottarottarasaṃbandhe ekaikabhedanyūnatā jñeyā /
tasyāpi miśraṇasya trirūpeṇa saṃkareṇaikarūpayā saṃsṛṣṭyā ca punaścaturdhā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13367614 (0.003):
... teṣāṃ cānyonyayojane // MKpr K_43 // / saṃkareṇa trirūpeṇa saṃsṛṣṭyā caikarūpayā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 895456 (0.017):
tadevamekapañcāśadbhedāstasya dhvanermatāḥ // VisSd_4.11 // / saṅkareṇa trirūpeṇa saṃsṛṣṭyā caikarūpayā /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23072820 (0.019):
teṣāṃ cānyonyayojane //43// / saṃkareṇa trirūpeṇa saṃsṛṣṭhyā caikarūpayā /
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542207 (0.022):
bhedāstadekapañcāśatteṣāṃ cānyonyayojane // MKpr-K_43 // / saṃkareṇa trirūpeṇa saṃsṛṣṭyā caikarūpayā /
yojane / caturuttaraśatatrayādhikapañcasahasrāṇi (5304) bhedāḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092503 (0.054):
ṣaḍviṃśatyuttaraśatatrayādhikasahasrasaṃkhyākāḥ (1326) miśrabhedāḥ /
śuddhāścandraśarā miśrā ṛtunetrānalendavaḥ /
saṃsṛṣṭisaṃkarāyātāstvabdhikhāgniśarābhidhāḥ // ViPrud_2.43 //
śuddhānāmekapañcāśadbhedānāṃ nāmadheyani kathyante / / padagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*1 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093122 (0.0):
[II.5.7arthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093150 (0.019):
yūyamityarthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyatā /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092625 (0.025):
vākyagatātyantatiraskṛtāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*4 // / padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*5 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149257 (0.030):
itthamavivakṣitavācyadhvanerarthāntarasaṃkramitavācyatvātyantatiraskṛtavācyatvena
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893770 (0.038):
sāmānyaviśeṣabhāvābhāvānnārthāntarasaṃkramitavācyatvam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092655 (0.048):
vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*7 // / vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*8 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614958 (0.049):
itthama vivakṣitavācyasyārthāntarasaṃkramita vācyo
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16700810 (0.050):
dhvaniḥ dṛṣṭirittayarthāntarasaṅkramitavācyadhvaniḥ / / nāvivakṣitamatyantamiti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16701202 (0.050):
bhakteḥ svarūpaṃ ityatra virodhālaṅkāreṇārthāntarasaṃkramitavācyasya / dhvaniprabhedasya saṅkīrṇatvam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9457643 (0.050):
ity atra virodhālaṅkāreṇārthāntara-saṃkramita-vācyasya dhvani-prabhedasya
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092645 (0.051):
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṅkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*6 // / vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*7 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093055 (0.051):
prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 // / vākyagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*46 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24083048 (0.052):
sāmānyaviśeṣabhāvābhāvānnārthāntarasaṃkramitavācyatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893676 (0.054):
svaviśeṣarūpārthāntarasaṃkramitatvādarthāntarasaṅkramitavācyatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6221880 (0.059):
tātparyyasyaiva prātipadikārthasyāpi bheda iti darśayati atra hīti / / tathā ca arthāntarasaṃkramitavācyalakṣaṇāviṣaya evāyaṃ na lāṭānuprāsa
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093102 (0.059):
varṇagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*50 // / vākyagatobhayaśaktimūlo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*51 //
vākyagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*2 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093122 (0.0):
[II.5.7arthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093150 (0.019):
yūyamityarthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyatā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149257 (0.030):
itthamavivakṣitavācyadhvanerarthāntarasaṃkramitavācyatvātyantatiraskṛtavācyatvena
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092656 (0.032):
vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*7 // / vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*8 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092646 (0.032):
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṅkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*6 // / vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*7 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092625 (0.034):
vākyagatātyantatiraskṛtāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*4 // / padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*5 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893770 (0.038):
sāmānyaviśeṣabhāvābhāvānnārthāntarasaṃkramitavācyatvam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093055 (0.040):
prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 // / vākyagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*46 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093103 (0.044):
varṇagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*50 // / vākyagatobhayaśaktimūlo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*51 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614958 (0.049):
itthama vivakṣitavācyasyārthāntarasaṃkramita vācyo
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16700810 (0.050):
dhvaniḥ dṛṣṭirittayarthāntarasaṅkramitavācyadhvaniḥ / / nāvivakṣitamatyantamiti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16701202 (0.050):
bhakteḥ svarūpaṃ ityatra virodhālaṅkāreṇārthāntarasaṃkramitavācyasya / dhvaniprabhedasya saṅkīrṇatvam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9457643 (0.050):
ity atra virodhālaṅkāreṇārthāntara-saṃkramita-vācyasya dhvani-prabhedasya
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092701 (0.052):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*12 // / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24083048 (0.052):
sāmānyaviśeṣabhāvābhāvānnārthāntarasaṃkramitavācyatvam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092635 (0.052):
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*5 // / padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṅkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*6 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893676 (0.054):
svaviśeṣarūpārthāntarasaṃkramitatvādarthāntarasaṅkramitavācyatvam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092860 (0.056):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 // / vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092721 (0.056):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*14 // / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092731 (0.056):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*15 // / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
padagatātyantatiraskṛtāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*3 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739215 (0.042):
tadbhedā yathā arthāntarasaṃkramitavācyaḥ, atyantatiraskṛtavācya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149260 (0.045):
itthamavivakṣitavācyadhvanerarthāntarasaṃkramitavācyatvātyantatiraskṛtavācyatvena
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093055 (0.047):
prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 // / vākyagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*46 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092646 (0.048):
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṅkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*6 // / vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*7 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092656 (0.049):
vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*7 // / vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*8 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092350 (0.058):
avivakṣitavācyasyārthāntarasaṃkramitātyantatiraskṛtavācyatayā dvividhasya / vākyapadagatatvena dvaividhye cāturvidhyam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9447079 (0.059):
tad-anyasyānuraṇana-rūpa-vyaṅgyasya ca dhvaneḥ // DhvK_3.1 // / avivakṣita-vācyasyātyanta-tiraskṛta-vācye prabhede pada-prakāśatā yathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16641711 (0.062):
tadanyasyānuraṇanarūpavyaṅgyasya ca dhvaneḥ // 1 // / avivakṣitavācyasyātyantatiraskṛtavācye prabhede padaprakāśatā yathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16642753 (0.062):
atra dvitīyaścandraśabdo 'rthāntarasaṅkramitavācyaḥ / / avivakṣitavācyasyātyantatiraskṛtavācye prabhede vākyaprakāśatā yathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9447177 (0.062):
atra dvitīyaś candra-śabdo 'rthāntara-saṅkramita-vācyaḥ / / avivakṣita-vācyasyātyanta-tiraskṛta-vācye prabhede vākya-prakāśatā yathā-
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894789 (0.063):
tadevamayaṃ vākyagato 'parthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ / / atyantatiraskṛtavācyaḥ padagato yathā niḥśvāsāndha " ityādi /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24087278 (0.063):
tadevamayaṃ vākyagato 'parthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ / / atyantatiraskṛtavācyaḥ padagato yathā---niḥśvāsāndha-" ityādi /"
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093181 (0.063):
atra viśadimaviliptaviyata ityatyantatiraskṛtavācyatvam / / anenaiva krameṇa vākyagatatvenāpyudāhāryam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092635 (0.064):
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*5 // / padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṅkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*6 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4243039 (0.064):
atyantatiraskṛtavācyārthāntarasaṅkramitavācyāvavivakṣitavācyasya dvau
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093102 (0.064):
varṇagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*50 // / vākyagatobhayaśaktimūlo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*51 //
vākyagatātyantatiraskṛtāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*4 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092600 (0.025):
padagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*1 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739215 (0.042):
tadbhedā yathā arthāntarasaṃkramitavācyaḥ, atyantatiraskṛtavācya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149260 (0.045):
itthamavivakṣitavācyadhvanerarthāntarasaṃkramitavācyatvātyantatiraskṛtavācyatvena
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093181 (0.054):
atra viśadimaviliptaviyata ityatyantatiraskṛtavācyatvam / / anenaiva krameṇa vākyagatatvenāpyudāhāryam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093055 (0.057):
prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 // / vākyagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*46 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9447079 (0.059):
tad-anyasyānuraṇana-rūpa-vyaṅgyasya ca dhvaneḥ // DhvK_3.1 // / avivakṣita-vācyasyātyanta-tiraskṛta-vācye prabhede pada-prakāśatā yathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092655 (0.059):
vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*7 // / vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*8 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092645 (0.060):
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṅkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*6 // / vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*7 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16641711 (0.062):
tadanyasyānuraṇanarūpavyaṅgyasya ca dhvaneḥ // 1 // / avivakṣitavācyasyātyantatiraskṛtavācye prabhede padaprakāśatā yathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16642753 (0.062):
atra dvitīyaścandraśabdo 'rthāntarasaṅkramitavācyaḥ / / avivakṣitavācyasyātyantatiraskṛtavācye prabhede vākyaprakāśatā yathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9447177 (0.062):
atra dvitīyaś candra-śabdo 'rthāntara-saṅkramita-vācyaḥ / / avivakṣita-vācyasyātyanta-tiraskṛta-vācye prabhede vākya-prakāśatā yathā-
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894789 (0.063):
tadevamayaṃ vākyagato 'parthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ / / atyantatiraskṛtavācyaḥ padagato yathā niḥśvāsāndha " ityādi /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24087278 (0.063):
tadevamayaṃ vākyagato 'parthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ / / atyantatiraskṛtavācyaḥ padagato yathā---niḥśvāsāndha-" ityādi /"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4243039 (0.064):
atyantatiraskṛtavācyārthāntarasaṅkramitavācyāvavivakṣitavācyasya dvau
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*5 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092663 (5.960):
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṅkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*6 // / vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*7 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318788 (0.018):
lakṣaṇāmūlaḥ śabdaśaktimūlo vastudhvaniḥ,asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092600 (0.034):
padagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*1 // / vākyagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*2 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093927 (0.037):
bhujastambhajambhamāṇādbhutāyudha ityatrārthaśaktimūlatā // / asaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093056 (0.045):
prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 // / vākyagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*46 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093066 (0.045):
vākyagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*46 // / padagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*47 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894938 (0.050):
atra puruṣottamaḥ puruṣottama ivetyupamādhvaniḥ / / anayoḥ śabdaśaktimūlau saṃlakṣyakramabhedau /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093103 (0.057):
varṇagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*50 // / vākyagatobhayaśaktimūlo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*51 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249283 (0.058):
atyantatiraskṛtavācyo 'rthāntarasaṅkramitavācyo 'lakṣyakramavyaṅgyaḥ / śabdaśaktimūlānuraṇanarūpaśceti catvāra ityarthaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093047 (0.061):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*44 // / prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 //
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṅkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*6 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093057 (0.031):
prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 // / vākyagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*46 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092663 (0.035):
vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*7 // / vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*8 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093927 (0.038):
bhujastambhajambhamāṇādbhutāyudha ityatrārthaśaktimūlatā // / asaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318795 (0.043):
lakṣaṇāmūlaḥ śabdaśaktimūlo vastudhvaniḥ,asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249283 (0.052):
atyantatiraskṛtavācyo 'rthāntarasaṅkramitavācyo 'lakṣyakramavyaṅgyaḥ / śabdaśaktimūlānuraṇanarūpaśceti catvāra ityarthaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092601 (0.052):
padagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*1 // / vākyagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*2 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092609 (0.053):
vākyagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*2 // / padagatātyantatiraskṛtāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*3 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092700 (0.055):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*12 // / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894938 (0.056):
atra puruṣottamaḥ puruṣottama ivetyupamādhvaniḥ / / anayoḥ śabdaśaktimūlau saṃlakṣyakramabhedau /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093103 (0.057):
varṇagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*50 // / vākyagatobhayaśaktimūlo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*51 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093047 (0.058):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*44 // / prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615931 (0.059):
atha saṃlakṣyakrame śabdaśaktimūlo 'laṅkārarūpo vasturūpaśca niyamena
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092371 (0.060):
saṃlakṣyakramavyaṅgye śabdaśaktimūle vastvalaṅakārarūpatayā dvaividhye
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092721 (0.062):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*14 // / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092731 (0.062):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*15 // / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092858 (0.063):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 // / vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*7 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318788 (0.018):
lakṣaṇāmūlaḥ śabdaśaktimūlo vastudhvaniḥ,asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092632 (0.023):
vākyagatātyantatiraskṛtāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*4 // / padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*5 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093057 (0.031):
prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 // / vākyagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*46 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092601 (0.032):
padagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*1 // / vākyagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*2 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093104 (0.034):
varṇagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*50 // / vākyagatobhayaśaktimūlo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*51 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093927 (0.037):
bhujastambhajambhamāṇādbhutāyudha ityatrārthaśaktimūlatā // / asaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092701 (0.041):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*12 // / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092617 (0.048):
padagatātyantatiraskṛtāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*3 // / vākyagatātyantatiraskṛtāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*4 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894938 (0.050):
atra puruṣottamaḥ puruṣottama ivetyupamādhvaniḥ / / anayoḥ śabdaśaktimūlau saṃlakṣyakramabhedau /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092858 (0.052):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 // / vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093047 (0.056):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*44 // / prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092721 (0.057):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*14 // / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092731 (0.057):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*15 // / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092711 (0.058):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13 / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249283 (0.058):
atyantatiraskṛtavācyo 'rthāntarasaṅkramitavācyo 'lakṣyakramavyaṅgyaḥ / śabdaśaktimūlānuraṇanarūpaśceti catvāra ityarthaḥ /
vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*8 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092631 (5.960):
vākyagatātyantatiraskṛtāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*4 // / padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*5 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092601 (0.032):
padagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*1 // / vākyagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*2 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092642 (0.033):
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*5 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093104 (0.034):
varṇagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*50 // / vākyagatobhayaśaktimūlo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*51 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092701 (0.036):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*12 // / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093927 (0.038):
bhujastambhajambhamāṇādbhutāyudha ityatrārthaśaktimūlatā // / asaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092859 (0.040):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 // / vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092711 (0.041):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13 / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093056 (0.046):
prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 // / vākyagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*46 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092692 (0.048):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*11 // / padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092617 (0.049):
padagatātyantatiraskṛtāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*3 // / vākyagatātyantatiraskṛtāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*4 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093065 (0.051):
vākyagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*46 // / padagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*47 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318787 (0.053):
lakṣaṇāmūlaḥ śabdaśaktimūlo vastudhvaniḥ,asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092721 (0.059):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*14 // / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093094 (0.064):
racanāgatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*49 // / varṇagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*50 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092731 (0.064):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*15 // / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*9
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092699 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*11 // / padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092709 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092749 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092791 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092834 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092879 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092924 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092967 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093011 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093575 (0.0):
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā / vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093021 (0.027):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093194 (0.030):
[II.5.9vastunāvastudhvaniḥ] / athārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092956 (0.030):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092999 (0.030):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093043 (0.030):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092719 (0.032):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092758 (0.032):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092801 (0.032):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092845 (0.032):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092889 (0.032):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*10
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092720 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092759 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092802 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092845 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092890 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092935 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092978 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092738 (0.020):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092779 (0.020):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092823 (0.020):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092912 (0.020):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093021 (0.020):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092857 (0.020):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092989 (0.028):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092708 (0.032):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092748 (0.032):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092790 (0.032):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092833 (0.032):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092878 (0.032):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092923 (0.032):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092730 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092770 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092813 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092868 (0.0):
vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092901 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092989 (0.016):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092945 (0.019):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092738 (0.030):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092779 (0.030):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092823 (0.030):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092912 (0.030):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092857 (0.030):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092719 (0.034):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092758 (0.034):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092801 (0.034):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092845 (0.034):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092889 (0.034):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092934 (0.034):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092978 (0.034):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
ViPrud_2.43*11 // / padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092672 (0.0):
vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*8 // / padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*9
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092957 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093000 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093044 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093022 (0.017):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092823 (0.017):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092857 (0.017):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092739 (0.018):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*15 // / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092779 (0.018):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092912 (0.018):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093031 (0.026):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇālaṅkāradhvamiḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092834 (0.030):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092967 (0.030):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092748 (0.030):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092790 (0.030):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092878 (0.030):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092923 (0.030):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093010 (0.030):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093574 (0.030):
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā / vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092989 (0.031):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ //
ViPrud_2.43*12 // / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092672 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*9
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092736 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092748 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092758 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*17 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092791 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092835 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092879 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092924 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092968 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093011 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093574 (0.0):
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā / vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092859 (0.018):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 // / vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092957 (0.026):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093021 (0.027):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093194 (0.030):
[II.5.9vastunāvastudhvaniḥ] / athārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092999 (0.030):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093045 (0.030):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092681 (0.032):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*10
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092801 (0.032):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092846 (0.032):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092681 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*10
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092745 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092757 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092766 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092801 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092846 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092890 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092934 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092979 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092779 (0.020):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092823 (0.020):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092912 (0.020):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093021 (0.020):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092859 (0.020):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092989 (0.027):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092671 (0.032):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*9
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092789 (0.032):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092834 (0.032):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092878 (0.032):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092922 (0.032):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
ViPrud_2.43*14 // / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092690 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*10
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092767 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092779 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*19 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092812 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092868 (0.0):
vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092901 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092991 (0.016):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092945 (0.019):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092858 (0.021):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092846 (0.026):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092980 (0.026):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092824 (0.030):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092912 (0.030):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092802 (0.034):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092889 (0.034):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092935 (0.034):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092756 (0.038):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*17 // / prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092704 (0.049):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*12 // / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092745 (0.050):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092601 (0.056):
padagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*1 // / vākyagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*2 //
ViPrud_2.43*15 // / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092705 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092779 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*19 // / prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092824 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092858 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092912 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092770 (1.192):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093000 (0.015):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093044 (0.015):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092956 (0.018):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092890 (0.018):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092680 (0.020):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*10
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092800 (0.020):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092845 (0.020):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092933 (0.020):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092977 (0.020):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092944 (0.025):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092990 (0.026):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092869 (0.026):
vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092902 (0.026):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093022 (0.029):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
ViPrud_2.43*16 // / prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092672 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*9
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092707 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092724 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092780 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092790 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092834 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092881 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092923 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092967 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093012 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093574 (0.0):
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā / vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093023 (0.023):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093001 (0.026):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093045 (0.026):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092891 (0.029):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093194 (0.030):
[II.5.9vastunāvastudhvaniḥ] / athārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092955 (0.030):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092680 (0.032):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*10
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092800 (0.032):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092844 (0.032):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
ViPrud_2.43*17 // / prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092681 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*10
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092711 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*12 // / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092727 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13 / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092801 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092845 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092891 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*29 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092934 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092978 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093023 (0.017):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092823 (0.020):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092911 (0.020):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092857 (0.020):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093013 (0.023):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092988 (0.028):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092879 (0.029):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092868 (0.030):
vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092901 (0.030):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093002 (0.030):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*40 // / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093045 (0.030):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*44 // / prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092671 (0.032):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*9
ViPrud_2.43*18 // / prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092690 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092727 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092736 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092812 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092870 (0.0):
vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092902 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*30// / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092989 (0.016):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092945 (0.019):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092744 (0.026):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092823 (0.030):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092912 (0.030):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*31 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092858 (0.030):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092890 (0.030):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092681 (0.034):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*10
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092802 (0.034):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092846 (0.034):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092935 (0.034):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092979 (0.034):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092716 (0.038):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13 / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092705 (0.041):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*12 // / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13
