View original HTML file with complete header information
pañcatantram / kathā mukham / oṃ namaḥ śrī śāradā gaṇapati gurubhyaḥ | mahā kavibhyo namaḥ |
pañcatantram / kathā mukham / oṃ namaḥ śrī śāradā gaṇapati gurubhyaḥ | mahā kavibhyo namaḥ |
brahmā rudraḥ kumāro hari varuṇa yamā vahnir indraḥ kuberaś
candrādityau sarasvaty udadhi yuga nagā vāyur urvī bhujaṅgāḥ |
siddhā nadyo 'śvinau śrīr ditir aditi sutā mātaraś caṇḍikādyā
vedās tīrthāni yakṣā gaṇa vasu munayaḥ pāntu nityaṃ grahāś ca ||
manave vācaspataye śukrāya parāśarāya sa sutāya |
cāṇakyāya ca viduṣe namo 'stu naya śāstra kartṛbhyaḥ ||Panc_0.1||
Maitrayani-Samhita (maitrs_pu.htm.txt) 3536144 (0.059):
varūthine ca namaḥ śūrāya cāvabhindate ca namaḥ śrutāya ca śrutasenāya ca
sakalārtha śāstra sāraṃ jagati samālokya viṣṇuśarmedam |
tantraiḥ pañcabhir etac cakāra sumanoharaṃ śāstram ||Panc_0.2||
tad yathānuśrūyate | asti dakṣiṇātye janapade mahilāropyaṃ nāma nagaram |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21432444 (0.0):
piśunenātilubdhena jambukena vināśitaḥ ||Panc_1.1|| / tad yathānuśrūyate | asti dakṣiṇātye janapade mahilāropyaṃ nāma nagaram |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21451025 (0.0):
laghupatanaka citragrīva vṛttāntaḥ / asti dākṣiṇātye janapade mahilāropyaṃ nāma nagaram | tasya nātidūrastho
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21453278 (0.0):
hiraṇyaka tāmracūḍa kathā / asti dakṣiṇātye janapade mahilāropyaṃ nāma nagaram | tasya nātidūre
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21458817 (0.0):
tad yathānuśruyate asti dakṣiṇātye janapade mahilāropyaṃ nāma nagaram |
Tantrākhyāyika 2 (ttrkhy2u.htm.txt) 2478246 (0.036):
asti dākṣiṇātye janapade mihilāropyaṃ nāma nagaram | / tasya nātidūre parivrājakāvasathaḥ |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21475558 (0.049):
tan nareṇa na kartavyaṃ nāpitenātra yat kṛtam ||Panc_5.1|| / tad yathānuśrūyate asti dākṣiṇātye janapade pāṭaliputraṃ nāma nagaram |
tatra sakalārthi sārtha kalpa drumaḥ pravara nṛpa mukuṭa maṇim
ajarīcayacarcitacaraṇa yugalaḥ sakala kalpa pāraṅgato 'maraśaktir nāma
rājā babhūva | tasya trayaḥ putrāḥ parama durmedhaso vasuśaktir ugraśaktir
anekaśaktiś ceti nāmāno babhūvuḥ | / atha rājā tān śāstra vimukhān ālokya sacivān āhūya provāca bhoḥ jñātam
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21458932 (0.064):
athānyedyuḥ sa vāyasa rājaḥ sarvān sacivān āhūya provāca bhoḥ ! utkaṭas
etad bhavadbhir yan mamaite trayo 'pi putrāḥ śāstra vimukhā viveka hīnāś
ca | tad etān paśyato me mahad api rājyaṃ na saukhyam āvahati | athavā
sādhv idam ucyate / ajāta mṛta mūrkhebhyo mṛtājātau sutau varam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12807892 (0.0):
MSS_0390 1 ajātamṛtamūrkhebhyo mṛtājātau sutau varam /
yatas tau svalpa duḥkhāya yāvaj jīvaṃ jaḍo dahet ||Panc_0.3||
varaṃ garbha sravo varam ṛtuṣu naivābhigamanaṃ
varaṃ jātaḥ preto varam api ca kanyaiva janitā |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13466409 (0.0):
varaṃ garbha-srāvo varam api ca naivābhigamanaṃ / varaṃ jātaḥ preto varam api ca kanyāvajanitā |
varaṃ bandhyā bhāryā varam api ca garbheṣu vasatir
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13466414 (0.0):
varaṃ jātaḥ preto varam api ca kanyāvajanitā | / varaṃ bandhyā bhāryā varam api ca garbheṣu vasatir
na cāvidagdhān rūpa draviṇa guṇa yukto 'pi tanayaḥ ||Panc_0.4||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13466422 (0.020):
na vāvidvān rūpa-draviṇa-guṇa-yukto 'pi tanayaḥ // Hit_0.14 //
kiṃ tayā kriyate dhenvā yā na sūte na dugdhadā |
ko 'rthaḥ putreṇa jātena yo na vidvān na bhaktimān ||Panc_0.5||
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11234793 (5.960):
BP1.26.036b/ kas^arthaḥ putreṇa jātena yas na vidvān na dhārmikaḥ //
Brhaspatismrti: Vyavaharakanda (brhasppu.htm.txt) 9427761 (5.960):
ko 'rthaḥ putreṇa jātena yo na vidvān na dhārmikaḥ // Brh_1,26.36 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6743846 (5.960):
kor'tha putreṇa jātena yo na vidvānna dhārmikaḥ // GarP_1,114.55 //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13466372 (5.960):
ko 'rthaḥ putreṇa jātena yo na vidvān na dhārmikaḥ |
tad eteṣāṃ yathā buddhi prabodhanaṃ bhavati tathā ko 'py upāyo / 'nuṣṭhīyatām | atra ca mad dattāṃ vṛttiṃ bhuñjānānāṃ paṇḍitānāṃ pañcaśatī
tiṣṭhati | tato yathā mama manorathāḥ siddhiṃ yānti tathānuṣṭhīyatām iti |
tatraikaḥ provāca deva dvādaśabhir varṣair vyākaraṇaṃ śrūyate | tato
dharma śāstrāṇi manv ādīni artha śāstrāṇi cāṇakyādīni kāma śāstrāṇi
vātsyāyanādīni | evaṃ ca tato darmārtha kāma śāstrāṇi jñāyante | tataḥ
pratibodhanaṃ bhavati | / atha tan madhyataḥ sumatir nāma sacivaḥ prāha aśāśvato 'yaṃ
jīvitavya viṣayaḥ | prabhūta kāla jñeyāni śabda śāstrāṇi | tat
saṅkṣepa mātraṃ śāstraṃ kiñcid eteṣāṃ prabodhanārthaṃ cintyatām iti |
uktaṃ ca yataḥ / anantapāraṃ kila śabda śāstraṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12823119 (0.036):
MSS_1216 1 anantapāraṃ kila śabdaśāstraṃ svalpaṃ tathāyurbahavaśca vighnāḥ
svalpaṃ tathāyur bahavaś ca vighnāḥ | / sāraṃ tato grāhyam apāsya phalgu
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12823122 (0.059):
MSS_1216 1 anantapāraṃ kila śabdaśāstraṃ svalpaṃ tathāyurbahavaśca vighnāḥ
haṃsair yathā kṣīram ivāmbudhyāt ||Panc_0.6|| / tad atrāsti viṣṇuśarmā nāma brāhmaṇaḥ sakala śāstra pāraṅgamaś
chātra saṃsadi labdha kīrtiḥ | tasmai samarpayatu etān | sa nūnaṃ drāk
prabuddhān kariṣyati iti | / sa rājā tad ākarṇya viṣṇuśarmāṇam āhūya provāca bho bhagavan
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18665585 (0.048):
rājā bhaktavelāyāṃ kumāraṃ pṛcchati / kahiṃ kumāro āhāraṃ kariṣyati // / rājño śrutvā kaṃcukīyā ca varṣavarā ca kirātā ca vāmanakā ca samantena
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21480972 (0.053):
atha tebhyas tac chrutvā rājā dvijān āhūya provāca bho brāhmaṇāḥ !
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4364367 (0.055):
niḥśeṣāñ śuddharājāṃs tāṃs tadā sa tu kariṣyati | *HV_31.148*482A:3 | / pāṣaṇḍān mlecchajātīṃś ca dasyūṃś caiva sahasraśaḥ |
mad anugrahārtham etān artha śāstraṃ prati drāg yathānanya sadṛśān
vidadhāsi tathā kuru | tadāhaṃ tvāṃ śāsana śatena yojayiṣyāmi |
atha viṣṇu śarmā taṃ rājānam āha deva śrūyatāṃ me tathya vacanam | nāhaṃ
vidyā vikrayaṃ śāsana śatenāpi karomi | punar etāṃs tava putrān
māsa ṣaṭkena yadi nīti śāstrajñān na karomi tataḥ sva nāma tyāgaṃ karomi |
athāsau rājā tāṃ brāhmaṇasyāsambhāvyāṃ pratijñāṃ śrutvā sa sacivaḥ
prahṛṣṭo vismayānvitas tasmai sādaraṃ tān kumārān samarpya parāṃ nirvṛtim
ājagāma | viṣṇuśarmaṇāpi tān ādāya tad arthaṃ / mitra bheda mitra prāpti kākolūkīya labdha praṇāśa aparīkṣita kārakāṇi
ceti pañca tantrāṇi racayitvā pāṭhitās te rājaputrāḥ | te'pi tāny adhītya
māsa ṣaṭkena yathoktāḥ saṃvṛttāḥ | tataḥ prabhṛty etat pañcatantrakaṃ nāma
nīti śāstraṃ bālāvabodhanārthaṃ bhūtale pravṛttam | kiṃ bahunā
adhīte ya idaṃ nityaṃ nīti śāstraṃ śṛṇoti ca |
na parābhavam āpnoti śakrād api kadācana ||Panc_0.7||
iti kathā mukham | / mitra bhedaḥ / vardhamāna vṛttāntaḥ
athātaḥ prārabhyate mitra bhedo nāma prathamaṃ tantram | yasyāyam ādimaḥ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21450984 (0.027):
mitra bhedo nāma / prathamaṃ tantram / atha mitra samprāptiḥ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21469102 (0.033):
athedam ārabhate labdha praṇāśaṃ nāma caturthaṃ tantram | yasyāyam ādimaḥ / ślokaḥ
ślokaḥ / vardhamāno mahān snehaḥ siṃha go vṛṣayor vane |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13472670 (0.035):
viṣṇuśarmovāca-suhṛd-bhedaṃ tāvac chṛṇuta, yasyāyam ādyaḥ ślokaḥ- / vardhamāno mahān sneho mṛgendra-vṛṣayor vane |
piśunenātilubdhena jambukena vināśitaḥ ||Panc_1.1|| / tad yathānuśrūyate | asti dakṣiṇātye janapade mahilāropyaṃ nāma nagaram |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13472679 (0.0):
vardhamāno mahān sneho mṛgendra-vṛṣayor vane | / piśunenātilubdhena jambukena vināśitaḥ // Hit_2.1 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21432053 (0.0):
tantraiḥ pañcabhir etac cakāra sumanoharaṃ śāstram ||Panc_0.2|| / tad yathānuśrūyate | asti dakṣiṇātye janapade mahilāropyaṃ nāma nagaram |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21451025 (0.0):
laghupatanaka citragrīva vṛttāntaḥ / asti dākṣiṇātye janapade mahilāropyaṃ nāma nagaram | tasya nātidūrastho
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21453278 (0.0):
hiraṇyaka tāmracūḍa kathā / asti dakṣiṇātye janapade mahilāropyaṃ nāma nagaram | tasya nātidūre
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21458817 (0.0):
tad yathānuśruyate asti dakṣiṇātye janapade mahilāropyaṃ nāma nagaram |
Tantrākhyāyika 2 (ttrkhy2u.htm.txt) 2478246 (0.036):
asti dākṣiṇātye janapade mihilāropyaṃ nāma nagaram | / tasya nātidūre parivrājakāvasathaḥ |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21475558 (0.043):
tan nareṇa na kartavyaṃ nāpitenātra yat kṛtam ||Panc_5.1|| / tad yathānuśrūyate asti dākṣiṇātye janapade pāṭaliputraṃ nāma nagaram |
tatra dharmopārjita bhūri vibhavo vardhamānako nāma vaṇik putro babhūva |
tasya kadācid rātrau śayyārūḍhasya cintā samutpannā | tat prabhūte'pi
vitte'rthopāyāś cintanīyāḥ kartavyāś ceti | yata uktaṃ ca
nahi tad vidyate kiṃcid yad arthena na siddhyati |
yatnena matimāṃs tasmād artham ekaṃ prasādhayet ||Panc_1.2||
yasyāryas tasya mitrāṇi yasyārthās tasya bāndhavāḥ |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10253520 (0.0):
12,008.019a yasyārthās tasya mitrāṇi yasyārthās tasya bāndhavāḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6741458 (0.0):
yasyārthāstasya mitrāṇi yasyārthāstasya bāndhavāḥ /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13470536 (0.0):
yasyārthās tasya mitrāṇi yasyārthās tasya bāndhavāḥ |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350766 (0.0):
yasyārthāstasya mitrāṇi yasyārthāstasya bāndhavāḥ / / yasyārthāḥ sa pumāṃlloke yasyārthāḥ sa ca paṇḍitaḥ // Suk_6.3 (=56) //
Tantrākhyāyika 2 (ttrkhy2u.htm.txt) 2479168 (0.0):
[ yasyārthās tasya mitrāṇi yasyārthās tasya bāndhavāḥ |
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27059981 (0.027):
6.070.034a yasyārthās tasya mitrāṇi yasyārthās tasya bāndhavaḥ
yasyārthāḥ sa pumāṃ loke yasyārthāḥ sa ca paṇḍitaḥ ||Panc_1.3||
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10253526 (0.0):
12,008.019a yasyārthās tasya mitrāṇi yasyārthās tasya bāndhavāḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6741460 (0.0):
yasyārthāstasya mitrāṇi yasyārthāstasya bāndhavāḥ /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13470544 (0.0):
yasyārthās tasya mitrāṇi yasyārthās tasya bāndhavāḥ |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350773 (0.0):
yasyārthāstasya mitrāṇi yasyārthāstasya bāndhavāḥ / / yasyārthāḥ sa pumāṃlloke yasyārthāḥ sa ca paṇḍitaḥ // Suk_6.3 (=56) //
Tantrākhyāyika 2 (ttrkhy2u.htm.txt) 2479174 (0.0):
[ yasyārthās tasya mitrāṇi yasyārthās tasya bāndhavāḥ |
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27059988 (0.035):
6.070.034a yasyārthās tasya mitrāṇi yasyārthās tasya bāndhavaḥ / 6.070.034c yasyārthāḥ sa pumāṃl loke yasyārthāḥ sa ca paṇḍitaḥ
na sā vidyā na tad dānaṃ na tac chilpaṃ na sā kalā |
na tat sthairyaṃ hi dhanināṃ yācakair yan na gīyate ||Panc_1.4||
iha loke hi dhanināṃ paro 'pi svajanāyate | / svajano 'pi daridrāṇāṃ sarvadā durjanāyate ||Panc_1.5||
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350795 (0.0):
daridro vyādhito mūrkhaḥ pravāsī nityasevakaḥ // Suk_6.4 (=57) // / iha loke hi dhanināṃ paro 'pi svajanāyate /
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10425841 (0.029):
12,309.086a iha loke hi dhaninaḥ paro 'pi svajanāyate / 12,309.086c svajanas tu daridrāṇāṃ jīvatām eva naśyati
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12916455 (0.032):
MSS_6195 1 iha loke hi dhanināṃ paro'pi svajanāyate /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12916443 (0.064):
MSS_6194 1 iha loke hi dhaninaḥ paro'pi svajanāyate / / MSS_6194 2 svajanastu daridrāṇāṃ jīvatāmeva naśyati //
arthebhyo 'pi hi vṛddhebhyaḥ saṃvṛttebhya itas tataḥ | / pravartante kriyāḥ sarvāḥ parvatebhya ivāpagāḥ ||Panc_1.6||
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10253490 (0.0):
12,008.016a arthebhyo hi vivṛddhebhyaḥ saṃbhṛtebhyas tatas tataḥ / 12,008.016c kriyāḥ sarvāḥ pravartante parvatebhya ivāpagāḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6786596 (0.0):
arthebhyo 'pi vivṛddhebhyaḥ sambhūtebhyastatastataḥ / / kriyāḥ sarvāḥ pravartante parvatebhya ivāpagāḥ // GarP_1,213.83 //
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27059953 (0.0):
6.070.031a arthebhyo hi vivṛddhebhyaḥ saṃvṛddhebhyas tatas tataḥ / 6.070.031c kriyāḥ sarvāḥ pravartante parvatebhya ivāpagāḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12855324 (0.021):
MSS_3018 1 arthebhyo hi vivṛttebhyaḥ saṃbhṛtebhyastatastataḥ /
pūjyate yad apūjyo 'pi yad agamyo 'pi gamyate |
vandyate yad avandyo 'pi sa prabhāvo dhanasya ca ||Panc_1.7||
aśanād indriyāṇīva syuḥ kāryāṇy akhilāny api | / etasmāt kāraṇād vittaṃ sarva sādhanam ucyate ||Panc_1.8||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12863262 (0.024):
MSS_3477 1 aśanādindriyāṇīva syuḥ kāryāṇyakhilānyapi /
arthārthī jīva loko 'yaṃ śmaśānam api sevate |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12854763 (0.0):
MSS_2985 1 arthārthī jīvaloko'yaṃ śmaśānamapi sevate /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12989068 (0.054):
MSS_9697A 2 arthārthī jīvaloko'yaṃ na kaścit kasyacit priyaḥ //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12989195 (0.054):
MSS_9705 2 arthārthī jīvaloko'yaṃ na kaścit kasyacit priyaḥ //
tyaktvā janayitāraṃ svaṃ niḥsvaṃ yacchati dūrataḥ ||Panc_1.9||
gata vayasām api puṃsāṃ yeṣām arthā bhavanti te taruṇāḥ |
arthe tu ye hīnā vṛddhās te yauvane'pi syuḥ ||Panc_1.10||
sa cārthaḥ puruṣāṇāṃ ṣaḍbhr upāyair bhavati bhikṣāyā nṛpa sevayā
kṛṣi karmaṇā vidyopārjanena vyavahāreṇa vaṇik karmaṇā vā | sarveṣām api
teṣāṃ vāṇijyenātiraskṛto 'rtha lābhaḥ syāt | uktaṃ ca yataḥ
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa01cu.htm.txt) 6863856 (0.059):
tadrītikatvalābhaḥ / / ata uktamityatra uktaprāyamityevārthaḥ /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19371110 (0.063):
uktamidaṃ yebhyaḥ asaṃvaro labhyate | kathaṃ tu tallābha iti noktaṃ tadā / rabhyate
kṛtā bhikṣānekair vitarati nṛpo nocitam aho
kṛṣiḥ kliṣṭā vidyā guru vinaya vṛttyātiviṣamā |
kusīdād dāridryaṃ parakaragata granthi śamanān
na manye vāṇijyāt kim api paramaṃ vartanam iha ||Panc_1.11||
upāyānāṃ ca sarveṣām upāyaḥ paṇya saṃgrahaḥ | / dhanārthaṃ śasyate he ekas tad anyaḥ saṃśayātmakaḥ ||Panc_1.12||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12935926 (0.036):
MSS_7171 2 dhanārthaṃ śasyate hyekas tadanyaḥ saṃśayātmakaḥ // / MSS_7172 1 upāyā yuktayo māyāḥ kālayāpanamucyate /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12935918 (0.056):
MSS_7170 2 hanti nopaśayastho'pi śayālurmṛgayurmṛgān // / MSS_7171 1 upāyānāṃ ca sarveṣām upāyaḥ paṇyasaṃbhavaḥ /
tac ca vāṇijyaṃ sapta vidham arthāgamāya syāt | tad yathā
gāndhika vyavahāraḥ, nikṣepa praveśaḥ, goṣṭhika karma,
paricita grāhakāgamaḥ, mithyā kraya kathanam, kūṭa tulā mānam, deśāntarād
bhāṇḍānayanaṃ ceti | uktaṃ ca / paṇyānāṃ gāndhikaṃ paṇyaṃ kim anyaiḥ kāñcanādibhiḥ |
yatraikena ca yat krītaṃ tac chatena pradīyate ||Panc_1.13||
nikṣepe patite harmye śreṣṭhī stauti sva devatām |
nikṣepī mriyate tubhyaṃ pradāsyāmy upayācitam ||Panc_1.14||
goṣṭhika karma niyuktaḥ śreṣṭhī cintayati cetasā hṛṣṭaḥ |
vasudhā vasu sampūrṇā mayādya labdhā kim anyena ||Panc_1.15||
paricitam āgacchantaṃ grāhakam utkaṇṭhyā vilokayāsau | / hṛṣyati tad dhana labdho yadvat putreṇa jātena ||Panc_1.16||
anyac ca / pūrṇāpūrṇe māne paricita jana vañcanaṃ tathā nityam |
mithyā krayasya kathanaṃ prakṛtir iyaṃ syāt kirātānām ||Panc_1.17||
dviguṇaṃ triguṇaṃ vittaṃ bhāṇḍa kraya vicakṣaṇāḥ |
prāpnuvanty udyamāl lokā dūra deśāntaraṃ gatāḥ ||Panc_1.18||
ity evaṃ sampradhārya mathurā gāmīni bhāṇḍāny ādāya śubhāyāṃ tithau
guru janānujñātaḥ surathādhirūḍhaḥ prasthitaḥ | tasya ca maṅgala vṛṣabha
saṃjīvaka nandaka nāmānau gṛhotpannau dhūrvoḍhārau sthitau | tayor ekaḥ
saṃjīvakābhidhāno yamunā kaccham avatīrṇaḥ sampaṅka pūram āsādya
kalita caraṇo yuga bhaṅgaṃ vidhāya viṣasāda |
atha taṃ tad avastham ālokya vardhamānaḥ paraṃ viṣādam āgamat | tad arthaṃ
ca snehārdra hṛdayas tri rātraṃ prayāṇa bhaṅgam akarot | atha taṃ viṣaṇṇam
ālokya sāṛthikair abhihitam bhoḥ śreṣṭhin ! kim evaṃ vṛṣabhasya kṛte
siṃha vyāghra samākule bahv apāye'smin vane samasta sārthas tvayā sandehe
niyojitaḥ | uktaṃ ca / na svalpasya kṛte bhūri nāśayen matimān naraḥ |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21470499 (0.0):
na svalpasya kṛte bhūri nāśayen matimān naraḥ |
etad evātra pāṇḍityaṃ yat svalpād bhūri rakṣaṇam ||Panc_1.19||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21470504 (0.0):
na svalpasya kṛte bhūri nāśayen matimān naraḥ | / etad eva hi pāṇḍityaṃ yat svalpād bhūri rakṣaṇam ||Panc_4.29||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12948274 (0.026):
MSS_7821 2 ayameva paro lābho yat svalpād bhūrirakṣaṇam // / MSS_7822 1 etadeva hi pāṇḍityaṃ eṣā caiva kulīnatā /
athāsau tad avadhārya saṃjīvakasya rakṣā puruṣān nirūpyāśeṣa sārthaṃ nītvā
prasthitaḥ | atha rakṣā puruṣā api bahv apāyaṃ tad vanaṃ viditvā
saṃjīvakaṃ parityajya pṛṣṭhato gatvā'nyedyus taṃ sārthavāhaṃ mithyāhuḥ
svāmin, mṛto 'sau saṃjīvakaḥ | asmābhis tu sārthavāhasyābhīṣṭa iti matvā
vahninā saṃskṛtaḥ iti | / tac chrutvā sārthavāhaḥ kṛtajñatayā snehārdra hṛdayas
tasyaurdhva dehika kriyā vṛṣotsargādikāḥ sarvāś cakāra | saṃjīvako 'py
āyuḥ śeṣatayā yamunā salila miśraiḥ śiśirataravātair āpyāyita śarīraḥ
kathaṃcid apy utthāya yamunā taṭam upapede | tatra marakata sadṛśāni
bāla tṛṇāgrāṇi bhakṣayan katipayair ahobhir hara vṛṣabha iva pīnaḥ
kakudmān balavāṃś ca saṃvṛttaḥ | pratyahaṃ valmīka śikharāgrāṇi śṛṅgābhyāṃ
vidārayan garjamāna āste | sādhu cedam ucyate / arakṣitaṃ tiṣṭhati deva rakṣitaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12851943 (0.031):
MSS_2824 1 arakṣitaṃ tiṣṭhati daivarakṣitaṃ surakṣitaṃ daivahataṃ
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473022 (0.031):
arakṣitaṃ tiṣṭhati daiva-rakṣitaṃ / surakṣitaṃ daiva-hataṃ vinaśyati |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21445945 (0.031):
anyatra gatānām api mṛtyur bhaviṣyaty eva | uktaṃ ca / arakṣitaṃ tiṣṭhati daiva rakṣitaṃ / surakṣitaṃ daiva hataṃ vinaśyati |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21477877 (0.031):
uktaṃ ca / arakṣitaṃ tiṣṭhati daiva rakṣitaṃ surakṣitaṃ daiva hataṃ vinaśyati |
surakṣitaṃ deva hataṃ vinaśyati | / jīvaty anātho 'pi vane visarjitaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12851954 (0.0):
MSS_2824 1 arakṣitaṃ tiṣṭhati daivarakṣitaṃ surakṣitaṃ daivahataṃ / vinaśyati /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473032 (0.0):
arakṣitaṃ tiṣṭhati daiva-rakṣitaṃ / surakṣitaṃ daiva-hataṃ vinaśyati |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21445955 (0.0):
arakṣitaṃ tiṣṭhati daiva rakṣitaṃ / surakṣitaṃ daiva hataṃ vinaśyati |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21477887 (0.0):
arakṣitaṃ tiṣṭhati daiva rakṣitaṃ surakṣitaṃ daiva hataṃ vinaśyati |
kṛta prayatno 'pi gṛhe vinaśyati ||Panc_1.20|| / atha kadācit piṅgalako nāma siṃhaḥ sarva mṛga parivṛtaḥ pipāsākula
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12851955 (0.0):
MSS_2824 2 jīvatyanātho'pi vane visarjitaḥ kṛtaprayatno'pi gṛhe na jīvati
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473033 (0.0):
jīvaty anātho 'pi vane visarjitaḥ / kṛta-prayatno 'pi gṛhe na jīvati // Hit_2.18 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21445956 (0.0):
jīvaty anātho 'pi vane visarjitaḥ / kṛta prayatno 'pi gṛhe na jīvati ||Panc_1.352||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21477888 (0.0):
jīvaty anātho 'pi vane visarjitaḥ kṛta prayatno 'pi gṛhe na jīvati
udaka pānārthaṃ yamunā taṭam avatīrṇaḥ saṃjīvakasya gambhīratara rāvaṃ
dūrād evāśṛṇot | tac chrutvā'tīva vyākula hṛdayaḥ sasādhvasam ākāraṃ
pracchādya baṭa tale catur maṇḍalāvasthānenāvasthitaḥ |
caturmaṇḍalāvasthānaṃ tv idaṃ siṃhaḥ siṃhānuyāyinaḥ kākaravāḥ kivṛttā iti
atha tasya karaṭaka damanaka nāmānau dvau śṛgālau mantri putrau
bhraṣṭādhikārau sadānuyāyināv āstām | tau ca parasparaṃ mantrayataḥ |
tatra damanako 'bravīt bhadra karaṭaka, ayaṃ tāvad asmat svāmī piṅgalaka
udaka grahaṇārthaṃ yamunā kaccham avatīrya sthitaḥ | sa kiṃ nimittaṃ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21436823 (0.041):
evam uktvā sakala mṛga parivṛto yamunā kaccham avatīryodaka grahaṇaṃ kṛtvā
pipāsākulo 'pi nivṛttya vyūha racanāṃ vidhāya daurmanasyenābhibhūto 'tra
baṭa tale sthitaḥ | / karaṭaka āha bhadra kim āvayor anena vyāpāreṇa uktaṃ ca yataḥ
avyāpareṣu vyāpāraṃ yo naraḥ kartum icchati |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12862830 (0.0):
MSS_3450 1 avyāpareṣu vyāpāraṃ yo naraḥ kartumicchati /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473331 (0.0):
vyāpāraḥ sarvathā pariharaṇīyaḥ | paśya- / avyāpareṣu vyāpāraṃ yo naraḥ kartum icchati |
sa eva nidhanaṃ yāti kīlotpāṭīva vānaraḥ ||Panc_1.21||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473332 (0.054):
avyāpareṣu vyāpāraṃ yo naraḥ kartum icchati | / sa eva nidhanaṃ yāti kīlotpaṭīva vānaraḥ // Hit_2.30 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12862832 (0.062):
MSS_3450 1 avyāpareṣu vyāpāraṃ yo naraḥ kartumicchati / / MSS_3450 2 sa eva nidhanaṃ yāti kīlotpaṭīva vānaraḥ //
kathā 1 / kīlotpāṭi vānara kathā / kasmiṃścin nagarābhyāśe kenāpi vaṇik putreṇa taru khaṇḍa madhye
devatāyatanaṃ kartum ārabdham | tatra ca ye karmakarāḥ sthāpanādayaḥ | te
madhyāhna belāyām āhārārthaṃ nagara madhye gacchanti | atha kadācit
tatrānuṣaṅgikaṃ vānara yūtham itaś cetaś ca paribhramad āgatam |
tatraikasya kasyacic chilpino 'rdha sphāṭito 'ñjana vṛkṣa dārumayaḥ
stambhaḥ khadira kīlakena madhya nihitena tiṣṭhati | etasminn antare te
vānarās taru śikhara prasāda śṛṅga dāru paryanteṣu yathecchayā krīḍitum
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16596764 (0.064):
taruśikharaprāsādaśṛṅgadārunicayeṣu prakrīḍitum ārabdhaḥ |
ārabdhāḥ | ekaś ca teṣāṃ pratyāsanna mṛtyuś cāpalyāt tasminn / ardha sphoṭita stambhe upaviśya pāṇibhyāṃ kīlakaṃ saṃgṛhya yāvad
utpādayitum ārebhe tāvat tasya stambha madhya gata vṛṣaṇasya sva sthānāc
calita kīlakena yad vṛttaṃ tat prāg eva niveditam | ato 'haṃ bravīmi
avyāpāreṣu iti | āvayor bhakṣita śeṣa āhāro 'sty eva | tat kim anena
vyāpāreṇa | damanaka āha tat kiṃ bhavān āhārārthī kevalam eva | tan na
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473649 (0.050):
damanakaḥ saroṣam āha-katham āhārārthī bhavān kevalaṃ rājānaṃ sevate ?
