View original HTML file with complete header information
akāmaḥ svayam arjitam Vi_18.43d / akāraṃ cāpy ukāraṃ ca Vi_55.10a
akāmaḥ svayam arjitam Vi_18.43d / akāraṃ cāpy ukāraṃ ca Vi_55.10a
akṛtvā bhaikṣacaraṇam Vi_28.52a / akledyo 'śoṣya eva ca Vi_20.52b
akṣayaṃ parikīrtitam Vi_49.10b / akṣaraṃ tv akṣaraṃ jñeyaṃ Vi_55.18c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205486 (0.062):
Viṣṇu 55.18c/ akṣaraṃ tv akṣaraṃ jñeyaṃ brahmā ca^eva prajāpatiḥ //
agnijihvo darbharomā Vi_1.3c / agnituṇḍair bhakṣyamāṇā Vi_43.34c
agninā dahyamānāś ca Vi_43.35a / agnivrataṃ vāmadevyaṃ bṛhac ca Vi_56.27b
agrato vikiran bhuvi Vi_81.22d / aghaṃ sa kevalaṃ bhuṅkte Vi_67.43a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400153 (0.045):
pūjayitvā tataḥ paścād gṛhasthaḥ śeṣabhug bhavet || Vi_67.42 || / aghaṃ sa kevalaṃ bhuṅkte yaḥ pacaty ātmakāraṇāt /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207610 (0.052):
Viṣṇu 67.42c/ pūjayitvā\ tataḥ paścād gṛhasthaḥ śeṣa-bhug bhavet\ // / Viṣṇu 67.43a/ aghaṃ sa kevalaṃ bhuṅkte\ yaḥ pacaty\ ātma-kāraṇāt /
acaraṃ caram eva ca Vi_97.18b / acalo 'yaṃ sanātanaḥ Vi_20.52d
acchedyo 'yam adāhyo 'yam Vi_20.52a / ajāśvaṃ mukhato medhyaṃ Vi_23.40a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392815 (0.026):
tāvan mṛdvāri deyaṃ syāt sarvāsu dravyaśuddhiṣu || Vi_23.39 || / ajāśvaṃ mukhato medhyaṃ na gaur na narajā malāḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199676 (0.031):
Viṣṇu 23.39c/ tāvan mṛd-vāri deyaṃ syāt\ sarvāsu dravya-śuddhiṣu // / Viṣṇu 23.40a/ aja-aśvaṃ mukhato medhyaṃ na gaur na nara-jā malāḥ /
ajihmasyāśaṭhasya ca Vi_81.24b / ata ūrdhvaṃ trayo 'py ete Vi_27.27a
atas tv abhyeti tān eva Vi_20.32c / atikṛcchraṃ nipātane Vi_54.30b
atikramaṃ vratasyāhur Vi_28.48c / atithibhyo 'gra evaitān Vi_67.39c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966258 (0.022):
atithitvena varṇānāṃ Yj_1.107a / atithibhyo 'gra evaitān Mn_3.114[104M]c / atithir brāhmaṇaḥ smṛtaḥ Mn_3.102[92M]b
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2517548 (0.039):
atikṛcchraṃ caran dvijaḥ Mn_11.213[212M]d / atikṛcchraṃ nipātane Mn_11.208[207M]b / atikramaṃ vratasyāhur Mn_11.120[119M]c
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2517562 (0.052):
atikrāmet pramattaṃ yā Mn_9.78a / atithibhyo 'gra evaitān Mn_3.114[104M]c / atithir brāhmaṇaḥ smṛtaḥ Mn_3.102[92M]b
atithir brāhmaṇaḥ smṛtaḥ Vi_67.34b / atithir yasya bhagnāśo Vi_67.33a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966270 (0.039):
atithir brāhmaṇaḥ smṛtaḥ Mn_3.102[92M]b / atithir yasya bhagnāśas Par_1.46c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8966262 (0.047):
atithibhyo 'gra evaitān Mn_3.114[104M]c / atithir brāhmaṇaḥ smṛtaḥ Mn_3.102[92M]b / atithir yasya bhagnāśas Par_1.46c
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2517565 (0.047):
atithibhyo 'gra evaitān Mn_3.114[104M]c / atithir brāhmaṇaḥ smṛtaḥ Mn_3.102[92M]b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400030 (0.053):
tatpūjayā svargam āpnoti // Vi_67.32 // / atithir yasya bhagnāśo gṛhāt pratinivartate /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207475 (0.056):
Viṣṇu 67.32 tat-pūjayā svargam āpnoti\ // / Viṣṇu 67.33a/ atithir yasya bhagna-āśo gṛhāt pratinivartate\ /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16754052 (0.061):
atithir yasya bhagnāśo BrP_222.36a / atithiś cāpavādī ca BrP_163.20a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2296560 (0.063):
atithir yasya bhagnāśas Par_1.46c / atithir yasya bhagnāśo Par_1.45a
atithīṃś ca labhemahi Vi_73.30b / atipātakinas tv ete Vi_34.2a
atīndriya suduṣpāra Vi_1.51a / ato na roditavyaṃ hi Vi_20.30c
atyantopahatāt tathā Vi_23.44b / atyantopahatānāṃ ca Vi_23.42c
atraiva paśavo hiṃsyā Vi_51.64c / atha putrasya pautreṇa Vi_15.46c
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2517624 (0.043):
atraiva paśavo hiṃsyā Mn_5.41c / atha putrasya pautreṇa Mn_9.137c
adattvā yas tu etebhyaḥ Vi_67.40a / aduḥkhaṃ kurvann amṛtaṃ saṃprayacchan Vi_30.47b
adṛṣṭam adbhir nirṇiktaṃ Vi_23.47c / adbhir gātrāṇi śudhyanti Vi_22.92a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2517679 (0.061):
adbhir eva viśudhyati Mn_5.112[111M]b / adbhir gātrāṇi śudhyanti Mn_5.109[108M]a / adbhir mūlaphalena vā Mn_3.267[257M]b
adharmeṇa ca yaḥ prāha Vi_29.7a / adhaḥśāyī jitendriyaḥ Vi_46.24d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395943 (0.045):
nityaṃ triṣavaṇasnāyī adhaḥśāyī jitendriyaḥ || Vi_46.24 ||
adhodṛṣṭir naikṛtikaḥ Vi_93.9a / adhobhuvanavartinam Vi_1.37d
adhyetavyaṃ dhāraṇīyaṃ Vi_100.3a / anabhyarcya pitṝn devān Vi_51.75c
anabhyasūyā ca tathā Vi_2.17c / anavāptaṃ yad āpnuyāt Vi_18.43b
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2517920 (0.051):
anavāptaṃ yad āpnuyāt Mn_9.209b / anasthnāṃ caiva hiṃsāyāṃ Mn_11.141[140M]c / anaṃśau klībapatitau Mn_9.201a
anashthnāṃ caiva hiṃsāyāṃ Vi_50.47c / anāturaḥ saptarātram Vi_28.52c
anādṛtyās tu yasyaite Vi_31.9c / anityaṃ hi sthito yasmāt Vi_67.34c
anidhāyaiva tad dravyam Vi_23.55c / anirdeśyaparīmāṇam Vi_1.40a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386116 (0.046):
taṃ dṛṣṭvā tatra madhyasthaṃ daḍṛśe keśavālayam || Vi_1.39 || / anirdeśyaparīmāṇam anirdeśyarddhisaṃyutam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192572 (0.050):
Viṣṇu 1.39c/ taṃ dṛṣṭvā tatra madhya-sthaṃ daḍṛśe\ keśava-ālayam // / Viṣṇu 1.40a/ anirdeśya-parīmāṇam anirdeśya-ṛddhi-saṃyutam /
anirdeśyarddhisaṃyutam Vi_1.40b / anuktaniṣkṛtīnāṃ tu Vi_54.34a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386117 (0.0):
taṃ dṛṣṭvā tatra madhyasthaṃ daḍṛśe keśavālayam || Vi_1.39 || / anirdeśyaparīmāṇam anirdeśyarddhisaṃyutam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192573 (0.002):
Viṣṇu 1.39c/ taṃ dṛṣṭvā tatra madhya-sthaṃ daḍṛśe\ keśava-ālayam // / Viṣṇu 1.40a/ anirdeśya-parīmāṇam anirdeśya-ṛddhi-saṃyutam /
anupaghnan pitṛdravyaṃ Vi_18.42a / anupātakinas tv ete Vi_36.8a
anubhūya suduḥkhitāḥ Vi_43.45b / anumantā viśasitā Vi_51.74a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395412 (0.056):
kūṭāgārapramāṇaiś ca śarīrair yātanākṣamaiḥ || Vi_43.44 || / evaṃ pātakinaḥ pāpam anubhūya suduḥkhitāḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18202517 (0.059):
Viṣṇu 43.45a/ evaṃ pātakinaḥ pāpam anubhūya\ su-duḥkhitāḥ /
anuvrajyābhivādya ca Vi_73.32d / anekapitṛkāṇāṃ tu Vi_17.23a
anena krīḍantīś carata priyeṇa Vi_86.16b / anauraseṣu putreṣu Vi_22.43a
antarasthena hariṇā Vi_1.36c / antaś carasi sākṣivat Vi_11.11b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196399 (0.024):
Viṣṇu 11.11a/ tvam agne sarva-bhūtānām antaś carasi\ sākṣivat / / Viṣṇu 11.11c/ tvam eva^agne vijānīṣe\ na vidur\ yāni mānavāḥ //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196487 (0.024):
Viṣṇu 12.07a/ tvam ambhaḥ sarva-bhūtānām antaś carasi\ sākṣi-vat / / Viṣṇu 12.07c/ tvam eva^ambho vijānīṣe\ na vidur yāni mānuṣāḥ //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968221 (0.040):
antaś carasi pāvaka Yj_2.104b / antaścarasi sākṣivat Nar_20.22b
antaś carasi sākṣivat Vi_12.7b / andhakāreṣu tiṣṭhanti Vi_43.40a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196399 (0.012):
Viṣṇu 11.11a/ tvam agne sarva-bhūtānām antaś carasi\ sākṣivat / / Viṣṇu 11.11c/ tvam eva^agne vijānīṣe\ na vidur\ yāni mānavāḥ //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196487 (0.012):
Viṣṇu 12.07a/ tvam ambhaḥ sarva-bhūtānām antaś carasi\ sākṣi-vat / / Viṣṇu 12.07c/ tvam eva^ambho vijānīṣe\ na vidur yāni mānuṣāḥ //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8968220 (0.059):
antaś carasi pāvaka Yj_2.104b / antaścarasi sākṣivat Nar_20.22b
annaśaucaṃ paraṃ smṛtam Vi_22.89b / annaṃ ca no bahu bhaved Vi_73.30a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199346 (0.027):
Viṣṇu 22.89a/ sarveṣām eva śaucānām anna-śaucaṃ paraṃ smṛtam / / Viṣṇu 22.89c/ yo^anne śuciḥ sa hi śucir na mṛd-vāri-śuciḥ śuciḥ //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17401512 (0.059):
tathāstv iti brūyuḥ // Vi_73.29 // / annaṃ ca no bahu bhaved atithīṃś ca labhemahi /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18209028 (0.063):
Viṣṇu 73.30a/ annaṃ ca no bahu bhaved\ atithīṃś ca labhemahi\ /
annaṃ caiva yathāśaktyā Vi_67.45c / annādyajānāṃ sattvānāṃ Vi_50.49a
anyatra gatamānasam Vi_20.42b / anyathā vādino yasya Vi_8.39c
anyathā hy aviśuddhaḥ syād Vi_12.6c / anvahaṃ cābhivādanam Vi_32.15b
aparādheṣu cānyesu Vi_5.195a / apahṛtya balān naraḥ Vi_44.44b
apaḥ samuddharet sarvāḥ Vi_23.44c / apātrīkaraṇaṃ kṛtvā Vi_40.2a
api jāyeta so 'smākaṃ Vi_78.52a / api jāyeta so 'smākaṃ Vi_85.70a
api duṣkṛtakarmaṇaḥ Vi_57.11d / api sa syāt kule 'smākaṃ Vi_83.21a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17402546 (0.059):
atra pitṛgītā gāthā bhavati // Vi_83.20 // / api sa syāt kule 'smākaṃ bhojayed yas tu yoginam /
apsu prāsya vinaṣṭāni Vi_27.29c / abdena sa viśudhyati Vi_28.50d
abmātreṇābhiṣiktasya Vi_64.41c / abhicāram ahīnaṃ ca Vi_54.25c
abhimantryāsya karayor Vi_11.10c / amāvāsyāṃ na cāśnīyād Vi_61.17c
amuktahastāsu sutānvitāsu Vi_99.21c / amṛtatvaṃ ca gacchati Vi_15.45b
amedhyāni daśaitāni Vi_22.84a / ayaskārasya dātavyaṃ Vi_86.18a
ayājyayājanaṃ kṛtvā Vi_54.25a / ayājyasya ca yājanam Vi_48.22d
arciṣyan pitṛdevatāḥ Vi_57.13b / arthe duṣparihārye 'smin Vi_20.29c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205740 (0.051):
Viṣṇu 57.13a/ gurūn bhṛtyān ujjihīrṣur\ arciṣyan pitṛ-devatāḥ / / Viṣṇu 57.13c/ sarvataḥ pratigṛhṇīyān\ na tu tṛpyet\ svayaṃ tataḥ //
arthe 'viśeṣite tv eṣu Vi_6 42c / ardhikaḥ kulamitraṃ ca Vi_57.16a
arvāk sapiṇḍīkaraṇaṃ Vi_21.23a / arvāk sapiṇdīkaraṇāt Vi_20.33a
alakṣmīṃ kālakarṇīṃ ca Vi_48.19c / alaksmīḥ kālakarṇī ca Vi_64.41a
alaṃkāro dhṛto bhavet Vi_17.22b / aliṅgī liṅgiveṣeṇa Vi_93.13a
alisaṃghālakāṃ śubhrāṃ Vi_1.22c / avakīrṇivrataṃ caret Vi_28.52d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394053 (0.054):
anāturaḥ saptarātram avakīrṇivrataṃ caret || Vi_28.52 || / taṃ ced abhyudiyāt sūryaḥ śayānaṃ kāmakārataḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201006 (0.057):
Viṣṇu 28.52c/ an-āturaḥ sapta-rātram avakīrṇi-vrataṃ caret\ // / Viṣṇu 28.53a/ taṃ ced abhyudiyāt\ sūryaḥ śayānaṃ kāma-kārataḥ /
avagūrya caret kṛcchram Vi_54.30a / avadhūtam avakṣutam Vi_23.38b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397902 (0.048):
snātakavratalope ca prāyaścittam abhojanam || Vi_54.29 || / avagūrya caret kṛcchram atikṛcchraṃ nipātane /
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2301973 (0.049):
prājāpatyavrataṃ caret Par_10.14d / prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Par_6.19c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031508 (0.051):
prājāpatyaṃ caret kṛcchram Mn_11.105[104M]c / prājāpatyaṃ caret kṛcchraṃ Yj_3.260a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205187 (0.051):
Viṣṇu 54.29c/ snātaka-vrata-lope ca prāyaścittam a-bhojanam // / Viṣṇu 54.30a/ avagūrya\ caret\ kṛcchram atikṛcchraṃ nipātane /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983971 (0.052):
kṛcchraṃ sāntapanaṃ caret Mn_5.20b / kṛcchraṃ sāntapanaṃ caret Yj_3.314d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ kuryād YSS_1.22a
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10330676 (0.053):
12,159.064a careyuḥ sarva evaite vīrahā yad vrataṃ caret / 12,159.064c cāndrāyaṇaṃ caren māsaṃ kṛcchraṃ vā pāpaśuddhaye
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14390575 (0.056):
candrānane sūryasamānabhāse Vi_99.3c / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Vi_38.7c / cāturvarṇyavyavasthānaṃ Vi_84.4a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2524380 (0.058):
caret kṛcchraṃ dvijottamaḥ Mn_5.21b / caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Mn_11.124[123M]c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983982 (0.059):
kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Mn_11.173[172M]d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_4.11d / kṛcchraṃ sāṃtapanaṃ caret Par_6.28d
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18601897 (0.060):
tāvanty abdasahasrāṇi tatkartā narake vaset // Mn_11.207[206M] // / avagūrya caret kṛcchram atikṛcchraṃ nipātane /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983941 (0.061):
kṛcchraṃ cāndrāyaṇaṃ vratam Par_10.23b / kṛcchraṃ cāpi caren nityaṃ YSS_1.24c
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23842941 (0.063):
kṛcchraṃ vā pādikaṃ caret Yj_3.270d / kṛcchraṃ sāntapanaṃ caret Yj_3.314d
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6716797 (0.064):
sa tatpāpāpanodārthaṃ tasyaiva vratamācaret / / taptakṛcchraṃ caredvātha saṃvatsaramatandritaḥ // GarP_1,52.13 //
avaśiṣṭaṃ tu daṃpatī Vi_67.41d / avaśyam yāti tiryaktvaṃ Vi_44.44c
avikāryo 'yam ucyate Vi_20.53b / avikreyasya vikrayaiḥ Vi_58.10b
avijñātāṃ gatiṃ yāte Vi_1.19a / avijñātāṃ tadā gatim Vi_1.18d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385836 (0.0):
jagaj jagāma lokānām avijñātāṃ tadā gatim || Vi_1.18 || / avijñātāṃ gatiṃ yāte devadeve janārdane /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192258 (0.002):
Viṣṇu 1.18c/ jagaj jagāma\ lokānām avijñātāṃ tadā gatim // / Viṣṇu 1.19a/ avijñātāṃ gatiṃ yāte\ deva-deve janārdane /
avibhaktaṃ ca bhūtena Vi_97.19a / aviśeṣeṇa sarveṣāṃ Vi_58.9c
avyaktanidhanāny eva Vi_20.48c / avyaktādīni bhūtāni Vi_20.48a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17391495 (0.036):
tathā pūrvakṛtaṃ karma kartāraṃ vindate dhruvam || Vi_20.47 || / avyaktādīni bhūtāni vyaktamadhyāni cāpy atha /
avyakto 'yam acintyo 'yam Vi_20.53a / avyāptaṃ ced amedhyena Vi_23.43c
aśaktaṃ sarvabhṛc caiva Vi_97.17c / aśītir yasya varṣāṇi Vi_54.33a
aśvamedhasahasraṃ ca Vi_8.36a / aśvamedhasahasrād dhi Vi_8.36c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8971725 (0.027):
aśvamedhasahasraṃ ca Nar_1.192a / aśvamedhasahasrād dhi Nar_1.192c
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13493155 (0.036):
aśvamedhasahasrāṇāṃ__Vdha_068.053 / aśvamedhasahasrād dhi__Vdha_055.006
aśvamedhena śuddhyeyur Vi_35.6a / aśvamedhena śudhyanti Vi_36.8c
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14394121 (0.062):
yajeta vāśvamedhena Vi_85.71c / yajeyur gosavena vā Vi_37.36d / yajñamūrte nirañjana Vi_1.52b
aṣṭau grāsān vane vasan Vi_94.13b / asamiddhya ca pāvakam Vi_28.52b
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21498113 (0.036):
Manu6.28a/ grāmād āhṛtya vā aśnīyād aṣṭau grāsān vane vasan | / Manu6.28c/ pratigṛhya puṭena eva pāṇinā śakalena vā ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18211733 (0.047):
Viṣṇu 94.13a/ grāmād āhṛtya\ vā^aśnīyād\ aṣṭau grāsān vane vasan / / Viṣṇu 94.13c/ puṭena^eva palāśena pāṇinā śakalena vā //
asaṃskṛtapramītānāṃ Vi_81.23a / asaṃskṛtān paśūn mantrair Vi_51.59a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2519174 (0.050):
asaṃśrave caiva guror Mn_2.203c / asaṃskṛtapramītānāṃ Mn_3.245[235M]a / asaṃskṛtān paśūn mantrair Mn_5.36a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8972175 (0.050):
asaṃskṛtapramītānāṃ YS99v_98c / asaṃskṛtān paśūn mantrair Mn_5.36a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397096 (0.062):
siddhaṃ bhuktvā parākaḥ // Vi_51.58 // / asaṃskṛtān paśūn mantrair nādyād vipraḥ kathaṃcana /
asāv aham iti bruvan Vi_32.14d / asūyakāyānṛjave 'yatāya na Vi_29.9c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394138 (0.052):
vidyā ha vai brahmaṇam ājagāma gopāya mā śevadhiṣṭe 'ham asti / / asūyakāyānṛjave 'yatāya na māṃ brūyā avīryavatī tathā syām || Vi_29.9 ||
asthanvatāṃ tu sattvānāṃ Vi_50.46a / asyājñayā yaṃ manasā smarāmi Vi_99.8a
ahiṃsā guruśuśrūṣā Vi_2.16c / ahiṃsām eva tāṃ vidyād Vi_51.67c
ahorātrekṣaṇo divyo Vi_1.4a / ākarāḥ sarva eva ca Vi_23.48d
ākramya sarvaṃ tu yathā trilokīṃ Vi_99.6a / ākramya sarvaḥ kālena Vi_20.28a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405356 (0.064):
Vi_99.5 || / ākramya sarvaṃ tu yathā trilokīṃ tiṣṭhaty ayaṃ devavaro 'sitākṣi /
āgāminam anarthaṃ hi Vi_20.46a / ā caturviṃśater viśaḥ Vi_27.26d
ācāntaḥ śucitām iyāt Vi_23.55d / ācāraseviny atha śāstranitye Vi_99.18a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405555 (0.0):
vane ca vatse ca śiśau prahṛṣṭe sādhau nare dharmaparāyaṇe ca || Vi_99.17 / ācāraseviny atha śāstranitye vinītaveṣe ca tathā suveṣe /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213353 (0.003):
Viṣṇu 99.18a/ ācāra-seviny atha śāstra-nitye vinīta-veṣe ca tathā su-veṣe
ācārād īpsitāṃ gatim Vi_71.91b / ācārād dhanam akṣayyam Vi_71.91c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18208561 (0.002):
Viṣṇu 71.91a/ ācārāl labhate\ ca^āyur ācārād īpsitāṃ gatim / / Viṣṇu 71.91c/ ācārād dhanam akṣayyam ācārād dhanty\ alakṣaṇam //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17401070 (0.040):
ācārāl labhate cāyur ācārād īpsitāṃ gatim / / ācārād dhanam akṣayyam ācārād dhanty alakṣaṇam || Vi_71.91 ||
ācārād dhanty alakṣaṇam Vi_71.91d / ācārāl labhate cāyur Vi_71.91a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17401071 (1.192):
ācārād dhanam akṣayyam ācārād dhanty alakṣaṇam || Vi_71.91 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18208563 (0.059):
Viṣṇu 71.91c/ ācārād dhanam akṣayyam ācārād dhanty\ alakṣaṇam // / Viṣṇu 71.92a/ sarva-lakṣana-hīno^api yaḥ sad-ācāra-vān naraḥ /
ācāryas tv asya yāṃ jātiṃ Vi_30.46a / ācāryaṃ svam upādhyāyaṃ Vi_22.86a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394449 (0.060):
saṃbhūtiṃ tasya tāṃ vidyād yad yonāv iha jāyate || Vi_30.45 || / ācāryas tv asya yāṃ jātiṃ vidhivad vedapāragaḥ /
ājyanāsaḥ sruvatuṇḍaḥ Vi_1.4c / ātatāyinam āyāntaṃ Vi_5.190c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192029 (0.059):
Viṣṇu 1.04a/ aho-rātra-īkṣaṇo divyo veda-aṅga-śruti-bhūṣaṇaḥ / / Viṣṇu 1.04c/ ājya-nāsaḥ sruva-tuṇḍaḥ sāma-ghoṣa-svano mahān //
ātmano vṛttim anvicchan Vi_57.15c / ātmānaṃ ca paśūṃś caiva Vi_51.65c
ātharvaṇena hantāraṃ Vi_5.192c / ādadīta yato jñānaṃ Vi_30.43c
ādarśabimbe ca tathā sthitāham Vi_99.12d / ādidevo mahāyogī Vi_1.11c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405466 (0.058):
dīpte hutāśe vimale ca khḍga ādarśabimbe ca tathā sthitāham || Vi_99.12 ||
ādiṣṭī nodakaṃ kuryād Vi_22.87a / ādyau tu vitathe dāpyāv Vi_6 41c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18195493 (0.041):
Viṣṇu 6.41a/ darśane pratyaye dāne prātibhāvyaṃ vidhīyate\ / / Viṣṇu 6 41c/ ādyau tu vitathe dāpyāv itarasya sutā api //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8973632 (0.050):
ādyāś catasras tu varjayet Yj_1.79d / ādyau tu vitathe dāpyāv Yj_2.53c
ā dvāviṃśāt kṣatrabandhor Vi_27.26c / ānṛśaṃsyaṃ prayojayan Vi_67.37d
āpady api samācaret Vi_51.66d / āpūryamāṇam acalapratiṣṭhaṃ Vi_72.7a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17401140 (0.035):
Vi_72.6 || / āpūryamāṇam acalapratiṣṭhaṃ samudram āpaḥ praviśanti yadvat /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18208641 (0.038):
Viṣṇu 72.07a/ āpūryamāṇam acala-pratiṣṭhaṃ samudram āpaḥ praviśanti\
āpo vā amṛtaṃ yavāḥ Vi_48.18b / āpyāyana apāṃ sthāna Vi_1.56a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18203346 (0.048):
Viṣṇu 48.18a/ ghṛtaṃ yavā madhu yavā āpo vā amṛtaṃ yavāḥ / / Viṣṇu 48.18c/ sarve punīta\ me pāpaṃ yan me kiṃ-cana duṣkṛtam //
āyasīṣu ca vaṭyante Vi_43.38c / āyuṣye karmaṇi kṣīṇe Vi_20.43c
āyuḥ sā harate bhartur Vi_25.16c / ārjavaṃ lobhaśūnyatvaṃ Vi_2.17a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386542 (0.055):
ahiṃsā guruśuśrūṣā tīrthānusaraṇaṃ dayā || Vi_2.16 || / ārjavaṃ lobhaśūnyatvaṃ devabrāhmaṇapūjanam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18193065 (0.064):
Viṣṇu 2.17a/ ārjavaṃ lobha-śūnyatvaṃ deva-brāhmaṇa-pūjanam /
āryāvartas tataḥ paraḥ Vi_84.4d / ā vratasya samāpanāt Vi_22.87b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17402593 (0.007):
sa mlecchadeśo jijñeya āryāvartas tataḥ paraḥ || Vi_84.4 || / Vi_85
āśāsate kuḍumbibhyas Vi_59.28c / āśramācārasaṃyuktān Vi_1.62a
āśramācārasaṃyuktān Vi_1.63c / āśvāsanaṃ kuryur adīnasattvāḥ Vi_19.24b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386402 (0.052):
brūhi me bhagavan dharmāṃś cāturvarṇyasya śāśvatān || Vi_1.61 || / āśramācārasaṃyuktān sarahasyān sasaṃgrahān /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192914 (0.052):
Viṣṇu 1.61c/ brūhi\ me bhagavan dharmāṃś cāturvarṇyasya śāśvatān // / Viṣṇu 1.62a/ āśrama-ācāra-saṃyuktān sa-rahasyān sa-saṃgrahān /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192937 (0.052):
Viṣṇu 1.63a/ śṛṇu devi dhare dharmāṃś cāturvarṇyasya śāśvatān / / Viṣṇu 1.63c/ āśrama-ācāra-saṃyuktān sa-rahasyān sa-saṃgrahān //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18197776 (0.061):
Viṣṇu 19.24a/ duḥkha-anvitānāṃ mṛta-bāndhavānām āśvāsanaṃ kuryur\ / adīna-sattvāḥ / / Viṣṇu 19.24c/ vākyais tu yair bhūmi tava^abhidhāsye\ vākyāny ahaṃ tāni
ā ṣoḍaśād brāhmaṇasya Vi_27.26a / āsūryaṃ tāṃs tu bhuṅkṣmahe Vi_80.14d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393641 (0.056):
bhavadādyaṃ bhavanmadhyaṃ bhavadantaṃ ca bhaikṣyacaranam // Vi_27.25 // / ā ṣoḍaśād brāhmaṇasya sāvitrī nātivartate /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8974620 (0.057):
āṣāḍhīmavadhiṃ kṛtvā Ang_1.708a / āṣoḍaśād ādvāviṃśāc Yj_1.37a / ā ṣodaśād brāhmaṇasya Mn_2.38a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18200559 (0.063):
Viṣṇu 27.25 bhavad-ādyaṃ bhavan-madhyaṃ bhavad-antaṃ ca bhaikṣya-caranam / Viṣṇu 27.26a/ ā ṣoḍaśād brāhmaṇasya sāvitrī na^ativartate\ /
āhartā labhate tatra Vi_5.186c / āhur dharmārthahārakān Vi_5.193d
āhūyābhyudyatāṃ bhikṣāṃ Vi_57.11a / āhvayānam iva kṣitim Vi_1.35d
itarasya sutā api Vi_6 41d / itarān api sakhyādīn Vi_67.38a
iti kṣetraṃ tathā jñānaṃ Vi_97.21a / ity evam uktā vasudhāṃ babhāṣe Vi_99.7a
ity evam uktā saṃpūjya Vi_1.33a / idaṃ pavitraṃ maṅgalyaṃ Vi_100.2a
idaṃ rahasyaṃ paramaṃ Vi_100.4c / idaṃ śarīraṃ vasudhe Vi_96.97a
indranīlakaḍārāḍhyaṃ Vi_1.38a / imaṃ lokaṃ mātṛbhaktyā Vi_31.10a
ucchiṣṭaṃ bhāgadheyaṃ syād Vi_81.23c / ucchiṣṭena tu saṃspṛṣṭo Vi_23.55a
ucchiṣṭopahataṃ ca yat Vi_48.20b / uccheṣaṇaṃ bhūmigatam Vi_81.24a
ucchvasan na sa jīvati Vi_59.25d / ujjahāra vasuṃdharām Vi_1.2d
utkṛtyante tathā kvacit Vi_43.42d / utkocaśulkasaṃprāptam Vi_58.10a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398509 (0.044):
aviśeṣeṇa sarveṣāṃ dhanaṃ śuklam udāhṛtam || Vi_58.9 || / utkocaśulkasaṃprāptam avikreyasya vikrayaiḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205856 (0.044):
Viṣṇu 58.09c/ aviśeṣeṇa sarveṣāṃ dhanaṃ śuklam udāhṛtam // / Viṣṇu 58.10a/ utkoca-śulka-saṃprāptam a-vikreyasya vikrayaiḥ /
utpādakabrahmadātror Vi_30.44a / utpādayati sāvitryā Vi_30.46c
utsṛṣṭo vṛṣabho yasmin Vi_86.19a / udgātrāntro homaliṅgo Vi_1.6a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385660 (0.060):
prāyaścittamahāghoṇaḥ paśujānur mahākṛtiḥ || Vi_1.5 || / udgātrāntro homaliṅgo bījauṣadhimahāphalaḥ /
uddeśatas te kathito Vi_5.194a / uddhṛtā pṛthivī devī Vi_1.12c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16174801 (0.038):
uddhṛtā pṛthivī devī HV_App.I,41.705a / uddhṛtā pṛthivī devī HV_App.I,42.188a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 24997642 (0.038):
uddhṛtā pṛthivī devī HV_App.I,42.188a / uddhṛtā varuṇālayāt HV_App.I,18.566b
uddhṛtāhaṃ tvayā deva Vi_1.45a / uddhṛtya niścale sthāne Vi_1.13a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386179 (0.043):
jānubhyām avaniṃ gatvā vijñāpayati cāpy atha || Vi_1.44 || / uddhṛtāhaṃ tvayā deva rasātalatalaṃ gatā /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192645 (0.046):
Viṣṇu 1.44c/ jānubhyām avaniṃ gatvā vijñāpayati\ ca^apy atha // / Viṣṇu 1.45a/ uddhṛtā^ahaṃ tvayā deva rasātala-talaṃ gatā /
udyatāsiviṣāgniṃ ca Vi_5.192a / udvahanto dvijātayaḥ Vi_26.6b
unnidrakokanadacārukare vareṇye Vi_99.2a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405284 (0.0):
sutaptajāmbūnadacāruvarṇāṃ papraccha devīṃ vasudhā prahṛṣṭā || Vi_99.1 || / unnidrakokanadacārukare vareṇye unnidrakokanadanābhigṛhītapāde /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213052 (0.002):
prahṛṣṭā // / Viṣṇu 99.02a/ unnidra-kokanada-cāru-kare vareṇye
unnidrakokanadanābhigṛhītapāde Vi_99.2b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213057 (0.002):
Viṣṇu 99.02a/ unnidra-kokanada-cāru-kare vareṇye / unnidra-kokanada-nābhi-gṛhīta-pāde /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405288 (0.050):
unnidrakokanadacārukare vareṇye unnidrakokanadanābhigṛhītapāde /
unnidrakokanadamadhyasamānavarṇe Vi_99.2d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405299 (0.0):
unnidrakokanadasadmasadāsthitīte unnidrakokanadamadhyasamānavarṇe || / Vi_99.2 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213068 (0.002):
unnidra-kokanada-madhya-samāna-varṇe // / Viṣṇu 99.03a/ nīla-ab-ja-netre tapanīya-varṇe śukla-ambare
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213057 (0.047):
unnidra-kokanada-nābhi-gṛhīta-pāde / / Viṣṇu 99.02c/ unnidra-kokanada-sadma-sadā-sthiti-ite
unnidrakokanadasadmasadāsthitīte Vi_99.2c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405298 (0.0):
unnidrakokanadasadmasadāsthitīte unnidrakokanadamadhyasamānavarṇe ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213067 (0.0):
unnidra-kokanada-nābhi-gṛhīta-pāde / / Viṣṇu 99.02c/ unnidra-kokanada-sadma-sadā-sthiti-ite
upapātakinas tv ete Vi_37.36a / upavāsavrataṃ caret Vi_25.16b
upavītaṃ kamaṇḍalum Vi_27.29b / upasthitaṃ gṛhe vindyād Vi_67.35c
upaspṛśaṃs triṣavaṇam Vi_28.50c / upākarmoṣṭharuciraḥ Vi_1.8c
upāṃśuḥ syāc chataguṇaḥ Vi_55.19c / ubhayoḥ sapta dātavyā Vi_60.25c
ubhau tau narakaṃ yāto Vi_54.7c / uvāca tāṃ varārohe Vi_1.30c
uvāca saṃmukhaṃ devīṃ Vi_98.102c / ūrdhvaṃ nābher yāni khāni Vi_23.51a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392963 (0.058):
kravyādbhiś ca hatasyānyaiś caṇḍālādyaiś ca dasyubhiḥ || Vi_23.50 || / ūrdhvaṃ nābher yāni khāni tāni medhyāni nirdiśet /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199842 (0.060):
Viṣṇu 23.51a/ ūrdhvaṃ nābher yāni khāni tāni medhyāni nirdiśet\ /
ṛṇam asmin saṃnayaty Vi_15.45a / ṛṇikas taṃ pratibhuve Vi_6 43c
ṛtutrayam upāsyaiva Vi_24.40a / ṛtutraye vyatīte tu Vi_24.40c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18200213 (0.063):
Viṣṇu 24.40c/ ṛtu-traye vyatīte tu prabhavaty\ ātmanaḥ sadā //
ṛṣayaḥ pitaro devā Vi_59.28a / ṛṣir viprāṇāṃ mahiṣo mṛgāṇām Vi_48.6b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18203221 (0.052):
Viṣṇu 48.06a/ brahmā devānāṃ padavīḥ kavīnām ṛṣir viprāṇāṃ mahiṣo mṛgāṇām / Viṣṇu 48.06c/ śyeno gṛdhrāṇāṃ sva-dhitir vanānāṃ somaḥ pavitram atyeti\
ṛṣīṃś ca sapta dharmajñān Vi_1.16c / ekarātraṃ hi nivasann Vi_67.34a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192211 (0.049):
Viṣṇu 1.16c/ ṛṣīṃś ca sapta dharma-jñān vedān sa-anṅān sura-asurān //
ekavyūhaṃ caturbāhuṃ Vi_1.61a / ekākṣaraṃ paraṃ brahma Vi_55.17a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386388 (0.032):
surāsuraguruṃ devaṃ vibhuṃ bhūtamaheśvaram || Vi_1.60 || / ekavyūhaṃ caturbāhuṃ jagatkāraṇakāraṇam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192899 (0.034):
Viṣṇu 1.60c/ sura-asura-guruṃ devaṃ vibhuṃ bhūta-mahā-īśvaram // / Viṣṇu 1.61a/ eka-vyūhaṃ catur-bāhuṃ jagat-kāraṇa-kāraṇam /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398148 (0.058):
sa brahma param abhyeti vāyubhūtaḥ khamūrtimān || Vi_55.16 || / ekākṣaraṃ paraṃ brahma prāṇāyāmāḥ paraṃ tapaḥ /
ekāṅgasyāpi darśane Vi_12.6d / ekārṇavagataḥ prabhuḥ Vi_1.10d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16774877 (0.028):
ekārṇavagataḥ prabhuḥ BrP_213.40d / ekārṇavajalabhraṣṭām BrP_213.40c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385729 (0.048):
ekārṇavajalabhraṣṭām ekārṇavagataḥ prabhuḥ || Vi_1.10 ||
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26880495 (0.058):
ekārṇavajalabhraṣṭām % ekārṇavagataḥ prabhuḥ // BrP_213.40 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11151808 (0.058):
ekārṇavajalabhraṣṭām ekārṇavagataḥ prabhuḥ // BrP_213.40 //
ekārṇavajalabhraṣṭām Vi_1.10c / ekā liṅge gude tisras Vi_60.25a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385729 (0.0):
ekārṇavajalabhraṣṭām ekārṇavagataḥ prabhuḥ || Vi_1.10 ||
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398848 (0.028):
gandhalepakṣayakaraṃ śaucaṃ kuryāt // Vi_60.24 // / ekā liṅge gude tisras tathaikatra kare daśa /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18206221 (0.031):
mṛdbhiś ca^uddhṛtābhir gandha-lepa-kṣaya-karaṃ śaucaṃ kuryāt\ // / Viṣṇu 60.25a/ ekā liṅge gude tisras tathā^ekatra kare daśa /
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26880496 (0.032):
ekārṇavajalabhraṣṭām % ekārṇavagataḥ prabhuḥ // BrP_213.40 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16774878 (0.032):
ekārṇavagataḥ prabhuḥ BrP_213.40d / ekārṇavajalabhraṣṭām BrP_213.40c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11151809 (0.032):
ekārṇavajalabhraṣṭām ekārṇavagataḥ prabhuḥ // BrP_213.40 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8978317 (0.047):
ekārghyaikapavitrakam Yj_1.251b / ekā liṅge gude tisras Mn_5.136[134M]a / ekāvidhiṣṭayā (?) Nar_M2.13b
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2521023 (0.055):
ekā liṅge gude tisras Mn_5.136[134M]a / ekāhaṃ codake vaset Mn_11.157[156M]d
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7741146 (0.056):
ekā liṅge gude tisro ViP_3,11.18a / ekāvayavasūkṣmāṃśo ViP_5,7.62a
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19751200 (0.062):
02,035.029d@021_0160 ekārṇavajale bhraṣṭām ekārṇavagataḥ prabhuḥ
eko 'śnīyād yad utpannaṃ Vi_5.184a / eta eva trayaḥ surāḥ Vi_31.7b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201499 (0.044):
Viṣṇu 31.07a/ eta eva trayo vedā eta eva trayaḥ surāḥ / / Viṣṇu 31.07c/ eta eva trayo lokā eta eva trayo^agnayaḥ //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394508 (0.054):
eta eva trayo vedā eta eva trayaḥ surāḥ / / eta eva trayo lokā eta eva trayo 'gnayaḥ || Vi_31.7 ||
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17388406 (0.063):
ūnāṃ cet ṣoḍaśa suvarṇān daṇḍyaḥ // Vi_5.183 // / eko 'śnīyād yad utpannaṃ naraḥ saṃvatsaraṃ phalam /
eta eva trayo 'gnayaḥ Vi_31.7d / eta eva trayo lokā Vi_31.7c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201500 (0.009):
Viṣṇu 31.07a/ eta eva trayo vedā eta eva trayaḥ surāḥ / / Viṣṇu 31.07c/ eta eva trayo lokā eta eva trayo^agnayaḥ //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394509 (0.051):
eta eva trayo vedā eta eva trayaḥ surāḥ / / eta eva trayo lokā eta eva trayo 'gnayaḥ || Vi_31.7 ||
eta eva trayo vedā Vi_31.7a / etac chaucaṃ gṛhasthānāṃ Vi_60.26a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201499 (0.043):
Viṣṇu 31.07a/ eta eva trayo vedā eta eva trayaḥ surāḥ / / Viṣṇu 31.07c/ eta eva trayo lokā eta eva trayo^agnayaḥ //
etattrayavisaṃyuktaḥ Vi_55.14a / etad akṣaram etāṃ ca Vi_55.12a
etad yo vetti taṃ prāhuḥ Vi_96.97c / etan māṃsasya māṃsatvaṃ Vi_51.78c
etasminn enasi prāpte Vi_28.49a / etaṃ yuvānaṃ patiṃ vo dadāmy Vi_86.16a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17402930 (0.0):
vṛṇomi tam ahaṃ bhaktyā sa me rakṣatu sarvataḥ || Vi_86.15 || / etaṃ yuvānaṃ patiṃ vo dadāmy anena krīḍantīś carata priyeṇa /
Sankhayana-Grhyasutra (sankhgsu.htm.txt) 16508535 (0.050):
ŚGS_3.11.14: / etam.yuvānam.patim.vo.dadāmi.tena.krīḍantīś.carataḥ.priyeṇa.|.mā.vaśva.atra.januṣā.saṃvidānā.rāyas.poṣeṇa.sam.iṣā.madema.svāhā.iti
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18210511 (0.063):
Viṣṇu 86.16a/ etaṃ yuvānaṃ patiṃ vo dadāmy\ anena krīḍantīś carata\
etāni gītāni punāti jantūn Vi_56.27c / etāni mānasthānāni Vi_32.16c
etān vivarjayed yatnāc Vi_82.30c / etāvad eva kartavyaṃ Vi_20.37a
etāṃs tu śrāddhakālān vai Vi_76.2a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17401706 (0.0):
kṛṣṇatrayodaśī vrīhiyavapākau ceti // Vi_76.1 // / etāṃs tu śrāddhakālān vai nityān āha prajāpatiḥ /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17401736 (0.0):
abhyudayaś ca // Vi_77.6 // / etāṃs tu śrāddhakālān vai kāmyān āha prajāpatiḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18209227 (0.004):
ūrdhvaṃ kṛṣṇa-trayodaśī vrīhi-yava-pākau ca^iti // / Viṣṇu 76.02a/ etāṃs tu śrāddha-kālān vai nityān āha\ prajāpatiḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18209258 (0.004):
Viṣṇu 77.06 abhyudayaś ca // / Viṣṇu 77.07a/ etāṃs tu śrāddha-kālān vai kāmyān āha\ prajāpatiḥ /
etāṃs tu śrāddhakālān vai Vi_77.7a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17401706 (0.0):
kṛṣṇatrayodaśī vrīhiyavapākau ceti // Vi_76.1 // / etāṃs tu śrāddhakālān vai nityān āha prajāpatiḥ /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17401736 (0.0):
abhyudayaś ca // Vi_77.6 // / etāṃs tu śrāddhakālān vai kāmyān āha prajāpatiḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18209227 (0.004):
ūrdhvaṃ kṛṣṇa-trayodaśī vrīhi-yava-pākau ca^iti // / Viṣṇu 76.02a/ etāṃs tu śrāddha-kālān vai nityān āha\ prajāpatiḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18209258 (0.004):
Viṣṇu 77.06 abhyudayaś ca // / Viṣṇu 77.07a/ etāṃs tu śrāddha-kālān vai kāmyān āha\ prajāpatiḥ /
ete śūdreṣu bhojyānnā Vi_57.16c / eteṣām eva jantūnāṃ Vi_44.45c
eteṣv api ca kāryeṣu Vi_57.14a / enasvibhir nirṇiktair Vi_54.31a / evam abhyarcya tu japet Vi_65.15a
evam asmin nirālambe Vi_20.22a / evam uktas tayā devyā Vi_1.46c / evam uktas tu deveśaḥ Vi_1.62c
evam uktā vasumatī Vi_1.48a / evaṃ karmaviśeṣeṇa Vi_45.32a
evaṃ carati yo vipro Vi_28.47a / evaṃ niḥsaṃśayaṃ jñānaṃ Vi_10.13c
evaṃ pātakinaḥ pāpam Vi_43.45a / evaṃ yajñavarāheṇa Vi_1.12a / evaṃ varāho bhagavān Vi_1.18a
evaṃvṛttasya nṛpateḥ Vi_3.97a / evaṃ sā niścayaṃ kṛtvā Vi_1.21a
evaṃ hi sākṣiṇaḥ pṛcched Vi_8.38a / eṣa śaucasya te proktaḥ Vi_22.93a
eṣṭavyā bahavaḥ putrā Vi_85.71a / aiśānyāṃ kārayed diśi Vi_86.17b
oṣadhyaḥ paśavo vṛkṣās Vi_51.63a / oṃkārapūrvikās tisro Vi_55.15a
kaṇṭeṣu dattapādāś ca Vi_43.43a / kathitaṃ ca dhare tava Vi_100.4d
kathitāḥ paṅktidūṣakāḥ Vi_82.30b / kanīnyagrasamasthaulyaṃ Vi_61.16a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398963 (0.034):
kaṣāyaṃ tiktaṃ kaṭukaṃ ca // Vi_61.15 // / kanīnyagrasamasthaulyaṃ sakūrcaṃ dvādaśāṅgulam /
kanyā kuryāt svayaṃ varam Vi_24.40b / kambukaṇṭhīṃ saṃhatorūṃ Vi_1.23c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192329 (0.044):
Viṣṇu 1.23a/ su-bhrūṃ su-sūkṣma-daśanāṃ cāru-nāsāṃ nata-bhruvam / / Viṣṇu 1.23c/ kambu-kaṇṭhīṃ saṃhata-ūrūṃ pīna-ūrujaghana-sthalām /
karau vimṛditavrīhes Vi_11.10a / kartāraṃ vindate dhruvam Vi_20.47d
karmaṇā brāhmaṇā dhanam Vi_54.28b / karmaṇāṃ samatikrame Vi_54.29b
karmapāśavaśo jantus Vi_20.28c / kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm Vi_55.20d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16781483 (0.035):
kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm BrP_69.11d / kalikalaṅkavināśanadakṣam idaṃ BrP_175.80a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398200 (0.053):