ViPrud_2.43*19 // / prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092745 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092823 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092858 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092912 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*31 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092726 (1.192):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092737 (1.192):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092705 (0.018):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092956 (0.018):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092999 (0.018):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093043 (0.018):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092681 (0.020):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*10
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092801 (0.020):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092845 (0.020):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092892 (0.020):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092934 (0.020):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092978 (0.020):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092870 (0.021):
vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092902 (0.021):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092945 (0.025):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092990 (0.026):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ //
ViPrud_2.43*20 // / padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092672 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*9
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092709 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092749 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092808 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*22 // / padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092820 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*23 // / padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092830 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092839 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092848 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092884 (0.0):
vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*28// / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092895 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092912 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092927 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*32// / padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092965 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092972 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*37 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093010 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*40 // / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093574 (0.0):
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092939 (0.021):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092951 (0.025):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093021 (0.026):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*41//
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093412 (0.027):
atha kaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastudhvaniryathā
ViPrud_2.43*21 // / padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092681 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*9 / padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*10
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092719 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092759 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092822 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*23 // / padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092830 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*24 // / vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092841 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092848 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092886 (0.0):
vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092899 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092914 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*31 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092925 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*32// / padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092932 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*33 // / padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092939 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*34 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092979 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*37 // / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093574 (0.008):
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092738 (0.020):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092779 (0.020):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093020 (0.020):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*41//
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093028 (0.020):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*42//
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092857 (0.020):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 //
ViPrud_2.43*22 // / padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092691 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092730 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092770 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*18 // / prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092786 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092841 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092875 (0.0):
vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092886 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*29 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092898 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092909 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092936 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092828 (0.014):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*24 // / vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092995 (0.015):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*38 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092848 (0.016):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092950 (0.019):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*34 // / padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092917 (0.021):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092738 (0.030):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092857 (0.030):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092962 (0.032):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092976 (0.032):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*37 // / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093006 (0.032):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
ViPrud_2.43*23 // / padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092739 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092784 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092801 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092848 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*25 // / vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092858 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092877 (0.0):
vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092886 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*29 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092900 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092918 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*31 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092699 (0.017):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092962 (0.017):
ViPrud_2.43*35 // / padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092999 (0.018):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093043 (0.018):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092948 (0.019):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*34 // / padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092937 (0.019):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092975 (0.019):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092681 (0.020):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*10
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092719 (0.020):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092759 (0.020):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092982 (0.020):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
ViPrud_2.43*24 // / vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092672 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*9
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092710 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092749 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092786 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092797 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092808 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092878 (0.0):
vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*28// / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092895 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*29 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092908 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092924 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092976 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093010 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*40 // / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093574 (0.0):
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092961 (0.016):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092848 (0.019):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*26 // / vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092983 (0.019):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*38 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092999 (0.024):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093021 (0.026):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*41//
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093412 (0.027):
atha kaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092858 (0.028):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 // / vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
ViPrud_2.43*25 // / vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092681 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*10
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092720 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092759 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092785 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092797 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092807 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092823 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092880 (0.0):
vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092897 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*29 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092907 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092931 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*33 // / padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092940 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092979 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093574 (0.008):
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092915 (0.019):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092738 (0.020):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093028 (0.020):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092710 (0.027):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092993 (0.027):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*38 // / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093412 (0.027):
atha kaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastudhvaniryathā
ViPrud_2.43*26 // / vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092739 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092782 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092826 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092913 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092980 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*38 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092804 (0.016):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*22 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092935 (0.016):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*34 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092699 (0.017):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092958 (0.017):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092999 (0.018):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093043 (0.018):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092681 (0.020):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*10
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092720 (0.020):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*14 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092760 (0.020):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*18 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092893 (0.020):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*30//
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092815 (0.024):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*23 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092946 (0.025):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*35 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092991 (0.026):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*39//
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092689 (0.030):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*11 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092729 (0.030):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*15 //
ViPrud_2.43*27 // / vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092701 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092731 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092770 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*18 // / prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092812 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092902 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092990 (0.015):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092945 (0.019):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092721 (0.021):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13 / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092740 (0.026):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092824 (0.028):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092913 (0.029):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092780 (0.030):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092760 (0.030):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092890 (0.030):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092800 (0.034):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092844 (0.034):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092934 (0.034):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092979 (0.034):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092687 (0.034):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*10
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092655 (0.040):
vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*7 // / vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*8 //
ViPrud_2.43*28// / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092672 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*9
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092709 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092750 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092788 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*19 // / prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092800 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*21 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092808 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*22 // / padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092819 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*23 // / padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092831 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092847 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092897 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*30// / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092910 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*31 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092922 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*32// / padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092971 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093014 (0.0):
ViPrud_2.43*40 // / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093574 (0.0):
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092770 (0.021):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*19 // / prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093028 (0.023):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*41// / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093003 (0.026):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*39// / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093044 (0.026):
// ViPrud_2.43*43 // / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093412 (0.027):
atha kaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastudhvaniryathā
ViPrud_2.43*29 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092681 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*10
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092719 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092760 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*17 // / prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092789 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092796 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*21 // / padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092807 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092818 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092830 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092846 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092911 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*31 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092933 (0.0):
ViPrud_2.43*33 // / padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092976 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*37 // / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093018 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092984 (2.980):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*38 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093574 (0.008):
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093028 (0.017):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092741 (0.018):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092857 (0.020):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092750 (0.023):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093007 (0.025):
ViPrud_2.43*39// / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
ViPrud_2.43*30// / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092690 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*10 / padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092729 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092771 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092786 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092798 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*21 // / padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092810 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092819 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092830 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092847 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092875 (0.0):
vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092993 (0.015):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*38 // / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093030 (0.017):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092944 (0.019):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092761 (0.022):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092740 (0.026):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093005 (0.027):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093016 (0.027):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093038 (0.028):
// ViPrud_2.43*43 // / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092857 (0.030):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092979 (0.031):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*37 // / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
ViPrud_2.43*31 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092740 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092783 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092790 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092798 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*21 // / padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092810 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092822 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*23 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092831 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*24 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092847 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092857 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092876 (0.0):
vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092889 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092699 (0.018):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092956 (0.018):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*35 // / padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093006 (0.018):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*39// / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093043 (0.018):
// ViPrud_2.43*43 // / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092935 (0.019):
ViPrud_2.43*33 // / padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092978 (0.019):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*37 // / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092681 (0.020):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*10
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092719 (0.020):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092760 (0.020):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
ViPrud_2.43*32// / padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092672 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*9
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092709 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092749 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092788 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092798 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*21 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092835 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092878 (0.0):
vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*28// / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092940 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*34 // / padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092951 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092962 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092972 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092985 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093008 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093020 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093029 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*42//
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093043 (0.0):
// ViPrud_2.43*43 // / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093574 (0.0):
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā / vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092994 (0.015):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*39// / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092807 (0.021):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093194 (0.030):
[II.5.9vastunāvastudhvaniḥ] / athārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniryathā
ViPrud_2.43*33 // / padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092681 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*9 / padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*10
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092719 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092759 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092794 (0.0):
ViPrud_2.43*20 // / padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092806 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092846 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*25 // / vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092889 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*29 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092961 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092970 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092979 (0.0):
ViPrud_2.43*37 // / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092995 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*38 // / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093010 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093018 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*41// / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093029 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093041 (0.0):
// ViPrud_2.43*43 // / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092949 (1.192):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*35 // / padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092825 (0.019):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092912 (0.019):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092738 (0.020):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092782 (0.020):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
ViPrud_2.43*34 // / padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092803 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*21 // / padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092919 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*31 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092973 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092996 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093007 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093020 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*41// / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093030 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*42//
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093043 (0.0):
// ViPrud_2.43*43 // / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092961 (0.015):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*36 // / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092983 (0.015):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092847 (0.016):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092819 (0.019):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*22 // / padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092874 (0.019):
vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092901 (0.019):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*30// / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092690 (0.019):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092729 (0.019):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092769 (0.019):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092785 (0.021):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092827 (0.025):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092739 (0.025):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
ViPrud_2.43*35 // / padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092700 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092917 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092927 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092934 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092978 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*37 // / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092986 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*38 // / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092996 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093008 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093017 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093030 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093044 (0.0):
// ViPrud_2.43*43 // / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092826 (0.017):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092857 (0.017):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092739 (0.018):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092783 (0.018):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092816 (0.019):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092793 (0.030):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092838 (0.030):
ViPrud_2.43*24 // / vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092878 (0.030):
vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*28// / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093574 (0.030):
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā / vastudhvaniryathā
ViPrud_2.43*36 // / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092672 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*9
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092710 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092749 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092790 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092846 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092876 (0.0):
vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*28// / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092887 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092920 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*31 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092930 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092941 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092985 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*38 // / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092997 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*39// / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093010 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093021 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*41//
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093029 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*42// / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇālaṅkāradhvamiḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093045 (0.0):
// ViPrud_2.43*43 // / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093574 (0.0):
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā / vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092830 (0.016):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*23 // / padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092700 (0.026):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093194 (0.030):
[II.5.9vastunāvastudhvaniḥ] / athārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniryathā
ViPrud_2.43*37 // / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092681 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*10
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092720 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092759 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092802 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*21 // / padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092846 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092899 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092919 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*31 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092930 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092942 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092956 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*35 // / padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092993 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*39// / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093007 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093019 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093029 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093041 (0.0):
// ViPrud_2.43*43 // / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092792 (0.017):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092829 (0.019):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092738 (0.020):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092783 (0.020):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092857 (0.020):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 //
ViPrud_2.43*38 // / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092847 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*25 // / vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092918 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092934 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092943 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*34 // / padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092952 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*35 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092963 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093007 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*40 // / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093018 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*41// / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093030 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093043 (0.0):
// ViPrud_2.43*43 // / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092814 (0.015):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092874 (0.015):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 // / vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092900 (0.015):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*30// / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092690 (0.016):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092729 (0.016):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092769 (0.016):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092807 (0.016):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*22 // / padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092829 (0.019):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*24 // / vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092822 (0.025):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*23 // / padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092909 (0.025):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*31 //
ViPrud_2.43*39// / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092700 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092930 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092941 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092952 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092963 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092977 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093030 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*41// / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093045 (0.0):
// ViPrud_2.43*43 // / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092740 (0.015):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092917 (0.015):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*31 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092785 (0.018):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092833 (0.018):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*24 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092858 (0.018):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092821 (0.018):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*23 // / padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092847 (0.026):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*25 // / vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092749 (0.026):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092896 (0.026):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*29 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092799 (0.030):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092878 (0.030):
vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*28// / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093574 (0.030):
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā / vastudhvaniryathā
ViPrud_2.43*40 // / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092672 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*9
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092709 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092750 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092790 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092834 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092877 (0.0):
vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*28// / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092885 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*29 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092922 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092929 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*33 // / padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092940 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092952 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092963 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092974 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092985 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093029 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*42// / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇālaṅkāradhvamiḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093045 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇālaṅkāradhvamiḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093574 (0.0):