yuktam | uktaṃ ca / suhṛdām upakāraṇād dviṣatām apy apakāraṇāt |
nṛpa saṃśraya iṣyate budhair jaṭharaṃ ko na bibharti kevalam ||Panc_1.22||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473668 (0.0):
dviṣatām apy apakāra-kāraṇāt | / nṛpa-saṃśraya iṣyate budhair / jaṭharaṃ ko na bibharti kevalam // Hit_2.35 //
yasmiñ jīvanti jīvanti bahavaḥ so 'tra jīvatu |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473687 (0.061):
yasmin jīvati jīvanti bahavaḥ sa tu jīvatu |
vayāṃsi kiṃ na kurvanti cañcvā svodara pūraṇam ||Panc_1.23||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473695 (0.059):
kāko 'pi kiṃ na kurute cañcvā svodara-pūraṇam // Hit_2.37 //
yaj jīvyate kṣaṇam api prathitaṃ manuṣyair / vijñāna śaurya vibhavārya guṇaiḥ sametam |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6744643 (1.192):
vidyāyāmarthalābhe vā māturuccāra eva saḥ // GarP_1,115.32 // / yajjīvyate kṣaṇamapi prathitaṃ / manuṣyairvijñānavikramayaśobhirabhagnamānaiḥ /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473807 (1.192):
dhīraṃ vilokayati cāṭu-śataiś ca bhuṅkte // Hit_2.42 // / yaj jīvyate kṣaṇam api prathitaṃ manuṣyair
tan nāma jīvitam iha pravadanti taj jñāḥ
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473818 (0.0):
tan nāma jīvitam iha pravadanti taj-jñāḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6744653 (0.048):
tannāma jīvitamiti pravadanti tajjñāḥ kāko 'pi jīvati ciraṃ ca baliṃ ca
kāko 'pi jīvati cirāya baliṃ ca bhuṅkte ||Panc_1.24||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473821 (0.0):
tan nāma jīvitam iha pravadanti taj-jñāḥ / kāko 'pi jīvati cirāya baliṃ ca bhuṅkte // Hit_2.43 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433242 (1.192):
kiṃ tasya jīvita phalaṃ hi manuṣya loke / kāko 'pi jīvati cirāya baliṃ ca bhuṅkte ||Panc_1.25||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473847 (0.022):
kiṃ tasya jīvita-phalena manuṣya-loke / kāko 'pi jīvati cirāya baliṃ ca bhuṅkte // Hit_2.44 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6744657 (0.048):
tannāma jīvitamiti pravadanti tajjñāḥ kāko 'pi jīvati ciraṃ ca baliṃ ca / bhuṅkte // GarP_1,115.33 //
yo nātmanā na ca pareṇa ca bandhu varge
dīne dayāṃ na kurute na ca martya varge |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6744692 (0.0):
yo vātmanīha na gurau na ca bhṛtyavarge dīne dayāṃ na kurute na ca
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473837 (0.0):
yo nātmaje na ca gurau na ca bhṛtya-varge / dīne dayāṃ na kurute na ca bandhu-varge |
kiṃ tasya jīvita phalaṃ hi manuṣya loke / kāko 'pi jīvati cirāya baliṃ ca bhuṅkte ||Panc_1.25||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473847 (0.0):
dīne dayāṃ na kurute na ca bandhu-varge | / kiṃ tasya jīvita-phalena manuṣya-loke / kāko 'pi jīvati cirāya baliṃ ca bhuṅkte // Hit_2.44 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433218 (1.192):
tan nāma jīvitam iha pravadanti taj jñāḥ / kāko 'pi jīvati cirāya baliṃ ca bhuṅkte ||Panc_1.24||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473821 (0.022):
tan nāma jīvitam iha pravadanti taj-jñāḥ / kāko 'pi jīvati cirāya baliṃ ca bhuṅkte // Hit_2.43 //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6744703 (0.025):
kiṃ tasya jīvitaphalenamanuṣyaloke kāko 'pi jīvati ciraṃ ca baliṃ ca
supūrā syāt kunadikā supūro mūṣikāñjaliḥ | / susaṃtuṣṭaḥ kāpuruṣaḥ svalpakenāpi tuṣyati ||Panc_1.26||
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5352253 (0.0):
subgrahaṇam kimartham . anupasarge iti evam tat abhūt . idam submātre / yathā syāt . pratyāsāriṇyaḥ udāsāriṇyaḥ . ṇinvidhau sādhukāriṇi
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21456770 (0.0):
supūrā syāt kunadikā supūro mūṣikāñjaliḥ | / susantuṣṭaḥ kāpuruṣaḥ svalpakenāpi tuṣyati ||Panc_2.143||
SUKHAVATIVYUHA (sukhvylu.htm.txt) 16527557 (0.014):
'lpecchasaṃtuṣṭaḥ, pravivikto, 'duṣṭo, 'mūḍho, 'vaṅko,
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15479386 (0.022):
05,131.008a supūrā vai kunadikā supūro mūṣikāñjaliḥ / 05,131.008c susaṃtoṣaḥ kāpuruṣaḥ svalpakenāpi tuṣyati
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6744747 (0.053):
asantuṣṭaḥ kāpuruṣaḥ svalpakenāpi tuṣyati // GarP_1,115.38 //
kiṃ tena jātu jātena māṭur yauvana hāriṇā | / ārohati na yaḥ svasya vaṃśasyāgre dhvajo yathā ||Panc_1.27||
parivartini saṃsāre mṛtaḥ ko vā na jāyate | / jātas tu gaṇyate so 'tra yaḥ sphurec ca śriyādhikaḥ ||Panc_1.28||
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24416186 (0.001):
dhīraṃ vilokayati cāṭu-śataiś ca bhuṅkte || BharSt_1.31 || / parivartini saṃsāre / mṛtaḥ ko vā na jāyate |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13466434 (0.026):
parivartini saṃsāre mṛtaḥ ko vā na jāyate // Hit_0.15 //
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15601078 (0.049):
Subhv_0500-1 parivartini saṃsāre mṛtaḥ ko vā na jāyate /
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12598476 (0.055):
dhruvaṃ janmavatāṃ mṛtyuḥ saṃsāre parivarttinaḥ / / jāto na mriyate ko hi mṛtaḥ kaś ca na jāyate // Rm_11.83{83} //
jātasya nadī tīre tasyāpi tṛṇasya janma sāphalyam |
yat salila majjanākula jana hastālambanaṃ bhavati ||Panc_1.29||
stimitonnata sañcārā jana santāpa hāriṇaḥ |
jāyante viralā loke jaladā iva sajjanāḥ ||Panc_1.30||
niratiśayaṃ garimāṇaṃ tena / jananyāḥ smaranti vidvāṃsaḥ | / yat kam api vahati garbhaṃ
mahatām api yo gurur bhavati ||Panc_1.31|| / aprakaṭīkṛta śaktiḥ śakto 'pi janas tiraskriyāṃ labhate |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12839231 (0.037):
MSS_2152 1 aprakaṭīkṛtaśaktiḥ śakto'pi janāt tiraskriyāṃ labhate /
nivasann antar dāruṇi laṅghyo vahnir na tu jvalitaḥ ||Panc_1.32||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12839241 (0.0):
MSS_2152 1 aprakaṭīkṛtaśaktiḥ śakto'pi janāt tiraskriyāṃ labhate / / MSS_2152 2 nivasannantardāruṇi laṅghyo vahnirna tu jvalitaḥ //
karaṭaka āha āvāṃ tāvad apradhānau tat kim āvayor anena vyāpareṇa |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473875 (0.051):
karaṭako brūte-āvāṃ tāvad apradhānau | tadāpy āvayoḥ kim anayā vicāraṇayā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19653293 (0.057):
01,110.028c adyaivāvāṃ prahāsyāvo jītivaṃ nātra saṃśayaḥ
Vimalakirtinirdesa (vimkn_u.htm.txt) 9766684 (0.058):
vinodayasvāvayoḥ kaukṛtyaṃ vyutthāpayasvāvām āpatteḥ /
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28079605 (0.064):
vardhayatha upa māvartethāmiti / tau hocatuḥ | kimāvayostataḥ syāditi tābhyāmetamagnīṣom īyamekādaśakapālam
uktaṃ ca / apṛṣṭo 'trāpradhāno yo brūte rājñaḥ puraḥ kudhīḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12838768 (0.0):
MSS_2124 1 apṛṣṭo'trāpradhāno yo brūte rājñaḥ puraḥ kudhīḥ /
Udicya Syamilaka: Padataditaka (sypadatu.htm.txt) 10592194 (0.056):
(b) dhūpārtho 'pi na kāryo / gulgulunā kāmayānena iti / evam āvayoś ciraprārthitam apārthakaṃ samāgamanaṃ prāptakālam icchatoḥ
na kevalam asaṃmānaṃ labhate ca viḍambanam ||Panc_1.33||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12838773 (0.032):
MSS_2124 1 apṛṣṭo'trāpradhāno yo brūte rājñaḥ puraḥ kudhīḥ / / MSS_2124 2 na kevalamasaṃmānaṃ labhate ca viḍambanam //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12838732 (0.058):
MSS_2121 2 na kevalamasaṃmānaṃ labhate ca viḍambanām //
vacas tatra prayoktavyaṃ yatroktaṃ labhate phalam | / sthāyī bhavati cātyantaṃ rāgaḥ śukla paṭe yathā ||Panc_1.34||
damaka āha mā maivaṃ vada | / apradhānaḥ pradhānaḥ syāt sevate yadi pārthivam |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350336 (0.030):
yata uktam- / apradhānaḥ pradhānaḥ syādyadi seveta pārthivam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12839419 (0.034):
MSS_2164 1 apradhānaḥ pradhānaḥ syāt pārthivaṃ yadi sevate /
pradhāno 'py apradhānaḥ syād yadi sevā vivarjitaḥ ||Panc_1.35||
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350339 (5.960):
yata uktam- / apradhānaḥ pradhānaḥ syādyadi seveta pārthivam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12839422 (0.024):
MSS_2164 1 apradhānaḥ pradhānaḥ syāt pārthivaṃ yadi sevate /
yata uktaṃ ca / āsannam eva nṛpatir bhajate manuṣyaṃ / vidyā vihīnam akulīnam asaṃskṛtaṃ vā |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12903262 (0.0):
MSS_5542 1 āsannameva nṛpatir bhajate manuṣyaṃ / vidyāvihīnamakulīnamasaṃstutaṃ vā /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474123 (0.0):
kair ajīrṇa-bhayād bhrātar bhojanaṃ parihīyate // Hit_2.57 // / paśya- / āsannam eva nṛpatir bhajate manuṣyaṃ vidyā-vihīnam akulīnam asaṃstutaṃ vā
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350348 (0.0):
pradhāno 'pyapradhānaḥ syādyadi sevāvivarjitaḥ // Suk_5.9 (=38) // / āsannameva nṛpatirbhajate manuṣyaṃ vidyāvihīnamakulīnamasaṃstutaṃ vā /
prāyeṇa bhūmi patayaḥ pramadā latāś ca / yat pārśvato bhavati tat pariveṣṭayanti ||Panc_1.36||
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350355 (0.005):
prāyeṇa bhūmipatayaḥ pramadā latāśca yaḥ pārśvato bhavati taṃ
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474128 (0.029):
āsannam eva nṛpatir bhajate manuṣyaṃ vidyā-vihīnam akulīnam asaṃstutaṃ vā / prāyeṇa bhūmi-patayaḥ pramadā-latāś ca yaḥ pārśvato vasati taṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12903271 (0.043):
MSS_5542 2 prāyeṇa bhūmipatayaḥ pramadā latāśca yaḥ pārśvato vasati taṃ
kopa prasāda vastūni ye vicinvanti sevakāḥ |
ārohanti śanaiḥ paścād dhunvantam api pārthivam ||Panc_1.37||
vidyāvatāṃ mahecchānāṃ śilpa vikrama śālinām |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350377 (0.0):
kopaprasādavastūnāṃ vicinvanti samīpagāḥ // Suk_5.11 (=40) // / vidyāvatāṃ mahecchānāṃ śilpavikramaśālinām /
sevā vṛtti vidāṃ caiva nāśrayaḥ pārthivaṃ vinā ||Panc_1.38||
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350384 (0.042):
vidyāvatāṃ mahecchānāṃ śilpavikramaśālinām / / sevāvṛttividāñcaiva nāśrayaḥ pārthivaṃ vinā // Suk_5.12 (=41) //
ye jāty ādi mahotsāhān narendrān nopayānti ca |
teṣām āmaraṇaṃ bhikṣā prāyaścittaṃ vinirmitam ||Panc_1.39|| / ye ca prāhur durātmāno durārādhyā mahībhujaḥ |
pramādālasya jāḍyāni khyāpitāni nijāni taiḥ ||Panc_1.40||
sarpān vyāghrān gajān siṃhān dṛṣṭvopāyair vaśīkṛtān |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350422 (0.0):
uktañca- / sarpānvyāghrān gajānsiṃhāndṛṣṭvopāyairvaśīkṛtān /
rājeti kiyatī mātrā dhīmatām apramādinām ||Panc_1.41||
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350428 (0.0):
sarpānvyāghrān gajānsiṃhāndṛṣṭvopāyairvaśīkṛtān / / rājeti kiyatī mātrā dhīmatāmapramādinām // Suk_5.15 (=44) //
rājānam eva saṃśritya vidvān yāti parāṃ gatim |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350430 (0.040):
rājeti kiyatī mātrā dhīmatāmapramādinām // Suk_5.15 (=44) // / rājānameva saṃśritya vidvānyāti paronnatim /
vinā malayam anyatra candanaṃ na prarohati ||Panc_1.42||
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350438 (0.059):
rājānameva saṃśritya vidvānyāti paronnatim / / vinā malayamanyatra candanaṃ na vivardhate // Suk_5.16 (=45) //
dhavalāny ātapatrāṇi vājinaś ca manoramāḥ | / sadā mattāś ca mātaṅgāḥ prasanne sati bhūpatau ||Panc_1.43||
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350450 (0.0):
vinā malayamanyatra candanaṃ na vivardhate // Suk_5.16 (=45) // / dhavalānyātapatrāṇi vājinaśca manoramāḥ / / sadā mattāśca mātaṅgāḥ prasanne sati bhūpatau // Suk_5.17 (=46) //
karaṭaka āha atha bhavān kiṃ kartumanāḥ ? / so 'bravīt adyāsmat svāmī piṅgalako bhīto bhīta parivāraś ca vartate |
tadainaṃ gatvā bhaya kāraṇaṃ vijñāya
sandhi vigraha yāna āsana saṃśraya dvaidhī bhāvānām ekatamena saṃvidhāsye
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13485363 (0.0):
aparam api kathayāmi-sandhi-vigraha-yānāsana-saṃśraya-dvaidhī-bhāvāḥ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21458971 (0.0):
praharāmaḥ | tad atra kiṃ yujyate / sandhi vigraha yānāsana saṃśraya dvaidhī bhāvānāṃ madhyāt | atha te
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21478985 (0.011):
aparaṃ mahatī kleśa paramparaiṣā rājya sthitiḥ / sandhi vigraha yānāsana saṃśraya dvaidhībhāvādibhiḥ kadācit puruṣasya
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5596110 (0.019):
KAZ07.1.02/ saṃdhi.vigraha.āsana.yāna.saṃśraya.dvaidhī.bhāvāḥ ṣāḍguṇyam""
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18193317 (0.019):
Viṣṇu 3.39 saṃdhi-vigraha-yāna-āsana-saṃśraya-dvaidhī-bhāvāṃś ca
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17386788 (0.057):
saṃdhivigrahayānāsanasaṃśrayadvaidhībhāvāṃś ca yathākālam āśrayet //
karaṭaka āha kathaṃ vetti bhavān yad bhayāviṣṭo 'yaṃ svāmī ?
so 'bravīt jñeyaṃ kim atra ? yata uktaṃ ca / udīrito 'rthaḥ paśunāpi gṛhate
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12927948 (0.059):
MSS_6767 1 udīrito'rthaḥ paśunāpi gṛhyate hayāśca nāgāśca vahanti coditāḥ
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473955 (0.059):
udīrito 'rthaḥ paśunāpi gṛhyate hayāś ca nāgāś ca vahanti coditāḥ |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352379 (0.059):
udīrito 'rthaḥ paśunāpi gṛhyate hayāśca nāgāśca vahanti noditāḥ /
hayāś ca nāgāś ca vahanti coditāḥ | / anuktam apy ūhati paṇḍito janaḥ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740691 (0.0):
anuktamapyūhati paṇḍito janaḥ pareṅgitajñānaphalā hi buddhayaḥ /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473964 (0.0):
udīrito 'rthaḥ paśunāpi gṛhyate hayāś ca nāgāś ca vahanti coditāḥ |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352389 (0.0):
udīrito 'rthaḥ paśunāpi gṛhyate hayāśca nāgāśca vahanti noditāḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12927955 (0.037):
MSS_6767 1 udīrito'rthaḥ paśunāpi gṛhyate hayāśca nāgāśca vahanti coditāḥ
pareṅgita jñāna phjalā hi buddhayaḥ ||Panc_1.44||
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740693 (0.0):
anuktamapyūhati paṇḍito janaḥ pareṅgitajñānaphalā hi buddhayaḥ /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473966 (0.0):
anuktam apy ūhati paṇḍito janaḥ pareṅgita-jñāna-phalā hi buddhayaḥ //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24352391 (0.0):
anuktamapyūhati paṇḍito janaḥ pareṅgitajñānaphalā hi buddhayaḥ // Suk_11.4
tathā ca manuḥ (8.26) / ākārair iṅgitair gatyā ceṣṭayā bhāṣaṇena ca |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18589140 (0.016):
svaravarṇeṅgitākāraiś cakṣuṣā ceṣṭitena ca // Mn_8.25 // / ākārair iṅgitair gatyā ceṣṭayā bhāṣitena ca /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4848156 (0.016):
ākārair iṅgitair gatyā ceṣṭayā bhāṣitena ca //AP_224.017cd/ / netravaktavikārābhyāṃ gṛhyate 'ntargataṃ punaḥ /AP_224.018ab/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740679 (0.016):
GarP_1,109.51 // / ākārairiṅgitairgatyā ceṣṭayā bhāṣitena ca /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473975 (0.044):
ākāra-riṅgatair gatyā ceṣṭayā bhāṣaṇena ca | / netra-vaktra-vikāreṇa lakṣyate'ntargataṃ manaḥ // Hit_2.50 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12877792 (0.055):
MSS_4269 1 ākāreṇa tathā gatyā ceṣṭayā bhāṣitairapi / / MSS_4269 2 netravaktravikārābhyāṃ jñāyate'ntarhitaṃ manaḥ //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21502684 (0.059):
Manu8.25c/ svara.varṇa.iṅgita.ākāraiś cakṣuṣā ceṣṭitena ca || / Manu8.26a/ ākārair iṅgitair gatyā ceṣṭayā bhāṣitena ca |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12877910 (0.060):
MSS_4274 1 ākārairiṅgitairgatyā ceṣṭayā bhāṣitena ca /
netra vaktra vikāraiś ca lakṣyate'ntargataṃ manaḥ ||Panc_1.45||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18589143 (0.016):
ākārair iṅgitair gatyā ceṣṭayā bhāṣitena ca / / netravaktravikāraiś ca gṛhyate 'ntargataṃ manaḥ // Mn_8.26 //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473979 (0.026):
ākāra-riṅgatair gatyā ceṣṭayā bhāṣaṇena ca | / netra-vaktra-vikāreṇa lakṣyate'ntargataṃ manaḥ // Hit_2.50 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12877914 (0.034):
MSS_4274 1 ākārairiṅgitairgatyā ceṣṭayā bhāṣitena ca / / MSS_4274 2 netravaktravikāraiśca gṛhyate'ntargataṃ manaḥ //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21502687 (0.061):
Manu8.26a/ ākārair iṅgitair gatyā ceṣṭayā bhāṣitena ca | / Manu8.26c/ netra.vaktravikāraiś ca gṛhyate) 'antargataṃ manaḥ ||
tad adyainaṃ bhayākulaṃ prāpya sva buddhi prabhāvena nirbhayaṃ kṛtvā
vaśīkṛtya ca nijāṃ sācivya padavīṃ samāsādayiṣyāmi | / karaṭaka āha anabhijño bhavān sevā dharmasya | tat katham enaṃ
vaśīkariṣyasi ? / so 'bravīt katham ahaṃ sevānabhijñaḥ ? mayā hi tātotsaṅge
Sankhayana-Aranyaka (sankharu.htm.txt) 6850359 (0.051):
pitaram āsādya papraccha - itīti māprākṣīt kathaṃ pratibravāṇīti | sa / hovāca - aham apyetan na veda | sadasyeva vayaṃ svādhyāyam adhītya
Valmiki: Ramayana, 7. Uttarakanda (ram_07_u.htm.txt) 22260254 (0.062):
7.054.009a rāghaveṇaivam uktas tu bharato vākyam abravīt / 7.054.009c aham enaṃ badhiṣyāmi mamāṃśaḥ sa vidhīyatām
krīḍatābhyāgata sādhūnāṃ nīti śāstraṃ paṭhatā yac chrutaṃ sevā dharmasya
sāraṃ tad hṛdi sthāpitam | śrūyatāṃ tac cedam / suvarṇa puṣpitāṃ pṛthvīṃ vicinvanti narās trayaḥ |
śūraś ca kṛta vidyaś ca yaś ca jānāti sevitum ||Panc_1.46||
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15437684 (0.0):
05,035.064a suvarṇapuṣpāṃ pṛthivīṃ cinvanti puruṣās trayaḥ / 05,035.064c śūraś ca kṛtavidyaś ca yaś ca jānāti sevitum
Anandavardhana: Dhvanyaloka[*1] (andhvy_u.htm.txt) 9442137 (0.0):
suvarṇa-puṣpāṃ pṛthivīṃ cinvanti puruṣās trayaḥ / / śūraś ca kṛta-vidyaś ca yaś ca jānāti sevitum //
sā sevā yā prabhu hitā grāhyā vākya viśeṣataḥ |
āśrayet pārthivaṃ vidvāṃs tad dvāreṇaiva nānyathā ||Panc_1.47||
yo na vetti guṇān yasya na taṃ seveta paṇḍitaḥ |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21446945 (0.0):
vāhanāysamat sthāne kriyatām | madīyo namaskāro vācyo bhagavataḥ | uktaṃ / yo na vetti guṇān yasya na taṃ seveta paṇḍitaḥ |
na hi tasmāt phalaṃ kiñcit sukṛṣṭād ūṣarād iva ||Panc_1.48||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21446951 (0.0):
yo na vetti guṇān yasya na taṃ seveta paṇḍitaḥ | / na hi tasmāt phalaṃ kiñcit sukṛṣṭād ūṣarād iva ||Panc_1.381||
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18070602 (0.031):
kiñcit jugupsādāyi bhavati / yathā ---- kapardakaḥ iti / kiñcit / amaṅgalātaṅgadāyi bhavati / yathā ---- saṃsthitaḥ iti //19//
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407624 (0.035):
tāḍitena na pratitāḍitavyam bhaṇḍitena na pratibhaṇḍitavyam // / kiñcidevaṃrūpaṃ sthānaṃ adhyāpatsyase / na adhyāpatsye / śṛṇu tvamāyutman
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21853664 (0.035):
tarumacittavṛttirna kiñcinnālikhati / / sañjātarupābhimānā kulaṭevātmasambhāvanā na kvacinnātmānamarpayati /
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp13u.htm.txt) 12494163 (0.036):
nibandhanamatanirūpaṇam 1455kramasya pāñcamikasya na kiñcidamidhānamasti / / na cānabhihitasya tasya vainiyogikam, aupādānikaṃ vā śeṣatvaṃ ghaṭate, na
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12504308 (0.036):
nayanavalayayānvasūci kiñcin niṭilakacālanayā tathānyad atra |
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6644629 (0.037):
nivedayati/ / u8.16/.yat kiñcit kāryam ārabhiṣyati tatsarvaṃ nivedayati/ devyai
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6642777 (0.042):
u5.6ab/.dṛṣṭvā jalacarān matsyān evaṃ jānīta buddhimān/ / u5.6cd/.yat kiñcid ārabhiṣyāmi kṣipram eva bhaviṣyati//
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903505 (0.045):
ye'vaghnanti teṣāṃ na kiñcit phalam | evaṃ bhaktiṃ tucchikṛtya ye kevala
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp01u.htm.txt) 23226063 (0.048):
nanvādyādhyayane na kiñcidārthavādikaṃ phalaṃ śrūyate, / tatraiṣāmarthavādānāmaśravaṇāt /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3221063 (0.049):
padminī cānapekṣya kiñcitprastānasādhanaṃ sarontarātsarontaraṃ pratiṣṭhate
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26488590 (0.050):
% pravṛttidoṣajanito 'rthaḥ phalam etat sarvaṃ bhavati/] p.223 / tad etat phalam upātam upātaṃ heyam, tyaktaṃ tyaktam upādeyam iti nāsya
Kubjikamatatantra (kubjt_iu.htm.txt) 22834799 (0.061):
kiñcid dravyaṃ na gṛhṇayet KubjT_23.146d / kiṇkiṇiṃ taṃ pracaṇḍograṃ KubjT_7.17a
dravya kṛti hīno 'pi sevyaḥ sevya guṇānvitaḥ |
bhavaty ājīvanaṃ tasmāt phalaṃ kālāntarād api ||Panc_1.49||
api sthāṇuvad āsīnaḥ śuṣyan parigataḥ kṣudhā |
na tv ajñānātma sampannād vṛttim īhate paṇḍitaḥ ||Panc_1.50||
sevakaḥ svāminaṃ dveṣṭi kṛpaṇaṃ paruṣākṣaram |
ātmānaṃ kiṃ sa na dveṣṭi sevyāsevyaṃ na vetti yaḥ ||Panc_1.51||
yasyāśritya viśrāmaṃ kṣudhārtā yānti sevakāḥ |
so 'rkavan nṛpatis tyājyaḥ sadā puṣpa phalo 'pi san ||Panc_1.52||
rāja mātari devyāṃ ca kumāre mukhya mantriṇi |
purohite pratīhāre sadā varteta rājavat ||Panc_1.53||
jīveti prabruvan proktaḥ kṛtyākṛtya vicakṣaṇaḥ |
karoti nirvikalpaṃ yaḥ sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.54||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433868 (0.006):
pravāsaṃ sva purāvāsaṃ sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.62|| / na kuryān naranāthasya yoṣidbhiḥ saha saṃgatim |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433805 (0.042):
prabhor dvārāśrito harmye sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.58|| / sammato 'haṃ vibhor nityam iti matvā vyatikramet |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433884 (0.044):
na nindāṃ na vivādaṃ ca sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.63||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433835 (0.045):
yo naro nara nāthasya sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.60||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433770 (0.054):
na kalatrair narendrasya sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.56||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433818 (0.063):
kṛcchreṣv api na maryādāṃ sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.59|| / dveṣi dveṣa paro nityam iṣṭānām iṣṭa karma kṛt |
prabhu prasādajaṃ vittaṃ suprāptaṃ yo nivedayet |
vastrādyaṃ ca dadhāty aṅge sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.55||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433867 (0.054):
pravāsaṃ sva purāvāsaṃ sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.62|| / na kuryān naranāthasya yoṣidbhiḥ saha saṃgatim |
antaḥ pura caraiḥ sārdhaṃ yo na mantraṃ samācaret |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12829278 (0.037):
MSS_1590 1 antaḥpuracaraiḥ sārdhaṃ yo na mantraṃ samācaret /
na kalatrair narendrasya sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.56||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12829284 (0.0):
MSS_1590 1 antaḥpuracaraiḥ sārdhaṃ yo na mantraṃ samācaret / / MSS_1590 2 na kalatrairnarendrasya sa bhaved rājavallabhaḥ //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433834 (0.047):
yo naro nara nāthasya sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.60||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433867 (0.048):
pravāsaṃ sva purāvāsaṃ sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.62|| / na kuryān naranāthasya yoṣidbhiḥ saha saṃgatim |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433735 (0.054):
karoti nirvikalpaṃ yaḥ sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.54||
dyūtaṃ yo yama dūtābhaṃ hālāṃ hālāhalopamam |
paśyed dārān vṛthākārān sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.57||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433867 (0.055):
pravāsaṃ sva purāvāsaṃ sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.62|| / na kuryān naranāthasya yoṣidbhiḥ saha saṃgatim |
yuddha kāle'graṇīr yaḥ syāt sadā pṛṣṭhānugaḥ pure |
prabhor dvārāśrito harmye sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.58||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433867 (0.042):
pravāsaṃ sva purāvāsaṃ sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.62|| / na kuryān naranāthasya yoṣidbhiḥ saha saṃgatim |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433735 (0.042):
karoti nirvikalpaṃ yaḥ sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.54||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433835 (0.055):
yo naro nara nāthasya sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.60|| / proktaḥ pratyuttaraṃ nāha viruddhaṃ prabhunā na yaḥ |
sammato 'haṃ vibhor nityam iti matvā vyatikramet |
kṛcchreṣv api na maryādāṃ sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.59||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433867 (0.057):
pravāsaṃ sva purāvāsaṃ sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.62|| / na kuryān naranāthasya yoṣidbhiḥ saha saṃgatim |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433735 (0.063):
karoti nirvikalpaṃ yaḥ sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.54||
dveṣi dveṣa paro nityam iṣṭānām iṣṭa karma kṛt |
yo naro nara nāthasya sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.60||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433735 (0.045):
karoti nirvikalpaṃ yaḥ sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.54||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433768 (0.047):
na kalatrair narendrasya sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.56||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433867 (0.048):
pravāsaṃ sva purāvāsaṃ sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.62|| / na kuryān naranāthasya yoṣidbhiḥ saha saṃgatim |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433805 (0.055):
prabhor dvārāśrito harmye sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.58|| / sammato 'haṃ vibhor nityam iti matvā vyatikramet |
proktaḥ pratyuttaraṃ nāha viruddhaṃ prabhunā na yaḥ |
na samīpe hasaty uccaiḥ sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.61||
up raṇaṃ śaraṇaṃ tadvan manyate bhaya varjitaḥ |
pravāsaṃ sva purāvāsaṃ sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.62||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433736 (0.006):
karoti nirvikalpaṃ yaḥ sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.54||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433805 (0.042):
prabhor dvārāśrito harmye sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.58||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433835 (0.048):
yo naro nara nāthasya sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.60||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433770 (0.048):
na kalatrair narendrasya sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.56||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433753 (0.054):
vastrādyaṃ ca dadhāty aṅge sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.55|| / antaḥ pura caraiḥ sārdhaṃ yo na mantraṃ samācaret |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433786 (0.055):
paśyed dārān vṛthākārān sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.57|| / yuddha kāle'graṇīr yaḥ syāt sadā pṛṣṭhānugaḥ pure |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433818 (0.057):
kṛcchreṣv api na maryādāṃ sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.59|| / dveṣi dveṣa paro nityam iṣṭānām iṣṭa karma kṛt |
na kuryān naranāthasya yoṣidbhiḥ saha saṃgatim |
na nindāṃ na vivādaṃ ca sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.63||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433735 (0.044):
karoti nirvikalpaṃ yaḥ sa bhaved rāja vallabhaḥ ||Panc_1.54||
karaṭaka āha atha bhavāṃs tatra gatvā kiṃ tāvat prathamaṃ vakṣyati tat
tāvad ucyatām | / damanaka āha / uttarād uttaraṃ vākyaṃ vadatāṃ samprajāyate |
suvṛṣṭi guṇa sampannād bījād bījam ivāparam ||Panc_1.64||
apāya sandarśanajāṃ vipattim / upāya sandarśanajāṃ ca siddhim |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474205 (0.0):
apāyasaṃ darśanajāṃ vipattim / upāya-sandarśana-jāṃ ca siddhim |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12836668 (0.014):
MSS_1995 1 apāyasaṃdarśanajāṃ vipattim upāyasaṃdarśanajāṃ ca siddhim /
medhāvino nīti guṇa prayuktāṃ / puraḥ sphurantīm iva varṇayanti ||Panc_1.65||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474208 (0.022):
upāya-sandarśana-jāṃ ca siddhim | / medhāvino nīti-vidhi-prayuktāṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12836672 (0.026):
MSS_1995 1 apāyasaṃdarśanajāṃ vipattim upāyasaṃdarśanajāṃ ca siddhim / / MSS_1995 2 medhāvino nītividhiprayuktāṃ puraḥ sphurantīmiva darśayanti //
ekeṣāṃ vāci śukavad anyeṣāṃ hṛdi mūkavat |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12945661 (0.0):
MSS_7691 1 ekeṣāṃ vāci śukavad anyeṣāṃ hṛdi mūkavat /
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15594035 (0.041):
Subhv_0143-1 keṣāṃcidvāci śukavatpareṣāṃ hṛdi mūkavat /
hṛdi vāci tathānyeṣāṃ valgu valgantiu sūktayaḥ ||Panc_1.66||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12945664 (0.044):
MSS_7691 1 ekeṣāṃ vāci śukavad anyeṣāṃ hṛdi mūkavat /
na ca aham aprāpta kālaṃ vakṣye | ākarṇitaṃ mayā nīti sāraṃ pituḥ pūrvam
utsaṅgaṃ hi niṣevatā | / aprāpta kālaṃ vacanaṃ bṛhaspatir api bruvan |
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15440373 (0.0):
05,039.002 vidura uvāca / 05,039.002a aprāptakālaṃ vacanaṃ bṛhaspatir api bruvan
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474224 (0.0):
karaṭako brūte-tathāpy aprāpte prastāve na vaktum arhasi, yataḥ- / aprāpta-kālaṃ vacanaṃ bṛhaspatir api bruvan |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12839632 (0.051):
MSS_2176 1 aprāptakālaṃ vacanaṃ bṛhaspatirapi bruvan /
labhate bahv avajñānam apamānaṃ ca puṣkalam ||Panc_1.67||
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15440375 (0.045):
05,039.002a aprāptakālaṃ vacanaṃ bṛhaspatir api bruvan / 05,039.002c labhate buddhyavajñānam avamānaṃ ca bhārata
karaṭaka āha / durārādhyā hi rājānaḥ parvatā iva sarvadā | / vyālākīrṇāḥ suviṣamāḥ kaṭhinā duṣṭa sevitāḥ ||Panc_1.68||
bhoginaḥ kañcukāviṣṭāḥ kuṭilāḥ krūra ceṣṭitāḥ |
suduṣṭā mantra sādhyāś ca rājānaḥ pannagā iva ||Panc_1.69||
dvi jihvāḥ krūra karmāṇo 'niṣṭhāś chidrānusāriṇaḥ |
dūrato 'pi hi paśyanti rājāno bhujagā iva ||Panc_1.70|| / svalpam apy apakurvanti ye'bhīṣṭā hi mahīpateḥ |
te vahnāv iva dahyante pataṅgāḥ pāpa cetasaḥ ||Panc_1.71||
durārohaṃ padaṃ rājñāṃ sarva loka namaskṛtam |
svalpenāpy apakāreṇa brāhmaṇyam iva duṣyati ||Panc_1.72||
durārādhyāḥ śriyo rājñāṃ durāpā duṣparigrahāḥ | / tiṣṭhanty āpa ivādhāre ciram ātmani saṃsthitāḥ ||Panc_1.73||
damanaka āha satyam etat param | kintu / yasya yasya hi yo bhāvas tena tena samācaret |
anupraviśya medhāvī kṣipram ātma vaśaṃ nayet ||Panc_1.74||
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740088 (0.0):
yasyayasya hi yo bhāvastasyatasya hitaṃ vadan / / anupraviśya medhāvī kṣipramātmavaśaṃ nayet // GarP_1,109.13 //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474057 (0.0):
yasya yasya hi yo bhāvas tena tena hi taṃ naram | / anupraviśya medhāvī kṣipram ātma-vaśaṃ nayet // Hit_2.54 //
bhartuś cittānuvartitvaṃ suvṛttaṃ cānujīvinām |
rākṣasāś cāpi gṛhyante nityaṃ chandānuvartibhiḥ ||Panc_1.75||
saruṣi nṛpe stuti vacanaṃ tad abhimate prema tad dviṣi dveṣaḥ |
tad dānasya ca śaṃsā amantra tantraṃ vaśīkaraṇam ||Panc_1.76||
karaṭaka āha yady evam abhimataṃ tarhi śivās te panthānaḥ santu |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21442241 (0.043):
karaṭaka āha bhadra ! yady evaṃ tarhi gaccha | śivās te panthānaḥ santu | / yathābhipretam anuṣṭhīyatām |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474288 (0.044):
karaṭako brūte-śubham astu | śivās te panthānaḥ | yathābhilaṣitam / anuṣṭhīyatām iti | / tato damanako vismita iva piṅgalaka-samīpaṃ gataḥ | atha dūrād eva sādaraṃ
yathābhilaṣitam anuṣṭhīyatām | so 'pi praṇamya piṅgalakābhimukhaṃ / pratasthe |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474288 (0.044):
karaṭako brūte-śubham astu | śivās te panthānaḥ | yathābhilaṣitam / anuṣṭhīyatām iti | / tato damanako vismita iva piṅgalaka-samīpaṃ gataḥ | atha dūrād eva sādaraṃ
athāgacchantaṃ damanakam ālokya piṅgalako dvāstham abravīt apasāryatāṃ
vetra latā | ayam asmākaṃ cirantano mantriputro damanako 'vyāhata praveśaḥ
| tat praveśyatāṃ dvitīya maṇḍala bhāgī | iti | / sa āha yathāvādīd bhavān iti |
athopasṛtya damanako nirdiṣṭa āsane piṅgalakaṃ praṇamya prāptānujña
upaviṣṭaḥ | sa tu tasya naka kuliśālaṅkṛtaṃ dakṣiṇa pāṇim upari dattvā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21436761 (0.021):
'pi tasya pīnāyata kakudmato nakha kuliśālaṃkṛtaṃ dakṣiṇa pāṇim upari / dattvā māna puraḥsaram uvāca api śivaṃ bhavataḥ | kutas tvam asmin vane
māna puraḥ saram uvāca api śivaṃ bhavataḥ | kasmāc cirād dṛṣṭo 'si ?