te sarve japayajñasya kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm || Vi_55.20 || / japyenaiva tu saṃsidhyed brāhmaṇo nātra saṃśayaḥ /
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1188912 (0.055):
kalāṃ nārhanti ṣoḍaśīm ToT_6.39d / kalidvandvapriyā nityaṃ KubjT_12.5a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205520 (0.057):
Viṣṇu 55.20c/ te sarve japa-yajñasya kalāṃ na^arhanti\ ṣoḍaśīm // / Viṣṇu 55.21a/ japyena^eva tu saṃsidhyed\ brāhmaṇo na^atra saṃśayaḥ /
kalivyapetāsv avilolupāsu Vi_99.22b / kalpādhiṣu yathā purā Vi_1.2b
kalpe kalpe sureśvarāḥ Vi_20.24b / kalmaṣasyāpanuttaye Vi_52.14d
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18197932 (0.024):
Viṣṇu 20.24a/ caturdaśa vinaśyanti\ kalpe kalpe sura-īśvarāḥ / / Viṣṇu 20.24c/ sarva-loka-pradhānāś ca manavaś ca caturdaśa //
kalyāṇacitte ca sadā vinīte Vi_99.20d / kaśyapaṃ vasudhā tataḥ Vi_1.33b
kākakaṅkabakādibhiḥ Vi_43.34b / kākakaṅkabakādīnāṃ Vi_43.37c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18202348 (0.033):
Viṣṇu 43.34a/ śvabhiḥ śṛgālaiḥ kravya-ādaiḥ kāka-kaṅka-baka-ādibhiḥ / / Viṣṇu 43.34c/ agni-tuṇḍair bhakṣyamāṇā bhujaṅgair vṛścikais tathā //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18202388 (0.047):
Viṣṇu 43.37a/ para-anna-pānaṃ lipsantas tādyamānāś ca kiṃkaraiḥ / / Viṣṇu 43.37c/ kāka-kaṅka-baka-ādīnāṃ bhīmānāṃ sadṛśa-ānanaiḥ //
kāñcane 'smin varāsane Vi_1.64d / kā dhṛtir me bhaviṣyati Vi_1.19d
kā dhṛtir me bhaviṣyati Vi_1.46b / kāntiḥ prabhā kīrtir atho vibhūtiḥ Vi_99.4c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213105 (0.002):
jayā ca / / Viṣṇu 99.04c/ kāntiḥ prabhā kīrtir atho vibhūtiḥ sarasvatī vāg atha pāvanī
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405333 (0.047):
tvam eva nidrā jagataḥ pradhānā lakṣmīr dhṛtiḥ śrīr viratir jayā ca / / kāntiḥ prabhā kīrtir atho vibhūtiḥ sarasvatī vāg atha pāvanī ca || Vi_99.4
kāmato retasaḥ sekaṃ Vi_28.48a / kāmaṃ tam api bhojayet Vi_67.36d
kāmaṃ tu gurupatnīnāṃ Vi_32.14a / kāmaḥ krodhas tathā lobhas Vi_33.6c
kāmān mātā pitā cainaṃ Vi_30.45a / kāmyān āha prajāpatiḥ Vi_77.7b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394435 (0.036):
brahmajanma hi viprasya pretya ceha ca śāśvatam || Vi_30.44 || / kāmān mātā pitā cainaṃ yad utpādayato mithaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201418 (0.043):
Viṣṇu 30.45a/ kāmān mātā pitā ca^enaṃ yad utpādayato mithaḥ /
kārayet sarvadivyāni Vi_9.33c / kārttikaṃ sakalaṃ māsaṃ Vi_78.53c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17403162 (0.064):
haviṣyāśī saṃvatsarakṛtāt pāpāt pūto bhavati // Vi_89.3 // / kārttikaṃ sakalaṃ māsaṃ nityasnāyī jitendriyaḥ /
kārttikaṃ sakalaṃ māsaṃ Vi_89.4a / kāryam evaṃ tathā bhavet Vi_21.22b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17403162 (0.057):
haviṣyāśī saṃvatsarakṛtāt pāpāt pūto bhavati // Vi_89.3 // / kārttikaṃ sakalaṃ māsaṃ nityasnāyī jitendriyaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18210762 (0.060):
sakṛd eva haviṣya-āśī saṃvatsara-kṛtāt pāpāt pūto bhavati\ // / Viṣṇu 89.04a/ kārttikaṃ sakalaṃ māsaṃ nitya-snāyī jita-indriyaḥ /
kālaśākaṃ mahāśalkaṃ Vi_80.14a / kāle ca kriyayā svayā Vi_55.14b
kālena nidhanaṃ gatāḥ Vi_20.26d / kāle satatayāyini Vi_20.22b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18197904 (0.059):
Viṣṇu 20.22a/ evam asmin nir-ālambe kāle satata-yāyini / / Viṣṇu 20.22c/ na tad-bhūtaṃ prapaśyāmi\ sthitir yasya bhaved\ dhruvā //
kālo hi duratikramaḥ Vi_20.27d / kisalayopamau Vi_1.25b
kiṃcid eva tu viprāya Vi_50.47a / kuṭumbe 'tithidharmiṇau Vi_67.37b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207531 (0.059):
Viṣṇu 67.37a/ vaiśya-śūdrāv api prāptau kuṭumbe^atithi-dharmiṇau / / Viṣṇu 67.37c/ bhojayet\ saha bhṛtyais tāv ānṛśaṃsyaṃ prayojayan //
kuṇḍalābhyāṃ virājitam Vi_1.42d / kubjakhañjaikalocanāḥ Vi_45.32d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395766 (0.054):
rogānvitās tathāndhāś ca kubjakhañjaikalocanāḥ || Vi_45.32 || / vāmanā badhirā mūkā durbalāś ca tathāpare /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18202894 (0.055):
Viṣṇu 45.32c/ roga-anvitās tathā^andhāś ca kubja-khañja-eka-locanāḥ // / Viṣṇu 45.33a/ vāmanā badhirā mūkā dur-balāś ca tathā^apare /
kuryād anyan na vā kuryān Vi_55.21c / kuryuś cāndrāyaṇaṃ narāḥ Vi_37.36b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395038 (0.056):
ity upapātakāni // Vi_37.34 // / upapātakinas tv ete kuryuś cāndrāyaṇaṃ narāḥ /
kurvan strīśūdradambhanam Vi_93.11d / kurvāṇāṃ prabhayā devīṃ Vi_1.28a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8983404 (0.059):
kurvan siddhim avāpnuyāt Yj_1.294d / kurvan strīśūdradambhanam Mn_4.198[199M]d / kurvan svavṛtyā prayatan Ang_1.547c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17403964 (0.062):
vratena pāpaṃ pracchādya kurvan strīśūdradambhanam || Vi_93.11 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18211610 (0.064):
Viṣṇu 93.11c/ vratena pāpaṃ pracchādya\ kurvan strī-śūdra-dambhanam // / Viṣṇu 93.12a/ pretya\^iha ca^īdṛśo vipro garhyate\ brahma-vādibhiḥ /
kurvāṇāṃ vīkṣitair nityaṃ Vi_1.27c / kurvīta kṛtavāpanaḥ Vi_46.24b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18203079 (0.059):
Viṣṇu 46.24a/ kṛcchrāṇy etāni sarvāṇi kurvīta\ kṛta-vāpanaḥ / / Viṣṇu 46.24c/ nityaṃ triṣavaṇa-snāyī adhaḥ-śāyī jita-indriyaḥ //
kulāny eva nayanty āśu Vi_26.6c / kule kaścin narottamaḥ Vi_78.52b
kule kaścin narottamaḥ Vi_85.70b / kule 'smākaṃ sa jantuḥ syād Vi_85.69a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17402782 (0.0):
atra ca pitṛgītā gāthā bhavanti // Vi_85.68 // / kule 'smākaṃ sa jantuḥ syād yo no dadyāj jalāñjalīn /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18210353 (0.047):
Viṣṇu 85.68 atra ca pitṛ-gītā gāthā bhavanti\ // / Viṣṇu 85.69a/ kule^asmākaṃ sa jantuḥ syād\ yo no dadyāj\ jala-añjalīn /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17402800 (0.063):
api jāyeta so 'smākaṃ kule kaścin narottamaḥ / / gayāśīrṣe vaṭe śrāddhaṃ yo naḥ kuryāt samāhitaḥ || Vi_85.70 ||
kuśāgreṇāpi saṃṣpṛṣṭaḥ Vi_20.44c / kūṭasākṣy anṛtaṃ vadet Vi_8.41b
kūṭāgārapramāṇaiś ca Vi_43.44c / kūpavat kathitā śuddhir Vi_23.46c
kūpārāmataḍāgeṣu Vi_91.19a / kūpe pakveṣṭakācite Vi_23.45b
kṛcchrāṇy etāni sarvāṇi Vi_46.24a / kṛcchrātikṛcchram atha vā Vi_39.2c
kṛcchrātikṛcchram atha vā Vi_41.5c / *kṛcchrātikṛcchraṃ kurvīta Vi_54.30c
kṛtanirṇejanāṃś caitān Vi_54.31c / kṛtapātakinaḥ pāpāḥ Vi_43.32a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205207 (0.057):
Viṣṇu 54.31a/ enasvibhir nirṇiktair na^arthaṃ kiṃ-cit samācaret\ / / Viṣṇu 54.31c/ kṛta-nirṇejanāṃś ca^etān na jugupseta\ dharma-vit //
kṛtaṃ cāpy akṛtaṃ bhavet Vi_8.41d / kṛtaṃ vāsya na vākṛtam Vi_20.41d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389306 (0.004):
tattatkāryaṃ nivarteta kṛtaṃ cāpy akṛtaṃ bhavet || Vi_8.41 || / Vi_9
kṛtānnam udakaṃ striyaḥ Vi_18.44b / kṛtopakārād āptaṃ ca Vi_58.10c
kṛtvā gṛhī śakrapadaṃ prayāti Vi_59.29d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398735 (0.0):
svādhyāyasevāṃ pitṛtarpaṇaṃ ca kṛtvā gṛhī śakrapadaṃ prayāti || Vi_59.29
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18206103 (0.003):
Viṣṇu 59.29c/ sva-adhyāya-sevāṃ pitṛ-tarpaṇaṃ ca kṛtvā\ gṛhī śakra-padaṃ / prayāti\ // / Viṣṇu_60
kṛtvā caivāvasakthikām Vi_68.49d / kṛtvānyatamam icchayā Vi_38.7b
kṛtvā saptarṣayo 'malāḥ Vi_47.10b / kṛtvedaṃ sacarācaram Vi_1.18b
kṛṣṭajānām oṣadhīnāṃ Vi_50.50a / kṛṣṇājine tilān kṛtvā Vi_87.10a
kṛṣyamāṇā yatas tataḥ Vi_43.33b / kṛṣyamāṇāś ca jānubhiḥ Vi_43.43d
keśavaṃ mahad āpnuyāt Vi_49.8d / kaumāraṃ yauvanaṃ jarā Vi_20.49b
kaulaṃ khārjūrapānase Vi_22.83b / krakacaiḥ pāṭyamānāś ca Vi_43.35c
kratudantaś citīmukhaḥ Vi_1.3b / kramavikramasatkṛtaḥ Vi_1.5b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16205343 (0.062):
kramavikramasatkṛtaḥ HV_App.I,42.169b / kramavikramasatkṛtaḥ HV_31.24b
kramāgataṃ prītidāyaṃ Vi_58.9a / kravyādbhiś ca hatasyānyaiś Vi_23.50c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398496 (0.048):
ekāntaritavṛttyupāttaṃ ca kṛṣṇam // Vi_58.8 // / kramāgataṃ prītidāyaṃ prāptaṃ ca saha bhāryayā /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205841 (0.050):
Viṣṇu 58.09a/ krama-āgataṃ prīti-dāyaṃ prāptaṃ ca saha bhāryayā /
krimibhir bhakṣyamāṇāś ca Vi_43.40c / kriyā kāryā svaśaktitaḥ Vi_20.30d
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18198022 (0.058):
Viṣṇu 20.30c/ ato na roditavyaṃ hi kriyā kāryā sva-śaktitaḥ // / Viṣṇu 20.31a/ su-kṛtaṃ duṣ-kṛtaṃ ca^ubhau sahāyau yasya gacchataḥ /
krūraṃ tvaṃ sarvadehinām Vi_13.6b / kvacic chītena bādhyante Vi_43.41a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395359 (0.058):
krimibhir bhakṣyamāṇāś ca vahnituṇḍaiḥ sudāruṇaiḥ || Vi_43.40 || / kvacic chītena bādhyante kvacit cāmedhyamadhyagāḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196550 (0.062):
Viṣṇu 13.06a/ viṣa-tvād viṣama-tvāc ca krūraṃ tvaṃ sarva-dehinām / / Viṣṇu 13.06c/ tvam eva viṣa jānīṣe\ na vidur\ yāni mānuṣāḥ //
kvacit kṣipyanti bānaughair Vi_43.42c / kvacit cāmedhyamadhyagāḥ Vi_43.41b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395382 (0.055):
kvacid bhūtena tāḍyante lambamānās tathā kvacit / / kvacit kṣipyanti bānaughair utkṛtyante tathā kvacit || Vi_43.42 ||
kvacit tailena kvāthyante Vi_43.38a / kvacit pūyam asṛk kvacit Vi_43.39b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395338 (0.054):
kvacid vāntam athāśnanti kvacit pūyam asṛk kvacit / / kvacid viṣṭhāṃ kvacin māṃsaṃ pūyagandhi sudāruṇam || Vi_43.39 ||
kvacit pretāḥ sudāruṇāḥ Vi_43.41d / kvacid bhūtena tāḍyante Vi_43.42a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395374 (0.0):
parasparam athāśnanti kvacit pretāḥ sudāruṇāḥ || Vi_43.41 || / kvacid bhūtena tāḍyante lambamānās tathā kvacit /
kvacid vāntam athāśnanti Vi_43.39a / kvacid viṣṭhāṃ kvacin māṃsaṃ Vi_43.39c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395332 (0.0):
āyasīṣu ca vaṭyante śilāsu ca tathā kvacit || Vi_43.38 || / kvacid vāntam athāśnanti kvacit pūyam asṛk kvacit /
kṣatriyāṇāṃ tu vīryataḥ Vi_32.18b / kṣatriyo gṛham āgataḥ Vi_67.36b
kṣamānvite krodhavivarjite ca Vi_99.20b / kṣamā satyam damaḥ śaucaṃ Vi_2.16a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386528 (0.047):
āpady anantarā vṛttiḥ // Vi_2.15 // / kṣamā satyam damaḥ śaucaṃ dānam indriyasaṃyamaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18193050 (0.048):
Viṣṇu 2.15 āpady anantarā vṛttiḥ // / Viṣṇu 2.16a/ kṣamā satyam damaḥ śaucaṃ dānam indriya-saṃyamaḥ /
kṣaranti sarvā vaidikyo Vi_55.18a / kṣāntyā śudhyanti vidvāṃso Vi_22.90a
kṣīraṃ dadhi ca rocanā Vi_23.58d / kṣīre tathā sarpiṣi śādbale ca Vi_99.14a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393067 (0.061):
gomūtraṃ gomayaṃ sarpiḥ kṣīraṃ dadhi ca rocanā || Vi_23.58 ||
kṣīrodam atha sāgaram Vi_1.33d / kṣīrode vasatis tasya Vi_1.32a
kṣudhayā vyathamānāś ca Vi_43.36a / kṣetrakṣetrajñadeveśa Vi_1.52c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192760 (0.053):
Viṣṇu 1.52c/ kṣetra-kṣetra-jña-deva-īśa salila-arṇava-śāyaka //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386271 (0.060):
hiraṇyakeśa viśvākṣa yajñamūrte nirañjana / / kṣetrakṣetrajñadeveśa salilārṇavaśāyaka || Vi_1.52 ||
kṣetrakṣetrajñavijñānaṃ Vi_96.98c / kṣetrajñam api māṃ viddhi Vi_96.98a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404719 (0.048):
etad yo vetti taṃ prāhuḥ kṣetrajñam iti tadvidaḥ || Vi_96.97 || / kṣetrajñam api māṃ viddhi sarvakṣetreṣu bhāvini /
kṣetrajñam iti tadvidaḥ Vi_96.97d / kṣetram ity abhidhīyate Vi_96.97b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404718 (0.0):
etad yo vetti taṃ prāhuḥ kṣetrajñam iti tadvidaḥ || Vi_96.97 || / kṣetrajñam api māṃ viddhi sarvakṣetreṣu bhāvini /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103166 (0.048):
06,035.001c etad yo vetti taṃ prāhuḥ kṣetrajña iti tadvidaḥ / 06,035.002a kṣetrajñaṃ cāpi māṃ viddhi sarvakṣetreṣu bhārata
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627138 (0.048):
etad yo vetti taṃ prāhuḥ kṣetrajña iti tadvidaḥ 13.2 / kṣetrajñaṃ cāpi māṃ viddhi sarvakṣetreṣu bhārata
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23183531 (0.058):
etad yo vetti taṃ prāhuḥ kṣetrajña iti tadvidaḥ || [Gītā 13.1] / kṣetrajñaṃ cāpi māṃ viddhi sarvakṣetreṣu bhārata |
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18212409 (0.059):
Viṣṇu 96.97c/ etad yo vetti\ taṃ prāhuḥ\ kṣetra-jñam iti tad-vidaḥ // / Viṣṇu 96.98a/ kṣetra-jñam api māṃ viddhi\ sarva-kṣetreṣu bhāvini /
kṣetrāpaṇagṛhāsaktam Vi_20.42a / kṣoṇyā kṣoṇīm abhāṣata Vi_1.62d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17391416 (0.039):
na hi pratīkṣate mṛtyuḥ kṛtaṃ vāsya na vākṛtam || Vi_20.41 || / kṣetrāpaṇagṛhāsaktam anyatra gatamānasam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18198193 (0.043):
Viṣṇu 20.41c/ na hi pratīkṣate\ mṛtyuḥ kṛtaṃ vā^asya na vā^a-kṛtam // / Viṣṇu 20.42a/ kṣetra-āpaṇa-gṛha-āsaktam anyatra gata-mānasam /
kṣaudre tathā dadhni puraṃdhrigātre Vi_99.14b / khaḍgenaudumbareṇa vā Vi_79.24b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213286 (0.051):
Viṣṇu 99.14a/ kṣīre tathā sarpiṣi śādbale ca kṣaudre tathā dadhni / puraṃdhri-gātre / / Viṣṇu 99.14c/ dehe kumāryāś ca tathā surāṇāṃ tapasvināṃ yajña-hutāṃ ca
khādakaś ceti ghātakāḥ Vi_51.74d / khyātir viśālā ca tathānasūyā Vi_99.5c
gaṅgāyāḥ sikatā dhārās Vi_20.23a / gaccha devi janārdanam Vi_1.31b
gaṇānnaṃ gaṇikānnaṃ ca Vi_48.21a / gatis tvaṃ puruṣottama Vi_1.58b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17396226 (0.035):
mātāpitror aśuśrūṣāṃ tat punīdhvaṃ yavā mama || Vi_48.20 || / gaṇānnaṃ gaṇikānnaṃ ca śūdrānnaṃ śrāddhasūtakam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18203389 (0.036):
Viṣṇu 48.20c/ mātā-pitror aśuśrūṣāṃ tat punīdhvaṃ\ yavā mama // / Viṣṇu 48.21a/ gaṇa-annaṃ gaṇikā-annaṃ ca śūdra-annaṃ śrāddha-sūtakam /
gandho lepaś ca tatkṛtaḥ Vi_23.39b / gamayaty uttamāṃ gatim Vi_51.65d
gayāśīrṣe vaṭe śrāddhaṃ Vi_85.70c / garīyān brahmadaḥ pitā Vi_30.44b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8987590 (0.039):
garīyasi garīyāṃsam Nar_19.42a / garīyān brahmadaḥ pitā Mn_2.146b / garīyo yad yad uttaram Mn_2.136d
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2523431 (0.041):
garīyān brahmadaḥ pitā Mn_2.146b / garīyo yad yad uttaram Mn_2.136d
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201407 (0.048):
Viṣṇu 30.44a/ utpādaka-brahma-dātror garīyān brahma-daḥ pitā / / Viṣṇu 30.44c/ brahma-janma hi viprasya pretya\ ca^iha ca śāśvatam //
garīyo yad yad uttaram Vi_32.16d / garhaṇāṃ yāti sādhuṣu Vi_55.14d
garhyate brahmavādibhiḥ Vi_93.12b / gavām kaṇḍūyanaṃ caiva Vi_23.60a
gavāṃ grāsapradānena Vi_23.60c / gavāṃ hi tīrthe vasatīha gaṅgā Vi_23.61a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393098 (0.0):
gavāṃ grāsapradānena svargaloke mahīyate || Vi_23.60 || / gavāṃ hi tīrthe vasatīha gaṅgā puṣṭis tathāsāṃ rajasi pravṛddhā /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199990 (0.003):
Viṣṇu 23.60c/ gavāṃ grāsa-pradānena svarga-loke mahīyate\ // / Viṣṇu 23.61a/ gavāṃ hi tīrthe vasati\^iha gaṅgā puṣṭis tathā^āsāṃ rajasi
gāyatrīṃ śirasā saha Vi_55.9b / gāvaḥ pavitramaṅgalyaṃ Vi_23.57c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199936 (0.043):
Viṣṇu 23.57a/ dāhena ca bhuvaḥ śuddhir vāsena^apy atha vā gavām / / Viṣṇu 23.57c/ gāvaḥ pavitra-maṅgalyaṃ goṣu lokāḥ pratiṣṭhitāḥ //
gāvaḥ sarvāghasūdanāḥ Vi_23.58b / gāvo vitanvate yjñaṃ Vi_23.58a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393059 (0.036):
gāvo vitanvate yjñaṃ gāvaḥ sarvāghasūdanāḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199949 (0.036):
Viṣṇu 23.58a/ gāvo vitanvate\ yjñaṃ gāvaḥ sarva-agha-sūdanāḥ /
guṇadoṣau vijānatā Vi_32.13d / guṇavatsarvakāmīyaṃ Vi_77.9c
guṇidvaidhe dvijottamān Vi_8.40d / gurutvam atha lāghavam Vi_42.2b
gurudāreṣu kurvīta Vi_32.15c / gurupatnī tu yuvatir Vi_32.13a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394638 (0.024):
na cānabhipretam // Vi_32.12 // / gurupatnī tu yuvatir nābhivādyeha pādayoḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201639 (0.028):
Viṣṇu 32.13a/ guru-patnī tu yuvatir na^abhivādyā^iha pādayoḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8988295 (0.051):
gurudrohiṇameva ca Ang_1.749b / gurupatnī tu yuvatir Mn_2.212a / gurupatny anujasya sā Mn_9.57b
guruśuśrūṣayā tv eva Vi_31.10c / guruṣu tv abhyatīteṣu Vi_57.15a
guruṃ vā bālavṛddhau vā Vi_5.190a / gurūn bhṛtyān ujjihīrṣur Vi_57.13a
guroḥ pretasya śiṣyas tu Vi_22.85a / gulmavallīlatānāṃ ca Vi_50.48c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392437 (0.062):
rājanyaś caiva vaiśyaś ca spṛṣṭvaitāni na duṣyataḥ || Vi_22.84 || / guroḥ pretasya śiṣyas tu pitṛmedhaṃ samācaran /
guhyopaniṣadāsanaḥ Vi_1.9b / gūḍhe śliṣṭe ca jānunī Vi_1.25d
gṛhastha eva yajate Vi_59.27a / gṛhasthas tapyate tapaḥ Vi_59.27b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398700 (1.192):
tasmād abhyāgatān etān gṛhastho nāvamānayet || Vi_59.26 || / gṛhastha eva yajate gṛhasthas tapyate tapaḥ /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10387051 (0.042):
12,261.006c evaṃ gṛhastham āśritya vartanta itare ''śramāḥ / 12,261.007a gṛhastha eva yajate gṛhasthas tapyate tapaḥ
gṛhasthaḥ śeṣabhug bhavet Vi_67.42d / gṛhastho nāvamānayet Vi_59.26d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400149 (0.027):
pūjayitvā tataḥ paścād gṛhasthaḥ śeṣabhug bhavet || Vi_67.42 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207606 (0.031):
Viṣṇu 67.42c/ pūjayitvā\ tataḥ paścād gṛhasthaḥ śeṣa-bhug bhavet\ // / Viṣṇu 67.43a/ aghaṃ sa kevalaṃ bhuṅkte\ yaḥ pacaty\ ātma-kāraṇāt /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2523786 (0.052):
gṛhasthas tu yathā paśyed Mn_6.2a / gṛhasthaḥ śeṣabhug bhavet Mn_3.117[107M]d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8988692 (0.062):
gṛhasthaḥ kāmataḥ kuryād Par_12.64(63)c / gṛhasthaḥ śeṣabhug bhavet Mn_3.117[107M]d
gṛhāt pratinivartate Vi_67.33b / gṛhītapādāṃ tapasā jvalantīm Vi_99.1b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213035 (0.043):
Viṣṇu 99.01a/ dṛṣṭvā\ śriyaṃ deva-devasya viṣṇor gṛhīta-pādāṃ tapasā / jvalantīm / / Viṣṇu 99.01c/ su-tapta-jāmbūnada-cāru-varṇāṃ papraccha\ devīṃ vasudhā
gṛhe gurāv araṇye vā Vi_51.66a / gṛhṇātīha yathā vastraṃ Vi_20.50a
gṛhṇāty evaṃ navaṃ dehī Vi_20.50c / gṛhṇītānyāni mantravat Vi_27.29d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393683 (0.029):
apsu prāsya vinaṣṭāni gṛhṇītānyāni mantravat || Vi_27.29 || / Vi_28
gṛhṇīyāt sādhutaḥ sadā Vi_57.15d / gocarmamātrā sā kṣoṇī Vi_5.184c
gopāya mā śevadhiṣṭe 'ham asti Vi_29.9b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201095 (0.004):
Viṣṇu 29.09a/ vidyā ha vai brahmaṇam ājagāma\ gopāya mā śevadhiṣṭe^aham / asti\ // / Viṣṇu 29.09c/ a-sūyakāya^an-ṛjave^ayatāya na māṃ brūyā\ a-vīrya-vatī tathā
gopradānasamaṃ phalam Vi_67.46d / gomūtraṃ gomayaṃ sarpiḥ Vi_23.58c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400204 (0.0):
pratyekadānenāpnoti gopradānasamaṃ phalam || Vi_67.46 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207666 (0.045):
Viṣṇu 67.46c/ pratyeka-dānena^āpnoti\ go-pradāna-samaṃ phalam // / Viṣṇu_68
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395883 (0.050):
nirāhārasya dvādaśāhena parākaḥ // Vi_46.18 // / gomūtraṃ gomayaṃ kṣīraṃ dadhi sarpiḥ kuśodakāny ekadivasam aśnīyāt /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199953 (0.062):
Viṣṇu 23.58c/ go-mūtraṃ go-mayaṃ sarpiḥ kṣīraṃ dadhi ca rocanā //
goṣu lokāḥ pratiṣṭhitāḥ Vi_23.57d / gauḍī mādhvī ca paiṣṭī ca Vi_22.82a
gaur gajāśvamarīcayaḥ Vi_23.52b / grasiṣṇu prabhaviṣṇu ca Vi_97.19d
grāmād āhṛtya vāśnīyād Vi_94.13a / grāhyāṃ prajāpatir mene Vi_57.11c
ghṛtaprāśo viśodhanam Vi_50.49d / ghṛtaṃ yavā madhu yavā Vi_48.18a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17396184 (0.044):
nirṇodaḥ sarvapāpānāṃ pavitram ṛṣibhir dhṛtam || Vi_48.17 || / ghṛtaṃ yavā madhu yavā āpo vā amṛtaṃ yavāḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18203341 (0.048):
Viṣṇu 48.17c/ nirṇodaḥ sarva-pāpānāṃ pavitram ṛṣibhir dhṛtam // / Viṣṇu 48.18a/ ghṛtaṃ yavā madhu yavā āpo vā amṛtaṃ yavāḥ /
ghorair vyāghragaṇais tathā Vi_43.36b / cakāra jagatīṃ punaḥ Vi_1.11d
caṇḍālādyaiś ca dasyubhiḥ Vi_23.50d / caturantā bhaved dattā Vi_87.9c
caturthaḥ samavāpnuyāt Vi_5.188d / caturdaśa vinaśyanti Vi_20.24a
catuṣpādaḥ prakīrtitaḥ Vi_86.15b / candanenaikam ukṣataḥ Vi_96.23b
candraraśmimanoharam Vi_1.34b / candrasūryagrahopagān Vi_90.29b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18211170 (0.050):
Viṣṇu 90.29a/ yadi^icched\ vipulān bhogāṃś candra-sūrya-graha-upagān / / Viṣṇu 90.29c/ prātaḥ-snāyī bhaven\ nityaṃ dvau māsau māgha-phālgunau //
candrānane sūryasamānabhāse Vi_99.3c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213085 (0.002):
Viṣṇu 99.03c/ candra-ānane sūrya-samāna-bhāse mahā-prabhāve jagataḥ
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405314 (0.038):
candrānane sūryasamānabhāse mahāprabhāve jagataḥ pradhāne || Vi_99.3 ||
caret sāṃtapanaṃ kṛcchraṃ Vi_38.7c / cāturvarṇyavyavasthānaṃ Vi_84.4a
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14389131 (0.056):
avakīrṇivrataṃ caret Vi_28.52d / avagūrya caret kṛcchram Vi_54.30a
cāturvarṇyasya śāśvatān Vi_1.61d / cāturvarṇyasya śāśvatān Vi_1.63b
cāmaraṃ vyajanaṃ mātrāṃ Vi_65.14a / cārunāsāṃ natabhruvam Vi_1.23b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192324 (0.044):
Viṣṇu 1.23a/ su-bhrūṃ su-sūkṣma-daśanāṃ cāru-nāsāṃ nata-bhruvam / / Viṣṇu 1.23c/ kambu-kaṇṭhīṃ saṃhata-ūrūṃ pīna-ūrujaghana-sthalām /
caitanyādhāra niṣkriya Vi_1.56b / caurasyānnaṃ navaśrāddhaṃ Vi_48.21c
chatraṃ yānāsane tathā Vi_65.14b / chatre ca śaṅkhe ca tathaiva padme Vi_99.12b
chadmanācaritaṃ yac ca Vi_93.12c / chādmiko lokadāmbhikaḥ Vi_93.8b
chāyāpatnīsahāyo vai Vi_1.9c / chāśvataṃ vidhim āsthitaḥ Vi_51.59d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16803546 (0.064):
chāyā coṣāsvarūpiṇī BrP_89.13b / chāyāpatnīsahāyo 'sau BrP_213.39c
chucau deśe prayatnataḥ Vi_61.17b / chedane japyam ṛkśatam Vi_50.48b
chrāddhakarmaṇi paṇḍitaḥ Vi_82.30d / chrāddhaṃ tu prativatsaram Vi_21.22d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17402477 (0.053):
etān vivarjayed yatnāc chrāddhakarmaṇi paṇḍitaḥ || Vi_82.30 || / Vi_83 / atha paṅktipāvanāḥ // Vi_83.1 //
jagaj jagāma lokānām Vi_1.18c / jagato 'sya samagrasya Vi_1.53c
jagatkāraṇakāraṇam Vi_1.61b / jagannirmāṇakāraka Vi_1.55d
jagāma kaśyapaṃ draṣṭuṃ Vi_1.21c / jagdhvā caivāhutaṃ haviḥ Vi_44.44d
jaghanaṃ ca ghanaṃ madhyaṃ Vi_1.26c / jaṅghe virome susame Vi_1.26a
japann upavased dinam Vi_28.53d / japan vyāhṛtipūrvikām Vi_55.12b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394066 (0.019):
nimloced vāpy+avijñānāj japann upavased dinam || Vi_28.53 || / Vi_29
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201021 (0.032):
Viṣṇu 28.53c/ nimloced\ vā^apy^avijñānāj japann upavased\ dinam // / Viṣṇu_29 / Viṣṇu 29.01 yas tu^upanīya\ vrata-ādeśaṃ kṛtvā\ vedam adhyāpayet\ tam
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992760 (0.036):
japann āsīta sāvitrīṃ Yj_1.24c / japann upavased dinam Mn_2.220d / japan vānyatamaṃ vedaṃ Mn_11.75[74M]a
japan haviṣyabhugdāntaḥ Vi_89.4c / japitvā trīṇi sāvitryāḥ Vi_54.24a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18210771 (0.028):
Viṣṇu 89.04a/ kārttikaṃ sakalaṃ māsaṃ nitya-snāyī jita-indriyaḥ / / Viṣṇu 89.04c/ japan haviṣya-bhug-dāntaḥ sarva-pāpaiḥ pramucyate\ //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18601737 (0.039):
tasyotsargeṇa śudhyanti japyena tapasaiva ca // Mn_11.193[192M] // / japitvā trīṇi sāvitryāḥ sahasrāṇi samāhitaḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21517902 (0.051):
Manu11.193c[192ṃc]/ tasya utsargeṇa śudhyanti) japyena tapasā eva ca || / Manu11.194a[193ṃa]/ japitvā) trīṇi sāvitryāḥ sahasrāṇi samāhitaḥ |
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14390953 (0.057):
tad devatāḥ pratyabhinandayanti Vi_19.23b / tad bhaikṣyabhug japan nityaṃ Vi_53.9c
japyena tapasā tathā Vi_54.28d / japyenaiva tu saṃsidhyed Vi_55.21a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8992897 (0.030):
japyaṃ devārcanaṃ homaṃ Par_2.5a / japyena tapasaiva ca Mn_11.193[192M]d / japyenaiva tu saṃsidhyed Mn_2.87a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2524791 (0.042):
japtvā vā nama ity ṛcam Mn_11.256[255M]d / japyena tapasaiva ca Mn_11.193[192M]d / japyenaiva tu saṃsidhyed Mn_2.87a
jarayā vāpi mānavam Vi_20.45d / jalakrīḍāruci śubhaṃ Vi_1.2a
jalāśayaṃ tat sakalaṃ Vi_86.19c / jalāśayeṣv athālpeṣu Vi_23.46a
jātasya ca mṛtasya ca Vi_17.17d / jātasya hi dhruvo mṛtyur Vi_20.29a
jātānāṃ ca svayaṃ vane Vi_50.50b / jātibhraṃśakaraṃ karma Vi_38.7a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395069 (0.046):
iti jātibhraṃśakarāṇi // Vi_38.6 // / jātibhraṃśakaraṃ karma kṛtvānyatamam icchayā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8993264 (0.047):
jātibhraṣṭānakarmiṣṭhān Ang_1.139c / jātibhraṃśakaraṃ karma Mn_11.124[123M]a / jātibhraṃśakaraṃ smṛtam Mn_11.67[66M]d
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18202106 (0.047):
Viṣṇu 38.07a/ jāti-bhraṃśa-karaṃ karma kṛtvā\^anyatamam icchayā /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2524846 (0.059):
jātibhraṃśakaraṃ karma Mn_11.124[123M]a / jātibhraṃśakaraṃ smṛtam Mn_11.67[66M]d
jātismaratvaṃ labhate yadīcchet Vi_56.27d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398302 (1.192):
etāni gītāni punāti jantūn jātismaratvaṃ labhate yadīcchet || Vi_56.27 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205638 (0.004):
Viṣṇu 56.27c/ etāni gītāni punāti\ jantūn jāti-smaratvaṃ labhate\ / yadi^icchet\ // / Viṣṇu_57
jāteṣu ca mṛteṣu ca Vi_22.43b / jānanto 'pi hi ye sākṣye Vi_8.37a
jānubhyām avaniṃ gatvā Vi_1.44c / jāyante lakṣaṇānvitāḥ Vi_45.32b
jāyāvarjaṃ hi sarvasya Vi_20.39c / jīvanty ete gṛhāśramāt Vi_59.26b
jīvitaṃ dharmakāmau ca Vi_52.16a / juhuyāc caiva śaktitaḥ Vi_46.25d
juhotiyajatikriyāḥ Vi_55.18b / jñātvā jātiṃ dhanaṃ vayaḥ Vi_5.195b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18195143 (0.050):
Viṣṇu 5.195a/ aparādheṣu ca^anyesu jñātvā\ jātiṃ dhanaṃ vayaḥ / / Viṣṇu 5.195c/ daṇḍaṃ prakalpayed\ rājā saṃmantrya brāhmaṇaiḥ saha //
jñātvā bhūmiṃ jalānugām Vi_1.1d / jñānaṃ caiva yaśasyaṃ ca Vi_100.2c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385597 (0.056):
viṣṇuḥ sisṛkṣur bhūtāni jñātvā bhūmiṃ jalānugām || Vi_1.1 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18191985 (0.059):
Viṣṇu 1.01c/ viṣṇuḥ sisṛkṣur\ bhūtāni jñātvā\ bhūmiṃ jala-anugām // / Viṣṇu 1.02a/ jala-krīḍā-ruci śubhaṃ kalpa-ādhiṣu yathā purā /
jñānaṃ jñeyaṃ jñānagamyaṃ Vi_97.20c / jñānaṃ tapo 'gnir āhāro Vi_22.88a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18212667 (0.022):
Viṣṇu 97.20a/ jyotiṣām api taj-jyotis tamasaḥ param ucyate\ / / Viṣṇu 97.20c/ jñānaṃ jñeyaṃ jñāna-gamyaṃ hṛdi sarvasya dhiṣṭhitam //
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13507741 (0.033):
jñānaṃ jñeyaṃ jñānagamyaṃ__Vdha_095.019 / jñānaṃ prayacchatā samyak__Vdha_099.005
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1137088 (0.053):
tamasaḥ param ucyate__Vdha_095.019 / jñānaṃ jñeyaṃ jñānagamyaṃ__Vdha_095.019
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392478 (0.061):
samāpte tūdakaṃ kṛtvā trirātreṇaiva śudhyati || Vi_22.87 || / jñānaṃ tapo 'gnir āhāro mṛnmano vāryupāñjanam /
jñeyaṃ coktaṃ samāsataḥ Vi_97.21b / jñeyaṃ nityaṃ mumukṣuṇā Vi_96.98d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404728 (0.057):
kṣetrakṣetrajñavijñānaṃ jñeyaṃ nityaṃ mumukṣuṇā || Vi_96.98 || / Vi_97
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18212422 (0.062):
Viṣṇu 96.98c/ kṣetra-kṣetra-jña-vijñānaṃ jñeyaṃ nityaṃ mumukṣuṇā // / Viṣṇu_97 / Viṣṇu 97.01 ūru-stha-uttāna-caraṇaḥ savye kare karam itaraṃ nyasya\
jyaiṣṭhyaṃ tatra na vidyate Vi_18.41d / jyotiṣām api tajjyotis Vi_97.20a
tatas tv āropayec chikye Vi_10.12a / tataḥ śuddhaḥ sa dharmataḥ Vi_10.12d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389609 (0.005):
tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum arhasi || Vi_10.11 || / tatas tv āropayec chikye bhūya evātha taṃ naram /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389618 (0.040):
tulito yadi vardheta tataḥ śuddhaḥ sa dharmataḥ || Vi_10.12 || / śikyacchedākṣabhaṅgeṣu bhūyas tv āropayen naram /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196272 (0.044):
Viṣṇu 10.12c/ tulito yadi vardheta\ tataḥ śuddhaḥ sa dharmataḥ // / Viṣṇu 10.13a/ śikya-ccheda-akṣa-bhaṅgeṣu bhūyas tv āropayen\ naram /
tat kṛṣṇaṃ samudāhṛtam Vi_58.11d / tattatkāryaṃ nivarteta Vi_8.41c
tat tad asya vrateṣv api Vi_27.28d / tat tad guṇavate deyaṃ Vi_92.32c / tattvātmānam agamyaṃ ca Vi_97.17a
tat punīdhvaṃ yavā mama Vi_48.20d / tatpradhānāni yasya tu Vi_26.7b
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14392905 (0.010):
punaḥ saṃskārakartā ca Vi_91.19c / punīdhvaṃ ca yavā mama Vi_48.21d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17396256 (0.039):
brāhmaṇānāṃ parīvādaṃ punīdhvaṃ ca yavā mama || Vi_48.22 || / Vi_49
tatra kā paridevanā Vi_20.28d / tatra kā paridevanā Vi_20.46d / tatra kā paridevanā Vi_20.48d
tatra vidyā na vaktavyā Vi_29.8c / tatrādhunā hi deveśa Vi_1.46a
tatsvahastaiḥ prasādhayet Vi_7.13d / tathāgataṃ nāvajayanti śatravaḥ Vi_72.6d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389014 (0.0):
mriyate tatra tallekhyaṃ tatsvahastaiḥ prasādhayet || Vi_7.13 || / Vi_8
tathāghamarṣaṇaṃ sūktaṃ Vi_55.7c / tathādhyātmikam eva vā Vi_30.43b / tathānusaraṇena ca Vi_35.6d
tathā pūrvakṛtaṃ karma Vi_20.47c / tathā varṣati vāsave Vi_20.23b
tathā vitimirā diśaḥ Vi_1.28b / tathā viditavedyānāṃ Vi_1.58a
tathāvidham avāpnoti Vi_58.12c / tathā vṛddhim avāpnuyāt Vi_6.40d
tathā śuddhaṃ viparyaye Vi_14.5b / tathā suvarṇe vimale ca rūpye Vi_99.10a
tathā sthitā tvaṃ varade tathāpi Vi_99.6c / tathaikatra kare daśa Vi_60.25b
tathaiva ca vayo 'dhikām Vi_69.17b / tathaiva dvādaśī śuklā Vi_49.10c
tad ānantyāya kalpate Vi_77.7d / tad ity ṛco 'syāḥ sāvitryāḥ Vi_55.11c
tad enaṃ saṃśayād asmād Vi_10.11c / tad enaṃ saṃśayād asmād Vi_11.12c
tad enaṃ saṃśayād asmād Vi_12.8c / tad enaṃ saṃśayād asmād Vi_13.7c
tad evākṣayam icchatā Vi_92.32d / tad evāpnoty ayatnena Vi_51.70c
tadgatā madhusūdanaḥ Vi_1.13d / tadduḥkhe yaś ca duḥkhitaḥ Vi_3.98b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18193771 (0.053):
Viṣṇu 3.98a/ prajā-sukhe sukhī rājā tad-duḥkhe yaś ca duḥkhitaḥ / / Viṣṇu 3.98c/ sa kīrti-yukto loke^asmin pretya\ svarge mahīyate\ //
tad devatāḥ pratyabhinandayanti Vi_19.23b / tad bhaikṣyabhug japan nityaṃ Vi_53.9c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204858 (0.017):
Viṣṇu 53.09a/ yat karoty\ eka-rātreṇa vṛṣalī-sevanād dvijaḥ / / Viṣṇu 53.09c/ tad bhaikṣya-bhug japan nityaṃ tribhir varṣair vyapohati\ //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 8998039 (0.045):
tad bhūtam api hīyate Nar_M1.55d / tad bhaikṣabhug japan nityaṃ Mn_11.178[177M]c
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21517682 (0.050):
Manu11.178a[177ṃa]/ yat karoty) ekarātreṇa vṛṣalīsevanād dvijaḥ | / Manu11.178c[177ṃc]/ tad bhaikṣabhuj japan) nityaṃ tribhir varṣair
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14390686 (0.057):
japan vyāhṛtipūrvikām Vi_55.12b / japan haviṣyabhugdāntaḥ Vi_89.4c
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2304963 (0.063):
sa bhavet karmacāṇḍālo Par_4.21c / sa bhaikṣabhuj japan nityaṃ Par_7.9a
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21985610 (0.063):
yaḥ karoty ekarātreṇa vṛṣalīsevanaṃ dvijaḥ (II,1, p. 159) // Par_7.8 // / sa bhaikṣabhuj japan nityaṃ tribhir varṣair viśudhyati /
tadyuktipratirūpitaiḥ Vi_7.12d / tadvat kāmā yaṃ praviśanti sarve Vi_72.7c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18208650 (0.036):
Viṣṇu 72.07c/ tad-vat kāmā yaṃ praviśanti\ sarve sa śāntim āpnoti\ na
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12891117 (0.044):
MSS_4956 2 tadvat kāmā yaṃ praviśanti sarve sa śāntimāpnoti na kāmakāmī //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20097866 (0.044):
06,024.070c tadvat kāmā yaṃ praviśanti sarve; sa śāntim āpnoti na kāmakāmī
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10380224 (0.044):
12,243.009c*0693_01 tadvat kāmā yaṃ praviśanti sarve / 12,243.009c*0693_02 sa śāntim āpnoti na kāmakāmaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25622125 (0.044):
tadvat kāmā yaṃ praviśanti sarve / sa śāntim āpnoti na kāmakāmī 2.70
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17733455 (0.044):
tadvat kāmā yaṃ praviśanti sarve / sa śāntim āpnoti na kāma kāmī ||70||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15622130 (0.044):
[=MBh_06,024.070a] / tadvat kāmā yaṃ praviśanti sarve; sa śāntim āpnoti na kāmakāmī Bhg_02.070c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22901811 (0.044):
tadvat kāmā yaṃ praviśanti sarve / sa śāntim āpnoti na kāma kāmī ||BhG_2.70||
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7289160 (0.044):
tadvat kāmā yaṃ praviśanti sarve / sa śāntim āpnoti na kāma-kāmī ||70||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1402526 (0.044):
tadvat kāmā yaṃ praviśanti sarve sa śāntim āpnoti na kāmakāmī // BhG_2.71
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3429247 (0.044):
tadvat kāmā yaṃ praviśanti sarve sa śāntim āpnoti na kāmakāmī || BhG_2.70
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17401148 (0.044):
tadvat kāmā yaṃ praviśanti sarve sa śāntim āpnoti na kāmakāmī || Vi_72.7
tadvad eva śilāgatam Vi_23.43d / tanmadhye yo na dṛśyeta Vi_12.6a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389806 (0.0):
taṃ cāparaḥ puruṣo javena śaram ānayet // Vi_12.5 // / tanmadhye yo na dṛśyeta sa śuddhaḥ parikīrtitaḥ /
tanmanāḥ sumanā bhūtvā Vi_66.16c / tapasā ca tathā dhṛtam Vi_95.15d
tapasā vedavittamāḥ Vi_22.90d / tapasvināṃ yajñahutāṃ ca dehe Vi_99.14d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405499 (0.049):
dehe kumāryāś ca tathā surāṇāṃ tapasvināṃ yajñahutāṃ ca dehe || Vi_99.14
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213294 (0.052):
Viṣṇu 99.14c/ dehe kumāryāś ca tathā surāṇāṃ tapasvināṃ yajña-hutāṃ ca / dehe // / Viṣṇu 99.15a/ śare ca saṃgrāma-vinirgate ca sthitā mṛte
tapomadhyaṃ tapo 'ntaṃ ca Vi_95.15c / tapomūlam idaṃ sarvaṃ Vi_95.15a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404143 (0.057):
aśmakuṭṭaḥ // Vi_95.13 // / dantolūkhaliko vā // Vi_95.14 // / tapomūlam idaṃ sarvaṃ devamānuṣikaṃ jagat /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18211809 (0.057):
Viṣṇu 95.15c/ tapo-madhyaṃ tapo^antaṃ ca tapasā ca tathā dhṛtam //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404152 (0.064):
tapomadhyaṃ tapo 'ntaṃ ca tapasā ca tathā dhṛtam || Vi_95.15 ||
tapo hi duratikramam Vi_95.16d / taptakṛcchraṃ viśodhanam Vi_41.5b