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā / vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092895 (0.027):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092907 (0.027):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092760 (0.029):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
ViPrud_2.43*41// / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092888 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*29 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092931 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092942 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092958 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092969 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*36 // / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092984 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*37 // / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093001 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093045 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇālaṅkāradhvamiḥ / // ViPrud_2.43*43 // / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092699 (0.017):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092760 (0.017):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092896 (0.017):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*30//
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092800 (0.020):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092846 (0.020):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*25 // / vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092681 (0.020):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*10
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092719 (0.020):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092750 (0.023):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092879 (0.023):
vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*28// / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092791 (0.026):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092833 (0.026):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*24 // / vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093574 (0.026):
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā
ViPrud_2.43*42// / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇālaṅkāradhvamiḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092918 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*32// / padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092929 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092942 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092952 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092962 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092987 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093000 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa alaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093007 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*40 // / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092895 (0.017):
ViPrud_2.43*29 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092882 (0.022):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092696 (0.026):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092873 (0.027):
vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092909 (0.027):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092971 (0.027):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092785 (0.032):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092798 (0.032):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092809 (0.032):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*22 // / padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092820 (0.032):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092835 (0.032):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092846 (0.032):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
// ViPrud_2.43*43 // / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092699 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092920 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*32// / padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092933 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092942 (0.0):
ViPrud_2.43*34 // / padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092956 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092966 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*36 // / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092974 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*37 // / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092988 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093001 (0.0):
ViPrud_2.43*39// / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093011 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*40 // / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093023 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*41// / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092740 (0.015):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092779 (0.018):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092823 (0.018):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092857 (0.018):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092911 (0.018):
ViPrud_2.43*31 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092749 (0.026):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092879 (0.026):
ViPrud_2.43*28// / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092896 (0.028):
ViPrud_2.43*29 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092789 (0.030):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
ViPrud_2.43*44 // / prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318798 (0.0):
lakṣaṇāmūlaḥ śabdaśaktimūlo vastudhvaniḥ,asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / arthaśaktimūlo rasādidhvaniḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093085 (0.0):
padaikadeśagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*48 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093102 (0.0):
padaikadeśagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*48 // / racanāgatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*49 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092453 (0.005):
asaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093931 (0.005):
bhujastambhajambhamāṇādbhutāyudha ityatrārthaśaktimūlatā // / asaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093001 (0.028):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*40 // / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893874 (0.037):
vivakṣitānyaparavācyo 'pi dhvanirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / saṃlakṣyakramavyaṅgyaśceti dvividhaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093023 (0.042):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*42// / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇālaṅkāradhvamiḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092646 (0.042):
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṅkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*6 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092740 (0.045):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*16 // / prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092656 (0.046):
vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*7 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092601 (0.046):
padagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*1 // / vākyagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*2 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739220 (0.050):
ityavivakṣitavācyasya, asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ saṃlakṣyakramavyaṅgya iti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149496 (0.050):
vivakṣitānyaparavācyo 'pi dhvanirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / saṃlakṣyakramavyaṅgyaśceti dvividhaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092957 (0.051):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*36 // / vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092750 (0.052):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*17 // / prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092881 (0.054):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*29 // / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093012 (0.055):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*41// / prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092891 (0.056):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*30// / prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092760 (0.059):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*18 // / prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
vākyagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*46 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093090 (0.0):
racanāgatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*49 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093102 (0.0):
racanāgatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*49 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092452 (5.960):
evaṃ saṃlakṣyakramavyaṅgyadhvanerekacatvāriṃśadbhedāḥ / / asaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093931 (5.960):
bhujastambhajambhamāṇādbhutāyudha ityatrārthaśaktimūlatā // / asaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318798 (0.005):
arthaśaktimūlo rasādidhvaniḥ / / saṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ śabdārthobhayaśaktimūlo
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092646 (0.031):
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṅkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*6 // / vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*7 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092656 (0.031):
vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*7 // / vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*8 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893874 (0.040):
vivakṣitānyaparavācyo 'pi dhvanirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / saṃlakṣyakramavyaṅgyaśceti dvividhaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092601 (0.040):
padagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*1 // / vākyagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*2 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092635 (0.045):
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*5 // / padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṅkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*6 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490447 (0.046):
śrutipathamityādāvasaṃlakṣyakramarasādivyaṅgyaniṣṭhaṃ vyañjakatvamuktaṃ"
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093082 (0.046):
padaikadeśagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*48 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092617 (0.047):
padagatātyantatiraskṛtāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*3 // / vākyagatātyantatiraskṛtāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*4 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490480 (0.060):
tadevaṃ vācakaśaktyāśrayavyaṅgyabhūtālaṅakāraikaniyate vācyaśaktyāśraye / cāsaṃlakṣyakramarasādivyaṅgyaniṣṭhe vyañjakatve vācyasya vivakṣitatvameva
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092700 (0.060):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*12 // / vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092442 (0.060):
ubhayaśaktimūlo vākyagatatvenaikavidha eva / / evaṃ saṃlakṣyakramavyaṅgyadhvanerekacatvāriṃśadbhedāḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092625 (0.061):
vākyagatātyantatiraskṛtāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*4 // / padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*5 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092608 (0.062):
vākyagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*2 // / padagatātyantatiraskṛtāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*3 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092663 (0.063):
vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*8 // / padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*9
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092858 (0.064):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 // / vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
padagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*47 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318798 (0.0):
lakṣaṇāmūlaḥ śabdaśaktimūlo vastudhvaniḥ,asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / arthaśaktimūlo rasādidhvaniḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093101 (0.0):
padaikadeśagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*48 // / racanāgatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*49 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092452 (0.005):
asaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093931 (0.005):
bhujastambhajambhamāṇādbhutāyudha ityatrārthaśaktimūlatā // / asaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893874 (0.037):
vivakṣitānyaparavācyo 'pi dhvanirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / saṃlakṣyakramavyaṅgyaśceti dvividhaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092633 (0.045):
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*5 // / padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṅkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*6 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739220 (0.050):
ityavivakṣitavācyasya, asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ saṃlakṣyakramavyaṅgya iti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149496 (0.050):
vivakṣitānyaparavācyo 'pi dhvanirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / saṃlakṣyakramavyaṅgyaśceti dvividhaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092663 (0.051):
vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*8 // / padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*9
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490446 (0.064):
śrutipathamityādāvasaṃlakṣyakramarasādivyaṅgyaniṣṭhaṃ vyañjakatvamuktaṃ"
padaikadeśagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*48 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318798 (0.0):
lakṣaṇāmūlaḥ śabdaśaktimūlo vastudhvaniḥ,asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / arthaśaktimūlo rasādidhvaniḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093053 (0.0):
prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092452 (0.005):
asaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093931 (0.005):
bhujastambhajambhamāṇādbhutāyudha ityatrārthaśaktimūlatā // / asaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893874 (0.037):
vivakṣitānyaparavācyo 'pi dhvanirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / saṃlakṣyakramavyaṅgyaśceti dvividhaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093061 (0.046):
vākyagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*46 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739220 (0.050):
ityavivakṣitavācyasya, asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ saṃlakṣyakramavyaṅgya iti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149496 (0.050):
vivakṣitānyaparavācyo 'pi dhvanirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / saṃlakṣyakramavyaṅgyaśceti dvividhaḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490446 (0.064):
śrutipathamityādāvasaṃlakṣyakramarasādivyaṅgyaniṣṭhaṃ vyañjakatvamuktaṃ"
racanāgatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*49 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318798 (0.0):
lakṣaṇāmūlaḥ śabdaśaktimūlo vastudhvaniḥ,asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / arthaśaktimūlo rasādidhvaniḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093053 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*44 // / prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093070 (0.0):
vākyagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*46 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092452 (0.005):
asaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093931 (0.005):
bhujastambhajambhamāṇādbhutāyudha ityatrārthaśaktimūlatā // / asaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893874 (0.037):
vivakṣitānyaparavācyo 'pi dhvanirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / saṃlakṣyakramavyaṅgyaśceti dvividhaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739220 (0.050):
ityavivakṣitavācyasya, asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ saṃlakṣyakramavyaṅgya iti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149496 (0.050):
vivakṣitānyaparavācyo 'pi dhvanirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / saṃlakṣyakramavyaṅgyaśceti dvividhaḥ /
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490446 (0.064):
śrutipathamityādāvasaṃlakṣyakramarasādivyaṅgyaniṣṭhaṃ vyañjakatvamuktaṃ"
varṇagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*50 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318798 (0.0):
lakṣaṇāmūlaḥ śabdaśaktimūlo vastudhvaniḥ,asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / arthaśaktimūlo rasādidhvaniḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093053 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*44 // / prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093072 (0.0):
prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 // / vākyagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*46 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092453 (0.005):
asaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093931 (0.005):
bhujastambhajambhamāṇādbhutāyudha ityatrārthaśaktimūlatā // / asaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893874 (0.037):
vivakṣitānyaparavācyo 'pi dhvanirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / saṃlakṣyakramavyaṅgyaśceti dvividhaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092646 (0.042):
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṅkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*6 // / vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*7 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092656 (0.046):
vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*7 // / vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*8 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092601 (0.046):
padagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*1 // / vākyagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*2 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739220 (0.050):
ityavivakṣitavācyasya, asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ saṃlakṣyakramavyaṅgya iti
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149496 (0.050):
vivakṣitānyaparavācyo 'pi dhvanirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / saṃlakṣyakramavyaṅgyaśceti dvividhaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092860 (0.063):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 // / vākyagatakraviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092663 (0.064):
vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*8 // / padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*9
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490446 (0.064):
śrutipathamityādāvasaṃlakṣyakramarasādivyaṅgyaniṣṭhaṃ vyañjakatvamuktaṃ"
vākyagatobhayaśaktimūlo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*51 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092438 (0.031):
traividhye ṣaṭtriṃśatprakāro 'rthaśaktimūlo 'nuraṇanadhvaniḥ / / ubhayaśaktimūlo vākyagatatvenaikavidha eva /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092647 (0.034):
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṅkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*6 // / vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*7 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092657 (0.034):
vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*7 // / vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*8 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092601 (0.044):
padagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*1 // / vākyagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*2 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318804 (0.049):
saṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ śabdārthobhayaśaktimūlo
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388734 (0.053):
ityarthaśaktimalo 'laṅkāradhvaniḥ / / ubhayaśaktimūlo yathā / 'jaṇahiaavidāraṇae dhārāsalilallulie ṇa ramai tahā /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093055 (0.054):
prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 // / vākyagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*46 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092626 (0.057):
vākyagatātyantatiraskṛtāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*4 // / padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*5 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092636 (0.057):
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*5 // / padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṅkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*6 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6242587 (0.060):
nacātraśabdaśaktimūlo dhvaniḥ, naca rūpakam upadeṣṭṛtvādīnāṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092698 (0.061):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*12 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092955 (0.061):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*36 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092999 (0.061):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*40 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093043 (0.061):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*44 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092738 (0.062):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*16 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092778 (0.062):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*20 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092822 (0.062):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*24 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092856 (0.062):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*27 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092911 (0.062):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ // / ViPrud_2.43*32//
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093021 (0.064):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ // / ViPrud_2.43*42//
tatra diṅmātramudāhriyate / / [II.5.7arthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092598 (0.0):
padagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*1 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092607 (0.0):
vākyagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*2 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093151 (0.028):
yūyamityarthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyatā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149256 (0.030):
itthamavivakṣitavācyadhvanerarthāntarasaṃkramitavācyatvātyantatiraskṛtavācyatvena
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16700810 (0.047):
dhvaniḥ dṛṣṭirittayarthāntarasaṅkramitavācyadhvaniḥ / / nāvivakṣitamatyantamiti /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614958 (0.049):
itthama vivakṣitavācyasyārthāntarasaṃkramita vācyo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893770 (0.049):
sāmānyaviśeṣabhāvābhāvānnārthāntarasaṃkramitavācyatvam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16701202 (0.050):
bhakteḥ svarūpaṃ ityatra virodhālaṅkāreṇārthāntarasaṃkramitavācyasya / dhvaniprabhedasya saṅkīrṇatvam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9457643 (0.050):
ity atra virodhālaṅkāreṇārthāntara-saṃkramita-vācyasya dhvani-prabhedasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24083048 (0.052):
sāmānyaviśeṣabhāvābhāvānnārthāntarasaṃkramitavācyatvam /
arthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092597 (0.0):
padagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*1 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092607 (0.0):
padagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*1 // / vākyagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*2 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093150 (0.028):
yūyamityarthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyatā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149256 (0.030):
itthamavivakṣitavācyadhvanerarthāntarasaṃkramitavācyatvātyantatiraskṛtavācyatvena
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614958 (0.049):
svasaṃyogino svārthaṃ parityajya na saṃbhavatītyatyanta tiraskṛtavācyatā / / itthama vivakṣitavācyasyārthāntarasaṃkramita vācyo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893770 (0.049):
sāmānyaviśeṣabhāvābhāvānnārthāntarasaṃkramitavācyatvam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16700810 (0.050):
dhvaniḥ dṛṣṭirittayarthāntarasaṅkramitavācyadhvaniḥ / / nāvivakṣitamatyantamiti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16701202 (0.050):
bhakteḥ svarūpaṃ ityatra virodhālaṅkāreṇārthāntarasaṃkramitavācyasya / dhvaniprabhedasya saṅkīrṇatvam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9457643 (0.050):
ity atra virodhālaṅkāreṇārthāntara-saṃkramita-vācyasya dhvani-prabhedasya
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24083048 (0.052):
sāmānyaviśeṣabhāvābhāvānnārthāntarasaṃkramitavācyatvam /
mūrdhāno yūyamāsmākāḥ kimityaunnatyamicchatha / / iti pratāparudrasya praṇatāḥ pratipārthivāḥ // ViPrud_2.44 //
Chandogya-Upanisad (Chandogyopanisad) (chupsb_u.htm.txt) 3316271 (0.044):
ChUpBh_1,6.8 tasyodgīthatvaṃ devasyā'dityādīnāmiva / vivakṣitatvādāha tasyarkca sāma ca geṣṇau pṛthivyādyuktalakṣaṇe parvaṇī /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18094190 (0.046):
anyathāsya manastādṛkprasādaṃ kaluṣāyate // ViPrud_2.66 // / atra pratāparudrasya pādasevā yadi tyajyate tadānīṃ nagareṣu vāso durlabha
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089320 (0.049):
ratnākaramekhalāṃ tvayi sadā saktaṃ vidhāsye nṛpam // ViPrud_1.40 // / atra pratāparudrasya kṣoṇyāṃ viśeṣānurāgo vyajyate, yena vadhvā sthirā
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25360143 (0.061):
vaktropādīyamānāvaruṇaikahānīvadvivakṣitasāhityau śabdārtho yanniyamyete
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093445 (0.064):
kauñcakṣmābhṛd bhavati mahato vismayānniścalāṅgaḥ // ViPrud_2.50 // / atra pratāparudrasya kīrttiḥ sthāvarāṇāyapi vismayakāriṇīti vastu vyajyate
atra āsmākā iti sarvadainyabhūmayo vayamīdṛśānāmasmākaṃ saṃbandhino
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18102997 (0.054):
madhyasthatāsya lokasya cireṇānvarthatāṃ gatā // ViPrud_3.5.17 // / rājā (savinayaṃ) svayambhūcha devavarānukūlānāṃ bhavadāśīrvādānāṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18115273 (0.056):
sṛṣṭavān kākatīśānaṃ nirvyājatyāgavaibhavam // ViPrud_8.84 // / atrākalpavṛkṣatvāditi jātyabhāvasya hetutvam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18094275 (0.064):
jāṃ bahu maṇṇai soaṃ ṇaraṇāho guṇavisesaṇṇo // ViPrud_2.68 //
yūyamityarthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyatā /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092596 (0.019):
padagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*1 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092605 (0.019):
vākyagatārthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*2 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093122 (0.028):
tatra diṅmātramudāhriyate / / [II.5.7arthāntarasaṃkramitāvivakṣitavācyadhvaniḥ]
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893770 (0.035):
sāmānyaviśeṣabhāvābhāvānnārthāntarasaṃkramitavācyatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149259 (0.044):
itthamavivakṣitavācyadhvanerarthāntarasaṃkramitavācyatvātyantatiraskṛtavācyatvena
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092345 (0.051):
avivakṣitavācyasyārthāntarasaṃkramitātyantatiraskṛtavācyatayā dvividhasya
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614958 (0.052):
svasaṃyogino svārthaṃ parityajya na saṃbhavatītyatyanta tiraskṛtavācyatā / / itthama vivakṣitavācyasyārthāntarasaṃkramita vācyo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6221881 (0.054):
tātparyyasyaiva prātipadikārthasyāpi bheda iti darśayati atra hīti / / tathā ca arthāntarasaṃkramitavācyalakṣaṇāviṣaya evāyaṃ na lāṭānuprāsa
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9223320 (0.054):
tathā ca arthāntarasaṃkramitavācyalakṣaṇāviṣaya evāyaṃ na lāṭānuprāsa
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739213 (0.060):
tadbhedā yathā arthāntarasaṃkramitavācyaḥ, atyantatiraskṛtavācya / ityavivakṣitavācyasya, asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ saṃlakṣyakramavyaṅgya iti
[II.5.8atyantatiraskṛtavātyadhvaniḥ] / atyantatiraskṛtavācyo dhvaniryathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16657928 (0.033):
ityanena cātyantatiraskṛtavācyo dhvaniḥ prakāśitaḥ / / eṣāṃ ca subādīnāmekaikaśaḥ samuditānāṃ ca vyañjakatvaṃ mahākavīnāṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16701450 (0.044):
lakṣyasya pratibhārūpārthasya parāmarśe 'tyantatiraskṛtavācyo / dhvanirvetyarthaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894792 (0.050):
tadevamayaṃ vākyagato 'parthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ / / atyantatiraskṛtavācyaḥ padagato yathā niḥśvāsāndha " ityādi /"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24087281 (0.050):
tadevamayaṃ vākyagato 'parthāntarasaṃkramitavācyo dhvaniḥ / / atyantatiraskṛtavācyaḥ padagato yathā---niḥśvāsāndha-" ityādi /"
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783542 (0.056):
grahaṇam/ dvitīyaś ca dvivīdhaḥ/ arthāntarasaṃkramitavācyo / 'tyantatiraskṛtavācyaś ca/ evaṃ pañcātmake dhvanau paramaramaṇīyatayā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16658102 (0.063):
anusvānetyādikārikā yathā vyākhyātā, tathā prakṛte yojayata so 'pītyādi / so 'pi prakāraḥ atyantatiraskṛvācyo dhvaniḥ /
viśadimaviliptaviyato dhavalimaparipūritākhilāśāntāḥ /
viharanti yaśaḥ pūrā gaurāḥ śrīkākatīndrasya // ViPrud_2.45 //
atra viśadimaviliptaviyata ityatyantatiraskṛtavācyatvam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893740 (0.032):
mukhyārthasyātyantatiraskṛtatvādatyantatiraskṛtavācyatvam / / niṛśvāsāndha ivādarśaścandramā na prakāśate /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14218061 (0.052):
vṛttau 'tathāvidhābhyām' iti / / arthāntarasaṅkramitātyantatiraskṛtābhāyāmityarthaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614953 (0.053):
svasaṃyogino svārthaṃ parityajya na saṃbhavatītyatyanta tiraskṛtavācyatā / / itthama vivakṣitavācyasyārthāntarasaṃkramita vācyo
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092620 (0.054):
vākyagatātyantatiraskṛtāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*4 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14219559 (0.059):
prakṛtodāraṇe andhapadavācyasyātyantatiraskṛtatvaṃ viśadayitumanyatra
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9149259 (0.063):
itthamavivakṣitavācyadhvanerarthāntarasaṃkramitavācyatvātyantatiraskṛtavācyatvena
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092350 (0.063):
avivakṣitavācyasyārthāntarasaṃkramitātyantatiraskṛtavācyatayā dvividhasya / vākyapadagatatvena dvaividhye cāturvidhyam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092612 (0.063):
padagatātyantatiraskṛtāvivakṣitavācyadhvaniḥ // ViPrud_2.43*3 //
anenaiva krameṇa vākyagatatvenāpyudāhāryam / / [II.5.9vastunāvastudhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092351 (0.062):
avivakṣitavācyasyārthāntarasaṃkramitātyantatiraskṛtavācyatayā dvividhasya / vākyapadagatatvena dvaividhye cāturvidhyam /
athārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092671 (0.030):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*9
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092708 (0.030):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092748 (0.030):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092789 (0.030):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092833 (0.030):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092878 (0.030):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092922 (0.030):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092966 (0.030):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093010 (0.030):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093575 (0.030):
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā / vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092855 (0.045):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6260358 (0.047):
(vi, ba) nanu panthia" ityādau yaḥ śabdaśaktimūlo / vastudhvaniruktastatra upabhogakṣamatve sati yatsthityanumitirūpaṃ"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 915680 (0.048):
haṃsādyarthābhidhāne niyamanādduryodhanādirūpor'thaḥ śabdaśaktimūlo / vastudhvaniḥ / / iha ca prakṛtaprabandhābhidheyasya dvitīyārthasya sūcyatayaiva
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093020 (0.049):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318785 (0.051):
lakṣaṇāmūlaḥ śabdaśaktimūlo vastudhvaniḥ,asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631995 (0.055):
ataḥ prakṛtena saha sūcanīyasya sūcanasambandhācca śabdaśaktimūlo / vastudhvanireva / / itthaṃ sarvatra nāṭakādau jñeyam /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318803 (0.056):
saṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ śabdārthobhayaśaktimūlo / vastudhvaniralaṅkāradhvaniśceti /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8720703 (0.060):
nanvatrārthaśaktimūlo dhvanirevāstu; tatrāpi kiṃ na lakṣaṇetyata āha na
abdānṛtūn vinā māsān śuklapakṣān vinā tithīn /
rātrīrvināpi kāṅkṣanti kākatīyaripustriyaḥ // ViPrud_2.46 //
atra ṛtuprabhṛtīnāṃ kāmoddīpakatvāt tadabhāvo ripustrībhirākāṅkṣyata iti
pratīyate / / tena tāsāṃ priyaviyogarūpaṃ vastu vyajyate /
anena pratāparudrasya sarve śatravo nihatā iti vācyādatiśayaḥ /
tathā priyavirahavidhurāḥ śatrustriyaḥ katipayavatsarān jīvitāśayā
prathamamṛtūnāmabhāvaṃ vāñchanti / / anantaraṃ tānapi gamayitumaśaktāḥ katipayamāseṣu prāṇān dhārayitumudyuktā
jyotsnāvatāṃ pakṣāṇāṃ vināśaṃ vāñchanti / / anantaraṃ māsanapyapanetumapārayantyaḥ katipayatithiṣu jīvitāśayā
rātrīṇāmasṛṣṭimabhilaṣantīti bahuvastu vastunā vyajyate /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071339 (0.061):
atra niḥśvāsaiḥ prāptaiśvaryā vāyavaḥ kiṃ kiṃ na kurvantīti vastunā vastu / vyajyate / / sahi viraiūṇa māṇassa majjha dhīrattaṇeṇa āsāsam /
[II.5.10vastunālaṅakāradhvaniḥ] / vastunālaṅakāradhvaniryathā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071339 (0.051):
atra niḥśvāsaiḥ prāptaiśvaryā vāyavaḥ kiṃ kiṃ na kurvantīti vastunā vastu / vyajyate / / sahi viraiūṇa māṇassa majjha dhīrattaṇeṇa āsāsam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093535 (0.054):
atrotprekṣayā'liṅganarūpaṃ vastu vyajyate // / [II.5.15alaṅkāreṇālaṅāradhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093498 (0.063):
[II.5.14alaṅakāreṇavastudhvaniḥ. / alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā / osarai sahīhi samaṃ lajjā vahuāe siḍhilamāṇāe /
dṛṣṭvā kākativīrarudranṛpateḥ kīrttiṃ jagadvyāpinīṃ vastuṃ vāñchati
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18115060 (0.063):
upāttaguṇanimittajātibhāvasvarūpotprekṣā yathā / kīrttiḥ kākativīrarudranṛpateḥ siṃhāsanādhyāsinaḥ
śambhuratra śayituṃ lakṣmīpatiḥ kāṅkṣati /
snātuṃ dhāvati divyatāpasagaṇaḥ saṃvardhituṃ vārdhayaśceṣṭante
savilāsamabhramurapi spraṣṭuṃ śanairīhate // ViPrud_2.47 //
atra harasya kailāsabhrāntiḥ hareḥ kṣīrārṇavabhrāntirityādiḥ
bhrāntimadalaṅkāro byajyate // / alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093498 (0.030):
[II.5.14alaṅakāreṇavastudhvaniḥ. / alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093728 (0.058):
vibhāvanālaṃkāro vyajyate // / [II.5.18alaṅāreṇavastudhvaniḥ] / alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093686 (0.060):
[II.5.17alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniḥ] / alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniryathā / uvaha haḷā vahuāe taha ārūḍho vi ṇibhbharo māṇo /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093536 (0.060):
atrotprekṣayā'liṅganarūpaṃ vastu vyajyate // / [II.5.15alaṅkāreṇālaṅāradhvaniḥ] / alaṃkāreṇālaṅkāradhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093357 (0.061):
atrālambata iti nidarśanālaṅkāreṇa sakalaripukṣayaḥ kṣaṇāt kṛta iti vastu / vyajyate // / [II.5.12alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniḥ] / alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniryathā
[II.5.11alaṅkāreṇavastudhvaniḥ] / pratāparudrasya raṇe kṛpāṇaḥ sadyaḥ samudyadrudhirāruṇaśrīḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093729 (0.0):
vibhāvanālaṃkāro vyajyate // / [II.5.18alaṅāreṇavastudhvaniḥ] / alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093497 (0.031):
[II.5.14alaṅakāreṇavastudhvaniḥ. / alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093634 (0.041):
dhārayitumaśaktā, adhunaiva tvayā samāgantavyamiti vastu vyajyate // / [II.5.16vastuvālaṅkāradhvaniḥ] / vastunālaṅkāradhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093455 (0.049):
atra pratāparudrasya kīrttiḥ sthāvarāṇāyapi vismayakāriṇīti vastu vyajyate / [II.5.13vastunālaṅkāradhvaniḥ] / vastunālaṃkāradhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093357 (0.056):
atrālambata iti nidarśanālaṅkāreṇa sakalaripukṣayaḥ kṣaṇāt kṛta iti vastu / vyajyate // / [II.5.12alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniḥ] / alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniryathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388521 (0.060):
atrāsūyāyāḥ praśama iti bhāvapraśamadhvaniḥ / / vastudhvaniralaṅkāradhvaniśceti /
ālambate roṣakaṣāyitasya kālīkaṭākṣasya vijṛmbhitāni // ViPrud_2.48 //
atrālambata iti nidarśanālaṅkāreṇa sakalaripukṣayaḥ kṣaṇāt kṛta iti vastu
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13365371 (0.040):
atropamālaṅkāreṇa sakalaripubalakṣayaḥ kṣaṇāt kariṣyate iti vastu /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071115 (0.063):
atropamālaṃkāreṇa sakalaripubalakṣayaḥ kṣaṇāt kariṣyate, iti vastu /
vyajyate // / [II.5.12alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniḥ] / alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093686 (0.0):
atra pratāparudrayaśaḥ pratāpayoḥ somārkasādṛśyapratīterupamā vyajyate / / [II.5.17alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniḥ] / alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093728 (0.027):
vibhāvanālaṃkāro vyajyate // / [II.5.18alaṅāreṇavastudhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093455 (0.029):
atra pratāparudrasya kīrttiḥ sthāvarāṇāyapi vismayakāriṇīti vastu vyajyate / [II.5.13vastunālaṅkāradhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093634 (0.029):
dhārayitumaśaktā, adhunaiva tvayā samāgantavyamiti vastu vyajyate // / [II.5.16vastuvālaṅkāradhvaniḥ] / vastunālaṅkāradhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093494 (0.038):
kaṇṭakidrumāḥ śatruvadhūkeśān karṣantīvetyutprekṣā vyajyate / / [II.5.14alaṅakāreṇavastudhvaniḥ.