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21443495 (0.028):
mitra ! svāgatam | cirād dṛṣṭo 'si | api śivaṃ bhavataḥ | tat kathaya
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474310 (0.062):
rājñā praveśitaḥ sāṣṭāṅga-praṇipātaṃ praṇipatyopaviṣṭaḥ | rājāha-cirād / dṛṣṭo 'si | / damanako brūte-yadyapi mayā sevakena śrīmad-devapādānāṃ na kiṃcit
damanaka āha na kiṃcid deva pādānām asmābhiḥ prayojanam | paraṃ bhavatāṃ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21442263 (0.046):
damanaka āha na kañcid deva pādānām asmābhiḥ prayojanam | tenāhaṃ / nāgacchāmi | tathāpi rāja prayojana vināśam avalokya sandahyamāna hṛdayo
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474318 (0.052):
damanako brūte-yadyapi mayā sevakena śrīmad-devapādānāṃ na kiṃcit / prayojanam asti, tathāpi prāpta-kālam anujīvinā sāṃnidhyam avaśyaṃ
prāpta kālaṃ vaktavyam yata uttama madhyamādhamaiḥ sarvair api rājñāṃ
prayojanam | uktaṃ ca / dantasya niṣkoṣaṇakena nityaṃ / karṇasya kaṇḍūyanakena vāpi |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474334 (0.025):
kartavyam ity āgato 'smi | kiṃ ca- / dantasya nirgharṣaṇakena rājan / karṇasya kaṇḍūyanakena vāpi |
tṛṇena kāryaṃ bhavatīśvarāṇāṃ / kim āṅga vāggha stavatā nareṇa ||Panc_1.77||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474336 (1.192):
dantasya nirgharṣaṇakena rājan / karṇasya kaṇḍūyanakena vāpi | / tṛṇena kāryaṃ bhavatīśvarāṇāṃ
tathā vayaṃ deva pādānām anvayāgatā bhṛtyā āpatsv api pṛṣṭha gāmino
yadyapi svam adhikāraṃ na labhāmahe tathāpi deva pādānām etad yuktaṃ na
bhavati | uktaṃ ca / sthāneṣv eva niyoktavyā bhṛtyā ābharaṇāni ca |
na hi cūḍāmaṇiḥ pāde prabhavāmīti badhyate ||Panc_1.78||
anabhijño guṇānāṃ yo na bhṛtyair anugamyate |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12823416 (0.0):
MSS_1233 1 anabhijño guṇānāṃ yo na bhṛtyaiḥ so'nugamyate /
dhanāḍhyo 'pi kulīno 'pi kramāYāto 'pi bhūpatiḥ ||Panc_1.79||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12823419 (0.017):
MSS_1233 1 anabhijño guṇānāṃ yo na bhṛtyaiḥ so'nugamyate / / MSS_1233 2 dhanāḍhyo'pi kulīno'pi kramāyāto'pi bhūpatiḥ //
uktaṃ ca / asamaiḥ samīyamānaḥ samaiś ca / parihīyamāṇa sat kāraḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12866935 (0.051):
MSS_3711 2 anākramya jagat kṛtsnaṃ no saṃdhyāṃ bhajate raviḥ // / MSS_3712 1 asamaiḥ samīyamānaḥ samaiśca parihīyamāṇasatkāraḥ /
Saddharmapundarikasutra (bsu036_u.htm.txt) 6600179 (0.056):
aṣṭatrisḥhasramahḥsḥhasralokadhḥtuparamḥṇurajaḥsamaiśca / bodhisattvairmahḥsattvairimaṃ dharmaparyḥyaṃ śrutvḥ anuttarḥyḥṃ
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6647664 (0.062):
u13.33ab/.yā tu sarva^samācārā mṛd^vaṅgī samatāṃ gatā/ / u13.33cd/.sarvaiḥ samair guṇair yuktā vijñeyā kāma^cāriṇī//
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7901856 (0.063):
anantaratvātparasparatulyatvācca samasamaiḥ / khoḍakaśīrṣāṇi kramaśīrṣāṇi / / upodgatānīti prākārādativistīrṇāt kiñcinnirgatyodgatāni / pramāṇavantīti
dhuri yo na yujyamānas tribhir / artha patiṃ tyajati bhṛtyaḥ ||Panc_1.80||
yac cāvivekitayā rājñā bhṛtyānuttama pada yogyān hīnādhama sthāne
niyojayati, na te tatraiva sa bhūpater doṣo na teṣām | uktaṃ ca
kanaka bhūṣaṇa saṅgrahaṇocito / yadi maṇis trapuṇi pratibadhyate |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474430 (0.0):
nahi cūḍāmaṇiḥ pāde nūpuraṃ śirasā kṛtam // Hit_2.71 // / kanaka-bhūṣaṇa-saṅgrahaṇocito yadi maṇis trapuṇi praṇidhīyate |
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26108876 (0.0):
iti jano 'yaṃ pralapati // VidSrk_49.34 *(1671) // / kanaka bhūṣaṇa saṃgrahaṇocito $ yadi maṇis trapuṇi pratibadhyate &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17383822 (0.0):
jano 'yaṃ pralapati // VidSrk_49.34 *(1671) // / kanaka bhūṣaṇa saṃgrahaṇocito yadi maṇis trapuṇi pratibadhyate /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24304734 (0.0):
jano 'yaṃ pralapati // VidSrk_49.34 *(1671) // / kanakabhūṣaṇasaṃgrahaṇocito $ yadi maṇis trapuṇi pratibadhyate &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10915440 (0.0):
'yaṃ pralapati // VidSrk_49.34 *(1671) // / kanakabhūṣaṇasaṃgrahaṇocito yadi maṇis trapuṇi pratibadhyate /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740923 (0.012):
mūrdhni vā sarvalokānāṃ śīrṣataḥ patito vane // GarP_1,110.13 // / kanakabhūṣaṇasaṃgrahaṇocito yadi maṇistrapuṇi pratibadhyate /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12963216 (0.012):
MSS_8552 2 priyavimānitamānavatīruṣāṃ nirasanairasanairavṛthārthatā // / MSS_8553 1 kanakabhūṣaṇasaṃgrahaṇocito yadi maṇis trapuṇi pratibadhyate /
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15611125 (0.041):
Subhv_0898-1 kanakabhūṣaṇasaṃgrahaṇocito / Subhv_0898-2 yadi maṇistrapuṇi pratibadhyate /
na sa virauti na cāpi sa śobhate
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26108882 (0.0):
kanaka bhūṣaṇa saṃgrahaṇocito $ yadi maṇis trapuṇi pratibadhyate & / na sa virauti na cāpi na śobhate % bhavati yojayitur vacanīyatā //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17383828 (0.0):
kanaka bhūṣaṇa saṃgrahaṇocito yadi maṇis trapuṇi pratibadhyate / / na sa virauti na cāpi na śobhate bhavati yojayitur vacanīyatā //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24304736 (0.0):
kanakabhūṣaṇasaṃgrahaṇocito $ yadi maṇis trapuṇi pratibadhyate & / na sa virauti na cāpi palāyate % bhavati yojayitur vacanīyatā //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10915442 (0.0):
kanakabhūṣaṇasaṃgrahaṇocito yadi maṇis trapuṇi pratibadhyate / / na sa virauti na cāpi palāyate bhavati yojayitur vacanīyatā //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740928 (5.960):
kanakabhūṣaṇasaṃgrahaṇocito yadi maṇistrapuṇi pratibadhyate / / na ca virauti na cāpi sa śobhate bhavati yojayiturvacanīyatā //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12963222 (0.001):
MSS_8553 1 kanakabhūṣaṇasaṃgrahaṇocito yadi maṇis trapuṇi pratibadhyate / / MSS_8553 2 na sa virauti na cāpi na śobhate bhavati yojayiturvacanīyatā //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474437 (0.001):
na sa virauti na cāpi na śobhate bhavati yojayitur vacanīyatā // Hit_2.72
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14488354 (0.003):
VidSrk_49.35 *(1672)b na sa virauti na cāpi na śobhate
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15611134 (0.055):
Subhv_0898-3 na sa virauti na cāpi hi śobhate / Subhv_0898-4 bhavati yojayiturvacanīyatā //
bhavati yojayitur vacanīyatā ||Panc_1.81|| / yac ca svāmy evaṃ vadati cirād dṛśyate | tad api śrūyatām
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474440 (0.001):
na sa virauti na cāpi na śobhate bhavati yojayitur vacanīyatā // Hit_2.72
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26108884 (0.001):
na sa virauti na cāpi na śobhate % bhavati yojayitur vacanīyatā //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17383830 (0.001):
na sa virauti na cāpi na śobhate bhavati yojayitur vacanīyatā //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740930 (0.022):
na ca virauti na cāpi sa śobhate bhavati yojayiturvacanīyatā //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12963225 (0.024):
MSS_8553 2 na sa virauti na cāpi na śobhate bhavati yojayiturvacanīyatā //
savya dakṣiṇayor yatra viśeṣo nāsti hastayoḥ |
kas tatra kṣaṇam apyāryo vidyamāna gatir bhavet ||Panc_1.82||
kāce maṇir maṇau kāco yeṣāṃ buddhir vikalpate |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12981031 (0.0):
MSS_9359 1 kāce maṇirmaṇau kāco yeṣāṃ buddhiḥ pravartate /
na teṣāṃ sannidhau bhṛtyo nāma mātro 'pi tiṣṭhati ||Panc_1.83||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12981039 (0.036):
MSS_9359 2 na teṣāṃ saṃnidhau bhṛtyo nāmamātro'pi tiṣṭhati //
parīkṣakā yatra na santi deśe / nārghanti ratnāni samudrajāni |
ābhīra deśe kila candrakāntaṃ / tribhir varāṭair vipaṇanti gopāḥ ||Panc_1.84||
lohitākhyasya ca maṇeḥ padmarāgasya cāntaram | / yatra nāsti kathaṃ tatra kriyate ratna vikrayaḥ ||Panc_1.85||
nirviśeṣaṃ yadā svāmī samaṃ bhṛtyeṣu vartate |
tatrodyama samarthānām utsāhaḥ parihīyate ||Panc_1.86|| / na vinā pārthivo bhṛtyair na bhṛtyāḥ pārthivaṃ vinā |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474401 (0.030):
nirviśeṣo yadā rājā samaṃ sarveṣu vartate | / tadodyama-samarthānām utsāhaḥ parihīyate // Hit_2.69 //
teṣāṃ ca vyavahāro 'yaṃ paraspara nibandhanaḥ ||Panc_1.87|| / bhṛtyair vinā svayaṃ rājā lokānugraha kāribhiḥ |
mayūkhair iva dīptāṃśus tejasvy api na śobhate ||Panc_1.88||
araiḥ sandhāryate nābhir nābhau cārāḥ pratiṣṭhitāḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12853010 (0.014):
MSS_2885 1 araiḥ saṃdhāryate nābhir nābhau cārāḥ pratiṣṭhitāḥ /
svāmi sevakayor evaṃ vṛtti cakraṃ pravartate ||Panc_1.89||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12853014 (0.029):
MSS_2885 1 araiḥ saṃdhāryate nābhir nābhau cārāḥ pratiṣṭhitāḥ / / MSS_2885 2 svāmisevakayorevaṃ vṛtticakraṃ pravartate //
śirasā vidhṛtā nityaṃ snehena paripālitāḥ | / keśā api virajyante niḥsnehāḥ kiṃ na sevakāḥ ||Panc_1.90||
rājā tuṣṭo hi bhṛtyānām artha mātraṃ prayacchati |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21447024 (1.192):
putraval lālayen nityaṃ ya icchec chriyam ātmanaḥ ||Panc_1.382|| / anyac ca / rājā tuṣṭo 'pi bhṛtyānām artha mātraṃ prayacchati |
te tu saṃmāna mātreṇa prāṇair apy upakurvate ||Panc_1.91||
evaṃ jñātvā narendreṇa bhṛtyāḥ kāryā vicakṣaṇāḥ | / kulīnāḥ śaurya saṃyuktāḥ śaktā bhaktāḥ kramāgatāḥ ||Panc_1.92||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12953063 (0.022):
MSS_8034 1 evaṃjñātvā narendreṇa bhṛtyāḥ kāryā vicakṣaṇāḥ /
yaḥ kṛtvā sukṛtaṃ rājño duṣkaraṃ hitam uttamam |
lajjayā vakti no kiñcit tena rājā sahāyavān ||Panc_1.93||
yasmin kṛtyaṃ samāveśya nirviśaṅkena cetasā | / āsyate sevakaḥ sa syāt kalatram iva cāparam ||Panc_1.94||
yo 'nāhūtaḥ samabhyeti dvāri tiṣṭhati sarvadā |
pṛṣṭhaḥ satyaṃ mitaṃ brūte sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.95||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434498 (0.031):
svākāraṃ rakṣayed yas tu sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.98||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434529 (0.031):
prasannāsyo bhaved yas tu sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.100||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434482 (0.031):
yo na cintayate pāpaṃ sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.97||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434515 (0.039):
na ca śītātapādyaiś ca sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.99||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434543 (0.060):
niyoga saṃsthite yasmin sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.101||
anādiṣṭo 'pi bhūpasya dṛṣṭvā hānikaraṃ ca yaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12824828 (0.039):
MSS_1323 1 anādiṣṭopi bhūpasya dṛṣṭvā hānikaraṃ ca yaḥ / / MSS_1323 2 yatate tasya nāśāya sa bhṛtyo'rho mahībhujām //
yatate tasya nāśāya sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.96||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12824833 (1.192):
MSS_1323 1 anādiṣṭopi bhūpasya dṛṣṭvā hānikaraṃ ca yaḥ / / MSS_1323 2 yatate tasya nāśāya sa bhṛtyo'rho mahībhujām //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434498 (0.029):
svākāraṃ rakṣayed yas tu sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.98||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434529 (0.029):
prasannāsyo bhaved yas tu sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.100||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434516 (0.034):
na ca śītātapādyaiś ca sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.99||
tāḍito 'pi durukto 'pi daṇḍito 'pi mahībhujā | / yo na cintayate pāpaṃ sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.97||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434530 (0.001):
prasannāsyo bhaved yas tu sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.100||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434516 (0.020):
na ca śītātapādyaiś ca sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.99||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434456 (0.031):
pṛṣṭhaḥ satyaṃ mitaṃ brūte sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.95||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434544 (0.037):
niyoga saṃsthite yasmin sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.101||
na garvaṃ kurute māne nāpamāne ca tapyate |
svākāraṃ rakṣayed yas tu sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.98||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434530 (0.0):
prasannāsyo bhaved yas tu sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.100||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434469 (0.029):
yatate tasya nāśāya sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.96||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434456 (0.031):
pṛṣṭhaḥ satyaṃ mitaṃ brūte sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.95||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434544 (0.036):
niyoga saṃsthite yasmin sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.101||
na kṣudhā pīḍyate yas tu nidrayā na kadācana |
na ca śītātapādyaiś ca sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.99||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434482 (0.020):
yo na cintayate pāpaṃ sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.97||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434469 (0.034):
yatate tasya nāśāya sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.96||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434456 (0.039):
pṛṣṭhaḥ satyaṃ mitaṃ brūte sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.95||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434544 (0.057):
niyoga saṃsthite yasmin sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.101||
śrutvā sāṃgrāmikīṃ vārtāṃ bhaviṣyāṃ svāminaṃ prati | / prasannāsyo bhaved yas tu sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.100||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434499 (0.0):
svākāraṃ rakṣayed yas tu sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.98||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434482 (0.001):
yo na cintayate pāpaṃ sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.97||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434469 (0.029):
yatate tasya nāśāya sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.96||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434456 (0.031):
pṛṣṭhaḥ satyaṃ mitaṃ brūte sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.95||
sīmā vṛddhiṃ samāyāti śukla pakṣa ivoḍurāṭ |
niyoga saṃsthite yasmin sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.101||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434498 (0.036):
svākāraṃ rakṣayed yas tu sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.98||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434481 (0.037):
yo na cintayate pāpaṃ sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.97|| / na garvaṃ kurute māne nāpamāne ca tapyate |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434515 (0.057):
na ca śītātapādyaiś ca sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.99|| / śrutvā sāṃgrāmikīṃ vārtāṃ bhaviṣyāṃ svāminaṃ prati |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434454 (0.060):
pṛṣṭhaḥ satyaṃ mitaṃ brūte sa bhṛtyo 'rho mahībhujām ||Panc_1.95||
sīmā saṃkocam āyāti vahnau carma ivāhitam |
sthite yasmin sa tu tyājyo bhṛtyo rājyaṃ samīhatā ||Panc_1.102||
tathā śṛgālo 'yam iti manyamānena mamopari svāminā yady avajñā kriyate tad
apy ayuktam | uktaṃ ca yataḥ / kauśeyaṃ kṛmijaṃ suvarṇam upalād durvāpi goromataḥ
paṅkāt tāmarasaṃ śaśāṅka udadher indīvaraṃ gomayāt |
kāṣṭhād agnir aheḥ phaṇād api maṇir go pittato rocanā
prākāśyaṃ sva guṇodayena guṇino gacchanti kiṃ janmanā ||Panc_1.103||
mūṣikā gṛha jātāpi hantavyā svāpa kāriṇī |
bhakṣya pradānair jāro hitakṛt prāpyate janaiḥ ||Panc_1.104||
eraṇḍa bhiṇḍārka nalaiḥ prabhūtair api sañcitaiḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12952810 (0.024):
MSS_8020 1 eraṇḍabhiṇḍārkanalaiḥ prabhūtairapi saṃbhṛtaiḥ /
dāru kṛtyaṃ yathā nāsti tathaivājñaiḥ prayojanam ||Panc_1.105||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12952818 (0.049):
MSS_8020 1 eraṇḍabhiṇḍārkanalaiḥ prabhūtairapi saṃbhṛtaiḥ / / MSS_8020 2 dārukṛtyaṃ yathā nāsti tathā nājñaiḥ prayojanam //
kiṃ bhaktenāsamarthena kiṃ śakternāpakāriṇā | / bhaktaṃ śaktaṃ ca māṃ rājan nāvajñātuṃ tvam arhasi ||Panc_1.106||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474496 (0.0):
puruṣa-viśeṣaṃ prāptā bhavanty ayogyāś ca yogyāś ca // Hit_2.75 // / anyac ca- / kiṃ bhaktenāsamarthena kiṃ śaktenāpakāriṇā |
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27050784 (0.036):
6.055.105a vikarṇanāsa iti māṃ nāvajñātuṃ tvam arhasi / 6.055.105c svalpāpi hi na me pīḍā karṇanāsāvināśanāt
piṅgalaka āha bhavatv evaṃ tāvat | asamarthaḥ samartho vā cirantanas tvam
asmākaṃ mantri putraḥ | tad viśrabdhaṃ brūhi yat kiñcid vaktukāmaḥ |
damanaka āha deva jijñāpyaṃ kiñcid asti | / piṅgalaka āha tan nivedayābhipretam |
so 'bravīt / api svalpataraṃ kāryaṃ yad bhavet pṛthivī pateḥ |
tan na vācyaṃ sabhā madhye provācedaṃ bṛhaspatiḥ ||Panc_1.107||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12838147 (0.0):
MSS_2084 2 tanna vācyaṃ sabhāmadhye provācedaṃ bṛhaspatiḥ //
tad aikāntike mad vijñāpyam ākarṇayantu deva pādāḥ | yataḥ
ṣaṭ karṇo bhidyate mantraś catuṣkarṇaḥ sthiro bhavet |
tasmāt sarva prayatnena ṣaṭkarṇaṃ varjayet sudhīḥ ||Panc_1.108||
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16023297 (0.046):
Yāj2.186a/ nija.dharma.avirodhena yas tu samayiko (bhavet /(p.276) / Yāj2.186c/ so^api yatnena (samrakṣyo dharmo rāja.kṛtaś ca yah //
Siva-Purana, Book 1 (Vidyesvara-Samhita) (sivap1_u.htm.txt) 11518667 (0.064):
tatraitebahavolokābṛhajjābālacoditāḥ // ŚivP_1,24.49ab/ / tevicāryāḥprayatnenatatobhasmaratobhavet // ŚivP_1,24.49cd/
atha piṅgalakābhiprāyajñā vyāghra dvīpi vṛka puraḥsarā sarve'pi tad vacaḥ
samākarṇya saṃsadi tat kṣaṇād eva dūrībhūtāḥ | tataś ca damanaka āha
udaka grahaṇārthaṃ pravṛttasya svāminaḥ kim iha nivṛttyāvasthānam |
piṅgalaka āha savilakṣa smitam na kiñcid api |
so 'bravīt deva yady anākhyeyaṃ tat tiṣṭhatu | uktaṃ ca / dariṣu kiñcit svajaneṣu kiñcid
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354628 (0.048):
dāreṣu gopyaṃ puruṣasya kiñcidgopyaṃ vayasyeṣu suteṣu kiñcit /
gopyaṃ vayasyeṣu suteṣu kiñcit | / yuktaṃ na vā yuktam idaṃ vicintya
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354634 (0.0):
dāreṣu gopyaṃ puruṣasya kiñcidgopyaṃ vayasyeṣu suteṣu kiñcit /
vaded vipaścin mahato 'nurodhāt ||Panc_1.[*100] / tac chrutvā piṅgalakaś cintayāmāsa yogyo 'yaṃ dṛśyate | tat kathayāmy
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354637 (0.024):
yuktaṃ na yuktaṃ manasā vicintya vadedvipaścinmahato 'nurodhāt // Suk_21.4
etasyāgre ātmano 'bhiprāyam | uktaṃ ca / svāmini guṇāntarajñe guṇavati bhṛtye'nuvartini kalaye |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21446716 (0.048):
suhṛdi nirantara racite guṇavati bhṛtye'nuvartini kalatre |
suhṛdi nirantara citte nivedya duḥkhaṃ sukhī bhavati ||Panc_1.[*101]
bho damanaka śṛṇoṣi śabdaṃ dūrān mahāntam |
so 'bravīt svāmin śṛṇomi | tat kim | / piṅgalaka āha bhadra aham asmād vanād gantum icchāmi |
damanaka āha kasmāt | / piṅgalaka āha yato 'dyasmad vane kim apy apūrvaṃ sattvaṃ praviṣṭaṃ
yasyāyaṃ mahā śabdaḥ śrūyate | tasya ca śabdānurūpeṇa parākrameṇa
bhavitavyam iti | / damanaka āha yac chabda mātrād api bhayam upagataḥ svāmī tad apy ayuktam
| uktaṃ ca / ambhasā bhidyate setus tathā mantro 'py arakṣitaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12847244 (0.031):
MSS_2593 1 ambhasā bhidyate setus tathā mantro'pyarakṣitaḥ /
paiśunyād bhidyate sneho bhidyate vāgbhir āturaḥ ||Panc_1.111||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12847246 (0.044):
MSS_2593 1 ambhasā bhidyate setus tathā mantro'pyarakṣitaḥ / / MSS_2593 2 paiśunyād bhidyate sneho vāgbhirbhidyeta kātaraḥ //
tan na yuktaṃ svāminaḥ pūrvopārjitaṃ vanaṃ tyaktum | yato
bherī veṇu vīnā mṛdaṅga tāla paṭaha śaṅkha kāhalādi bhedena śabdā