taptakṛcchreṇa śudhyati Vi_40.2b / tam aśuddhaṃ vijānīyāt Vi_14.5a
tam aśuddhaṃ vinirdiṣet Vi_11.8b / tamasaḥ param ucyate Vi_97.20b
tam ācāraṃ niṣeveta Vi_71.90c / tayor anyataraḥ praiti Vi_29.7c
tayor api ca kartavyaṃ Vi_77.8c / tayor api ca cintayet Vi_96.23d / tayoḥ puṇyaphalaṃ samam Vi_51.76d
tasmāc chrāddhaṃ prayacchata Vi_20.34d / tasmāc chrāddhaṃ sadā kāryaṃ Vi_20.36c
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14395548 (0.041):
śrameṇa yad upārjayet Vi_18.42b / śrāddham ācandratārakam Vi_77.9b / śrāddham eteṣu yad dattaṃ Vi_77.7c
tasmāc chreṣṭho gṛhāśramī Vi_59.27d / tasmāc chreṣṭho gṛhāśramī Vi_59.28d
tasmāt puttra iti proktaḥ Vi_15.44c / tasmāt puruṣa ity evaṃ Vi_97.15c / tasmāt sarvaprayatnena Vi_45.33c
tasmāt sarvaprayatnena Vi_52.16c / tasmāt sukṛtam ādāya Vi_67.33c
tasmād atithir ucyate Vi_67.34d / tasmād abhyāgatān etān Vi_59.26c
tasmād etat trayaṃ jyayet Vi_33.6d / tasmād evaṃ viditvainaṃ Vi_20.53c
tasmād yajñe vadho 'vadhaḥ Vi_51.61d / tasmān māṃsaṃ vivarjayet Vi_51.71d
tasmin prete na vācyo 'sau Vi_5.187c / tasmai na druhyet kṛtam asya jānan Vi_30.47d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394474 (0.0):
taṃ manyeta pitaraṃ mātaraṃ ca tasmai na druhyet kṛtam asya jānan || / Vi_30.47 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201461 (0.014):
Viṣṇu 30.47c/ taṃ manyeta\ pitaraṃ mātaraṃ ca tasmai na druhyet\ kṛtam / asya jānan // / Viṣṇu_31
tasmai māṃ brūyā nidhipāya brahman Vi_29.10d / tasyādāv eva lakṣayet Vi_11.10b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394163 (1.192):
yas te na druhyet katamac ca nāha tasmai māṃ brūyā nidhipāya brahman || / Vi_29.10 ||
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14393945 (0.054):
mā hāsmahi prajayā mā tanūbhir Vi_86.16c / māṃ brūyā avīryavatī tathā syām Vi_29.9d
tasyāpy annaṃ sodakumbhaṃ Vi_21.23c / tasyāṃ dānopavāsādyam Vi_49.10a
tasyotsargeṇa śudhyanti Vi_54.28c / tahtā dehāntaraprāptir Vi_20.49c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18198298 (0.054):
Viṣṇu 20.49a/ dehino^asmin yathā dehe kaumāraṃ yauvanaṃ jarā / / Viṣṇu 20.49c/ tahtā deha-antara-prāptir dhīras tatra na muhyati\ //
taṃ ced abhyudiyāt sūryaḥ Vi_28.53a / taṃ ced rathaṃ nāpaharanti vājinas Vi_72.6c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18208631 (0.004):
Viṣṇu 72.06c/ taṃ ced rathaṃ na^apaharanti\ vājinas tathā gataṃ
taṃ dṛṣṭvā tatra madhyasthaṃ Vi_1.39c / taṃ dṛṣṭvā puṇḍarīkākṣaṃ Vi_1.44a
taṃ manyeta pitaraṃ mātaraṃ ca Vi_30.47c / taṃ saṃtārayati pautravat Vi_15.47d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17390217 (0.052):
dauhitro 'pi hy aputraṃ taṃ saṃtārayati pautravat || Vi_15.47 || / Vi_16
tāḍyante musalaiḥ kvacit Vi_43.38b / tādyamānāś ca kiṃkaraiḥ Vi_43.37b
tāni medhyāni nirdiśet Vi_23.51b / tārāgaṇāḍhye gagane vimeghe Vi_99.9b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213195 (0.003):
Viṣṇu 99.09a/ vasāmy\ atha^arke ca niśā-kare ca tārā-gaṇa-āḍhye gagane / vimeghe //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405412 (0.056):
vasāmy athārke ca niśākare ca tārāgaṇāḍhye gagane vimeghe /
tāvat kṛtveha māraṇam Vi_51.60b / tāvad aśnanti pitaro Vi_81.21c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18209875 (0.042):
Viṣṇu 81.21c/ tāvad aśnanti\ pitaro yāvan na^uktā havir guṇāḥ //
tāvan mṛdvāri deyaṃ syāt Vi_23.39c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199667 (0.004):
Viṣṇu 23.39a/ yāvan na^apaity\ a-medhya-aktād gandho lepaś ca tat-kṛtaḥ / / Viṣṇu 23.39c/ tāvan mṛd-vāri deyaṃ syāt\ sarvāsu dravya-śuddhiṣu //
tāsāṃ praṇāmaṃ satataṃ ca kuryāt Vi_23.61d / tāṃś cārayitvā trīn kṛcchrān Vi_54.26c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393111 (0.007):
lakṣmīḥ karīṣe praṇatau ca dharmas tāsāṃ praṇāmaṃ satataṃ ca kuryāt || / Vi_23.61 || / Vi_24
tiryagyonau tathaiva ca Vi_20.35b / tiryagyonau prajāyate Vi_93.13d / tiryagyonau prapadyante Vi_43.45c
tiryañcaḥ pakṣiṇas tathā Vi_51.63b / tilaiḥ pracchādya vāsobhiḥ Vi_87.8c
tiṣṭhaty ayaṃ devavaro 'sitākṣi Vi_99.6b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213138 (0.041):
Viṣṇu 99.06a/ ākramya\ sarvaṃ tu yathā tri-lokīṃ tiṣṭhaty\ ayaṃ / deva-varo^asita-akṣi / / Viṣṇu 99.06c/ tathā sthitā tvaṃ varade tathā^api pṛcchāmy\ ahaṃ te vasatiṃ
tīrthānusaraṇaṃ dayā Vi_2.16d / tīrthānusaraṇena vā Vi_36.8d
tudyamānāś ca kaṇṭakaiḥ Vi_43.35b / tulādhārasya te lokās Vi_10.9c
tulāṃ dhārayato mṛṣā Vi_10.9d / tulito yadi vardheta Vi_10.12c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389581 (0.041):
tulādhārasya te lokās tulāṃ dhārayato mṛṣā || Vi_10.9 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196232 (0.047):
Viṣṇu 10.09c/ tulā-dhārasya te lokās tulāṃ dhārayato mṛṣā // / Viṣṇu 10.10a/ dharma-paryāya-vacanair dhaṭa ity abhidhīyase\ /
tulyā daṇḍena cāpy atha Vi_8.37d / tuṣṭeṣu tuṣṭāḥ satataṃ bhavanti Vi_19.23c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18197762 (0.022):
Viṣṇu 19.23a/ yad brāhmaṇās tuṣṭa-tamā vadanti\ tad devatāḥ / pratyabhinandayanti\ / / Viṣṇu 19.23c/ tuṣṭeṣu tuṣṭāḥ satataṃ bhavanti\ pratyakṣa-deveṣu
tūṣṇīṃbhūtā udāsate Vi_8.37b / te kūṭasākṣiṇāṃ pāpais Vi_8.37c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389255 (0.041):
jānanto 'pi hi ye sākṣye tūṣṇīṃbhūtā udāsate / / te kūṭasākṣiṇāṃ pāpais tulyā daṇḍena cāpy atha || Vi_8.37 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18195884 (0.043):
Viṣṇu 8.37a/ jānanto^api hi ye sākṣye tūṣṇīṃ-bhūtā udāsate\ / / Viṣṇu 8.37c/ te kūṭa-sākṣiṇāṃ pāpais tulyā daṇḍena ca^apy atha //
tena tena vihīnaḥ syād Vi_52.15c / tena pāpena karmaṇā Vi_93.10d
tena svarge mahīyate Vi_25.15d / tenaiva cājyaṃ juhuyād Vi_65.15c
te patanty andhatāmisre Vi_93.10c / te 'pi kālena nīyante Vi_20.27c
tebhyo labdhena bhaikṣyeṇa Vi_28.50a / teṣām apy etad ādiśet Vi_54.27d / teṣāṃ tvadbhāra āhitaḥ Vi_1.47d
teṣāṃ svarge gatiḥ parā Vi_100.1d / te sarve japayajñasya Vi_55.20c
tair eva śuklatāṃ candre Vi_1.36a / tailabindur ivāmbhasi Vi_3.97d
tyaktvā pūrvadhṛtaṃ naraḥ Vi_20.50b / tyāgināṃ kulayoṣitām Vi_81.23b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18198310 (0.064):
Viṣṇu 20.50a/ gṛhṇāti\^iha yathā vastraṃ tyaktvā\ pūrva-dhṛtaṃ naraḥ / / Viṣṇu 20.50c/ gṛhṇāty\ evaṃ navaṃ dehī dehaṃ karma-nibandhanam //
trayodaśyāṃ samāhitaḥ Vi_78.52d / trāyante mṛtyunopetaṃ Vi_20.45c
triguṇaṃ tu vanasthānāṃ Vi_60.26c / tripadā caiva gāyatrī Vi_55.15c
tribhir eva tu yā bhuktā Vi_5.188a / tribhir varṣair vyapohati Vi_53.9d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397605 (0.022):
tad bhaikṣyabhug japan nityaṃ tribhir varṣair vyapohati || Vi_53.9 || / Vi_54
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2527321 (0.036):
tribhir māsair vyapohati Mn_11.115[114M]d / tribhir varṣair vyapohati Mn_11.178[177M]d / tribhiḥ kṛcchrair vyapohati Mn_11.197[196M]d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003323 (0.043):
tribhir varṣair vyapohati YS78v_26d / tribhiḥ kṛcchrair vyapohati Mn_11.197[196M]d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003315 (0.064):
tribhir varṣair viśudhyati Par_7.9b / tribhir varṣair vyapohati Mn_11.178[177M]d / tribhir varṣair vyapohati YS182v_3.12d
tribhiḥ kṛcchrair vyapohati Vi_54.25d / tribhya eva tu vedebhyaḥ Vi_55.11a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2527320 (0.038):
tribhir māsair vyapohati Mn_11.115[114M]d / tribhir varṣair vyapohati Mn_11.178[177M]d / tribhiḥ kṛcchrair vyapohati Mn_11.197[196M]d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9003324 (0.044):
tribhir varṣair vyapohati YS78v_26d / tribhiḥ kṛcchrair vyapohati Mn_11.197[196M]d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397605 (0.061):
tad bhaikṣyabhug japan nityaṃ tribhir varṣair vyapohati || Vi_53.9 || / Vi_54 / yaḥ pāpātmā yena saha saṃyujyate sa tasyaiva prāyaścittaṃ kuryāt //
trirātreṇaiva śudhyati Vi_22.87d / trivargasevāṃ satatānnadānaṃ Vi_59.29a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398721 (0.0):
āśāsate kuḍumbibhyas tasmāc chreṣṭho gṛhāśramī || Vi_59.28 || / trivargasevāṃ satatānnadānaṃ surārcanaṃ brāhmaṇapūjanaṃ ca /
trividhaṃ narakasyedaṃ Vi_33.6a / trisaptāhād athāpi vā Vi_14.4b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196600 (0.058):
Viṣṇu 14.04a/ yasya paśyed\ dvi-sapta-ahāt tri-sapta-ahād atha^api vā / / Viṣṇu 14.04c/ rogo^agnir jñāti-maraṇaṃ rāja-ātaṅkaṃ atha^api vā //
triḥ paṭhed āyataprāṇaḥ Vi_55.9c / trīṇi devāḥ pavitrāṇi Vi_23.47a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2527456 (0.053):
trīṇi cātra praśaṃsanti Mn_3.235[225M]c / trīṇi devāḥ pavitrāṇi Mn_5.127[125M]a / trīṇi varṣāṇy atandritaḥ Mn_2.82b
trīṇi varṣāṇy atandritaḥ Vi_55.16b / trīṇy ājyadohāni rathantaraṃ ca Vi_56.27a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398291 (0.047):
nārāyaṇīyam // Vi_56.25 // / puruṣasūktaṃ ca // Vi_56.26 // / trīṇy ājyadohāni rathantaraṃ ca agnivrataṃ vāmadevyaṃ bṛhac ca /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2527456 (0.051):
trīṇi devāḥ pavitrāṇi Mn_5.127[125M]a / trīṇi varṣāṇy atandritaḥ Mn_2.82b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205624 (0.052):
Viṣṇu 56.26 puruṣa-sūktaṃ ca // / Viṣṇu 56.27a/ trīṇy ājya-dohāni rathantaraṃ ca agni-vrataṃ vāma-devyaṃ
tvacevāhir vimucyate Vi_55.13d / tvatto 'ham śrotum icchāmi Vi_1.49a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386231 (0.020):
varṇānām āśramāṇāṃ ca dharmān vada sanātana || Vi_1.48 || / tvatto 'ham śrotum icchāmi tvaṃ hi me paramā gatiḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192704 (0.023):
Viṣṇu 1.48c/ varṇānām āśramāṇāṃ ca dharmān vada sanātana // / Viṣṇu 1.49a/ tvatto^aham śrotum\ icchāmi\ tvaṃ hi me paramā gatiḥ //
Visnu-Purana (vipce_iu.htm.txt) 7809029 (0.060):
śrotum icchāmy ahaṃ tvattaḥ ViP_2,2.1c / śrotum icchāmy ahaṃ tvatto ViP_6,1.2a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16267742 (0.064):
tvattaś caiva sudurdharṣāt HV_118.29e / tvattas tac chrotum icchāmi *HV_106.21*1151a / tvattaḥ kathayataḥ sarvaṃ *HV_114.1*1551:2a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13787243 (0.064):
tvattaś caiva sudurdharṣāt HV_118.29e / tvattas tac chrotum icchāmi HV_106.21*1151a / tvattaḥ kathayataḥ sarvaṃ HV_114.1*1551:2a
tvadarthaṃ tatprasādataḥ Vi_1.32d / tvam agne sarvabhūtānām Vi_11.11a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386026 (0.042):
dhyānayogena cārvaṅgi tvadarthaṃ tatprasādataḥ || Vi_1.32 ||
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389734 (0.050):
abhimantryāsya karayor lohapiṇḍaṃ tato nyaset || Vi_11.10 || / tvam agne sarvabhūtānām antaś carasi sākṣivat /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196394 (0.055):
Viṣṇu 11.11a/ tvam agne sarva-bhūtānām antaś carasi\ sākṣivat /
tvam ambhaḥ sarvabhūtānām Vi_12.7a / tvam eva dhaṭa jānīṣe Vi_10.10c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389820 (0.048):
anyathā hy aviśuddhaḥ syād ekāṅgasyāpi darśane || Vi_12.6 || / tvam ambhaḥ sarvabhūtānām antaś carasi sākṣivat /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196482 (0.053):
Viṣṇu 12.06c/ anyathā hy aviśuddhaḥ syād\ eka-aṅgasya^api darśane // / Viṣṇu 12.07a/ tvam ambhaḥ sarva-bhūtānām antaś carasi\ sākṣi-vat /
tvam eva nidrā jagataḥ pradhānā Vi_99.4a / tvam eva viṣa jānīṣe Vi_13.6c
tvam evāgne vijānīṣe Vi_11.11c / tvam evāmbho vijānīṣe Vi_12.7c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196402 (0.060):
Viṣṇu 11.11a/ tvam agne sarva-bhūtānām antaś carasi\ sākṣivat / / Viṣṇu 11.11c/ tvam eva^agne vijānīṣe\ na vidur\ yāni mānavāḥ //
tvarākrodhavivarjitaḥ Vi_66.16d / tvaṃ gatir brahmavādinām Vi_1.57d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17399813 (0.006):
tanmanāḥ sumanā bhūtvā tvarākrodhavivarjitaḥ || Vi_66.16 || / Vi_67
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386346 (0.039):
tvaṃ gatiḥ sarvadevānāṃ tvaṃ gatir brahmavādinām || Vi_1.57 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192846 (0.045):
Viṣṇu 1.57c/ tvaṃ gatiḥ sarva-devānāṃ tvaṃ gatir brahma-vādinām // / Viṣṇu 1.58a/ tathā vidita-vedyānāṃ gatis tvaṃ puruṣa-uttama /
tvaṃ gatiḥ sarvadevānāṃ Vi_1.57c / tvaṃ hi me paramā gatiḥ Vi_1.49b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192846 (0.006):
Viṣṇu 1.57c/ tvaṃ gatiḥ sarva-devānāṃ tvaṃ gatir brahma-vādinām //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386346 (0.019):
tvaṃ gatiḥ sarvadevānāṃ tvaṃ gatir brahmavādinām || Vi_1.57 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192709 (0.058):
Viṣṇu 1.49a/ tvatto^aham śrotum\ icchāmi\ tvaṃ hi me paramā gatiḥ // / Viṣṇu 1.49c/ namas te deva-deva-īśa deva-ari-bala-sūdana //
tvāṃ dhare dhārayiṣyanti Vi_1.47c / dakṣiṇāhṛdayo yoga- Vi_1.8a
dagdho vā na vibhāvyate Vi_11.9b / daḍṛśe keśavālayam Vi_1.39d
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196372 (0.053):
Viṣṇu 11.09a/ bhayād vā pātayed\ yas tu dagdho vā na vibhāvyate\ / / Viṣṇu 11.09c/ punas taṃ hārayel\ lohaṃ samayasya^aviśodhanāt //
daṇḍakārī narādhamaḥ Vi_5.196d / daṇḍaś carati nirbhayaḥ Vi_3.95b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18195166 (0.036):
Viṣṇu 5.196c/ niyuktaś ca^apy a-daṇḍyānāṃ daṇḍa-kārī nara-adhamaḥ / / Viṣṇu 5.197a/ yasya cauraḥ pure na^asti\ na^anya-strī-go na duṣṭa-vāk /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17388572 (0.054):
niyuktaś cāpy adaṇḍyānāṃ daṇḍakārī narādhamaḥ || Vi_5.196 ||
daṇḍaṃ prakalpayed rājā Vi_5.195c / daṇḍyaṃ pramocayan daṇḍyād Vi_5.196a
dattam akṣayyatāṃ yāti Vi_79.24c / dattvā svargam avāpnoti Vi_88.4c
dattvaivāpahṛtaṃ dravyaṃ Vi_52.14a / dadarśa madhusūdanam Vi_1.40d
dadāti yas tu viprāya Vi_87.10c / dadyād apaharec cāṃśaṃ Vi_17.17c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18210693 (0.048):
Viṣṇu 87.10c/ dadāti\ yas tu viprāya sarvaṃ tarati\ duṣ-kṛtam //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005351 (0.063):
dadyād agnau jale 'pi vā Yj_1.257b / dadyād apaharec cāṃśaṃ Yj_2.138c / dadyād aputrā vidhavā Nar_1.14a
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23845952 (0.063):
dadyād agnau jale 'pi vā Yj_1.257b / dadyād apaharec cāṃśaṃ Yj_2.138c / dadyād ācamanaṃ tataḥ Yj_1.243b
dadyād asthimatāṃ vadhe Vi_50.47b / dadyād varṣaṃ dvijanmane Vi_21.23d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17391791 (0.045):
tasyāpy annaṃ sodakumbhaṃ dadyād varṣaṃ dvijanmane || Vi_21.23 || / Vi_22
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9005363 (0.051):
dadyād aṣṭau vṛṣaṇayoḥ Par_5.17c / dadyād asthimatāṃ vadhe Mn_11.141[140M]b / dadyād aṃśaṃ svato dhanāt Nar_13.11b
dadyus te 'rthaṃ yathākṛtam Vi_6 42b / dantakāṣṭhaṃ kadācana Vi_61.17d
damaḥ pavitraṃ paramaṃ Vi_72.5a / damena sarvam āpnoti Vi_72.5c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18208609 (0.040):
Viṣṇu 72.05a/ damaḥ pavitraṃ paramaṃ maṅgalyaṃ paramaṃ damaḥ / / Viṣṇu 72.05c/ damena sarvam āpnoti\ yat kiṃ-cin manasā^icchati\ //
darbheṣu vikiraś ca yaḥ Vi_81.23d / darśane pratyaye dāne Vi_6 41a
daśarātreṇa śudhyati Vi_22.85d / daśa varṣāṇi pañca ca Vi_57.12b
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_iu.htm.txt) 2300156 (0.033):
daśarātreṇa śudhyati Par_6.32d / daśa varṣāṇi pañca ca Par_1.45d
daśārdhayuktena rathena yāto Vi_72.6a / dahyante sarvapāpāni Vi_55.8c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17401121 (0.033):
damena sarvam āpnoti yat kiṃcin manasecchati || Vi_72.5 || / daśārdhayuktena rathena yāto manovaśenāryapathānuvartinā /
daṃṣṭrāgreṇa samuddhṛtya Vi_1.11a / daṃṣṭriṇām ātatāyinām Vi_5.189b
dātāro no 'bhivardhantāṃ Vi_73.28a / dānam indriyasaṃyamaḥ Vi_2.16b
dāne ca vidhibodhite Vi_64.40d / dānenākāryakāriṇaḥ Vi_22.90b
dāruṇeṣu tathā kvacit Vi_43.40b / dāsagopālanāpitāḥ Vi_57.16b
dāsavargasya tat pitrye Vi_81.24c / dāhena ca bhuvaḥ śuddhir Vi_23.57a
dinam ekam payovrataḥ Vi_50.50d / divasānte visarjayet Vi_13.5d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17396656 (0.0):
vṛthālambhe 'nugacched gāṃ dinam ekam payovrataḥ || Vi_50.50 ||
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9007306 (0.058):
dinam ekam abhojanam Par_12.60(59)d / dinam ekaṃ payovrataḥ Mn_11.144[143M]d / dinavat snānam ācaret Par_12.27(26)d
divi candrabṛhaspatī Vi_49.9b / divi tiṣṭhanti devatāḥ Vi_19.22b
divye ca śuddhaṃ puruṣaṃ Vi_14.5c / dīpte hutāśe vimale ca khḍga Vi_99.12c
dīrgham āyur jijīviṣuḥ Vi_69.17d / durbalāś ca tathāpare Vi_45.33b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400540 (0.034):
nopeyād gurviṇīṃ nārīṃ dīrgham āyur jijīviṣuḥ || Vi_69.17 || / Vi_70
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18208018 (0.047):
Viṣṇu 69.17c/ na^upeyād\ gurviṇīṃ nārīṃ dīrgham āyur jijīviṣuḥ // / Viṣṇu_70 / Viṣṇu 70.01 na^ārdra-pādaḥ supyāt\ //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18208473 (0.057):
Viṣṇu 71.76 na^ātmānam avajānīyād\ dīrgham āyur jijīviṣuḥ // / Viṣṇu 71.77 ciraṃ saṃdhyā-upāsanaṃ kuryāt\ //
durvibhāvyamukhāmbujam Vi_1.41b / duṣkṛtaṃ tu prayacchati Vi_67.33d
duḥkham aśnanti dāruṇam Vi_43.32d / duḥkhāni vividhāni ca Vi_43.45d
duḥkhānvitānāṃ mṛtabāndhavānām Vi_19.24a / duḥsvapnanāśaṃ bahupuṇyayuktaṃ Vi_100.5c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17391045 (0.057):
tuṣṭeṣu tuṣṭāḥ satataṃ bhavanti pratyakṣadeveṣu parokṣadevāḥ || Vi_19.23 / duḥkhānvitānāṃ mṛtabāndhavānām āśvāsanaṃ kuryur adīnasattvāḥ /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405711 (0.060):
mayā prasannena jagaddhitārthaṃ saubhāgyam etat paramaṃ yaśasyam / / duḥsvapnanāśaṃ bahupuṇyayuktaṃ śivālayaṃ śāśvatadharmaśāstram || Vi_100.5
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18197771 (0.062):
parokṣa-devāḥ // / Viṣṇu 19.24a/ duḥkha-anvitānāṃ mṛta-bāndhavānām āśvāsanaṃ kuryur\
duḥsvapnaṃ durvicintitam Vi_64.41b / dūrasthaṃ cāntike ca tat Vi_97.18d
dūṣitaṃ keśakīṭaiś ca Vi_23.38c / dṛśyete sahitau yasyāṃ Vi_49.9a
dṛṣṭavāṃs tāṃ ca kaśyapaḥ Vi_1.21d / dṛṣṭvā lokam anākrandaṃ Vi_20.38a
dṛṣṭvā śriyaṃ devadevasya viṣṇor Vi_99.1a / devatātithibhṛtyānāṃ Vi_59.25a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405262 (1.192):
uvāca saṃmukhaṃ devīṃ labdhakāmā vasuṃdharā || Vi_98.102 || / Vi_99 / dṛṣṭvā śriyaṃ devadevasya viṣṇor gṛhītapādāṃ tapasā jvalantīm /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213029 (0.058):
Viṣṇu 99.01a/ dṛṣṭvā\ śriyaṃ deva-devasya viṣṇor gṛhīta-pādāṃ tapasā
devatāyataneṣu ca Vi_91.19b / devatve yātanāsthāne Vi_20.35a
devadevam abhāṣata Vi_1.48b / devadeve janārdane Vi_1.19b
devabrāhmaṇapūjanam Vi_2.17b / devabrāhmaṇasaṃnidhau Vi_9.33d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389513 (0.012):
kārayet sarvadivyāni devabrāhmaṇasaṃnidhau || Vi_9.33 || / Vi_10
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196159 (0.023):
Viṣṇu 9.33c/ kārayet\ sarva-divyāni deva-brāhmaṇa-saṃnidhau // / Viṣṇu_10 / Viṣṇu 10.01 atha dhaṭaḥ //
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14396216 (0.054):
subhrūṃ susūkṣmadaśanāṃ Vi_1.23a / surārcanaṃ brāhmaṇapūjanaṃ ca Vi_59.29b
devamānuṣikaṃ jagat Vi_95.15b / deva śārṅgadhanurdhara Vi_1.51b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386257 (0.062):
padmanābha hṛṣīkeśa mahābalaparākrama || Vi_1.50 || / atīndriya suduṣpāra deva śārṅgadhanurdhara /
devasya pārśve tapanīyavarṇe Vi_99.7d / devāgāre kathaṃcana Vi_68.47b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405388 (0.063):
sadā sthitāhaṃ madhusūdanasya devasya pārśve tapanīyavarṇe || Vi_99.7 ||
devān pitṝn manuṣyāṃś ca Vi_67.42a / devā brahmarṣayaś caiva Vi_20.26c
devāya vinivedayet Vi_65.14d / devāribalasūdana Vi_1.49d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386240 (0.053):
namas te devadeveśa devāribalasūdana || Vi_1.49 ||
devālayeṣu dhvajabhūṣiteṣu Vi_99.10d / devī strīrūpadhāriṇī Vi_1.21b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192291 (0.050):
Viṣṇu 1.21a/ evaṃ sā niścayaṃ kṛtvā devī strī-rūpa-dhāriṇī / / Viṣṇu 1.21c/ jagāma\ kaśyapaṃ draṣṭuṃ dṛṣṭavāṃs tāṃ ca kaśyapaḥ //
devo vacanam abravīt Vi_1.46d / deśe na ca aśucau nārdre Vi_70.17c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18208106 (0.004):
Viṣṇu 70.17c/ deśe na ca aśucau na^ārdre na ca parvata-mastake //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400624 (0.058):
deśe na ca aśucau nārdre na ca parvatamastake || Vi_70.17 ||
dehatyāgo 'nupaskṛtaḥ Vi_16.18b / dehaṃ karmanibandhanam Vi_20.50d
dehāc caiva malāś cyutāḥ Vi_23.51d / dehino 'smin yathā dehe Vi_20.49a
dehe kumāryāś ca tathā surāṇāṃ Vi_99.14c / daityendraniyutāni ca Vi_20.25b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18197946 (0.049):
Viṣṇu 20.25a/ bahūni^indra-sahasrāṇi daitya-indra-niyutāni ca / / Viṣṇu 20.25c/ vinaṣtāni^iha kālena manujeṣv atha kā kathā //
daivapitryāthiteyāni Vi_26.7a / daive pitrye ca karmaṇi Vi_64.40b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9009430 (0.054):
daivena vidhinā yuktaṃ Mn_7.207Ma / daive pitrye ca karmaṇi YS182v_3.43d / daive pitrye ca bhojakaḥ Yj_2.235b
dauhitro 'pi hy aputraṃ Vi_15.47c / dravyahastaḥ kathaṃcana Vi_23.55b
dvādaśaite nṛṇāṃ malāḥ Vi_22.81d / dvāraṃ nāśanam ātmanaḥ Vi_33.6b
dviguṇaṃ daṇḍam āvahet Vi_5.196b / dviguṇaṃ dātum arhati Vi_6 43d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17388910 (0.022):
ṛṇikas taṃ pratibhuve dviguṇaṃ dātum arhati || Vi_6 43 || / Vi_7
dviguṇaṃ brahmacāriṇām Vi_60.26b / dvijasya bhāryā śūdrā tu Vi_26.5a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393481 (0.017):
na tv eva dvijaḥ śūdrayā // Vi_26.4 // / dvijasya bhāryā śūdrā tu dharmārthaṃ na kvacid bhavet /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18200389 (0.020):
Viṣṇu 26.04 na tv eva dvijaḥ śūdrayā // / Viṣṇu 26.05a/ dvijasya bhāryā śūdrā tu dharma-arthaṃ na kva-cid bhavet\ /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17388909 (0.034):
ṛṇikas taṃ pratibhuve dviguṇaṃ dātum arhati || Vi_6 43 || / Vi_7
dvijaḥ śukram akāmataḥ Vi_28.51b / dvīpānām udadhīnāṃ ca Vi_1.15c
dveṣyaś cāsya na vidyate Vi_20.43b / dvau māsau māghaphālgunau Vi_90.29d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17403563 (0.0):
prātaḥsnāyī bhaven nityaṃ dvau māsau māghaphālgunau || Vi_90.29 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18211180 (0.008):
Viṣṇu 90.29c/ prātaḥ-snāyī bhaven\ nityaṃ dvau māsau māgha-phālgunau // / Viṣṇu_91
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6787129 (0.052):
prātaḥ snāyī bhavennityaṃ māsau dvau māghaphālgunau /
dhaṭa ity abhidhīyase Vi_10.10b / dhanasaubhāgyavardhanam Vi_100.2d
dhanahiṃsāparas tathā Vi_52.17b / dhanahiṃsāparas tayoḥ Vi_52.17d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397528 (0.026):
mahad duḥkham avāpnoti dhanahiṃsāparas tayoḥ || Vi_52.17 || / Vi_53
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204778 (0.040):
Viṣṇu 52.17a/ prāṇi-hiṃsā-paro yas tu dhana-hiṃsā-paras tathā /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397518 (0.050):
prāṇihiṃsāparo yas tu dhanahiṃsāparas tathā /
dhanahiṃsāṃ vivarjayet Vi_52.16d / dhanaṃ śuklam udāhṛtam Vi_58.9d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397514 (0.048):
tasmāt sarvaprayatnena dhanahiṃsāṃ vivarjayet || Vi_52.16 || / prāṇihiṃsāparo yas tu dhanahiṃsāparas tathā /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204772 (0.051):
Viṣṇu 52.16c/ tasmāt sarva-prayatnena dhana-hiṃsāṃ vivarjayet\ // / Viṣṇu 52.17a/ prāṇi-hiṃsā-paro yas tu dhana-hiṃsā-paras tathā /
dhanikacchandataḥ kriyā Vi_6 42d / dhanikasyāpy upāyataḥ Vi_52.14b
dhanikenopapīḍitaḥ Vi_6 43b / dhane yasmāt pratiṣṭhitau Vi_52.16b
dhare tava viśālākṣi Vi_1.31a / dhare daṇḍavidhir mayā Vi_5.194b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386002 (0.033):
uvāca tāṃ varārohe vijñātaṃ hṛdgataṃ mayā || Vi_1.30 || / dhare tava viśālākṣi gaccha devi janārdanam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192444 (0.036):
Viṣṇu 1.30c/ uvāca\ tāṃ vara-ārohe vijñātaṃ hṛd-gataṃ mayā // / Viṣṇu 1.31a/ dhare tava viśāla-akṣi gaccha\ devi janārdanam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18195132 (0.050):
Viṣṇu 5.194a/ uddeśatas te kathito dhare daṇḍa-vidhir mayā / / Viṣṇu 5.194c/ sarveṣām aparādhānāṃ vistarād ativistaraḥ //
dharma eko 'nuyāty enaṃ Vi_20.40a / dharmakāmo jitendriyaḥ Vi_71.90d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17401058 (0.041):
tam ācāraṃ niṣeveta dharmakāmo jitendriyaḥ || Vi_71.90 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18208550 (0.043):
Viṣṇu 71.90c/ tam ācāraṃ niṣeveta\ dharma-kāmo jita-indriyaḥ // / Viṣṇu 71.91a/ ācārāl labhate\ ca^āyur ācārād īpsitāṃ gatim /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17391388 (0.045):
jāyāvarjaṃ hi sarvasya yāmyaḥ panthā virudhyate || Vi_20.39 || / dharma eko 'nuyāty enaṃ yatra kvacana gāminam /
dharmajñā brahmacāriṇaḥ Vi_28.48d / dharmatas trātum arhasi Vi_10.11d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389606 (0.017):
tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum arhasi || Vi_10.11 ||
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389758 (0.019):
tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum arhasi || Vi_11.12 ||
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389844 (0.019):
tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum arhasi || Vi_12.8 ||
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389903 (0.019):
tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum arhasi || Vi_13.7 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196259 (0.022):
Viṣṇu 10.11c/ tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum\ arhasi\ //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011517 (0.023):
dharmatas trātum arhasi Nar_20.14d / dharmatas trātum arhasi Nar_20.24d
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196420 (0.032):
Viṣṇu 11.12c/ tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum\ arhasi\ //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196508 (0.032):
Viṣṇu 12.08c/ tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum\ arhasi\ //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196571 (0.032):
Viṣṇu 13.07c/ tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum\ arhasi\ //
dharmatas trātum arhasi Vi_11.12d / dharmatas trātum arhasi Vi_12.8d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389758 (0.015):
tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum arhasi || Vi_11.12 ||
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389844 (0.015):
tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum arhasi || Vi_12.8 ||
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389903 (0.015):
tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum arhasi || Vi_13.7 ||
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389606 (0.017):
tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum arhasi || Vi_10.11 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196259 (0.022):
Viṣṇu 10.11c/ tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum\ arhasi\ //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011517 (0.022):
dharmatas trātum arhasi Nar_20.14d / dharmatas trātum arhasi Nar_20.24d
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196420 (0.023):
Viṣṇu 11.12c/ tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum\ arhasi\ //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196508 (0.023):
Viṣṇu 12.08c/ tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum\ arhasi\ //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196571 (0.023):
Viṣṇu 13.07c/ tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum\ arhasi\ //
dharmatas trātum arhasi Vi_13.7d / dharmadhvajī sadā lubdhaś Vi_93.8a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389758 (0.008):
tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum arhasi || Vi_11.12 || / Vi_12
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389844 (0.008):
tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum arhasi || Vi_12.8 || / Vi_13
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389903 (0.008):
tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum arhasi || Vi_13.7 || / Vi_14
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196420 (0.018):
Viṣṇu 11.12c/ tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum\ arhasi\ // / Viṣṇu_12 / Viṣṇu 12.01 atha^udakam //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196508 (0.018):
Viṣṇu 12.08c/ tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum\ arhasi\ // / Viṣṇu_13 / Viṣṇu 13.01 atha viṣam //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196571 (0.018):
Viṣṇu 13.07c/ tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum\ arhasi\ // / Viṣṇu_14 / Viṣṇu 14.01 atha kośaḥ //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9011517 (0.022):
dharmatas trātum arhasi Nar_20.14d / dharmatas trātum arhasi Nar_20.24d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389606 (0.029):
tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum arhasi || Vi_10.11 || / tatas tv āropayec chikye bhūya evātha taṃ naram /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196259 (0.031):
Viṣṇu 10.11c/ tad enaṃ saṃśayād asmād dharmatas trātum\ arhasi\ // / Viṣṇu 10.12a/ tatas tv āropayec\^śikye bhūya eva^atha taṃ naram /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17403915 (0.034):
na bakavratike pāpe nāvedavidi dharmavit || Vi_93.7 || / dharmadhvajī sadā lubdhaś chādmiko lokadāmbhikaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18211555 (0.039):
Viṣṇu 93.07c/ na baka-vratike pāpe na^a-veda-vidi dharma-vit // / Viṣṇu 93.08a/ dharma-dhvajī sadā lubdhaś chādmiko loka-dāmbhikaḥ /
dharmaparyāyavacanair Vi_10.10a / dharmam ekaṃ sahāyārthaṃ Vi_20.38c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18198136 (0.041):
Viṣṇu 20.38c/ dharmam ekaṃ sahāya-arthaṃ varayadhvaṃ\ sadā narāḥ //
dharmayone varaprada Vi_1.54b / dharmavyapekṣāsu dayānvitāsu Vi_99.22c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213444 (0.025):
Viṣṇu 99.22a/ saṃmṛṣṭa-veśmāsu jita-indriyāsu kali-vyapetāsv avilolupāsu / / Viṣṇu 99.22c/ dharma-vyapekṣāsu dayā-anvitāsu sthitā sadā^ahaṃ
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192789 (0.032):
Viṣṇu 1.54a/ dharma-adharma-jña dharma-aṅga dharma-yone vara-prada / / Viṣṇu 1.54c/ viṣvak-sena^amṛta vyoma madhu-kaiṭabha-sūdana //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386296 (0.049):
dharmādharmajña dharmāṅga dharmayone varaprada /
dharmaśāstram idaṃ śreṣṭhaṃ Vi_100.1a / dharmasatyamayaḥ śrīmān Vi_1.5a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405656 (0.026):
nimeṣamātraṃ ca vinā kṛtāhaṃ na jātu tiṣṭhe puruṣottamena || Vi_99.23 || / Vi_100 / dharmaśāstram idaṃ śreṣṭhaṃ svayaṃ devena bhāṣitam /
dharmaṃ kuruta mā ciram Vi_20.40d / dharmaḥ sāmānya ucyate Vi_2.17d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386551 (0.012):
anabhyasūyā ca tathā dharmaḥ sāmānya ucyate || Vi_2.17 || / Vi_3
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17391398 (0.054):
nanv asāre nṛloke 'smin dharmaṃ kuruta mā ciram || Vi_20.40 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18198171 (0.061):
Viṣṇu 20.40c/ nanv a-sāre nṛ-loke^asmin dharmaṃ kuruta\ mā ciram // / Viṣṇu 20.41a/ śvaḥ kāryam adya kurvīta\ pūrva-ahṇe ca^apara-ahṇikam /
dharmādharmajña dharmāṅga Vi_1.54a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192784 (0.040):
Viṣṇu 1.53c/ jagato^asya samagrasya sṛṣṭi-saṃhāra-kāraka // / Viṣṇu 1.54a/ dharma-adharma-jña dharma-aṅga dharma-yone vara-prada /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386292 (0.041):
jagato 'sya samagrasya sṛṣṭisaṃhārakāraka || Vi_1.53 || / dharmādharmajña dharmāṅga dharmayone varaprada /
dharmān nigadato mama Vi_1.65b / dharmān vada sanātana Vi_1.48d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386227 (0.055):
varṇānām āśramāṇāṃ ca dharmān vada sanātana || Vi_1.48 || / tvatto 'ham śrotum icchāmi tvaṃ hi me paramā gatiḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192700 (0.056):
Viṣṇu 1.48c/ varṇānām āśramāṇāṃ ca dharmān vada sanātana // / Viṣṇu 1.49a/ tvatto^aham śrotum\ icchāmi\ tvaṃ hi me paramā gatiḥ //
dharmārtham iti niścitam Vi_93.14d / dharmārthaṃ na kvacid bhavet Vi_26.5b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404009 (0.056):
na nṛtyagītaśīlebhyo dharmārtham iti niścitam || Vi_93.14 || / Vi_94
dharmārthau yatra na syātāṃ Vi_29.8a / dharmotkaṭe cātyaśanād vimukte Vi_99.19b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394118 (0.051):
tayor anyataraḥ praiti vidveṣaṃ vādhigacchati || Vi_29.7 || / dharmārthau yatra na syātāṃ śuśrūṣā vāpi tadvidhā /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213381 (0.061):
Viṣṇu 99.19a/ svadāra-tuṣṭe nirate ca dharme dharma-utkaṭe ca^atyaśanād / vimukte / / Viṣṇu 99.19c/ sadā sa-puṣpe sa-su-gandhi-gātre su-gandha-lipte ca
dhīras tatra na muhyati Vi_20.49d / dhyānayogena cārvaṅgi Vi_1.32c
dhyāyeta puruṣaṃ viṣṇuṃ Vi_97.16c / dhruvas tasya parājayaḥ Vi_8.39d
dhruvaṃ janma mṛtasya ca Vi_20.29b / dhruvaṃ vācaspatiṃ prabhum Vi_1.58d
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18197998 (0.046):
Viṣṇu 20.29a/ jātasya hi dhruvo mṛtyur dhruvaṃ janma mṛtasya ca / / Viṣṇu 20.29c/ arthe duṣ-parihārye^asmin na^asti\ loke sahāya-tā //
dhruvākṣara susūkṣmeśa Vi_1.57a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386333 (1.192):
saptaśīrṣādhvaraguro purāṇapuruṣottama || Vi_1.56 || / dhruvākṣara susūkṣmeśa bhaktavatsala pāvana /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192832 (0.004):
Viṣṇu 1.57a/ dhruva^akṣara su-sūkṣma-īśa bhakta-vatsala pāvana /
na kālasya priyaḥ kaścid Vi_20.43a / na kvacit sukham edhate Vi_51.68d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397231 (0.033):
sa jīvaṃś ca mṛtaś caiva na kvacit sukham edhate || Vi_51.68 || / yo bandhanavadhakleśān prāṇināṃ na cikīrṣati /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17391430 (0.035):
vṛkīvoraṇam āsādya mṛtyur ādāya gacchati || Vi_20.42 || / na kālasya priyaḥ kaścid dveṣyaś cāsya na vidyate /
nakhināṃ śṛṅgiṇāṃ caiva Vi_5.189a / na gaur na narajā malāḥ Vi_23.40b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392821 (1.192):
ajāśvaṃ mukhato medhyaṃ na gaur na narajā malāḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199683 (1.192):
Viṣṇu 23.40a/ aja-aśvaṃ mukhato medhyaṃ na gaur na nara-jā malāḥ /
na ca parvatamastake Vi_70.17d / na ca prāṇivadhaḥ svargyas Vi_51.71c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400630 (0.005):
deśe na ca aśucau nārdre na ca parvatamastake || Vi_70.17 || / Vi_71
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204513 (0.048):
Viṣṇu 51.71c/ na ca prāṇi-vadhaḥ svargyas tasmān māṃsaṃ vivarjayet\ //
na ca svargaṃ sa gacchati Vi_26.7d / na ca havyaṃ vahaty agnir Vi_57.12c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393522 (1.788):
nāśnanti pitṛdevās tu na ca svargaṃ sa gacchati || Vi_26.7 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18200432 (0.010):
Viṣṇu 26.07c/ na^aśnanti\ pitṛ-devās tu na ca svargaṃ sa gacchati\ // / Viṣṇu_27