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093326 (0.056):
bhrāntimadalaṅkāro byajyate // / alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā / [II.5.11alaṅkāreṇavastudhvaniḥ]
kākatīyavibhoḥ kīrttipuṇḍarīke vijṛmbhite / / dhatte madhukarakrīḍāṃ tamālaśyāmalaṃ nabhaḥ // ViPrud_2.49 //
atra kīrttipuṇḍarīke nabho bhramarakrīḍāṃ dhatta iti
nidarśanālaṃkāreṇāśrayāśrayiṇoranānuguṇyarūpo 'dhikālaṃkāro vyajyate /
āśrayasya kīrttipuṇḍarīkasya vaipulyaṃ amarasādṛśyapratipādanenālpatvaṃ ca
nabhasaḥ pratīyate / / eṣu svataḥ siddhārthaśaktimūlatvam /
atha kaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093574 (0.019):
kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092788 (0.027):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092797 (0.027):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092832 (0.027):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092841 (0.027):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092877 (0.027):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092886 (0.027):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092697 (0.032):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092954 (0.032):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092998 (0.032):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093042 (0.032):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṅkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092808 (0.036):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092821 (0.036):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092897 (0.036):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092910 (0.036):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093020 (0.041):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092737 (0.044):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092777 (0.044):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092670 (0.044):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*9
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092707 (0.044):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13
śrāvaṃ śrāvaṃ khuraliviharatkārttikeyeṣujātac
chidracchadmaśravaṇapadavīcāriṇīṃ cāraṇaudhaiḥ /
śaśvadgītāṃ bhuvanamahitāṃ kākatīndrasya kīrttiṃ
kauñcakṣmābhṛd bhavati mahato vismayānniścalāṅgaḥ // ViPrud_2.50 //
atra pratāparudrasya kīrttiḥ sthāvarāṇāyapi vismayakāriṇīti vastu vyajyate
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089320 (0.048):
ratnākaramekhalāṃ tvayi sadā saktaṃ vidhāsye nṛpam // ViPrud_1.40 // / atra pratāparudrasya kṣoṇyāṃ viśeṣānurāgo vyajyate, yena vadhvā sthirā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18094190 (0.057):
anyathāsya manastādṛkprasādaṃ kaluṣāyate // ViPrud_2.66 // / atra pratāparudrasya pādasevā yadi tyajyate tadānīṃ nagareṣu vāso durlabha
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093134 (0.064):
iti pratāparudrasya praṇatāḥ pratipārthivāḥ // ViPrud_2.44 // / atra āsmākā iti sarvadainyabhūmayo vayamīdṛśānāmasmākaṃ saṃbandhino
[II.5.13vastunālaṅkāradhvaniḥ] / vastunālaṃkāradhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093635 (0.0):
dhārayitumaśaktā, adhunaiva tvayā samāgantavyamiti vastu vyajyate // / [II.5.16vastuvālaṅkāradhvaniḥ] / vastunālaṅkāradhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093728 (0.019):
vibhāvanālaṃkāro vyajyate // / [II.5.18alaṅāreṇavastudhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093359 (0.029):
atrālambata iti nidarśanālaṅkāreṇa sakalaripukṣayaḥ kṣaṇāt kṛta iti vastu / vyajyate // / [II.5.12alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093326 (0.049):
alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā / [II.5.11alaṅkāreṇavastudhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093686 (0.051):
atra pratāparudrayaśaḥ pratāpayoḥ somārkasādṛśyapratīterupamā vyajyate / / [II.5.17alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniḥ] / alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093494 (0.055):
kaṇṭakidrumāḥ śatruvadhūkeśān karṣantīvetyutprekṣā vyajyate / / [II.5.14alaṅakāreṇavastudhvaniḥ.
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318807 (0.060):
vastudhvaniralaṅkāradhvaniśceti / / tatra rasādidhvaniralaṅkāramañjaryāṃ darśitaḥ, kāvyasya
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093537 (0.061):
atrotprekṣayā'liṅganarūpaṃ vastu vyajyate // / [II.5.15alaṅkāreṇālaṅāradhvaniḥ] / alaṃkāreṇālaṅkāradhvaniryathā
vīrarudrabhaṭān dṛṣṭvā jayalakṣmīvṛtān raṇe /
karṣantyarivadhūkeśān kānane kaṇṭakidrumāḥ // ViPrud_2.51 //
atra jayalakṣmīsamāliṅgitān vīrarudrabhaṭān dṛṣṭvā samadanā iva
kaṇṭakidrumāḥ śatruvadhūkeśān karṣantīvetyutprekṣā vyajyate /
[II.5.14alaṅakāreṇavastudhvaniḥ. / alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093326 (0.030):
bhrāntimadalaṅkāro byajyate // / alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā / [II.5.11alaṅkāreṇavastudhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093729 (0.031):
vibhāvanālaṃkāro vyajyate // / [II.5.18alaṅāreṇavastudhvaniḥ] / alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093357 (0.038):
atrālambata iti nidarśanālaṅkāreṇa sakalaripukṣayaḥ kṣaṇāt kṛta iti vastu / vyajyate // / [II.5.12alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniḥ]
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8717559 (0.048):
sa eva rasadhvanireva / / evakāreṇa vastvādidhvanervyavacchedaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093453 (0.055):
atra pratāparudrasya kīrttiḥ sthāvarāṇāyapi vismayakāriṇīti vastu vyajyate / [II.5.13vastunālaṅkāradhvaniḥ] / vastunālaṃkāradhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093633 (0.055):
dhārayitumaśaktā, adhunaiva tvayā samāgantavyamiti vastu vyajyate // / [II.5.16vastuvālaṅkāradhvaniḥ] / vastunālaṅkāradhvaniryathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8734909 (0.056):
apahnutidīpakayoḥ punarvācyasya locanam yāddaśo 'laṅkāratvena / vivakṣitastāddaśe dhvanirnāntarbhavati, na tāddagasmābhirdhvaniruktaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093794 (0.059):
pradhānatvena sa jñeyaḥ śabdaśaktyudbhavo dvidhā // / [II.5.19 alaṅkāradhvaniḥ] / tatrālaṃṅkāradhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093537 (0.059):
[II.5.15alaṅkāreṇālaṅāradhvaniḥ] / alaṃkāreṇālaṅkāradhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093275 (0.063):
rātrīṇāmasṛṣṭimabhilaṣantīti bahuvastu vastunā vyajyate / / [II.5.10vastunālaṅakāradhvaniḥ]
osarai sahīhi samaṃ lajjā vahuāe siḍhilamāṇāe /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16702271 (0.060):
atra hi samāsoktisaṃsṛṣṭena virodhālaṅkāreṇa / saṃkīrṇasyālakṣyakamavyaṅgyasya dhvaneḥ prakāśanam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4245334 (0.061):
aththā kivaṇadharanththā sathnāpaththāsvavantīva // / alaṅkāreṇa vyaṅgyena vācyopaskāre navatvaṃ yathā mamaiva--
appaggahaṇabhayeṇa vva savihagae maṇohare daie // ViPrud_2.52 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106771 (0.021):
saha maha maṇo vilaggai ruddaṇarendammi kīsa kuviāo /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143106 (0.032):
suviaḍḍhajaṇāpūridasiṅgaajalapahāramukkasikkāramaṇoharaṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13365544 (0.032):
{gāḍhāliṅgaṇarahasujja ammi da i e lahu samosara i / / māṇaṃsiṇīṇa māṇo pīlaṇabhī a vva hi a āhiṃ //66//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071263 (0.032):
gāḍhāliṅgaṇarahasujjuammi daie lahuṃ samosarai / / māṇaṃsiṇīṇa māṇo pīlaṇabhīa vva hiaāhiṃ // 66 //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352609 (0.036):
lajjijjai jeṇa maṇo mailijjai ṇiakulakkamo jeṇa /
(apasarati sakhībhiḥ samaṃ lajjā vadhvāḥ śithilamānāyāḥ /
ātmagrahaṇabhayeneva savidhagate manohare dayite) //
atrotprekṣayā'liṅganarūpaṃ vastu vyajyate //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13366620 (0.055):
pa osetyādipadadyotyaṃ vastu vyajyate // / {sahi ṇavaṇihuvaṇasamarammi aṅkavālīsahī e ṇiviḍā e /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24224357 (0.060):
śaśaviṣāṇādervastutvaprasaṅgāt | vastu tadavānupacaritasvarūpam, / atastadeva valakṣaṇam || 14 || / nanu vikalpaviṣayo 'pyarthaḥ paramārthasanneva | idameva paramārthasattvaṃ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071340 (0.060):
atra niḥśvāsaiḥ prāptaiśvaryā vāyavaḥ kiṃ kiṃ na kurvantīti vastunā vastu / vyajyate / / sahi viraiūṇa māṇassa majjha dhīrattaṇeṇa āsāsam /
Mammata: Sabdavyaparavicara (msabdvvu.htm.txt) 4516608 (0.062):
saṅketabhedena lakṣaṇā sā kathaṃ viśiṣṭaṃ gocarīkuryāt | vyajyate tv / asaṅketita eva | kiṃca lakṣaṇāyā gocaro lakṣyo na prayojanam |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16685338 (0.064):
vivakṣāviṣayatvaṃ hi tasyārthasya śabdairliṅgitayā pratīyate na tu / svarūpam /
[II.5.15alaṅkāreṇālaṅāradhvaniḥ] / alaṃkāreṇālaṅkāradhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093687 (0.048):
[II.5.17alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniḥ] / alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniryathā / uvaha haḷā vahuāe taha ārūḍho vi ṇibhbharo māṇo /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093275 (0.054):
rātrīṇāmasṛṣṭimabhilaṣantīti bahuvastu vastunā vyajyate / / [II.5.10vastunālaṅakāradhvaniḥ]
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318809 (0.055):
vastudhvaniralaṅkāradhvaniśceti / / tatra rasādidhvaniralaṅkāramañjaryāṃ darśitaḥ, kāvyasya
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093726 (0.057):
vibhāvanālaṃkāro vyajyate // / [II.5.18alaṅāreṇavastudhvaniḥ] / alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093795 (0.058):
pradhānatvena sa jñeyaḥ śabdaśaktyudbhavo dvidhā // / [II.5.19 alaṅkāradhvaniḥ] / tatrālaṃṅkāradhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093498 (0.059):
[II.5.14alaṅakāreṇavastudhvaniḥ. / alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā / osarai sahīhi samaṃ lajjā vahuāe siḍhilamāṇāe /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093325 (0.060):
bhrāntimadalaṅkāro byajyate // / alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā / [II.5.11alaṅkāreṇavastudhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093455 (0.061):
atra pratāparudrasya kīrttiḥ sthāvarāṇāyapi vismayakāriṇīti vastu vyajyate / [II.5.13vastunālaṅkāradhvaniḥ] / vastunālaṃkāradhvaniryathā
abhayaṃ yācamānānāṃ kākatīyendravidviṣām / / rakṣāṃ nāṅgīkarotīva vanaṃ śākhāgrakampanaiḥ // ViPrud_2.53 //
atra nāṅgīkarotīvetyutprekṣayā pratāparudraśatrūṇāṃ rakṣaṇaṃ kartuṃ
vanamapi bibhetīvetyutprekṣā vyajyate / / kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092670 (0.0):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*9
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092707 (0.0):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092747 (0.0):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092788 (0.0):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092832 (0.0):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092877 (0.0):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092921 (0.0):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092965 (0.0):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093009 (0.0):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092799 (0.008):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092843 (0.008):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092888 (0.008):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṃkāradhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093412 (0.019):
atha kaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastudhvaniryathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16644323 (0.019):
atra kavinibaddhavaktṛprauḍhoktiśarīrārthaśaktyudbhave
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894475 (0.019):
atra kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhena kāmaśarāṇāṃ koṭisaṃkhyatvaprāptyo
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 894514 (0.019):
atra kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhenotprekṣālaṅkāreṇa
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9458619 (0.023):
artha-śakty-udbhavānuraṇana-rūpa-vyaṅgyasya / kavi-nibaddha-vaktṛ-prauḍhokti-mātra-niṣpanna-śarīratvena navatvam / yathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9616197 (0.026):
vidhivihitamanāryāṇāṃ kvicidaṃśe daurbalyaṃ viśvamabhirakṣatīti vastu / / kavinibaddhavaktṛprauḍhoktiniṣpādito 'laṅkāreṇālaṅkāro yathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093020 (0.026):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunālaṅkāradhvaniḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9151723 (0.028):
māninī pratīyamuktirityabhiprāyeṇa / kavinibaddhavaktṛprauḍhoktisiddhamudāharaṇamidam /
vastudhvaniryathā / ajaha taha va hodu ajjā ṇaraṇāha karehi rakkhaṇaṃ sasiṇo /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093195 (0.034):
[II.5.9vastunāvastudhvaniḥ] / athārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniryathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631871 (0.051):
itthaṃ ca sati prakṛte 'pi sūcakatvasambandhāt śabdaśaktimūlo / vastudhvaniravaseyaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092671 (0.056):
padagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*9
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092708 (0.056):
vākyagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*13
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092748 (0.056):
prabandhagatasvataḥ siddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092789 (0.056):
padagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092833 (0.056):
vākyagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092878 (0.056):
prabandhagatakaviprauḍhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092922 (0.056):
padagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092966 (0.056):
vākyagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093010 (0.056):
prabandhagatakavinibaddhoktisiddhārthaśaktimūlo vastunā vastudhvaniḥ //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6260357 (0.063):
(vi, ba) nanu panthia" ityādau yaḥ śabdaśaktimūlo / vastudhvaniruktastatra upabhogakṣamatve sati yatsthityanumitirūpaṃ"
jaṃ tāe kaḍakhukkā āṇattā taṃ masīkāduṃ // ViPrud_2.54 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9407134 (0.007):
'aṅge pulaaṃ aharaṃ savepiaṃ jaṃpiaṃ sasikkāraṃ / / savvaṃ sisireṇa kaaṃ jaṃ kāavvaṃ piaameṇa' //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23088954 (0.008):
udāharaṇam-- kā visamā devvagaī kiṃ laddhaṃ jaṃ jaṇo guṇaggāhī / / kiṃ sokhkhaṃ sukalattaṃ kiṃ dukkhaṃ jaṃ khalo loo // 529 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14148016 (0.013):
{Pkt_182}mahārāa ambāe evvaṃ saṃdisissaṃ / jo so / baahiḍimbakimmīrajaḍāsurajarāsaṃdhavijaamallo de majjhamaputto so mama
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7600886 (0.015):
mama muddhattaṇaṃ, jaṃ goindassa paḍimaṃ jebba goindaṃ maṇṇemi |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101152 (0.020):
sukaaparipāeṇa abbhupagaamahārajjāhiseo juvarāo saṃjāo / / evvaṃ vi eāiṇiṃ maṃ mahūsavāuliaṃ mottūṇa kahiṃ ṭhidā /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14134055 (0.033):
puvvadihāvahūmuhamaṇḍalakuṅkumavisesaa saalabhuaṇekkaraaṇappadība jaṃ / ettha sibiṇaadaṃsaṇe kiṃ bi accāhidaṃ taṃ bhaavado paṇāmeṇa sabhāduassa
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145958 (0.038):
(2.97) Sāgarikā | sahi | tumaṃ jevva suṇa jāe ālekkhaviṇṇāṇaṃ vaṇṇīadi |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.040):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143792 (0.040):
lahuṃ gaccha | edaṃ pi savvaṃ pūovaaraṇaṃ kañcaṇamālāe hatthe samappehi | / (1.59) Sāgarikā | jaṃ bhaṭṭiṇī āṇavedi | tathā kṛtvā kati cit padāni
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144052 (0.042):
vāridā bhavia pekkhāmi | vilokya | kadhaṃ | paccakkho jjevva bhaavaṃ / kusumāuho pūaṃ paḍicchadi | tā ahaṃ pi imehiṃ kusumehiṃ idhaṭṭhidā jevva
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15146035 (0.042):
(2.101) Susaṃgatā | sahi | tumaṃ jevva ekkā salāhaṇīā jāe bhaṭṭā evvaṃ
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139913 (0.043):
lūṇakeduvaṃso raho dīsai tā ahaṃ takkemi avassaṃ ediṇā mahārāadujjohaṇassa / vissāmuddeseṇa hodavvaṃ / jāva ṇirūbemi /*upagamya dṛṣṭvā niśvasya ca**
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14157558 (0.043):
candrāvalī - māhavi, ṇūṇaṃ diṭṭhahmi jaṃ vidabbhaṃgabhutti bāharīadi |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210314 (0.044):
vidūṣakaḥ - (saroṣam |) dāsīe sude tumaṃ vi ṇa desi suviduṃ | jadappahudi / piavaasseṇa Āraṇṇiā diṭṭhā tadappahudi teṇa saha mae rattiṃdivaṃ ṇiddā ṇa
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447944 (0.044):
sotthi-vāaṇa-velā adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23206643 (0.044):
adikkamadi | tā jāva ahaṃ tuvariaṃ dīhiāe ṇhāia devīe saāsaṃ gamissaṃ |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101292 (0.044):
irisasahāvā evva tumaṃ / / tā ṇikkāraṇakoviṇiṃ hodiṃ amuvaṭṭiuṃ ahaṃ ṇa pajjattār /
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14131602 (0.044):
{Pkt_16}tado paḍiṇiuttamāṇā bhāṇumadīe diṭṭhā / / SktCh_16: tataḥ pratinivartamānā bhānumatyā dṛṣṭā /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149014 (0.045):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101319 (0.045):
vakkasīladullalie ! lūṇakaṇṇāsiaṃ tumaṃ bandhiūṇa kārāgharabhāaṇaṃ karemi
(ayathā tathā vā bhavatvāryā naranātha kuru rakṣaṇaṃ śaśinaḥ /
yattayā kaṭākṣolkā ājñaptā taṃ maṣīkartum) // / atra virahāturā āryā candrikāmasahamānā roṣojjvalitayā kaṭākṣolkayā
candraṃ maṣīkaroti sa rakṣaṇīya ityanena vastunā itaḥ paraṃ sā jīvitaṃ
dhārayitumaśaktā, adhunaiva tvayā samāgantavyamiti vastu vyajyate //
[II.5.16vastuvālaṅkāradhvaniḥ] / vastunālaṅkāradhvaniryathā / kastvaṃ śubhrākhilāṅgaścarasi, nanu yaśo vīrarudrasya vartte ko 'yaṃ te
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093456 (0.0):
atra pratāparudrasya kīrttiḥ sthāvarāṇāyapi vismayakāriṇīti vastu vyajyate / [II.5.13vastunālaṅkāradhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093728 (0.019):
vibhāvanālaṃkāro vyajyate // / [II.5.18alaṅāreṇavastudhvaniḥ] / alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093359 (0.029):
atrālambata iti nidarśanālaṅkāreṇa sakalaripukṣayaḥ kṣaṇāt kṛta iti vastu / vyajyate // / [II.5.12alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093326 (0.041):
alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā / [II.5.11alaṅkāreṇavastudhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093845 (0.048):
niśācandrapratīterupamā vyajyate // / [II.5.20vastudhvaniḥ] / vastudhvaniryathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388521 (0.049):
atrāsūyāyāḥ praśama iti bhāvapraśamadhvaniḥ / / vastudhvaniralaṅkāradhvaniśceti /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093494 (0.055):
kaṇṭakidrumāḥ śatruvadhūkeśān karṣantīvetyutprekṣā vyajyate / / [II.5.14alaṅakāreṇavastudhvaniḥ.