aneka vidhā bhavanti | tan na kevalāc chabda mātrād api bhetavyam | uktaṃ
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13475056 (0.040):
dṛśyatām | śabda-mātrād eva na bhetavyam | tathā coktam- / śabda-mātrān na bhetavyam ajñātvā śabda-kāraṇam |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13475199 (0.054):
| ato 'haṃ bravīmi-śabda-mātrān na bhetavyam ity ādi | tataḥ saṃjīvakam
atyutkaṭe ca raudre ca śatrau prāpte na hīyate |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12839045 (0.062):
MSS_2142 1 apyutkaṭe ca raudre ca śatrau yasya na hīyate /
dhairyaṃ yasya mahīnātho na sa yāti parābhavam ||Panc_1.112||
darśita bhaye'pi dhātari dhairya dhvaṃso bhaven na dhīrāṇām |
śoṣita sarasi nidāghe nitarām evoddhataḥ sindhuḥ ||Panc_1.113||
yasya na vipadi viṣādaḥ sampadi harṣo raṇe na bhīrutvam |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13467866 (0.0):
prakṛti-siddham idaṃ hi mahātmanām // Hit_1.32 // / sampadi yasya na harṣo vipadi viṣādo raṇe ca bhīrutvam |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350191 (0.0):
uktañca- / sampadi yasya na harṣo vipadi viṣādo raṇe ca bhīrutvam /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21457914 (0.0):
sat puruṣā bhavanti te vyasane na vyākulatvam upayānti | uktaṃ ca / sampadi yasya na harṣo vipadi viṣādo raṇe na bhīrutvaṃ | taṃ
taṃ bhuvana traya tilakaṃ janayati jananī sutaṃ viralam ||Panc_1.114||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13467872 (0.0):
sampadi yasya na harṣo vipadi viṣādo raṇe ca bhīrutvam | / taṃ bhuvana-traya-tilakaṃ janayati jananī sutaṃ viralam // Hit_1.33 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21457921 (0.0):
sampadi yasya na harṣo vipadi viṣādo raṇe na bhīrutvaṃ | taṃ / bhuvana traya tilakaṃ janayati jananī sutaṃ viralaṃ ||Panc_2.177||
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350198 (0.037):
sampadi yasya na harṣo vipadi viṣādo raṇe ca bhīrutvam / / taṃ bhuvanatrayatilakaṃ jananī janayati sutaṃ viralam // Suk_5.2 (=31) //
śakti vaikalya namrasya niḥsāratvāl laghīyasaḥ |
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirpu.htm.txt) 18447420 (0.0):
śaktivaikalyanamrasya niḥsāratvāl laghīyasaḥ /
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirxu.htm.txt) 7336848 (0.0):
śaktivaikalyanamrasya niḥsāratvāt+laghīyasas+ /
jannimo mānahīnasya tṛṇasya ca samā gatiḥ ||Panc_1.115||
Bharavi: Kiratarjuniya (bhakirpu.htm.txt) 18447424 (0.048):
śaktivaikalyanamrasya niḥsāratvāl laghīyasaḥ / / janmino mānahinasya tṛṇasya ca samā gatiḥ // BhKir_11.59 //
anya pratāpam āsādya yo dṛḍhatvaṃ na gacchati |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12832562 (0.0):
MSS_1773 1 anyapratāpamāsādya yo dṛḍhatvaṃ na gacchati /
jatujābharaṇasyeva rūpeṇāpi hi tasya kim ||Panc_1.116|| / tad evaṃ jñātvā svāminā dhairyāvaṣṭambhaḥ kāryaḥ | na śabda mātrād
bhetavyam | api ca / pūrvam eva mayā jñātaṃ pūrṇam etad dhi medasā |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21435083 (0.040):
tad dāru śeṣam avalokya ślokam enam apaṭhat pūrvam eva mayā jñātam iti | / ato na śabda mātrād bhetavyam |
anupraviśya vijñātaṃ yāvac carma ca dāru ca ||Panc_1.117||
piṅgalaka āha katham etat | / so 'bravīt / kathā 2 / śṛgāla dundubhi kathā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21440580 (0.057):
kākī kanaka sūtreṇa kṛṣṇa sarpam aghātayat ||Panc_1.228|| / karaṭaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 6 / vāyasa dampati kathā
kaścid gomāyur nāma śṛgālaḥ kṣutkṣāma kaṇṭhaḥ itas tataḥ paribhraman vane
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21467072 (0.002):
itaś cetaś ca paribhraman kṣutkṣāma kaṇṭho na kiñcid api sattvam āsasāda |
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16596805 (0.019):
asti kaścid gomāyur āhāravicchedāt kṣutkṣāmakaṇṭha itaś ca / itaḥ paribhramann ubhayasainasyāyodhanabhūmim apaśyat |
sainya dvaya saṃgrāma bhūmim apaśyat | tasyāṃ ca dundubheḥ patitasya
vāyu vaśād vallī śākhāgrair hanyamānasya śabdam aśṛṇot | atha
kṣubhita hṛdayaś cintayāmāsa aho vinaṣṭo 'smi | tad yāvan nāsya
proccārita śabdasya dṛṣṭi gocare gacchāmi tāvad anyato vrajāmi | athavā
naitad yujyate sahasaiva | / bhaye vā yadi vā harṣe samprāpte yo vimarśayet |
kṛtyaṃ na kurute vegān na sa santāpam āpnuyāt ||Panc_1.118||
tat tāvaj jānāmi kasyāyaṃ śabdaḥ | dhairyam ālambya vimarśayan yāvan
mandaṃ mandaṃ gacchati tāvad dundubhim apaśyat | sa ca taṃ parijñāya
samīpaṃ gatvā svayam eva kautukād atāḍayat | bhūyaś ca harṣād acintayat
aho cirād etad asmākaṃ mahodbhojanam āpatitam | tan nūnaṃ māṃsa medo
'sṛgbhiḥ paripūritaṃ bhaviṣyati | tataḥ paruṣa carmāvaguṇṭhitaṃ tat katham
api vidāryaikadeśe chidraṃ kṛtvā saṃhṛṣṭa manā madhye praviṣṭaḥ | paraṃ
carma vidāraṇato daṃṣṭrābhaṅgaḥ samajani | atha nirāśībhūtas
tad dāru śeṣam avalokya ślokam enam apaṭhat pūrvam eva mayā jñātam iti |
ato na śabda mātrād bhetavyam | / piṅgalaka āha bhoḥ paśyāyaṃ mama sarvo 'pi parigraho
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434936 (0.040):
tad evaṃ jñātvā svāminā dhairyāvaṣṭambhaḥ kāryaḥ | na śabda mātrād / bhetavyam | api ca / pūrvam eva mayā jñātaṃ pūrṇam etad dhi medasā |
bhaya vyākulita manāḥ palāyitum icchati | tat katham ahaṃ dhairyād
avaṣṭambhaṃ karomi | / so 'bravīt svāmin naiṣām eṣa doṣaḥ | yataḥ svāmi sadṛśā evaṃ bhavanti
bhṛtyāḥ | uktaṃ ca / aśvaḥ śastraṃ śāstraṃ vīṇā vāṇī naraś ca nārī ca |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12864317 (0.0):
MSS_3540 1 aśvaḥ śastraṃ śāstraṃ vīṇā vāṇī naraśca nārī ca /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474477 (0.0):
iti bhṛtya-vicārajño bhṛtyair āpūryate nṛpaḥ // Hit_2.74 // / aśvaḥ śastraṃ śāstraṃ vīṇā vāṇī naraś ca nārī ca |
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15597506 (0.0):
Subhv_0314-1 aśvaḥ śastraṃ śāstraṃ vīṇā vāṇī naraśca nārī ca /
puruṣa viśeṣaṃ prāptā bhavanty ayogyāś ca yogyāś ca ||Panc_1.119||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13474483 (0.0):
aśvaḥ śastraṃ śāstraṃ vīṇā vāṇī naraś ca nārī ca | / puruṣa-viśeṣaṃ prāptā bhavanty ayogyāś ca yogyāś ca // Hit_2.75 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12864323 (5.960):
MSS_3540 1 aśvaḥ śastraṃ śāstraṃ vīṇā vāṇī naraśca nārī ca / / MSS_3540 2 puruṣaviśeṣaṃ prāptā bhavantyayogyāśca yogyāśca //
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15597514 (5.960):
Subhv_0314-2 puruṣaviśeṣaṃ prāptā bhavanti yogyā ayogyāśca //
tat pauruṣāvaṣṭaṃ kṛtvā tvaṃ tāvad atraiva pratipālaya yāvad aham etac
chabda svarūpaṃ jñātvāgacchāmi | tataḥ paścād yathocitaṃ kāryam iti |
piṅgalaka āha kiṃ tatra bhavān gantum utsahate | / sa āha kiṃ svāmy ādeśāt sad bhṛtya kṛtyākṛtyam asti | uktaṃ ca
svāmy ādeśāt subhṛtyasya na bhoḥ sañjāyate kvacit |
praviśen mukham āheyaṃ dustaraṃ vā mahārṇavam ||Panc_1.120||
svāmy ādiṣṭas tu yo bhṛtyaḥ samaṃ viṣamam eva ca |
manyate na sa sandhāryo bhūbhujā bhūtim icchatā ||Panc_1.121||
piṅgalaka āha bhadraṃ, yady evaṃ tad gaccha | śivās te panthānaḥ santu
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13476653 (0.020):
karaṭako brūte-yady evaṃ tarhi gaccha | śivās te santu panthānaḥ | / tato damanakaḥ piṅgalaka-samīpaṃ gatvā praṇamyovāca-deva ! ātyantikaṃ kim
damanako 'pi tam praṇamya saṃjīvaka śabdānuṣarī pratasthe |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13476654 (0.062):
karaṭako brūte-yady evaṃ tarhi gaccha | śivās te santu panthānaḥ | / tato damanakaḥ piṅgalaka-samīpaṃ gatvā praṇamyovāca-deva ! ātyantikaṃ kim
atha damanake gate bhaya vyākula manāḥ piṅgalakaś cintayāmāsa aho na
śobhanaṃ kṛtaṃ mayā | yat tasya viśvāsaṃ gatvātmābhiprāyo niveditaḥ |
kadācid damanako 'yam ubhaya vetano bhūtvā mamopari duṣṭa buddhiḥ syād
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21443438 (0.054):
tad ākarṇya piṅgalaka āha bho damanaka ! kaḥ pratyayo 'tra viṣaye yat sa / mamopari duṣṭa buddhiḥ |
bhraṣṭādhikāratvāt | uktaṃ ca / ye bhavanti mahīpasya sammānita vimānitāḥ |
yatante tasya nāśāya kulīnā api sarvadā ||Panc_1.122|| / tat tāvad asya cikīrṣitaṃ vettum anyat sthānāntaraṃ gatvā pratipālayāmi |
kadācid damanakas tam ādāya māṃ vyāpādayitum icchati | uktaṃ ca
na badhyante hy aviśvastā balibhir durbalā api | / viśvastās tv eva badhyante balavanto 'pi durbalaiḥ ||Panc_1.123||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21452525 (0.025):
viśvastāś cāśu badhyante balavanto 'pi durbalaiḥ ||Panc_2.45||
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10318173 (0.050):
12,136.188a vadhyante na hy aviśvastāḥ śatrubhir durbalā api / 12,136.188c viśvastās tv āśu vadhyante balavanto 'pi durbalaiḥ
bṛhaspater api prājño na viśvāse vrajen naraḥ |
ya icched ātmano vṛddhim āyuṣyaṃ ca sukhāni ca ||Panc_1.124||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21452487 (0.046):
ya icched ātmano buddhim āyuṣyaṃ ca sukhāni ca ||Panc_2.42||
śapathaiḥ sandhitasyāpi na viśvāse vrajed ripoḥ |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21452454 (0.032):
śapathaiḥ sandhitasyāpi na viśvāsaṃ vrajed ripoḥ |
rājya lābhodyato vṛtraḥ śakreṇa śapathair hataḥ ||Panc_1.125||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21452461 (0.063):
śrūyate śapathaṃ kṛtvā vṛtraḥ śakreṇa sūditaḥ ||Panc_2.40||
na viśvāsaṃ vinā śatrur devānām api siddhyati |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21452469 (0.0):
śrūyate śapathaṃ kṛtvā vṛtraḥ śakreṇa sūditaḥ ||Panc_2.40|| / na viśvāsaṃ vinā śatrur devānām api sidhyati |
viśvāsāt tridaśendreṇa diter garbho vidāritaḥ ||Panc_1.126||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21452475 (0.0):
na viśvāsaṃ vinā śatrur devānām api sidhyati | / viśvāsāt tridaśendreṇa diter garbho vidāritaḥ ||Panc_2.41||
evaṃ sampradhārya sthānāntaraṃ gatvā damanaka mārgam avalokayann ekākī
tasthau | damanako 'pi sañjīvaka sakāśaṃ gatvā vṛṣabho 'yam iti parijñāya
hṛṣṭa manā vyacintayat aho śobhanam āpatitam | anenaitasya
sandhi vigraha dvāreṇa mama piṅgalako vaśyo bhaviṣyatīti | uktaṃ ca
na kaulīnyān na sauhārdān nṛpo vākye pravartate |
mantriṇāṃ vāvad abhyeti vyasanaṃ śokam eva ca ||Panc_1.127||
sadaivāpadgato rājā bhogyo bhavati mantriṇām |
ataeva hi vāñchanti mantriṇaḥ sāpadaṃ nṛpam ||Panc_1.128||
yathā necchati nīrogaḥ kadācit sucikitsakam | / tathāpad rahito rājā sacivaṃ nābhivāñchati ||Panc_1.129||
evaṃ vicintayan piṅgalakābhimukhaḥ pratasthe | piṅgalako 'pi tam āyāntaṃ
prekṣya svākāraṃ rakṣan yathā pūrva sthitaḥ damanako 'pi piṅgalaka sakāśaṃ
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13476658 (0.037):
tato damanakaḥ piṅgalaka-samīpaṃ gatvā praṇamyovāca-deva ! ātyantikaṃ kim
gatvā praṇamyopaviṣṭaḥ | piṅgalaka āha kiṃ dṛṣṭaṃ bhavatā tat sattvam ?
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13476658 (0.043):
tato damanakaḥ piṅgalaka-samīpaṃ gatvā praṇamyovāca-deva ! ātyantikaṃ kim
damanaka āha dṛṣṭaṃ svāmi prasādāt | / piṅgalaka āha api satyam |
damanaka āha kiṃ svāmi pādānām agre'satyaṃ vijñāpyate | uktaṃ ca
api svalpam asatyaṃ yaḥ puro vadati bhūbhujām |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12838155 (0.031):
MSS_2085 1 api svalpamasatyaṃ yaḥ puro vadati bhūbhujām /
devānāṃ ca vinaśyate sa drutaṃ sumahān api ||Panc_1.130||
sarva deva mayo rājā manunā samprakīrtitaḥ |
tasmāt taṃ devavat paśyen na vyalīkena karhicit ||Panc_1.131||
sarva devamayasyāpi viśeṣo nṛpater ayam | / śubhāśubha phalaṃ sadyo nṛpād devād bhavāntare ||Panc_1.132||
piṅgalaka āha satyaṃ dṛṣṭaṃ bhaviṣyati bhavatā | na dīnipari mahāntaḥ
kupyantīti na tvaṃ tena nipātitaḥ | yataḥ / tṛṇāni nonmūlayati prabhañjano
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13475001 (0.050):
tṛṇāni nonmūlayati prabhañjano / mṛdūni nīcaiḥ praṇalāni sarvataḥ |
mrḍūni nīcaiḥ praṇatāni sarvataḥ | / svabhāva evonnata cetasām ayaṃ
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13475002 (0.050):
tṛṇāni nonmūlayati prabhañjano / mṛdūni nīcaiḥ praṇalāni sarvataḥ |
mahān mahatsv eva karoti vikramam ||Panc_1.133|| / gaṇḍasthaleṣu mada vāriṣu baddha rāga
matta bhramad bhramara pāda talāhato 'pi |
kopaṃ na gacchati nitānta balo 'pi nāgas
tulye bale tu balavān parikopam eti ||Panc_1.134||
damanaka āha astv evaṃ sa mahātmā | vayaṃ kṛpaṇāḥ | tathāpi svāmī yadi
kathayati tato bhṛtyatve niyojayāmi | / piṅgalaka āha socchvāsam kiṃ bhavān śaknoty evaṃ kartum |
damanaka āha kim asādhyaṃ buddher asti | uktaṃ ca / na tac chastrair na nāgendrair na hayair na padātibhiḥ |
kāryaṃ saṃsiddhim abhyeti yathā buddhyā prasādhitam ||Panc_1.135||
piṅgalaka āha yady evaṃ tarhy amātya pade'dhyāropitas tvam |
adya prabhṛti prasāda nigrahādikaṃ tvayeva kāryam iti niścayaḥ |
atha damanakaḥ satvaraṃ gatvā sākṣepaṃ tam idam āha ehy ehīto
duṣṭa vṛṣabha | svāmī piṅgalakas tvām ākārayati | kiṃ niḥśaṅko bhūtvā
muhur muhur nadasi vṛthā iti | / tac chrutvā sañjīvako 'bravīt bhadra ko 'yaṃ piṅgalakaḥ |
damanaka āha kiṃ svāminaṃ piṅgalakam api na jānāsi ? tat kṣaṇam
pratipālaya | phalenaiva jñāsyasi | nanv ayaṃ sarva mṛga parivṛto
baṭa tale svāmī piṅgalaka nāmā siṃhas tiṣṭhati |
tac chrutvā gatāyuṣam ivātmānam manyamānaḥ sañjīvakaḥ paraṃ viṣādam agamat
| āha ca bhadra bhavān sādhu samācāro vacana paṭuś ca dṛśyate | tad yadi
mām avaśyaṃ tatra nayasi tad abhaya pradānena svāminaḥ sakāśāt prasādaḥ
kārayitavyaḥ | / damanaka āha bhoḥ satyam abhihitaṃ bhavatā | nītir eṣā yataḥ
paryanto labhyate bhūmeḥ samudrasya girer api | / na kathañcin mahīpasya cittāntaḥ kenacit kvacit ||Panc_1.136||
tattvam atraiva tiṣṭha yāvad ahaṃ taṃ samaye dṛṣṭvā tataḥ paścāt tvām
anayāmi iti | tathānuṣṭhite damanakaḥ piṅgalaka sakāśaṃ gatvedam
āha svāmin na tat prākṛtaṃ sattvam | sa hi bhagavato maheśvarasya
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16599596 (0.060):
evam abhidhāya siṃhasakāśaṃ gatvā tam āha | / svāmin ! na kiñcit sattvam āsāditam |
vāhana bhūto vṛṣabha iti | mayā pṛṣṭa idam ūce | maheśvareṇa parituṣṭena
kālindī parisare śaṣpāgrāṇi bhakṣayituṃ samādiṣṭaḥ | kiṃ bahunā mama
pradattaṃ bhagavatā krīḍārthaṃ vanam idam | / piṅgalaka āha sabhayam satyaṃ jñātaṃ mayādhunā | na devatā prasādaṃ vinā
śaṣpa bhojino vyālākīrṇa evaṃvidhe vane niḥśaṅkā nandato bhramanti | tatas
tvayā kim abhihitam | / damanaka āha svāmin etad abhihitaṃ mayā yad etad vanaṃ
caṇḍikā vāhana bhūtasya piṅgalakasya viṣayībhūtam | tad bhavān abhyāgataḥ
priyo 'tithiḥ | tat tasya sakāśaṃ gatvā bhrātṛ snehenaikatra
bhakṣaṇa pāna viharaṇa kriyābhir eka sthānāśrayeṇa kālo neyaḥ iti | tatas
tenāpi sarvam etat pratipannam | uktaṃ ca saharṣaṃ svāminaḥ sakāśād
abhaya dakṣiṇā dāpayitavyā iti | tad atra svāmī pramāṇam |
tac chrutvā piṅgalaka āha sādhu sumate sādhu | mantri śrotriya sādhu |
mama hṛdayena saha saṃmantrya bhavaedam abhihitam | tad dattā mayā
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15874507 (0.060):
khāṇḍikyāya na datteti mayā vaigurudakṣiṇā / / sa jagāma tato bhūyo rathamāruhya pārthivaḥ // NarP_1,46.66 //
tasyābhaya dakṣiṇā | paraṃ so 'pi mad arthe'bhaya dakṣiṇāṃ yācayitvā
drutataram ānīyatām iti | atha sādhu cedam ucyate / antaḥ sārair akuṭilair acchidraiḥ suparīkṣitaiḥ |
mantribhir dhāryate rājyaṃ sustambhair iva mandiram ||Panc_1.137||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12829560 (0.024):
MSS_1605 1 antaḥsārairakuṭilais susnigdhaiḥ suparīkṣitaiḥ / / MSS_1605 2 mantribhirdhāryate rājyaṃ sustambhairiva mandiram //
mantriṇāṃ bhinna sandhāne bhiṣajāṃ sānnipātike | / karmaṇi vyajyate prajñā svasthe ko vā na paṇḍitaḥ ||Panc_1.138||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13482579 (0.044):
mantriṇāṃ bhinna-sandhāne bhiṣajāṃ sāṃnipātike | / karmaṇi vyajyate prajñā susthe ko vā na paṇḍitaḥ // Hit_3.123 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21448602 (0.044):
mantriṇāṃ bhinna sandhāne bhiṣajāṃ sāṃnipātike | / karmaṇi vyajyate prajñā susthe ko vā na paṇḍitaḥ ||Panc_1.412||
damanako 'pi taṃ praṇamya saṃjīvaka sakāśa prasthitaḥ saharṣam acintayat
aho prasāda saṃmukhī naḥ svāmī vacana vaśagaś ca saṃvṛttaḥ | tan nāsti
dhanyataro mama | uktaṃ ca / amṛtaṃ śiśire vahnir amṛtaṃ priya darśanam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12846028 (0.0):
MSS_2529 2 amṛtaṃ guṇavadbhāryā amṛtaṃ bālabhāṣitam // / MSS_2530 1 amṛtaṃ śiśire vahnir amṛtaṃ priyadarśanam /
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23463035 (0.034):
jñānāmṛtam idaṃ śrutvā $ nāsti dhanyataro mama // ViP_6,1.1@2:114 //
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5169695 (0.034):
jñānāmṛtam idaṃ śrutvā nāsti dhanyataro mama // ViP_6,1.1@2:114 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12846009 (0.052):
MSS_2528 2 anye tu bata dūyante saṃsaranta itastataḥ // / MSS_2529 1 amṛtaṃ śiśire vahnir amṛtaṃ kṣīrabhojanam /
amṛtaṃ rāja saṃmānam amṛtaṃ kṣīra bhojanam ||Panc_1.139||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12846034 (5.960):
MSS_2530 1 amṛtaṃ śiśire vahnir amṛtaṃ priyadarśanam / / MSS_2530 2 amṛtaṃ rājasaṃmānam amṛtaṃ kṣīrabhojanam //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12846076 (0.053):
MSS_2533 2 amṛtaṃ rājasaṃmānam amṛtaṃ mānabhojanam //
atha saṃjīvaka sakāśam āsādya sa praśrayam uvāca bho mitra prārthito 'sau
mayā bhavad arthe svāmy abhaya pradānam | tad viśrabdhaṃ gamyatām iti |
paraṃ tvayā rāja prasādam āsādya mayā saha samaya dharmeṇa vartitavyam |
na garvam āsādya sva prabhutayā vicaraṇīyam | aham api tava saṅketena
sarvā rājya dhuram amātya padavīm āśrityoddhariṣyāmi | evaṃ kṛte dvayor
apy āvayo rāja lakṣmī bhāgyā bhaviṣyati | yataḥ / ākheṭakasya dharmeṇa vibhavāḥ syur vaśe nṝṇām |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12879794 (0.027):
MSS_4359 1 ākheṭakasya dharmeṇa vibhavāḥ syurvaśe nṛṇām /
nṛ prajāḥ prerayaty eko hanty anyo 'tra mṛgān iva ||Panc_1.140 ||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12879804 (0.0):
MSS_4359 2 nṛprajāḥ prerayatyeko hantyanyo'tra mṛgāniva //
yo na pūjayate garvād uttamādhama madhyamān |
nṛpāsannān sa mānyo 'pi bhraśyate dantilo yathā ||Panc_1.141||
Agamasastra 4) Alatasantiprakarana (agsas_4u.htm.txt) 10724932 (0.058):
yadā na labhate hetūn uttamādhamamadhyamān / / tadā na jāyate cittaṃ hetvabhāve phalaṃ kutaḥ // MandUpK_4.76 //
Gaudapada: Agamasastra (=Gaudapadakarika, Gaudapadiyakarika) (gaukarpu.htm.txt) 25373973 (0.058):
yadā na labhate hetūn uttamādhamamadhyamān / / tadā na jāyate cittaṃ hetvabhāve phalaṃ kutaḥ // 4.76 //
saṃjīvaka āha katham etat ? so 'bravīt / kathā 3 / dantila gorambha kathā
SATAPATHA-BRAHMANA 8 (sb_08_u.htm.txt) 10734614 (0.016):
'bhyadhyāyatso / 'smādudacikramiṣattamabravītkathotkrāmasi kathā mā jahāsīti sa vai me
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21445261 (0.023):
sa parābhavam āpnoti samudraṣ ṭiṭṭibhād yathā ||Panc_1.337|| / sañjīvaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 12
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21448720 (0.040):
sūcī mukhaṃ vijānīhi nāśiṣyāyopaśyate ||Panc_1.417|| / damanaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 17
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21448898 (0.040):
paśya vānaramūrkheṇa sugṛhī nirgṛhīkṛtā ||Panc_1.421|| / damanaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 18
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21443105 (0.040):
sa eva mṛtyum āpnoti yathā rājā kakud drumaḥ ||Panc_1.282|| / piṅgalaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 10 / caṇḍarava nāma śṛgāla kathā
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17978999 (0.042):
anyatīrthikaparivrājikā bhagavataḥ kathāprātibhānikā amī na / kathāprātibhānikāḥ; idaṃ khādanīyabhojanīyaṃ bhagavataḥ sukhopacayāya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17979052 (0.042):
akālaḥ; amī anyatīrthikaparivrājikā bhagavataḥ kathāprātibhānikā amī na / kathāprātibhānikāḥ; idaṃ khādanīyabhojanīyaṃ bhagavataḥ sukhopacayāya
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21462128 (0.042):
śaktā vañcayituṃ dhūrtā brāhmaṇaṃ chāgalad iva ||Panc_3.116|| / meghavarṇa āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 3
Vatulanatha: Vatulanathasutra with the Vrtti of Anantasaktipada. (vatnsupu.htm.txt) 27441849 (0.054):
ṣaḍdarśanacāturāmnāyikasarvamelāpakathātrayodaśakathāsākṣātkāropadeśabhaṅgyānuttarapadādvayatayā
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10184596 (0.056):
kathāṃyatvā sa papraccha prāyaśtittaṃ hi tadgatam // ViP_6,6.33 //