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398394 (0.058):
na ca havyaṃ vahaty agnir yas tām abhyavamanyate || Vi_57.12 ||
na cāpathyaṃ kathaṃcana Vi_68.48b / na cāpnoti gṛhī lokān Vi_67.44c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207633 (0.005):
Viṣṇu 67.44a/ sva-adhyāyena^agnihotreṇa yajñena tapasā tathā / / Viṣṇu 67.44c/ na ca^āpnoti gṛhī lokān yathā tv atithi-pūjanāt //
na cehājāyate punaḥ Vi_28.47d / na cainaṃ kledayanty āpo Vi_20.51c
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23847169 (0.056):
na cehājāyate punaḥ Yj_1.50d / na cainam abhilaṅghayet Yj_1.137d
na jātu tiṣṭhe puruṣottamena Vi_99.23b / na jugupseta dharmavit Vi_54.31d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405653 (0.0):
nimeṣamātraṃ ca vinā kṛtāhaṃ na jātu tiṣṭhe puruṣottamena || Vi_99.23 ||
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397924 (0.053):
kṛtanirṇejanāṃś caitān na jugupseta dharmavit || Vi_54.31 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205211 (0.059):
Viṣṇu 54.31c/ kṛta-nirṇejanāṃś ca^etān na jugupseta\ dharma-vit // / Viṣṇu 54.32a/ bāla-ghnāṃś ca kṛta-ghnāṃś ca viśuddhān api dharmataḥ /
na tato 'nyo 'sty apuṇyakṛt Vi_51.75d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397327 (0.0):
anabhyarcya pitṝn devān na tato 'nyo 'sty apuṇyakṛt || Vi_51.75 ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18583661 (5.960):
anabhyarcya pitṝn devāṃs tato 'nyo nāsty apuṇyakṛt // Mn_5.52 //
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2525308 (5.960):
tato 'nyo nāsty apuṇyakṛt Mn_5.52d
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21495965 (0.052):
Manu5.52c/ an.abhyarcya pitqn devāṃs tato 'anyo na asty apuṇyakṛt ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20840212 (0.055):
14,096.015d@004_2439 yo vighnaṃ kurute martyas tato nānyo 'sti pāpakṛt
na tat putrair bhajet sārdham Vi_18.43c / na tat phalam avāpnoti Vi_51.77c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9013835 (0.044):
na tatputrā ṛṇaṃ dadyur Yj_2.54c / na tat putrair bhajet sārdham Mn_9.209c / na tatpūrvaṃ samācaret Ang_1.59d
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2530037 (0.060):
na tat putrair bhajet sārdham Mn_9.209c / na tatphalam avāpnuyāt Mn_8.156d
na tadbhūtaṃ prapaśyāmi Vi_20.22c / na taṃ druhyet kadācana Vi_30.43d
na taṃ bhajeran dāyādā Vi_17.22c / na tādṛśaṃ bhavaty eno Vi_51.62a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397139 (0.054):
yajño hi bhūtyai sarvasya tasmād yajñe vadho 'vadhaḥ || Vi_51.61 || / na tādṛśaṃ bhavaty eno mṛgahantur dhanārthinaḥ /
na tu tṛpyet svayaṃ tataḥ Vi_57.13d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398408 (0.0):
sarvataḥ pratigṛhṇīyān na tu tṛpyet svayaṃ tataḥ || Vi_57.13 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205747 (0.007):
Viṣṇu 57.13c/ sarvataḥ pratigṛhṇīyān\ na tu tṛpyet\ svayaṃ tataḥ // / Viṣṇu 57.14a/ eteṣv api ca kāryeṣu samarthas tat-pratigrahe /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9014117 (0.060):
na tu grāhyaḥ pratigrahaḥ Yj_1.202b / na tu tṛpyet svayaṃ tataḥ Mn_4.251[252M]d
na tṛtīyam athāśnīta Vi_68.48a / na tair aprayato bhavet Vi_23.54d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400436 (1.192):
piben nāñjalinā toyaṃ nātisauhityam ācaret || Vi_68.47 || / na tṛtīyam athāśnīta na cāpathyaṃ kathaṃcana /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207909 (0.007):
Viṣṇu 68.47c/ piben na^añjalinā toyaṃ na^atisauhityam ācaret\ // / Viṣṇu 68.48a/ na tṛtīyam atha^aśnīta\ na ca^a-pathyaṃ kathaṃ-cana /
na dagdhaḥ sarvathā yas tu Vi_11.8c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196357 (0.007):
Viṣṇu 11.08a/ yo hastayoḥ kva-cid dagdhas tam a-śuddhaṃ vinirdiṣet\ / / Viṣṇu 11.08c/ na dagdhaḥ sarvathā yas tu sa viśuddho bhaven\ naraḥ //
na dadyāl lobhataḥ paścāt Vi_6.40c / na dantāntaraveṣṭitam Vi_23.53d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393004 (0.060):
na śmaśrūṇi gatāny āsyaṃ na dantāntaraveṣṭitam || Vi_23.53 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199887 (0.063):
Viṣṇu 23.53c/ na śmaśrūṇi gatāny āsyaṃ na danta-antara-veṣṭitam // / Viṣṇu 23.54a/ spṛśanti\ bindavaḥ pādau ya ācāmayataḥ parān /
na dānaṃ yaśase dadyān Vi_93.14a / nadī vegena śudhyati Vi_22.91b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18211645 (0.039):
Viṣṇu 93.14a/ na dānaṃ yaśase dadyān\ na bhayān na^upakāriṇe /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17403996 (0.054):
sa liṅgināṃ haraty enas tiryagyonau prajāyate || Vi_93.13 || / na dānaṃ yaśase dadyān na bhayān nopakāriṇe /
nadīṣu bahutoyāsu Vi_85.69c / nadīḥ śailavanaspatīn Vi_1.16b
na dharmasyāpadeśena Vi_93.11a / na nirvapati pañcānām Vi_59.25c
na nivārayituṃ śaktas Vi_20.46c / na nṛtyagītaśīlebhyo Vi_93.14c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18211654 (0.038):
Viṣṇu 93.14a/ na dānaṃ yaśase dadyān\ na bhayān na^upakāriṇe / / Viṣṇu 93.14c/ na nṛtya-gīta-śīlebhyo dharma-artham iti niścitam //
nanv asāre nṛloke 'smin Vi_20.40c / na pātavyā dvijātibhiḥ Vi_22.82d
na bakavratike pāpe Vi_93.7c / na bhakṣayati yo māṃsaṃ Vi_51.73a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397287 (0.037):
prasamīkṣya nivarteta sarvamāṃsasya bhakṣaṇāt || Vi_51.72 || / na bhakṣayati yo māṃsaṃ vidhiṃ hitvā piśācavat /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204531 (0.043):
Viṣṇu 51.72c/ prasamīkṣya\ nivarteta\ sarva-māṃsasya bhakṣaṇāt // / Viṣṇu 51.73a/ na bhakṣayati\ yo māṃsaṃ vidhiṃ hitvā\ piśāca-vat /
na bhayān nopakāriṇe Vi_93.14b / na bhāṇḍe bhāvadūṣite Vi_68.49b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18211650 (0.008):
Viṣṇu 93.14a/ na dānaṃ yaśase dadyān\ na bhayān na^upakāriṇe / / Viṣṇu 93.14c/ na nṛtya-gīta-śīlebhyo dharma-artham iti niścitam //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207932 (0.058):
Viṣṇu 68.49a/ na bhāva-duṣṭam aśnīyān\ na bhāṇḍe bhāva-dūṣite / / Viṣṇu 68.49c/ śayānaḥ prauḍha-pādaś ca kṛtvā\ ca^eva^avasakthikām //
na bhāvaduṣṭam aśnīyān Vi_68.49a / namas te devadeveśa Vi_1.49c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207927 (0.046):
Viṣṇu 68.49a/ na bhāva-duṣṭam aśnīyān\ na bhāṇḍe bhāva-dūṣite /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400452 (0.061):
nātiprage nātisāyaṃ na sāyaṃ prātar āśitaḥ || Vi_68.48 || / na bhāvaduṣṭam aśnīyān na bhāṇḍe bhāvadūṣite /
na mithyā jāyate kvacit Vi_19.22d / na mṛdvāriśuciḥ śuciḥ Vi_22.89d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392508 (0.0):
yo 'nne śuciḥ sa hi śucir na mṛdvāriśuciḥ śuciḥ || Vi_22.89 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199356 (0.003):
Viṣṇu 22.89c/ yo^anne śuciḥ sa hi śucir na mṛd-vāri-śuciḥ śuciḥ //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17391026 (0.006):
brāhmaṇābhihitaṃ vākyaṃ na mithyā jāyate kvacit || Vi_19.22 ||
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2530609 (0.038):
na mṛdvāriśuciḥ śuciḥ Mn_5.106[105M]d / na mṛlloṣṭhaṃ ca mṛdnīyān Mn_4.70a
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18584340 (0.040):
yo 'rthe śucir hi sa śucir na mṛdvāriśuciḥ śuciḥ // Mn_5.106[105M] //
narakaṃ caiva gacchati Vi_25.16d / narakaṃ pratipadyate Vi_76.2d
naraḥ saṃvatsaraṃ phalam Vi_5.184b / navatoyasamudbhave Vi_23.45d
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199764 (0.061):
Viṣṇu 23.45c/ pañca-gavyaṃ nyaset\ paścān nava-toya-samudbhave // / Viṣṇu 23.46a/ jala-āśayeṣv atha^alpeṣu sthāvareṣu vasuṃdhare /
na vāry api prayaccheta Vi_93.7a / na vidur yāni mānavāḥ Vi_11.11d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389746 (0.045):
tvam evāgne vijānīṣe na vidur yāni mānavāḥ || Vi_11.11 ||
na vidur yāni mānuṣāḥ Vi_10.10d / na vidur yāni mānuṣāḥ Vi_12.7d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389832 (0.044):
tvam evāmbho vijānīṣe na vidur yāni mānuṣāḥ || Vi_12.7 ||
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389594 (0.046):
tvam eva dhaṭa jānīṣe na vidur yāni mānuṣāḥ || Vi_10.10 ||
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389891 (0.046):
tvam eva viṣa jānīṣe na vidur yāni mānuṣāḥ || Vi_13.6 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196494 (0.050):
Viṣṇu 12.07c/ tvam eva^ambho vijānīṣe\ na vidur yāni mānuṣāḥ // / Viṣṇu 12.08a/ vyavahāra-abhiśato^ayaṃ mānuṣas tvayi majjati\ //
na vidur yāni mānuṣāḥ Vi_13.6d / na vibhājyaṃ ca pustakam Vi_18.44d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389832 (0.044):
tvam evāmbho vijānīṣe na vidur yāni mānuṣāḥ || Vi_12.7 ||
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389594 (0.046):
tvam eva dhaṭa jānīṣe na vidur yāni mānuṣāḥ || Vi_10.10 ||
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389891 (0.046):
tvam eva viṣa jānīṣe na vidur yāni mānuṣāḥ || Vi_13.6 ||
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17390865 (0.047):
yogakṣemaṃ pracāraś ca na vibhājyaṃ ca pustakam || Vi_18.44 || / Vi_19
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196494 (0.050):
Viṣṇu 12.07c/ tvam eva^ambho vijānīṣe\ na vidur yāni mānuṣāḥ // / Viṣṇu 12.08a/ vyavahāra-abhiśato^ayaṃ mānuṣas tvayi majjati\ //
na vyatītāḥ pitāmahāḥ Vi_20.23d / na vrataṃ nāpy upoṣitam Vi_25.15b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18200320 (0.058):
Viṣṇu 25.15a/ na^asti strīṇāṃ pṛthag-yajño na vrataṃ na^apy upoṣitam / / Viṣṇu 25.15c/ patiṃ śuśrūṣate\ yat tu tena svarge mahīyate\ //
na vratena viyujyate Vi_22.86d / na śoṣayati mārutaḥ Vi_20.51d
na śmaśrūṇi gatāny āsyaṃ Vi_23.53c / naśyanta iti dhāraṇā Vi_64.41d
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199883 (0.042):
Viṣṇu 23.53c/ na śmaśrūṇi gatāny āsyaṃ na danta-antara-veṣṭitam //
na sāyaṃ prātar āśitaḥ Vi_68.48d / na sāhasikadaṇḍaghnau Vi_5.197c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400449 (0.0):
nātiprage nātisāyaṃ na sāyaṃ prātar āśitaḥ || Vi_68.48 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207924 (0.004):
Viṣṇu 68.48c/ na^atiprage na^atisāyaṃ na sāyaṃ prātar āśitaḥ // / Viṣṇu 68.49a/ na bhāva-duṣṭam aśnīyān\ na bhāṇḍe bhāva-dūṣite /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18195183 (0.006):
Viṣṇu 5.197a/ yasya cauraḥ pure na^asti\ na^anya-strī-go na duṣṭa-vāk / / Viṣṇu 5.197c/ na sāhasika-daṇḍa-ghnau sa rājā śakra-loka-bhāk //
na hi pratīkṣate mṛtyuḥ Vi_20.41c / na hīnāṅgīṃ nādhikāṅgīṃ Vi_69.17a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393180 (0.0):
na ca vyādhitām // Vi_24.12 // / nādhikāṅgīm // Vi_24.13 //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400529 (0.0):
na rogārtaḥ // Vi_69.16 // / na hīnāṅgīṃ nādhikāṅgīṃ tathaiva ca vayo 'dhikām /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18208006 (0.0):
Viṣṇu 69.17a/ na hīna-aṅgīṃ na^adhika-aṅgīṃ tathā^eva ca vayo^adhikām /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18200073 (0.003):
Viṣṇu 24.12 na ca vyādhitām // / Viṣṇu 24.13 na^adhika-aṅgīm //
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23419422 (0.062):
nisargato vikalāṅgīm $ adhikāṅgīṃ ca nodvahet & / nāviśuddhāṃ saromāṃ vā % 'kulajāṃ vātirogiṇīm // ViP_3,10.17 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5126080 (0.062):
nisargato vikalāṅgīm adhikāṅgīṃ ca nodvahet / / nāviśuddhāṃ saromāṃ vā 'kulajāṃ vātirogiṇīm // ViP_3,10.17 //
na homā na punar japāḥ Vi_20.45b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18198246 (0.006):
Viṣṇu 20.45a/ na^auśadhāni na mantrāś ca na homā na punar japāḥ / / Viṣṇu 20.45c/ trāyante\ mṛtyunā^upetaṃ jarayā vā^api mānavam //
na hy anyā niṣkṛtis teṣāṃ Vi_34.2c / nākalyāṇaṃ na kalyāṇaṃ Vi_96.23c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404295 (0.055):
nākalyāṇaṃ na kalyāṇaṃ tayor api ca cintayet || Vi_96.23 ||
nākāmo dātum arhati Vi_18.42d / nākāśe na tathotthitaḥ Vi_68.46b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17390838 (0.039):
svayam īhitalabdhaṃ tan nākāmo dātum arhati || Vi_18.42 ||
nākṛtvā prāṇināṃ hiṃsāṃ Vi_51.71a / nātatāyivadhe doṣo Vi_5.191a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17388500 (0.025):
ātatāyinam āyāntaṃ hanyād evāvicārayan || Vi_5.190 || / nātatāyivadhe doṣo hantur bhavati kaścana /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18195086 (0.027):
Viṣṇu 5.190c/ ātatāyinam āyāntaṃ hanyād\ eva^a-vicārayan // / Viṣṇu 5.191a/ na^ātatāyi-vadhe doṣo hantur bhavati\ kaś-cana /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397263 (0.045):
tad evāpnoty ayatnena yo hinasti na kiṃcana || Vi_51.70 || / nākṛtvā prāṇināṃ hiṃsāṃ māṃsam utpadyate kvacit /
nātiprage nātisāyaṃ Vi_68.48c / nātisauhityam ācaret Vi_68.47d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17387157 (0.058):
smitapūrvābhibhāṣī syāt // Vi_3.89 // / vadhyeṣv api na bhruṃkuṭīm ācaret // Vi_3.90 //
nādadyāt kulaṭāṣaṇḍha- Vi_57.14c / nādeyīś ca nadīṣu ca Vi_1.14b
nādyād vipraḥ kathaṃcana Vi_51.59b / nānācchandogatipatho Vi_1.9a
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16304231 (0.040):
nānāṅgadavibhūṣitam HV_112.56b / nānāchandogatipatho HV_App.I,42.177a
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13800202 (0.040):
nānāṅgadavibhūṣitam HV_112.56b / nānāchandogatipatho HV_31.27*463a
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13523244 (0.040):
nānācchandogatipatho__Vdha_066.046 / nānādānavidhiṃ tasmāc__Vdha_053.001
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16857170 (0.041):
nānācchandogatipatho BrP_213.39a / nānājanapadair yutaḥ BrP_47.62b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 666925 (0.055):
upākarmoṣṭharucakaḥ $ pravargyāvartabhūṣaṇaḥ // HV_App.I,42.176 // / nānāchandogatipatho $ guhyopaniṣadāsanaḥ / HV_App.I,42.177 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25077802 (0.055):
nānāgulmalatāvṛtāḥ HV_App.I,42A.139b / nānāchandogatipatho HV_App.I,42.177a
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22152480 (0.055):
upākarmoṣṭharucakaḥ pravargyāvartabhūṣaṇaḥ // HV_App.I,42.176 // / nānāchandogatipatho guhyopaniṣadāsanaḥ / HV_App.I,42.177 /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385705 (0.063):
upākarmoṣṭharuciraḥ pravargyāvartabhūṣaṇaḥ || Vi_1.8 || / nānācchandogatipatho guhyopaniṣadāsanaḥ /
nānādīkṣābhir anvitaḥ Vi_1.7d / nānāvidhānāṃ dravyāṇāṃ Vi_22.93c
nānugantuṃ naraṃ mṛtam Vi_20.39b / nānuśocitum arhatha Vi_20.53d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17391567 (0.005):
tasmād evaṃ viditvainaṃ nānuśocitum arhatha || Vi_20.53 || / Vi_21
nānūcyeta yathāvidhi Vi_54.26b / nānyatreti kathaṃcana Vi_51.64d
nānyastrīgo na duṣṭavāk Vi_5.197b
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18593505 (0.0):
yasya stenaḥ pure nāsti nānyastrīgo na duṣṭavāk /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2531458 (0.0):
nānyastrīgo na duṣṭavāk Mn_8.386b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17388584 (0.0):
yasya cauraḥ pure nāsti nānyastrīgo na duṣṭavāk /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18195179 (0.0):
Viṣṇu 5.197a/ yasya cauraḥ pure na^asti\ na^anya-strī-go na duṣṭa-vāk /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21507953 (0.049):
Manu8.386a/ yasya stenaḥ pure na asti) na anyastrīgo na duṣṭa.vāk |
nāpahāryaṃ tu tat kvacit Vi_5.186d / nāprāptakālo mriyate Vi_20.44a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17391444 (0.062):
āyuṣye karmaṇi kṣīṇe prasahya harate janam || Vi_20.43 || / nāprāptakālo mriyate viddhaḥ śaraśatair api /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17388445 (0.062):
āhartā labhate tatra nāpahāryaṃ tu tat kvacit || Vi_5.186 ||
nābhivādyeha pādayoḥ Vi_32.13b / nārāyaṇa jagannātha Vi_1.50a
nārīṣu nityaṃ suvibhūṣitāsu Vi_99.21a / nārthaṃ kiṃcit samācaret Vi_54.31b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405613 (0.026):
svakāryadakṣe parakāryadakṣe kalyāṇacitte ca sadā vinīte || Vi_99.20 || / nārīṣu nityaṃ suvibhūṣitāsu pativratāsu priyavādinīṣu /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213417 (0.046):
vinīte // / Viṣṇu 99.21a/ nārīṣu nityaṃ su-vibhūṣitāsu pati-vratāsu priya-vādinīṣu /
nāvedavidi dharmavit Vi_93.7d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17403911 (0.0):
na bakavratike pāpe nāvedavidi dharmavit || Vi_93.7 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18211551 (0.031):
Viṣṇu 93.07c/ na baka-vratike pāpe na^a-veda-vidi dharma-vit // / Viṣṇu 93.08a/ dharma-dhvajī sadā lubdhaś chādmiko loka-dāmbhikaḥ /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2531678 (0.050):
nāvedavidi dharmavit Mn_4.192d / nāvedavihitāṃ hiṃsām Mn_5.43c
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13441126 (0.053):
pāṣaṇḍeṣu ca sarveṣu nāvedavidi dharmavit // KūrmP_2,26.68 //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9018187 (0.056):
nāvekṣyā eva caite vai Ang_1.767a / nāvedavidi dharmavit Mn_4.192d
nāvedavihitāṃ hiṃsām Vi_51.66c / nāśayadhvaṃ yavā mama Vi_48.19d
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204434 (0.040):
Viṣṇu 51.66a/ gṛhe gurāv araṇye vā nivasann ātmavān dvijaḥ / / Viṣṇu 51.66c/ na^aveda-vihitāṃ hiṃsām āpady api samācaret\ //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9018192 (0.042):
nāvedavidi dharmavit Mn_4.192d / nāvedavihitāṃ hiṃsām Mn_5.43c / nāśakto dhanine dātuṃ K_116a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2531681 (0.048):
nāvedavidi dharmavit Mn_4.192d / nāvedavihitāṃ hiṃsām Mn_5.43c
nāśnanti pitaras tasya Vi_57.12a / nāśnanti pitṛdevās tu Vi_26.7c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18200427 (0.005):
Viṣṇu 26.07a/ daiva-pitry-āthiteyāni tat-pradhānāni yasya tu / / Viṣṇu 26.07c/ na^aśnanti\ pitṛ-devās tu na ca svargaṃ sa gacchati\ //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9018240 (0.032):
nāśaucodakabhājanāḥ Yj_3.6d / nāśnanti pitaras tasya Mn_4.249[250M]a / nāśnanti pitṛdevās tan Mn_3.18c
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2531694 (0.034):
nāśnanti pitaras tasya Mn_4.249[250M]a / nāśnanti pitṛdevās tan Mn_3.18c
nāśnīyād bhāryayā sārdhaṃ Vi_68.46a / nāsti loke sahāyatā Vi_20.29d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400408 (5.960):
anyatra dadhimadhusarpiḥpayaḥsaktupalamodakebhyaḥ // Vi_68.45 // / nāśnīyād bhāryayā sārdhaṃ nākāśe na tathotthitaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207877 (0.025):
Viṣṇu 68.45 anyatra dadhi-madhu-sarpiḥ-payaḥ-saktu-pala-modakebhyaḥ // / Viṣṇu 68.46a/ na^aśnīyād\ bhāryayā sārdhaṃ na^ākāśe na tathā-utthitaḥ /
nāsti strīṇāṃ pṛthagyajño Vi_25.15a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393411 (0.0):
mṛte bhartari brahmacaryaṃ tadanv ārohaṇaṃ vā // Vi_25.14 // / nāsti strīṇāṃ pṛthagyajño na vrataṃ nāpy upoṣitam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18200314 (0.005):
Viṣṇu 25.15a/ na^asti strīṇāṃ pṛthag-yajño na vrataṃ na^apy upoṣitam /
nityam āsyaṃ śuci strīṇāṃ Vi_23.49a / nityam eva mahāmuniḥ Vi_1.20d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392935 (0.017):
brāhamaṇāntaritaṃ bhaikṣyam ākarāḥ sarva eva ca || Vi_23.48 || / nityam āsyaṃ śuci strīṇāṃ śakuniḥ phalapātane /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199811 (0.020):
Viṣṇu 23.48c/ brāhamaṇa-antaritaṃ bhaikṣyam ākarāḥ sarva eva ca // / Viṣṇu 23.49a/ nityam āsyaṃ śuci strīṇāṃ śakuniḥ phala-pātane /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2531885 (0.062):
nityam āśramibhir dvijaiḥ Mn_6.91b / nityam āsyaṃ śuci strīṇāṃ Mn_5.130[128M]a / nityam uddhṛtapāṇiḥ syāt Mn_2.193a
nityasnānena pūyante Vi_64.42c / nityasnāyī jitendriyaḥ Vi_89.4b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18210767 (0.033):
Viṣṇu 89.04a/ kārttikaṃ sakalaṃ māsaṃ nitya-snāyī jita-indriyaḥ / / Viṣṇu 89.04c/ japan haviṣya-bhug-dāntaḥ sarva-pāpaiḥ pramucyate\ //
nityasnāyī na paśyati Vi_64.42b / nityaṃ triṣavaṇasnāyī Vi_46.24c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207021 (0.028):
Viṣṇu 64.42a/ yāmyaṃ hi yātanā-duḥkhaṃ nitya-snāyī na paśyati\ / / Viṣṇu 64.42c/ nitya-snānena pūyante\ ye^api pāpa-kṛto narāḥ //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18210767 (0.031):
Viṣṇu 89.04a/ kārttikaṃ sakalaṃ māsaṃ nitya-snāyī jita-indriyaḥ / / Viṣṇu 89.04c/ japan haviṣya-bhug-dāntaḥ sarva-pāpaiḥ pramucyate\ //
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14393205 (0.048):
prātarbhūtvā ca yatavāg Vi_61.16c / prātaḥsnāyī bhaven nityaṃ Vi_90.29c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17399552 (0.064):
tataḥ suhṛdām // Vi_64.34 // / evaṃ nityasnāyī syāt // Vi_64.35 // / snātaś ca pavitrāṇi yathāśakti japet // Vi_64.36 //
nityaṃ śuddhaḥ kāruhastaḥ Vi_23.48a / nityaḥ satatagaḥ sthāṇur Vi_20.52c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18198343 (0.054):
Viṣṇu 20.52a/ a-cchedyo^ayam a-dāhyo^ayam a-kledyo^a-śoṣya eva ca / / Viṣṇu 20.52c/ nityaḥ satata-gaḥ sthāṇur a-calo^ayaṃ sanātanaḥ //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392921 (0.061):
adṛṣṭam adbhir nirṇiktaṃ yac ca vācā praśasyate || Vi_23.47 || / nityaṃ śuddhaḥ kāruhastaḥ paṇyaṃ yac ca prasāritam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199795 (0.064):
Viṣṇu 23.47c/ a-dṛṣṭam adbhir nirṇiktaṃ yac ca vācā praśasyate\ // / Viṣṇu 23.48a/ nityaṃ śuddhaḥ kāru-hastaḥ paṇyaṃ yac ca prasāritam /
nityān āha prajāpatiḥ Vi_76.2b / nimeṣamātraṃ ca vinā kṛtāhaṃ Vi_99.23a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405647 (0.0):
dharmavyapekṣāsu dayānvitāsu sthitā sadāhaṃ madhusūdane ca || Vi_99.22 || / nimeṣamātraṃ ca vinā kṛtāhaṃ na jātu tiṣṭhe puruṣottamena || Vi_99.23 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213455 (0.004):
madhu-sūdane ca // / Viṣṇu 99.23a/ nimeṣa-mātraṃ ca vinā kṛtā^ahaṃ na jātu tiṣṭhe\
nimloced vāpy+avijñānāj Vi_28.53c / niyatāsmiṃś carācare Vi_51.67b
niyuktaś cāpy adaṇḍyānāṃ Vi_5.196c / nirguṇaṃ guṇabhoktṛ ca Vi_97.17d
nirguṇaṃ pañcaviṃśakam Vi_97.16d / nirṇodaḥ sarvapāpānāṃ Vi_48.17c
nirmokam iva śeṣāher Vi_1.39a / nirhṛtya tu vratī pretān Vi_22.86c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199301 (0.032):
Viṣṇu 22.86c/ nirhṛtya\ tu vratī pretān na vratena viyujyate\ //
nivasann ātmavān dvijaḥ Vi_51.66b / niṣaṇṇā bhava vāmoru Vi_1.64c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192951 (0.058):
Viṣṇu 1.64a/ ye tu tvāṃ dhārayiṣyanti\ santas teṣāṃ parāyaṇān / / Viṣṇu 1.64c/ niṣaṇṇā bhava vāma-ūru kāñcane^asmin vara-āsane //
nihantā krayavikrayī Vi_51.74b / nīyamānāś ca te yathā Vi_43.33d
nīlapaṅkajapatrākṣīṃ Vi_1.22a / nīlaṃ vā vṛṣam utsṛjet Vi_85.71d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17402821 (0.027):
yajeta vāśvamedhena nīlaṃ vā vṛṣam utsṛjet || Vi_85.71 || / Vi_86
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18210397 (0.049):
Viṣṇu 85.71c/ yajeta\ vā^aśvamedhena nīlaṃ vā vṛṣam utsṛjet\ // / Viṣṇu_86 / Viṣṇu 86.01 atha vṛṣa-utsargaḥ //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385875 (0.059):
jagāma kaśyapaṃ draṣṭuṃ dṛṣṭavāṃs tāṃ ca kaśyapaḥ || Vi_1.21 || / nīlapaṅkajapatrākṣīṃ śāradendunibhānanām /
nīlābjanetre tapanīyavarṇe Vi_99.3a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405304 (0.0):
unnidrakokanadasadmasadāsthitīte unnidrakokanadamadhyasamānavarṇe || / Vi_99.2 || / nīlābjanetre tapanīyavarṇe śuklāmbare ratnavibhūṣitāṅgi /
nīlotpalayutā diśaḥ Vi_1.27d / netā cet sādhu paśyati Vi_3.95d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17387197 (0.010):
prajās tatra vivardhante netā cet sādhu paśyati || Vi_3.95 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18193732 (0.017):
Viṣṇu 3.95c/ prajās tatra vivardhante\ netā cet sādhu paśyati\ // / Viṣṇu 3.96a/ sva-rāṣṭro nyāya-daṇḍaḥ syād\ bhṛśa-daṇḍaś ca śatruṣu /
naikagrāmīṇam atithiṃ Vi_67.35a / naikasmin bahavas tathā Vi_68.46d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400054 (0.021):
anityaṃ hi sthito yasmāt tasmād atithir ucyate || Vi_67.34 || / naikagrāmīṇam atithiṃ vipraṃ sāṃgatikaṃ tathā /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207504 (0.026):
Viṣṇu 67.34c/ anityaṃ hi sthito yasmāt tasmād atithir ucyate\ // / Viṣṇu 67.35a/ na^eka-grāmīṇam atithiṃ vipraṃ sāṃgatikaṃ tathā /
nainaṃ chindanti śastrāṇi Vi_20.51a / nainaṃ dahati pāvakaḥ Vi_20.51b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17391536 (1.192):
gṛhṇāty evaṃ navaṃ dehī dehaṃ karmanibandhanam || Vi_20.50 || / nainaṃ chindanti śastrāṇi nainaṃ dahati pāvakaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18198328 (0.003):
Viṣṇu 20.51a/ na^enaṃ chindanti\ śastrāṇi na^enaṃ dahati\ pāvakaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20097276 (0.046):
06,024.023a nainaṃ chindanti śastrāṇi nainaṃ dahati pāvakaḥ
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25621554 (0.046):
nainaṃ chindanti śastrāṇi nainaṃ dahati pāvakaḥ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22898265 (0.046):
nainaṃ chindanti śastrāṇi nainaṃ dahati pāvakaḥ | / na cainaṃ kledayanty āpo na śoṣayati mārutaḥ ||BhG_2.23||
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7272393 (0.046):
nainaṃ chindanti śastrāṇi nainaṃ dahati pāvakaḥ | / na cainaṃ kledayanty āpo na śoṣayati mārutaḥ ||23||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1399057 (0.046):
nainaṃ chindanti9 śastrāṇi nainaṃ dahati pāvakaḥ / / na cainaṃ kledayanty āpo na śopayati mārutaḥ // BhG_2.24 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343563 (0.046):
nainaṃ chindanti śastrāṇi nainaṃ dahati pāvakaḥ /
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3426199 (0.046):
nainaṃ chindanti śastrāṇi nainaṃ dahati pāvakaḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096231 (0.051):
06,023.001d@002_0009 jape viniyogaḥ || nainaṃ chindanti śastrāṇi / 06,023.001d@002_0010 nainaṃ dahati pāvakaḥ (Gītā 2.23ab) iti aṅguṣṭhābhyāṃ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20096291 (0.051):
06,023.001d@002_0020 nainaṃ chindanti śastrāṇi nainaṃ dahati pāvakaḥ
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15621357 (0.051):
nainaṃ chindanti śastrāṇi nainaṃ dahati pāvakaḥ Bhg_02.023a
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14343828 (0.051):
nainaṃ chindanti śastrāṇi nainaṃ dahati pāvakaḥ // GarP_2,11.6 //
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7608867 (0.051):
nainaṃ chindanti śastrāṇi nainaṃ dahati pāvakaḥ (2.27) ity aṅguṣṭābhyāṃ
nocchiṣṭaṃ kurvate mukhyā Vi_23.53a / nocchiṣṭo na divā supyāt Vi_70.17a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400615 (0.0):
na dhānyagoguruhutāśanasurāṇām upari // Vi_70.16 // / nocchiṣṭo na divā supyāt saṃdhyayor na ca bhasmani /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18208096 (0.004):
Viṣṇu 70.17a/ na^ucchiṣṭo na divā supyāt\ saṃdhyayor na ca bhasmani /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392991 (0.039):
rajo bhūr vāyur agniś ca mārjāraś ca sadā śuciḥ || Vi_23.52 || / nocchiṣṭaṃ kurvate mukhyā vipruṣo 'ṅge na yānti yāḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199873 (0.042):
Viṣṇu 23.52c/ rajo bhūr vāyur agniś ca mārjāraś ca sadā śuciḥ // / Viṣṇu 23.53a/ na^ucchiṣṭaṃ kurvate\ mukhyā vipruṣo^aṅge na yānti\ yāḥ /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9020749 (0.050):
nocchiṣṭaṃ kurvate mukhyā Mn_5.141[139M]a / nocchiṣṭaṃ kṛmidūṣitam Par_6.38b
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2532620 (0.050):
nocchiṣṭaṃ kurvate mukhyā Mn_5.141[139M]a / nocchiṣṭaṃ na haviṣkṛtam Mn_4.80b
nopakuryān naraḥ śocan Vi_20.37c / nopeyād gurviṇīṃ nārīṃ Vi_69.17c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18208012 (0.062):
Viṣṇu 69.17a/ na hīna-aṅgīṃ na^adhika-aṅgīṃ tathā^eva ca vayo^adhikām / / Viṣṇu 69.17c/ na^upeyād\ gurviṇīṃ nārīṃ dīrgham āyur jijīviṣuḥ //
nauśadhāni na mantrāś ca Vi_20.45a / pakveṣṭakacitāni ca Vi_23.41d
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18208013 (0.036):
Viṣṇu 69.17a/ na hīna-aṅgīṃ na^adhika-aṅgīṃ tathā^eva ca vayo^adhikām / / Viṣṇu 69.17c/ na^upeyād\ gurviṇīṃ nārīṃ dīrgham āyur jijīviṣuḥ //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17391459 (0.045):
kuśāgreṇāpi saṃṣpṛṣṭaḥ prāptakālo na jīvati || Vi_20.44 || / nauśadhāni na mantrāś ca na homā na punar japāḥ /
pakṣijagdhaṃ gavā ghrātam Vi_23.38a / pañcagavyaṃ nyaset paścān Vi_23.45c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392784 (0.052):
bastasya ca pradarśayed agneś ca // Vi_23.37 // / pakṣijagdhaṃ gavā ghrātam avadhūtam avakṣutam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199644 (0.054):
suvarṇa-ambhaḥ prakṣipet\ bastasya ca pradarśayed\ agneś ca // / Viṣṇu 23.38a/ pakṣi-jagdhaṃ gavā ghrātam avadhūtam avakṣutam /
pañcagavyaṃ pibec chūdro Vi_54.7a / paṇānāṃ dve śate sārdhe Vi_4.14a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17387304 (0.027):
tāmrakārṣikaḥ kārṣāpaṇaḥ // Vi_4.13 // / paṇānāṃ dve śate sārdhe prathamaḥ sāhasaḥ smṛtaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18193844 (0.047):
Viṣṇu 4.13 tāmra-kārṣikaḥ kārṣāpaṇaḥ // / Viṣṇu 4.14a/ paṇānāṃ dve śate sa-ardhe prathamaḥ sāhasaḥ smṛtaḥ /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2532856 (0.058):
paṇaṃ yānaṃ tare dāpyaṃ Mn_8.404a / paṇānāṃ dve śate sārdhe Mn_8.138a / paṇo deyo 'vakṛṣṭasya Mn_7.126[127M]a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9021768 (0.059):
paṇānāṃ grahaṇaṃ tu syāt K_490c / paṇānāṃ dve śate sārdhe Mn_8.138a / paṇān ekaśaphe dadyāc Yj_2.174a
paṇyaṃ yac ca prasāritam Vi_23.48b / patitebhyas tathā dviṣaḥ Vi_57.14d
pativratāsu priyavādinīṣu Vi_99.21b / patiṃ śuśrūṣate yat tu Vi_25.15c
patyau jīvati yaḥ strībhir Vi_17.22a / patyau jīvati yā yoṣid Vi_25.16a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9022214 (0.039):
patyau jīvati kuṇḍaḥ syān Mn_3.174[164M]c / patyau jīvati yaḥ strībhir Mn_9.200a / patyau jīvati yā nārī Par_4.17a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2532959 (0.039):
patyau jīvati kuṇḍaḥ syān Mn_3.174[164M]c / patyau jīvati yaḥ strībhir Mn_9.200a / patyau jīvati vṛttāyāḥ Mn_9.195c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17390471 (0.048):
sarveṣv eva prasūtāyāṃ yaddhanaṃ tat duhitṛgāmi // Vi_17.21 // / patyau jīvati yaḥ strībhir alaṃkāro dhṛto bhavet /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18197165 (0.056):
Viṣṇu 17.21 sarveṣv eva prasūtāyāṃ yad-dhanaṃ tat duhitṛ-gāmi // / Viṣṇu 17.22a/ patyau jīvati\ yaḥ strībhir alaṃ-kāro dhṛto bhavet\ /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393426 (0.061):
patiṃ śuśrūṣate yat tu tena svarge mahīyate || Vi_25.15 || / patyau jīvati yā yoṣid upavāsavrataṃ caret /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18200330 (0.062):
Viṣṇu 25.15c/ patiṃ śuśrūṣate\ yat tu tena svarge mahīyate\ // / Viṣṇu 25.16a/ patyau jīvati yā yoṣid-upavāsa-vrataṃ caret\ /
patrair eva ca yuktibhiḥ Vi_7.12b / padanyāsair vasumatīṃ Vi_1.29a
padmanābha hṛṣīkeśa Vi_1.50c / panthā deyā nṛpas tv eṣāṃ Vi_63.50c
panthānaś ca viśudhyanti Vi_23.40c / papraccha devīṃ vasudhā prahṛṣṭā Vi_99.1d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405276 (0.062):
sutaptajāmbūnadacāruvarṇāṃ papraccha devīṃ vasudhā prahṛṣṭā || Vi_99.1 ||
parapūrvāsu bhāryāsu Vi_22.43c / parameṣṭhī prajāpatiḥ Vi_55.11d
paralokaṃ ca nīyate Vi_20.28b / parasparam athāśnanti Vi_43.41c
parākaṃ ca tathā kuryur Vi_37.36c / parānnapānaṃ lipsantas Vi_43.37a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395306 (0.054):
pūyaśoṇitagandhena mūrchamānāḥ pade pade || Vi_43.36 || / parānnapānaṃ lipsantas tādyamānāś ca kiṃkaraiḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18202381 (0.055):
Viṣṇu 43.37a/ para-anna-pānaṃ lipsantas tādyamānāś ca kiṃkaraiḥ /
pareṣām antyakarma ca Vi_54.25b / palvaleṣu ca pālvalyaḥ Vi_1.14c
pavanakṣobhasaṃjāta- Vi_1.34c / pavitram ṛṣibhir dhṛtam Vi_48.17d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17396179 (0.058):
nirṇodaḥ sarvapāpānāṃ pavitram ṛṣibhir dhṛtam || Vi_48.17 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18203336 (0.062):
Viṣṇu 48.17c/ nirṇodaḥ sarva-pāpānāṃ pavitram ṛṣibhir dhṛtam // / Viṣṇu 48.18a/ ghṛtaṃ yavā madhu yavā āpo vā amṛtaṃ yavāḥ /
pavitrāṇāṃ tathā japye Vi_64.40c / pavitrāṇi japen nityaṃ Vi_46.25c
paśujānur mahākṛtiḥ Vi_1.5d / paśupakṣimṛgādyāṃś ca Vi_1.17c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192228 (0.051):
Viṣṇu 1.17a/ piśāca-uraga-gandharva-yakṣa-rākṣasa-mānuṣān / / Viṣṇu 1.17c/ paśu-pakṣi-mṛga-ādyāṃś ca bhūta-grāmaṃ catur-vidham /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385656 (0.056):
prāyaścittamahāghoṇaḥ paśujānur mahākṛtiḥ || Vi_1.5 ||
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16322487 (0.062):
pavitrān taritānanāḥ HV_39.24d / paśujānur mahākṛtiḥ HV_App.I,42.170b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 666867 (0.064):
kriyāsatramahāghoṇaḥ $ paśujānur mahākṛtiḥ // HV_App.I,42.170 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25089318 (0.064):
pavitraḥ prathitaḥ śūlī vadato devavṛndaiḥ HV_App.I,29.948**26:1 / paśujānur mahākṛtiḥ HV_App.I,42.170b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22152423 (0.064):
kriyāsatramahāghoṇaḥ paśujānur mahākṛtiḥ // HV_App.I,42.170 //
paśyec cej jīvato mukham Vi_15.45d / pāṇinā śakalena vā Vi_94.13d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17390191 (0.050):
pitā putrasya jātasya paśyec cej jīvato mukham || Vi_15.45 || / putreṇa lokān jayati pautreṇānantyam aśnute /
pāṇḍuraṃ khagamāgamyam Vi_1.37c / pātālasaptakaṃ cakre Vi_1.15a
pādaṃ pādam adūduhat Vi_55.11b / pādābhyaṅgaṃ sadīpakam Vi_67.46b
pādāv atimanoramau Vi_1.26b / pāpaṃ kṛtvā vrataṃ caret Vi_93.11b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18211604 (0.064):
Viṣṇu 93.11a/ na dharmasya^apadeśena pāpaṃ kṛtvā\ vrataṃ caret\ / / Viṣṇu 93.11c/ vratena pāpaṃ pracchādya\ kurvan strī-śūdra-dambhanam //
pāpānām apanuttaye Vi_54.34b / pāyasena samācaret Vi_78.53b
pārśvikadyūtacauryāpta- Vi_58.11a / piṇḍatoyapradāyinaḥ Vi_20.32d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398520 (0.035):
kṛtopakārād āptaṃ ca śabalaṃ samudāhṛtam || Vi_58.10 || / pārśvikadyūtacauryāpta pratirūpakasāhasaiḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205867 (0.036):
Viṣṇu 58.10c/ kṛta-upakārād āptaṃ ca śabalaṃ samudāhṛtam // / Viṣṇu 58.11a/ pārśvika-dyūta-caurya-āpta-pratirūpaka-sāhasaiḥ /
pitaraṃ trāyate sutaḥ Vi_15.44b / pitaraṃ mātaraṃ gurum Vi_22.86b
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17144769 (0.064):
pitaraṃ trāyate sutaḥ Ram_2,99.12b / pitaraṃ trāhi dharmajña Ram_2,99.10c
pitā putrasya jātasya Vi_15.45c / pitāputrau vijānīyād Vi_32.17c
pitṛto 'ṃśaprakalpanā Vi_17.23b / pitṛdaivatakarmaṇi Vi_51.64b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18197184 (0.061):
Viṣṇu 17.23a/ aneka-pitṛkāṇāṃ tu pitṛto^aṃśa-prakalpanā / / Viṣṇu 17.23c/ yasya yat paitṛkaṃ rikthaṃ sa tad gṛhṇīta\ na^itaraḥ //
pitṛbhaktyā tu madhyamam Vi_31.10b / pitṛmātṛpradarśitāḥ Vi_16.17b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201532 (0.046):
Viṣṇu 31.10a/ imaṃ lokaṃ mātṛ-bhaktyā pitṛ-bhaktyā tu madhyamam / / Viṣṇu 31.10c/ guru-śuśrūṣayā tv eva brahma-lokaṃ samāśnute\ //