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093685 (0.061):
[II.5.17alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniḥ] / alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniryathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318807 (0.062):
vastudhvaniralaṅkāradhvaniśceti / / tatra rasādidhvaniralaṅkāramañjaryāṃ darśitaḥ, kāvyasya
divyadehaḥ sphurati parisare, matsuhṛt tatpratāpaḥ /
pracchādyālaṃ sphuradbhiḥ kumudasarasijaiḥ khyāpitaṃ vaḥ svarūpaṃ
somākārai svāgataṃ vāmavadhigirirahaṃ kalpito nistamaskaḥ // ViPrud_2.55
atra pratāparudrayaśaḥ pratāpayoḥ somārkasādṛśyapratīterupamā vyajyate /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18116952 (0.051):
trayaḥ pumāṃsaḥ prathame smayante svasevakān saṃbhramato vilokya // / ViPrud_8.136 // / atra pratāparudrakīrttyāṃ jagatsu vijṛmbhitāyāṃ kailāsaprabhṛtīnāṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18117916 (0.062):
āruhya tenojjvalaratnabhājā rājāpi lakṣmīmadhikāṃ bibharti // ViPrud_8.164 / atra pratāparudrabhadrāsanayoranyonyālaṃkāryatvam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093843 (0.064):
niśācandrapratīterupamā vyajyate // / [II.5.20vastudhvaniḥ]
[II.5.17alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniḥ] / alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093360 (0.0):
atrālambata iti nidarśanālaṅkāreṇa sakalaripukṣayaḥ kṣaṇāt kṛta iti vastu / vyajyate // / [II.5.12alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniḥ] / alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093845 (0.027):
niśācandrapratīterupamā vyajyate // / [II.5.20vastudhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093538 (0.048):
[II.5.15alaṅkāreṇālaṅāradhvaniḥ] / alaṃkāreṇālaṅkāradhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093455 (0.051):
atra pratāparudrasya kīrttiḥ sthāvarāṇāyapi vismayakāriṇīti vastu vyajyate / [II.5.13vastunālaṅkāradhvaniḥ] / vastunālaṃkāradhvaniryathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318809 (0.056):
vastudhvaniralaṅkāradhvaniśceti / / tatra rasādidhvaniralaṅkāramañjaryāṃ darśitaḥ, kāvyasya
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093324 (0.060):
bhrāntimadalaṅkāro byajyate // / alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā / [II.5.11alaṅkāreṇavastudhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093634 (0.061):
[II.5.16vastuvālaṅkāradhvaniḥ] / vastunālaṅkāradhvaniryathā / kastvaṃ śubhrākhilāṅgaścarasi, nanu yaśo vīrarudrasya vartte ko 'yaṃ te
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093726 (0.062):
vibhāvanālaṃkāro vyajyate // / [II.5.18alaṅāreṇavastudhvaniḥ] / alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8724634 (0.064):
saṃkṣepeṇa suvacaḥ, tathā nālaṅkāradhvaniḥ, alaṅkārāṇāṃ bhūyastvāt /
uvaha haḷā vahuāe taha ārūḍho vi ṇibhbharo māṇo /
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355938 (0.047):
dhīrā jāṇa pamāṇaṃ jimiavve taha vi jaṃpiavve a /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106642 (0.049):
jaha jaha hasai miacchī jovvaṇalacchīe sikhkhiā mahuraṃ / / taha taha kusumesusarā viasaṃti piassa āsā a // ViPrud_4.108 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106846 (0.049):
taha ṇiuṇo taha mahuro taha suhao taha a sommasabbhāo /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15148210 (0.053):
paṇamaha calaṇe indassa indaālammi laddhaṇāmassa | / taha ajjasambarassa vimāāsupaḍiṭṭhiajasassa || 70 || (4.7)
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355910 (0.061):
acalā calanti palae majjāaṃ sāarā vilaṅghanti / / karuā vi taha vikāle paḍivaṇṇa sādha siḍhilenti // Suk_23.35 (=165) //
ṇivaisamāamalaṃbhamasaṃjāabhao vva osarai // ViPrud_2.56 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104484 (0.016):
maaṇasarukkiṇaṇāo via ṭṭhiā ṇiccaḷaṃgīo // ViPrud_4.21 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18117346 (0.018):
ruddaṇariṃda ! kahaṃ sā rattā vi a paṃḍurā jāā // ViPrud_8.146 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098730 (0.022):
khoṇīe hodu vāso bāhummi paāvaruddassa // ViPrud_3.2.5 // / ajaha haricaṃdassa bhue jaha rahuṇāhassa bāhuphalaammi /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18097224 (0.022):
vilasaṃtakuvalaasirī rāassa pasāhaṇaṃ kuṇai // ViPrud_3.1.16 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105807 (0.022):
maraṇaṃ maraṇārthastu prayatnaḥ parikīrtitaḥ // ViPrud_4.76 // / piavirahaṃ asahaṃtī vahuā ṇiajīviaṃ uvekkhaṃtī /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104738 (0.023):
tatra cintāśruniḥ śvāsadīnatāḥ saṃbhavanti ca // ViPrud_4.32 // / sahi kappūreṇa kiaṃ kiṃ katthūrīe malaajo ṭhāu /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106889 (0.024):
maaṇo vi puṃkhiasaro ṇiddā vi ṇivo vi ṇovei // ViPrud_4.117 // / (agamitaṃ kathaṃ kathamapi dinaṃ candrātapaduḥ sahā niśā dīrghā /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104746 (0.024):
guṇasisiraṃ jasasurahiṃ āṇehiapaāvaruddaṃ a // ViPrud_4.33 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105716 (0.026):
jassa (khu) karappassādo aṃgāi miaṃkaraaṇaṃti // ViPrud_4.72 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18119542 (0.026):
parisāsaā vi ṇa ppasai vaṇiāe kīrisī siṭṭī // ViPrud_8.209 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105046 (0.026):
iṣṭānabhigamāt dhyānaṃ cintā śūnyatvatāpakṛt // ViPrud_4.44 // / asaṇṇihiaṃ vi guruaṇaṃ ṇa a pekhkhai pucchiā vi ṇaāḷavai /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13365544 (0.027):
{gāḍhāliṅgaṇarahasujja ammi da i e lahu samosara i / / māṇaṃsiṇīṇa māṇo pīlaṇabhī a vva hi a āhiṃ //66//}
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23071263 (0.027):
gāḍhāliṅgaṇarahasujjuammi daie lahuṃ samosarai / / māṇaṃsiṇīṇa māṇo pīlaṇabhīa vva hiaāhiṃ // 66 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090233 (0.027):
acumbitārthasaṃpattirarthasphuraṇamiṣyate // ViPrud_1.73 // / khagge jujjñavijimbhie rivumahīṇāhaṃjaliṃ biṃbiaṃ pekkhaṃto
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092255 (0.027):
siṭṭhīe rivujīviāi vihiṇo jattassa pīḍhaṃbuaṃ // ViPrud_2.41 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104630 (0.027):
aṃgāi pāṃḍurāiṃ ehṇiṃ jāāi sāmāe // ViPrud_4.28 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105448 (0.027):
ruddaṇareṃdāgamaṇe vilaṃbiaṃ sahai kiccheṇa // ViPrud_4.61 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104898 (0.027):
madirādikṛto mohaharṣavyatikaro madaḥ // ViPrud_4.38 // / aabhaṇai a asaṃgaatthaṃ hasai amaṃdaṃ a rāabhariacchī /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105816 (0.027):
sevvai johṇaṃ dakhkhiṇapavaṇassa taṇuṃ samappei // ViPrud_4.77 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107073 (0.027):
karaṇāi bāhirāiṃ visaṃti abbhaṃtaraṃ vi suṇṇāe // ViPrud_4.123 //
(paśyata halā vadhvāstathā rūḍho 'pi nirbharo mānaḥ /
nṛpatisamāgamasaṃbhramasaṃjātabhaya ivāpasarati) //
atrotprekṣayā priyaprārthanāṃ vinaiva māninīmanaḥ prasannamiti
vibhāvanālaṃkāro vyajyate // / [II.5.18alaṅāreṇavastudhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093454 (0.019):
atra pratāparudrasya kīrttiḥ sthāvarāṇāyapi vismayakāriṇīti vastu vyajyate / [II.5.13vastunālaṅkāradhvaniḥ] / vastunālaṃkāradhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093633 (0.019):
dhārayitumaśaktā, adhunaiva tvayā samāgantavyamiti vastu vyajyate // / [II.5.16vastuvālaṅkāradhvaniḥ] / vastunālaṅkāradhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093358 (0.027):
atrālambata iti nidarśanālaṅkāreṇa sakalaripukṣayaḥ kṣaṇāt kṛta iti vastu / vyajyate // / [II.5.12alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093326 (0.033):
bhrāntimadalaṅkāro byajyate // / alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā / [II.5.11alaṅkāreṇavastudhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093497 (0.038):
kaṇṭakidrumāḥ śatruvadhūkeśān karṣantīvetyutprekṣā vyajyate / / [II.5.14alaṅakāreṇavastudhvaniḥ.
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093536 (0.057):
atrotprekṣayā'liṅganarūpaṃ vastu vyajyate // / [II.5.15alaṅkāreṇālaṅāradhvaniḥ] / alaṃkāreṇālaṅkāradhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093684 (0.062):
atra pratāparudrayaśaḥ pratāpayoḥ somārkasādṛśyapratīterupamā vyajyate / / [II.5.17alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniḥ] / alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniryathā
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23073694 (0.064):
vastumātreṇa yatrālaṃkāro vyajyate na tatra guṇībhūtavyaṅgyatvam /
alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā / aprāpya sevāvasaraṃ nātha kāntāvṛtasya te /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093327 (0.0):
bhrāntimadalaṅkāro byajyate // / alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā / [II.5.11alaṅkāreṇavastudhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093497 (0.031):
[II.5.14alaṅakāreṇavastudhvaniḥ. / alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093634 (0.041):
dhārayitumaśaktā, adhunaiva tvayā samāgantavyamiti vastu vyajyate // / [II.5.16vastuvālaṅkāradhvaniḥ] / vastunālaṅkāradhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093455 (0.049):
atra pratāparudrasya kīrttiḥ sthāvarāṇāyapi vismayakāriṇīti vastu vyajyate / [II.5.13vastunālaṅkāradhvaniḥ] / vastunālaṃkāradhvaniryathā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093357 (0.056):
atrālambata iti nidarśanālaṅkāreṇa sakalaripukṣayaḥ kṣaṇāt kṛta iti vastu / vyajyate // / [II.5.12alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniḥ] / alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniryathā
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388521 (0.060):
atrāsūyāyāḥ praśama iti bhāvapraśamadhvaniḥ / / vastudhvaniralaṅkāradhvaniśceti /
tvatkīrttiṃ sevamāneva śyāmā sarvāṅgapāṇḍurā // ViPrud_2.57 //
atra sevamānevetyutprekṣayā sarvathā svīkāryatvādirūpaṃ vastu vyajyate //
evaṃ prabandhādigatatvena yathāsaṃbhavamudāharaṇāni draṣṭavyāni ;
vistarabhayādiha noktāni // / atha śabdaśaktimūladhvaniḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18094572 (0.026):
athaiteṣāmudāharaṇāni vistarabhayādiha noktāni //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6260358 (0.031):
(vi, ba) nanu panthia" ityādau yaḥ śabdaśaktimūlo / vastudhvaniruktastatra upabhogakṣamatve sati yatsthityanumitirūpaṃ"
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 915679 (0.032):
haṃsādyarthābhidhāne niyamanādduryodhanādirūpor'thaḥ śabdaśaktimūlo / vastudhvaniḥ / / iha ca prakṛtaprabandhābhidheyasya dvitīyārthasya sūcyatayaiva
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9446229 (0.036):
arthāntaranyāsa-dhvaniḥ śabda-śakti-mūlānuraṇana-rūpa-vyaṅgyo
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14244900 (0.036):
arthāntaranyāsadhvaniḥ śabdaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgyo
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13364986 (0.036):
śabdārthobhayaśaktyutthastridhā sa kathito dhvaniḥ / / śabdaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgyaḥ, arthaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgyaḥ,
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070797 (0.036):
śabdārthobhayaśaktyutthastridhā sa kathito dhvaniḥ / / śabdaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgyaḥṣa arthaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgayaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318786 (0.043):
lakṣaṇāmūlaḥ śabdaśaktimūlo vastudhvaniḥ,asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388526 (0.043):
vastudhvaniralaṅkāradhvaniśceti / / tatraśabdaśaktimūlo vastudhvaniryathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6242587 (0.044):
nacātraśabdaśaktimūlo dhvaniḥ, naca rūpakam upadeṣṭṛtvādīnāṃ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24317989 (0.047):
viniyojakatvamiti kaustubhe draṣṭavyānīti tānyapīha vistarabhayāt
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631995 (0.049):
ataḥ prakṛtena saha sūcanīyasya sūcanasambandhācca śabdaśaktimūlo / vastudhvanireva /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631870 (0.053):
itthaṃ ca sati prakṛte 'pi sūcakatvasambandhāt śabdaśaktimūlo / vastudhvaniravaseyaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093888 (0.053):
[II.5.21ubhayaśaktimūladhvaniḥ] / ubhayaśaktimūladhvaniryathā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14241031 (0.056):
śabdārthebhayaśaktimūladhvaniprakāretyarthaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14236830 (0.057):
bhaṭṭodbhaṭena, tatpunarapi śabdaśaktimūlo dhvanirniravakāśa
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490723 (0.058):
pravartitor'thaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgyo dhvanirityuktaṃ, na tu
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9388653 (0.060):
śabdaśaktimūlo 'laṅkāradhvaniryathā / 'unnataḥ prollasaddhāraḥ kālāgurumalīyasaḥ /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9244025 (0.062):
nacātraśabdaśaktimūlo dhvaniḥ, naca rūpakam upadeṣṭṛtvādīnāṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9444879 (0.062):
bhaṭṭodbhaṭena, tat punar api śabda-śakti-mūlo dhvanir niravakāśa ity
sa ca vastvalaṃkāragatatvena dvividhaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092855 (0.051):
vākyagatakaviprauḍhotkisiddhārthaśaktimūlo 'laṃkāreṇa vastudhvaniḥ //
tathā coktam / alaṅkāro 'tha vastveva śabdādyatrāvabhāsate /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631854 (0.0):
dvidhā nyāyata uktaḥ alaṅkāro 'tha vastveva śabdādyatrāvabhāsate /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13365009 (0.033):
ubhayaśaktimūlānuraṇanarūpavyaṅgyaśceti trividhaḥ //37// / alaṅkāro 'tha vastveva śabdādyatrāvabhāsate // MKpr K_38 //
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542133 (0.033):
śabdārthobhayaśaktyutthastridhā sa kathito dhvaniḥ / / alaṅkāro 'tha vastveva śabdādyatrāvabhāsate // MKpr-K_38 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070819 (0.040):
alaṃkāro 'tha vastveva śabdādyatrāvabhāsate //38// / (sū- 53) / pradhānatvena sa jñeyaḥ śabdaśaktyudbha vo dvidhā /
pradhānatvena sa jñeyaḥ śabdaśaktyudbhavo dvidhā //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13365015 (0.0):
alaṅkāro 'tha vastveva śabdādyatrāvabhāsate // MKpr K_38 // / pradhānatvena sa jñeyaḥ śabdaśaktyudbhavo dvidhā /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9631859 (0.0):
dvidhā nyāyata uktaḥ alaṅkāro 'tha vastveva śabdādyatrāvabhāsate / / pradhānatvena sa jñeyaḥ śabdaśaktyudbhavo dvidhā //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23070823 (5.960):