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20950682 (0.056):
pratyuttarāparisphūrtirūpāpratibhayā kathāmadhye mūkībhāvādapi / kathopakrama eva mūkībhāvasya varatvenetyarthaḥ//
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15986087 (0.058):
pṛthorvainasya cākhyānaṃ sunūthāyāḥ kathā tathā / / sukalākhyānakaṃ caiva dharmākhyānaṃ tataḥ param // NarP_1,93.9 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21440727 (0.058):
tāv ūcatuḥ katham etat ? / so 'bravīt / kathā 7 / baka kulīraka kathā
Radhakrsnadasa Gosvami: Sadhanadipika (sadhdipu.htm.txt) 7624631 (0.058):
śrī candraśekhara bāḍi gelā / kathā parasaṅge kathā gopikāra guṇa gāthā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21474464 (0.060):
sa vināśam avāpnoti ghaṇṭoṣṭra iva satvaram ||Panc_4.74|| / makara āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 13 / ujjvalaka rathakāra kathā
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13472021 (0.062):
kathā 6 / asti brahmāraṇye karpā̆ūratilako nāma hastī | tam avalokya sarve śṛgālāś
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2075314 (0.063):
sattāmaṅgīkārayāmaḥ / / na caivaṃ kathāntaraprasaktayādidoṣaḥ /
Padmagupta (alias Parimala): Navasahasankacarita (padnscxu.htm.txt) 10086985 (0.063):
tadā+etayā+abhyudgata-pakṣa-pātayā / śrutā guṇāḍhyasya bṝhatkathā tava
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19156846 (0.063):
procyate kiyat" ityuktyā vividhairvā vilāsaiḥ
asty atra dharātale vardhamānaṃ nāma nagaram | tatra dantilo nāma
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13472021 (0.059):
kathā 6 / asti brahmāraṇye karpā̆ūratilako nāma hastī | tam avalokya sarve śṛgālāś
nānā bhāṇḍa patiḥ sakala pura nāyakaḥ prativasati sma | tena pura kāryaṃ
nṛpa kāryaṃ ca kurvatā tuṣṭiṃ nītās tat pura vāsino lokā nṛpatiś ca | kiṃ
bahunā, na ko 'pi tādṛk kenāpi caturo dṛṣṭo śruto vā | athavā satyam etad
uktam / narapati hita kartā dveṣyatāṃ yāti loke
janapada hita kartā tyajyate pārthivendraiḥ |
iti mahati virodhe vartamāne samāne / nṛpati jana padānāṃ durlabhaḥ kārya kartā ||Panc_1.142||
athaivaṃ gacchati kāle danitlasya kadācid vivāhaḥ sampravṛttaḥ | tatra
tena sarve pura nivāsino rāja saṃnidhi lokāś ca sammāna puraḥsaram
āmantrya bhojitā vastrādibhiḥ sat kṛtāś ca | tato vivāhānantaraṃ rājā
sāntaḥpuraḥ sva gṛham ānīyābhyarcitaḥ | atha tasya nṛpater
gṛha sammārjana kartā gorambho nāma rāja sevako gṛhāyāto 'pi
tenānucita sthāna upaviṣṭo 'vajñāyārdha candraṃ dattvā niḥsāritaḥ | so 'pi
tataḥ prabhṛti niśvasann apamānān na rātrāv apy adhiśete | kathaṃ mayā
tasya bhāṇḍapate rāja prasāda hāniḥ kartavyā iti cintayann āste | athavā
kim anena vṛthā śarīra śoṣaṇena | na kiṃcin mayā tasyāpakartuṃ śakyam iti
| athavā sādhv idam ucyate / yo hy apakartum aśaktaḥ kupyati
kim asau naro 'tra nirlajjaḥ | / utpatito 'pi hi caṇakaḥ śaktaḥ
kiṃ bhrāṣṭrakaṃ bhaṅktum ||Panc_1.143|| / atha kadācit pratyūṣe yoga nidrāṃ gatasya rājñaḥ śayyānte mārjanaṃ kurvann
idam āha aho dantilasya mahad dṛptatvaṃ yad rāja mahiṣīm āliṅgati |
tac chrutvā rājā sa sambhramam utthāya tam uvāca bho bho gorambha | satyam
etat yat tvayā jalpitam | kiṃ dantilena samāliṅgitā iti | / gorambhaḥ prāha deva ! rātri jāgaraṇena dyūtāsaktasya me balān nidrā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21436637 (0.049):
aham evaṃvidhaṃ karma samācaran dṛṣṭaḥ ? / so 'bravīt dyūtāsaktasya rātri jāgaraṇena saṃmārjanaṃ kurvāṇasya mama
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17787124 (0.060):
viśvanāthaḥ : uktam artham aṅgīkṛtya samadadhāti aśaṃśayam iti | tvayoktaṃ / satyam eva, kintu balavān api rogas tat praśamakauṣadha sevayā
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27096831 (0.060):
viśvanāthaḥ : uktam artham aṅgīkṛtya samadadhāti aśaṃśayam iti | tvayoktaṃ / satyam eva, kintu balavān api rogas tat-praśamakauṣadha-sevayā
samāyātā | tan na vedmi kiṃ mayābhihitam | rājā serṣyaṃ sva gatam eṣa
tāvad asmad gṛhe'pratihata gatis tathā dantilo 'pi | tat kadācid anena
devī samāliṅgyamānā dṛṣṭā bhaviṣyati | tenedam abhihitam | uktaṃ ca
yad vāñchati divā martyo vīkṣate vā karoti vā |
tat svapne'pi tad abhyāsād brūte vātha karoti vā ||Panc_1.144||
śubhaṃ vā yadi pāpaṃ yan nṝṇāṃ hṛdi saṃsthitam |
sugūḍham api taj jñeyaṃ svapna vākyāt tathā madāt ||Panc_1.145||
athavā strīṇāṃ viṣaye ko 'tra sandehaḥ | / jalpanti sārdham anyena paśyanty anyaṃ sa vibhramāḥ |
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24419114 (0.0):
saṃsārārṇava-majjanaṃ yadi tadā dūreṇa santyajyatām || BharSt_2.49 || / jalpanti sārdham anyena paśyanty anyaṃ savibhramāḥ |
hṛd gataṃ cintayanty anyaṃ priyaḥ ko nāma yoṣitām ||Panc_1.146||
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24419118 (0.0):
jalpanti sārdham anyena paśyanty anyaṃ savibhramāḥ | / hṛd-gataṃ cintayanty anyaṃ priyaḥ ko nāma yoṣitām || BharSt_2.50 ||
anyac ca / ekena smita pāṭalādhara ruco jalpanty analpākṣaraṃ vīkṣante'nyam itaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12945165 (0.0):
MSS_7667 1 ekena smitapāṭalādhararuco jalpantyanalpākṣaraṃ
sphuṭat kumudinī phullollasal locanāḥ | / dūrodāra caritra citra vibhavaṃ dhyāyanti cānyaṃ dhiyā kenetthaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12945181 (0.0):
vīkṣante'nyamitaḥ sphuṭatkumudinīphullollasallocanāḥ /
paramārthato 'rthavad iva premāsti vāma bhruvām ||Panc_1.147||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12945185 (0.0):
MSS_7667 2 dūrodāracaritracitravibhavaṃ dhyāyanti cānyaṃ dhiyā kenetthaṃ / paramārthato'rthavadiva premāsti vāmabhruvām //
nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19654735 (0.0):
01,113.007d*1189_01 nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20676778 (0.0):
13,038.025a nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15441520 (0.0):
05,040.006a nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12773121 (0.0):
nāgnistṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740484 (0.0):
nāgnistṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27738585 (0.0):
nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ /"
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13476145 (0.0):
coktam- / nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20021179 (0.055):
05,040.006a nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ
% Mahabharata: Adiparvan (mbh_01_u.htm.txt) 22660475 (0.055):
01,113.007d*1189_01 nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ
nāntakaḥ sarva bhūtānāṃ na puṃsāṃ vāma locanā ||Panc_1.148||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19654740 (0.0):
01,113.007d*1189_01 nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ / 01,113.007d*1189_02 nāntakaḥ sarvabhūtānāṃ na puṃsāṃ vāmalocanāḥ
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20676783 (0.0):
13,038.025a nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ / 13,038.025c nāntakaḥ sarvabhūtānāṃ na puṃsāṃ vāmalocanāḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15441526 (0.0):
05,040.006a nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ / 05,040.006c nāntakaḥ sarvabhūtānāṃ na puṃsāṃ vāmalocanā
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740489 (0.0):
nāgnistṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ / / nāntakaḥ sarvabhūtānāṃ na puṃsāṃ vāmalocanāḥ // GarP_1,109.40 //
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27738587 (0.0):
nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ / / nāntakaḥ sarva-bhūtānāṃ nāsāṃ tṛpyati sampadām // Jss_1
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13476151 (0.0):
nāgnis tṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ | / nāntakaḥ sarva-bhūtānāṃ na puṃsāṃ vāma-locanā // Hit_2.115 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12773127 (0.037):
nāgnistṛpyati kāṣṭhānāṃ nāpagānāṃ mahodadhiḥ / / nāntakassarvabhūtānāṃ na puṃsāṃ vāmalocanāḥ // BhS_36.506 //
raho nāsti kṣaṇo nāsti nāsti prārthayitā naraḥ |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6743127 (0.0):
kṣaṇo nāsti raho nāsti na sti prārthayitā janaḥ /
tena nārada nārīṇāṃ satītvam upajāyate ||Panc_1.149||
yo mohān manyate mūḍho rakteyaṃ mama kāminī |
sa tasyā vaśago nityaṃ bhavet krīḍā śakuntavat ||Panc_1.150||
tāsāṃ vākyāni kṛtyāni svalpāni sugurūṇy api |
karoti saḥ kṛtair loke laghutvaṃ yāti sarvataḥ ||Panc_1.151||
striyaṃ ca yaḥ prārthayate sannikarṣaṃ ca gacchati | / īṣac ca kurute sevāṃ tam evecchanti yoṣitaḥ ||Panc_1.152||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20676646 (0.0):
13,038.015a striyaṃ hi yaḥ prārthayate saṃnikarṣaṃ ca gacchati / 13,038.015c īṣac ca kurute sevāṃ tam evecchanti yoṣitaḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12772987 (0.044):
iṣacca kurute sevāṃ tamevecchanti yoṣitaḥ // BhS_36.495 // / anarthitvānmanuṣyāṇāṃ bhayātparijanasya ca /
anarthitvān manuṣyāṇāṃ bhayāt parijanasya ca | / maryādāyām amaryādāḥ striyas tiṣṭhanti sarvadā ||Panc_1.153||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20676654 (0.0):
13,038.015c īṣac ca kurute sevāṃ tam evecchanti yoṣitaḥ / 13,038.016a anarthitvān manuṣyāṇāṃ bhayāt parijanasya ca
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12823898 (0.028):
MSS_1265 1 anarthitvānmanuṣyāṇāṃ bhayāt parijanasya ca /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12772993 (0.033):
iṣacca kurute sevāṃ tamevecchanti yoṣitaḥ // BhS_36.495 // / anarthitvānmanuṣyāṇāṃ bhayātparijanasya ca /
nāsāṃ kaścid agamyo 'sti nāsāṃ ca vayasi sthitiḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20676663 (0.026):
13,038.017a nāsāṃ kaś cid agamyo 'sti nāsāṃ vayasi saṃsthitiḥ / 13,038.017c virūpaṃ rūpavantaṃ vā pumān ity eva bhuñjate
virūpaṃ rūpavantaṃ vā pumān ity eva bhujyate ||Panc_1.154|| / rakto hi jāyate bhogyo nārīṇāṃ śāṭikā yathā |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20676665 (0.021):
13,038.017a nāsāṃ kaś cid agamyo 'sti nāsāṃ vayasi saṃsthitiḥ / 13,038.017c virūpaṃ rūpavantaṃ vā pumān ity eva bhuñjate
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12773008 (0.047):
nāsāṃ kaścidagamyo 'stināsāṃ vayasi saṃsthitiḥ / / rūpavantaṃ virūpaṃ vā pumānityeva bhuñjate // BhS_36.497 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18594078 (0.057):
naitā rūpaṃ parīkṣante nāsāṃ vayasi saṃsthitiḥ / / surūpaṃ vā virūpaṃ vā pumān ity eva bhuñjate // Mn_9.14 //
ghṛṣyante yo daśālambī nitambe viniveśitaḥ ||Panc_1.155||
alaktiko yathā rakto niṣpīḍya puruṣas tathā | / abalābhir balād raktaḥ pāda mūle nipātyate ||Panc_1.156||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12857041 (0.0):
MSS_3108 1 alaktako yathā rakto niṣpīḍya puruṣas tathā / / MSS_3108 2 abalābhirbalād raktaḥ pādamūle nipātyate //
evaṃ sa rājā bahuvidhaṃ vilapya tat prabhṛti dantilasya
prasāda parāṅmukhaḥ saṃjātaḥ | kiṃ bahunā rāja dvāra praveśo 'pi tasya
nivāritaḥ | dantilo 'py akasmād eva prasāda parāṅmukham avanipatim
avalokya cintayāmāsa aho sādhu cedam ucyate / ko 'rthān prāpya na garvito viṣayiṇaḥ kasyāpado 'staṃ gatāḥ
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13477448 (0.0):
anyac ca- / ko 'rthān prāpya na garvito viṣayiṇaḥ kasyāpado 'staṃ gatāḥ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355799 (0.0):
uktañca- / ko 'rthānprāpya na garvito viṣayiṇaḥ kasyāpado 'staṃ gatāḥ strībhiḥ kasya
strībhiḥ kasya na khaṇḍitaṃ bhuvi manaḥ ko nāmā rājñāṃ priyaḥ |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13477452 (0.0):
ko 'rthān prāpya na garvito viṣayiṇaḥ kasyāpado 'staṃ gatāḥ / strībhiḥ kasya na khaṇḍitaṃ bhuvi manaḥ ko vāsti rājñāṃ priyā |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355807 (0.0):
ko 'rthānprāpya na garvito viṣayiṇaḥ kasyāpado 'staṃ gatāḥ strībhiḥ kasya / na khaṇḍitaṃ bhuvi manaḥ ko nāma rājñāṃ priyaḥ /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740159 (0.029):
kor'thaṃ prāpya na garvito bhuvi naraḥ kasyāpadonāgatāḥ strībhiḥ kasya na / khaṇḍitaṃ bhuvi manaḥ ko nāma rājñāṃ priyaḥ /
kaḥ kālasya na gocarāntara gataḥ ko 'rthī gato gauravaṃ
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740162 (0.0):
khaṇḍitaṃ bhuvi manaḥ ko nāma rājñāṃ priyaḥ / / kaḥ kālasya na gocarāntaragataḥ kor'tho gato gauravaṃ ko vā
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13477464 (0.0):
kaḥ kālasya bhujāntaraṃ na ca gataḥ ko 'rthī gato gauravaṃ / ko vā durjana-vāgurāsu patitaḥ kṣemeṇa yātaḥ pumān // Hit_2.153 //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355816 (0.0):
na khaṇḍitaṃ bhuvi manaḥ ko nāma rājñāṃ priyaḥ / / kaḥ kālasya na gocarāntaragataḥ ko 'rthī gato gauravaṃ ko vā
ko vā durjana vāgurāsu patitaḥ kṣemeṇa yātaḥ pumān ||Panc_1.157||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13477468 (0.0):
kaḥ kālasya bhujāntaraṃ na ca gataḥ ko 'rthī gato gauravaṃ / ko vā durjana-vāgurāsu patitaḥ kṣemeṇa yātaḥ pumān // Hit_2.153 //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24355820 (0.0):
kaḥ kālasya na gocarāntaragataḥ ko 'rthī gato gauravaṃ ko vā / durjanavāgurāsu patitaḥ kṣemeṇa yātaḥ pumān // Suk_23.31 (=161) //
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740172 (0.033):
kaḥ kālasya na gocarāntaragataḥ kor'tho gato gauravaṃ ko vā / durjanavāgurānipatitaḥ kṣemeṇa yātaḥ pumān // GarP_1,109.18 //
kāke śaucaṃ dyūta kāreṣu satyaṃ sarpe kṣāntiḥ strīṣu kāmopaśāntiḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12980279 (0.0):
MSS_9326 1 kāke śaucaṃ dyūtakāreṣu satyaṃ sarpe kṣāntiḥ strīṣu
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350237 (0.0):
kāke śaucaṃ dyūtakāre ca satyaṃ sarpe kṣāntiḥ strīṣu kāmopaśāntiḥ /
klībe dhairyaṃ madyape tattva cintā rājā mitraṃ kena dṛṣṭaṃ śrutaṃ vā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12980287 (0.0):
MSS_9326 1 kāke śaucaṃ dyūtakāreṣu satyaṃ sarpe kṣāntiḥ strīṣu / kāmopaśāntiḥ / / MSS_9326 2 klībe dhairyaṃ madyape tattvacintā rājā mitraṃ kena dṛṣṭaṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350244 (0.0):
kāke śaucaṃ dyūtakāre ca satyaṃ sarpe kṣāntiḥ strīṣu kāmopaśāntiḥ / / klībe dhairyaṃ madyape tattvacintā rājā mitraṃ kena dṛṣṭaṃ śrutaṃ vā //
||Panc_1.158|| / aparaṃ mayāsya bhūpater athavānyasyāpi kasyacid rāja sambandhinaḥ
svapne'pi nāniṣṭaṃ kṛtam | tat kim etat parāṅmukho māṃ prati bhūpatiḥ iti
evaṃ taṃ dantilaṃ kadācid rāja dvāre viṣkambhitaṃ vilokya saṃmārjana kartā
gorambho vihasya dvārapālān idam ūce bho bho dvārapālāḥ !
rāja prasādādhiṣṭhito 'yaṃ dantilaḥ svayaṃ nigrahānugraha kartā ca | tad
anena nivāritena yathāhaṃ tathā yūyam apy ardha candra bhājino bhaviṣyatha
| tac chrutvā dantilaś cintayāmāsa nūnam idam asya gorambhasya ceṣṭitam |
athavā sādhv idam ucyate / akulīno 'pi mūrkho 'pi bhūpālaṃ yo 'tra sevate |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12802281 (0.0):
MSS_0087 1 akulīno'pi mūrkho'pi bhūpālaṃ yo'tra sevate /
api saṃmānahīno 'pi sa sarvatra prapūjyate ||Panc_1.159||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12802285 (0.032):
MSS_0087 1 akulīno'pi mūrkho'pi bhūpālaṃ yo'tra sevate / / MSS_0087 2 api saṃmānahīno'pi sa sarvatra prapūjyate //
api kāpuruṣo bhīruḥ syāc cen nṛpati sevakaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12836963 (5.960):
MSS_2010 1 api kāpuruṣo bhīruḥ syāccennṛpatisevakaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12836975 (5.960):
MSS_2011 1 api kāpuruṣo bhīruḥ syāccennṛpatisevakaḥ /
tathāpi na parābhūtiṃ janād āpnoti mānavaḥ ||Panc_1.160||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12836968 (0.027):
MSS_2010 1 api kāpuruṣo bhīruḥ syāccennṛpatisevakaḥ / / MSS_2010 2 tathāpi na parābhūtiṃ janādāpnoti mānavaḥ //
evaṃ sa bahu vidhaṃ vilapya vilakṣa manāḥ sodvego gata prabhāvaḥ sva gṛhaṃ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21458705 (0.060):
yac cānyan na kṛtaṃ kṛtānta kurute tac cāpi sahyaṃ mayā ||Panc_2.195|| / evaṃ bahu vidhaṃ vilapya sva gṛhaṃ gataḥ | atha tasmin dūrī bhūte sarve'pi
niśāmukhe gorambham āhūya vastra yugalena saṃmānyedam uvāca bhadra ! mayā
na tadā tvaṃ rāga vaśān niḥsāritaḥ | yatas tvaṃ brāhmaṇānām agrato
'nucita sthāne samupaviṣṭo dṛṣṭa ity apamānitaḥ | tat kṣamyatām | / so 'pi svarga rājyopamaṃ tad vastra yugalam āsādya paraṃ paritoṣaṃ gatvā
tam uvāca bhoḥ śreṣṭhin ! kṣāntaṃ mayā te tat | tad asya saṃmānasya kṛte
paśya me buddhi prabhāvaṃ rāja prasādaṃ ca | evam uktvā saparitoṣaṃ
niṣkrāntaḥ | sādhu cedam ucyate / stokenonnatim āyāti stokenāyāty adho gatim |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12876341 (0.021):
MSS_4200 2 stokenonnatimāyāti stokenāyātyadhogatim //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24294242 (0.022):
vāsasāpi na yogo 'sti % niścakrasya pinākinaḥ // VidSrk_38.9 *(1262) // / stokenonnatim āyāti $ stokenāyāty adhogatim &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10904956 (0.022):
vāsasāpi na yogo 'sti niścakrasya pinākinaḥ // VidSrk_38.9 *(1262) // / stokenonnatim āyāti stokenāyāty adhogatim /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16118717 (0.022):
vāsasā+api na yogas+asti niścakrasya pinākinas+ // VidSrk_38.9 *(1262) // / stokena+unnatim+āyāti stokena+āyāti+adhogatim /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkavpu.htm.txt) 13380440 (0.024):
śabdaparivartane 'pi na śleṣatvakhaṇḍanā / yathā / {stokenonnatimāyāti stokenāyātyadhogatim /
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpb_u.htm.txt) 23083770 (0.024):
śleṣatvakhaṇḍanā / / yathā stokenonnatimāyāti stokenāyātyadhogatim /
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15598198 (0.024):
Subhv_0352-1 stokenonnatimāyāti stokenāyātyadhogatim /
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana (visah__u.htm.txt) 915221 (0.024):
yatra tu śabdaparivarttane 'pi na śleṣatvakhaṇḍanā, tatra / stokenonnatimāyāti stokenāyātyadhogatim /"
Vararuci: Satagatha (bsa060_u.htm.txt) 22581769 (0.026):
stokenonnatimāyāti stoke nāyātyadhogatim /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26097704 (0.055):
stokenonnatim āyāti $ stokenāyāty adhogatim & / aho na sadṛśī vṛttis % tulākoṭeḥ khalasya ca // VidSrk_38.10 *(1263) //
aho sasadṛśo ceṣṭā tulāyaṣṭeḥ khalasya ca ||Panc_1.161||
Vararuci: Satagatha (bsa060_u.htm.txt) 22581777 (0.039):
aho ! susadṛśī ceṣṭā tulāyaṣṭeḥ khalasya ca // 53 //
tataś cānye dyuḥ sa gorambho rāja kule gatvā yoga nidrāṃ gatasya bhūpateḥ
saṃmārjana kriyāṃ kurvann idam āha aho aviveko 'smad bhūpateḥ | yat
purīṣotsargam ācaraṃś carbhaṭī bhakṣaṇaṃ karoti |
tac chrutvā rājā sa vismayaṃ tam uvāca re re gorambha ! kim aprastutaṃ
lapasi | gṛha karmakaraṃ matvā tvāṃ na vyāpādayāmi | kiṃ tvayā kadācid
aham evaṃvidhaṃ karma samācaran dṛṣṭaḥ ? / so 'bravīt dyūtāsaktasya rātri jāgaraṇena saṃmārjanaṃ kurvāṇasya mama
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21436125 (0.049):
gorambhaḥ prāha deva ! rātri jāgaraṇena dyūtāsaktasya me balān nidrā
balān nidrā samāyātā | tayādhiṣṭhitena mayā kiṃcij jalpitam | tan na vedmi
| tat prasādaṃ karotu svāmī nidrā paravaśasya iti | / evaṃ śrutvā rājā cintitavān yan mayā janmāntare purīṣotsargaṃ kurvatā
kadāpi cirbhaṭikā na bhakṣitā | tad yathāyaṃ vyatikaro 'sambhāvyo mamānena
mūḍhena vyāhṛtaḥ | tathā dantilasyāpīti niścayaḥ | tan mayā na yuktaṃ
kṛtaṃ yat sa varākaḥ saṃmānena viyojitaḥ | na tādṛk puruṣāṇām evaṃvidhaṃ
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19476011 (0.061):
na yuktamuktaṃ kimapīha yanmayā paraṃ prajātaṃ skhalitaṃ tadeva me /
ceṣṭitaṃ sambhāvyate | tad abhāvena rāja kṛtyāni paura kṛtyāni na sarvāṇi
śithilatāṃ vrajanti | / evam anekadhā vimṛśya dantilaṃ samāhūya nijāṅga vastrābharaṇādibhiḥ
saṃyojya svādhikāre niyojayāmāsa | ato 'haṃ bravīmi yo na pūjayate garvāt
saṃjīvaka āha bhadra evam evaitat | yad bhavatābhihitaṃ tad eva mayā
kartavyam iti | evam abhihite damanakas tam ādāya piṅgalaka sakāśam agamat
| āha ca deva eṣa mayānītaḥ sa saṃjīvakaḥ | adhunā devaḥ pramāṇam |
saṃjīvako 'pi taṃ sādaraṃ praṇamyāgrataḥ sa vinayaṃ sthitaḥ | piṅgalako
'pi tasya pīnāyata kakudmato nakha kuliśālaṃkṛtaṃ dakṣiṇa pāṇim upari
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434133 (0.021):
upaviṣṭaḥ | sa tu tasya naka kuliśālaṅkṛtaṃ dakṣiṇa pāṇim upari dattvā
dattvā māna puraḥsaram uvāca api śivaṃ bhavataḥ | kutas tvam asmin vane
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434134 (0.039):
upaviṣṭaḥ | sa tu tasya naka kuliśālaṅkṛtaṃ dakṣiṇa pāṇim upari dattvā / māna puraḥ saram uvāca api śivaṃ bhavataḥ | kasmāc cirād dṛṣṭo 'si ?