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2533809 (0.056):
pitṛbhyo vidhivad dattaṃ Mn_3.266[256M]c / pitṛmātṛpradarśitāḥ Mn_10.40b / pitṛmedhaṃ samācaran Mn_5.65[64M]b
pitṛmedhaṃ samācaran Vi_22.85b / pitṛlokagataś cānnaṃ Vi_20.34a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18198073 (0.046):
Viṣṇu 20.34a/ pitṛ-loka-gataś ca^annaṃ śrāddhe bhuṅkte svadhā-samam /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17391310 (0.047):
pretalokagatasyānnaṃ sodakumbhaṃ prayacchata || Vi_20.33 || / pitṛlokagataś cānnaṃ śrāddhe bhuṅkte svadhāsamam /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2533809 (0.048):
pitṛmātṛpradarśitāḥ Mn_10.40b / pitṛmedhaṃ samācaran Mn_5.65[64M]b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199283 (0.055):
Viṣṇu 22.85a/ guroḥ pretasya śiṣyas tu pitṛ-medhaṃ samācaran / / Viṣṇu 22.85c/ preta-āhāraiḥ samaṃ tatra daśa-rātreṇa śudhyati\ //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9025897 (0.058):
pitṛmātṛsutabhrātṛ Yj_1.86a / pitṛmedhaṃ samācaran Mn_5.65[64M]b / pitṛyajñakriyāphalam Mn_3.283[273M]d
pitṛlokagatasyāsya Vi_20.34c / pitṛveśmani yā kanyā Vi_24.41a
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14393274 (0.039):
prāsādamālāsu ca pāṇḍurāsu Vi_99.10c / pretalokagatasyānnaṃ Vi_20.33c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18200220 (0.045):
Viṣṇu 24.40c/ ṛtu-traye vyatīte tu prabhavaty\ ātmanaḥ sadā // / Viṣṇu 24.41a/ pitṛ-veśmani yā kanyā rajaḥ paśyaty\ a-saṃskṛtā /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393324 (0.045):
ṛtutraye vyatīte tu prabhavaty ātmanaḥ sadā || Vi_24.40 || / pitṛveśmani yā kanyā rajaḥ paśyaty asaṃskṛtā /
pitṝṇām annapānaṃ tat Vi_86.20c / pitṝṇām ātmanaś ca yaḥ Vi_59.25b
pitṝṇām upatiṣṭhate Vi_77.9d / pitṝṃs tasyopatisṭhati Vi_86.19d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17401768 (0.061):
guṇavatsarvakāmīyaṃ pitṝṇām upatiṣṭhate || Vi_77.9 || / Vi_78
pitrā bhuktaṃ tu yad dravyaṃ Vi_5.187a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17388450 (0.0):
āhartā labhate tatra nāpahāryaṃ tu tat kvacit || Vi_5.186 || / pitrā bhuktaṃ tu yad dravyaṃ bhuktyācāreṇa dharmataḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18195032 (0.004):
Viṣṇu 5.187a/ pitrā bhuktaṃ tu yad dravyaṃ bhukty-ācāreṇa dharmataḥ /
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhaspiu.htm.txt) 12693795 (0.055):
pitṛsthā ye ca mānavāḥ Brh_1,26.39b / pitrā bhuktaṃ tu yad dravyaṃ Brh_1,7.61a
pibaty atha jalāśaye Vi_86.19b / piben nāñjalinā toyaṃ Vi_68.47c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207901 (0.032):
Viṣṇu 68.47c/ piben na^añjalinā toyaṃ na^atisauhityam ācaret\ //
piśācoragagandharva- Vi_1.17a / piśunaṃ caiva rājasu Vi_5.192d
pīḍyamānāś ca tṛṣṇayā Vi_43.35d / pīḍyamānās tathā yantraiḥ Vi_43.43c
pītavāsasamakṣobhyaṃ Vi_1.42a / pīnorujaghanasthalām Vi_1.23d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385905 (0.050):
kambukaṇṭhīṃ saṃhatorūṃ pīnorujaghanasthalām || Vi_1.23 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192334 (0.052):
Viṣṇu 1.23c/ kambu-kaṇṭhīṃ saṃhata-ūrūṃ pīna-ūrujaghana-sthalām / / Viṣṇu 1.24a/ virejatuḥ\ stanau yasyāḥ samau pīnau nirantarau /
puṭenaiva palāśena Vi_94.13c / puṇḍarīkākṣaṃ acyutam Vi_1.60b
putreṇa lokān jayati Vi_15.46a / punar mām ity ṛcaṃ japet Vi_28.51d
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18200992 (0.022):
Viṣṇu 28.51c/ snātvā\^arkam arcayitvā\ triḥ punar mām ity ṛcaṃ japet\ // / Viṣṇu 28.52a/ a-kṛtvā\ bhaikṣa-caraṇam a-samiddhya\ ca pāvakam /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394041 (0.039):
snātvārkam arcayitvā triḥ punar mām ity ṛcaṃ japet || Vi_28.51 ||
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027234 (0.058):
punar maraṇajanmanī Par_3.28b / punar mām ity ṛcaṃ japet Mn_2.181d / punar yas tv apadhāvati Mn_8.54b
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2534127 (0.058):
punar mām ity ṛcaṃ japet Mn_2.181d / punar yas tv apadhāvati Mn_8.54b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17390194 (0.060):
pitā putrasya jātasya paśyec cej jīvato mukham || Vi_15.45 || / putreṇa lokān jayati pautreṇānantyam aśnute /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196874 (0.061):
Viṣṇu 15.45c/ pitā putrasya jātasya paśyec\ cej jīvato mukham // / Viṣṇu 15.46a/ putreṇa lokān jayati\ pautreṇa^anantyam aśnute\ /
punas taṃ hārayel lohaṃ Vi_11.9c / punaḥ saṃskārakartā ca Vi_91.19c
punīdhvaṃ ca yavā mama Vi_48.21d / punīdhvaṃ ca yavā mama Vi_48.22f
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14390837 (0.010):
tattvātmānam agamyaṃ ca Vi_97.17a / tat punīdhvaṃ yavā mama Vi_48.20d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17396256 (0.045):
brāhmaṇānāṃ parīvādaṃ punīdhvaṃ ca yavā mama || Vi_48.22 || / Vi_49
punnāmno narakād yasmāt Vi_15.44a / puram ākramya sakalaṃ Vi_97.15a
purastād anucoditām Vi_57.11b / purāṇa puruṣottama Vi_1.51d
purāṇapuruṣottama Vi_1.56d / puruṣas tu niraṅkuśaḥ Vi_52.15b
puruṣair bhūr yathāvidhi Vi_5.188b / puṣṭis tathāsāṃ rajasi pravṛddhā Vi_23.61b
puṣṭiḥ śrāddhe kṛte dhruvam Vi_20.36b / puṣpitānāṃ ca vīrudhām Vi_50.48d
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18198105 (0.057):
Viṣṇu 20.36a/ pretasya śrāddha-kartuś ca puṣṭiḥ śrāddhe kṛte dhruvam / / Viṣṇu 20.36c/ tasmāc^śrāddhaṃ sadā kāryaṃ śokaṃ tyaktvā\ nir-arthakam //
puṣpeṣu śukleṣu ca parvateṣu Vi_99.16c / pūjayitvā tataḥ paścād Vi_67.42c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213325 (0.059):
Viṣṇu 99.16a/ rājya-abhiṣeke ca tathā vivāhe yajñe vare snāta-śirasy / atha^api / / Viṣṇu 99.16c/ puṣpeṣu śukleṣu ca parvateṣu phaleṣu ramyeṣu sarid-varāsu //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9027865 (0.059):
pūjayitvā tataḥ paścād Mn_3.117[107M]c / pūjayitvā mahīpatiḥ Yj_2.189d
pūjayitvātha kaśyapaḥ Vi_1.30b / pūjayitvā yathānyāyam Vi_73.32c
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16332521 (0.063):
pūjayitvā ca taṃ dvijam **HV_App.I,31.863**8:1b / pūjayitvā yathānyāyam HV_App.I,20.506a / pūjayitvā yathānyāyam HV_App.I,20.520a
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25095617 (0.063):
pūjayitvā ca taṃ dvijam HV_App.I,31.863**8:1b / pūjayitvā yathānyāyam HV_App.I,20.506a / pūjayitvā yathānyāyam HV_App.I,20.520a
pūyagandhi sudāruṇam Vi_43.39d / pūyaśoṇitagandhena Vi_43.36c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395344 (0.050):
kvacid viṣṭhāṃ kvacin māṃsaṃ pūyagandhi sudāruṇam || Vi_43.39 ||
pūrṇaviṃśativarṣeṇa Vi_32.13c / pūrṇe cānasy anasthnāṃ tu Vi_50.46c
pūrṇodakumbheṣu sacāmareṣu Vi_99.13a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405472 (0.0):
dīpte hutāśe vimale ca khḍga ādarśabimbe ca tathā sthitāham || Vi_99.12 || / pūrṇodakumbheṣu sacāmareṣu satālavṛnteṣu vibhūṣiteṣu /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213264 (0.003):
sthitā^aham // / Viṣṇu 99.13a/ pūrṇa-uda-kumbheṣu sa-cāmareṣu sa-tāla-vṛnteṣu vibhūṣiteṣu /
pūrvaṃ bhuṅkte 'vicakṣaṇaḥ Vi_67.40b / pūrvāhṇe cāparāhṇikam Vi_20.41b
pṛcchāmi kaśyapaṃ gatvā Vi_1.20a / pṛcchāmy ahaṃ te vasatiṃ vibhūteḥ Vi_99.6d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385849 (0.035):
vasudhā cintayām āsa kā dhṛtir me bhaviṣyati || Vi_1.19 || / pṛcchāmi kaśyapaṃ gatvā sa me vakṣyaty asaṃśayam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192273 (0.038):
Viṣṇu 1.19c/ vasudhā cintayām āsa\ kā dhṛtir me bhaviṣyati\ // / Viṣṇu 1.20a/ pṛcchāmi\ kaśyapaṃ gatvā sa me (vakṣyaty a-saṃśayam /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405370 (0.054):
tathā sthitā tvaṃ varade tathāpi pṛcchāmy ahaṃ te vasatiṃ vibhūteḥ || / Vi_99.6 || / ity evam uktā vasudhāṃ babhāṣe lakṣmīs tadā devavarāgrataḥsthā /
pṛthivī nātra saṃśayaḥ Vi_87.9d / pṛthivyāṃ sarvatīrthānāṃ Vi_35.6c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394824 (0.064):
pṛthivyāṃ sarvatīrthānāṃ tathānusaraṇena ca || Vi_35.6 || / Vi_36
pṛśnigarbhaṃ dhṛtārciṣam Vi_1.59d / paitṛkaṃ tu yadā dravyam Vi_18.43a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386372 (0.062):
mahāyogabalopetaṃ pṛśnigarbhaṃ dhṛtārciṣam || Vi_1.59 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192879 (0.063):
Viṣṇu 1.59c/ mahā-yoga-bala-upetaṃ pṛśni-garbhaṃ dhṛta-arciṣam // / Viṣṇu 1.60a/ vāsudevaṃ mahā-ātmānaṃ puṇḍarīka-akṣaṃ acyutam /
pautradauhitrayor loke Vi_15.47a / pautreṇānantyam aśnute Vi_15.46b
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2534527 (0.063):
pautradauhitrayor loke Mn_9.139a / pautrī mātāmahas tena Mn_9.136c / pautreṇānantyam aśnute Mn_9.137b
paurṇamāsī tu mahatī Vi_49.9c / paurṇamāsyāṃ tathaiva ca Vi_49.8b
prakāśaṃ vāprakāśaṃ vā Vi_5.191c / prakīrṇapātake jñātvā Vi_42.2a
prakṛtānnaṃ yathāśakti Vi_67.38c / prakṣālya bhaṅktvā taj jahyāc Vi_61.17a
pracchannapāpā japyena Vi_22.90c / pracchannā vā prakāśā vā Vi_16.17c
prajāsukhe sukhī rājā Vi_3.98a / prajās tatra vivardhante Vi_3.95c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17387228 (0.029):
vistīryate yaśo loke tailabindur ivāmbhasi || Vi_3.97 || / prajāsukhe sukhī rājā tadduḥkhe yaś ca duḥkhitaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18193766 (0.033):
Viṣṇu 3.97c/ vistīryate yaśo loke taila-bindur iva^ambhasi // / Viṣṇu 3.98a/ prajā-sukhe sukhī rājā tad-duḥkhe yaś ca duḥkhitaḥ /
pratijñāṃ sa jayī bhavet Vi_8.39b / pratirūpakasāhasaiḥ Vi_58.11b
pratiśrayaṃ tathā śayyāṃ Vi_67.46a / pratyakṣadeveṣu parokṣadevāḥ Vi_19.23d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17391041 (0.049):
tuṣṭeṣu tuṣṭāḥ satataṃ bhavanti pratyakṣadeveṣu parokṣadevāḥ || Vi_19.23
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18197767 (0.052):
Viṣṇu 19.23c/ tuṣṭeṣu tuṣṭāḥ satataṃ bhavanti\ pratyakṣa-deveṣu / parokṣa-devāḥ // / Viṣṇu 19.24a/ duḥkha-anvitānāṃ mṛta-bāndhavānām āśvāsanaṃ kuryur\
pratyekadānenāpnoti Vi_67.46c / prathamaḥ sāhasaḥ smṛtaḥ Vi_4.14b
pradadāti gṛhasthaś ca Vi_59.27c / pradadyād āsanodake Vi_67.45b
prapannāsmi jagannātha Vi_1.58c / prabuddhe padmasaṃbhave Vi_1.1b
prabhavaty ātmanaḥ sadā Vi_24.40d / prabhāyutā nakhās tāmrā Vi_1.27a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385950 (0.030):
jaghanaṃ ca ghanaṃ madhyaṃ yathā kesariṇaḥ śiśoḥ || Vi_1.26 || / prabhāyutā nakhās tāmrā rūpaṃ sarvamanoharam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192384 (0.034):
Viṣṇu 1.26c/ jaghanaṃ ca ghanaṃ madhyaṃ yathā kesariṇaḥ śiśoḥ // / Viṣṇu 1.27a/ prabhā-yutā nakhās tāmrā rūpaṃ sarva-mano-haram /
prabhūtam upatiṣṭhati Vi_86.20d / prayataś ca śucir bhūtvā Vi_66.16a
prayayau keśavaṃ draṣṭuṃ Vi_1.33c / pravadanti manīṣiṇaḥ Vi_51.78d
pravargyāvartabhūṣaṇaḥ Vi_1.8d / pravidhānaśatair api Vi_20.46b
praviśeyur hutāśanam Vi_34.2b / prasamīkṣya nivarteta Vi_51.72c
prasahya harate janam Vi_20.43d / prasūtāsu mṛtāsu ca Vi_22.43d
prasrave ca śucir vatsaḥ Vi_23.49c / prākchāye kuñjarasya ca Vi_78.53d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17401985 (0.027):
kārttikaṃ sakalaṃ māsaṃ prākchāye kuñjarasya ca || Vi_78.53 || / Vi_79 / atha na naktaṃ gṛhītenodakena śrāddhaṃ kuryāt // Vi_79.1 //
prāgrātrāpararātreṣu Vi_97.16a / prāgvaṃṣakāyo dyutimān Vi_1.7c
prājāpatyam anicchayā Vi_38.7d / prāṇatyāgād anantaram Vi_43.32b
prāṇāyāmaṃ dvijaḥ kuryāt Vi_55.8a / prāṇāyāmaḥ sa ucyate Vi_55.9d
prāṇāyāmāḥ paraṃ tapaḥ Vi_55.17b / prāṇāyāmena śudhyati Vi_50.47d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9031768 (0.058):
prāṇāyāmaṃ jale kṛtvā Yj_3.277c / prāṇāyāmaḥ paraṃ tapaḥ Mn_2.83b / prāṇāyāmān ṣaḍ ācaret Mn_6.69d
prāṇāyāmair dvijasya tu Vi_55.8d / prāṇinām atha sarveṣāṃ Vi_23.42a
prāṇināṃ na cikīrṣati Vi_51.69b / prāṇihiṃsāparo yas tu Vi_52.17a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397516 (0.0):
tasmāt sarvaprayatnena dhanahiṃsāṃ vivarjayet || Vi_52.16 || / prāṇihiṃsāparo yas tu dhanahiṃsāparas tathā /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204774 (0.004):
Viṣṇu 52.16c/ tasmāt sarva-prayatnena dhana-hiṃsāṃ vivarjayet\ // / Viṣṇu 52.17a/ prāṇi-hiṃsā-paro yas tu dhana-hiṃsā-paras tathā /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204478 (0.060):
Viṣṇu 51.69a/ yo bandhana-vadha-kleśān prāṇināṃ na cikīrṣati\ / / Viṣṇu 51.69c/ sa sarvasya hita-prepsuḥ sukham atyantam aśnute\ //
prātarbhūtvā ca yatavāg Vi_61.16c / prātaḥsnāyī bhaven nityaṃ Vi_90.29c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18206356 (0.030):
Viṣṇu 61.16a/ kanīny-agra-sama-sthaulyaṃ sakūrcaṃ dvādaśa-aṅgulam / / Viṣṇu 61.16c/ prātar-bhūtvā\ ca yata-vāg bhakṣayed\ danta-dhāvanam //
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14392469 (0.048):
nityasnāyī na paśyati Vi_64.42b / nityaṃ triṣavaṇasnāyī Vi_46.24c
prātibhāvyaṃ vidhīyate Vi_6 41b / prāptakālo na jīvati Vi_20.44d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17391455 (0.045):
kuśāgreṇāpi saṃṣpṛṣṭaḥ prāptakālo na jīvati || Vi_20.44 || / nauśadhāni na mantrāś ca na homā na punar japāḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18198236 (0.054):
Viṣṇu 20.44c/ kuśa-agreṇa^api saṃṣpṛṣṭaḥ prāpta-kālo na jīvati\ // / Viṣṇu 20.45a/ na^auśadhāni na mantrāś ca na homā na punar japāḥ /
prāptavantaḥ paraṃ sthānaṃ Vi_47.10c / prāptaṃ ca saha bhāryayā Vi_58.9b
prāpnuvanty ucchritīḥ punaḥ Vi_51.63d / prāyaścittam abhojanam Vi_54.29d
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14393258 (0.062):
prāyaścittaṃ viśodhanam Vi_41.5d / prāyaścittaṃ samācaret Vi_45.33d / prāyaścittārdham arhanti Vi_54.33c
prāyaścittamahāghoṇaḥ Vi_1.5c / prāyaścittaṃ cikīrṣanti Vi_54.27a
prāyaścittaṃ tataḥ kuryāt Vi_52.14c / prāyaścittaṃ tu kārayet Vi_39.2d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395097 (0.023):
kṛcchrātikṛcchram atha vā prāyaścittaṃ tu kārayet || Vi_39.2 ||
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9032401 (0.059):
prāyaścittaṃ cikīrṣanti Mn_11.192[191M]a / prāyaścittaṃ tataścaret Ang_1.214b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18202138 (0.064):
Viṣṇu 39.02c/ kṛcchra-atikṛcchram atha vā prāyaścittaṃ tu kārayet\ // / Viṣṇu_40
prāyaścittaṃ prakalpyet Vi_54.34d / prāyaścittaṃ budhaḥ kuryād Vi_42.2c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395096 (0.035):
kṛcchrātikṛcchram atha vā prāyaścittaṃ tu kārayet || Vi_39.2 || / Vi_40
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397961 (0.050):
śaktiṃ cāvekṣya pāpaṃ ca prāyaścittaṃ prakalpyet || Vi_54.34 || / Vi_55 / atha rahasyaprāyaścittāni bhavanti // Vi_55.1 //
prāyaścittaṃ viśodhanam Vi_41.5d / prāyaścittaṃ samācaret Vi_45.33d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395144 (0.044):
kṛcchrātikṛcchram atha vā prāyaścittaṃ viśodhanam || Vi_41.5 || / Vi_42
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14393229 (0.062):
prāpnuvanty ucchritīḥ punaḥ Vi_51.63d / prāyaścittam abhojanam Vi_54.29d / prāyaścittamahāghoṇaḥ Vi_1.5c
prāyaścittārdham arhanti Vi_54.33c / prāvṛṭkāle 'site pakṣe Vi_78.52c
prāsādamālāsu ca pāṇḍurāsu Vi_99.10c / pretalokagatasyānnaṃ Vi_20.33c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18198064 (0.033):
Viṣṇu 20.33a/ arvāk sa-piṇdī-karaṇāt preto bhavati\ yo mṛtaḥ / / Viṣṇu 20.33c/ preta-loka-gatasya^annaṃ sa-uda-kumbhaṃ prayacchata\ //
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14392817 (0.039):
pitṛlokagataś cānnaṃ Vi_20.34a / pitṛlokagatasyāsya Vi_20.34c
pretasya śrāddhakartuś ca Vi_20.36a / pretasyātmana eva ca Vi_20.37d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17391333 (0.063):
mānuṣye ca tathāpnoti śrāddhaṃ dattaṃ svabāndhavaiḥ || Vi_20.35 || / pretasya śrāddhakartuś ca puṣṭiḥ śrāddhe kṛte dhruvam /
pretāhāraiḥ samaṃ tatra Vi_22.85c / preto bhavati yo mṛtaḥ Vi_20.33b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18198060 (0.060):
Viṣṇu 20.33a/ arvāk sa-piṇdī-karaṇāt preto bhavati\ yo mṛtaḥ / / Viṣṇu 20.33c/ preta-loka-gatasya^annaṃ sa-uda-kumbhaṃ prayacchata\ //
pretya ceha ca niṣkṛtim Vi_51.60d / pretya ceha ca śāśvatam Vi_30.44d
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14395751 (0.056):
saptāgāraṃ cared bhaikṣaṃ Vi_28.49c / sa phalaṃ pretya ceha ca Vi_58.12d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398541 (0.056):
tathāvidham avāpnoti sa phalaṃ pretya ceha ca || Vi_58.12 || / Vi_59
pretya svarge mahīyate Vi_3.98d / pretyeha cedṛśo vipro Vi_93.12a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17387241 (0.025):
sa kīrtiyukto loke 'smin pretya svarge mahīyate || Vi_3.98 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18193780 (0.033):
Viṣṇu 3.98c/ sa kīrti-yukto loke^asmin pretya\ svarge mahīyate\ // / Viṣṇu_4
proktā saṃvatsare tu sā Vi_49.9d / prokṣaṇenaiva pustakam Vi_23.56b
procyate tattvacintakaiḥ Vi_97.15d / phaladānāṃ tu vṛkṣāṇāṃ Vi_50.48a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17396617 (0.061):
anashthnāṃ caiva hiṃsāyāṃ prāṇāyāmena śudhyati || Vi_50.47 || / phaladānāṃ tu vṛkṣāṇāṃ chedane japyam ṛkśatam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18203806 (0.062):
Viṣṇu 50.48a/ phala-dānāṃ tu vṛkṣāṇāṃ chedane japyam ṛk-śatam /
phalapuṣpodbhavānāṃ ca Vi_50.49c / phalamūlāśanair divyair Vi_51.77a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397346 (0.043):
māṃsāni ca na khāded yas tayoḥ puṇyaphalaṃ samam || Vi_51.76 || / phalamūlāśanair divyair munyannānāṃ ca bhojanaiḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204595 (0.051):
Viṣṇu 51.76c/ māṃsāni ca na khāded\ yas tayoḥ puṇya-phalaṃ samam // / Viṣṇu 51.77a/ phala-mūla-aśanair divyair muny-annānāṃ ca bhojanaiḥ /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2535629 (0.058):
phalapuṣpodbhavānāṃ ca Mn_11.143[142M]c / phalamūlaṃ tu markaṭaḥ Mn_12.67b
phalāvalīsamudbhūta- Vi_1.38c / phaleṣu ramyeṣu saridvarāsu Vi_99.16d
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213331 (0.045):
Viṣṇu 99.16c/ puṣpeṣu śukleṣu ca parvateṣu phaleṣu ramyeṣu sarid-varāsu // / Viṣṇu 99.17a/ saraḥsu pūrṇeṣu tathā jaleṣu sa-śādvalāyāṃ bhuvi
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405534 (0.045):
puṣpeṣu śukleṣu ca parvateṣu phaleṣu ramyeṣu saridvarāsu || Vi_99.16 ||
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17402751 (0.051):
evamādiṣv athānyeṣu tīrtheṣu // Vi_85.57 // / saridvarāsu // Vi_85.58 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18210321 (0.059):
Viṣṇu 85.57 evam-ādiṣv atha^anyeṣu tīrtheṣu // / Viṣṇu 85.58 sarid-varāsu // / Viṣṇu 85.59 sarveṣv api sva-bhāveṣu //
phalgupātreṇa cāpy atha Vi_79.24d / bakavrataparo dvijaḥ Vi_93.9d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17403940 (0.016):
śaṭho mithyāvinītaś ca bakavrataparo dvijaḥ || Vi_93.9 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18211584 (0.019):
Viṣṇu 93.09c/ śaṭho mithyā-vinītaś ca baka-vrata-paro dvijaḥ // / Viṣṇu 93.10a/ ye baka-vratino loke ye ca mārjāra-liṅginaḥ /
bandhujīvādharāṃ śubhām Vi_1.22d / balāt kāraṃ vinā kṛtā Vi_5.185d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17388430 (0.036):
yasya bhuktiḥ phalaṃ tasya balāt kāraṃ vinā kṛtā || Vi_5.185 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18195010 (0.040):
Viṣṇu 5.185c/ yasya bhuktiḥ phalaṃ tasya balāt kāraṃ vinā kṛtā // / Viṣṇu 5.186a/ sa-āgamena tu bhogena bhuktaṃ samyag yadā tu yat /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385888 (0.053):
alisaṃghālakāṃ śubhrāṃ bandhujīvādharāṃ śubhām || Vi_1.22 ||
bahavaś cet pratibhuvo Vi_6 42a / bahir antaś ca bhūtānām Vi_97.18a
bahir etat trikaṃ dvijaḥ Vi_55.13b / bahutvaṃ pratigṛhṇīyāt Vi_8.40a
bahu deyaṃ ca no 'stv iti Vi_73.28d / bahūnāṃ prekṣamāṇānāṃ Vi_68.46c
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23849722 (0.032):
bahu deyaṃ ca no 'stv iti Yj_1.246d / bahūnāṃ dhānyavāsasām Yj_1.184d
bahūnīndrasahasrāṇi Vi_20.25a / bāndhavānām aśauce tu Vi_20.32a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17391281 (0.044):
bāndhavais tasya kiṃ kāryaṃ śocadbhir atha vā na vā || Vi_20.31 || / bāndhavānām aśauce tu sthitiṃ preto na vindati /
bāndhavais tasya kiṃ kāryaṃ Vi_20.31c / bālaghnāṃś ca kṛtaghnāṃś ca Vi_54.32a
bāladhūrtam adharmaṃ ca Vi_48.22a / bālo vāpy ūnaṣoḍaśaḥ Vi_54.33b
bāhyānāṃ siddhikāraṇam Vi_16.18d / bījauṣadhimahāphalaḥ Vi_1.6b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192059 (0.064):
Viṣṇu 1.06a/ udgātra-antro homa-liṅgo bīja-oṣadhi-mahā-phalaḥ / / Viṣṇu 1.06c/ vedy-antara-ātmā mantra-sphig-vikṛtaḥ soma-śoṇitaḥ /
buddhir jñānena śudhyati Vi_22.92d / bṛhatāṃ bṛṃhaṇājñeya Vi_1.55a
baiḍālavratike dvije Vi_93.7b / baiḍālavratiko jñeyo Vi_93.8c
bradhnasyāpnoti viṣṭapam Vi_15.46d / brahmaghnāṃ ye smṛtā lokā Vi_10.9a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389571 (1.788):
tulādhāraṃ ca // Vi_10.8 // / brahmaghnāṃ ye smṛtā lokā ye lokāḥ kūṭasākṣiṇām /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196220 (0.003):
Viṣṇu 10.09a/ brahma-ghnāṃ ye smṛtā lokā ye lokāḥ kūṭa-sākṣiṇām /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2536006 (0.036):
baiḍālavratike dvije Mn_4.192b / baiḍālavratiko jñeyo Mn_4.195c / bradhnasyāpnoti viṣṭapam Mn_9.137d
brahmacaryam atandritaḥ Vi_28.47b / brahmacarye vyavasthitā Vi_25.17b
brahmacārī yatir bhikṣur Vi_59.26a / brahmajanma hi viprasya Vi_30.44c
brahmabhūtam amāvāsyāṃ Vi_49.8a / brahmarātryāṃ vyatītāyāṃ Vi_1.1a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17396306 (0.053):
yāvaj jīvaṃ kṛtvā viṣṇulokam // Vi_49.6 // / evam eva pañcadaśīṣv api // Vi_49.7 // / brahmabhūtam amāvāsyāṃ paurṇamāsyāṃ tathaiva ca /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18191973 (0.054):
Viṣṇu_1 / Viṣṇu 1.01a/ brahma-rātryāṃ vyatītāyāṃ prabuddhe padma-saṃbhave /
brahmalokaṃ samāśnute Vi_31.10d / brahmaśīrṣo mahātapāḥ Vi_1.3d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394546 (0.013):
guruśuśrūṣayā tv eva brahmalokaṃ samāśnute || Vi_31.10 || / Vi_32
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16887682 (0.039):
brahmaśāpaṃ ca saṃsmaran BrP_123.111b / brahmaśīrṣo mahātapāḥ BrP_213.33d
brahmā caiva prajāpatiḥ Vi_55.18d / brahmā devānāṃ padavīḥ kavīnām Vi_48.6a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17396068 (0.036):
śrapyamāṇe rakṣāṃ kuryāt // Vi_48.5 // / brahmā devānāṃ padavīḥ kavīnām ṛṣir viprāṇāṃ mahiṣo mṛgāṇām /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18203216 (0.039):
Viṣṇu 48.05 śrapyamāṇe rakṣāṃ kuryāt\ // / Viṣṇu 48.06a/ brahmā devānāṃ padavīḥ kavīnām ṛṣir viprāṇāṃ mahiṣo mṛgāṇām
brahmā rudras tathaiva ca Vi_47.10d / brāhamaṇāntaritaṃ bhaikṣyam Vi_23.48c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199804 (0.052):
Viṣṇu 23.48a/ nityaṃ śuddhaḥ kāru-hastaḥ paṇyaṃ yac ca prasāritam / / Viṣṇu 23.48c/ brāhamaṇa-antaritaṃ bhaikṣyam ākarāḥ sarva eva ca //
brāhmaṇas tu tayoḥ pitā Vi_32.17d / brāhmaṇas tu surāṃ pibet Vi_54.7b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204913 (0.037):
Viṣṇu 54.07a/ pañca-gavyaṃ pibec\^śūdro brāhmaṇas tu surāṃ pibet\ / / Viṣṇu 54.07c/ ubhau tau narakaṃ yāto mahā-raurava-saṃjñitam //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035102 (0.053):
brāhmaṇas tapasaiva tu Mn_11.100[99M]d / brāhmaṇas tu tayoḥ pitā Mn_2.135d / brāhmaṇas tu parikṣīṇaḥ Yj_2.43c
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2536265 (0.053):
brāhmaṇas tapasaiva tu Mn_11.100[99M]d / brāhmaṇas tu tayoḥ pitā Mn_2.135d / brāhmaṇas tu surāpasya Mn_11.149[148M]a
brāhmaṇaṃ daśavarṣaṃ ca Vi_32.17a / brāhmaṇaṃ vā bahuśrutam Vi_5.190b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035292 (0.059):
brāhmaṇaṃ daśavarṣaṃ tu Mn_2.135a / brāhmaṇaṃ na bṛhaspatiḥ K_718d
brāhmaṇānām akalpayan Vi_23.47b / brāhmaṇānāṃ parīvādaṃ Vi_48.22e
brāhmaṇānāṃ prasādena Vi_19.22a / brāhmaṇānumato yathā Vi_42.2d
brāhmaṇāpaśadā hy ete Vi_82.30a / brāhmaṇābhihitaṃ vākyaṃ Vi_19.22c
brāhmaṇārthe gavārthe vā Vi_16.18a / brāhmaṇāṃś ca visarjayet Vi_73.32b
brāhmaṇāṃś cātra bhojayet Vi_86.18d / brāhmaṇeṣu kṣamānvitaḥ Vi_3.96d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9035514 (0.051):
brāhmaṇān bhojayed dadyād Yj_1.292c / brāhmaṇān bhojayed daśa Par_12.59(58)d
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13534072 (0.059):
brāhmaṇān bhojayed dadyāt__Vdha_007.027 / brāhmaṇān bhojayed budhaḥ__Vdha_026.009
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28976259 (0.063):
brāhmaṇān bhojayeccaiva LiP_1,83.29a / brāhmaṇān bhojayettataḥ LiP_1,84.37b
brāhmaṇo nātra saṃśayaḥ Vi_55.21b / brāhmaṇyāc ca parityaktās Vi_54.27c
brūhi me bhagavan dharmāṃś Vi_1.61c / bhaktavatsala pāvana Vi_1.57b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192906 (0.057):
Viṣṇu 1.61a/ eka-vyūhaṃ catur-bāhuṃ jagat-kāraṇa-kāraṇam / / Viṣṇu 1.61c/ brūhi\ me bhagavan dharmāṃś cāturvarṇyasya śāśvatān //
bhakṣayed dantadhāvanam Vi_61.16d / bhagnapṛṣṭhaśirogrīvāḥ Vi_43.44a
bhajamānāḥ patanti te Vi_17.22d / bhayād vā pātayed yas tu Vi_11.9a
bhavanty āryavigarhitāḥ Vi_27.27d / bhāgadheyaṃ pracakṣate Vi_81.24d
bhāryātikramiṇaṃ caiva Vi_5.193a / bhāryātvam upayānti tāḥ Vi_44.45d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395617 (0.062):
eteṣām eva jantūnāṃ bhāryātvam upayānti tāḥ || Vi_44.45 || / Vi_45
bhāryā yatrāgnayo 'pi vā Vi_67.35d / bhāvinī te yathā dhṛtiḥ Vi_1.31d
bhīmānāṃ sadṛśānanaiḥ Vi_43.37d / bhuktavatsu ca vipreṣu Vi_67.41a
bhuktavatsu ca vipresu Vi_67.36c / bhuktaṃ samyag yadā tu yat Vi_5.186b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18195019 (0.006):
Viṣṇu 5.186a/ sa-āgamena tu bhogena bhuktaṃ samyag yadā tu yat / / Viṣṇu 5.186c/ āahartā labhate\ tatra na^apahāryaṃ tu tat kva-cit //
bhuktyācāreṇa dharmataḥ Vi_5.187b / bhuktyā prāptaṃ hi tasya tat Vi_5.187d
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhaspiu.htm.txt) 12695961 (0.027):
bhuktyā kevalayā naiva Brh_1,7.30a / bhuktyācāreṇa dharmataḥ Brh_1,7.61b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18195038 (0.040):
Viṣṇu 5.187a/ pitrā bhuktaṃ tu yad dravyaṃ bhukty-ācāreṇa dharmataḥ / / Viṣṇu 5.187c/ tasmin prete na vācyo^asau bhuktyā prāptaṃ hi tasya tat //
bhujaṅgābhogaveṣṭitāḥ Vi_43.43b / bhujaṅgair vṛścikais tathā Vi_43.34d
bhuñjāno na sa jānāti Vi_67.40c / bhuñjīyātāṃ tataḥ paścād Vi_67.41c
bhūtagrāmaṃ caturvidham Vi_1.17d / bhūtabhavyabhavadrūpaṃ Vi_97.19c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18212653 (0.050):
Viṣṇu 97.19a/ a-vibhaktaṃ ca bhūtena vibhaktam iva ca sthitam / / Viṣṇu 97.19c/ bhūta-bhavya-bhavad-rūpaṃ grasiṣṇu prabhaviṣṇu ca //
bhūtāny atithayas tathā Vi_59.28b / bhūtikāmair naraiḥ sadā Vi_100.3d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405686 (0.029):
śrāddheṣu śrāvaṇīyaṃ ca bhūtikāmair naraiḥ sadā || Vi_100.3 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213500 (0.032):
Viṣṇu 100.03c/ śrāddheṣu śrāvaṇīyaṃ ca bhūti-kāmair naraiḥ sadā // / Viṣṇu 100.04a/ ya idaṃ paṭhate\ nityaṃ bhūti-kāmo naraḥ sadā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9037862 (0.034):
bhūtāviṣṭanṛpadviṣṭa Nar_1.165a / bhūtikāmair narair nityaṃ Mn_3.59c / bhūtikṛtyeṣv abhojayan Mn_8.393b
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2536978 (0.050):
bhūtāvāsam imaṃ tyajet Mn_6.77d / bhūtikāmair narair nityaṃ Mn_3.59c / bhūtikṛtyeṣv abhojayan Mn_8.393b
bhūtikāmo naraḥ sadā Vi_100.4b / bhūtvā bhūtahitārthinā Vi_1.12b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213508 (0.016):
Viṣṇu 100.04a/ ya idaṃ paṭhate\ nityaṃ bhūti-kāmo naraḥ sadā / / Viṣṇu 100.04c/ idaṃ rahasyaṃ paramaṃ kathitaṃ ca dhare tava //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385747 (0.044):
ādidevo mahāyogī cakāra jagatīṃ punaḥ || Vi_1.11 || / evaṃ yajñavarāheṇa bhūtvā bhūtahitārthinā /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192158 (0.054):
Viṣṇu 1.12a/ evaṃ yajña-varāheṇa bhūtvā bhūta-hita-arthinā / / Viṣṇu 1.12c/ uddhṛtā pṛthivī devī rasātala-gatā purā //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16365210 (0.054):
bhūtvā bhīmaparākramaḥ HV_App.I,42B.1256b / bhūtvā bhūtahitārthinā HV_App.I,42.187b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 667008 (0.054):
evaṃ yajñavarāheṇa $ bhūtvā bhūtahitārthinā / HV_App.I,42.187 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25115909 (0.054):
bhūtvā bhūtahitārthinā HV_App.I,42.187b / bhūtvā madhukaras tadā HV_App.I,29F.328b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22152562 (0.054):
evaṃ yajñavarāheṇa bhūtvā bhūtahitārthinā / HV_App.I,42.187 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13823074 (0.054):
bhūtvā bhārgavanandanaḥ HV_65.43*750:1b / bhūtvā bhūtahitārthinā HV_31.30b
bhūmaṇḍalam ivāparam Vi_1.35b / bhūmiṣṭham udakaṃ puṇyaṃ Vi_23.43a
bhūya evātha taṃ naram Vi_10.12b / bhūyas tv āropayen naram Vi_10.13b
bhūr bhuvaḥ svar itīti ca Vi_55.10d / bhṛṅgārapātreṣu manohareṣu Vi_99.13c
bhṛtyān gṛhyāś ca devatāḥ Vi_67.42b / bhṛśadaṇḍaś ca śatruṣu Vi_3.96b
bhojanaṃ bahusarpiṣkaṃ Vi_86.18c / bhojayet saha bhāryayā Vi_67.38d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9038450 (0.044):
bhojayet tulyapaṅktau tu YSS_2.27c / bhojayet saha bhāryayā Mn_3.113[103M]d / bhojayet saha bhṛtyais tāv Mn_3.112[102M]c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400098 (0.047):
prakṛtānnaṃ yathāśakti bhojayet saha bhāryayā || Vi_67.38 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18210552 (0.053):
Viṣṇu 86.18c/ bhojanaṃ bahu-sarpiṣkaṃ brāhmaṇāṃś ca^atra bhojayet\ //
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2537106 (0.058):
bhojayec ca śanaiḥśanaiḥ Mn_3.233[223M]b / bhojayet saha bhāryayā Mn_3.113[103M]d / bhojayet saha bhṛtyais tāv Mn_3.112[102M]c
bhojayet saha bhṛtyais tāv Vi_67.37c / bhojayed avicārayan Vi_67.39d
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2537107 (0.041):
bhojayet saha bhāryayā Mn_3.113[103M]d / bhojayet saha bhṛtyais tāv Mn_3.112[102M]c
bhojayed yas tu yoginam Vi_83.21b / bhaumikais te samā jñeyā Vi_23.54c
makāraṃ ca prajāpatiḥ Vi_55.10b / makṣikā vipruṣaś chāyā Vi_23.52a
maṅgalyaṃ paramaṃ gavām Vi_23.59b / maṅgalyaṃ paramaṃ damaḥ Vi_72.5b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199965 (0.044):
Viṣṇu 23.59a/ ṣaḍ-aṅgam etat paramaṃ maṅgalyaṃ paramaṃ gavām / / Viṣṇu 23.59c/ śṛṅga-udakaṃ gavāṃ puṇyaṃ sarva-agha-viniṣūdanam //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17401107 (0.046):
nādāntasya kriyā kācit samṛdhyati // Vi_72.4 // / damaḥ pavitraṃ paramaṃ maṅgalyaṃ paramaṃ damaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18208607 (0.047):
Viṣṇu 72.05a/ damaḥ pavitraṃ paramaṃ maṅgalyaṃ paramaṃ damaḥ /
maṇiśṛṅga ivoditaḥ Vi_1.9d / matte gajendre turage prahṛṣṭe Vi_99.11b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213234 (0.002):
Viṣṇu 99.11a/ sadyaḥ kṛte ca^apy atha go-maye ca matte gaja-indre turage / prahṛṣṭe /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405445 (0.043):
sadyaḥ kṛte cāpy atha gomaye ca matte gajendre turage prahṛṣṭe /
madīyāṃ vahate cintāṃ Vi_1.20c / madbhakta etadvijñāya Vi_97.21c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18212683 (0.002):
Viṣṇu 97.21c/ mad-bhakta etad-vijñāya mad-bhāvāya^upapadyate\ //
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903565 (0.040):
yogaṃ vinā jñānaṃ na bhavatīty arthaḥ | tato'net'py uktaṃ mad bhakta etad / vijñāya mad bhāvāyopapadyate [Gītā 13.18] iti | anyatra ca
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15628913 (0.041):
[=MBh_06,035.018a] / madbhakta etad vijñāya madbhāvāyopapadyate Bhg_13.018c [=MBh_06,035.018c]
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17903419 (0.042):
yena mām upayānti te || (Gītā 10.10) / mad bhakta etad vijñāya / mad bhāvāyopapadyate |
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6829994 (0.042):
yena mām upayānti te || (Gītā 10.10) / mad-bhakta etad vijñāya / mad-bhāvāyopapadyate |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17857727 (0.048):
saṅkṣepeṇoktam | etac ca katham | pūrvādhyāyokta lakṣaṇo mad bhakto / vijñāya mad bhāvāya brahmatvāyopapadyate yogyo bhavati ||18||
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26725298 (0.048):
saṅkṣepeṇoktam | etac ca katham | pūrvādhyāyokta-lakṣaṇo mad-bhakto / vijñāya mad-bhāvāya brahmatvāyopapadyate yogyo bhavati ||18||
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627338 (0.048):
iti kṣetraṃ tathā jñānaṃ jñeyaṃ coktaṃ sanāsataḥ / madbhakta etad vijñāya madbhāvāyopapadyate 13.19
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404971 (0.050):
madbhakta etadvijñāya madbhāvāyopapadyate || Vi_97.21 ||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103365 (0.052):
06,035.018c madbhakta etad vijñāya madbhāvāyopapadyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17857676 (0.052):
mad bhakta etad vijñāya mad bhāvāyopapadyate ||18||
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22935492 (0.052):
mad bhakta etad vijñāya mad bhāvāyopapadyate ||BhG_13.18||
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26725247 (0.052):
mad-bhakta etad vijñāya mad-bhāvāyopapadyate ||18||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23183774 (0.052):
mad-bhakta etad vijñāya mad-bhāvāyopapadyate || [Gītā 13.18]
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3458533 (0.052):
madbhakta etad vijñāya madbhāvāyopapadyate || BhG_13.18 ||
madbhāvāyopapadyate Vi_97.21d / madyāni brāhmaṇasya ca Vi_22.84b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404973 (0.0):
madbhakta etadvijñāya madbhāvāyopapadyate || Vi_97.21 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18212684 (0.002):
Viṣṇu 97.21c/ mad-bhakta etad-vijñāya mad-bhāvāya^upapadyate\ //
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22935493 (0.040):
mad bhakta etad vijñāya mad bhāvāyopapadyate ||BhG_13.18||
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3458534 (0.040):
madbhakta etad vijñāya madbhāvāyopapadyate || BhG_13.18 ||
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23183775 (0.049):
mad-bhakta etad vijñāya mad-bhāvāyopapadyate || [Gītā 13.18]
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903566 (0.051):
yogaṃ vinā jñānaṃ na bhavatīty arthaḥ | tato'net'py uktaṃ mad bhakta etad / vijñāya mad bhāvāyopapadyate [Gītā 13.18] iti | anyatra ca
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17857728 (0.052):
saṅkṣepeṇoktam | etac ca katham | pūrvādhyāyokta lakṣaṇo mad bhakto / vijñāya mad bhāvāya brahmatvāyopapadyate yogyo bhavati ||18||
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26725299 (0.052):
saṅkṣepeṇoktam | etac ca katham | pūrvādhyāyokta-lakṣaṇo mad-bhakto / vijñāya mad-bhāvāya brahmatvāyopapadyate yogyo bhavati ||18||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20103365 (0.052):
06,035.018c madbhakta etad vijñāya madbhāvāyopapadyate
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25627338 (0.052):
madbhakta etad vijñāya madbhāvāyopapadyate 13.19
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17857677 (0.052):
mad bhakta etad vijñāya mad bhāvāyopapadyate ||18||
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17903419 (0.052):
mad bhakta etad vijñāya / mad bhāvāyopapadyate |
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15628914 (0.052):