alaṃkāro 'tha vastveva śabdādyatrāvabhāsate //38// / (sū- 53) / pradhānatvena sa jñeyaḥ śabdaśaktyudbha vo dvidhā /
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542143 (0.007):
alaṅkāro 'tha vastveva śabdādyatrāvabhāsate // MKpr-K_38 // / pradhānatvena sa jñeyaḥ śabdaśaktyudbhavo dvidhā /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13615045 (0.048):
vastv alaṅkāra-rūpatvāc chabda-śakty-udbhavo dvidhā /
[II.5.19 alaṅkāradhvaniḥ] / tatrālaṃṅkāradhvaniryathā / eso saccaṃ rāo sāmā khu tumaṃ samāamo doṇṇaṃ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16693139 (0.040):
āma asaio orama paivvae ṇa tueṃ maliṇiaṃ sīlam / / kiṃ uṇa jaṇassa jāa vva cāndilaṃ taṃ ṇa kāmemo //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14135863 (0.046):
{Pkt_89}ale luhilappiā puvvaśaṃciaṃ jāṇāśi jevva tumaṃ / ṇavaśaṃciaṃ śiṇu
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142662 (0.046):
(1.4) Naṭī | sodvegam | ajja | ṇiccinto dāṇiṃ si tumaṃ | tā kīsa ṇa / ṇaccasi | mama uṇa mandabhāiṇīe ekkā jjevva duhidā | sā vi tae kahiṃ pi
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14146391 (0.047):
{Pkt_166}mahārāa kiṃṇimittaṃ uṇa ṇāhabhīmaseṇeṇa so durāāro bhaṇido /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149407 (0.049):
(4.167) Vidūṣakaḥ | ratnāvalīṃ dṛṣṭvā svagatam | paḍhamaṃ jevva mae / bhaṇidaṃ | ṇa kkhu īdiso sāmaṇṇajaṇassa paricchao bhodi tti |
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 904832 (0.053):
yathā tatraiva sahi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17453418 (0.053):
sā uṇa ṇa āṇādi ajja vi tārisī ṇa Vāsavadatte tti | tuha uṇa edaṃ Āraṇṇiāe
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17449786 (0.054):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa a-saṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa / saṃtappāiṃ ajja vi ṇa me aṅgāiṃ saṃdāvaṃ muñcandi | [kim etenāsaṃbhāvitena
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208422 (0.054):
Āraṇyikā - kiṃ ediṇa asaṃbhāvideṇa | tā ehi | ahiaṃ kkhu saradādaveṇa / saṃtappāiṃ ajja vi ṇa me aṅgāiṃ saṃdāvaṃ muñcandi | [kim etenāsaṃbhāvitena
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145671 (0.056):
(2.75) Vidūṣakaḥ | pārśvato 'valokya | ediṇā khu uṇa ugghāḍidaduvāreṇa tāe
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093537 (0.058):
[II.5.15alaṅkāreṇālaṅāradhvaniḥ] / alaṃkāreṇālaṅkāradhvaniryathā
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19127154 (0.058):
sāmā sāmaṇṇāpaāvaiṇo reha ccia ṇa hoi // VjivC_1.96 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23086364 (0.058):
yathā aṇṇaṃ laḍahattaṇaaṃ aṇṇā via kā vi vattaṇacchāā / / sāmā sāmaṇṇapaāvaiṇo reha ccia ṇa hoī // 450 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093498 (0.059):
[II.5.14alaṅakāreṇavastudhvaniḥ. / alaṅkāreṇa vastudhvaniryathā / osarai sahīhi samaṃ lajjā vahuāe siḍhilamāṇāe /
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23208693 (0.061):
Manoramā - (sasmitam |) sahi rāavaasso kkhu bamhaṇo tumaṃ uddissia mantedi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451940 (0.063):
Kāñcanamālā - (sa-smitam |) bhaṭṭi-dārie uvavisa | ko ettha doso | / sissa-visesā khu tumaṃ | [bhartṛ-dārike upaviśa | ko 'tra doṣaḥ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23210512 (0.063):
Kāñcanamālā - (sasmitam |) bhaṭṭidārie uvavisa | ko ettha doso | / sissavisesā khu tumaṃ | [bhartṛdārike upaviśa | ko 'tra doṣaḥ |
kiṃ uṇa ṇa padosakahā dīsaḥ edaṃ khu accariaṃ // ViPrud_2.58 //
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14146392 (0.010):
{Pkt_166}mahārāa kiṃṇimittaṃ uṇa ṇāhabhīmaseṇeṇa so durāāro bhaṇido /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147047 (0.025):
(3.4) Kāñcanamālā | halā maaṇie | kiṃ tuha ediṇā pucchideṇa paoaṇaṃ | ṇa / tumaṃ imaṃ rahassaṃ rakkhiduṃ pāresi |
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16693139 (0.027):
āma asaio orama paivvae ṇa tueṃ maliṇiaṃ sīlam / / kiṃ uṇa jaṇassa jāa vva cāndilaṃ taṃ ṇa kāmemo //
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17451262 (0.028):
vidūṣakaḥ - jai maṃ ṇa pattiāasi esā Maṇoramā tuha vesaṃ dhāraantī ciṭṭhai
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15142664 (0.028):
(1.4) Naṭī | sodvegam | ajja | ṇiccinto dāṇiṃ si tumaṃ | tā kīsa ṇa / ṇaccasi | mama uṇa mandabhāiṇīe ekkā jjevva duhidā | sā vi tae kahiṃ pi
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17448990 (0.028):
vidūṣakaḥ - bho tume evva puttaliaṃ bhañjia dāṇiṃ rodisi | ṇa maha kkhu
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9450134 (0.029):
daṃsaṇa-mettum bhettehiṃ jehiṃ hiaaṃ tuha ṇa ṇāaṃ //]
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147394 (0.030):
pesida tti pavādaṃ kadua addharatte uvaṭṭhide ṇa jāṇīadi kahiṃ ṇīda tti |
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13947822 (0.031):
surāvāṇavihāṇaṃ ca ṇa diṭṭhaṃ / ahava kahaṃ savvañco edaṃ ṇa pekkhadi /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145560 (0.031):
(2.66) Vidūṣakaḥ | uccair vihasya | ahaha | kiṃ edehiṃ vakkabhaṇidehiṃ | / ujjuaṃ jevva kiṃ ṇa bhaṇāsi jadhā | maṃ aṇāsādaantīe tti | aṇṇadhā ko aṇṇo
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17452964 (0.031):
pia-sahīe Āraṇṇiāe uvari aṇukampaṃ ṇa geṇhai | sā tavassiṇī attaṇo / bandhaṇassa kileseṇa taha ṇa saṃtappadi jaha bhaṭṭiṇo daṃsaṇa-ṇirāsadāe |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydpu.htm.txt) 23211516 (0.031):
piasahīe Āraṇṇiāe uvari aṇukampaṃ ṇa geṇhai | sā tavassiṇī attaṇo / bandhaṇassa kileseṇa taha ṇa saṃtappadi jaha bhaṭṭiṇo daṃsaṇaṇirāsadāe |
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1753286 (0.031):
paphulla kodūhala ttaṇaṃ | parasurāma daṃsaṇeṇa uṇa sasajjha sattaṇaṃ / bhagga dhana ddaṇḍa caṇḍa caritassa purado rāmacaṃdassa | (yujyate
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18100606 (0.031):
sāhu sāhu camūvariṇaṃ vaaṇaṃ / / evvaṃ phaṇiā uṇa kīrisaṃ uvakkaṃdaṃ tehiṃ /
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14158244 (0.031):
rādhikā (mādhavam avalokya, sānandam ātmagatam) bho bhaavaṃ, / āṇanda-pajjaṇṇa, ṇa kkhu rundhīai jalāsāreṇa ukkaṃṭhidā tavassiṇīhi me
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144503 (0.032):
dāva uvālahissaṃ | sāsram | bhaavaṃ kusumāuha | ṇijjidasurāsuro bhavia / itthījaṇaṃ paharanto ṇa lajjasi | savvadhā mama mandabhāiṇīe imiṇā
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14141387 (0.032):
majjhamapaṇḍava maha sarā tuha sarīraṃ ujjhia aṇṇassiṃ ṇa ṇibaḍanti / tti / bhaṇia sarasahassehiṃ paṇḍavasarīraṃ pacchādia siṃhaṇādeṇa gajjiduṃ pautto
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15145982 (0.033):
bahumaṇṇanti tassa de attaṇo uvari ko parihavo jeṇa imāe jjevva ālihidaṃ / attāṇaaṃ ṇa pekkhasi |
Bhattanarayana: Venisamhara (bhveni_u.htm.txt) 14139839 (0.034):
saalapahuvīmaṇḍalekkaṇāho mahārāadujjohaṇo bi aṇṇesīadi / aṇṇesīanto bi ṇa / jāṇīadi kassiṃ uddese vaṭṭai tti /*vicintya niḥśvasya ca**
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147381 (0.039):
ṇimittaṃ rodīadi | kiṃ ṇu sāariāe accāhidaṃ saṃvuttaṃ | / (4.5) Susaṃgatā | edaṃ jevva ṇivedaissaṃ | sā khu tavassiṇī devīe ujjaiṇiṃ
(eṣa satyaṃ rājā śyāmā khalu tvaṃ samāgamo dvayoḥ /
kiṃ punarna pradoṣakathā dṛśyate etatkhalvāścaryam) //
atra prakaraṇena kāntānṛpavācakābhyāṃ śyāmārājaśabdābhyāṃ
niśācandrapratīterupamā vyajyate // / [II.5.20vastudhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093682 (0.027):
atra pratāparudrayaśaḥ pratāpayoḥ somārkasādṛśyapratīterupamā vyajyate / / [II.5.17alaṅkāreṇālaṅkāradhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093633 (0.048):
dhārayitumaśaktā, adhunaiva tvayā samāgantavyamiti vastu vyajyate // / [II.5.16vastuvālaṅkāradhvaniḥ] / vastunālaṅkāradhvaniryathā
vastudhvaniryathā / kāntāravāsasaṃtaptāḥ saṃśṛṇudhvaṃ hitāditaḥ /
kurudhvamadhunā rājapādasevāṃ nareśvarāḥ // ViPrud_2.59 //
atra rājapādasevāmiti śabdaśaktyā prakṛtasya pratāparudrasya pratītiḥ
prakaraṇājjāyate / / anena pratāparudrasya sevā kartavyā kimaraṇyavāsena saṃtaptā iti vastu
vyajyate // / [II.5.21ubhayaśaktimūladhvaniḥ]
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18091273 (0.055):
śabdaśaktimūlatvamityubhayaśaktimūlatvam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092434 (0.058):
traividhye ṣaṭtriṃśatprakāro 'rthaśaktimūlo 'nuraṇanadhvaniḥ / / ubhayaśaktimūlo vākyagatatvenaikavidha eva /
ubhayaśaktimūladhvaniryathā / jiṣṇureṣa bhujastambhajṛmbhamāṇādbhutāyudhaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18091275 (0.029):
śabdaśaktimūlatvamityubhayaśaktimūlatvam /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14241021 (0.036):
śabdaśaktimūlārthaśaktimūladhvanidvayetyarthaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093770 (0.053):
atha śabdaśaktimūladhvaniḥ / / sa ca vastvalaṃkāragatatvena dvividhaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092434 (0.059):
traividhye ṣaṭtriṃśatprakāro 'rthaśaktimūlo 'nuraṇanadhvaniḥ / / ubhayaśaktimūlo vākyagatatvenaikavidha eva /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093107 (0.064):
vākyagatobhayaśaktimūlo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*51 //
muñcantu kṣmābhṛtaḥ sarve nijapakṣavijṛmbhitam // ViPrud_2.60 //
atra kṣmābhṛto nijapakṣavijṛmbhitaṃ muñcantu, jiṣṇureṣa ityatra
śabdaśaktimūlatā / / bhujastambhajambhamāṇādbhutāyudha ityatrārthaśaktimūlatā //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092631 (0.037):
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*5 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092651 (0.037):
vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*7 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092640 (0.038):
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṅkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*6 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092660 (0.038):
vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*8 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13367931 (0.052):
atra kenāpyatretyarthaśaktimūlānuraṇanarūpasya / {tasyāpyatra} iti yuktaḥ
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23073096 (0.052):
(1) atra kenāpyatretyarthaśaktimūlānuraṇanarūpasya /
asaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092453 (5.960):
evaṃ saṃlakṣyakramavyaṅgyadhvanerekacatvāriṃśadbhedāḥ / / asaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093061 (5.960):
prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318798 (0.005):
lakṣaṇāmūlaḥ śabdaśaktimūlo vastudhvaniḥ,asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093051 (0.005):
prabandhagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*45 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093070 (0.005):
padagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*47 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093081 (0.005):
padaikadeśagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*48 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093090 (0.005):
racanāgatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*49 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093099 (0.005):
varṇagatāsaṃlakṣyakramavyaṅgyo rasādidhvaniḥ // ViPrud_2.43*50 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490447 (0.032):
śrutipathamityādāvasaṃlakṣyakramarasādivyaṅgyaniṣṭhaṃ vyañjakatvamuktaṃ"
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092631 (0.040):
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*5 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092651 (0.040):
vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramavastudhvaniḥ // ViPrud_2.43*7 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 893875 (0.040):
vivakṣitānyaparavācyo 'pi dhvanirasaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / saṃlakṣyakramavyaṅgyaśceti dvividhaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14249283 (0.040):
atyantatiraskṛtavācyo 'rthāntarasaṅkramitavācyo 'lakṣyakramavyaṅgyaḥ / śabdaśaktimūlānuraṇanarūpaśceti catvāra ityarthaḥ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092641 (0.041):
padagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṅkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*6 //
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490480 (0.050):
tadevaṃ vācakaśaktyāśrayavyaṅgyabhūtālaṅakāraikaniyate vācyaśaktyāśraye / cāsaṃlakṣyakramarasādivyaṅgyaniṣṭhe vyañjakatve vācyasya vivakṣitatvameva
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092661 (0.051):
vākyagataśabdaśaktimūlasaṃlakṣyakramālaṃkāradhvaniḥ // ViPrud_2.43*8 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8739220 (0.054):
ityavivakṣitavācyasya, asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ saṃlakṣyakramavyaṅgya iti
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9614992 (0.054):
tasmādvivakṣitānyaparavācyo 'pi asaṃlakṣyakramavyaṅgyaḥ / saṃlakṣyakramavyaṅgyaśceti dvividhaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16688250 (0.064):
anantarantu tasyā guṇībhāva evetyāha tathāpītyādi / / rasadhvanau śṛṅgārādidhvanau /
tathā coktaṃ śṛṅgāratilake / rasabhāvatadābhāsabhāvaśāntyādirakramaḥ /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783526 (0.0):
ityalakṣyakramopalakṣaṇād / rasabhāvatadābhāsabhāvaśāntibhāvodayabhāvasaṃdhibhāvaśabalatvānāṃ
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndau.htm.txt) 27444815 (0.0):
rasabhāvatadābhāsa- $ bhāvaśāntinibandhanāḥ &
Jayadeva (alias Piyusavarsa): Candraloka (jaycndpu.htm.txt) 26924817 (0.0):
rasabhāvatadābhāsa-bhāvaśāntinibandhanāḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13363351 (0.0):
rasabhāvatadābhāvabhāvaśāntyādirakramaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069280 (0.0):
rasabhāvatadābhāsabhāvaśāntyādirakramaḥ /
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23541966 (0.0):
rasabhāvatadābhāvabhāvaśāntyādirakramaḥ / / bhinno rasādyalaṅkārādalaṅkāryatayā sthitaḥ // MKpr-K_26 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14220274 (0.027):
paunaruktyamāśaṅkate rataccetyādi / / rasa bhāva tad ābhāsa tat praśānty ādir akramaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442841 (0.027):
rasa-bhāva-tad-ābhāsa-tat-praśānty-ādir akramaḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14220289 (0.043):
rasabhāvatadābhāsatatpraśāntyādirakramaḥ /
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (Sutras only!) (ruyalscu.htm.txt) 9615087 (0.050):
tatra yadā rasabhāvarasābhāsa bhāvābhāsabhāvodayabhāvaśānti
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8743879 (0.054):