vijane samāyāto 'si ? / tenāpy ātmaka vṛttāntaḥ kathitaḥ | yathā vardhamānena saha viyogaḥ
saṃjātas tathā sarvaṃ niveditam | tac chrutvā piṅgalakaḥ sādarataraṃ tam
uvāca vayasya na bhetavyam | mad bhuja pañjara parirakṣitena yathecchaṃ
tvayādhunā vartitavyam | anyac ca nityaṃ mat samīpa vartinā bhāvyam |
yataḥ kāraṇād bahv apāyaṃ raudra sattva niṣevitaṃ vanaṃ gurūṇām api
sattvānām asevyam | kutaḥ śaṣpa bhojinām | / evam uktvā sakala mṛga parivṛto yamunā kaccham avatīryodaka grahaṇaṃ kṛtvā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433028 (0.041):
udaka grahaṇārthaṃ yamunā kaccham avatīrya sthitaḥ | sa kiṃ nimittaṃ
svecchayā tad eva vanaṃ praviṣṭaḥ | tataś ca / karakaṭa damanaka nikṣipta rājya bhāraḥ saṃjīvikena saha subhāṣita goṣṭhīm
anubhavann āste | athavā sādhv idam ucyate / yadṛcchayāpy upanataṃ sakṛt sajjana saṅgatam |
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9323526 (0.059):
yadṛcchayāpyupānītaṃ sakṛtsajjanasaṃgatam /
bhavaty ajaram atyantaṃ nābhyāsa kramam īkṣate ||Panc_1.162||
Aryasura: Jatakamala (bsa032_u.htm.txt) 9323533 (0.062):
bhavatyacalamatyantaṃ nābhyāsakramamīkṣate // Jm_31.71 //
saṃjīvakenāpy aneka śāstrāvagāhanād utpanna buddhi prāgalbhyena stokair
evāhobhir mūḍha matiḥ piṅgalako dhīmāṃs tathā kṛto yathāraṇya dharmād
viyojya grāmya dharmeṣu niyojitaḥ | kiṃ bahunā pratyahaṃ
piṅgalaka saṃjīvakāv eva kevalaṃ rahasi mantrayataḥ | śeṣaḥ sarvo 'pi
mṛga jano dūrībhūtas tiṣṭhati | karaṭaka damanakāv api praveśaṃ na labhete
| anyac ca siṃha parākramābhāvāt sarvo 'pi mṛga janas tau ca śṛgālau
kṣudhā vyādhi bādhitā ekāṃ diśam āśritya sthitāḥ |
uktaṃ ca / phala hīnaṃ nṛpaṃ bhṛtyāḥ kulīnam api connatam |
santy ajyāny atra gacchanti śuṣkaṃ vṛkṣam ivāṇḍajāḥ ||Panc_1.163||
api saṃmāna saṃyuktāḥ kulīnā bhakti tat parāḥ | / vṛtti bhaṅgān mahīpālaṃ tyajanty eva hi sevakāḥ ||Panc_1.164||
anyac ca / kālātikramaṇaṃ vṛtteryo na kurvīta bhūpatiḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12991570 (0.0):
MSS_9826 1 kālātikramaṇaṃ vṛtter yo na kurvīta bhūpatiḥ /
kadācit taṃ na muñcanti bhartsitā api sevakāḥ ||Panc_1.165||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12991574 (0.029):
MSS_9826 1 kālātikramaṇaṃ vṛtter yo na kurvīta bhūpatiḥ / / MSS_9826 2 kadācit taṃ na muñcanti bhartsitā api sevakāḥ //
tathā ca kevalaṃ sevakā itthambhūtā yāvat samastam apy etaj jagat
parasparaṃ bhakṣaṇārthaṃ sāmādibhir upāyais tiṣṭhati | tad yathā
deśānām upari kṣmābhṛd āturāṇāṃ cikitsakāḥ | / vaṇijo grāhakāṇāṃ ca mūrkhāṇām api paṇḍitāḥ ||Panc_1.166||
pramādināṃ tathā caurā bhikṣukā gṛha medhinām | / gaṇikāḥ kāmināṃ caiva sarva lokasya śilpinaḥ ||Panc_1.167||
sāmādi sajjitaiḥ pāśaiḥ pratīkṣante divā niśam |
upajīvanti śaktyā hi jalajā jaladān iva ||Panc_1.168||
athavā sādhv idam ucyate / sarpāṇāṃ ca khalānāṃ ca para dravyāpahāriṇām |
abhiprāyā na sidhyanti tenedaṃ vartate jagat ||Panc_1.169||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21478017 (0.0):
sarpāṇāṃ ca khalānāṃ ca sarveṣāṃ duṣṭa cetasām | / abhiprāyā na sidhyanti tenedaṃ vartate jagat ||Panc_5.44||
attuṃ vāñchati śāmbhavo gaṇapater ākhuṃ kṣudhārtaḥ phaṇī
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12812040 (0.024):
MSS_0647 1 attuṃ vāñchati śāṃbhavo gaṇapaterākhuṃ kṣudhārttaḥ phaṇī taṃ ca
taṃ ca krauñca ripoḥ śikhī giri sutā siṃho 'pi nāgāśanam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12812041 (0.031):
MSS_0647 1 attuṃ vāñchati śāṃbhavo gaṇapaterākhuṃ kṣudhārttaḥ phaṇī taṃ ca / krauñcaripoḥ śikhī girisutāsiṃho'pi nāgānanam /
itthaṃ yatra parigrahasya ghaṭanā śambhor api syād gṛhe
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12812051 (0.038):
MSS_0647 2 itthaṃ yatra parigrahasya ghaṭanā śaṃbhorapi syādgṛhe
tatrāpy asya kathaṃ na bhāvi jagato yasmāt svarūpaṃ hi tat ||Panc_1.170||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12812056 (0.036):
MSS_0647 2 itthaṃ yatra parigrahasya ghaṭanā śaṃbhorapi syādgṛhe / tatrānyasya kathaṃ na bhāvi jagatastasmāt svarūpaṃ hi tat //
tataḥ svāmi prasāda rahitau kṣut kṣāma kaṇṭhau parasparaṃ
karaṭaka damanakau mantrayete | tatra damanako brūte ārya karaṭaka | āvāṃ
tāvad apradhānatāṃ gatau | eṣa piṅgalakaḥ saṃjīvakānuraktaḥ
sva vyāpāra parāṅmukhaḥ saṃjātaḥ | sarvo 'pi parijano gataḥ | tat kiṃ
kriyate | / karaṭaka āha yadyapi tvadīya vacanaṃ na karoti tathāpi svāmī
sva doṣa nāśāya vācyaḥ | uktaṃ ca / aśṛnvann api boddhavyo mantribhiḥ pṛthivī patiḥ |
yathā sva doṣa nāśāya vidureṇāmbikāsutaḥ ||Panc_1.171||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12863759 (0.029):
MSS_3507 2 yathā svadoṣanāśāya vidureṇāmbikāsutaḥ //
madonmattasya bhūpasya kuñjarasya ca gacchataḥ | / unmārgaṃ vācyatāṃ yānti mahāmātrāḥ samīpagāḥ ||Panc_1.172||
tat tvayaiṣa śaṣpa bhojī svāminaḥ sakāśam ānītaḥ | tat svahastenāṅgārāḥ
karṣitāḥ | / damanaka āha satyam etat | mamāyaṃ doṣaḥ | na svāminaḥ | uktaṃ ca
jambūko huḍu yuddhena vayaṃ cāṣāḍha bhūtinā |
dūtikā para kāryeṇa trayo doṣāḥ svayaṃ kṛtāḥ ||Panc_1.173||
karaṭaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 4 / devaśarma parivrājaka kathā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21440580 (0.041):
kākī kanaka sūtreṇa kṛṣṇa sarpam aghātayat ||Panc_1.228|| / karaṭaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 6
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21439197 (0.049):
kauliko viṣṇu rūpeṇa rāja kanyāṃ niṣevate ||Panc_1.218|| / karaṭaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 5
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21448898 (0.058):
paśya vānaramūrkheṇa sugṛhī nirgṛhīkṛtā ||Panc_1.421|| / damanaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 18
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21448721 (0.058):
sūcī mukhaṃ vijānīhi nāśiṣyāyopaśyate ||Panc_1.417|| / damanaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 17
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21449124 (0.060):
putreṇa vyartha pāṇḍityāt pitā dhūmena ghātitaḥ ||Panc_1.429|| / damanaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 20
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21449961 (0.061):
rājaṃs tatra harec chyeno bālakaṃ nātra saṃśayaḥ ||Panc_1.442|| / damanaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 22
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21450373 (0.062):
vānareṇa hato rājā viprāś cīreṇa rakṣitāḥ ||Panc_1.450|| / damanaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 23
asti kasmiṃścid vivikta pradeśe maṭhāyatanam | tatra deva śarmā nāma
parivrājakaḥ partivasati sma | / tasyāneka sādhu jana datta sūkṣma vastra vikraya vaśāt kālena mahatī
vitta mātrā sañjātā | tataḥ sa na kasyacid viśvasiti | naktaṃ dinaṃ
kakṣāntarāt tāṃ mātrāṃ na muñcati | athavā sādhu cedam ucyate
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21437504 (0.037):
anayat | punas tathāpi muniḥ kakṣāntarān mātrāṃ na muñcati | athaivaṃ
arthānām arjane duḥkham arjitānāṃ ca rakṣaṇe | / nāśe duḥkhaṃ vyaye duḥkhaṃ dhig arthāḥ kaṣṭa saṃśrayāḥ ||Panc_1.174||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12854525 (0.0):
MSS_2971 1 arthānāmarjane duḥkham arjitānāṃ ca rakṣaṇe /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20768284 (0.025):
13,134.057d@015_3971 arthānām ārjane duḥkham ārjitānāṃ ca rakṣaṇe / 13,134.057d@015_3972 nāśe duḥkhaṃ vyaye duḥkhaṃ dhig arthaṃ duḥkhabhājanam
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28063885 (0.027):
mokṣastāsvapi nāstyeva tattvajñānādyathoditā // / arthānāmarjane duḥkhamarjitānāṃ ca rakṣaṇe /
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23181394 (0.059):
pāśupālyavāṇijyapratigrahasevāḥ kāryā etadarjanaṃ duḥkhamarjitānāṃ rakṣaṇe / duḥkhamupabhogāt kṣīyata iti kṣayaduḥkham / tathā viṣayopabhogasaṃge kṛte
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19786980 (0.064):
03,002.042a arthasyopārjane duḥkhaṃ pālane ca kṣaye tathā / 03,002.042c nāśe duḥkhaṃ vyaye duḥkhaṃ ghnanti caivārthakāraṇāt
athāṣāḍha bhūtir nāma para vittāpahārī dhūrtas tām artha mātrāṃ tasya
kakṣāntara gatāṃ lakṣayitvā vyacintayat kathaṃ mayāsyeyam artha mātrā
hartavyā iti | / tad atra maṭhe tāvad dṛḍha śilā sañcaya vaśād bhitti bhedo na bhavati |
uccaistaratvāc ca dvāre praveśo na syāt | tad enaṃ māyā vacanair
viśvāsyāhaṃ chātratāṃ vrajāmi yena sa viśvastaḥ kadācid viśvāsam eti |
uktaṃ ca / nispṛho nādhikārī syān nākāmī maṇḍana priyaḥ |
nāvidagdhaḥ priyaṃ brūyāt sphuṭa vaktā na vañcakaḥ ||Panc_1.175||
evaṃ niścitya tasyāntikam upagamya oṃ namaḥ śivāya iti proccārya sāṣṭāṅgaṃ
praṇamya ca sa praśrayam uvāca bhagavan asāraḥ saṃsāro 'yam |
giri nadī vegopamaṃ yauvanam | tṛṇāgni samaṃ jīvitam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12854203 (0.051):
MSS_2954 1 arthāḥ pādarajopamā girinadīvegopamaṃ yauvanaṃ mānuṣyaṃ
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13471059 (0.055):
arthāḥ pāda-rajopamā giri-nadī-vegopamaṃ yauvanam
śarad abhra cchāyā sadṛśā bhogāḥ svapna sadṛśo
mitra putra kalatra bhṛtya varga sambandhaḥ | evaṃ mayā samyak parijñātam
| tat kiṃ kurvato me saṃsāra samudrottaraṇaṃ bhaviṣyati |
tac chrutvā deva śarmā sādaram āha vatsa ! dhanyo 'si yat prathame vayasy
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12670277 (0.038):
dhanyo 'si tvaṃ sukalyāṇī yat te samupādeśataḥ /
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18762563 (0.060):
parihīyase jīrṇatarāsi adya // / bhagavān āha // syāt khalu punar bhikṣavaḥ yuṣmākam evam asyād anyaḥ sa
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm13u.htm.txt) 27692300 (0.062):
aho dhanyo 'si yannāsvurna maṇḍūko na kukkuṭaḥ /
evaṃ viraktī bhāvaḥ | uktaṃ ca / pūrvaṃ vayasi yaḥ śāntaḥ sa śānta iti me matiḥ |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6744083 (0.0):
nave vayasi yaḥ śāntaḥ sa śānta iti me matiḥ /
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 2, (andhvc2u.htm.txt) 14224208 (0.042):
rasapratītirbhavatīti bhāvaḥ / / atha bhaṭṭanāyakoktaṃ khaṇṭayati tasmādityādi /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 6: Pritisamdarbha (ss6_priu.htm.txt) 19341672 (0.046):
sarvathā putra bhāva eva tat sārūpyeṇoddīptaḥ syāt | yathoktaṃ / śrī rukmiṇī
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17846841 (0.048):
katham aṇu caitanyaṃ sucirojjhita vimarśam ātmatvenānuśīlituṃ prabhaveyur / iti bhāvaḥ | / yat tv atra vyācakṣate | sa guṇaṃ nirguṇaṃ ceti dvirūpaṃ brahma | tatra
Bhagavadgita 12 (bhg4c12u.htm.txt) 16979384 (0.048):
ātmatvenānuśīlituṃ prabhaveyur iti bhāvaḥ | / yat tv atra vyācakṣate | sa-guṇaṃ nirguṇaṃ ceti dvirūpaṃ brahma | tatra
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7160025 (0.048):
tasmānnālayasantāna ānubhaviko na caupapattika ityarthaḥ / / dvitīye tvāha ahamiti //
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4996113 (0.048):
*{4/166: E2: anekaguṇabhāvaḥ syāt}* / *{4/167: E2: 5,47; E6: 2,27}* / *{4/168: E2: dvitīyānirdiṣṭā}*
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21114199 (0.051):
sa yogī sa viśuddhātmā sa śāntaḥ sa mahā matiḥ |
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20999389 (0.052):
yasyābhāva ucyate tasyaiva maṇerityarthaḥ / kumuttejakātpūrvaṃ tadabhāvaḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20952711 (0.053):
vināśabdoktasādhyābhāvajñānāya pratiyogibhūtasādhyadhīrevāpekṣitā/ na tu / pūrvaṃ tatpramitiḥ/ / nanu bhūritarabhinnetyādau trayodaśānyonyābhāvānāṃ viśakalitatayā
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,2 (nvtp1_2u.htm.txt) 1427855 (0.053):
avidyamānamārabhbhakaṃ yasya tat tathoktam / / tasya bhāvastatvattvamiti /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 4: Krsnasamdarbha (ss4_krsu.htm.txt) 14412905 (0.055):
devādi pipālayiṣā lakṣaṇaś ca bhāva evocyate | yathā tṛtīye viṃśatitame
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2129373 (0.055):
iti bhāvaḥ / / nanūktamatra samanvayasthemne pradhānasyāśābdatvamatropapādyata iti,
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16685768 (0.056):
vācyadhaṭitatvamuktaṃ draḍhīkartuṃ pūrvoktaṃ smārayati 'vācye'tyādi /
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4956706 (0.056):
sārasvate vipratiṣedhād yadeti syāt // MS_2,4.27 // / yad uktam puroḍāśināṃ sānnāyināṃ ca sārasvate darśanaṃ bhavatīti,
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24509307 (0.056):
indryajñānād vā | na tāvad indryajñāṇāt tasya pūrvam abhāvāt, nāpi
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8709855 (0.057):
sahṛdayetyādikāvyalakṣaṇamityarthaḥ / / nanu ye tāddaśamapūrvaṃ kāvayarūpatayā jānanti, ta eva sahṛdayāḥ /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20961680 (0.057):
parāmarśaviṣayābhāvatvābhāvāddoṣatvameva na syāditi bhāvaḥ/ uktamiti//
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28206428 (0.058):
viśeṣyitvaprakāritvayoravacchedyāvacchedakabhāvastathetyaparaṃ matam/ / tatra dvitīyamatamanusṛtyāha viśeṣyitvamiti/ atra ca viśeṣyatāyāḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21147472 (0.060):
raṇasyeva prayojakatve tu na doṣa iti bhovenoktaṃ prayojakateti // 1 // / pūrvaṃ phalopadhānāpekṣayā prayojakaviśaṣaṇoktyā niruktiḥ kṛtā adhunā tu
dhātuṣu kṣīyamāṇeṣu śamaḥ kasya na jāyate ||Panc_1.176||
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6744084 (0.0):
nave vayasi yaḥ śāntaḥ sa śānta iti me matiḥ / / dhātuṣu kṣīyamāṇeṣu śamaḥ kasya na jāyate // GarP_1,114.73 //
ādau citte tataḥ kāye satāṃ saṃjāyate jarā |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12886922 (1.192):
MSS_4745 1 ādau citte tataḥ kāye satāṃ saṃjāyate jarā /
asatāṃ ca punaḥ kāye naiva citte kadācana ||Panc_1.177||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12886926 (0.0):
MSS_4745 1 ādau citte tataḥ kāye satāṃ saṃjāyate jarā / / MSS_4745 2 asatāṃ ca punaḥ kāye naiva citte kadācana //
yac ca māṃ saṃsāra sāgarottaraṇopāyaṃ pṛcchasi | tac chrūyatām
śūdro vā yadi vānyo 'pi caṇḍālo 'pi jaṭādharaḥ | / dīkṣitaḥ śiva mantreṇa sa bhasmāṅgī śivo bhavet ||Panc_1.178||
ṣaḍ akṣareṇa mantreṇa puṣpam ekam api svayam |
liṅgasya mūrdhni yo dadyān na sa bhūyo 'bhijāyate ||Panc_1.179||
tac chrutvāṣāḍha bhūtis tat pādau gṛhītvā sa praśrayam idam āha bhagavan,
tarhi dīkṣayā me'nugrahaṃ kuru | / devaśarmā āha vatsa anugrahaṃ te kariṣyāmi | parantu rātrau tvayā
maṭha madhye na praveṣṭavyam | yat kāraṇaṃ niḥsaṅgatā yatīnāṃ praśasyate
tava ca mamāpi ca | uktaṃ ca / durmantrān nṛpatir vinaśyati yatiḥ saṅgāt suto lālasād
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24416383 (0.0):
sarve guṇāḥ kāñcanam āśrayanti || BharSt_1.41 || / daurmantryān nṛpatir vinaśyati yatiḥ saṅgāt suto lālanāt
Manjusrimulakalpa (bsu041_u.htm.txt) 11443857 (0.064):
ruruṣya tatkṣaṇād vipraḥ bāsanābhāvito yatiḥ // Mmk_53.170 //
vipro 'nadhyayanāt kulaṃ kutanayāc chīlaṃ khalopāsanāt |
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24416389 (0.0):
daurmantryān nṛpatir vinaśyati yatiḥ saṅgāt suto lālanāt / vipro 'nadhyayanāt kulaṃ kutanayāc chīlaṃ khalopāsanāt |
maitrī cāpraṇayāt samṛddhir anayāt snehaḥ pravāsāśrayāt
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24416399 (0.046):
hrīr madyād anavekṣaṇād api kṛṣiḥ snehaḥ pravāsāśrayān / maitrī cāpraṇayāt samṛddhir anayāt tyāga-pramādād dhanam || BharSt_1.42 ||
strī garvād anavekṣaṇād api kṛṣis tyāgāt pramādād dhanam ||Panc_1.180||
tat tvayā vrata grahaṇānantaraṃ maṭha dvāre tṛṇa kuṭīrake śayitavyam iti |
sa āha bhagavan ! bhavad ādeśaḥ pramāṇam | paratra hi tena me prayojanam |
atha kṛta śayana samayaṃ devaśarma nigrahaṃ kṛtvā śāstrokta vidhinā
śiṣyatām anayat | so 'pi hasta pādāvamardanādi paricaryayā taṃ paritoṣam
anayat | punas tathāpi muniḥ kakṣāntarān mātrāṃ na muñcati | athaivaṃ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21437188 (0.037):
vitta mātrā sañjātā | tataḥ sa na kasyacid viśvasiti | naktaṃ dinaṃ / kakṣāntarāt tāṃ mātrāṃ na muñcati | athavā sādhu cedam ucyate
gacchati kāle āṣāḍha bhūtiś cintayāmāsa aho, na kathañcid eṣa me viśvāsam
āgacchati | tat kiṃ divāpi śastreṇa mārayāmi, kiṃ vā viṣaṃ prayacchāmi ?
kiṃ vā paśu dharmeṇa vyāpādayāmi ? iti | / evaṃ cintayatas tasya devaśarmaṇo 'pi śiṣya putraḥ kaścid grāmād
āmantraṇārthaṃ samāyātaḥ | prāha ca bhagavan, pavitrāropaṇa kṛte mama
gṛham āgamyatām iti | / tac chrutvā devaśarmāṣāḍhabhūtinā saha prahṛṣṭa manāḥ prasthitaḥ |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21450146 (0.020):
athāsau vaṇik śiśuḥ snānopakaraṇam ādāya prahṛṣṭa manās tenābhyāgatena / saha prasthitaḥ | tathānuṣṭhite vaṇik snātvā taṃ śiśuṃ nadī guhāyāṃ
athaivaṃ tasya gacchato 'gre kācin nadī samāyātā | tāṃ dṛṣṭvā mātrāṃ
kakṣāntarād avatārya kanthā madhye suguptāṃ nidhāya snātvā devārcanaṃ
vidhāya tad anantaram āṣāḍhabhūtim idam āha bho āṣāḍhabhūte ! yāvad ahaṃ
purīṣotsargaṃ kṛtvā samāgacchāmi, tāvad eṣā kanthā yogeśvarasya
svāvadhānatayā rakṣaṇīyā | ity uktvā gataḥ | / āṣāḍhabhūtir api tasminn adarśanī bhūte mātrām ādāya satvaraṃ prasthitaḥ |
devaśarmāpi chātra guṇānurañjita manāḥ suviśvasto yāvad upaviṣṭas tiṣṭhati
tāvat suvarṇa roma deha yūtha madhye huḍu yuddham apaśyat | atha
roṣa vaśād dhuḍu yugalasya dūram apasaraṇaṃ kṛtvā bhūyo 'pi samupetya
lālaṭa paṭṭābhyāṃ praharato bhūri rudhiraṃ patati | tac ca jambūko
jihvā laulyena raṅga bhūmiṃ prāveśyāsvādayati | devaśarmāpi tad ālokya
vyacintayat aho manda matir ayaṃ jambūkaḥ | yadi katham apy anayoḥ
saṅghaṭṭe patiṣyati tan nūnaṃ mṛtyum avāpsyatīti vitarkayāmi |
kṣaṇāntare ca tathaiva raktāsvādana laulyān madhye praviśaṃs tayoḥ
śiraḥ sampāte patiot mṛtaś ca śṛgālaḥ | devaśarmāpi taṃ śocamāno mātrām
uddiśya śanaiḥ śanaiḥ prasthito yāvad āṣāḍhabhūtiṃ na paśyati tataś
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21554417 (0.056):
106.010. kiṃ tadanyaṃ bhavet? paśyāmi tāvaditi/ / 106.010. sa tatra praviṣṭo yāvat paśyati śūnyam/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21589544 (0.059):
214.001. sa saṃlakṣayati kasyārthe 'yamapara āsanaḥ prajñaptah? sa / pratinivartya paśyati yāvat śrāmaṇerakam/
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16940962 (0.060):
śanaiḥ śanair athāgatya BrP_87.30c / śanaiḥ śanair upagamad BrP_159.24c
cautsukyena śaucaṃ vidhāya yāvat kanthām ālokayati tāvan mātrāṃ na paśyati
| tataś ca hā hā muṣito 'smi iti jalpan pṛthivī tale mūrcchayā nipapāta |
tataḥ kṣaṇāc cetanāṃ labdhvā bhūyo 'pi samutthāya phūtkartum ārabdhaḥ bho
āṣāḍhabhūte ! kva māṃ vañcayitvā gato 'si ? tad dehi me prativacanam |
evaṃ bahu vilapya tasya pada paddhatim anveṣayan śanaiḥ śanaiḥ prasthitaḥ
| athaiva gacchan sāyantana samaye kañcid grāmam āsasāda | atha tasmād
grāmāt kaścit kaulikaḥ sabhārhyo madya pāna kṛte samīpa vartini nagare
prasthitaḥ | devaśarmāpi tam ālokya provāca bho bhadra vayaṃ sūryoḍhā
atithayas tavāntikaṃ prāptāḥ | na kam apy atra grāme jānīmaḥ | tad
Garuda-Purana (garup3_u.htm.txt) 24946166 (0.051):
vayaṃ tvatithayaḥ prāptāstvātitheyosi suvrata // GarP_3,1.14 //
gṛhyatām atithi dharmaḥ | uktaṃ ca / samprāpto yo 'tithiḥ sāyaṃ sūryoḍhe gṛha medhinām |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12839294 (0.053):
MSS_2156 1 apraṇādyo'tithiḥ sāyaṃ sūryoḍho gṛhamedhinām / / MSS_2156 2 pūjayā tasya devatvaṃ prayānti gṛhamedhinaḥ //
pūjayā tasya devatvaṃ prayānti gṛha medhinaḥ ||Panc_1.181||
tṛṇāni bhūmir udakaṃ vāk caturthī ca sūnṛtā |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19787107 (0.014):
03,002.052a tṛṇāni bhūmir udakaṃ vāk caturthī ca sūnṛtā
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15438235 (0.014):
05,036.032a tṛṇāni bhūmir udakaṃ vāk caturthī ca sūnṛtā
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21488694 (0.014):
Manu3.101a[91ṃa]/ tṛṇāni bhūmir udakaṃ vāk caturthī ca sūnṛtā |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18577683 (0.014):
tṛṇāni bhūmir udakaṃ vāk caturthī ca sūnṛtā /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13468870 (0.014):
tṛṇāni bhūmir udakaṃ vāk caturthī ca sūnṛtā |
satām etāni harmyeṣu nocchidyante kadācana ||Panc_1.182||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19787109 (0.045):
03,002.052a tṛṇāni bhūmir udakaṃ vāk caturthī ca sūnṛtā / 03,002.052c satām etāni geheṣu nocchidyante kadā cana
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15438237 (0.045):
05,036.032a tṛṇāni bhūmir udakaṃ vāk caturthī ca sūnṛtā / 05,036.032c satām etāni geheṣu nocchidyante kadā cana
svāgatenāgnayas tṛptā āsanena śatakratuḥ | / pāda śaucena pitaraḥ arghāc chambhus tathātitheḥ ||Panc_1.183||
Visnudharmah (vdhapadu.htm.txt) 1098251 (0.038):
āsanena śatakratuḥ__Vdha_046.006 / pitaraḥ pādaśaucena__Vdha_046.006
Skanda-Purana: Revakhanda (RKS) (skprevku.htm.txt) 10817210 (0.046):
svāgatena yamaḥ prītaś cāsanena śatakratuḥ // RKS_61.13 // / pitaraḥ pādaśaucena atrādyena prajāpatiḥ /
kauliko 'pi tac chrutvā bhāryām āha priye, gaccha tv atithim ādāya gṛhaṃ
prati pāda śauca bhojana śayanādibhiḥ satkṛtya tvaṃ tatraiva tiṣṭha | ahaṃ
tava kṛte prabhūta madyam āneṣyāmi | evam uktvā prasthitaḥ | sāpi bhāryā
puṃścalī tam ādāya prahasita vadanā devadattaṃ manasi dhyāyantī gṛhaṃ
prati pratasthe | athavā sādhu cedam ucyate / durdivase ghana timire duḥsañcārāsu nagara vīthīṣu |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21465227 (1.192):
siddham annaṃ ghṛta śarkarā prāyam akarot | athavā sādhv idam ucyate / durdivase ghana timire varṣati jalade mahāṭavī prabhṛtau |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21473109 (1.192):
annaṃ ghṛta śarkarā prāyam akarot | athavā sādhv idam ucyate / durdivase ghana timire duḥkha cārāsu nagara vīthīṣu |
patyur videśa gamane parama sukhaṃ jaghana capalāyāḥ ||Panc_1.184||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21465241 (0.0):
patyur videśa gamane parama sukhaṃ jaghana capalāyāḥ ||Panc_3.196||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21473118 (0.043):
patyau videśa yāte parama sukhaṃ jaghana capalāyāḥ ||Panc_4.53||
paryaṅkeṣv āstaraṇaṃ patim anukūlaṃ manoharaṃ śayanam |
tṛṇam iva laghu manyante kāminyaś caurya rata lubdhāḥ ||Panc_1.185||
keliṃ pradahati lajjā śṛṅgāro 'sthīni cāṭavaḥ kaṭavaḥ |
vandha trayāḥ paritoṣo na kiṃcid iṣṭaṃ bhavet patyau ||Panc_1.186||
kula patanaṃ jana garhāṃ bandhanam api jīvitavya sandeham |
aṅgīkaroti kulaṭā satataṃ para puruṣa saṃsaktā ||Panc_1.187||
atha kaulika bhāryā gṛhaṃ gatvā deva śarmaṇe gatāstaraṇaṃ bhagnāṃ ca
khaṭvāṃ samarpyedam āha bho bhagavan ! yāvad ahaṃ sva sakhīṃ grāmād
abhyāgatāṃ sambhāvya drutam āgacchāmi tāvat tvayā mad gṛhe'pramattena
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16597091 (0.060):
āgacchāmi ! tāvad apramattayā gṛhe tvayā bhāvyam |
bhāvyam | / evam abhidhāya śṛṅgāra vidhiṃ vidhāya yāvad devadattam uddiśya vrajati
tāvat tad bhartā saṃmukho mada vihvalāṅgo mukta keśaḥ pade pade praskhalan
gṛhīta madya bhāṇḍaḥ samabhyeti | taṃ ca dṛṣṭvā sā drutataraṃ vyāghuṭya
sva gṛhaṃ praviśya nukta śṛṅgāra veśā yathā pūrvam abhavat | kauliko 'pi
tāṃ palāyamānāṃ kṛtādbhuta śṛṅgārāṃ vilokya prāg eva karṇa paramparayā
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3679181 (0.061):
hṛdayaṅgamīkaraṇenāmṛśati , tadā tatkṣaṇamadbhutaphullanyāyenaiva tāvat
tasyāḥ śrutāvapavāda kṣubhita hṛdayaḥ svākāraṃ nigūhamānaḥ sadaivāste |
tataś ca tathāvidhaṃ ceṣṭitam avalokya dṛṣṭa pratyayaḥ krodha vaśago gṛhaṃ
praviśya tām uvāca āḥ pāpe puṃścali ! kva prasthitāsi ?
sā provāca ahaṃ tvat sakāśād āgatā na kutracid api nirgatā | tat kathaṃ
madya pāna vaśād aprastutaṃ vadasi ? athavā sādhv idam ucyate
vaikalyaṃ dharaṇī pātam ayathocita jalpanam | / saṃnipātasya cihnāni madyaṃ sarvāṇi darśayet ||Panc_1.188||
kara spando 'mbara tyāgas tejo hāniḥ sarāgatā |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12967161 (1.192):
MSS_8732 1 karasādo'mbaratyāgas tejohāniḥ sarāgatā /
vāruṇī saṅgajāvasthā bhānunāpy anubhūyate ||Panc_1.189||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12967166 (1.192):
MSS_8732 1 karasādo'mbaratyāgas tejohāniḥ sarāgatā / / MSS_8732 2 vāruṇīsaṅgajāvasthā bhānunāpyanubhūyate //
so 'pi tac chrutvā pratikūla vacanaṃ veśa viparyayaṃ cāvalokya tam
āha puṃścali ! cira kālaṃ śruto mayā tavāpavādaḥ | tad adya svayaṃ
sañjāta pratyayas tava yathocitaṃ nigrahaṃ karomi | ity abhidhāya
laguḍa prahārais tāṃ jarjarita dehāṃ vidhāya sthūṇayā saha
dṛḍha bandhanena baddhvā so 'pi mada vihvalo vijñāya tāṃ gatvedam
āha sakhi ! sa devadattas tasmin sthāne tvāṃ pratīkṣate | tac chīghram
āgamyatām iti | / sā cāha paśya mamāvasthām | tat kathaṃ gacchāmi ? tad gatvā brūhi taṃ
kāminaṃ yad asyāṃ rātrau na tvayā saha samāgamaḥ |
nāpitī prāha sakhi, mā maivaṃ vada | nāyaṃ kulaṭā dharmaḥ | uktaṃ ca
viṣama stha svādu phala grahaṇa vyavasāya niścayo yeṣām |
Damodaragupta: Kuttanimata (damkuttu.htm.txt) 26480060 (0.0):
ataṭasthasvāduphalagrahaṇavyavasāyaniścayo yeṣām /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12809887 (0.0):
MSS_0509 1 ataṭasthasvāduphala grahaṇavyavasāyaniścayo yeṣām /
uṣṭrāṇām iva teṣāṃ manye'haṃ śaṃsitaṃ janma ||Panc_1.190||
sandigdhe para loke janāpavāde ca jagati bahu citre |
Damodaragupta: Kuttanimata (damkuttu.htm.txt) 26479983 (0.0):
savivāde paraloke janāpavāde 'pi jagati bahucitre /
svādhīne para ramaṇe dhanyās tāruṇya phala bhājaḥ ||Panc_1.191||
anyac ca / yadi bhavati deva yogāt pumān virūpo 'pi bandhako rahasi |
na tu kṛcchrād api bhadraṃ nija kāntaṃ sā bhajaty eva ||Panc_1.192||
sābravīt yady evaṃ tarhi kathaya kathaṃ dṛḍha bandhana baddhā satī tatra
gacchāmi | sannihitaś cāyaṃ pāpātmā mat patiḥ |
nāpity āha sakhi, mada vihvalo 'yaṃ sūrya kara spṛṣṭaḥ prabodhaṃ yāsyati |
tad ahaṃ tvam unmocayāmi | mām ātma sthāne baddhvā drutataraṃ deva dattaṃ
sambhāvyāgaccha | / sābravīt evam astu iti | / tad anu sā nāpitī tāṃ sva sakhīṃ bandhanād vimocya tasyāḥ sthāne
yathā pūrvam ātmānaṃ baddhvā tāṃ devadatta sakāśe saṅketa sthānaṃ
preṣitavatī | tathānuṣṭhite kaulikaḥ kasmiṃścit kṣaṇe samutthāya kiṃcid
gata kopo vimadas tām āha he paruṣa vādini ! yad adya prabhṛti gṛhān
niṣkramaṇaṃ na karoṣi, na ca paruṣaṃ vadasi, tatas tvām unmocayāmi |
nāpity api svara bheda bhayād yāvan na kiṃcid ūce, tāvat so 'pi bhūyo
bhūyas tāṃ tad evāha | atha sā yāvat pratyuttaraṃ kim api na dadau, tāvat
sa prakupitas tīkṣṇa śastram ādāya nāsikām acchinat | āha ca re puṃścali !
tiṣṭhedānīm | tvāṃ bhūyas toṣayiṣyāmi | iti jalpan punar api nidrā vaśam
agāt | / devaśarmāpi vitta nāśāt kṣutkṣāma kaṇṭho naṣṭa nidras tat sarvaṃ
strī caritram apaśyat | sāpi kaulika bhāryā yathecchayā devadattena saha
surata sukham anubhūya kasmiṃścit kṣaṇe sva gṛham āgataya tāṃ nāpitīm idam
āha ayi ! śivaṃ bhavatyāḥ | nāyaṃ pāpātmā mama gatāyā utthitaḥ |
nāpity āha śivaṃ nāsikayā vinā śeṣasya śarīrasya | tad drutaṃ tāṃ mocaya
bandhanād yāvan nāyaṃ māṃ paśyati, yena sva gṛhaṃ gacchāmi |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21480698 (0.050):
ity uktvā praṇaṣṭaś ca | tat preṣaya māṃ yena gṛhaṃ gacchāmi | tvaṃ punar
tathānuṣṭhite bhūyo 'pi kaulika utthāya tām āha puṃścali ! kim adyāpi na
vadasi ? kiṃ bhūyo 'py ato duṣṭataraṃ nigrahaṃ karṇa cchedena karomi ?