madbhakta etad vijñāya madbhāvāyopapadyate Bhg_13.018c [=MBh_06,035.018c]
Bhagavadgita 13 (bhg4c13u.htm.txt) 26725248 (0.052):
mad-bhakta etad vijñāya mad-bhāvāyopapadyate ||18||
Bhagavadgita 18 (bhg4c18u.htm.txt) 6829994 (0.052):
mad-bhakta etad vijñāya / mad-bhāvāyopapadyate |
madhukaiṭabhasūdana Vi_1.54d / madhuparke ca yajñe ca Vi_51.64a
madhūtkaṭena yaḥ śrāddhaṃ Vi_78.53a / madhyamaḥ pañca vijñeyaḥ Vi_4.14c
manavaś ca caturdaśa Vi_20.24d / manasā durvicintitam Vi_48.19b
manasā pṛthivī tadā Vi_98.102b / manaḥ satyena śudhyati Vi_22.92b
manujeṣv atha kā kathā Vi_20.25d / manovaśenāryapathānuvartinā Vi_72.6b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18208627 (0.038):
mano-vaśena^ārya-patha-anuvartinā / / Viṣṇu 72.06c/ taṃ ced rathaṃ na^apaharanti\ vājinas tathā gataṃ
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17401126 (0.055):
daśārdhayuktena rathena yāto manovaśenāryapathānuvartinā / / taṃ ced rathaṃ nāpaharanti vājinas tathāgataṃ nāvajayanti śatravaḥ ||
mantra mantravahācintya Vi_1.53a / mantrais tu saṃskṛtān adyāc Vi_51.59c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192769 (0.058):
Viṣṇu 1.53a/ mantra mantra-vaha^acintya veda-veda-aṅga-vigraha /
mantroheṇa yathānyāyaṃ Vi_75.7c / manyus tan manyum ṛcchati Vi_5.191d
mayā jñātā śubhānane Vi_1.32b / mayā prasannena jagaddhitārthaṃ Vi_100.5a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405703 (1.192):
idaṃ rahasyaṃ paramaṃ kathitaṃ ca dhare tava || Vi_100.4 || / mayā prasannena jagaddhitārthaṃ saubhāgyam etat paramaṃ yaśasyam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213518 (0.045):
Viṣṇu 100.05a/ mayā prasannena jagad-dhita-arthaṃ saubhāgyam etat paramaṃ
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192462 (0.052):
Viṣṇu 1.32a/ kṣīra-ude vasatis tasya mayā jñātā śubha-ānane / / Viṣṇu 1.32c/ dhyāna-yogena cārv-aṅgi tvad-arthaṃ tat-prasādataḥ //
malinīkaraṇīyeṣu Vi_41.5a / mahato 'py enaso māsāt Vi_55.13c
mahatsu ca na dūṣaṇam Vi_23.46d / mahad duḥkham avāpnoti Vi_52.17c
mahāpātakinas tv ime Vi_35.6b / mahāpātakino yathā Vi_36.8b / mahāprabhāve jagataḥ pradhāne Vi_99.3d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405320 (0.007):
candrānane sūryasamānabhāse mahāprabhāve jagataḥ pradhāne || Vi_99.3 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213090 (0.012):
Viṣṇu 99.03c/ candra-ānane sūrya-samāna-bhāse mahā-prabhāve jagataḥ / pradhāne // / Viṣṇu 99.04a/ tvam eva nidrā jagataḥ pradhānā lakṣmīr dhṛtiḥ śrīr viratir
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395224 (0.037):
eteṣv akṛtaprāyaścittā atipātakinaḥ paryāyeṇa kalpaṃ pacyante // Vi_43.23 / mahāpātakino manvantaram // Vi_43.24 // / anupātakinaś ca // Vi_43.25 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201930 (0.055):
Viṣṇu 36.08a/ anupātakinas tv ete mahāpātakino yathā / / Viṣṇu 36.08c/ aśvamedhena śudhyanti\ tīrtha-anusaraṇena vā //
mahābalaparākrama Vi_1.50d / mahāmantramayo mahān Vi_1.8b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192096 (0.004):
Viṣṇu 1.08a/ dakṣiṇā-hṛdayo yoga-mahā-mantra-mayo mahān / / Viṣṇu 1.08c/ upākarma-uṣṭha-ruciraḥ pravargya-āvarta-bhūṣaṇaḥ //
mahāyogabalopetaṃ Vi_1.59c / mahārauravasaṃjñitam Vi_54.7d
mahāvyāhṛtayo 'vyayāḥ Vi_55.15b / mahāsāṃtapanena vā Vi_40.2d / mahīṃ sāgaraparyantāṃ Vi_1.10a
mā ca yāciṣma kaṃcana Vi_73.30d / mātāpitror aśuśrūṣāṃ Vi_48.20c
mātāmahānām apy evaṃ Vi_75.7a / mādhūkam aikṣavaṃ ṭāṅkaṃ Vi_22.83a
mānuṣas tolyate tvayi Vi_10.11b / mānuṣas tvayi majjati Vi_12.8b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196501 (0.051):
Viṣṇu 12.08a/ vyavahāra-abhiśato^ayaṃ mānuṣas tvayi majjati\ //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389836 (0.057):
tvam evāmbho vijānīṣe na vidur yāni mānuṣāḥ || Vi_12.7 || / vyavahārābhiśato 'yaṃ mānuṣas tvayi majjati /
mānuṣaḥ śuddhim icchati Vi_11.12b / mānuṣaḥ śuddhim icchati Vi_13.7b
mānuṣye ca tathāpnoti Vi_20.35c / mānyaḥ snātaś ca bhūpateḥ Vi_63.50d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17399350 (0.020):
panthā deyā nṛpas tv eṣāṃ mānyaḥ snātaś ca bhūpateḥ || Vi_63.50 || / Vi_64
mā radhāma dviṣate soma rājan Vi_86.16d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17402944 (1.192):
mā hāsmahi prajayā mā tanūbhir mā radhāma dviṣate soma rājan || Vi_86.16
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18210527 (0.003):
Viṣṇu 86.16c/ mā hāsmahi\ prajayā mā tanūbhir mā radhāma\ dviṣate soma / rājan //
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14125105 (0.042):
RV_10,128.05c mā hāsmahi prajayā mā tanūbhir mā radhāma dviṣate soma rājan
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18927177 (0.062):
(AVŚ_5,3.7c) mā hāsmahi prajayā mā tanūbhir mā radhāma dviṣate soma rājan
mārutenaiva śudhyanti Vi_23.41c / mārjanopāñjanair veśma Vi_23.56a
mārjāraś ca sadā śuciḥ Vi_23.52d / māsam aśnīta yāvakam Vi_39.2b
māsaṃ goṣṭhe payaḥ pītvā Vi_54.24c / mā hāsmahi prajayā mā tanūbhir Vi_86.16c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18210522 (0.002):
priyeṇa / / Viṣṇu 86.16c/ mā hāsmahi\ prajayā mā tanūbhir mā radhāma\ dviṣate soma
RGVEDA 10 (rv_10_u.htm.txt) 13057252 (0.033):
RV_10.128.05.2{15} mā hāsmahi prajayā mā tanūbhirmā radhāmadviṣate soma
Rgveda (rvh1-10u.htm.txt) 14125101 (0.033):
RV_10,128.05c mā hāsmahi prajayā mā tanūbhir mā radhāma dviṣate soma rājan
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18927173 (0.046):
(AVŚ_5,3.7c) mā hāsmahi prajayā mā tanūbhir mā radhāma dviṣate soma rājan
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17402939 (0.046):
etaṃ yuvānaṃ patiṃ vo dadāmy anena krīḍantīś carata priyeṇa / / mā hāsmahi prajayā mā tanūbhir mā radhāma dviṣate soma rājan || Vi_86.16
māṃ brūyā avīryavatī tathā syām Vi_29.9d / māṃ sa bhakṣayitāmutra Vi_51.78a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394145 (0.001):
asūyakāyānṛjave 'yatāya na māṃ brūyā avīryavatī tathā syām || Vi_29.9 ||
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14391092 (0.054):
tasmai na druhyet kṛtam asya jānan Vi_30.47d / tasmai māṃ brūyā nidhipāya brahman Vi_29.10d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394162 (0.054):
yas te na druhyet katamac ca nāha tasmai māṃ brūyā nidhipāya brahman || / Vi_29.10 || / Vi_30
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9041480 (0.059):
māṃsakṣīraudanamadhu Yj_1.46a / māṃ sa bhakṣayitāmutra Mn_5.55a / māṃsabhettā tu ṣaṇniṣkān Mn_8.284c
māṃsam utpadyate kvacit Vi_51.71b / māṃsaṃ vārdhrīṇasasya ca Vi_80.14b
māṃsāni ca na khāded yas Vi_51.76c / mukuṭenārkavarṇena Vi_1.42c
mucyate 'satpratigrahāt Vi_54.24d / munyannānāṃ ca bhojanaiḥ Vi_51.77b
mūtraṃ viṭ karṇaviṇnakhāḥ Vi_22.81b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199227 (0.043):
Viṣṇu 22.81a/ vasā śukram asṛṅ majjā mūtraṃ viṭ karṇa-viṇ-nakhāḥ / / Viṣṇu 22.81c/ śleṣma-aśru dūṣikā svedo dvādaśa^ete nṛṇāṃ malāḥ //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392390 (0.057):
vasā śukram asṛṅ majjā mūtraṃ viṭ karṇaviṇnakhāḥ /
mūrchamānāḥ pade pade Vi_43.36d / mṛgahantur dhanārthinaḥ Vi_51.62b
mṛṇālakomalau bāhū karau Vi_1.25a / mṛtapañcanakhāt kūpād Vi_23.44a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385923 (0.051):
śakrebhakumbhasaṃkāśau śātakumbhasamadyutī || Vi_1.24 || / mṛṇālakomalau bāhū karau kisalayopamau /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192354 (0.056):
Viṣṇu 1.24c/ śakra-ibha-kumbha-saṃkāśau śāta-kumbha-sama-dyutī // / Viṣṇu 1.25a/ mṛṇāla-komalau bāhū karau kisalaya-upamau /
mṛtasyeha janā yataḥ Vi_20.30b / mṛte bhartari sādhvī strī Vi_25.17a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18200345 (0.043):
Viṣṇu 25.16c/ āyuḥ sā harate\ bhartur narakaṃ ca^eva gacchati\ // / Viṣṇu 25.17a/ mṛte bhartari sādhvī strī brahma-carye vyavasthitā /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13539445 (0.045):
mṛte bhartari sādhvī strī__Vdha_022.022 / mṛte mayi dhane tasminn__Vdha_037.028
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393440 (0.045):
āyuḥ sā harate bhartur narakaṃ caiva gacchati || Vi_25.16 || / mṛte bhartari sādhvī strī brahmacarye vyavasthitā /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9042712 (0.058):
mṛte bhartari yā sādhvī K_837a / mṛte bhartari sāḍhvī strī Mn_5.160[158M]a / mṛte bhartary aputrāyāḥ Nar_13.27a
mṛto 'pi bāndhavaḥ śakto Vi_20.39a / mṛttoyaiḥ śudhyate śodhyaṃ Vi_22.91a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9042774 (0.018):
mṛttikāṃ rocanāṃ gandhān Yj_1.279c / mṛttoyaiḥ śudhyate śodhyaṃ Mn_5.108[107M]a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2538246 (0.029):
mṛteṣv aṅkāni darśayet Mn_8.234d / mṛttoyaiḥ śudhyate śodhyaṃ Mn_5.108[107M]a / mṛtprakṣepeṇa śudhyati Mn_5.125[123M]d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392525 (0.047):
pracchannapāpā japyena tapasā vedavittamāḥ || Vi_22.90 || / mṛttoyaiḥ śudhyate śodhyaṃ nadī vegena śudhyati /
mṛtprakṣepeṇa śudhyati Vi_23.38d / mṛtyur ādāya gacchati Vi_20.42d
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2538247 (0.042):
mṛttoyaiḥ śudhyate śodhyaṃ Mn_5.108[107M]a / mṛtprakṣepeṇa śudhyati Mn_5.125[123M]d
mṛdas tisras tu pādayoḥ Vi_60.25d / mṛdi sthitāhaṃ ca navoddhṛtāyām Vi_99.13d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405484 (0.0):
bhṛṅgārapātreṣu manohareṣu mṛdi sthitāhaṃ ca navoddhṛtāyām || Vi_99.13 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213277 (0.029):
Viṣṇu 99.13c/ bhṛṅgāra-pātreṣu manohareṣu mṛdi sthitā^ahaṃ ca / nava-uddhṛtāyām // / Viṣṇu 99.14a/ kṣīre tathā sarpiṣi śādbale ca kṣaudre tathā dadhni
mṛdbhir adbhiś ca kārayet Vi_23.42b / mṛdvīkārasamādhvīke Vi_22.83c
mṛnmano vāryupāñjanam Vi_22.88b / mṛṣṭāśane cātithipūjake ca Vi_99.18d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405570 (0.032):
suśuddhadānte malavarjite ca mṛṣṭāśane cātithipūjake ca || Vi_99.18 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213370 (0.039):
Viṣṇu 99.18c/ su-śuddha-dānte mala-varjite ca mṛṣṭa-aśane ca^atithi-pūjake / Viṣṇu 99.19a/ svadāra-tuṣṭe nirate ca dharme dharma-utkaṭe ca^atyaśanād
mekhalām ajinaṃ daṇḍam Vi_27.29a / meghe tathā lambapayodhare ca Vi_99.9c
meghendracāpaśampādyān Vi_1.17e / medhāvinaṃ brahmacaryopapannam Vi_29.10b
maitro brāhmaṇa ucyate Vi_55.21d / maireyaṃ nārikelajam Vi_22.83d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398216 (0.038):
kuryād anyan na vā kuryān maitro brāhmaṇa ucyate || Vi_55.21 || / Vi_56
maunāt satyaṃ viśiṣyate Vi_55.17d / mriyate tatra tallekhyaṃ Vi_7.13c
mriyamāṇāṃś ca bāndhavān Vi_20.38b / ya ācāmayataḥ parān Vi_23.54b
ya āvṛṇoty avitathena karṇāv Vi_30.47a / ya idaṃ paṭhate nityaṃ Vi_100.4a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394461 (0.056):
utpādayati sāvitryā sā satyā sājarāmarā || Vi_30.46 || / ya āvṛṇoty avitathena karṇāv aduḥkhaṃ kurvann amṛtaṃ saṃprayacchan /
yakṣarākṣasamānuṣān Vi_1.17b / yac ca vācā praśasyate Vi_23.47d
yac cāsti dayitaṃ gṛhe Vi_92.32b / yajeta vāśvamedhena Vi_85.71c
yajeyur gosavena vā Vi_37.36d / yajñamūrte nirañjana Vi_1.52b
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14389197 (0.062):
aśvamedhasahasrād dhi Vi_8.36c / aśvamedhena śuddhyeyur Vi_35.6a / aśvamedhena śudhyanti Vi_36.8c
yajñaśiṣṭāśanaṃ hy etat Vi_67.43c / yajñārthaṃ nidhanam prāptāḥ Vi_51.63c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204389 (0.043):
Viṣṇu 51.63a/ oṣadhyaḥ paśavo vṛkṣās tiryañcaḥ pakṣiṇas tathā / / Viṣṇu 51.63c/ yajña-arthaṃ nidhanam prāptāḥ prāpnuvanty\ ucchritīḥ punaḥ
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2538541 (0.054):
yajñārthaṃ nidhanaṃ prāptāḥ Mn_5.40c / yajñārthaṃ paśavaḥ sṛṣṭāḥ Mn_5.39a
yajñārthaṃ paśavaḥ sṛṣṭāḥ Vi_51.61a / yajñārtheṣu paśūn hiṃsan Vi_51.65a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397180 (0.040):
atraiva paśavo hiṃsyā nānyatreti kathaṃcana || Vi_51.64 || / yajñārtheṣu paśūn hiṃsan vedatattvārthavid dvijaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204412 (0.044):
Viṣṇu 51.65a/ yajña-artheṣu paśūn hiṃsan veda-tattva-artha-vid dvijaḥ /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397127 (0.052):
vṛthā paśughnaḥ prāpnoti pretya ceha ca niṣkṛtim || Vi_51.60 || / yajñārthaṃ paśavaḥ sṛṣṭāḥ svayam eva svayaṃbhuvā /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204353 (0.053):
Viṣṇu 51.61a/ yajña-arthaṃ paśavaḥ sṛṣṭāḥ svayam eva svayaṃbhuvā /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2538545 (0.054):
yajñārthaṃ nidhanaṃ prāptāḥ Mn_5.40c / yajñārthaṃ paśavaḥ sṛṣṭāḥ Mn_5.39a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204388 (0.059):
Viṣṇu 51.63a/ oṣadhyaḥ paśavo vṛkṣās tiryañcaḥ pakṣiṇas tathā / / Viṣṇu 51.63c/ yajña-arthaṃ nidhanam prāptāḥ prāpnuvanty\ ucchritīḥ punaḥ
yajñāṃś ca vividhāṃs tathā Vi_1.17f / yajñena tapasā tathā Vi_67.44b
yajñe vare snātaśirasy athāpi Vi_99.16b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405525 (0.062):
rājyābhiṣeke ca tathā vivāhe yajñe vare snātaśirasy athāpi /
yajño hi bhūtyai sarvasya Vi_51.61c / yatīnāṃ tu caturguṇam Vi_60.26d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398871 (0.008):
triguṇaṃ tu vanasthānāṃ yatīnāṃ tu caturguṇam || Vi_60.26 || / Vi_61
yato bhavati nirṇayaḥ Vi_10.13d / yat karoty ekarātreṇa Vi_53.9a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397592 (0.041):
sakṛd duṣṭā ca strī yat puruṣasya paradāre tadvrataṃ kuryāt // Vi_53.8 // / yat karoty ekarātreṇa vṛṣalīsevanād dvijaḥ /
yat kiṃcit kurute naraḥ Vi_58.12b / yat kiṃcin manasecchati Vi_72.5d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16907798 (0.040):
yat kiṃcit kurute naraḥ BrP_102.10d / yat kiṃcit kriyate cātra BrP_148.21a
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28986203 (0.042):
yat kiṃcit kurute naraḥ LiP_1,31.43b / yat kiṃcit prārthayed devi LiP_1,85.204a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17401116 (0.043):
damena sarvam āpnoti yat kiṃcin manasecchati || Vi_72.5 ||
Naradasmrti (nars2_iu.htm.txt) 21426021 (0.046):
yat kiṃcit kurute naraḥ Nar_1.45b / yatkiṃcid atiricyate Nar_4.06b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26807669 (0.062):
teṣu snānaṃ tathā dānaṃ % yat kiṃcit kurute naraḥ // BrP_102.10 // / sarvakāmapradaṃ tat syān $ naiṣkarmyān muktidaṃ smṛtam &
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11078980 (0.062):
teṣu snānaṃ tathā dānaṃ yat kiṃcit kurute naraḥ // BrP_102.10 // / sarvakāmapradaṃ tat syān naiṣkarmyān muktidaṃ smṛtam /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9043738 (0.063):
yat kiṃcit kurute naraḥ Nar_1.45b / yat kiṃ cit pitari prete Mn_9.204a
yatra+ṛṇī dhaniko vāpi Vi_7.13a / yatra kvacana gāminam Vi_20.40b
yatra kvacana darpitaḥ Vi_86.20b / yatra yatrābhijāyate Vi_52.15d / yatra śyāmo lohitākṣo Vi_3.95a
yat sūtraṃ yā ca mekhalā Vi_27.28b / yathākālam asaṃskṛtāḥ Vi_27.27b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18200587 (0.059):
Viṣṇu 27.28a/ yady asya vihitaṃ carma yat sūtraṃ yā ca mekhalā / / Viṣṇu 27.28c/ yo daṇḍo yac ca vasanaṃ tat tad asya vrateṣv api //
yathā kesariṇaḥ śiśoḥ Vi_1.26d / yathā te brahmacāriṇaḥ Vi_25.17d / yathā tv atithipūjanāt Vi_67.44d
yathā dhenusahasreṣu Vi_20.47a / yathāvidhena dravyeṇa Vi_58.12a
yathāvidhy upanāyayet Vi_54.26d / yathāśvamedhaḥ kraturāṭ Vi_55.7a
yathāsaṃkhyaṃ dvijātayaḥ Vi_62.9b / yathāsthānaṃ vibhajyāpas Vi_1.13c
yathaivaikā tathā sarvā Vi_22.82c / yadi tv atithidharmeṇa Vi_67.36a
yadi syād rāhudarśanam Vi_77.8d / yadīcchec chāśvataṃ padam Vi_65.15d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17399715 (0.021):
tenaiva cājyaṃ juhuyād yadīcchec chāśvataṃ padam || Vi_65.15 || / Vi_66
yadīcched vipulān bhogāṃś Vi_90.29a / yad utpādayato mithaḥ Vi_30.45b
yad garhitenārjayanti Vi_54.28a / yad duṣcaraṃ yad durāpaṃ Vi_95.16a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404160 (1.192):
tapomadhyaṃ tapo 'ntaṃ ca tapasā ca tathā dhṛtam || Vi_95.15 || / yad duṣcaraṃ yad durāpaṃ yad dūraṃ yac ca duṣkaram /
yad dūraṃ yac ca duṣkaram Vi_95.16b / yad dhyāyati yat kurute Vi_51.70a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397249 (0.053):
sa sarvasya hitaprepsuḥ sukham atyantam aśnute || Vi_51.69 || / yad dhyāyati yat kurute ratiṃ badhnāti yatra ca /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204488 (0.056):
Viṣṇu 51.69c/ sa sarvasya hita-prepsuḥ sukham atyantam aśnute\ // / Viṣṇu 51.70a/ yad dhyāyati\ yat kurute\ ratiṃ badhnāti\ yatra ca /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404161 (0.059):
yad duṣcaraṃ yad durāpaṃ yad dūraṃ yac ca duṣkaram /
yad brāhmaṇās tuṣṭatamā vadanti Vi_19.23a / yad yat parebhyas tv ādadyāt Vi_52.15a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397492 (1.192):
prāyaścittaṃ tataḥ kuryāt kalmaṣasyāpanuttaye || Vi_52.14 || / yad yat parebhyas tv ādadyāt puruṣas tu niraṅkuśaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204748 (0.005):
Viṣṇu 52.15a/ yad yat parebhyas tv ādadyāt\ puruṣas tu nir-aṅkuśaḥ /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17391030 (0.038):
brāhmaṇābhihitaṃ vākyaṃ na mithyā jāyate kvacit || Vi_19.22 || / yad brāhmaṇās tuṣṭatamā vadanti tad devatāḥ pratyabhinandayanti /
yad yad iṣṭatamaṃ loke Vi_92.32a / yady asya vihitaṃ carma Vi_27.28a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17403863 (0.046):
vāstupradānena nagarādhipatyam // Vi_92.31 // / yad yad iṣṭatamaṃ loke yac cāsti dayitaṃ gṛhe /
yady eko 'pi gayāṃ vrajet Vi_85.71b / yad yonāv iha jāyate Vi_30.45d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394445 (0.061):
saṃbhūtiṃ tasya tāṃ vidyād yad yonāv iha jāyate || Vi_30.45 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201429 (0.062):
Viṣṇu 30.45c/ saṃbhūtiṃ tasya tāṃ vidyād\ yad yonāv iha jāyate\ // / Viṣṇu 30.46a/ ācāryas tv asya yāṃ jātiṃ vidhi-vad veda-pāragaḥ /
yad vā tad vā paradravyam Vi_44.44a / yan māṃsaparivarjanāt Vi_51.77d
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204607 (0.042):
Viṣṇu 51.77c/ na tat phalam avāpnoti\ yan māṃsa-parivarjanāt // / Viṣṇu 51.78a/ māṃ sa bhakṣayitā^amutra yasya māṃsam iha^admi\ aham /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397357 (0.042):
na tat phalam avāpnoti yan māṃsaparivarjanāt || Vi_51.77 || / māṃ sa bhakṣayitāmutra yasya māṃsam ihādmy aham /
yan me kiṃcana duṣkṛtam Vi_48.18d / yam arthaṃ pratibhūr dadyād Vi_6 43a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17388899 (0.062):
arthe 'viśeṣite tv eṣu dhanikacchandataḥ kriyā || Vi_6 42 || / yam arthaṃ pratibhūr dadyād dhanikenopapīḍitaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18195513 (0.062):
Viṣṇu 6 42c/ arthe^a-viśeṣite tv eṣu dhanika-cchandataḥ kriyā // / Viṣṇu 6.43a/ yam arthaṃ pratibhūr dadyād\ dhanikena^upapīḍitaḥ /
yamasya puruṣair ghoraiḥ Vi_43.33a / yam eva vidyāḥ śucim apramattaṃ Vi_29.10a
yayor nikṣipta ādhis tau Vi_5.185a / yavo 'si dhānyarājo 'si Vi_48.17a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17396170 (0.0):
gonihāramuktānāṃ yavānām ekaviṃśatirātraṃ ca // Vi_48.16 // / yavo 'si dhānyarājo 'si vāruṇo madhusaṃyutaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18203326 (0.003):
Viṣṇu 48.17a/ yavo^asi\ dhānya-rājo^asi\ vāruṇo madhu-saṃyutaḥ /
BAUDHAYANA-DHARMASUTRA (baudhd_u.htm.txt) 4310273 (0.062):
Baudh3.6.5-1ab/ yavo^asi dhānya.rājo^asi vāruṇo madhu.saṃyutaḥ /
yaśovittaharān anyān Vi_5.193c / yaś cātmānaṃ nivedayet Vi_57.16d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398447 (0.007):
ete śūdreṣu bhojyānnā yaś cātmānaṃ nivedayet || Vi_57.16 || / Vi_58
yaś cādharmeṇa pṛcchati Vi_29.7b / yas tām abhyavamanyate Vi_57.12d
yas tu kṛṣṇājinaṃ dadyāt Vi_87.8a / yas te na druhyet katamac ca nāha Vi_29.10c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17403058 (0.002):
atra ca gāthā bhavanti // Vi_87.7 // / yas tu kṛṣṇājinaṃ dadyāt sakhuraṃ śṛṅgasaṃyutam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18201120 (0.006):
Viṣṇu 29.10c/ yas te na druhyet\ katamac ca na^āha\ tasmai māṃ brūyā\
yasmāt tasmād dhārayantaṃ Vi_1.37a / yasmin deśe na vidyate Vi_84.4b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18210149 (0.027):
Viṣṇu 84.04a/ cātur-varṇya-vyavasthānaṃ yasmin deśe na vidyate\ / / Viṣṇu 84.04c/ sa mleccha-deśo jijñeya āryāvartas tataḥ paraḥ //
yasmin yasmin vivāde tu Vi_8.41a / yasya cauraḥ pure nāsti Vi_5.197a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17388576 (1.192):
niyuktaś cāpy adaṇḍyānāṃ daṇḍakārī narādhamaḥ || Vi_5.196 || / yasya cauraḥ pure nāsti nānyastrīgo na duṣṭavāk /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18195170 (0.005):
Viṣṇu 5.196c/ niyuktaś ca^apy a-daṇḍyānāṃ daṇḍa-kārī nara-adhamaḥ / / Viṣṇu 5.197a/ yasya cauraḥ pure na^asti\ na^anya-strī-go na duṣṭa-vāk /
yasya paśyed dvisaptāhāt Vi_14.4a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389929 (0.0):
idaṃ mayā na kṛtam iti vadan sthāpitadevatābhimukhaḥ // Vi_14.3 // / yasya paśyed dvisaptāhāt trisaptāhād athāpi vā /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196595 (0.035):
Viṣṇu 14.04a/ yasya paśyed\ dvi-sapta-ahāt tri-sapta-ahād atha^api vā /
yasya bhuktiḥ phalaṃ tasya Vi_5.185c / yasya māṃsam ihādmy aham Vi_51.78b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204616 (0.004):
Viṣṇu 51.78a/ māṃ sa bhakṣayitā^amutra yasya māṃsam iha^admi\ aham / / Viṣṇu 51.78c/ etan māṃsasya māṃsa-tvaṃ pravadanti\ manīṣiṇaḥ //
yasya yat paitṛkaṃ rikthaṃ Vi_17.23c / yasya saṃvatsarāt kṛtaṃ Vi_21.23b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18197189 (0.013):
Viṣṇu 17.23a/ aneka-pitṛkāṇāṃ tu pitṛto^aṃśa-prakalpanā / / Viṣṇu 17.23c/ yasya yat paitṛkaṃ rikthaṃ sa tad gṛhṇīta\ na^itaraḥ //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9046645 (0.040):
yasya mokṣāya kṛty asau Yj_3.107d / yasya yat paitṛkaṃ rikthaṃ Mn_9.162c / yasya yat syāt kramāgatam Nar_1.30d
yasyaite traya ādṛtāḥ Vi_31.9b / yasyocuḥ sākṣiṇaḥ satyāṃ Vi_8.39a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389269 (0.038):
evaṃ hi sākṣiṇaḥ pṛcched varṇānukramato nṛpaḥ || Vi_8.38 || / yasyocuḥ sākṣiṇaḥ satyāṃ pratijñāṃ sa jayī bhavet /
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23851713 (0.047):
yasyānnaṃ vārṣikaṃ bhavet Yj_1.124d / yasyocuḥ sākṣiṇaḥ satyāṃ Yj_2.79a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18195900 (0.054):
śloka] / Viṣṇu 8.39a/ yasya^ūcuḥ\ sākṣiṇaḥ satyāṃ pratijñāṃ sa jayī bhavet\ /
yaḥ pacaty ātmakāraṇāt Vi_67.43b / yaḥ sadācāravān naraḥ Vi_71.93b
yācitāraś ca naḥ santu Vi_73.30c / yādṛśaṃ bhavati pretya Vi_51.62c
yāny adhastāny amedhyāni Vi_23.51c / yāmyaṃ panthānam āsādya Vi_43.32c
yāmyaṃ hi yātanāduḥkhaṃ Vi_64.42a / yāmyaḥ panthā virudhyate Vi_20.39d
yāvaj jīvaṃ tathā kuryāc Vi_21.22c / yāvad aśnanti vāgyatāḥ Vi_81.21b
yāvad ūṣmā bhavaty anne Vi_81.21a / yāvanti paśuromāṇi Vi_51.60a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397112 (0.030):
mantrais tu saṃskṛtān adyāc chāśvataṃ vidhim āsthitaḥ || Vi_51.59 || / yāvanti paśuromāṇi tāvat kṛtveha māraṇam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204337 (0.034):
Viṣṇu 51.59c/ mantrais tu saṃskṛtān adyāc\^śāśvataṃ vidhim āsthitaḥ // / Viṣṇu 51.60a/ yāvanti paśu-romāṇi tāvat kṛtvā\^iha māraṇam /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047827 (0.056):
yāvantaḥ prekṣakā janāḥ Par_9.47b / yāvanti paśuromāṇi Mn_5.38a / yāvan na dadyād deyaṃ ca K_580c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17402326 (0.062):
havir guṇān na brāhmaṇā brūyur dātrā pṛṣṭāḥ // Vi_81.20 // / yāvad ūṣmā bhavaty anne yāvad aśnanti vāgyatāḥ /
yāvan nāpaity amedhyāktād Vi_23.39a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392797 (1.788):
dūṣitaṃ keśakīṭaiś ca mṛtprakṣepeṇa śudhyati || Vi_23.38 || / yāvan nāpaity amedhyāktād gandho lepaś ca tatkṛtaḥ /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2540038 (0.051):
yāvan nāpaity amedhyāktād Mn_5.126[124M]a / yāvan noktā havirguṇāḥ Mn_3.237[227M]d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9047846 (0.054):
yāvan na vimanā guruḥ Nar_5.11b / yāvan nāpaity amedhyāktād Mn_5.126[124M]a
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18584559 (0.061):
dūṣitaṃ keśakīṭaiś ca mṛtprakṣepeṇa śudhyati // Mn_5.125[123M] // / yāvan nāpaity amedhyāktād gandho lepaś ca tatkṛtaḥ /
yāvan noktā havir guṇāḥ Vi_81.21d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17402337 (0.0):
tāvad aśnanti pitaro yāvan noktā havir guṇāḥ || Vi_81.21 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18209879 (0.005):
Viṣṇu 81.21c/ tāvad aśnanti\ pitaro yāvan na^uktā havir guṇāḥ // / Viṣṇu 81.22a/ sārva-varṇikam anna-ādyaṃ saṃnīya\^āplāvya\ vāriṇā /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13437838 (0.062):
tāvaddhi pitaro 'śnanti yāvannoktā havirguṇāḥ // KūrmP_2,22.65 //
yā vedavihitā hiṃsā Vi_51.67a / yā syāc chravaṇasaṃyutā Vi_49.10d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17396341 (1.192):
tathaiva dvādaśī śuklā yā syāc chravaṇasaṃyutā || Vi_49.10 || / Vi_50
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397207 (0.057):
nāvedavihitāṃ hiṃsām āpady api samācaret || Vi_51.66 || / yā vedavihitā hiṃsā niyatāsmiṃś carācare /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204442 (0.061):
Viṣṇu 51.66c/ na^aveda-vihitāṃ hiṃsām āpady api samācaret\ // / Viṣṇu 51.67a/ yā veda-vihitā hiṃsā niyatā^asmiṃś cara-acare /
yugāny ubhayatomukhīm Vi_88.4b / yuvatīnāṃ yuvā bhuvi Vi_32.14b
ye ca mārjāraliṅginaḥ Vi_93.10b / ye tu tvāṃ dhārayiṣyanti Vi_1.64a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386430 (0.039):
āśramācārasaṃyuktān sarahasyān sasaṃgrahān || Vi_1.63 || / ye tu tvāṃ dhārayiṣyanti santas teṣāṃ parāyaṇān /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192945 (0.042):
Viṣṇu 1.64a/ ye tu tvāṃ dhārayiṣyanti\ santas teṣāṃ parāyaṇān /
ye dvijā dhārayiṣyanti Vi_100.1c / yena tṛpyāmahe vayam Vi_83.21d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17402559 (0.013):
vipraṃ śrāddhe prayatnena yena tṛpyāmahe vayam || Vi_83.21 || / Vi_84
ye pākayajñāś catvāro Vi_55.20a / ye 'pi pāpakṛto narāḥ Vi_64.42d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17399604 (0.0):
nityasnānena pūyante ye 'pi pāpakṛto narāḥ || Vi_64.42 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207027 (0.041):
Viṣṇu 64.42c/ nitya-snānena pūyante\ ye^api pāpa-kṛto narāḥ // / Viṣṇu_65
ye bakavratino loke Vi_93.10a / ye lokāḥ kūṭasākṣiṇām Vi_10.9b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17403942 (0.0):
śaṭho mithyāvinītaś ca bakavrataparo dvijaḥ || Vi_93.9 || / ye bakavratino loke ye ca mārjāraliṅginaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18211586 (0.004):
Viṣṇu 93.09c/ śaṭho mithyā-vinītaś ca baka-vrata-paro dvijaḥ // / Viṣṇu 93.10a/ ye baka-vratino loke ye ca mārjāra-liṅginaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196225 (0.034):
Viṣṇu 10.09a/ brahma-ghnāṃ ye smṛtā lokā ye lokāḥ kūṭa-sākṣiṇām / / Viṣṇu 10.09c/ tulā-dhārasya te lokās tulāṃ dhārayato mṛṣā //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389196 (0.046):
ye mahāpātakināṃ lokā ye copapātakināṃ te kūṭasākṣiṇām api // Vi_8.25 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18195821 (0.047):
Viṣṇu 8.25 ye mahā-pātakināṃ lokā ye ca^upapātakināṃ te kūṭa-sākṣiṇām api / Viṣṇu 8.26 janana-maraṇa-antare kṛta-su-kṛta-hāniś ca //
yeṣāṃ dvijānāṃ sāvitrī Vi_54.26a / ye samarthā jagaty asmin Vi_20.27a
yogakṣemaṃ pracāraś ca Vi_18.44c / yogabhūtaṃ paricaran Vi_49.8c
yogī nityam atandritaḥ Vi_97.16b / yo gṛhītvā ṛṇaṃ sarvaṃ Vi_6.40a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17388861 (0.034):
kuṭumbārthe kṛtaṃ ca // Vi_6.39 // / yo gṛhītvā ṛṇaṃ sarvaṃ śvo dāsyāmīti sāmakam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18195471 (0.041):
Viṣṇu 6.39 kuṭumba-arthe kṛtaṃ ca // / Viṣṇu 6.40a/ yo gṛhītvā\ ṛṇaṃ sarvaṃ śvo dāsyāmi\^iti sāmakam /
yo daṇḍo yac ca vasanaṃ Vi_27.28c / yo 'dhīte 'hany ahany etāṃ Vi_55.16a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398133 (0.0):
tripadā caiva gāyatrī vijñeyā brāhmaṇo mukham || Vi_55.15 || / yo 'dhīte 'hany ahany etāṃ trīṇi varṣāṇy atandritaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205444 (0.003):
Viṣṇu 55.15c/ tri-padā ca^eva gāyatrī vijñeyā brāhmaṇo mukham // / Viṣṇu 55.16a/ yo^adhīte^ahany ahany etāṃ trīṇi varṣāṇy a-tandritaḥ /
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13430619 (0.040):
eṣa mantro mahāyogaḥ sārāt sāra udāhṛtaḥ // KūrmP_2,14.54 // / yo 'dhīte 'hanyahanyetāṃ gāyatrīṃ vedamātaram /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2540386 (0.042):
yo 'dhīte 'hany ahany etāṃ Mn_2.82a / yo 'dhyāpayati vṛttyartham Mn_2.141c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393669 (0.060):
yo daṇḍo yac ca vasanaṃ tat tad asya vrateṣv api || Vi_27.28 ||
yo naḥ kuryāt samāhitaḥ Vi_85.70d / yo no dadyāj jalāñjalīn Vi_85.69b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17402808 (0.044):
gayāśīrṣe vaṭe śrāddhaṃ yo naḥ kuryāt samāhitaḥ || Vi_85.70 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18210381 (0.049):
Viṣṇu 85.70c/ gayāśīrṣe vaṭe śrāddhaṃ yo naḥ kuryāt\ samāhitaḥ // / Viṣṇu 85.71a/ eṣṭavyā bahavaḥ putrā yady eko^api gayāṃ vrajet\ /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17402787 (0.059):
kule 'smākaṃ sa jantuḥ syād yo no dadyāj jalāñjalīn /
yo 'nne śuciḥ sa hi śucir Vi_22.89c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199350 (0.004):
Viṣṇu 22.89c/ yo^anne śuciḥ sa hi śucir na mṛd-vāri-śuciḥ śuciḥ //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392502 (0.048):
yo 'nne śuciḥ sa hi śucir na mṛdvāriśuciḥ śuciḥ || Vi_22.89 ||
yo bandhanavadhakleśān Vi_51.69a / yo yajeta śataṃ samāḥ Vi_51.76b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9049110 (0.038):
yo 'nvahaṃ sa ghṛtāmṛtaiḥ Yj_1.42b / yo bandhanavadhakleśān Mn_5.46a / yo brāhmaṇyām aguptāyāṃ Mn_8.382c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204583 (0.039):
Viṣṇu 51.76a/ varṣe varṣe^aśvamedhena yo yajeta\ śataṃ samāḥ / / Viṣṇu 51.76c/ māṃsāni ca na khāded\ yas tayoḥ puṇya-phalaṃ samam //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397235 (0.044):
sa jīvaṃś ca mṛtaś caiva na kvacit sukham edhate || Vi_51.68 || / yo bandhanavadhakleśān prāṇināṃ na cikīrṣati /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204473 (0.047):
Viṣṇu 51.68c/ sa jīvaṃś ca mṛtaś ca^eva na kva-cit sukham edhate\ // / Viṣṇu 51.69a/ yo bandhana-vadha-kleśān prāṇināṃ na cikīrṣati\ /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13545943 (0.049):
yo yajeta śataṃ samāḥ__Vdha_062.002 / yo yajñe yajñaparamair__Vdha_075.022
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1103983 (0.051):
yo yajeta śataṃ samāḥ__Vdha_062.002 / na ca khādati yo māṃsaṃ__Vdha_062.002
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28989687 (0.052):
yo yajeta śataṃ samāḥ LiP_1,91.61b / yo yasya harate dhanam LiP_1,90.13d
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2540465 (0.059):
yo yajeta śataṃ samāḥ Mn_5.53b / yo yaj jayati tasya tat Mn_7.96[97M]d
yo vardhayitum icchati Vi_51.75b / yo vṛttim upajīvati Vi_93.13b
yo hastayoḥ kvacid dagdhas Vi_11.8a / yo hinasti na kiṃcana Vi_51.70d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397259 (0.007):
tad evāpnoty ayatnena yo hinasti na kiṃcana || Vi_51.70 ||
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389692 (0.053):
tataḥ saptamaṃ maṇḍalam atītya bhūmau lohapiṇḍaṃ jahyāt // Vi_11.7 // / yo hastayoḥ kvacid dagdhas tam aśuddhaṃ vinirdiṣet /
yo 'hiṃsakāni bhūtāni Vi_51.68a / rajasā strī manoduṣṭā Vi_22.91c
rajaḥ paśyaty asaṃskṛtā Vi_24.41b / rajo bhūr vāyur agniś ca Vi_23.52c
ratiṃ badhnāti yatra ca Vi_51.70b / ratneṣu vastreṣv amaleṣu bhūme Vi_99.10b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213215 (0.048):
Viṣṇu 99.10a/ tathā su-varṇe vimale ca rūpye ratneṣu vastreṣv a-maleṣu / bhūme / / Viṣṇu 99.10c/ prāsāda-mālāsu ca pāṇḍurāsu deva-ālayeṣu dhvaja-bhūṣiteṣu //
ratnottamavibhūṣitāṃ Vi_1.28d / ratyartham eva sā tasya Vi_26.5c
rathyākardamatoyāni Vi_23.41a / rasajānāṃ ca sarvaśaḥ Vi_50.49b
rasātalagatā purā Vi_1.12d / rasātalatalaṃ gatā Vi_1.45b
rāgāndhasya prakīrtitā Vi_26.5d / rājadvārakṛtaṃ ca yat Vi_48.22b
rājanyaś caiva vaiśyaś ca Vi_22.84c / rājarṣayaś ca bahavaḥ Vi_20.26a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397635 (0.043):
dvyahaṃ rājanyaḥ // Vi_54.3 // / ekāhaṃ vaiśyaḥ // Vi_54.4 //
rājātaṅkaṃ athāpi vā Vi_14.4d / rājyābhiṣeke ca tathā vivāhe Vi_99.16a
rāhudarśanadattaṃ hi Vi_77.9a / rukmastambhanibhāv ūrū Vi_1.25c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192361 (0.035):
Viṣṇu 1.25a/ mṛṇāla-komalau bāhū karau kisalaya-upamau / / Viṣṇu 1.25c/ rukma-stambha-nibhāv ūrū gūḍhe śliṣṭe ca jānunī //
rūpayauvanasaṃpannāṃ Vi_1.29c / rūpaṃ sarvamanoharam Vi_1.27b
rogānvitās tathāndhāś ca Vi_45.32c / rogiṇīṃ gurviṇīṃ tathā Vi_67.39b
rogo 'gnir jñātimaraṇaṃ Vi_14.4c / lakṣmīr dhṛtiḥ śrīr viratir jayā ca Vi_99.4b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213100 (0.002):
Viṣṇu 99.04a/ tvam eva nidrā jagataḥ pradhānā lakṣmīr dhṛtiḥ śrīr viratir / jayā ca /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196605 (0.041):
Viṣṇu 14.04a/ yasya paśyed\ dvi-sapta-ahāt tri-sapta-ahād atha^api vā / / Viṣṇu 14.04c/ rogo^agnir jñāti-maraṇaṃ rāja-ātaṅkaṃ atha^api vā //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405328 (0.049):
tvam eva nidrā jagataḥ pradhānā lakṣmīr dhṛtiḥ śrīr viratir jayā ca /
lakṣmīs tadā devavarāgrataḥsthā Vi_99.7b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405378 (0.0):
ity evam uktā vasudhāṃ babhāṣe lakṣmīs tadā devavarāgrataḥsthā /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213157 (0.022):
Viṣṇu 99.07a/ ity evam uktā vasudhāṃ babhāṣe\ lakṣmīs tadā / deva-vara-agrataḥ-sthā /
lakṣmīḥ karīṣe praṇatau ca dharmas Vi_23.61c / lakṣmyā karatalaiḥ śubhaiḥ Vi_1.43b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192623 (0.053):
Viṣṇu 1.43a/ saṃvāhyamāna-aṅghri-yugaṃ lakṣmyā kara-talaiḥ śubhaiḥ / / Viṣṇu 1.43c/ śarīra-dhāribhiḥ śastraiḥ sevyamānaṃ samantataḥ //
labdhakāmā vasuṃdharā Vi_98.102d / labhate maulikaṃ phalam Vi_91.19d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405259 (0.041):
uvāca saṃmukhaṃ devīṃ labdhakāmā vasuṃdharā || Vi_98.102 || / Vi_99
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17403690 (0.046):
punaḥ saṃskārakartā ca labhate maulikaṃ phalam || Vi_91.19 || / Vi_92 / sarvadānādhikam abhayapradānam // Vi_92.1 //
lambamānās tathā kvacit Vi_43.42b / lekhyābhāve 'pi tāṃ tatra Vi_5.188c
lokānāṃ saptakaṃ tathā Vi_1.15b / lokānāṃ hitakāmyayā Vi_1.11b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16413068 (0.020):
lokānāṃ hitakāmyayā HV_20.9d / lokānāṃ hitakāmyayā HV_31.29b / lokānāṃ hitakāmyayā *HV_97.1*1094:2b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13841146 (0.020):
lokānāṃ śāśvato devas HV_58.47a / lokānāṃ hitakāmyayā HV_9.58b / lokānāṃ hitakāmyayā HV_9.65d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16924650 (0.021):