tadbhedaśabdena ca rasabhāvatadābhāsatatpraśamabhedāstadavāntarabhedāśca,
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14224891 (0.054):
rasabhāvatadābhāsatatpraśamalakṣaṇaṃ mukhyamarthamanuvartamānā yatra
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14231405 (0.054):
ye ca svagatāstasyāṅgino 'rthasya rasabhāvatadābhāsatatpraśamalakṣaṇā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4242901 (0.056):
bahuvistāro 'yaṃ rasabhāvatadābhāsatatpraśamanalakṣaṇo mārgo yathāsvaṃ
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107849 (0.056):
etad alaṅkārasarvasve prapañcenoktam / rasabhāvatadābhāsatatpraśamananibandhane rasavatpreyaūrjasvisamāhitāni /"
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16648517 (0.061):
pratipādyā vyaṅgyā ye rasabhāvatadābhāsatatpraśamāstadāśritānāṃ mukhyatayā
Udbhata: Kavyalamkarasarasamgraha, with Induraja's Laghuvrtti commentary. (udkass_u.htm.txt) 3490148 (0.064):
abhivyañjakatvasyokteṣvalaṅkāreṣvantarbhāvādavyāptyabhāvaḥ / / rasabhāvatadābhāsatatpraśamānāṃ tu
bhinno rasādyalaṃkārādalaṃkāryatayā sthitaḥ //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13363352 (0.0):
rasabhāvatadābhāvabhāvaśāntyādirakramaḥ / / bhinno rasādyalaṅkārādalaṅkāryatayā sthitaḥ // MKpr K_26 //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069286 (0.0):
rasabhāvatadābhāsabhāvaśāntyādirakramaḥ / / bhinno rasādyalaṃkārādalaṃkāryatayā sthitaḥ // 26 //
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23541967 (0.0):
rasabhāvatadābhāvabhāvaśāntyādirakramaḥ / / bhinno rasādyalaṅkārādalaṅkāryatayā sthitaḥ // MKpr-K_26 //
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28785850 (0.024):
na hi guṇībhūtasya ratyāde rasadhvanivyapadeśahetutvaṃ yuktam/ bhinno / rasādyalaṃkārād alaṃkāryatayā sthitaḥ" iti siddhāntāt/"
rasabhāvodāharaṇaṃ tatsvarūpanirūpaṇaprapañce rasaprakaraṇe bhaviṣyati //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23069284 (0.050):
bhinno rasādyalaṃkārādalaṃkāryatayā sthitaḥ // 26 // / ādighaṇādbhāvodayabhāvasaṃdhibhāvaśabalatvāni /
guṇībhūtavyaṅgyam aṣṭavidhaṃ nirūpyate / / guṇībhūtavyaṅgyaṃ madhyamaṃ kāvyamaṣṭavidham /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 895544 (0.054):
atha guṇībhūtavyaṅgyam / aparaṃ tu guṇībhūtavyaṅgyaṃ vācyādanuttame vyaṅgye /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa04cu.htm.txt) 24090496 (0.054):
atha guṇībhūtavyaṅgyam--- / aparaṃ tu guṇībhūtavyaṅgyaṃ vācyādanuttame vyaṅgye /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9156809 (0.060):
vyaṅgyasyaiva ca guṇībhūtatve guṇībhūtavyaṅgyaṃ bhavati /
tathā coktaṃ kāvyaprakāśe / agūḍhamaparasyāṅgaṃ vācyasiddhyaṅgamasphuṭam /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13367801 (0.0):
agūḍhamaparasyāṅgaṃ vācyasiddhyaṅgamasphuṭam /
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26696433 (0.019):
agūḍhamaparasyāṅgaṃ vācyasiddhyaṅgamasphuṭam / / sandigdhatulyaprādhānye kāvkākṣipta masundaram // Ckc_3.40 //
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542223 (0.029):
agūḍhamaparasyāṅgaṃ vācyasiddhyaṅgamsphuṭam /
saṃdigdhatulyaprādhānye kākvākṣiptamasundaram //
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13367806 (0.016):
agūḍhamaparasyāṅgaṃ vācyasiddhyaṅgamasphuṭam / / sandigdhatulyaprādhānye kākvākṣiptamasundaram // MKpr K_45 //
Mammata: Kavyaprakasa (Karikavali) (mamkprku.htm.txt) 23542229 (0.016):
agūḍhamaparasyāṅgaṃ vācyasiddhyaṅgamsphuṭam / / sandigdhatulyaprādhānye kākvākṣiptamasundaram // MKpr-K_45 //
Visvesvara Kavicandra: Camatkaracandrika (vcamkc_u.htm.txt) 26696434 (0.020):
agūḍhamaparasyāṅgaṃ vācyasiddhyaṅgamasphuṭam / / sandigdhatulyaprādhānye kāvkākṣipta masundaram // Ckc_3.40 //
[II.5.22 agūḍham] / kāminīkucakalaśavad gūḍhasyaiva camatkārakāritvādagūḍhavyaṅgyaṃ madhyamaṃ
kāvyam / / aunnatyaṃ yadi varṇyate śikhariṇaḥ kradhyanti nīcaiḥ kṛtā gāmbhīryaṃ yadi
kīrttyate jaladhayaḥ kṣubhyanti gādhīkṛtāḥ / / tat tvāṃ varṇayituṃ bibhemi yadi vā jāto 'smyagastyaḥ sthitastvatpārśve
guṇaratnarohaṇagire śrīvīrarudraprabho // ViPrud_2.61 //
atra yadi vā jāto 'smyagastyaḥ sthitaḥ'; ityanena jalanidhiparvatebhyo na
bibhemīti vyaṅgyamagūḍham // / [II.5.23 aparasyāṅgam]
aparasyāṅgaṃ, yatra rasāde rasādiraṅgaṃ tadapi guṇībhūtavyaṅgyameva /
vītavrīḍamapāstamānamudayadvaisvaryamāvirbhavatsvedaṃ nirbharagātravepathu
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18116359 (0.0):
nāyakatvapratītiḥ / sādhāraṇaviśeṣaṇena yathā / vītavrīḍamapāstamānamudayadvaisvaryamāvirbhavat
milanmūrcchaṃ galadbāṣpakam / / saṃjātapralayaṃ ca kākatimahīnātha ! smarodvejitā bhūpāḥ śailaguhāsu yānti
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18116363 (0.0):
svedaṃ nirbharagātravepathu milanmūrcchaṃ galadbāṣpakam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18116373 (0.0):
svedaṃ nirbharagātravepathu milanmūrcchaṃ galadbāṣpakam / / saṃjātapralayaṃ ca kākatimamīnātha ! smarodvejitā
vijanaṃ bhītyā samāliṅgitāḥ // ViPrud_2.62 // / atra śṛṅgārasya bhayarasāṅgatvam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18116378 (0.0):
bhūpāḥ śailaguhāsu yānti vijanaṃ bhītyā samāliṅgitāḥ // ViPrud_8.119 //
[II.5.24 vācyasidhyaṅgam] / vācyasiddhyaṅgaṃ yathā
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6236392 (0.056):
mukhyarūpamāṇasyāparapadārthānvayānupapattirirāsāya rūpyamāṇe vyaṅgya eva; / tatra vācyasiddhyaṅgataiva tasya /
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28783151 (0.061):
haraṇakriyākaraṇatāyāḥ sphuṭaṃ pratipatteḥ/ na ca vyaṅgyasyāpi / vācyasiddhyaṅgatātra saṃbhavatīti tathoktam iti vācyam/ niḥśeṣacyutacandam
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442637 (0.063):
evam avivakṣita-vācya-vivakṣitānya-para-vācyatvena dhvanir dvi-prakāraḥ
karālaḥ kākatīndrasya karavālanavāmbudaḥ /
dhārayā śamayatyugraṃ pratāpajvalanaṃ dviṣām // ViPrud_2.63 //
atra jaladhārā vyaṅgyā / / sā ca karavālanavāmbuda ityasya vācyabhūtasya rūpakasya siddhikṛditi
guṇībhūtavyaṅgyam // / [II.5.25 asphuṭham] / asphuṭaṃ yathā / vīrarudrakṛpāṇasya mahimā ko 'pyanaṅkuśaḥ /
prasūte kīrttigaṅgāṃ yaḥ pītvā dviṣadasṛṅnadīm // ViPrud_2.64 //
atra kṛpāṇasya jahnorādhikyapratipādanād vyatirekaḥ paramasphuṭaḥ
pratīyate // / [II.5.26 saṃdigdhaprādhānyam] / saṃdigdhapradhānyaṃ yathā
kākatikṣmāpaterdṛṣṭiranurāgataraṅgitā /
lagnā kalhāramāleva vadhvāstuṅge kucadvaye // ViPrud_2.65 //
atrāliṅganecchāyāṃ vākyaviśrāntirathavā stanamaṇḍalāloka eveti saṃdehaḥ //
[II.5.27 tulyaprādhānyam] / tulyaprādhānyaṃ yathā / nṛpāḥ pratāparudrasya niṣevadhvaṃ padāmbuje /
anyathāsya manastādṛkprasādaṃ kaluṣāyate // ViPrud_2.66 // / atra pratāparudrasya pādasevā yadi tyajyate tadānīṃ nagareṣu vāso durlabha
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18089320 (0.044):
ratnākaramekhalāṃ tvayi sadā saktaṃ vidhāsye nṛpam // ViPrud_1.40 // / atra pratāparudrasya kṣoṇyāṃ viśeṣānurāgo vyajyate, yena vadhvā sthirā
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093134 (0.046):
iti pratāparudrasya praṇatāḥ pratipārthivāḥ // ViPrud_2.44 // / atra āsmākā iti sarvadainyabhūmayo vayamīdṛśānāmasmākaṃ saṃbandhino
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093445 (0.057):
kauñcakṣmābhṛd bhavati mahato vismayānniścalāṅgaḥ // ViPrud_2.50 // / atra pratāparudrasya kīrttiḥ sthāvarāṇāyapi vismayakāriṇīti vastu vyajyate
iti vyaṅgyārthasya vācyasya ca samaṃ prādhānyam // / [II.5.28 anusaṃdhānam]
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16695663 (0.049):
atra vyaṅgyopaskṛtasya vācyārthasyaiva prādhānyamityato
asundaraṃ yathā / easilāmahilāṇaṃ soūṇa ṇareṃdadassaṇāmoaṃ /
guruaṇaṇiaṃtiāe vahuāe sāmalaṃ vaaṇaṃ // ViPrud_2.67 // / (ekaśilāmahilānāṃ śrutvā narendradarśanāmodam /
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144472 (0.026):
adiṇisaṃsa hiaa | jammado pahudi saha saṃvaḍḍhidaṃ imaṃ jaṇaṃ pariccaia / khaṇamettadaṃsaṇaparicidaṃ jaṇaṃ aṇuacchanto ṇa lajjasi | adha vā ko tuha
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101347 (0.026):
ceṭī (sabhayakampaṃ) a sāmiṇi ! rakkhohi rakkhehi asaraṇaṃ ṇiravarāha / imaṃ jaṇaṃ /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105859 (0.040):
daiaṃ sarahasavaliā āliṅgai vevamāṇaṃgī // ViPrud_4.78 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18117346 (0.048):
ruddaṇariṃda ! kahaṃ sā rattā vi a paṃḍurā jāā // ViPrud_8.146 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104484 (0.052):
maaṇasarukkiṇaṇāo via ṭṭhiā ṇiccaḷaṃgīo // ViPrud_4.21 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104693 (0.056):
ekko muṇai aṇaṃgo atthaṃ bahuāe bhaṇiāṇaṃ // ViPrud_4.31 //
gurujananiyantritāyā vadhvāḥ śyāmalaṃ vadanam) //
atra narendradarśananimittaṃ harṣamutpaśyantyā vadhvā mukhaṃ śyāmalamiti
vācyasyaiva cārutvam / / gurujananiyantritāhaṃ narendraṃ draṣṭuṃ na gatavatyasmi iti
vyaṅgyārthasyācārutvam // / [II.5.28 kāvākṣiptam]
yatra kākvār'thāntaramākṣipyate, tadapi guṇībhūtavyaṅgyameva /
piasahi kahehi ahiā khoṇī lacchī sarassaī majjhā /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106201 (0.016):
aapechchaha sahio esā lacchī raṇṇo paāvaruddassa /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098791 (0.021):
vijjāvahūṇaṃ ahiaṃ daṭhṭhūṇa paimmi paṇaavissaṃbhaṃ / / khoṇī lacchī a kahaṃ vilaṃbiaṃ sahau juvarāe // ViPrud_3.2.7 //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24348801 (0.021):
chijjau sīsaṃ aha hou bandhaṇaṃ caau savvahā lacchī / / paḍivaṇṇapālaṇe supurisāṇaṃ jaṃ hou taṃ hou // Suk_1.11 (=11) //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352580 (0.021):
chijjau sīsuṃ aha hou bandhaṇaṃ caau savvahā lacchī / / paḍivaṇṇapālaṇe supurisāṇa jaṃ hou taṃ hou // Suk_11.7 (=89) //
Rupa Gosvami: Natakacandrika (RNc) (rnatc__u.htm.txt) 14154213 (0.025):
buṭhṭhiāe | (prakāśam) ayye gaggīe bhaṇidaṃ ajja māhabīpupphehiṃ pūido
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15149015 (0.027):
(4.133) Vāsavadattā | kadhaṃ | mama dukkhakāriṇīe vaaṇādo evvaṃ / ajjhavasidaṃ ajjautteṇa | tā ahaṃ pi aṇugamissaṃ |
Harsadeva: Priyadarsika (hpriydau.htm.txt) 17447648 (0.028):
ceṭī - āṇatta mhi devīe Vāsavadattāe | hanje Indīvarie ajja mae / Agatthi-mahesiṇo aggho dādavvo | tā gaccha tumaṃ | sehāliā-kusuma-mālaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 4, (andhvc4u.htm.txt) 4245103 (0.028):
sopāso ajja vi suhaa jeṇāsi volīṇo // // / etadgāthārthādbhāvyamānādyā rasapratītirbhavati, sā tvāṃ spṛṣṭvā svidyati
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104827 (0.028):
ṇa muṇadu aṇṇo tti mae hiae paricao piassa kido / / kiṃ paaḍha mhi jaṇāṇaṃ savvaṃgīṇehiṃ pulaehiṃ // ViPrud_4.36 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106957 (0.029):
dūsei caṃdasiṭṭiṃ ṇiṃdai malaāṇilassa māhappaṃ / / ūsavaparaṃmuhī sā suhaa ! tumaṃ kiṃ ṇu maṃtesi // ViPrud_4.119 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7616485 (0.029):
nāndīmukhī: sahi citte suṇāhi imāe bundāe gadua bhaabadī biṇṇattā hanta"
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15144328 (0.029):
(2.3) Susaṃgatā | halā ṇiuṇie | kahiṃ dāṇiṃ tumaṃ vimhaākhittahiaā via / idhaṭṭhidaṃ maṃ avadhīria ido adikkamasi |
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19144954 (0.030):
candramaūehiṃṇisā ṇalinī kamalehiṃ kusumagucchehiṃ laā / / haṃsehiṃ sāraasohā kavvakahā sajjanehiṃ karai garuri // VjivC_3.83 //
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9445996 (0.030):
canda-maūehiṃ ṇimā ṇalinī kamalehiṃ kusuma-gucchehiṃ laā / / haṃsehiṃ saraa-sohā kavva-kahā sajjanehiṃ kara{i} garuī //
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147121 (0.030):
cittaphalaavuttantasaṅkidāe sāariaṃ rakkhiduṃ mama hatthe samappaantīe jaṃ
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1758454 (0.030):
paridebideṇa | diṭṭhā kkhu mae tattahodīe mālabiāe piasahī baulābaliā |
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15147446 (0.030):
(4.9) Susaṃgatā | kṛtāṇjaliḥ | tāe jjevva aṇuggahaṃ karanto aṅgīkaredu
Mahendravarman I: Mattavilasaprahasana (mmatvipu.htm.txt) 13950123 (0.030):
Devasomā - bhaavaṃ! candasamāgadaṃ via paosaṃ bhaavantaṃ pekkhantīe ajja
Harsadeva: Ratnavalinatika (hdratn_u.htm.txt) 15143419 (0.030):
(1.37) Cetyau | evvaṃ bhaṭṭiṇī viṇṇavedi jadhā | ajja mae maarandujjāṇaṃ / gadua rattāsoasaṃṭhidassa bhaavado kusumāuhassa pūā ṇivvattidavvā | tattha
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18101319 (0.030):
vakkasīladullalie ! lūṇakaṇṇāsiaṃ tumaṃ bandhiūṇa kārāgharabhāaṇaṃ karemi
jāṃ bahu maṇṇai soaṃ ṇaraṇāho guṇavisesaṇṇo // ViPrud_2.68 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104740 (0.008):
tatra cintāśruniḥ śvāsadīnatāḥ saṃbhavanti ca // ViPrud_4.32 // / sahi kappūreṇa kiaṃ kiṃ katthūrīe malaajo ṭhāu /
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5756583 (0.009):
bahuballavakacchuptāṃ |chupa ballavikām iti ||10.65| / calayantīṃ kvacit kāṃcid |vipañcīm añcitāṅgulim |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24359233 (0.009):
kahiṃ pi selupīluphapūriantaaṃ sarasavorabahutintaḍīchaṇṇaaṃ
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9520255 (0.009):
5,2: asajyamāne.iti.vā.avyudasyantyāv.iti.vā.bahu.dhāra1d.udakavatyau/ / 5,2: vanusyatir.hanti.karmā.anavagata.saṃskāro.bhavati/
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6646133 (0.009):
u11.4ab/.uvāca vidhivat prājño viśva^karmā mahā^matiḥ/ / u11.4cd/.vāstūnāṃ guṇadauṣau ca pravakṣyāmy anupūrvaśaḥ//
Samadhirajasutra (transliteration of Gilgit ms.) (srajsgiu.htm.txt) 18536889 (0.010):
2594-2 .. ri | ta .. e .etavāro guṇānuśaṃṣā pratikā .. tatvāḥ || atha
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090233 (0.010):
acumbitārthasaṃpattirarthasphuraṇamiṣyate // ViPrud_1.73 // / khagge jujjñavijimbhie rivumahīṇāhaṃjaliṃ biṃbiaṃ pekkhaṃto
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18092255 (0.010):
siṭṭhīe rivujīviāi vihiṇo jattassa pīḍhaṃbuaṃ // ViPrud_2.41 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104630 (0.010):
aṃgāi pāṃḍurāiṃ ehṇiṃ jāāi sāmāe // ViPrud_4.28 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18098728 (0.010):
khoṇīe hodu vāso bāhummi paāvaruddassa // ViPrud_3.2.5 // / ajaha haricaṃdassa bhue jaha rahuṇāhassa bāhuphalaammi /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105448 (0.010):
ruddaṇareṃdāgamaṇe vilaṃbiaṃ sahai kiccheṇa // ViPrud_4.61 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106317 (0.010):
hatthesu ṇourāiṃ caraṇesu a kuṇai valaāiṃ // ViPrud_4.95 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18104898 (0.010):
madirādikṛto mohaharṣavyatikaro madaḥ // ViPrud_4.38 // / aabhaṇai a asaṃgaatthaṃ hasai amaṃdaṃ a rāabhariacchī /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18105816 (0.010):