atha sā sa kopaṃ sādhikṣepam idam āha dhiṅ mahā mūḍha ! ko māṃ mahā satīṃ
dharṣayituṃ vyaṅgayituṃ vā samarthaḥ ? tac chṛṇvantu sarve'pi loka pālāḥ |
āditya candra hari śaṃkara vāsavādyāḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12886380 (0.0):
MSS_4719 1 ādityacandrahariśaṃkaravāsavādyāḥ śaktā na jetumatiduḥkhakarāṇi
śaktā na jetum atiduḥkha karāṇi yāni |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12886388 (0.0):
MSS_4719 1 ādityacandrahariśaṃkaravāsavādyāḥ śaktā na jetumatiduḥkhakarāṇi
tānīndriyāṇi balavanti sudurjayāni / ye nirjayanti bhuvane balinas ta eke ||Panc_1.193||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12886395 (0.0):
MSS_4719 1 ādityacandrahariśaṃkaravāsavādyāḥ śaktā na jetumatiduḥkhakarāṇi / yāni / / MSS_4719 2 tānīndriyāṇi balavanti sudurjayāni ye nirjayanti bhuvane
tad yadi mama satītvam asti, manasāpi para puruṣo nābhilaṣitaḥ, tato devā
bhūyo 'pi me nāsikāṃ tādṛg rūpākṣatāṃ kurvantu | athavā yadi mama citte
para puruṣasya bhrāntir api bhavati, māṃ bhasmasān nayantu | evam uktvā
bhūyo 'pi tam āha bho durātman ! paśya me satītva prabhāveṇa tādṛśy eva
nāsikā saṃvṛttā | / athāsāv ulmukam ādāya yāvat paśyati, tāvat tad rūpāṃ nāsikāṃ ca bhūtale
rakta pravāhaṃ ca mahāntam apaśyat | atha sa vismita manās tāṃ bandhanād
vimucya śayyāyām āropya ca cāṭu śataiḥ paryatoṣayat | devaśarmāpi taṃ
sarva vṛttāntam ālokya vismita manā idam āha / śambarasya ca yā māyā yā māyā namucer api |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20676930 (0.0):
13,039.005a śambarasya ca yā māyā yā māyā namucer api
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12773206 (0.045):
śaṃbarasya ca yā māyā yā māyā namucerapi // BhS_36.512 //
baleḥ kumbhīnasaś caiva sarvās tā yoṣito viduḥ ||Panc_1.194||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20676935 (0.0):
13,039.005a śambarasya ca yā māyā yā māyā namucer api / 13,039.005c baleḥ kumbhīnaseś caiva sarvās tā yoṣito viduḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12773206 (0.054):
śaṃbarasya ca yā māyā yā māyā namucerapi // BhS_36.512 // / baleḥ kuṃbhīnaseścaiva tāssarvāyoṣito viduḥ /
hasantaṃ prahasanty etā rudantaṃ prarudanty api | / apriyaṃ priya vākyaiś ca gṛhṇanti kāla yogataḥ ||Panc_1.195||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20676942 (5.960):
13,039.005c baleḥ kumbhīnaseś caiva sarvās tā yoṣito viduḥ / 13,039.006a hasantaṃ prahasanty etā rudantaṃ prarudanti ca
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12773220 (0.031):
baleḥ kuṃbhīnaseścaiva tāssarvāyoṣito viduḥ / / hasantaṃ prahasantyetā rudantaṃ prarudanti ca // BhS_36.513 //
uśanā veda yac chāstraṃ yac ca veda bṛhaspatiḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20676965 (0.0):
13,039.007a uśanā veda yac chāstraṃ yac ca veda bṛhaspatiḥ
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12773243 (0.0):
uśanā veda yacchāstraṃ yacca veda bṛhaspatiḥ // BhS_36.515 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12937731 (0.0):
MSS_7265 1 uśanā veda yacchāstraṃ yacca veda bṛhaspatiḥ /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19642296 (0.032):
01,094.033a surāṇāṃ saṃmato nityam asurāṇāṃ ca bhārata / 01,094.033c uśanā veda yac chāstram ayaṃ tad veda sarvaśaḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10268728 (0.048):
12,038.009c toṣayitvopacāreṇa rājanītim adhītavān / 12,038.010a uśanā veda yac chāstraṃ devāsuragurur dvijaḥ
strī buddhyā na viśiṣyete tāḥ sma rakṣyāḥ kathaṃ naraiḥ ||Panc_1.196||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20676972 (0.0):
13,039.007a uśanā veda yac chāstraṃ yac ca veda bṛhaspatiḥ / 13,039.007c strībuddhyā na viśiṣyete tāḥ sma rakṣyāḥ kathaṃ naraiḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12937739 (1.192):
MSS_7265 1 uśanā veda yacchāstraṃ yacca veda bṛhaspatiḥ / / MSS_7265 2 strībuddhyā na viśiṣyete tāḥ sma rakṣyāḥ kathaṃ naraiḥ //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12773245 (0.049):
uśanā veda yacchāstraṃ yacca veda bṛhaspatiḥ // BhS_36.515 // / strībuddhyā na viśiṣyeta surakṣyā na bhavantitāḥ /
anṛtaṃ satyam ity āhuḥ satyaṃ cāpi tathānṛtam | / iti yās tāḥ kathaṃ vīra saṃrakṣyāḥ puruṣair iha ||Panc_1.197||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20676990 (0.0):
13,039.008b*0290_01 doṣāspade 'śucau deśe hy āsāṃ raktās tv aho narāḥ / 13,039.008c iti yās tāḥ kathaṃ vīra saṃrakṣyāḥ puruṣair iha
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12828170 (0.0):
MSS_1526 1 anṛtaṃ satyamityāhuḥ satyaṃ cāpi tathānṛtam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20676976 (0.038):
13,039.007c strībuddhyā na viśiṣyete tāḥ sma rakṣyāḥ kathaṃ naraiḥ / 13,039.008a anṛtaṃ satyam ity āhuḥ satyaṃ cāpi tathānṛtam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12918358 (0.040):
MSS_6296 2 anṛtaṃ tatra satyaṃ syāt satyamapyanṛtaṃ bhavet //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20785377 (0.043):
13,150.009d@020_0308 uktvānṛtaṃ bhaved yatra prāṇināṃ prāṇarakṣaṇam / 13,150.009d@020_0309 anṛtaṃ tatra vai satyaṃ satyaṃ caivānṛtaṃ bhavet
Srinivasamakhi Vedantadesika: Dasavidhahetunirupana (part of the (sdahen_u.htm.txt) 9599344 (0.045):
[55.15] anṛtaṃ tatra satyaṃ syāt satyam atrānṛtaṃ bhavet //
SATAPATHA-BRAHMANA 1 (sb_01_u.htm.txt) 28067648 (0.048):
dvayaṃ vā idaṃ na tṛtīyamasti | satyaṃ caivānṛtaṃ ca satyameva devā anṛtam
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1683666 (0.048):
athāsyāṃ hiraṇyam badhnīte | dvayaṃ vā idaṃ na tṛtīyamasti satyaṃ / caivānṛtaṃ ca / satyamava devā anṛtam manuṣyā agniretasaṃ vai hiraṇyaṃ
SATAPATHA-BRAHMANA 3 (sb_03_u.htm.txt) 1698322 (0.048):
tṛtīyamasti satyaṃ caivānṛtaṃ ca satyameva devā anṛtam manuṣyā agniretasaṃ
Ksemendra: Bharatamanjari (ksbhm13u.htm.txt) 27687354 (0.050):
na satyaṃ kevalaṃ satyamanṛtaṃ na tathānṛtam /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19894672 (0.064):
03,200.003a prāṇātyaye vivāhe ca vaktavyam anṛtaṃ bhavet / 03,200.003c anṛtaṃ ca bhavet satyaṃ satyaṃ caivānṛtaṃ bhavet
% Mahabharata: Karnaparvan (mbh_08_u.htm.txt) 1501564 (0.064):
08,049.029a prāṇātyaye vivāhe ca vaktavyam anṛtaṃ bhavet / 08,049.029c yatrānṛtaṃ bhavet satyaṃ satyaṃ cāpy anṛtaṃ bhavet
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10303938 (0.064):
12,110.005a bhavet satyaṃ na vaktavyaṃ vaktavyam anṛtaṃ bhavet / 12,110.005c yatrānṛtaṃ bhavet satyaṃ satyaṃ vāpy anṛtaṃ bhavet
anyatrāpy uktam / nātiprasaṅgaḥ pramadāsu kāryo
necched balaṃ strīṣu vivardhamānam | / atiprasaktaiḥ puruṣair yatas tāḥ
krīḍanti kākair iva lūna pakṣaiḥ ||Panc_1.198|| / sumukhena vadanti vagunā praharanty eva śitena cetasā |
Asvaghosa: Saundarananda (asvsau2u.htm.txt) 11488401 (0.008):
vacanena haranti valgunā niśitena praharanti cetasā / / madhu tiṣṭhati vāci yoṣitāṃ hṛdaye hālahalaṃ mahadviṣaśam // Saund_8.35 //
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18219980 (0.008):
vacanena haranati valgunā niśitena praharanti cetasā / / madhu tiṣṭhati vāci yoṣitāṃ hṛdaye hālahalaṃ mahadviṣam // Saund_8.35 //
madhu tiṣṭhati vāci yoṣitāṃ hṛdaye hālāhalaṃ mahad viṣam ||Panc_1.199||
Asvaghosa: Saundarananda (asvsau2u.htm.txt) 11488405 (0.0):
vacanena haranti valgunā niśitena praharanti cetasā / / madhu tiṣṭhati vāci yoṣitāṃ hṛdaye hālahalaṃ mahadviṣaśam // Saund_8.35 //
Asvaghosa: Saundarananda (asvsaunu.htm.txt) 18219984 (0.0):
vacanena haranati valgunā niśitena praharanti cetasā / / madhu tiṣṭhati vāci yoṣitāṃ hṛdaye hālahalaṃ mahadviṣam // Saund_8.35 //
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24419124 (0.019):
madhu tiṣṭhati vāci yoṣitāṃ hṛdi hālāhalam eva kevalam |
ata eva nipīyate'dharo hṛdayaṃ muṣṭibhir eva tāḍyate | / puruṣaiḥ sukha leśa vañcitair madhu lubdhaiḥ kamalaṃ yathālibhiḥ
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24419132 (0.039):
ataeva nipīyate 'dharo hṛdayaṃ muṣṭibhir eva tāḍyate || BharSt_2.51 ||
||Panc_1.200|| / āvartaḥ saṃśayānām avinaya bhavanaṃ pattanaṃ sāhasānāṃ doṣāṇāṃ saṃnidhānaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12899918 (0.0):
MSS_5371 1 āvartaḥ saṃśayānām avinayabhavanaṃ pattanaṃ sāhasānāṃ doṣāṇāṃ
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24418959 (0.059):
āvartaḥ saṃśayānām avinaya-bhuvanaṃ paṭṭaṇaṃ sāhasānāṃ / doṣāṇāṃ sannidhānaṃ kapaṭa-śata-mayaṃ kṣetram apratyayānām |
kapaṭa śata mayaṃ kṣetram apratyayānām | / svarga dvārasya vighnaṃ naraka pura mukhaṃ sarva māyā karaṇḍaṃ
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24418963 (0.0):
āvartaḥ saṃśayānām avinaya-bhuvanaṃ paṭṭaṇaṃ sāhasānāṃ / doṣāṇāṃ sannidhānaṃ kapaṭa-śata-mayaṃ kṣetram apratyayānām |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12899925 (0.0):
MSS_5371 1 āvartaḥ saṃśayānām avinayabhavanaṃ pattanaṃ sāhasānāṃ doṣāṇāṃ / saṃnidhānaṃ kapaṭaśatamayaṃ kṣetramapratyayānām /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12899932 (0.0):
saṃnidhānaṃ kapaṭaśatamayaṃ kṣetramapratyayānām / / MSS_5371 2 svargadvārasya vighnaṃ narakapuramukhaṃ sarvamāyākaraṇḍaṃ
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24418972 (0.023):
doṣāṇāṃ sannidhānaṃ kapaṭa-śata-mayaṃ kṣetram apratyayānām | / svarga-dvārasya vighno naraka-pura-mukha sarvamāyākaraṇḍaṃ
strī yantraṃ kena sṛṣṭaṃ viṣam amṛta mayaṃ prāṇi lokasya pāśaḥ
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24418980 (0.0):
svarga-dvārasya vighno naraka-pura-mukha sarvamāyākaraṇḍaṃ / strī-yantraṃ kena sṛṣṭaṃ viṣam amṛtamayaṃ prāṇi-lokasya pāśaḥ ||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12899940 (0.0):
MSS_5371 2 svargadvārasya vighnaṃ narakapuramukhaṃ sarvamāyākaraṇḍaṃ / strīyantraṃ kena sṛṣṭaṃ viṣamamṛtamayaṃ prāṇilokasya pāśaḥ //
||Panc_1.201|| / kārkaśyaṃ stanayor dṛśos taralatālīkaṃ mukhe ślāghyate kauṭilyaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12989381 (0.0):
MSS_9713 1 kārkaśyaṃ stanayordṛśos taralatālīkaṃ mukhe ślāghyate kauṭilyaṃ
kaca saṃcaye ca vacane māndyaṃ trike sthūlatā |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12989388 (0.0):
MSS_9713 1 kārkaśyaṃ stanayordṛśos taralatālīkaṃ mukhe ślāghyate kauṭilyaṃ / kacasaṃcaye ca vacane māndyaṃ trike sthūlatā /
bhīrutvaṃ hṛdaye sadaiva kathitaṃ māyā prayogaḥ priye yāsāṃ doṣa gaṇo guṇo
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12989400 (0.0):
kacasaṃcaye ca vacane māndyaṃ trike sthūlatā / / MSS_9713 2 bhīrutvaṃ hṛdaye sadaiva kathitaṃ māyāprayogaḥ priye yāsāṃ
mṛga dṛśāṃ tāḥ syur narāṇāṃ priyāḥ ||Panc_1.202||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12989401 (0.023):
doṣagaṇo guṇo mṛgadṛśāṃ tāḥ syuḥ paśūnāṃ priyāḥ //
etā hasanti ca rudanti ca kārya hetor / viśvāsayanti ca paraṃ na ca viśvasanti |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12951032 (0.0):
MSS_7943 1 etā hasanti ca rudanti ca kāryahetor viśvāsayanti ca paraṃ na
tasmān nareṇa kula śīla samanvitena nāryaḥ śmaśāna ghaṭikā iva varjanīyāḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12951042 (0.0):
MSS_7943 1 etā hasanti ca rudanti ca kāryahetor viśvāsayanti ca paraṃ na / ca viśvasanti / / MSS_7943 2 tasmān nareṇa kulaśīlasamanvitena nāryaḥ śmaśānaghaṭikā iva
||Panc_1.203|| / tasmān nareṇa kulaśīlavatā sadaiva / nāryaḥ śmaśāna vaṭikā iva varjanīyāḥ |
vyakīrṇa kesara karāla mukhā mṛgendrā / nāgāś ca bhūri mada rāja virājamānāḥ ||Panc_1.204||
kurvanti tāvat prathamaṃ priyāṇi / yāvan na jānanti naraṃ prasaktam |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365488 (0.0):
uktañca- / kurvanti tāvatprathamaṃ priyāṇi yāvanna jānanti naraṃ prasaktam /
jñātvā ca taṃ manmatha pāśa baddhaṃ / grastāmiṣaṃ mīnam ivoddharanti ||Panc_1.205||
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365494 (0.0):
kurvanti tāvatprathamaṃ priyāṇi yāvanna jānanti naraṃ prasaktam / / jñātvā ca taṃ manmathapāśabaddhaṃ grastāmiṣaṃ mīnamivoddharanni //
samudra vīcīva cala svabhāvāḥ / sandhyābhra rekheva muhūrta rāgāḥ |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365501 (0.029):
samudravīcīva calasvabhāvāḥ sandhyābhrarekheva muhurtarāgāḥ /
striyaḥ kṛtārthāḥ puruṣaṃ nirarthaṃ / niṣpīḍotālaktakavat tyajanti ||Panc_1.206||
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365507 (0.060):
samudravīcīva calasvabhāvāḥ sandhyābhrarekheva muhurtarāgāḥ / / striyaḥ kṛtārthāḥ puruṣaṃ nirarthaṃ niṣpīḍitālaktakavattyajanti //
anṛtaṃ sāhasaṃ māyā mūrkhatvam atilubdhatā |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12828180 (0.0):
MSS_1526 2 iti yāstāḥ kathaṃ vīra saṃrakṣyāḥ puruṣairiha // / MSS_1527 1 anṛtaṃ sāhasaṃ māyā mūrkhatvamatilubdhatā /
aśaucaṃ nirdayatvaṃ ca strīṇāṃ doṣāḥ svabhāvajāḥ ||Panc_1.207||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12828186 (1.192):
MSS_1527 1 anṛtaṃ sāhasaṃ māyā mūrkhatvamatilubdhatā / / MSS_1527 2 aśaucatvaṃ nirdayatvaṃ strīṇāṃ doṣāḥ svabhāvajāḥ //
sammohayantimadayanti viḍambayanti / nirbharstayanti ramayanti viṣādayanti |
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24419037 (0.014):
saṃmohayanti madayanti viḍambayanti / nirbhartsyanti ramayanti viṣādayanti |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365519 (0.035):
sammohayanti madayanti viḍambayanti nirbhartsayanti ramayanti viṣādayanti
etāḥ praviśya saralaṃ hṛdayaṃ narāṇāṃ / kiṃ vā na vāma nayanā na samācaranti ||Panc_1.208||
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24419044 (0.015):
nirbhartsyanti ramayanti viṣādayanti | / etāḥ praviśya sadayaṃ hṛdayaṃ narāṇāṃ
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365527 (0.015):
sammohayanti madayanti viḍambayanti nirbhartsayanti ramayanti viṣādayanti / etāḥ praviśya hṛdayaṃ sadayaṃ narāṇāṃ kiṃ nāma vāmanayanā na samācaranti
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24365520 (0.037):
sammohayanti madayanti viḍambayanti nirbhartsayanti ramayanti viṣādayanti / etāḥ praviśya hṛdayaṃ sadayaṃ narāṇāṃ kiṃ nāma vāmanayanā na samācaranti
antar viṣa mayā hy etā bahiś caiva manoramāḥ | / guñjā phala samākārā yoṣitaḥ kena nirmitāḥ ||Panc_1.209||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12830432 (0.0):
MSS_1654 1 antarviṣamayā hyetā bahiścaiva manoramāḥ / / MSS_1654 2 guñjāphalasamākārā yoṣitaḥ kena nirmitāḥ //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21473922 (0.0):
ramyāṃ te upasarpanti dīpābhāṃ śalabhā yathā ||Panc_4.64|| / antar viṣa mayā hy etā bahiś caiva manoramāḥ |
evaṃ cintayatas tasya parivrājakasya sā niśā mahatā kṛcchreṇāticakrāma |
sā ca dūtikā chinna nāsikā sva gṛhaṃ gatvā cintayāmāsa kim idānīṃ
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16597329 (0.063):
dūtikāpi hastakṛtanāsāpuṭā svagṛhaṃ gatvācintayat | / kim adhunā kartavyam iti |
kartavyam ? katham etan mahac chidraṃ sthagayitavyam ? / atha tasyā evaṃ vicintayantyā bhartā kārya vaśād rāja kule paryuṣitaḥ
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21509516 (0.058):
Manu9.76a/ proṣito dharmakāryārthaṃ pratīkṣyo) 'aṣṭau naraḥ samāḥ |
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28159475 (0.059):
iti/ ghaṭaḥ karmatvam ānayanaṃ kṛtirityādau/ / kāryavailakṣṇyānurodheneti/ kāryamatrānuvyavasayaḥ anumitisthale
Mitramisra: Viramitrodaya, Samayaprakasa (mvir_sau.htm.txt) 10568908 (0.060):
nirṇāyakatvādatra mṛtāhagrahaṇaṃ pakṣasyāpyupalakṣaṇārtham / / proṣita iti mṛtati thyajñānakāraṇopalakṣaṇam /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28100888 (0.061):
2samāptayavyavahitapūrvavūttitvarūpaṃ kāraṇatvaṃ sidhyatīti bhāvaḥ/ / 1. kathaṃ kāraṇatvamiti/ / kāryāvyavahitaprākkṣaṇavṛttitvasyaiva kāraṇatvapadārthatvāditi bhāvaḥ/
Vatsyayana, Kamasutram (kamasutu.htm.txt) 9667364 (0.063):
kaluṣitaṃ syād iti vātsyāyanaḥ//(p.345) / 6.5.22/.tatra^apy atipātato viśeṣaḥ//(p.346) / 6.5.23/.tatra kārya^saṃdarśanena mitram anunīya śvobhūte vacanam astv iti
Ratnakirti (?): Vadarahasya, also known as Udayananirakarana (rvadrahu.htm.txt) 414103 (0.064):
tena 'yasyā sāmagrayā yatkāryaṃ tattadariktānapekṣamiti sādhanārthaḥ / tadirma ko nāma nānumanuta kārya mevatu vināśa iti | kenānurodhena
pratyūṣe ca sva gṛham abhyupetya dvāra deśa stho
vividha paura kṛtyotsukatayā tām āha bhadre śīghram ānīyatāṃ kṣura bhāṇḍaṃ
yena kṣaura karma karaṇāya gacchāmi | / sāpi chinnanāsikā gṛha madhya sthitaiva kārya karaṇāpekṣayā kṣura bhāṇḍāt
kṣuram ekaṃ samākṛṣya tasyābhimukhaṃ preṣayāmāsa | nāpito 'py utsukatayā
tam ekaṃ kṣuram avalokya kopāviṣṭaḥ san tad abhimukham eva taṃ kṣuraṃ
prāhiṇot | etasminn antare sā duṣṭordhva bāhū vidhāya phutakartu manā
gṛhān niścakrāma | aho paśyata pāpenānena mama sad ācāra vartinyāḥ
nāsikā cchedo vihitaḥ | tat paritrāyatāṃ paritrāyatām | / atrāntare rāja puruṣāḥ samabhyetya taṃ nāpitaṃ laguḍa prahārair
jarjarīkṛtya dṛḍha bandhanair baddhvā tayā chinnanāsikayā saha
dharmādhikaraṇa sthānaṃ nītvā sabhyān ūcuḥ śṛṇvantu bhavantaḥ sabhāsadaḥ |
anena nāpitenāparādhaṃ vinā strī ratnam etad vyaṅgitam | tad asya yad
yujyate tat kriyatām | / ity abhihite sabhyā ūcuḥ re nāpita ! kim arthaṃ tvayā bhāryā vyaṅgitā |
kim anayā para puruṣo 'bhilaṣitaḥ | unta svit prāṇa drohaḥ kṛtaḥ, kiṃ vā
caurya karmācaritam | tat kathyatām asyā aparādhaḥ ? / nāpito 'pi prahāra pīḍita tanur vaktuṃ na śaśāka | atha taṃ tūṣṇīṃbhūtaṃ
dṛṣṭvā punar ūcuḥ aho, satyam etad rāja puruṣāṇāṃ vacaḥ | pāpātmāyam |
aneneyaṃ nirdoṣā varākī dūṣitā | uktaṃ ca / bhinna svara mukha varṇaḥ śaṅkita dṛṣṭiḥ samutpatita tejāḥ |
bhavati hi pāpaṃ kṛtvā sva karma santrāsitaḥ puruṣaḥ ||Panc_1.210||
āyāti skhalitaiḥ pādair mukha vaivarṇya saṃyutaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12894193 (0.0):
MSS_5095 1 āyāti skhalitaiḥ pādair mukhavaivarṇyasaṃyutaḥ /
lalāṭa sveda bhāg bhūri gadgadaṃ bhāṣate vacaḥ ||Panc_1.211||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12894199 (0.0):
MSS_5095 1 āyāti skhalitaiḥ pādair mukhavaivarṇyasaṃyutaḥ / / MSS_5095 2 lalāṭasvedabhāg bhūrigadgadaṃ bhāṣate vacaḥ //
adho dṛṣṭir vadet kṛtvā pāpaṃ prāptaḥ sabhāṃ naraḥ |
tasmād yatnāt parijñeyāś cihnair etair vicakṣaṇaiḥ ||Panc_1.212|| / anyac ca
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12894211 (0.038):
MSS_5096 1 kampamānamadho'vekṣī pāpaṃ prāptaḥ sadā naraḥ / / MSS_5096 2 tasmād yatnāt parijñeyaś cihnairetairvicakṣaṇaiḥ //
prasanna vadano dṛṣṭaḥ spaṣṭa vākyaḥ saroṣa dṛk |
sabhāyāṃ vakti sāmarṣaṃ sāvaṣṭambho naraḥ śuciḥ ||Panc_1.213||
tad eṣa duṣṭa caritra lakṣaṇo dṛśyate | strī dharsaṇād vadhya iti | tac
chūlīyām āropyatām iti | / atha vadhya sthāne nīyamānaṃ tam avalokya deva śarmā tān dharmādhikṛtān
gatvā provāca bho bhoḥ, anyānyenaiṣa varāko vadhyate nāpitaḥ |
sādhu samācāra eṣaḥ | tac chrūyatāṃ me vākyam jambūko huḍu yuddhena iti |
atha te sabhyā ūcuḥ bho bhagavan ! katham etat ?
tato devaśarmā teṣāṃ trayāṇām api vṛttāntaṃ vistareṇākathayat | tad
ākarṇya suvismita manasas te nāpitaṃ vimocya mithaḥ procuḥ aho !
avadhyā brāhmaṇā gāvo striyo bālāś ca jñātayaḥ |
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15438659 (0.0):
05,036.063c jñātayaḥ saṃpravardhante sarasīvotpalāny uta / 05,036.064a avadhyā brāhmaṇā gāvaḥ striyo bālāś ca jñātayaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12859467 (0.0):
MSS_3250 1 avadhyā brāhmaṇā gāvo striyo bālāśca jñātayaḥ /
yeṣāṃ cānnāni bhuñjīta ye ca syuḥ śaraṇāgatāḥ ||Panc_1.214||
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15438663 (0.0):
05,036.064a avadhyā brāhmaṇā gāvaḥ striyo bālāś ca jñātayaḥ / 05,036.064c yeṣāṃ cānnāni bhuñjīta ye ca syuḥ śaraṇāgatāḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12859473 (1.192):
MSS_3250 1 avadhyā brāhmaṇā gāvo striyo bālāśca jñātayaḥ / / MSS_3250 2 yeṣāṃ cānnāni bhuñjīta ye ca syuḥ śaraṇāgatāḥ //
tad asyā nāsikā cchedaḥ sva karmaṇā hi saṃvṛttaḥ | tato rāja nigrahas tu
karṇa cchedaḥ kāryaḥ | tathānuṣṭhite devaśarmāpi / vitta nāśa samudbhūta śoka rahitaḥ punar api svakīyaṃ maṭhāyatanaṃ jagāma
| ato 'haṃ bravīmi jambūko huḍu yuddhena (1.174) iti | / karaṭaka āha evaṃ vidhe vyatikare kiṃ kartavyam āvayoḥ ?
damanako 'bravīt evaṃ vidhe'pi samaye mama buddhi sphuraṇaṃ bhaviṣyati,
yena sañjīvakaṃ prabhor viśleṣayiṣyāmi | uktaṃ ca, yataḥ / ekaṃ hanyān na vā hanyād iṣuḥ kṣipto dhanuṣmatā |
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5612214 (0.0):
KAZ10.6.51ab/ ekaṃ hanyān na vā hanyād iṣuḥ kṣipto dhanuṣmatā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12940511 (0.0):
MSS_7413 1 ekaṃ hanyān na vā hanyād iṣuḥ kṣipto dhanuṣmatā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12940524 (0.039):
MSS_7414 1 ekaṃ hanyān na vā hanyād iṣurmukto dhanuṣmatā /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12940540 (0.039):
MSS_7415 1 ekaṃ hanyān na vā hanyād iṣurmukto dhanuṣmatā /
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15434263 (0.040):
05,033.041c bhoktāro vipramucyante kartā doṣeṇa lipyate / 05,033.042a ekaṃ hanyān na vā hanyād iṣur mukto dhanuṣmatā
Vagbhata: Astangahrdayasutra (vagaah_u.htm.txt) 5940392 (0.047):
kṣiped adho mukhaṃ karṇaṃ hanyād vācūṣayeta vā || 41 || / 28.41dv hanyād vācūṣayet tadā 28.41dv hanyād vācūṣayeta ca
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24148342 (0.052):
atredaṃ bodhyam -- 'yenanāprapte' ityatra yenetyasya yadi / svetareṇetyarthaḥ, tadā sva viṣaye svataradyadyat prāpnoti tad bādhyam,
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7127861 (0.052):
arthapadānīti bhāṣyagatasyārthapadasya tvanyathārtho bhaviṣyatīti yaduktaṃ / tadāha puruṣārthasthānānīti /
Jayaditya & Vamana: Kasikavrtti (jvkasixu.htm.txt) 7558425 (0.053):
tad etad dhalgrahaṇam halsamudāyaparigrahārtham / / iha api syāt, arāṅkṣīt, asāṅkṣīt / / anyathā hi yena na avyavadhānaṃ tena vyavahite 'pi vacanaprāmāṇyāt ity
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18378634 (0.053):
pūrvottarakṣaṇayorbhedarāhityam / / akhilasyāpi vipratipannasya / / idamuktaṃ bhavati / / yatsattadakṣaṇikam yathā'kāśam /
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11968647 (0.054):
saṃghasyāpi yad bhedanaṃ. tad api tadvipādanaṃ. tad etad uktaṃ bhavati.