lokānāṃ sā hitārthāya BrP_30.39c / lokānāṃ hitakāmyayā BrP_7.67b / lokānāṃ hitakāmyayā BrP_7.75d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16924661 (0.021):
lokānāṃ hitakāmyayā BrP_7.75d / lokānāṃ hitakāmyayā BrP_9.6d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16924669 (0.021):
lokānāṃ hitakāmyayā BrP_45.17d / lokānāṃ hitakāmyayā BrP_72.23d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16924677 (0.021):
lokānāṃ hitakāmyayā BrP_74.53d / lokānāṃ hitakāmyayā BrP_76.17d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16924685 (0.021):
lokānāṃ hitakāmyayā BrP_81.19b / lokānāṃ hitakāmyayā BrP_106.51b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16924694 (0.021):
lokānāṃ hitakāmyayā BrP_125.41d / lokānāṃ hitakāmyayā BrP_128.62d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28993118 (0.022):
lokānāṃ hitakāmyayā LiP_1,33.11d / lokānāṃ hitakāmyayā LiP_1,70.69b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192144 (0.052):
Viṣṇu 1.11a/ daṃṣṭra-agreṇa samuddhṛtya lokānāṃ hita-kāmyayā / / Viṣṇu 1.11c/ ādi-devo mahā-yogī cakāra\ jagatīṃ punaḥ //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16413036 (0.062):
lokānāṃ hitakāmyayā HV_App.I,21.102b / lokānāṃ hitakāmyayā HV_App.I,31.245b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16413046 (0.062):
lokānāṃ hitakāmyayā HV_App.I,41.1801b / lokānāṃ hitakāmyayā HV_App.I,41.1951b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16413055 (0.062):
lokānāṃ hitakāmyayā HV_App.I,42.188b / lokānāṃ hitakāmyayā HV_9.58b
lokānāṃ hitakāmyayā Vi_1.45d / lohapiṇḍaṃ tato nyaset Vi_11.10d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16413070 (0.019):
lokānāṃ hitakāmyayā HV_31.29b / lokānāṃ hitakāmyayā *HV_97.1*1094:2b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13841136 (0.019):
lokānāṃ hitakāmyayā HV_9.58b / lokānāṃ hitakāmyayā HV_9.65d
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13841148 (0.019):
lokānāṃ hitakāmyayā HV_9.65d / lokānāṃ hitakāmyayā HV_20.9d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16924655 (0.020):
lokānāṃ hitakāmyayā BrP_7.67b / lokānāṃ hitakāmyayā BrP_7.75d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16924663 (0.020):
lokānāṃ hitakāmyayā BrP_9.6d / lokānāṃ hitakāmyayā BrP_45.17d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16924671 (0.020):
lokānāṃ hitakāmyayā BrP_72.23d / lokānāṃ hitakāmyayā BrP_74.53d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16924679 (0.020):
lokānāṃ hitakāmyayā BrP_76.17d / lokānāṃ hitakāmyayā BrP_81.19b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16924687 (0.020):
lokānāṃ hitakāmyayā BrP_106.51b / lokānāṃ hitakāmyayā BrP_125.41d
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16924695 (0.020):
lokānāṃ hitakāmyayā BrP_128.62d / lokānāṃ hitakāmyayā BrP_213.41b
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 28993119 (0.021):
lokānāṃ hitakāmyayā LiP_1,33.11d / lokānāṃ hitakāmyayā LiP_1,70.69b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16413062 (0.023):
lokānāṃ hitakāmyayā HV_9.65d / lokānāṃ hitakāmyayā HV_20.9d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389730 (0.032):
abhimantryāsya karayor lohapiṇḍaṃ tato nyaset || Vi_11.10 || / tvam agne sarvabhūtānām antaś carasi sākṣivat /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196390 (0.040):
Viṣṇu 11.10c/ abhimantrya\^asya karayor loha-piṇḍaṃ tato nyaset\ // / Viṣṇu 11.11a/ tvam agne sarva-bhūtānām antaś carasi\ sākṣivat /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192144 (0.061):
Viṣṇu 1.11a/ daṃṣṭra-agreṇa samuddhṛtya lokānāṃ hita-kāmyayā / / Viṣṇu 1.11c/ ādi-devo mahā-yogī cakāra\ jagatīṃ punaḥ //
laukikaṃ vaidikaṃ vāpi Vi_30.43a / vatso vindati mātaram Vi_20.47b
vadhabandhau ca dehinām Vi_51.72b / vadhe hantā na doṣabhāk Vi_5.189d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17388484 (0.0):
hastyaśvānāṃ tathānyeṣāṃ vadhe hantā na doṣabhāk || Vi_5.189 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18195069 (0.003):
Viṣṇu 5.189c/ hasty-aśvānāṃ tathā^anyeṣāṃ vadhe hantā na doṣa-bhāk // / Viṣṇu 5.190a/ guruṃ vā bāla-vṛddhau vā brāhmaṇaṃ vā bahu-śrutam /
vanasaṃgham ivācitam Vi_1.38d / vane ca vatse ca śiśau prahṛṣṭe Vi_99.17c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213344 (0.055):
padma-khaṇḍe / / Viṣṇu 99.17c/ vane ca vatse ca śiśau prahṛṣṭe sādhau nare dharma-parāyaṇe
varayadhvaṃ sadā narāḥ Vi_20.38d / varāha bhīma govinda Vi_1.51c
vareṇyānagha jīmūta Vi_1.55c / varjayec cātibhāṣaṇam Vi_46.25b
varṇānām āśramāṇāṃ ca Vi_1.48c / varṇānukramato nṛpaḥ Vi_8.38b
varṇāśramācāraratāḥ Vi_1.47a / varṇaiś ca tatkṛtaiś cihnaiḥ Vi_7.12a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386204 (0.039):
evam uktas tayā devyā devo vacanam abravīt || Vi_1.46 || / varṇāśramācāraratāḥ santaḥ śāstraikatatparāḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192673 (0.042):
Viṣṇu 1.46c/ evam uktas tayā devyā devo vacanam abravīt // / Viṣṇu 1.47a/ varṇa-āśrama-ācāra-ratāḥ santaḥ śāstra-eka-tat-parāḥ /
vartayann ekakālikam Vi_28.50b / varṣe varṣe 'śvamedhena Vi_51.76a
vavande madhusūdanam Vi_1.44b / vasāmy athārke ca niśākare ca Vi_99.9a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405407 (0.045):
saṃsmāraṇe cāpy atha yatra cāhaṃ sthitā sadā tac chṛṇu lokadhātri || / Vi_99.8 || / vasāmy athārke ca niśākare ca tārāgaṇāḍhye gagane vimeghe /
vasā śukram asṛṅ majjā Vi_22.81a / vasitvā gardabhājinam Vi_28.49b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9053495 (0.019):
vasānastrīn paṇān daṇḍyo Yj_2.238a / vasā śukram asṛṅ majjā Mn_5.135[133M]a / vasitvā gardabhājinam Mn_11.122[121M]b
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2541565 (0.041):
vasavaś cācaran vratam Mn_11.221[220M]b / vasā śukram asṛṅ majjā Mn_5.135[133M]a / vasitvā gardabhājinam Mn_11.122[121M]b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392385 (0.041):
daśanacchadopahataś ca // Vi_22.80 // / vasā śukram asṛṅ majjā mūtraṃ viṭ karṇaviṇnakhāḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199222 (0.042):
Viṣṇu 22.80 daśana-cchada-upahataś ca // / Viṣṇu 22.81a/ vasā śukram asṛṅ majjā mūtraṃ viṭ karṇa-viṇ-nakhāḥ /
vasudhā cintayām āsa Vi_1.19c / vasuṣeṇaṃ vasupradam Vi_1.59b
vastraṃ patram alaṃkāraḥ Vi_18.44a / vahnituṇḍaiḥ sudāruṇaiḥ Vi_43.40d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17395356 (0.059):
krimibhir bhakṣyamāṇāś ca vahnituṇḍaiḥ sudāruṇaiḥ || Vi_43.40 || / kvacic chītena bādhyante kvacit cāmedhyamadhyagāḥ /
vahniprajvālanaṃ kuryāt Vi_23.45a / vākyāny ahaṃ tāni mano 'bhirāme Vi_19.24d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17391061 (1.192):
vākyais tu yair bhūmi tavābhidhāsye vākyāny ahaṃ tāni mano 'bhirāme || / Vi_19.24 || / Vi_20
vākyais tu yair bhūmi tavābhidhāsye Vi_19.24c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18197780 (0.005):
Viṣṇu 19.24c/ vākyais tu yair bhūmi tava^abhidhāsye\ vākyāny ahaṃ tāni
vācā kṛtaṃ karmakṛtaṃ Vi_48.19a / vāje vāja ity ca tato Vi_73.32a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17396201 (0.061):
sarve punīta me pāpaṃ yan me kiṃcana duṣkṛtam || Vi_48.18 || / vācā kṛtaṃ karmakṛtaṃ manasā durvicintitam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18203360 (0.061):
Viṣṇu 48.19a/ vācā kṛtaṃ karma-kṛtaṃ manasā dur-vicintitam /
vāmanā badhirā mūkā Vi_45.33a / vāyubhūtaḥ khamūrtimān Vi_55.16d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398145 (0.039):
sa brahma param abhyeti vāyubhūtaḥ khamūrtimān || Vi_55.16 ||
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9054132 (0.047):
vāyubhakṣo divā tiṣṭhan Yj_3.311a / vāyubhūtaḥ khamūrtimān Mn_2.82d / vāyubhūtās tu gacchanti Par_12.12c
vāyuḥ karmārkakālau ca Vi_22.88c / vārāham āsthito rūpam Vi_1.2c
vāruṇo madhusaṃyutaḥ Vi_48.17b / vāsudevaṃ mahātmānaṃ Vi_1.60a
vāsenāpy atha vā gavām Vi_23.57b / vāsyaikaṃ takṣato bāhuṃ Vi_96.23a
vikarmasthās tu ye dvijāḥ Vi_54.27b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205153 (0.004):
Viṣṇu 54.27a/ prāyaścittaṃ cikīrṣanti\ vikarma-sthās tu ye dvijāḥ / / Viṣṇu 54.27c/ brāhmaṇyāc ca parityaktās teṣām apy etad ādiśet\ //
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2541851 (0.063):
vikarmasthās tu ye dvijāḥ Mn_11.192[191M]b / vikired yavasaṃ gavām Mn_11.196[195M]b
vikṛtaḥ somaśoṇitaḥ Vi_1.6d / vigatāśeṣakalmaṣam Vi_1.36d
vijñātaṃ hṛdgataṃ mayā Vi_1.30d / vijñāpayati cāpy atha Vi_1.44d
vijñeyā trividhā surā Vi_22.82b / vijñeyā brāhmaṇo mukham Vi_55.15d
vittaṃ bandhur vayaḥ karma Vi_32.16a / vidadhānam ivāniśam Vi_1.36b
viddhaḥ śaraśatair api Vi_20.44b / vidyate hi kathaṃcana Vi_34.2d
vidyātapobhyāṃ bhūtātmā Vi_22.92c / vidyāt saptātatāyinaḥ Vi_5.193b
vidyā bhavati pañcamī Vi_32.16b / vidyā ha vai brahmaṇam ājagāma Vi_29.9a
vidveṣaṃ vādhigacchati Vi_29.7d / vidhiyajñasamanvitāḥ Vi_55.20b
vidhiyajñāj japayajño Vi_55.19a / vidhivad vandanaṃ kuryād Vi_32.14c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9055464 (0.020):
vidhivad bhūridakṣiṇān Yj_1.314d / vidhivad vandanaṃ kuryād Mn_2.216c / vidhivad vedapāragaḥ Mn_2.148b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9055393 (0.030):
vidhiprayatnaracitā Ang_1.915a / vidhiyajñasamanvitāḥ Mn_2.86b / vidhiyajñāj japayajño Mn_2.85a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2542218 (0.035):
vidhivad brahmacāriṇe Mn_3.94[84M]d / vidhivad vandanaṃ kuryād Mn_2.216c / vidhivad vedapāragaḥ Mn_2.148b
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2542178 (0.043):
vidhināpy arjitaṃ dhanam Mn_4.193b / vidhiyajñasamanvitāḥ Mn_2.86b / vidhiyajñāj japayajño Mn_2.85a
vidhivad vedapāragaḥ Vi_30.46b / vidhiṃ hitvā piśācavat Vi_51.73b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204537 (0.045):
Viṣṇu 51.73a/ na bhakṣayati\ yo māṃsaṃ vidhiṃ hitvā\ piśāca-vat / / Viṣṇu 51.73c/ sa loke priyatāṃ yāti\ vyādhibhiś ca na pīḍyate\ //
vinaṣtānīha kālena Vi_20.25c / vinā vā tair gṛhe vasan Vi_57.15b
vinītavad upasthitām Vi_1.29d / vinītaveṣe ca tathā suveṣe Vi_99.18b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213359 (0.044):
Viṣṇu 99.18a/ ācāra-seviny atha śāstra-nitye vinīta-veṣe ca tathā su-veṣe / Viṣṇu 99.18c/ su-śuddha-dānte mala-varjite ca mṛṣṭa-aśane ca^atithi-pūjake
viparītam ivāmbaram Vi_1.38b / viprakṣatriyaviḍjātir Vi_55.14c
viprasyotpādya śoṇitam [kucchra] Vi_54.30d / vipraṃ śrāddhe prayatnena Vi_83.21c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18210119 (0.036):
Viṣṇu 83.21a/ api sa syāt\ kule^asmākaṃ bhojayed\ yas tu yoginam / / Viṣṇu 83.21c/ vipraṃ śrāddhe prayatnena yena tṛpyāmahe\ vayam //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397910 (0.053):
*kṛcchrātikṛcchraṃ kurvīta viprasyotpādya śoṇitam [kucchra] || Vi_54.30 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205196 (0.058):
Viṣṇu 54.30c/ *kṛcchra-atikṛcchraṃ kurvīta\ viprasya^utpādya\ śoṇitam // / [kucchra-] / Viṣṇu 54.31a/ enasvibhir nirṇiktair na^arthaṃ kiṃ-cit samācaret\ /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2542370 (0.064):
viprasyotpādya śoṇitam Mn_11.208[207M]d / viprasyordhvavṛtaṃ trivṛt Mn_2.44b / vipraṃ sāṅgatikaṃ tathā Mn_3.103[93M]b
vipraṃ sāṃgatikaṃ tathā Vi_67.35b / viprāṇāṃ jñānato jyaiṣṭhyaṃ Vi_32.18a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18210119 (0.051):
Viṣṇu 83.21c/ vipraṃ śrāddhe prayatnena yena tṛpyāmahe\ vayam //
vipruṣo 'ṅge na yānti yāḥ Vi_23.53b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199879 (0.004):
Viṣṇu 23.53a/ na^ucchiṣṭaṃ kurvate\ mukhyā vipruṣo^aṅge na yānti\ yāḥ / / Viṣṇu 23.53c/ na śmaśrūṇi gatāny āsyaṃ na danta-antara-veṣṭitam //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392996 (0.052):
nocchiṣṭaṃ kurvate mukhyā vipruṣo 'ṅge na yānti yāḥ / / na śmaśrūṇi gatāny āsyaṃ na dantāntaraveṣṭitam || Vi_23.53 ||
vipre tathaivādhyayanaprapanne Vi_99.11d / viproṣya pādagrahaṇam Vi_32.15a
vibhaktam iva ca sthitam Vi_97.19b / vibhaktāḥ saha jīvanto Vi_18.41a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17390815 (1.192):
anena krameṇānyatrāpy aṃśakalpanā bhavati // Vi_18.40 // / vibhaktāḥ saha jīvanto vibhajeran punar yadi /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18197529 (0.003):
Viṣṇu 18.40 anena krameṇa^anyatra^apy aṃśa-kalpanā bhavati\ // / Viṣṇu 18.41a/ vibhaktāḥ saha jīvanto vibhajeran\ punar yadi /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21511481 (0.064):
Manu9.210a/ vibhaktāḥ saha jīvanto vibhajeran) punar yadi |
vibhajeran punar yadi Vi_18.41b / vibhuṃ bhūtamaheśvaram Vi_1.60d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386384 (0.061):
surāsuraguruṃ devaṃ vibhuṃ bhūtamaheśvaram || Vi_1.60 || / ekavyūhaṃ caturbāhuṃ jagatkāraṇakāraṇam /
virejatuḥ stanau yasyāḥ Vi_1.24a / vivadetāṃ yadā narau Vi_5.185b
viśiṣṭo daśabhir guṇaiḥ Vi_55.19b / viśuddhaṃ tam iti jñātvā Vi_13.5c
viśuddhān api dharmataḥ Vi_54.32b / viśeṣo nopapadyate Vi_15.47b
viṣatvād viṣamatvāc ca Vi_13.6a / viṣaṃ vegaklamāpetaṃ Vi_13.5a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389867 (0.039):
tasya ca yavasaptakaṃ ghṛtaplutam abhiśastāya dadyāt // Vi_13.4 // / viṣaṃ vegaklamāpetaṃ sukhena yadi jīryate /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196532 (0.044):
Viṣṇu 13.04 tasya ca yava-saptakaṃ ghṛta-plutam abhiśastāya dadyāt\ // / Viṣṇu 13.05a/ viṣaṃ vega-klama-apetaṃ sukhena yadi jīryate\ /
viṣāṇavarjyā ye khaḍgā Vi_80.14c / viṣṇuḥ sisṛkṣur bhūtāni Vi_1.1c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18209762 (0.058):
Viṣṇu 80.14a/ kāla-śākaṃ mahā-śalkaṃ māṃsaṃ vārdhrīṇasasya ca / / Viṣṇu 80.14c/ viṣāṇa-varjyā ye khaḍgā ā-sūryaṃ tāṃs tu bhuṅkṣmahe\ //
viṣvaksenāmṛta vyoma Vi_1.54c / vistarād ativistaraḥ Vi_5.194d
vistīrṇāntam atīva hi Vi_1.39b / vistīryate yaśo loke Vi_3.97c
vīcīśatasamākulam Vi_1.34d / vīcīhastaiḥ pracalitair Vi_1.35c
vṛkīvoraṇam āsādya Vi_20.42c / vṛṇomi tam ahaṃ bhaktyā Vi_86.15c
vṛthā paśughnaḥ prāpnoti Vi_51.60c / vṛthā māṃsāni khādataḥ Vi_51.62d
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2542788 (0.044):
vṛthā kṛsarasaṃyāvaṃ Mn_5.7a / vṛthāpaśughnaḥ prāpnoti Mn_5.38c / vṛthāmāṃsāni khādataḥ Mn_5.34d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9057545 (0.062):
vṛthādānākṣikapaṇā Nar_M2.36c / vṛthāpaśughnaḥ prāpnoti Mn_5.38c / vṛthāmāṃsāni khādataḥ Mn_5.34d
vṛthālambhe 'nugacched gāṃ Vi_50.50c / vṛddhabhārinṛpasnāta- Vi_63.50a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17399337 (0.050):
na laṅghayet // Vi_63.49 // / vṛddhabhārinṛpasnāta strīrogivaracakriṇām /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18206741 (0.054):
Viṣṇu 63.49 na laṅghayet\ // / Viṣṇu 63.50a/ vṛddha-bhāri-nṛpa-snāta-strī-rogi-vara-cakriṇām /
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2542789 (0.060):
vṛthāmāṃsāni khādataḥ Mn_5.34d / vṛthālambhe 'nugacched gāṃ Mn_11.144[143M]c
vṛṣalīsevanād dvijaḥ Vi_53.9b / vṛṣaṃ vatsatarīyuktam Vi_86.17a
vṛṣe tathā darpasamanvite ca Vi_99.11c / vṛṣo hi bhagavān dharmaś Vi_86.15a
vetanaṃ manasepsitam Vi_86.18b / vedatattvārthavid dvijaḥ Vi_51.65b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204418 (0.003):
Viṣṇu 51.65a/ yajña-artheṣu paśūn hiṃsan veda-tattva-artha-vid dvijaḥ / / Viṣṇu 51.65c/ ātmānaṃ ca paśūṃś ca^eva gamayaty\ uttamāṃ gatim //
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2542893 (0.052):
vedatattvārthavid dvijaḥ Mn_5.42b / vedatrayān niraduhad Mn_2.76c
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21495810 (0.063):
Manu5.42a/ eṣv artheṣu paśūn hiṃsan vedatattvārthavid dvijaḥ | / Manu5.42c/ ātmānaṃ ca paśuṃ ca eva gamayaty uttamaṃ gatim ||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18583528 (0.063):
eṣv artheṣu paśūn hiṃsan vedatattvārthavid dvijaḥ / / ātmānaṃ ca paśuṃ caiva gamayaty uttamaṃ gatim // Mn_5.42 //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397185 (0.063):
yajñārtheṣu paśūn hiṃsan vedatattvārthavid dvijaḥ / / ātmānaṃ ca paśūṃś caiva gamayaty uttamāṃ gatim || Vi_51.65 ||
vedatrayān niraduhad Vi_55.10c / vedadhvanau cāpy atha śaṅkhaśabde Vi_99.15c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213307 (0.003):
Viṣṇu 99.15c/ veda-dhvanau ca^apy atha śaṅkha-śabde svāhā-svadhāyām atha
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2542894 (0.039):
vedatattvārthavid dvijaḥ Mn_5.42b / vedatrayān niraduhad Mn_2.76c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9057934 (0.043):
vedatattvārthavid dvijaḥ Mn_5.42b / vedatrayān niraduhad Mn_2.76c / vedadhvaniprabhāveṇa K_006a
vedapādo yūpadaṃṣṭraḥ Vi_1.3a / vedapuṇyena yujyate Vi_55.12d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16436217 (0.033):
vedapado yūpadaṃṣṭraḥ HV_App.I,42.165a / vedapādo yūpadaṃṣṭraḥ HV_31.22a
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13551690 (0.034):
vedapādo yūpadaṃṣṭraḥ__Vdha_066.043 / vedaprāmāṇyato 'sura__Vdha_077.014
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16937763 (0.034):
vedanirghoṣanāditā BrP_43.87d / vedapādo yūpadaṃṣṭraḥ BrP_213.33a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385614 (0.042):
vārāham āsthito rūpam ujjahāra vasuṃdharām || Vi_1.2 || / vedapādo yūpadaṃṣṭraḥ kratudantaś citīmukhaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192003 (0.044):
Viṣṇu 1.02c/ vārāham āsthito rūpam ujjahāra\ vasuṃdharām // / Viṣṇu 1.03a/ veda-pādo yūpa-daṃṣṭraḥ kratu-dantaś citī-mukhaḥ /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13849684 (0.046):
vedanāṃ paramāturāḥ HV_61.24*710b / vedapādo yūpadaṃṣṭraḥ HV_31.22a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2542899 (0.064):
vedanindaka eva ca Mn_3.161[151M]d / vedapuṇyena yujyate Mn_2.78d / vedapradānād ācāryaṃ Mn_2.171a
vedavedāṅgavigraha Vi_1.53b / vedāṅgaśrutibhūṣaṇaḥ Vi_1.4b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16436449 (0.053):
vedasyādhyāpanāttathā HV_App.I,6A.8b / vedāṅgaśrutibhūṣaṇaḥ HV_App.I,42.167b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13849742 (0.062):
vedaśrutisamāhitam HV_31.150d / vedāṅgaśrutibhūṣaṇaḥ HV_31.23b / vedātmānaṃ ca susthiram HV_44.39d
vedād dharmo hi nirbabhau Vi_51.67d / vedān sānṅān surāsurān Vi_1.16d
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192216 (0.031):
Viṣṇu 1.16c/ ṛṣīṃś ca sapta dharma-jñān vedān sa-anṅān sura-asurān // / Viṣṇu 1.17a/ piśāca-uraga-gandharva-yakṣa-rākṣasa-mānuṣān /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385800 (0.059):
ṛṣīṃś ca sapta dharmajñān vedān sānṅān surāsurān || Vi_1.16 ||
vedāḥ saṃtatir eva ca Vi_73.28b / veditavyāḥ svakarmabhiḥ Vi_16.17d
vediskandho havir gandho Vi_1.7a / vedoditānāṃ nityānāṃ Vi_54.29a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385676 (0.058):
vedyantarātmā mantrasphig- vikṛtaḥ somaśoṇitaḥ || Vi_1.6 || / vediskandho havir gandho havyakavyādivegavān /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192073 (0.059):
Viṣṇu 1.07a/ vedi-skandho havir gandho havya-kavya-ādi-vega-vān /
vedyantarātmā mantrasphig- Vi_1.6c / vaitṛṣṇyaṃ yatra gor bhavet Vi_23.43b
vaiśyaśūdrāv api prāptau Vi_67.37a / vaiśyānāṃ dhānyadhanataḥ Vi_32.18c
vyaktamadhyāni cāpy atha Vi_20.48b / vyavahārābhiśato 'yaṃ Vi_12.8a
vyavahārābhiśasto 'yaṃ Vi_10.11a / vyavahārābhiśasto 'yaṃ Vi_11.12a
vyavahārābhiśasto 'yaṃ Vi_13.7a / vyājenopārjitaṃ yac ca Vi_58.11c
vyādhibhiś ca na pīḍyate Vi_51.73d / vratam etat purā bhūmi Vi_47.10a
vratasthasya dvijanmanaḥ Vi_28.48b / vrataṃ rakṣāṃsi gacchati Vi_93.12d
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2543489 (0.059):
vratastham api dauhitraṃ Mn_3.234[224M]a / vratasthasya dvijanmanaḥ Mn_11.120[119M]b / vrataṃ rakṣāṃsi gacchati Mn_4.199[200M]d
vratena pāpaṃ pracchādya Vi_93.11c / śakuniḥ phalapātane Vi_23.49b
śaktiṃ cāvekṣya pāpaṃ ca Vi_54.34c / śakyā gaṇayituṃ loke Vi_20.23c
śakrāyudhāḍhye ca taḍitprakāśe Vi_99.9d / śakrebhakumbhasaṃkāśau Vi_1.24c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405421 (0.031):
meghe tathā lambapayodhare ca śakrāyudhāḍhye ca taḍitprakāśe || Vi_99.9 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213205 (0.036):
Viṣṇu 99.09c/ meghe tathā lamba-payo-dhare ca śakra-āyudha-āḍhye ca / taḍit-prakāśe // / Viṣṇu 99.10a/ tathā su-varṇe vimale ca rūpye ratneṣu vastreṣv a-maleṣu
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192345 (0.058):
Viṣṇu 1.24a/ virejatuḥ\ stanau yasyāḥ samau pīnau nirantarau / / Viṣṇu 1.24c/ śakra-ibha-kumbha-saṃkāśau śāta-kumbha-sama-dyutī //
śaṅkhacakragadādhara Vi_1.50b / śaṭho mithyāvinītaś ca Vi_93.9c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192725 (0.049):
Viṣṇu 1.50a/ nārāyaṇa jagan-nātha śaṅkha-cakra-gadā-dhara / / Viṣṇu 1.50c/ padma-nābha hṛṣīkeśa mahā-bala-parākrama //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16940279 (0.050):
śaṅkhagokṣīrasaṃkāśām BrP_59.86a / śaṅkhacakragadādhara BrP_73.9b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16441176 (0.060):
śaṅkhacakragadātūṇa+ HV_App.I,42B.3026a / śaṅkhacakragadādhara HV_App.I,42B.2943b
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 706219 (0.060):
devadeva mahābhāga $ śaṅkhacakragadādhara / HV_App.I,42B.2943 /
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25163418 (0.060):
śaṅkhacakragadādhara HV_App.I,42B.2943b / śaṅkhacakragadādharam HV_App.I,31.2403b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22191767 (0.060):
devadeva mahābhāga śaṅkhacakragadādhara / HV_App.I,42B.2943 /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13851537 (0.061):
śaṅkukarṇo vivādaś ca HV_3.66ab*74a / śaṅkhacakragadādhara HV_38.37*526:1b
śatavarṣaṃ ca bhūmipam Vi_32.17b / śataṃ varṣāṇi jīvati Vi_71.93d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17401084 (0.058):
śraddhadhāno 'nasūyaś ca śataṃ varṣāṇi jīvati || Vi_71.93 || / Vi_72
śabalaṃ samudāhṛtam Vi_58.10d / śayānaṃ kāmakārataḥ Vi_28.53b
śayānaḥ prauḍhapādaś ca Vi_68.49c / śaraṇāgatahantṝṃś ca Vi_54.32c
śarīradhāribhiḥ śastraiḥ Vi_1.43c / śarīrair yātanākṣamaiḥ Vi_43.44d
śare ca saṃgrāmavinirgate ca Vi_99.15a / śaśāṅkaśatasaṃkāśaṃ Vi_1.41c
śātakumbhasamadyutī Vi_1.24d / śāpodyatakaraṃ tathā Vi_5.192b
śāradendunibhānanām Vi_1.22b / śārīrasya vinirṇayaḥ Vi_22.93b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192306 (0.047):
Viṣṇu 1.22a/ nīla-paṅka-ja-patra-akṣīṃ śārada-indu-nibha-ānanām / / Viṣṇu 1.22c/ ali-saṃghāla-kāṃ śubhrāṃ bandhu-jīvā-dharāṃ śubhām //
śikyacchedākṣabhaṅgeṣu Vi_10.13a / śilāsu ca tathā kvacit Vi_43.38d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389622 (0.030):
tulito yadi vardheta tataḥ śuddhaḥ sa dharmataḥ || Vi_10.12 || / śikyacchedākṣabhaṅgeṣu bhūyas tv āropayen naram /
śiloñchenāpi jīvataḥ Vi_3.97b / śivālayaṃ śāśvatadharmaśāstram Vi_100.5d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405717 (0.0):
duḥsvapnanāśaṃ bahupuṇyayuktaṃ śivālayaṃ śāśvatadharmaśāstram || Vi_100.5
śītakṛcchreṇa vā bhūyo Vi_40.2c / śītalāsu viśeṣataḥ Vi_85.69d / śuklāmbare ratnavibhūṣitāṅgi Vi_99.3b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213080 (0.003):
Viṣṇu 99.03a/ nīla-ab-ja-netre tapanīya-varṇe śukla-ambare / ratna-vibhūṣita-aṅgi /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405309 (0.060):
nīlābjanetre tapanīyavarṇe śuklāmbare ratnavibhūṣitāṅgi /
śuci tat parikīrtitam Vi_23.50b / śuddhikartṝṇi dehinām Vi_22.88d
śuddheḥ śṛṇu vinirṇayam Vi_22.93d / śudhyeran strī ca śūdraś ca Vi_62.9c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392560 (0.049):
nānāvidhānāṃ dravyāṇāṃ śuddheḥ śṛṇu vinirṇayam || Vi_22.93 || / Vi_23
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199416 (0.057):
Viṣṇu 22.93c/ nānā-vidhānāṃ dravyāṇāṃ śuddheḥ śṛṇu\ vinirṇayam // / Viṣṇu_23 / Viṣṇu 23.01 śārīrair malaiḥ surābhir madyair vā yad upahataṃ tad
śubhaṃ bījam ivoṣare Vi_29.8d / śuśruve vaiṣṇavān dharmān Vi_1.65c
śuśrūṣā vāpi tadvidhā Vi_29.8b / śūdrahatyāvrataṃ caret Vi_50.46d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17396602 (0.022):
pūrṇe cānasy anasthnāṃ tu śūdrahatyāvrataṃ caret || Vi_50.46 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18203785 (0.027):
Viṣṇu 50.46c/ pūrṇe ca^anasy an-asthnāṃ tu śūdra-hatyā-vrataṃ caret\ // / Viṣṇu 50.47a/ kiṃ-cid eva tu viprāya dadyād\ asthi-matāṃ vadhe /
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9062027 (0.037):
śūdrahatyāvrataṃ caret Mn_11.131[130M]d / śūdrahatyāvrataṃ caret Mn_11.140[139M]d / śūdrahatyāvrataṃ caret Yj_3.269b
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23853931 (0.045):
śūdrasya dvijaśuśrūṣā Yj_1.120a / śūdrahatyāvrataṃ caret Yj_3.269b
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2544173 (0.055):
śūdrasyocchiṣṭam eva ca Mn_4.211[212M]d / śūdrahatyāvrataṃ caret Mn_11.131[130M]d
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18601092 (0.062):
pūrṇe cānasy anasthnāṃ tu śūdrahatyāvrataṃ caret // Mn_11.140[139M] //
śūdrāṇām eva janmataḥ Vi_32.18d / śūdrānnaṃ śrāddhasūtakam Vi_48.21b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18203394 (0.043):
Viṣṇu 48.21a/ gaṇa-annaṃ gaṇikā-annaṃ ca śūdra-annaṃ śrāddha-sūtakam / / Viṣṇu 48.21c/ caurasya^annaṃ nava-śrāddhaṃ punīdhvaṃ\ ca yavā mama //
śūnyālaye vahnigṛhe Vi_68.47a / śṛṅgeṇollikhate bhūmiṃ Vi_86.20a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207892 (0.052):
Viṣṇu 68.47a/ śūnya-ālaye vahni-gṛhe deva-agāre kathaṃ-cana /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400422 (0.061):
bahūnāṃ prekṣamāṇānāṃ naikasmin bahavas tathā || Vi_68.46 || / śūnyālaye vahnigṛhe devāgāre kathaṃcana /
śṛṅgodakaṃ gavāṃ puṇyaṃ Vi_23.59c / śṛṇu devi dhare dharmāṃś Vi_1.63a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199969 (0.036):
Viṣṇu 23.59a/ ṣaḍ-aṅgam etat paramaṃ maṅgalyaṃ paramaṃ gavām / / Viṣṇu 23.59c/ śṛṅga-udakaṃ gavāṃ puṇyaṃ sarva-agha-viniṣūdanam //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386416 (0.058):
evam uktas tu deveśaḥ kṣoṇyā kṣoṇīm abhāṣata || Vi_1.62 || / śṛṇu devi dhare dharmāṃś cāturvarṇyasya śāśvatān /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192930 (0.060):
Viṣṇu 1.62c/ evam uktas tu deva-īśaḥ kṣoṇyā kṣoṇīm abhāṣata // / Viṣṇu 1.63a/ śṛṇu devi dhare dharmāṃś cāturvarṇyasya śāśvatān /
śete yasmān mahāprabhuḥ Vi_97.15b / śeṣaparyaṅkagaṃ tasmin Vi_1.40c
śeṣaṃ vastreṇa śodhayet Vi_23.44d / śeṣāṇāṃ mantravarjitam Vi_75.7d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17401688 (0.054):
mantroheṇa yathānyāyaṃ śeṣāṇāṃ mantravarjitam || Vi_75.7 || / Vi_76
śeṣāhiphaṇaratnāṃśu- Vi_1.41a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386128 (0.0):
śeṣaparyaṅkagaṃ tasmin dadarśa madhusūdanam || Vi_1.40 || / śeṣāhiphaṇaratnāṃśu durvibhāvyamukhāmbujam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192584 (0.002):
Viṣṇu 1.41a/ śeṣa-ahi-phaṇa-ratna-aṃśu-dur-vibhāvya-mukha-ambujam /
śokaṃ tyaktvā nirarthakam Vi_20.36d / śocadbhir atha vā na vā Vi_20.31d
śocanto nopakurvanti Vi_20.30a / śaucaṃ nityam atandritam Vi_23.42d
śyeno gṛdhrāṇāṃ svadhitir vanānāṃ Vi_48.6c / śraddadhānaḥ samāhitaḥ Vi_88.4d
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18203225 (0.059):
Viṣṇu 48.06c/ śyeno gṛdhrāṇāṃ sva-dhitir vanānāṃ somaḥ pavitram atyeti\
śraddhadhāno 'nasūyaś ca Vi_71.93c / śraddhā ca no mā vyagamad Vi_73.28c
śrameṇa yad upārjayet Vi_18.42b / śrāddham ācandratārakam Vi_77.9b
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14391037 (0.060):
tayoḥ puṇyaphalaṃ samam Vi_51.76d / tasmāc chrāddhaṃ prayacchata Vi_20.34d / tasmāc chrāddhaṃ sadā kāryaṃ Vi_20.36c
śrāddham eteṣu yad dattaṃ Vi_77.7c / śrāddham eteṣv akurvāṇo Vi_76.2c
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14391037 (0.041):
tayoḥ puṇyaphalaṃ samam Vi_51.76d / tasmāc chrāddhaṃ prayacchata Vi_20.34d / tasmāc chrāddhaṃ sadā kāryaṃ Vi_20.36c
śrāddhaṃ kuryād vicakṣaṇaḥ Vi_75.7b / śrāddhaṃ khalu vicakṣaṇaiḥ Vi_77.8b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18209200 (0.033):
Viṣṇu 75.07a/ mātāmahānām apy evaṃ śrāddhaṃ kuryād\ vicakṣaṇaḥ / / Viṣṇu 75.07c/ mantra-ūheṇa yathā-nyāyaṃ śeṣāṇāṃ mantra-varjitam //
śrāddhaṃ dattaṃ svabāndhavaiḥ Vi_20.35d / śrāddhe bhuṅkte svadhāsamam Vi_20.34b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18198078 (0.045):
Viṣṇu 20.34a/ pitṛ-loka-gataś ca^annaṃ śrāddhe bhuṅkte svadhā-samam / / Viṣṇu 20.34c/ pitṛ-loka-gatasya^asya tasmāc^śrāddhaṃ prayacchata\ //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17391332 (0.046):
mānuṣye ca tathāpnoti śrāddhaṃ dattaṃ svabāndhavaiḥ || Vi_20.35 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18198098 (0.058):
Viṣṇu 20.35c/ mānuṣye ca tathā^āpnoti śrādhaṃ dattaṃ sva-bāndhavaiḥ // / Viṣṇu 20.36a/ pretasya śrāddha-kartuś ca puṣṭiḥ śrāddhe kṛte dhruvam /
śrāddheṣu śrāvaṇīyaṃ ca Vi_100.3c / śrāvyaṃ śrotavyam eva ca Vi_100.3b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213495 (0.060):
Viṣṇu 100.03a/ adhyetavyaṃ dhāraṇīyaṃ śrāvyaṃ śrotavyam eva ca / / Viṣṇu 100.03c/ śrāddheṣu śrāvaṇīyaṃ ca bhūti-kāmair naraiḥ sadā //
śriyā yutaṃ taṃ pravadanti santaḥ Vi_99.8b / śrutismṛtyuditaṃ dharmyaṃ Vi_71.90a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17401049 (0.041):
evam ācārasevī syāt // Vi_71.89 // / śrutismṛtyuditaṃ dharmyaṃ sādhubhiś ca niṣevitam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18208539 (0.047):
Viṣṇu 71.89 evam ācāra-sevī syāt\ // / Viṣṇu 71.90a/ śruti-smṛty-uditaṃ dharmyaṃ sādhubhiś ca niṣevitam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213176 (0.058):
Viṣṇu 99.08a/ asya^ājñayā yaṃ manasā smarāmi\ śriyā yutaṃ taṃ pravadanti\ / santaḥ / / Viṣṇu 99.08c/ saṃsmāraṇe ca^apy atha yatra ca^ahaṃ sthitā sadā tac^śṛṇu\
śleṣmāśru dūṣikā svedo Vi_22.81c / śvagṛdhrair jagdhim ātmanaḥ Vi_67.40d
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199232 (0.051):
Viṣṇu 22.81a/ vasā śukram asṛṅ majjā mūtraṃ viṭ karṇa-viṇ-nakhāḥ / / Viṣṇu 22.81c/ śleṣma-aśru dūṣikā svedo dvādaśa^ete nṛṇāṃ malāḥ //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400124 (0.052):
bhuñjāno na sa jānāti śvagṛdhrair jagdhim ātmanaḥ || Vi_67.40 || / bhuktavatsu ca vipreṣu sveṣu bhṛtyeṣu caiva hi /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18207579 (0.055):
Viṣṇu 67.40c/ bhuñjāno na sa jānāti\ śva-gṛdhrair jagdhim ātmanaḥ // / Viṣṇu 67.41a/ bhuktavatsu ca vipreṣu sveṣu bhṛtyeṣu ca^eva hi /
śvabhir hatasya yan māṃsaṃ Vi_23.50a / śvabhiḥ śṛgālaiḥ kravyādaiḥ Vi_43.34a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392950 (0.054):
prasrave ca śucir vatsaḥ śvā mṛgagrahaṇe śuciḥ || Vi_23.49 || / śvabhir hatasya yan māṃsaṃ śuci tat parikīrtitam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199827 (0.056):
Viṣṇu 23.49c/ prasrave ca śucir vatsaḥ śvā mṛga-grahaṇe śuciḥ // / Viṣṇu 23.50a/ śvabhir hatasya yan māṃsaṃ śuci tat parikīrtitam /
śvasūkarāvalīḍhaṃ ca Vi_48.20a / śvaḥ kāryam adya kurvīta Vi_20.41a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18198176 (0.061):
Viṣṇu 20.41a/ śvaḥ kāryam adya kurvīta\ pūrva-ahṇe ca^apara-ahṇikam /
śvā mṛgagrahaṇe śuciḥ Vi_23.49d / śvo dāsyāmīti sāmakam Vi_6.40b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392946 (0.063):
prasrave ca śucir vatsaḥ śvā mṛgagrahaṇe śuciḥ || Vi_23.49 || / śvabhir hatasya yan māṃsaṃ śuci tat parikīrtitam /
ṣaḍaṅgam etat paramaṃ Vi_23.59a / sa kīrtiyukto loke 'smin Vi_3.98c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18193775 (0.053):
Viṣṇu 3.98a/ prajā-sukhe sukhī rājā tad-duḥkhe yaś ca duḥkhitaḥ / / Viṣṇu 3.98c/ sa kīrti-yukto loke^asmin pretya\ svarge mahīyate\ //
sakūrcaṃ dvādaśāṅgulam Vi_61.16b / sakṛcchreṇānukāreṇa Vi_43.33c
sakṛt spṛṣṭābhir antataḥ Vi_62.9d / sakhuraṃ śṛṅgasaṃyutam Vi_87.8b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17399057 (0.003):
śudhyeran strī ca śūdraś ca sakṛt spṛṣṭābhir antataḥ || Vi_62.9 || / Vi_63
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18206452 (0.015):
Viṣṇu 62.09c/ śudhyeran\ strī ca śūdraś ca sakṛt spṛṣṭābhir antataḥ // / Viṣṇu_63 / Viṣṇu 63.01 atha yoga-kṣema-artham īśvaram abhigacchet\ //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18210657 (0.040):
Viṣṇu 87.08a/ yas tu kṛṣṇa-ajinaṃ dadyāt\ sa-khuraṃ śṛṅga-saṃyutam / / Viṣṇu 87.08c/ tilaiḥ pracchādya\ vāsobhiḥ sarva-ratnair alaṃkṛtam //
sa gacchaty uttamaṃ sthānaṃ Vi_28.47c / sacailasnātam āhūya Vi_9.33a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389502 (0.041):
na deśe vyādhimarakopasṛṣṭe ce // Vi_9.32 // / sacailasnātam āhūya sūryodaya upoṣitam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196147 (0.046):
Viṣṇu 9.32 na deśe vyādhi-maraka-upasṛṣṭe ce // / Viṣṇu 9.33a/ sa-caila-snātam āhūya\ sūrya-udaya upoṣitam /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18200927 (0.047):
Viṣṇu 28.47c/ sa gacchaty\ uttamaṃ sthānaṃ na ca^iha^ājāyate\ punaḥ //
sa jīvaṃś ca mṛtaś caiva Vi_51.68c / sa tad gṛhṇīta netaraḥ Vi_17.23d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17390496 (0.0):
yasya yat paitṛkaṃ rikthaṃ sa tad gṛhṇīta netaraḥ || Vi_17.23 || / Vi_18
satām annaṃ vidhīyate Vi_67.43d / satālavṛnteṣu vibhūṣiteṣu Vi_99.13b
satāṃ dharmam anusmaran Vi_32.15d / sa te vakṣyaty aśeṣeṇa Vi_1.31c
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21500452 (0.049):
Manu7.93c[94ṃc]/ na bhītaṃ na parāvṛttaṃ satāṃ dharmam anusmaran || / Manu7.94a[95ṃa]/ yas tu bhītaḥ parāvṛttaḥ saṃgrāme hanyate paraiḥ |
sat kuryād dhārmiko nṛpaḥ Vi_14.5d / satkṛtya vidhipūrvakam Vi_67.45d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389954 (1.788):
divye ca śuddhaṃ puruṣaṃ sat kuryād dhārmiko nṛpaḥ || Vi_14.5 || / Vi_15
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18196622 (0.012):
Viṣṇu 14.05c/ divye ca śuddhaṃ puruṣaṃ sat kuryād\ dhārmiko nṛpaḥ // / Viṣṇu_15 / Viṣṇu 15.01 atha dvādaśa putrā bhavanti\ //
satyam eva viśiṣyate Vi_8.36d / satyaṃ ca tulayā dhṛtam Vi_8.36b
Naradasmrti (nars2_iu.htm.txt) 21429297 (0.032):
satyam eva viśiṣyate Nar_1.192d / satyaṃ ca tulayā dhṛtam Nar_1.192b
satye sthite bhūtahite niviṣṭe Vi_99.20a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405594 (0.0):
sadā sapuṣpe sasugandhigātre sugandhalipte ca vibhūṣite ca || Vi_99.19 || / satye sthite bhūtahite niviṣṭe kṣamānvite krodhavivarjite ca /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213397 (0.002):
vibhūṣite ca // / Viṣṇu 99.20a/ satye sthite bhūta-hite niviṣṭe kṣama-anvite
sadā pretasya bandhubhiḥ Vi_20.37b / sadā sapuṣpe sasugandhigātre Vi_99.19c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405585 (1.192):
sadā sapuṣpe sasugandhigātre sugandhalipte ca vibhūṣite ca || Vi_99.19 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18198119 (0.043):
Viṣṇu 20.37a/ etāvad eva kartavyaṃ sadā pretasya bandhubhiḥ / / Viṣṇu 20.37c/ na^upakuryān\ naraḥ śocan pretasya^ātmana eva ca //
sadā sthitāhaṃ madhusūdanasya Vi_99.7c / sadyaḥ kṛte cāpy atha gomaye ca Vi_99.11a
santas teṣāṃ parāyaṇān Vi_1.64b / santaḥ śāstraikatatparāḥ Vi_1.47b
sapadmām iva kurvatīṃ Vi_1.29b / sapiṇḍīkaraṇaṃ strīṇāṃ Vi_21.22a
saptaśīrṣādhvaraguro Vi_1.56c / saptāgāraṃ cared bhaikṣaṃ Vi_28.49c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404197 (0.041):
ātmany agnīn āropya bhikṣārthaṃ grāmam iyāt // Vi_96.2 // / saptāgārikaṃ bhaikṣam ācaret // Vi_96.3 //