sevvai johṇaṃ dakhkhiṇapavaṇassa taṇuṃ samappei // ViPrud_4.77 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107073 (0.010):
karaṇāi bāhirāiṃ visaṃti abbhaṃtaraṃ vi suṇṇāe // ViPrud_4.123 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18106889 (0.011):
maaṇo vi puṃkhiasaro ṇiddā vi ṇivo vi ṇovei // ViPrud_4.117 // / (agamitaṃ kathaṃ kathamapi dinaṃ candrātapaduḥ sahā niśā dīrghā /
Varadaraja: Laghusiddhantakaumudi (= Laghukaumudi) (varlghku.htm.txt) 21239983 (0.012):
āṭo 'ci pare vṛddhirekādeśaḥ / bahuśreyasyai / bahuśreyasyāḥ / / bahuśreyasīnām // / ṅerāmnadyāmnībhyaḥ // VLk_199 = P_7,3.117 //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19592194 (0.012):
01,011.003b@007_0003 tenaiva bahuśokto 'haṃ sarpake tv ātmaṇai (sic) dvija
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 612506 (0.014):
bhakṣayanto 'tha piśitaṃ $ pibanto rudhiraṃ bahu / HV_App.I,31.356 / / [k: D6 T4 G2 ins. :k]
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22098059 (0.014):
bhakṣayanto 'tha piśitaṃ pibanto rudhiraṃ bahu / HV_App.I,31.356 / / [k: D6 T4 G2 ins. :k]
(priyasakhi kathayādhikā kṣoṇī lakṣmīḥ sarasvatī mattaḥ /
yāṃ bahu manyate so 'yaṃ naranātho guṇaviśeṣajñaḥ) //
atra kṣoṇī madadhiketi kākukalpanayādhikā na bhavatīti vastu vyajyate //
citraṃ tu kāvyaṃ śabdārthālaṅkāracitratayā bahuvidham /
tatprapañco 'pyalaṅkāraprakaraṇe vyaktībhaviṣyati // / II.6 //
mahākāvyopakāvyādiprabandhanirūpaṇam // / atha mahākāvyādayaḥ prabandhā nirūpyante /
nagarārṇavaśailartucandrārkodayavarṇanam /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4896930 (0.0):
kalpo 'tininditastasminviśeṣānādaraḥ satāṃ /AP_336.029ab/ / nagarārṇavaśailartu candrārkāśramapādapaiḥ //AP_336.029cd/
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 1 (dkavy1pu.htm.txt) 13359589 (0.0):
caturvargaphalāyattaṃ caturodāttanāyakam // 1.15 // / nagarārṇavaśailartu- candrārkodayavarṇanaiḥ /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13887618 (0.020):
nagarārṇavaśailārtucandrārkodayavarṇanaiḥ &
udyānasalilakrīḍāmadhupānaratotsavāḥ // ViPrud_2.69 //
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4896938 (5.960):
nagarārṇavaśailartu candrārkāśramapādapaiḥ //AP_336.029cd/ / udyānasalilakrīḍāmadhupānaratotsavaiḥ /AP_336.030ab/
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 1 (dkavy1pu.htm.txt) 13359594 (5.960):
nagarārṇavaśailartu- candrārkodayavarṇanaiḥ / / udyānasalilakrīḍā- madhupānaratotsavaiḥ // 1.16 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 1 (dkavy1au.htm.txt) 14216102 (0.021):
nagarā1rṇava-śaila-rtu- $ candrā1rko1daya-varṇanaiḥ & / udyāna-salila-krīḍā- % madhu-pāna-rato1t-savaiḥ // 1.16 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13887622 (0.028):
nagarārṇavaśailārtucandrārkodayavarṇanaiḥ & / udyānasalilakṛīḍāmadhupānaratotsavaiḥ // DKd_1.16 //
vipralambho vivāhaśca kumārodayavarṇanam / / mantradūtaprayāṇājināyakābhyudayā api // ViPrud_2.70 //
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13887635 (0.016):
vipralambhair vivāhaiś ca kumārodayavarṇanaiḥ & / mantradūtaprayāṇājināyakābhyudayair api // DKd_1.17 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 1 (dkavy1pu.htm.txt) 13359605 (0.023):
vipralambhair vivāhaiś ca kumārodayavarṇanaiḥ / / mantradūtaprayāṇāji- nāyakābhyudayair api // 1.17 //
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavau.htm.txt) 15224811 (0.053):
mantradūtaprayāṇāji- $ nāyakābhyudayaiśca yat &
Bhamaha: Kavyalamkara (bhakavpu.htm.txt) 4071150 (0.053):
mantradūtaprayāṇāji- nāyakābhyudayaiśca yat /
etāni yatra varṇyante tanmahākāvyamucyate / / eṣāmaṣṭādaśānāṃ yaiḥ kauścidūnamapīṣyate // ViPrud_2.71 //
tattrividham / / gadyamayaṃ padyamayamubhayamayaṃ ceti // ViPrud_2.72ab //
apādaḥ padasaṃghāto gadyaṃ ; padyaṃ catuṣpadam /
gadyakāvyaṃ kādambaryādi / / padyakāvyaṃ raghuvaṃśādi /
asargabandhamapi yadupakāvyamudīryate // ViPrud_2.72cd //
asargabandhaṃ sūryaśatakādi / / gadyapadyamayaṃ kāvyaṃ campūrityabhidhīyate /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 907639 (0.0):
atha gadyapadyamayāni / gadyapadyamayaṃ kāvyaṃ campūrityabhidhīyate // VisSd_6.336 //
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13619703 (0.0):
anyāpadeśenāśvāsa-mukhe bhāvy-artha-sūcanam / / gadya-padya-mayaṃ kāvyaṃ campūr ity abhidhīyate // VisSd_6.336 //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090598 (0.063):
gadyapadyobhayamayaṃ kāvyaṃ kāvyavido viduḥ // ViPrud_2.1 //
vaktraṃ cāparavaktraṃ ca socchvāsatvaṃ ca bhedakam // ViPrud_2.73 //
DANDIN: KAVYADARSA, Pariccheda 1 (dkavy1pu.htm.txt) 13359705 (0.0):
anyo vaktā svayaṃ veti kīdṛg vā bhedalakṣaṇam // 1.25 // / vaktraṃ cāparavaktraṃ ca socchvāsatvaṃ ca bhedakam /
Dandin: Kavyadarsa, Paricchedas 1 and 2 (dkavy12u.htm.txt) 13887745 (0.0):
vaktraṃ cāparavaktraṃ ca socchvāsatvaṃ ca bhedakam &
varṇyate yatra kāvyajñairasāvākhyāyikā matā / / yatra vaktrāparavaktranāmānau vṛttaviśeṣau varṇyete
socchravāsaparicchinnā'khyāyikā harṣacaritādi /
(kośāntare vākyamidaṃ nopalabhyate / ) / II.7 kṣudraprabandhanirūpaṇam //
atha kṣudrāḥ prabandhā nirūpyante / / [II.7.1 udāharaṇam]
yena kenāpi tālena gadyapadyasamanvitam // ViPrud_2.74 //
jayatyupakramaṃ mālinyādiprāsavicitritam /
tadudāharaṇaṃ nāma vibhaktyaṣṭakasaṃyutam // ViPrud_2.75 //
yatrādau jayatyupakramaṃ mālinyādivṛttaṃ ramyaṃ padyaṃ nibadhyate,
anantaram api ca'; ityupakramāṇyaṣṭavākyāni saprāsāni satālāni
prativibhakti nibadhyante, anantaraṃ vibhaktyābhāsāḥ, tat udāharaṇam /
[II.7.2 cakravālakam] / saṃbodhanavibhaktyā yat pracuraṃ padyapūrvakam /
vimuktapunarākṛṣṭaśabdaṃ syāccakravālakam // ViPrud_2.76 //
ādyantapadyasaṃyuktā saṃskṛtaprākṛtātmikā /
aṣṭabhirvā caturbhirvā vākyaiḥ skandhasamanvitā // ViPrud_2.77 //
[II.7.3 bhogāvalī] / pratiskandhaṃ bhinnavākyarītirdevanṛpocitā /
sarvato devaśabdādireṣā bhogāvalī matā // ViPrud_2.78 //
[II.7.4 birudāvali] / varṇyamānāṅkabirudavarṇanapracurojjvalā /
vākyāḍambarasaṃyuktā sā matā birudāvalī // ViPrud_2.79 //
[II.7.5 tarāvali] / tārāṇāṃ saṃkhyayā padyairyuktā tārāvalī matā /
evaṃ kaviprauḍhoktisiddhāḥ kṣudrāḥ prabandhā yathāsaṃbhavamūhyāḥ /
athaiteṣāmudāharaṇāni vistarabhayādiha noktāni //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18093765 (0.026):
evaṃ prabandhādigatatvena yathāsaṃbhavamudāharaṇāni draṣṭavyāni ; / vistarabhayādiha noktāni //
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalssu.htm.txt) 7318960 (0.064):
prabhedāstu vistarabhayānnocyante / / udāharaṇaṃ madīye śrīkaṇṭhastave yathā-
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9389151 (0.064):
prabhedāstu vistarabhayānnocyante / / udāharaṇaṃ madīye śrīkaṇṭhastave yathā
iti śrīvidyānāthaviracite pratāparudrayaśobhūṣaṇe 'laṃkāraśāstre
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103626 (0.0):
iti śrīvidyānāthakṛtau pratāparudrayaśobhūṣaṇe 'laṃkāraśāstre
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18121537 (0.022):
iti śrīvidyānāthakṛtau pratāparudrayaśobhūṣaṇe 'laṅkāra
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18122025 (0.022):
iti śrīvidyānāthamahopādhyāyakṛtau pratāparudrayaśobhūṣaṇe 'laṅkāra
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107964 (0.025):
iti śrīvidyānāthakṛtau pratāparudrayaśobhūṣaṇe 'laṃkāraśāstre / rasaprakaraṇaṃ samāptam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112246 (0.028):
iti śrīvidyānāthakṛtau pratāparudrayaśobhūṣaṇe 'laṃkāraśāstre / śabdālaṃkāraprakaraṇaṃ samāptam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18111278 (0.029):
iti śrīvidyānāthakṛtau pratāparudrayaśobhūṣaṇe 'laṃkāraśāstre / guṇaprakaraṇaṃ samāptam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18090536 (0.042):
iti śrīvidyānāthakṛtau pratāparudrayaśobhṛṣaṇe 'laṃkāraśāstre
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18110090 (0.043):
iti śrīvidyānāthakṛtau pratāparudrayaśobhūṣaṇe 'laṃkāraśāstre / doṣaprakaraṇaṃ samāptam /
kāvyaprakaraṇaṃ samāptam // / // atha nāṭakaprakaraṇam //
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18107968 (0.022):
iti śrīvidyānāthakṛtau pratāparudrayaśobhūṣaṇe 'laṃkāraśāstre / rasaprakaraṇaṃ samāptam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18103631 (0.023):
iti śrīvidyānāthakṛtau pratāparudrayaśobhūṣaṇe 'laṃkāraśāstre / nāṭakaprakaraṇaṃ samāptam
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18111280 (0.026):
iti śrīvidyānāthakṛtau pratāparudrayaśobhūṣaṇe 'laṃkāraśāstre / guṇaprakaraṇaṃ samāptam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18121544 (0.034):
iti śrīvidyānāthakṛtau pratāparudrayaśobhūṣaṇe 'laṅkāra / śāstre 'rthālaṅkāraprakaraṇaṃ samāptam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18110091 (0.039):
iti śrīvidyānāthakṛtau pratāparudrayaśobhūṣaṇe 'laṃkāraśāstre / doṣaprakaraṇaṃ samāptam /
Vidyanatha: Prataparudriya, or Prataparudrayasobhusana, with Kumarasvamin's Ratnapana commentary (viprud_u.htm.txt) 18112248 (0.043):
iti śrīvidyānāthakṛtau pratāparudrayaśobhūṣaṇe 'laṃkāraśāstre / śabdālaṃkāraprakaraṇaṃ samāptam /
// atha nāṭyapradhānāḥ prabandhā nirūpyante // / [III.1.1 nāṭyasvarūpam]
tatra nāṭyasvarūpaṃ nirūpyate / / caturvidhairabhinayaiḥ sāttvikāṅgikapūrvakaiḥ /
dhīrodāttādyavasthānukṛtirnāṭyaṃ rasāśrayam // ViPrud_3.0.1 //
bhāvāśrayaṃ tu nṛttyaṃ syānnṛttaṃ tālalayānvitam /
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1050433 (0.054):
vyāyogasamavakārau vīthyaṅkehāmṛgā iti // DhDaś_1.8 // / anyada bhāvāśrayaṃ nṛtyaṃ nṛttaṃ tālalayāśrayam /"
eṣā daśarūpakoktā prakriyā / / nṛttyanṛtūyornāṭakādyaṅgatvādiha svarūpanirūpaṇaṃ kṛtam /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visah_cu.htm.txt) 9192411 (0.049):
sarvanaṭakeṣvevocityātsarvanāṭakānāmevaitatkāryatvamāha eṣāmiti / / nāṭakoktaviśeṣe parigraha iti vigrahaḥ /
DHARMAKIRTI: VADANYAYA (dhkvadnu.htm.txt) 10598607 (0.050):
02016 daṇḍa-prayoga-ādīnām ayuktatvāt. / 02017 bhavaty eva nāṭaka-ādi-ghoṣaṇe artha-antara-gamanāt parājaya
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16694595 (0.055):
vyaṅgyaikasvabhāvasya rasādestāvatsvata eva prādhānyaṃ, tadvayatiriktasya / tu tadaṅgatvenetyatastasya tadaṅgatve prādhānyamevāpatati, na tu
Jaimini: Mimamsasutra (jaimsutu.htm.txt) 18258613 (0.057):
udavasānīyaḥ satradharmā syāt tadaṅgatvāt tatra dāne dharmamātraṃ syāt /
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24316634 (0.059):
tathā tādṛśaprākṛtāṅgasaṃbadhyaṅgasaṃdaṣṭaṃ yat na bhavati
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 2, (jsbh1-2u.htm.txt) 23057130 (0.062):
'svārthe parisamāptānāṃ aṅgāṅgitvādyapekṣayā /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16666339 (0.062):
bṛhaṃṇīyaṃ poṣaṇīyam / / aṅgatvaṃ pratijāgarayitavyāḥ aṅgatāṃ netavyāḥ virodhyavirodhisādhāraṇaṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8737577 (0.063):
'alaṅkārāntarāṅgatvam' ityatrānyathāpratipattiḥ syādityato
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 2, (jsbh2-2u.htm.txt) 16042834 (0.063):
paurṇamāsīkarmāṅgatvāt tādṛśyorevaca / vṛdhanvatyoramāvāsyākarmāṅgatvādekaikasmin karmaṇi mantradvayasya
tathoktaṃ 'daśarūpake' / madhuroddhatabhedena taddvayaṃ dvividhaṃ punaḥ /
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1050451 (0.004):
ādyaṃ padārthābhinayo mārgo deśo tathā param // DhDaś_1.9 // / madhuroddhatabhedena tad dvayaṃ dvividhaṃ punaḥ /"
lāsyatāṇḍavarūpeṇa nāṭakādyupakārakam //
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1050455 (0.0):
madhuroddhatabhedena tad dvayaṃ dvividhaṃ punaḥ / / lāsyatāṇḍavarūpeṇa nāṭakādyupakārakam // DhDaś_1.10 //"
tena nāṭyena daśa rūpakāṇi bhavanti / / [III.1.2 daśavidharūpakanirdeśāḥ]
nāṭakaṃ saprakaraṇaṃ bhāṇaḥ prahasanaṃ ḍimaḥ /
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1050424 (0.0):
rūpakaṃ tat samāropād daśadhaiva rasāśrayam // DhDaś_1.7 // / nāṭakaṃ saprakaraṇaṃ bhāṇaḥ prahasanaṃ ḍimaḥ /"
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4897083 (0.049):
agnir uvāca / nāṭakaṃ saprakaraṇaṃ ḍima īhāmṛgo 'pi vā /AP_337.001ab/
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23236575 (0.050):
nāṭakaṃ saprakaraṇam aṅko vyāyokga eva ca | / bhāṇaḥ samavakāraś ca vīthī prahasanaṃ ḍimaḥ ||
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27987561 (0.051):
nāṭakaṃ saprakaraṇamaṅko vyāyoga eva ca / / bhāṇaḥ samavakāraśca vīthī prahasanaṃ ḍimaḥ // BhN_18.2 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1751334 (0.051):
nāṭakaṃ saprakaraṇam aṅko vyāyoga eva ca | / bhāṇaḥ samavakāraś ca vīthī prahasanaṃ ḍimaḥ |
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27987630 (0.055):
vīthī samavakāraśca tathehāmṛga eva ca / / utsṛṣṭikāṅko vyāyogo bhāṇaḥ prahasanaṃ ḍimaḥ // BhN_18.8 //
vyāyogasamavākārau vīthyaṅkehāmṛgā daśa // ViPrud_3.0.2 //
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1050429 (0.0):
nāṭakaṃ saprakaraṇaṃ bhāṇaḥ prahasanaṃ ḍimaḥ / / vyāyogasamavakārau vīthyaṅkehāmṛgā iti // DhDaś_1.8 //"
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (only karikas) (simhrsku.htm.txt) 23236574 (0.042):
nāṭakaṃ saprakaraṇam aṅko vyāyokga eva ca | / bhāṇaḥ samavakāraś ca vīthī prahasanaṃ ḍimaḥ ||
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visvsdpu.htm.txt) 13615281 (0.044):
nāṭakam atha prakaraṇaṃ bhāṇa-vyāyoga-samavakāra-ḍimāḥ / / īhāmṛgāṅka-vīthyaḥ prahasanam iti rūpakāṇi daśa // VisSd_6.3 //
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27987561 (0.059):
nāṭakaṃ saprakaraṇamaṅko vyāyoga eva ca / / bhāṇaḥ samavakāraśca vīthī prahasanaṃ ḍimaḥ // BhN_18.2 //
Simhabhupala: Rasarnavasudhakara (simhrs_u.htm.txt) 1751333 (0.059):
nāṭakaṃ saprakaraṇam aṅko vyāyoga eva ca | / bhāṇaḥ samavakāraś ca vīthī prahasanaṃ ḍimaḥ |
Bharata: Natyasastra (bharnatu.htm.txt) 27987628 (0.062):
vīthī samavakāraśca tathehāmṛga eva ca / / utsṛṣṭikāṅko vyāyogo bhāṇaḥ prahasanaṃ ḍimaḥ // BhN_18.8 //
nāṭyāśrayatvenābheda iti śaṅkā na yujyate /
vastunetṛrasāsteṣāṃ rūpakāṇāṃ hi bhedakāḥ // ViPrud_3.0.3 //
vastu trividham prakhyātam, utpādyam, miśraṃ ceti / / tathoktaṃ 'daśarūpake'
prakhyātotpādyamiśratvabhedāt tattrividhaṃ matam '; iti /
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1050512 (0.048):
sānubandhaṃ tulyasaṃvidhānaviśeṣaṇam // DhDaś_1.14 // / prakhyātotpādyamiśratvabhedāt tredhāpi tat tridhā /"
[III.1.3 daśavidharūparakāṃṇāṃ itivṛttādayaḥ]
itihāsanibandhanaṃ prakhyātam, kavikalpitamutpādyam, saṃkarāyattaṃ miśraṃ
Dhananjaya: Dasarupaka, Paricchedas 1-4 (without Dhanika's exposition Avaloka") (dhandasu.htm.txt) 1050519 (0.033):
prakhyātamitihāsāderutpādyaṃ kavikalpitam /"
ceti evamādivastubhedānnāyakabhedāt rūpakāṇāṃ parasparaṃ bhedaḥ /
tathā hi nāṭake prakhyātamitivṛttam, dhīrodātto nāyakaḥ,