sa phalaṃ pretya ceha ca Vi_58.12d / sa brahma param abhyeti Vi_55.16c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398542 (0.0):
tathāvidham avāpnoti sa phalaṃ pretya ceha ca || Vi_58.12 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205890 (0.045):
Viṣṇu 58.12c/ tathā-vidham avāpnoti\ sa phalaṃ pretya\ ca^iha ca // / Viṣṇu_59
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14393299 (0.056):
preto bhavati yo mṛtaḥ Vi_20.33b / pretya ceha ca niṣkṛtim Vi_51.60d / pretya ceha ca śāśvatam Vi_30.44d
samayasyāviśodhanāt Vi_11.9d / samarthas tatpratigrahe Vi_57.14b
samas tatra vibhāgaḥ syāj Vi_18.41c / samāpte tūdakaṃ kṛtvā Vi_22.87c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199317 (0.039):
Viṣṇu 22.87a/ ādiṣṭī na^udakaṃ *kuryād\ ā vratasya samāpanāt / [kṛryād] / Viṣṇu 22.87c/ samāpte tu^udakaṃ kṛtvā\ tri-rātreṇa^eva śudhyati\ //
samīpam āgatāṃ dṛṣṭvā Vi_1.30a / samutpattiṃ ca māṃsasya Vi_51.72a
samutsṛjed bhuktavatām Vi_81.22c / samudram āpaḥ praviśanti yadvat Vi_72.7b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18208645 (0.055):
Viṣṇu 72.07a/ āpūryamāṇam acala-pratiṣṭhaṃ samudram āpaḥ praviśanti\ / yad-vat / / Viṣṇu 72.07c/ tad-vat kāmā yaṃ praviśanti\ sarve sa śāntim āpnoti\ na
sa me rakṣatu sarvataḥ Vi_86.15d / sa me vakṣyaty asaṃśayam Vi_1.20b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17402925 (0.055):
vṛṇomi tam ahaṃ bhaktyā sa me rakṣatu sarvataḥ || Vi_86.15 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18210507 (0.060):
Viṣṇu 86.15c/ vṛṇomi\ tam ahaṃ bhaktyā sa me rakṣatu\ sarvataḥ // / Viṣṇu 86.16a/ etaṃ yuvānaṃ patiṃ vo dadāmy\ anena krīḍantīś carata\
sameṣu ca guṇotkṛṣṭān Vi_8.40c / samau pīnau nirantarau Vi_1.24b
sa mlecchadeśo jijñeya Vi_84.4c / sarasvatī vāg atha pāvanī ca Vi_99.4d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405338 (0.042):
kāntiḥ prabhā kīrtir atho vibhūtiḥ sarasvatī vāg atha pāvanī ca || Vi_99.4
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213110 (0.047):
Viṣṇu 99.04c/ kāntiḥ prabhā kīrtir atho vibhūtiḥ sarasvatī vāg atha pāvanī / Viṣṇu 99.05a/ svadhā titikṣā vasudhā pratiṣṭhā sthitiḥ su-dīkṣā ca tathā
sarahasyān sasaṃgrahān Vi_1.62b / sarahasyān sasaṃgrahān Vi_1.63d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386427 (0.019):
āśramācārasaṃyuktān sarahasyān sasaṃgrahān || Vi_1.63 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192942 (0.025):
Viṣṇu 1.63c/ āśrama-ācāra-saṃyuktān sa-rahasyān sa-saṃgrahān // / Viṣṇu 1.64a/ ye tu tvāṃ dhārayiṣyanti\ santas teṣāṃ parāyaṇān /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192919 (0.036):
Viṣṇu 1.62a/ āśrama-ācāra-saṃyuktān sa-rahasyān sa-saṃgrahān / / Viṣṇu 1.62c/ evam uktas tu deva-īśaḥ kṣoṇyā kṣoṇīm abhāṣata //
saraḥsu ca sarobhavāḥ Vi_1.14d / saraḥsu pūrṇeṣu tathā jaleṣu Vi_99.17a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405538 (0.033):
puṣpeṣu śukleṣu ca parvateṣu phaleṣu ramyeṣu saridvarāsu || Vi_99.16 || / saraḥsu pūrṇeṣu tathā jaleṣu saśādvalāyāṃ bhuvi padmakhaṇḍe /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213335 (0.037):
Viṣṇu 99.16c/ puṣpeṣu śukleṣu ca parvateṣu phaleṣu ramyeṣu sarid-varāsu // / Viṣṇu 99.17a/ saraḥsu pūrṇeṣu tathā jaleṣu sa-śādvalāyāṃ bhuvi
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385775 (0.062):
palvaleṣu ca pālvalyaḥ saraḥsu ca sarobhavāḥ || Vi_1.14 ||
sa rājā śakralokabhāk Vi_5.197d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17388594 (0.0):
na sāhasikadaṇḍaghnau sa rājā śakralokabhāk || Vi_5.197 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18195189 (0.004):
Viṣṇu 5.197c/ na sāhasika-daṇḍa-ghnau sa rājā śakra-loka-bhāk // / Viṣṇu_6
sarvakalmaṣanāśanam Vi_23.60b / sarvakṣetreṣu bhāvini Vi_96.98b
sarvatattvavivarjitam Vi_97.17b / sarvataḥ pratigṛhṇīyān Vi_57.13c
sarvapāpāpanuttaye Vi_55.8b / sarvapāpāpanodakam Vi_55.7d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9068411 (0.033):
sarvapāpāpanuttaye Yj_3.305b / sarvapāpāpanodanam Mn_11.260[259M]d
sarvapāpāpanodakaḥ Vi_55.7b / sarvapāpaiḥ pramucyate Vi_89.4d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17403175 (0.038):
japan haviṣyabhugdāntaḥ sarvapāpaiḥ pramucyate || Vi_89.4 || / Vi_90
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13558317 (0.047):
sarvapāpaiḥ pramucyate__Vdha_105.094 / sarvapāpaiḥ pramokṣyante__Vdha_067.068
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1100135 (0.051):
etat prayacchamāno vai__Vdha_053.004 / sarvapāpaiḥ pramucyate__Vdha_053.004
Vamana-Purana, Saromahatmya (inserted after Adhy. 23) (vampsm_u.htm.txt) 14778472 (0.056):
snāyīta nayatāhāraḥ sarvapāpaiḥ pramucyate // VamPSm_15.57 // / tato vyāsasthalī nāma yatra vyāsena dhīmatā /
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1101568 (0.064):
upadravair mucyate sarvāṅgikair__Vdha_056.038 / na cāpi pāpair abhibhūyate naraḥ__Vdha_056.038
sarvamāṃsasya bhakṣaṇāt Vi_51.72d / sarvam eva nivedayet Vi_66.16b
sarvaratnavibhūṣitam [savaratna] Vi_1.42b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192609 (0.003):
Viṣṇu 1.42a/ pīta-vāsa-sama-kṣobhyaṃ *sarva-ratna-vibhūṣitam / / [savaratna-] / Viṣṇu 1.42c/ mukuṭena^arka-varṇena kuṇḍalābhyāṃ virājitam //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386147 (0.064):
pītavāsasamakṣobhyaṃ sarvaratnavibhūṣitam [savaratna] / / mukuṭenārkavarṇena kuṇḍalābhyāṃ virājitam || Vi_1.42 ||
sarvaratnair alaṃkṛtam Vi_87.8d / sarvalakṣanahīno 'pi Vi_71.93a
sarvalokapradhānāś ca Vi_20.24c / sarva sarvābhayaprada Vi_1.55b
sarvaṃ tat tapasā sādhyaṃ Vi_95.16c / sarvaṃ tarati duṣkṛtam Vi_87.10d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17403100 (0.006):
dadāti yas tu viprāya sarvaṃ tarati duṣkṛtam || Vi_87.10 || / Vi_88
sarvāghaviniṣūdanam Vi_23.59d / sarvāsu dravyaśuddhiṣu Vi_23.39d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9069156 (0.035):
sarvāsāṃ saritāmapi Ang_1.937b / sarvāsu dravyaśuddhiṣu Mn_5.126[124M]d / sarvās tatrāphalāḥ kriyāḥ Mn_3.56d
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2546256 (0.052):
sarvāsām ekapatnīnām Mn_9.183a / sarvāsu dravyaśuddhiṣu Mn_5.126[124M]d / sarvās tatrāphalāḥ kriyāḥ Mn_3.56d
sarvās tasyāphalāḥ kriyāḥ Vi_31.9d / sarve tasyādṛtā dharmā Vi_31.9a
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2546257 (0.043):
sarvāsu dravyaśuddhiṣu Mn_5.126[124M]d / sarvās tatrāphalāḥ kriyāḥ Mn_3.56d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394530 (0.054):
anādṛtyās tu yasyaite sarvās tasyāphalāḥ kriyāḥ || Vi_31.9 ||
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486982 (0.060):
Manu2.234c/ an.ādṛtās tu yasya ete sarvās tasya a.phalāḥ kriyāḥ ||
sarve punīta me pāpaṃ Vi_48.18c / sarveṣām aparādhānāṃ Vi_5.194c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18203350 (0.043):
Viṣṇu 48.18c/ sarve punīta\ me pāpaṃ yan me kiṃ-cana duṣkṛtam //
sarveṣām eva śaucānām Vi_22.89a / sarvaiḥ samuditā guṇaiḥ Vi_20.26b
sa liṅgināṃ haraty enas Vi_93.13c / salilārṇavaśāyaka Vi_1.52d
sa loke priyatāṃ yāti Vi_51.73c / savatsāromatulyāni Vi_88.4a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17403122 (0.007):
atra gāthā bhavati // Vi_88.3 // / savatsāromatulyāni yugāny ubhayatomukhīm /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204540 (0.026):
Viṣṇu 51.73a/ na bhakṣayati\ yo māṃsaṃ vidhiṃ hitvā\ piśāca-vat / / Viṣṇu 51.73c/ sa loke priyatāṃ yāti\ vyādhibhiś ca na pīḍyate\ //
sa viśuddho bhaven naraḥ Vi_11.8d / savyāhṛtiṃ sapraṇavāṃ Vi_55.9a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17398045 (0.002):
dahyante sarvapāpāni prāṇāyāmair dvijasya tu || Vi_55.8 || / savyāhṛtiṃ sapraṇavāṃ gāyatrīṃ śirasā saha /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17389705 (0.002):
na dagdhaḥ sarvathā yas tu sa viśuddho bhaven naraḥ || Vi_11.8 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205343 (0.008):
Viṣṇu 55.08c/ dahyante\ sarva-pāpāni prāṇāyāmair dvijasya tu // / Viṣṇu 55.09a/ sa-vyāhṛtiṃ sa-praṇavāṃ gāyatrīṃ śirasā saha /
saśādvalāyāṃ bhuvi padmakhaṇḍe Vi_99.17b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213340 (0.003):
Viṣṇu 99.17a/ saraḥsu pūrṇeṣu tathā jaleṣu sa-śādvalāyāṃ bhuvi / padma-khaṇḍe / / Viṣṇu 99.17c/ vane ca vatse ca śiśau prahṛṣṭe sādhau nare dharma-parāyaṇe
sa śāntim āpnoti na kāmakāmī Vi_72.7d
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20097872 (0.0):
06,024.070c tadvat kāmā yaṃ praviśanti sarve; sa śāntim āpnoti na kāmakāmī
Bhagavadgita (bhagvg_u.htm.txt) 25622131 (0.0):
sa śāntim āpnoti na kāmakāmī 2.70
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17733461 (0.0):
sa śāntim āpnoti na kāma kāmī ||70||
Bhagavadgita (bhgce__u.htm.txt) 15622136 (0.0):
tadvat kāmā yaṃ praviśanti sarve; sa śāntim āpnoti na kāmakāmī Bhg_02.070c
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22901817 (0.0):
sa śāntim āpnoti na kāma kāmī ||BhG_2.70||
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7289166 (0.0):
sa śāntim āpnoti na kāma-kāmī ||70||
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1402532 (0.0):
tadvat kāmā yaṃ praviśanti sarve sa śāntim āpnoti na kāmakāmī // BhG_2.71
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12891123 (0.0):
MSS_4956 2 tadvat kāmā yaṃ praviśanti sarve sa śāntimāpnoti na kāmakāmī //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3429253 (0.0):
tadvat kāmā yaṃ praviśanti sarve sa śāntim āpnoti na kāmakāmī || BhG_2.70
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17401155 (0.0):
tadvat kāmā yaṃ praviśanti sarve sa śāntim āpnoti na kāmakāmī || Vi_72.7
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18208658 (0.0):
Viṣṇu 72.07c/ tad-vat kāmā yaṃ praviśanti\ sarve sa śāntim āpnoti\ na / kāma-kāmī //
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3429303 (0.009):
ca svātmāvalokanatṛptyaiva yo na vikāram āpnoti, sa eva śāntim / āpnotītyarthaḥ / na kāmakāmī / yaḥ śabdādibhir vikriyate, sa kadācid api
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10380229 (0.048):
12,243.009c*0693_02 sa śāntim āpnoti na kāmakāmaḥ
sa śuddhaḥ parikīrtitaḥ Vi_12.6b / saśailavanakānanā Vi_87.9b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16960393 (0.030):
saśailavanakānanā BrP_50.37d / saśailavanakānanā BrP_165.10d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16472530 (0.038):
saśailavanakānanā **HV_App.I,42A.414**34:2b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13863096 (0.038):
saśailavanakānanā HV_4.15a*101:1 / saśailavanakānanām HV_31.21*462b
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16472522 (0.043):
saśailavanakānanā HV_App.I,2.45b / saśailavanakānanā **HV_App.I,41.705**45:2b
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23401401 (0.045):
cacāla ca mahī sarvā % saśailavanakānanā // ViP_1,20.5 // / sa ca taṃ śailasaṃghātaṃ $ daityair nyastam athopari &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5108066 (0.045):
cacāla ca mahī sarvā saśailavanakānanā // ViP_1,20.5 // / sa ca taṃ śailasaṃghātaṃ daityair nyastam athopari /
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10121488 (0.045):
cacāla ca mahī sarvā saśailavanakānanā // ViP_1,20.5 // / sa ca taṃ śailasaṃghātaṃ daityair nyastamathopari /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4335274 (0.046):
saśailavanakānanā | *HV_4.15a*101:1 |* / sasāgarā ca sasarit | *HV_4.15a*101:2 |*
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192127 (0.047):
Viṣṇu 1.10a/ mahīṃ sāgara-paryantāṃ sa-śaila-vana-kānanāṃ / / Viṣṇu 1.10c/ eka-arṇava-jala-bhraṣṭām eka-arṇava-gataḥ prabhuḥ //
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16472541 (0.048):
saśailavanakānanām *HV_31.21*462b / saśailavanakānanām HV_31.28b
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559483 (0.049):
saśailavanakānanā__Vdha_046.017 / saśrīkaṃ śrīdharaṃ bhaktyā__Vdha_005.016
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18210672 (0.052):
Viṣṇu 87.09a/ sa-samudra-guhā tena sa-śaila-vana-kānanā / / Viṣṇu 87.09c/ caturantā bhaved\ dattā pṛthivī na^atra saṃśayaḥ //
saśailavanakānanāṃ Vi_1.10b / sasamudraguhā tena Vi_87.9a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192128 (0.018):
Viṣṇu 1.10a/ mahīṃ sāgara-paryantāṃ sa-śaila-vana-kānanāṃ / / Viṣṇu 1.10c/ eka-arṇava-jala-bhraṣṭām eka-arṇava-gataḥ prabhuḥ //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16960397 (0.031):
saśailavanakānanā BrP_175.63b / saśailavanakānanām BrP_83.20b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16960389 (0.032):
saśailavanakānanā BrP_50.37d / saśailavanakānanā BrP_165.10d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16472545 (0.039):
saśailavanakānanā **HV_App.I,42A.414**34:2b / saśailavanakānanā *HV_4.15a*101:1
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13863100 (0.039):
saśeṣās tatra tiṣṭhanti HV_7.52a / saśailavanakānanā HV_4.15a*101:1
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16472525 (0.045):
saśeṣās tatra tiṣṭhanti HV_7.52a / saśailavanakānanā HV_App.I,2.45b
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4335274 (0.046):
saśailavanakānanā | *HV_4.15a*101:1 |* / sasāgarā ca sasarit | *HV_4.15a*101:2 |*
Harivamsa, Appendix I. (hv_appau.htm.txt) 680102 (0.047):
cālayan vasudhāṃ sarvāṃ $ saśailavanakānanām // HV_App.I,42B.239 //
Harivamsa, Appendix I. (hv_appiu.htm.txt) 25183225 (0.047):
saśailavanakānanā HV_App.I,42A.414**34:2b / saśailavanakānanām HV_App.I,42B.239b
Harivamsa, Appendix I. (hv_apppu.htm.txt) 22165649 (0.047):
cālayan vasudhāṃ sarvāṃ saśailavanakānanām // HV_App.I,42B.239 //
Valmiki (trad.): Ramayana: Khandas 2-3 (ram2-3iu.htm.txt) 17180613 (0.049):
saśailakhaṇḍāṃ sapurāṃ sakānanām Ram_2,31.34b / saśailavanakānanā Ram_3,22.15d
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13559483 (0.053):
saśailavanakānanā__Vdha_046.017 / saśrīkaṃ śrīdharaṃ bhaktyā__Vdha_005.016
Brahmanda-Purana (brndp3_u.htm.txt) 25775085 (0.063):
cakramadhyagatāṃ pṛthvīṃ saśailavanakānanām / / catuḥsamudraparyantaṃ jvalantīṃ cintayettataḥ // BndP_3,41.50 //
Revakhanda of the Vayupurana (RKV) (vprevk_u.htm.txt) 18805579 (0.063):
saptadvīpasamudrāntāṃ saśailavanakānanām /
sa sarvasya hitaprepsuḥ Vi_51.69c / sasaṃtānāni śūdratāṃ Vi_26.6d
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204481 (0.038):
Viṣṇu 51.69a/ yo bandhana-vadha-kleśān prāṇināṃ na cikīrṣati\ / / Viṣṇu 51.69c/ sa sarvasya hita-prepsuḥ sukham atyantam aśnute\ //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9070048 (0.042):
sa sarvasya prabhur yataḥ Yj_2.34d / sa sarvasya hitaprepsuḥ Mn_5.46c
sahasrakṛtvas tv abhyasya Vi_55.13a / sahasrasya pramāpaṇe Vi_50.46b
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9070252 (0.048):
sahasrakarapannetraḥ Yj_3.119c / sahasrakṛtvas tv abhyasya Mn_2.79a / sahasraguṇiteṣv api Par_8.15d
sahasraṃ tv eṣa cottamaḥ Vi_4.14d / sahasrāṇi samāhitaḥ Vi_54.24b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17387316 (0.0):
madhyamaḥ pañca vijñeyaḥ sahasraṃ tv eṣa cottamaḥ || Vi_4.14 || / Vi_5
sahasro mānasaḥ smṛtaḥ Vi_55.19d / sahāyau yasya gacchataḥ Vi_20.31b
saṃkarīkaraṇaṃ kṛtvā Vi_39.2a / saṃkare jātayas tv etāḥ Vi_16.17a
saṃdigdhaṃ sādhayel lekhyaṃ Vi_7.12c / saṃdhyayor na ca bhasmani Vi_70.17b
saṃdhyayor vedavid vipro Vi_55.12c / saṃdhyārātryor na kartavyaṃ Vi_77.8a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205391 (0.056):
Viṣṇu 55.12c/ saṃdhyayor vedavid vipro veda-puṇyena yujyate\ //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9070865 (0.056):
saṃdhyayor eva cobhayoḥ Mn_4.113b / saṃdhyayor vedavid vipro Mn_2.78c / saṃdhyāgarjitanirghāta Yj_1.145a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17401749 (0.056):
śrāddham eteṣu yad dattaṃ tad ānantyāya kalpate || Vi_77.7 || / saṃdhyārātryor na kartavyaṃ śrāddhaṃ khalu vicakṣaṇaiḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18209272 (0.059):
Viṣṇu 77.08a/ saṃdhyā-rātryor na kartavyaṃ śrāddhaṃ khalu vicakṣaṇaiḥ /
saṃnīyāplāvya vāriṇā Vi_81.22b / saṃnyāsena dvijottamāḥ Vi_22.91d
saṃprītyā gṛham āgatān Vi_67.38b / saṃbhūtiṃ tasya tāṃ vidyād Vi_30.45c
saṃmantrya brāhmaṇaiḥ saha Vi_5.195d / saṃmārjanenāñjanena Vi_23.56c
saṃmṛṣṭaveśmāsu jitendriyāsu Vi_99.22a / saṃvāhyamānāṅghriyugaṃ Vi_1.43a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405630 (0.043):
amuktahastāsu sutānvitāsu suguptabhāṇḍāsu balipriyāsu || Vi_99.21 || / saṃmṛṣṭaveśmāsu jitendriyāsu kalivyapetāsv avilolupāsu /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213435 (0.044):
Viṣṇu 99.21c/ a-mukta-hastāsu suta-anvitāsu su-gupta-bhāṇḍāsu bali-priyāsu / Viṣṇu 99.22a/ saṃmṛṣṭa-veśmāsu jita-indriyāsu kali-vyapetāsv avilolupāsu /
saṃsṛṣṭinas tu saṃsṛṣṭī Vi_17.17a / saṃskartā copahartā ca Vi_51.74c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17390423 (0.060):
vānaprasthadhanam ācāryo gṛhṇīyāt // Vi_17.15 // / śiṣyo vā // Vi_17.16 // / saṃsṛṣṭinas tu saṃsṛṣṭī sodarasya tu sodaraḥ /
saṃsmāraṇe cāpy atha yatra cāhaṃ Vi_99.8c / sā kanyā vṛṣalī jñeyā Vi_24.41c
sākṣidvaidhe narādhipaḥ Vi_8.40b / sākṣī vā lekhako 'pi vā Vi_7.13b
sāgamena tu bhogena Vi_5.186a / sā dadarśāmṛtanidhiṃ Vi_1.34a
sādhubhiś ca niṣevitam Vi_71.90b / sādhau nare dharmaparāyaṇe ca Vi_99.17d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405550 (0.056):
vane ca vatse ca śiśau prahṛṣṭe sādhau nare dharmaparāyaṇe ca || Vi_99.17
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213348 (0.059):
Viṣṇu 99.17c/ vane ca vatse ca śiśau prahṛṣṭe sādhau nare dharma-parāyaṇe / Viṣṇu 99.18a/ ācāra-seviny atha śāstra-nitye vinīta-veṣe ca tathā su-veṣe
sāmaghoṣasvano mahān Vi_1.4d / sāmudryaś ca samudreṣu Vi_1.14a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385641 (0.030):
ājyanāsaḥ sruvatuṇḍaḥ sāmaghoṣasvano mahān || Vi_1.4 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192035 (0.036):
Viṣṇu 1.04c/ ājya-nāsaḥ sruva-tuṇḍaḥ sāma-ghoṣa-svano mahān // / Viṣṇu 1.05a/ dharma-satya-mayaḥ śrīmān krama-vikrama-satkṛtaḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19751120 (0.040):
02,035.029d@021_0148 ājyanāsaḥ snuvatuṇḍaḥ sāmaghoṣasvano mahān
sāyaṃ prātas tv atithaye Vi_67.45a / sārvavarṇikam annādyaṃ Vi_81.22a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17400180 (0.054):
na cāpnoti gṛhī lokān yathā tv atithipūjanāt || Vi_67.44 || / sāyaṃ prātas tv atithaye pradadyād āsanodake /
sāvitrī nātivartate Vi_27.26b / sāvitrīpatitā vrātyā Vi_27.27c
sāvitreṇaiva tat sarvaṃ Vi_65.14c / sāvitryās tu paraṃ nānyan Vi_55.17c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18205470 (0.044):
Viṣṇu 55.17c/ sāvitryās tu paraṃ na^anyan maunāt satyaṃ viśiṣyate //
sā satyā sājarāmarā Vi_30.46d / siṃhāsane cāmalake ca bilve Vi_99.12a
sukṛtaṃ duṣkṛtaṃ cobhau Vi_20.31a / sukham atyantam aśnute Vi_51.69d
sukhāsīnā dharā tadā Vi_1.65d / sukhāsīnā nibodha tvaṃ Vi_1.65a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386455 (0.0):
śuśruve vaiṣṇavān dharmān sukhāsīnā dharā tadā || Vi_1.65 || / Vi_2
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386443 (0.043):
niṣaṇṇā bhava vāmoru kāñcane 'smin varāsane || Vi_1.64 || / sukhāsīnā nibodha tvaṃ dharmān nigadato mama /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192960 (0.050):
Viṣṇu 1.64c/ niṣaṇṇā bhava vāma-ūru kāñcane^asmin vara-āsane // / Viṣṇu 1.65a/ sukha-āsīnā nibodha tvaṃ dharmān nigadato mama /
sukhena yadi jīryate Vi_13.5b / sugandhalipte ca vibhūṣite ca Vi_99.19d
suguptabhāṇḍāsu balipriyāsu Vi_99.21d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405626 (1.192):
amuktahastāsu sutānvitāsu suguptabhāṇḍāsu balipriyāsu || Vi_99.21 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213432 (0.002):
Viṣṇu 99.21c/ a-mukta-hastāsu suta-anvitāsu su-gupta-bhāṇḍāsu bali-priyāsu
sutaptajāmbūnadacāruvarṇāṃ Vi_99.1c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213039 (0.003):
jvalantīm / / Viṣṇu 99.01c/ su-tapta-jāmbūnada-cāru-varṇāṃ papraccha\ devīṃ vasudhā
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405271 (0.056):
dṛṣṭvā śriyaṃ devadevasya viṣṇor gṛhītapādāṃ tapasā jvalantīm / / sutaptajāmbūnadacāruvarṇāṃ papraccha devīṃ vasudhā prahṛṣṭā || Vi_99.1 ||
subrahmaṇyam anādhṛṣyaṃ Vi_1.59a / subhrūṃ susūkṣmadaśanāṃ Vi_1.23a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385892 (0.050):
alisaṃghālakāṃ śubhrāṃ bandhujīvādharāṃ śubhām || Vi_1.22 || / subhrūṃ susūkṣmadaśanāṃ cārunāsāṃ natabhruvam /
surārcanaṃ brāhmaṇapūjanaṃ ca Vi_59.29b / surāsuraguruṃ devaṃ Vi_1.60c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18206092 (0.024):
Viṣṇu 59.29a/ tri-varga-sevāṃ satata-anna-dānaṃ sura-arcanaṃ / brāhmaṇa-pūjanaṃ ca / / Viṣṇu 59.29c/ sva-adhyāya-sevāṃ pitṛ-tarpaṇaṃ ca kṛtvā\ gṛhī śakra-padaṃ
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192890 (0.044):
Viṣṇu 1.60a/ vāsudevaṃ mahā-ātmānaṃ puṇḍarīka-akṣaṃ acyutam / / Viṣṇu 1.60c/ sura-asura-guruṃ devaṃ vibhuṃ bhūta-mahā-īśvaram //
Visnusmrti (visnu_iu.htm.txt) 14391667 (0.054):
devadeve janārdane Vi_1.19b / devabrāhmaṇapūjanam Vi_2.17b
suvarṇastainyam avrātyam Vi_48.22c / suvarṇaṃ kāṃsyam eva ca Vi_86.17d
suśuklāṃ tanum ūrjitām Vi_1.37b / suśuddhadānte malavarjite ca Vi_99.18c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192531 (0.041):
Viṣṇu 1.37a/ yasmāt tasmād dhārayantaṃ su-śuklāṃ tanum ūrjitām / / Viṣṇu 1.37c/ pāṇḍuraṃ kha-gama-agamyam adho-bhuvana-vartinam //
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405564 (0.060):
ācāraseviny atha śāstranitye vinītaveṣe ca tathā suveṣe / / suśuddhadānte malavarjite ca mṛṣṭāśane cātithipūjake ca || Vi_99.18 ||
susūkṣmaśuklavasanāṃ Vi_1.28c / suhṛtsv ajihmaḥ snigdheṣu Vi_3.96c
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2547604 (0.062):
suhṛtsv ajihmaḥ snigdheṣu Mn_7.32c / sūktaṃ vābdaivataṃ japet Mn_11.132[131M]d
sūktaṃ vai pauruṣaṃ tataḥ Vi_65.15b / sūkṣmatvāt tadavijñeyaṃ Vi_97.18c
sūcīkaṇṭhāḥ sudāruṇāḥ Vi_43.44b / sūryāyutasamaprabham Vi_1.41d
Linga-Purana, Part 1 (Adhy. 1-108) (lip_1_iu.htm.txt) 29016768 (0.029):
sūryāyutasamaprabham LiP_1,98.176d / sūryāyutasamaiḥ ślakṣṇair LiP_1,79.30c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192599 (0.037):
Viṣṇu 1.41c/ śaśa-aṅka-śata-saṃkāśaṃ sūrya-ayuta-sama-prabham // / Viṣṇu 1.42a/ pīta-vāsa-sama-kṣobhyaṃ *sarva-ratna-vibhūṣitam /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386139 (0.037):
śaśāṅkaśatasaṃkāśaṃ sūryāyutasamaprabham || Vi_1.41 ||
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031iu.htm.txt) 1613783 (0.045):
sūryāyutasamaprabham SkP_5.40d / sūryāyutasamaprabham SkP_8.30b
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16968191 (0.050):
sūryakoṭisamaprabham BrP_61.23b / sūryacandrasamo jyotir BrP_61.37a
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319635 (0.058):
sūryakoṭisamaprabham SvaT_9.96d / sūryakoṭisamaprabham KubjT_11.61b
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15754310 (0.058):
sūryakoṭisamaprabham SvaT_9.96d / sūryakoṭisamaprabhaḥ SvaT_11.9b
Skandapurana (Adhyayas 1 - 31.14; to be continued) (skp031pu.htm.txt) 19162871 (0.063):
tenāpaśyadviyatsthaṃ taṃ sūryāyutasamaprabham / / ādityamaṇḍalākāraṃ śabdavadghoradarśanam // SkP_5.40 //
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22872927 (0.063):
sūryakoṭisamaprabham KubjT_11.61b / sūryagranthis tatordhvataḥ KubjT_17.73d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319625 (0.064):
sūryakoṭisamaprabham VT_99d / sūryakoṭisamaprabham VT_353d
Vinasikhatantra (vinst_su.htm.txt) 9549259 (0.064):
sūryakoṭisamaprabham VT_353d / sūryacakraniruddhaṃ tu VT_368a
sūryodaya upoṣitam Vi_9.33b / sṛṣṭisaṃhārakāraka Vi_1.53d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319950 (0.025):
sṛṣṭisaṃhārakartāraṃ SvaT_1.3a / sṛṣṭisaṃhārakartāraṃ SvaT_9.2c
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22873025 (0.042):
sṛṣṭisaṃhārakārakam KubjT_11.66d / sṛṣṭisaṃhāragocare KubjT_11.70b
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319957 (0.044):
sṛṣṭisaṃhārakāraṇam SvaT_2.151d / sṛṣṭisaṃhārakārikā VT_146d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15754438 (0.044):
sṛṣṭisaṃhārakāraṇam SvaT_2.151d / sṛṣṭisaṃhāranirmuktaḥ SvaT_7.239c
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319981 (0.051):
sṛṣṭisaṃhāravarjitaḥ SvaT_12.79d / sṛṣṭisaṃhāravartmani SvaT_10.356d
Svacchandatantra [or Svacchandabhairavatantra] (svact_iu.htm.txt) 15754429 (0.052):
sṛṣṭisaṃhārakartāraṃ SvaT_9.2c / sṛṣṭisaṃhārakārakaḥ SvaT_10.1200d
Harivamsa (complete) (hv_cumiu.htm.txt) 16487514 (0.054):
sṛṣṭisaṃhārakārakau HV_App.I,31.10b / sṛṣṭisthitilayasyaikaḥ HV_App.I,31.3048a
sṛṣṭisaṃhārakāraṇe Vi_20.27b / sekenollekhanena ca Vi_23.56d
CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC SAIVA TEXTS (saivrliu.htm.txt) 1319950 (0.046):
sṛṣṭisaṃhārakārakaḥ SvaT_10.1200d / sṛṣṭisaṃhārakārakaḥ SvaT_10.1248d
sevyamānaṃ samantataḥ Vi_1.43d / sodakumbhaṃ prayacchata Vi_20.33d
sodarasya tu sodaraḥ Vi_17.17b / somasūryāṃśumārutaiḥ Vi_23.40d
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23855832 (0.021):
somasūryāṃśumārutaiḥ Yj_1.194d / somaḥ śaucaṃ dadāv āsāṃ Yj_1.71a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9074315 (0.044):
somasūryāṃśumārutaiḥ Yj_1.194d / somaṃ gandhāṃś ca sarvaśaḥ Mn_10.88b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17392827 (0.055):
panthānaś ca viśudhyanti somasūryāṃśumārutaiḥ || Vi_23.40 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199689 (0.060):
Viṣṇu 23.40c/ panthānaś ca viśudhyanti\ soma-sūrya-aṃśu-mārutaiḥ // / Viṣṇu 23.41a/ rathyā-kardama-toyāni spṛṣṭāny antya-śva-vāyasaiḥ /
somaḥ pavitram atyeti rebhan Vi_48.6d / saubhāgyam etat paramaṃ yaśasyam Vi_100.5b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17396081 (0.048):
śyeno gṛdhrāṇāṃ svadhitir vanānāṃ somaḥ pavitram atyeti rebhan || Vi_48.6
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18203231 (0.052):
Viṣṇu 48.06c/ śyeno gṛdhrāṇāṃ sva-dhitir vanānāṃ somaḥ pavitram atyeti\ / rebhan // / Viṣṇu 48.06 iti darbhān badhnāti\ //
sauvarṇarājatābhyāṃ ca Vi_79.24a / stutvā tv evaṃ prasannena Vi_98.102a
stokā vā yadi vā bahu Vi_5.184d / striyo 'py etena kalpena Vi_44.45a
striyo rogiṇa eva ca Vi_54.33d / strībālādyavapattau ca Vi_16.18c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18197012 (0.064):
Viṣṇu 16.18a/ brāhmaṇa-arthe gava-arthe vā deha-tyāgo^an-upaskṛtaḥ / / Viṣṇu 16.18c/ strī-bāla-ādy-avapattau ca bāhyānāṃ siddhi-kāraṇam //
strīrogivaracakriṇām Vi_63.50b / strīśūdrapatitānāṃ ca Vi_46.25a
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075082 (0.024):
strīrogivaracakriṇām Yj_1.117b / strī vinaśyati garve[bhe]ṇa YS182v_4.60c
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23855926 (0.024):
strīrogivaracakriṇām Yj_1.117b / strīśūdraviṭkṣatravadho Yj_3.236a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18206745 (0.062):
Viṣṇu 63.50a/ vṛddha-bhāri-nṛpa-snāta-strī-rogi-vara-cakriṇām / / Viṣṇu 63.50c/ panthā deyā nṛpas tv eṣāṃ mā^anyaḥ snātaś ca bhū-pateḥ //
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16016700 (0.062):
Yāj1.117a/ vṛddha.bhāri.nṛpa.snāta.strī.rogi.vara.cakriṇām / / Yāj1.117c/ panthā (deyo nṛpas teṣām (mānyah snātaś ca bhūpateh //
strīhantṝṃś ca na saṃvaset Vi_54.32d / sthānapālān lokapālān Vi_1.16a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385789 (1.192):
dvīpānām udadhīnāṃ ca sthānāni vividhāni ca || Vi_1.15 || / sthānapālān lokapālān nadīḥ śailavanaspatīn /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18192201 (0.037):
Viṣṇu 1.15c/ dvīpānām udadhīnāṃ ca sthānāni vividhāni ca // / Viṣṇu 1.16a/ sthāna-pālān loka-pālān nadīḥ śaila-vanaspatīn /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397936 (0.051):
śaraṇāgatahantṝṃś ca strīhantṝṃś ca na saṃvaset || Vi_54.32 ||
sthānāni vividhāni ca Vi_1.15d / sthāpayitvā tathā svake Vi_1.13b
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17385788 (0.058):
dvīpānām udadhīnāṃ ca sthānāni vividhāni ca || Vi_1.15 || / sthānapālān lokapālān nadīḥ śailavanaspatīn /
sthāvareṣu vasuṃdhare Vi_23.46b / sthitā mṛte svargasadaḥprayāte Vi_99.15b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213302 (0.003):
Viṣṇu 99.15a/ śare ca saṃgrāma-vinirgate ca sthitā mṛte / svarga-sadaḥ-prayāte /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405507 (0.061):
śare ca saṃgrāmavinirgate ca sthitā mṛte svargasadaḥprayāte /
sthitā sadā tac chṛṇu lokadhātri Vi_99.8d / sthitā sadāhaṃ madhusūdane ca Vi_99.22d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405404 (0.007):
saṃsmāraṇe cāpy atha yatra cāhaṃ sthitā sadā tac chṛṇu lokadhātri ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213181 (0.042):
Viṣṇu 99.08c/ saṃsmāraṇe ca^apy atha yatra ca^ahaṃ sthitā sadā tac^śṛṇu\
sthitir yasya bhaved dhruvā Vi_20.22d / sthitiṃ preto na vindati Vi_20.32b
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18198045 (0.044):
Viṣṇu 20.32a/ bāndhavānām a-śauce tu sthitiṃ preto na vindati\ / / Viṣṇu 20.32c/ atas tv abhyeti\ tān eva piṇḍa-toya-pradāyinaḥ //
sthitiḥ sudīkṣā ca tathā sunītiḥ Vi_99.5b / snātakavratalope ca Vi_54.29c
snāto 'dhikārī bhavati Vi_64.40a / snātvārkam arcayitvā triḥ Vi_28.51c
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18200987 (0.008):
Viṣṇu 28.51a/ svapne siktvā\ brahma-cārī dvijaḥ śukram a-kāmataḥ / / Viṣṇu 28.51c/ snātvā\^arkam arcayitvā\ triḥ punar mām ity ṛcaṃ japet\ //
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075592 (0.053):
snātvā yas tūtsṛjen malam Par_12.15b / snātvārkam arcayitvā triḥ Mn_2.181c / snātvāvalokayet sūryam Par_12.55(54)c
Manusmrti (manu2piu.htm.txt) 2548156 (0.062):
snātvārkam arcayitvā triḥ Mn_2.181c / snātvā vipro viśudhyati Mn_5.87[86M]b
spṛśanti bindavaḥ pādau Vi_23.54a / spṛṣṭāny antyaśvavāyasaiḥ Vi_23.41b
Yajnavalkyasmrti (yajn2piu.htm.txt) 23856067 (0.020):
spṛṣṭāny antyaśvavāyasaiḥ Yj_1.197b / spṛṣṭvāgniṃ ghṛtabhuk śuciḥ Yj_3.26d
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9075935 (0.046):
spṛṣṭāny antyaśvavāyasaiḥ Yj_1.197b / spṛṣṭā rajasvalā caiva YS78v_61a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18199698 (0.053):
Viṣṇu 23.41a/ rathyā-kardama-toyāni spṛṣṭāny antya-śva-vāyasaiḥ / / Viṣṇu 23.41c/ mārutena^eva śudhyanti\ pakva-iṣṭaka-citāni ca //
spṛṣṭvaitāni na duṣyataḥ Vi_22.84d / svakarma parikīrtayan Vi_28.49d
svakāryadakṣe parakāryadakṣe Vi_99.20c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405604 (0.0):
satye sthite bhūtahite niviṣṭe kṣamānvite krodhavivarjite ca / / svakāryadakṣe parakāryadakṣe kalyāṇacitte ca sadā vinīte || Vi_99.20 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213408 (0.0):
krodha-vivarjite ca / / Viṣṇu 99.20c/ sva-kārya-dakṣe para-kārya-dakṣe kalyāṇa-citte ca sadā
svadāratuṣṭe nirate ca dharme Vi_99.19a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405575 (0.0):
suśuddhadānte malavarjite ca mṛṣṭāśane cātithipūjake ca || Vi_99.18 || / svadāratuṣṭe nirate ca dharme dharmotkaṭe cātyaśanād vimukte /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213375 (0.002):
Viṣṇu 99.18c/ su-śuddha-dānte mala-varjite ca mṛṣṭa-aśane ca^atithi-pūjake / Viṣṇu 99.19a/ svadāra-tuṣṭe nirate ca dharme dharma-utkaṭe ca^atyaśanād
svadhā titikṣā vasudhā pratiṣṭhā Vi_99.5a / svapne siktvā brahmacārī Vi_28.51a
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213114 (0.051):
Viṣṇu 99.05a/ svadhā titikṣā vasudhā pratiṣṭhā sthitiḥ su-dīkṣā ca tathā
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405342 (0.051):
kāntiḥ prabhā kīrtir atho vibhūtiḥ sarasvatī vāg atha pāvanī ca || Vi_99.4 / svadhā titikṣā vasudhā pratiṣṭhā sthitiḥ sudīkṣā ca tathā sunītiḥ /
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17394030 (0.057):
upaspṛśaṃs triṣavaṇam abdena sa viśudhyati || Vi_28.50 || / svapne siktvā brahmacārī dvijaḥ śukram akāmataḥ /
svamāṃsaṃ paramāṃsena Vi_51.75a / svayam īhitalabdhaṃ tan Vi_18.42c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17397314 (0.021):
saṃskartā copahartā ca khādakaś ceti ghātakāḥ || Vi_51.74 || / svamāṃsaṃ paramāṃsena yo vardhayitum icchati /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18204560 (0.025):
Viṣṇu 51.75a/ sva-māṃsaṃ para-māṃsena yo vardhayitum\ icchati\ /
Visnudharmah (vdhasrtu.htm.txt) 13563441 (0.043):
svamāṃsaṃ paramāṃsena__Vdha_062.011 / svayam atti prajāḥ prabhuḥ__Vdha_077.015
svayam eva svayaṃbhuvā Vi_15.44d / svayam eva svayaṃbhuvā Vi_51.61b
svayaṃ devena bhāṣitam Vi_100.1b / svarāṣṭro nyāyadaṇḍaḥ syād Vi_3.96a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17387201 (0.0):
prajās tatra vivardhante netā cet sādhu paśyati || Vi_3.95 || / svarāṣṭro nyāyadaṇḍaḥ syād bhṛśadaṇḍaś ca śatruṣu /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18193736 (0.004):
Viṣṇu 3.95c/ prajās tatra vivardhante\ netā cet sādhu paśyati\ // / Viṣṇu 3.96a/ sva-rāṣṭro nyāya-daṇḍaḥ syād\ bhṛśa-daṇḍaś ca śatruṣu /
svargaloke mahīyate Vi_23.60d / svargaṃ gacchaty aputrāpi Vi_25.17c
GRETIL CUMULATIVE PADA INDEX OF METRIC DHARMA TEXTS AND TEXT PORTIONS (dharmpiu.htm.txt) 9077056 (0.056):
svargaloke mahīyate YS99v_91d / svargaṃ gacchaty aputrāpi Mn_5.160[158M]c
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17387240 (0.061):
sa kīrtiyukto loke 'smin pretya svarge mahīyate || Vi_3.98 || / Vi_4
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393447 (0.062):
svargaṃ gacchaty aputrāpi yathā te brahmacāriṇaḥ || Vi_25.17 || / Vi_26
svargyam āyuṣyam eva ca Vi_100.2b / svavāsinīṃ kumārīṃ ca Vi_67.39a
svasthāne sthāpitā viṣṇo Vi_1.45c / svādhyāyasevāṃ pitṛtarpaṇaṃ ca Vi_59.29c
svādhyāyenāgnihotreṇa Vi_67.44a / svārthasādhanatatparaḥ Vi_93.9b
svāhā ca medhā ca tathaiva buddhiḥ Vi_99.5d / svāhāsvadhāyām atha vādyaśabde Vi_99.15d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17405517 (0.0):
vedadhvanau cāpy atha śaṅkhaśabde svāhāsvadhāyām atha vādyaśabde || / Vi_99.15 ||
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18213313 (0.003):
Viṣṇu 99.15c/ veda-dhvanau ca^apy atha śaṅkha-śabde svāhā-svadhāyām atha / vādya-śabde // / Viṣṇu 99.16a/ rājya-abhiṣeke ca tathā vivāhe yajñe vare snāta-śirasy
sveṣu bhṛtyeṣu caiva hi Vi_67.41b / hantur bhavati kaścana Vi_5.191b
hanyād evāvicārayan Vi_5.190d / haraṃs tāṃ na viduṣyati Vi_24.41d
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393336 (0.039):
sā kanyā vṛṣalī jñeyā haraṃs tāṃ na viduṣyati || Vi_24.41 || / Vi_25 / atha strīṇāṃ dharmāḥ // Vi_25.1 //
havyakavyādivegavān Vi_1.7b / hastyaśvānāṃ tathānyeṣāṃ Vi_5.189c
hinasty ātmasukhecchayā Vi_51.68b / himavacchatasaṃkāśaṃ Vi_1.35a
hiraṇyakeśa viśvākṣa Vi_1.52a / hiraṇyaṃ madhusarpiṣī Vi_87.10b
hiṃsraḥ sarvābhisaṃdhakaḥ Vi_93.8d / hīnajātiṃ striyaṃ mohād Vi_26.6a
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17393495 (0.059):
ratyartham eva sā tasya rāgāndhasya prakīrtitā || Vi_26.5 || / hīnajātiṃ striyaṃ mohād udvahanto dvijātayaḥ /
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18200405 (0.063):
Viṣṇu 26.05c/ raty-artham eva sā tasya rāga-andhasya prakīrtitā // / Viṣṇu 26.06a/ hīna-jātiṃ striyaṃ mohād udvahanto dvijātayaḥ /