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5373252 (0.055):
ucyate āmvidhiḥ kena tava na syāt . avyayaghāt iti prāpnoti . prakarṣe
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13479494 (0.056):
atha tayoktam-anabhijño 'si | yo 'sau mama prāṇeśvaro, yena mamākaumāraṃ
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6453922 (0.057):
katamo 'sau
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3463478 (0.058):
śāstram, tvam anaghatayā yogyatamaḥ" iti kṛtvā mayā tavoktam / etad"
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20909347 (0.058):
tasmādvaiyadhikaraṇyepi vyāptirastyeva/ 1 taduktaṃ / bhagavatpādaiḥ//asatyapi vyāpirastyeveti"/ sāmānādhikaraṇye"
prājñena tu matiḥ kṣiptā hanyād garbha gatān api ||Panc_1.215||
Kautilya: Arthasastra (kautil_u.htm.txt) 5612222 (0.0):
KAZ10.6.51cd/ prajñānena tu matiḥ kṣiptā hanyād garbha.gatān api //E
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12940518 (0.0):
MSS_7413 1 ekaṃ hanyān na vā hanyād iṣuḥ kṣipto dhanuṣmatā / / MSS_7413 2 prājñena tu matiḥ kṣiptā hanyād garbhagatānapi //
tad ahaṃ māyā prapañcena guptam āśritya taṃ sphoṭayiṣyāmi |
karaṭaka āha bhadra, yadi katham api tava māyā praveśaṃ piṅgalako
jñāsyati, sañjīvako vā tadā nūnaṃ vighāta eva | / so 'bravīt tāta, maivaṃ vada | gūḍha buddhibhir āpat kāle vidhure'pi daive
buddhiḥ prayoktavyā | nodyamas tyājyaḥ | kadācid ghuṇākṣara nyāyena
buddheḥ sāmrājyaṃ bhavati | uktaṃ ca / tyājyaṃ na dhairyaṃ vidhure'pi daive
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21445622 (0.032):
jalābhāvāt | tathāpy upāyaś cintyatām iti | uktaṃ ca / tyājyaṃ na dhairyaṃ vidhure'pi kāle
dhairyāt kadācit sthitm āpnuyāt saḥ | / yāte samudre'pi hi pota bhaṅge
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21445630 (0.052):
dhairyāt kadācid gatim āpnuyāt saḥ | / yathā samudre'pi ca pota bhaṅge / sāṃyātriko vāñchati tartum eva ||Panc_1.345||
sāṃyātriko vāñchati karma eva ||Panc_1.216|| / udyoginaṃ satatam atra sameti lakṣmīr
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21445630 (0.034):
dhairyāt kadācid gatim āpnuyāt saḥ | / yathā samudre'pi ca pota bhaṅge / sāṃyātriko vāñchati tartum eva ||Panc_1.345||
daivaṃ hi daivam iti kāpuruṣā vadanti | / daivaṃ nihatya kuru pauruṣam ātma śaktyā yatne kṛte yadi na sidhyati ko
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12931076 (0.0):
MSS_6908 1 udyoginaṃ puruṣasiṃhamupaiti lakṣmīr daivena deyamiti kāpuruṣā / vadanti / / MSS_6908 2 daivaṃ nihatya kuru pauruṣamātmaśaktyā yatne kṛte yadi na
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13466706 (0.0):
daivena deyam iti kāpuruṣā vadanti | / daivaṃ nihatya kuru pauruṣam ātma-śaktyā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21447373 (0.0):
daivena deyam iti kāpuruṣā vadanti | / daivaṃ nihatya kuru pauruṣam ātma śaktyā yatne kṛte yadi na sidhyati ko
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21456248 (0.0):
daivaṃ nihatya kuru pauruṣam ātma śaktyā yatne kṛte yadi na sidhyati ko / 'tra doṣaḥ ||Panc_2.135||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9491006 (0.044):
vīryaṃ bhajeta sumahadūrjitasatvadṛṣṭaṃ yatne kṛto yadi na sidhyati ko / 'tra doṣaḥ // iti /
'tra doṣaḥ ||Panc_1.217|| / tad evaṃ jñātvā sugūḍha buddhi prabhāveṇa yathā tau dvāv api na jñāsyataḥ,
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21447374 (5.960):
daivaṃ nihatya kuru pauruṣam ātma śaktyā yatne kṛte yadi na sidhyati ko / 'tra doṣaḥ ||Panc_1.392||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21456249 (5.960):
daivaṃ nihatya kuru pauruṣam ātma śaktyā yatne kṛte yadi na sidhyati ko / 'tra doṣaḥ ||Panc_2.135||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13466707 (0.027):
yatne kṛte yadi na sidhyati ko 'tra doṣaḥ // Hit_0.33 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12931077 (0.042):
MSS_6908 2 daivaṃ nihatya kuru pauruṣamātmaśaktyā yatne kṛte yadi na / sidhyati ko'tra doṣaḥ // / MSS_6909 1 udyoginaḥ karālambaṃ karoti kamalālayā /
tathā mitho viyojayiṣyāmi | uktaṃ ca / suprayuktasya dambhasya brahmāpy antaṃ na gacchati |
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb5u.htm.txt) 25713514 (0.042):
kathaṃ prasiddhatetyāha-tasmādyadidānīmeva dvau vivadamānau viruddhaṃ / vadamānāveyātāmāgaccheyātāmahamadarśaṃ dṛṣṭavānanasmītyanya āhāhamaśrauṣaṃ
Brhadaranyaka-Upanisad (Brhadaranyakopanisad), Kanva recension (brupsb_u.htm.txt) 27274267 (0.042):
kathaṃ prasiddhatetyāha tasmādyadidānīmeva dvau vivadamānau viruddhaṃ / vadamānāveyātāmāgaccheyātāmahamadarśaṃ dṛṣṭavānanasmītyanya āhāhamaśrauṣaṃ
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_coniu.htm.txt) 13837066 (0.051):
rakṣyasīty evam uktas tu HV_101.15c / rakṣyau te dvāv imau śiśū HV_49.11d
Gopathabrahmana (gopbra_u.htm.txt) 5075957 (0.053):
(GBr_2,2.2b) te devā abruvann asurebhyo vā idaṃ bhrātṛvyebhyo radhyāmo yan / mitho vipriyāḥ smaḥ_
Kesava: Kausikapaddhati (keskaupu.htm.txt) 1777439 (0.055):
ni taddadhiṣe ityṛcodapātramabhimantrya tato dvau dvau yoddhārāvavekṣayet / [yanna paśyenna yudhyeta || KauśS_2,5{15}.10 ||]
kauliko viṣṇu rūpeṇa rāja kanyāṃ niṣevate ||Panc_1.218||
karaṭaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 5 / kaulika rathakāra kathā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21437146 (0.049):
dūtikā para kāryeṇa trayo doṣāḥ svayaṃ kṛtāḥ ||Panc_1.173|| / karaṭaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 4 / devaśarma parivrājaka kathā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21440580 (0.059):
kākī kanaka sūtreṇa kṛṣṇa sarpam aghātayat ||Panc_1.228|| / karaṭaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 6 / vāyasa dampati kathā
kasmiṃścid adhiṣṭhāne kaulika rathakārau mitre prativasataḥ sma | tatra ca
bālyāt prabhṛti sahacāriṇau parasparam atīva sneha parau
sadaika sthāna vihāriṇau kālaṃ nayataḥ | atha kadācit tatrādhiṣṭhāne
kasmiṃścid devāyatane yātrā mahotsavaḥ saṃvṛttaḥ | tatra ca
naṭa nartaka cāraṇa saṅkule nānā deśāgata janāvṛte tau sahacarau
bhramantau kāñcid rāja kanyāṃ kareṇukārūḍhāṃ sarva lakṣaṇa sanāthāṃ
kañcuki varṣa dhara parivāritāṃ devatā darśanārthaṃ samāyātāṃ dṛṣṭavantau
| athāsau kaulikas tāṃ dṛṣṭvā viṣārdita iva duṣṭa graha gṛhīta iiva
kāma śarair hanyamānaḥ sahasā bhūtale nipapāta | atha taṃ tad avastham
Valmiki: Ramayana, 6. Yuddhakanda (ram_06_u.htm.txt) 27044988 (0.063):
6.047.086a so 'strayuktena bāṇena nīlo vakṣasi tāḍitaḥ / 6.047.086c nirdahyamānaḥ sahasā nipapāta mahītale
avalokya rathakāras tad duḥkha duḥkhita āpta puruṣais taṃ samutkṣipya
sva gṛham ānāyayat | tatra ca vividhaiḥ śītopacāraiś cikitsakopadiṣṭair
mantra vādibhir upacaryamāṇaiś cirāt kathaṃcit sa cetano babhūva |
tato rathakāreṇa pṛṣṭaḥ bho mitra ! kim evaṃ tvam akasmād vicetanaḥ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21470605 (0.064):
bhojanaṃ yato 'haṃ tvayātrānītaḥ | / sa āha bho mitra ! na tvayātra viṣaye mayāvasthitena kāpi cintā kāryā |
sañjātaḥ ? tat kathyatām ātma svarūpam ? / sa āha vayasya ! yady evaṃ tac chṛṇu me rahasyaṃ yena sarvām ātma vedanāṃ
te vadāmi | yadi tvaṃ māṃ suhṛdaṃ manyase tataḥ kāṣṭha pradānena prasādaḥ
kriyatām | kṣamyatāṃ yad vā kiñcit praṇay>atirekād ayuktaṃ tava
mayānuṣṭhitam | / so 'pi tad ākarṇya bāṣpa pihita nayanaḥ sa gadgadam uvāca vayasya, yat
kiñcid duḥkha kāraṇaṃ tad vada yena pratīkāraḥ kriyate, yadi śakyate
kartum | uktaṃ ca / auṣadhārtha sumantrāṇāṃ buddheś caiva mahātmanām |
asādhyaṃ nāsti loke'tra yad brahmāṇḍasya madhyagam ||Panc_1.219||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21465190 (0.029):
tat sarvaṃ vetti loko 'yaṃ yat syād brahmāṇḍa madhyagam ||Panc_3.195||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21473069 (0.029):
tat sarvaṃ vetti loko 'yaṃ yat syād brahmāṇḍa madhyagam ||Panc_4.52||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12957171 (0.035):
MSS_8258 1 auṣadhānāṃ ca mantrāṇāṃ buddheścaiva mahātmanām / / MSS_8258 2 asādhyaṃ nāsti loke'tra kiṃcid brahmāṇḍamadhyagam //
tad eṣāṃ caturṇāṃ yadi sādhyaṃ bhaviṣyati tadāhaṃ sādhayiṣyāmi |
kaulika āha vayasya, eteṣām anyeṣām api sahasrāṇām upāyānām asādhyaṃ tan
me duḥkham | tasmān mama maraṇe mā kāla kṣepaṃ kuru |
rathakāra āha bho mitra ! yadyapy asādhyaṃ tathāpi nivedaya yenāham api
tad asādhyaṃ matvā tvayā samaṃ vahnau praviśāmi | na kṣaṇam api
tvad viyogaṃ sahiṣye | eṣa me niścayaḥ |
kaulika āha vayasya, yāsau rāja kanyā kareṇum ārūḍhā tatrotsave dṛṣṭā,
tasyā darśanānantaraṃ makara dhvajena mameyam avasthā vihitā | tan na
śaknomi tad vedanāṃ soḍhum | tathā coktam / mattebha kumbha pariṇāhini kuṅkumārdre
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075291 (0.0):
mohaṃ ca muhuḥ kurute viṣama viṣaṃ vīkṣitaṃ tasyāḥ // VidSrk_17.32 *(496) / mattebha kumbha pariṇāhini kuṅkumārdre $ kāntā payodhara yuge
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14452258 (0.0):
matis tv eṣāsmākaṃ kuca yuga taṭī cumbaka śilā VidSrk_19.11 *(569)c / mattebha kumbha pariṇāhini kuṅkumārdre VidSrk_17.33 *(497)a
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350234 (0.0):
mohaṃ ca muhuḥ kurute viṣama viṣaṃ vīkṣitaṃ tasyāḥ // VidSrk_17.32 *(496) / mattebha kumbha pariṇāhini kuṅkumārdre kāntā payodhara yuge
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27489842 (0.0):
mattena kiṃ praṇayinā na hi kesareṇa VidSrk_24.15d *(821d) / mattebhakumbhapariṇāhini kuṅkumārdre VidSrk_17.33a *(497a)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273739 (0.0):
mohaṃ ca muhuḥ kurute viṣamaviṣaṃ vīkṣitaṃ tasyāḥ // VidSrk_17.32 *(496) / mattebhakumbhapariṇāhini kuṅkumārdre $ kāntāpayodharayuge ratikhedakhinnaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884454 (0.0):
mohaṃ ca muhuḥ kurute viṣamaviṣaṃ vīkṣitaṃ tasyāḥ // VidSrk_17.32 *(496) / mattebhakumbhapariṇāhini kuṅkumārdre kāntāpayodharayuge ratikhedakhinnaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16097062 (0.0):
moham+ca muhus+kurute viṣamaviṣam+vīkṣitam+tasyās+ // VidSrk_17.32 *(496) / mattebhakumbhapariṇāhini kuṅkumārdre kāntāpayodharayuge ratikhedakhinnas+
tasyāḥ payodhara yuge rati kheda khinnaḥ | / vakṣo nidhāya bhuja pañjara madhya vartī
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26075301 (0.0):
mattebha kumbha pariṇāhini kuṅkumārdre $ kāntā payodhara yuge
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14455194 (0.0):
vaktrendor na haranti bāṣpa payasāṃ dhārā manojñāṃ śriyaṃ VidSrk_18.5 / vakṣo nidhāya bhuja pañjara madhya vartī VidSrk_17.33 *(497)c
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17350244 (0.0):
mattebha kumbha pariṇāhini kuṅkumārdre kāntā payodhara yuge
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27496956 (0.0):
vakṣaḥsparśair iva śiśiratāṃ yānti nirvāpyamāṇāḥ VidSrk_27.1d *(858d) / vakṣo nidhāya bhujapañjaramadhyavartī VidSrk_17.33c *(497c)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24273749 (0.0):
mattebhakumbhapariṇāhini kuṅkumārdre $ kāntāpayodharayuge ratikhedakhinnaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10884464 (0.0):
mattebhakumbhapariṇāhini kuṅkumārdre kāntāpayodharayuge ratikhedakhinnaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16097072 (0.015):
mattebhakumbhapariṇāhini kuṅkumārdre kāntāpayodharayuge ratikhedakhinnas+
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27464670 (0.049):
kāntāpayodharayuge ratikhedakhinnaḥ VidSrk_17.33b *(497b)
svapsye kadā kṣaṇam avāpya tadīya saṅgam ||Panc_1.220||
rāgī bimbādharo 'sau stana kalaśa yugaṃ yauvanārūḍha garvaṃ
nīcā nābhiḥ prakṛtyā kuṭilakam alakaṃ svalpakaṃ cāpi madhyam |
kurvatv etāni nāma prasabham iha manaś cintitāny āśu khedaṃ
yan māṃ tasyāḥ kapolau dahata iti muhuḥ svacchakau tan na yuktam
||Panc_1.221|| / rathakāro 'py evaṃ sa kāmaṃ tad vacanam ākarṇya sa smitam idam āha vayasya
! yady evaṃ tarhi diṣṭyā siddhaṃ naḥ prayojanam | tad adyaiva tayā saha
samāgamaḥ kriyatām iti | / kaulika āha vayasya, yatra kanyāntaḥpure vāyuṃ muktvā nānyasya praveśo
'sti tatra rakṣā puruṣādhiṣṭhite kathaṃ mama tasyā saha samāgamaḥ ? tat
kiṃ mām asatya vacanena viḍambayasi ? / rathakāra āha mitra, paśya me buddhi balam |
evam abhidhāya tat kṣaṇāt kīla sañcāriṇaṃ vainateyaṃ bāhu yugalaṃ
vāyuja vṛkṣa dāruṇā śaṅkha cakra gadā padmānvitaṃ sa kirīṭa kaustubham
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12719156 (0.037):
nārasiṃhaṃ tu meghābhaṃ sarvālaṅkārasaṃyutam / / śaṅkhapadmagadācakradharaṃ bhaktābhayapradam // BhS_17.31 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12719070 (0.038):
śaṅkhacakragadāpadmadharaṃ sarvadharaṃ vibhum /
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6789418 (0.050):
pītavastrā śaṅkhacakragadāpadmasamanvitā / / śvetavarṇā samuddiṣṭā ravimaṇḍalasaṃsthitā // GarP_1,217.9 //
Bhagavata-Purana 10 (bhp_10u.htm.txt) 6383361 (0.052):
BhP_10.39.052/1 bhrājamānaṃ padma karaṃ śaṅkha cakra gadā dharam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2781556 (0.052):
bhrājamānaṃ padma karaṃ śaṅkha cakra gadā dharam /
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28890576 (0.053):
śaṅkhacakragadāpadmapūrvādyāyudhasaṃgrahāt /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12719225 (0.053):
hariṃ pāṇḍurakṛṣṇābhaṃ sarvālaṅkāraśobhitam // BhS_17.35 // / śaṅkhapadmagadācakradharaṃ kuryānmanoharam /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12719240 (0.053):
śaṅkhacakragadāpadmadharaṃ kuryādvicakṣaṇaḥ /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12718739 (0.055):
śaṅkhacakragadāpadmadharaṃ svarṇābhave va ca /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12719186 (0.056):
janārdanamudārāṅgaṃ nīlavarṇaṃ samācaret / / cakraśaṅkhagadāpadmadharaṃ devaṃ sanātanam // BhS_17.33 //
Pauskara-Samhita (ps27-43u.htm.txt) 28871238 (0.057):
patracchedasamatthaistu jātarūpamayaistu vā / / śaṅkhacakragadāpadmamālāśrīvatsakaustubhaiḥ // Paus_30.51 //
Kesava Kasmiri: Kramadipika (krdipc_u.htm.txt) 25265425 (0.058):
śaṅkha cakra gadā padma dhenukos tu bhagāruḍāḥ ||
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12719208 (0.058):
upendraṃ ghanakṛṣṇābhaṃ sarvābharaṇabhūṣitam // BhS_17.34 // / śaṅkhacakragadāpadmadharaṃ devaṃ jagatprabhum /
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4438984 (0.058):
jaya yajñapate deva jaya viśvaguro hare | *HV_110.1*1294:7 | / jaya cakragadāśaṅkha+ +padmadīptakarāmbuja || *HV_110.1*1294:8 |
Visnusmrti (visnu_pu.htm.txt) 17404858 (0.059):
śaṅkhacakragadāpadmadharaṃ caraṇamadhyagatabhuvaṃ dhyāyet // Vi_97.10 //
Visnusmrti (visnus_u.htm.txt) 18212560 (0.059):
saumya-rūpaṃ catur-bhujaṃ śaṅkha-cakra-gadā-padma-dharaṃ / caraṇa-madhya-gata-bhuvaṃ dhyāyet\ //
Bhagavata-Purana 11 (bhp_11u.htm.txt) 18419503 (0.060):
BhP_11.14.040/1 śaṅkha-cakra-gadā-padma- vanamālā-vibhūṣitam
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2827206 (0.060):
śaṅkha cakra gadā padma vanamālā vibhūṣitam /
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12719123 (0.060):
sitāsitābhaṃ kurvīta deveśaṃ puruṣottamam / / śaṅkhacakragadāpadmadharaṃ devaṃ caturbhujam // BhS_17.29 //
Bhrgu-Samhita (bhrgus_u.htm.txt) 12719141 (0.062):
cakraśaṅkhagadāpadmadharaṃ bhūṣaṇabhūṣitam // BhS_17.30 //
aghaṭayan | tatas tasmin kaulikaṃ samāropya viṣṇu cihnitaṃ kṛtvā
kīla sañcaraṇa vijñānaṃ ca darśayitvā provāca vayasya, anena viṣṇu rūpeṇa
gatvā kanyāntaḥpure niśīthe tāṃ rājakanyām ekākinīṃ
sapta bhūmika prāsāda prānta gatāṃ mugdha svabhāvāṃ tvāṃ vāsudevaṃ
manyamānāṃ svakīya mithyā vakroktibhī rañjayitvā vātsyāyanokta vidhinā
bhaja | / kauliko 'pi tad ākarṇya tathā rūpas tatra gatvā tām āha rāja putri, suptā
kiṃ vā jāgarṣi ? ahaṃ tava kṛte samudrāt sānurāgo lakṣmīṃ vihāyaivāgataḥ |
tat kriyatāṃ mayā saha samāgamaḥ iti | / sāpi garuḍārūḍhaṃ caturbhujaṃ sāyudhaṃ kaustubhopetam avalokya sa vismayā
śayanād utthāya provāca bhagavan ! ahaṃ mānuṣī kīṭikāśuciḥ | bhagavāṃs
trailokya pāvano vandanīyaś ca | tat katham etad yujyate | / kaulika āha subhage, satyam abhihitaṃ bhavatyā | paraṃ kiṃ tu rādhā nāma
me bhāryā gopa kula prasūtā prathama āsīt | sā tvam atrāvatīrṇā | tenāham
atrāyātaḥ | / ity uktā sā prāha bhagavan, yady evaṃ tan me tātaṃ prārthaya | so 'py
avikalpaṃ māṃ tubhyaṃ prayacchati | / kaulika āha subhage, nāhaṃ darśana pathaṃ mānuṣāṇāṃ gacchāmi | kiṃ punar
ālāpa karaṇam | tvaṃ gāndharveṇa vivhāneātmānaṃ prayaccha | no cec chāpaṃ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21465379 (0.060):
sparśanīyaṃ yato 'haṃ pativratā mahāsatī ca | no cec chāpaṃ dattvā tvāṃ / bahsmasātkariṣyāmi |
dattvā sānvayaṃ te pitaraṃ bhasmasāt kariṣyāmi iti | evam abhidhāya
garuḍād avatīrya savye pāṇau gṛhītvā tāṃ sabhayāṃ salajjāṃ vepamānāṃ
śayyāyām ānayat | tataś ca rātri śeṣaṃ yāvad vātsyāyanokta vidhinā niṣevya
pratyūṣe sva gṛham alakṣito jagāma | / evaṃ tasya tāṃ nityaṃ sevamānasya kālo yāti | atha kadācit kañcukinas
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16596941 (0.063):
sa ca na kasyacid api viśvāsaṃ yāti | / atha kadācid āṣāḍhabhūtir nāma paravittāpahṛt katham iyam
tasyā adharoṣṭha pravāla khaṇḍanaṃ dṛṣṭvā mithaḥ procuḥ aho ! paśyatāsyā
rāja kanyāyāḥ puruṣopabhuktāyā iva śarīrāvayavā vibhāvyante | tat katham
ayaṃ surakṣite'py asmin gṛha evaṃvidho vyavahāraḥ | tad rājñe nivedayāmaḥ
evaṃ niścitya sarve sametya rājānaṃ procuḥ deva ! vayaṃ na vidmaḥ | paraṃ
surakṣite'pi kanyāntaḥ pure kaścit praviśati | tad devaḥ pramāṇam iti |
tac chrutvā rājātīva vyākulita citto vyacintayat
putrīti jātā mahatīha cintā / kasmai pradeyeti mahān vitarkaḥ |
dattvā sukhaṃ prāpsyati vā na veti / kanyā pitṛtvaṃ khalu nāma kaṣṭam ||Panc_1.222||
nadyaś ca nāryaś ca sadṛk prabhāvās / tulyāni kūlāni kulāni tāsām |
toyaiś ca doṣaiś ca nipātayanti / nadyo hi kūlāni kulāni nāryaḥ ||Panc_1.223||
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6740460 (0.034):
nadyaśca nāryaśca samasvabhāvāḥ svatantrabhāve gamanādikeca / / toyaiśca doṣaiśca nipātayanti nadyo hi kūlāni kulā ni nāryaḥ //
jananī mano harati jātavatī / parivardhate saha śucā suhṛdām |
para sātkṛtāpi kurute malinaṃ / durita kramā duhitaro vipadaḥ ||Panc_1.224||
evaṃ bahu vidhaṃ vicintya devīṃ rahaḥ sthāṃ provāca devi, jñāyatāṃ kim ete
kañcukino vadanti ? tasya kṛtāntaḥ kupito yenaitad evaṃ kriyate |
devy api tad ākarṇya vyākulī bhūtā satvaraṃ kanyāntaḥpure gatvā tāṃ
khaṇḍitādharāṃ nakha vilikhita śarīrāvayavāṃ duhitaram apaśyat | āha ca āḥ
pāpe ! kula kalaṅka kāriṇi ! kim eva śīla khaṇḍanaṃ kṛtam | ko 'yaṃ
kṛtāntāvalokitas tvat sakāśam abhyeti | tat kathyatāṃ mamāgre satyam |
iti kopāṭopa visaṅkaṭaṃ vadatyāṃ mātari rāja putrī bhaya lajjānatānanaṃ
provāca amba, sākṣān nārāyaṇaḥ pratyahaṃ garuḍārūḍho niśi samāyāti | ced
asatyaṃ mama vākyam, tat sva cakṣuṣā vilokayatu niguḍhatarā niśīthe
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11624789 (0.041):
jñānaṃ divyaṃ cakṣur ity ācakṣate. yat tu bhautikenaiva cakṣuṣā sarvam / aparokṣīkriyata iti, tadatisthavīyaḥ. prauḍhipradarśanaparatayā tair
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21662166 (0.056):
501.026. māturhitāyaiva sadodyatāyāḥ prollaṅghya vākyaṃ mama duṣkṛtasya/
Ksemendra: Avadanakalpalata (bsu078_u.htm.txt) 18161685 (0.058):
abhilāṣi manastasyāṃ śrotāya jātaṃme saha cakṣuṣā / / tadguṇaśrutidhanyāya śrotrāya spṛhayāmyaham // KAvk_20.75 //
bhagavantaṃ ramā kāntam | / tac chrutvā sāpi prahasita vadanā pulakāṅkita sarvāṅgī satvaraṃ rājānam
ūce deva, diṣṭyā vardhase | nityam eva niśīthe bhagavān nārāyaṇaḥ
kanyakā pārśve'bhyeti | tena gāndharva vivāhena sā vivāhitā | tad adya
tvayā mayā ca rātrau vātāyana gatābhyāṃ niśīthe draṣṭavyaḥ | yato na sa
mānuṣaiḥ sahālāpaṃ karoti | / tac chrutvā harṣitasya rājñas tad dinaṃ varṣa śata prāyam iva kathañcij
jagāma | tatas tu rātrau nibhṛto bhūtvā rājñī sahito rājā vātāyanas stho
gaganāsakta dṛṣṭir yāvat tiṣṭhati, tāvat tasmin samaye garuḍārūḍhaṃ taṃ
śaṅka cakra gadā padma hastaṃ yathokta cihnāṅkitaṃ vyomno 'vatarantaṃ
nārāyaṇam apaśyat | tataḥ sudhā pūra plāvitam ivātmānaṃ manyamānas tām
uvāca priye ! nāsty anyo dhanyataro loke mattas tvattaś ca | tat prasūtiṃ
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14189538 (0.028):
so 'haṃ dhanyataro loke nāsti matto 'dhikaḥ pumān /
nārāyaṇo bhajate | tat siddhāḥ sarve'smākaṃ manorathāḥ | adhunā
jāmātṛ prabhāveṇa sakalām api vasumatīṃ vaśyāṃ kariṣyāmi |
evaṃ niścitya sarvaiḥ sīmādhipaiḥ saha maryādā vyatikramam akarot | te ca
taṃ maryādā vyatikrameṇa vartamānam ālokya sarve sametya tena saha
vigrahaṃ cakruḥ | / atrāntare sa rājā devī mukhena tāṃ duhitaram uvāca putri, tvayi duhitari
vartamānāyāṃ nārāyaṇe bhagavati jāmātari sthite tat kim evaṃ yujyate yat
sarve pārthivā mayā saha vigrahaṃ kurvanti | tat sambodhyo 'dya tvayā
nija bhartā, yathā mama śatrūn vyāpādayati | / tatas tayā sa kauliko rātrau sa vinayam abhihitaḥ bhagavan, tvayi jāmātari
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 2 (nardp2_u.htm.txt) 14200084 (0.062):
madarthe nihato bhartā tvayā niḥśaṅkayā yataḥ / / tato 'haṃ nottaraṃ vacmi paraṃ kiñcitsulocane // NarP_2,28.24 //
sthite mama tāto yac chatrubhiḥ paribhūyate tan na yuktam | tat prasādaṃ
kṛtvā sarvāṃs tān śatrūn vyāpādaya | / kaulika āha subhage ! kiyan mātrās tv ete tava pituḥ śatravaḥ |
tad viśvastā bhava | kṣaṇenāpi sudarśana cakreṇa sarvāṃs tilaśaḥ
khaṇḍayiṣyāmi | / atha gacchatā kālena sarva deśaṃ śatrubhir udvāsya sa rājā prākāra śeṣaḥ
kṛtaḥ | tathāpi vāsudeva rūpa dharaṃ kaulikam ajānan rāja nityam eva
viśeṣataḥ karpūrāguru kastūrikādi parimala viśeṣān
nānā prakāra vastra puṣpa bhakṣya peyāṃś ca preṣayan duhitṛ mukhena tam
ūce bhagavan, prabhāte nūnaṃ sthāna bhaṅgo bhaviṣyati | yato
yavasendhana kṣayaḥ sañjātas tathā sarvo 'pi janaḥ prahārair
jarjarita dehaḥ saṃvṛtto yoddhum akṣamaḥ pracuro mṛtaś ca | tad evaṃ
jñātvātra kāle yad ucitaṃ bhavati tad vidheyam iti |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21461892 (0.063):
śaśaka piñjala mārgeṇa yāsyanti | evaṃ jñātvā yad ucitaṃ tad vidheyam | / atha tasya tad vacanam ākarṇya sādhv anenābhihitam ity uktā, bhūyo 'pi
tac chrutvā kauliko 'py acintayat sthāna bhaṅge jāte mamānayā saha viyogo
bhaviṣyati æ tasmād garuḍam āruhya sāyudham ātmānam ākāśe darśayāmi |
kadācin māṃ vāsudevaṃ manyamānās te sāśaṅkā rājño yoddhṛbhir hanyate |
uktaṃ ca / nirviṣeṇāpi sarpeṇa kartavyā mahatī phaṇā |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21460856 (0.050):
na samāyānti | uktaṃ ca / nirviṣeṇāpi sarpeṇa kartavyā mahatī phaṭā |
viṣaṃ bhavatu vā mābhūt phaṇāṭopo bhayaṅkaraḥ ||Panc_1.225||
atha yadi mama sthānārtham udyatasya mṛtyur bhaviṣyati tad api
sundarataram | uktaṃ ca / gavām arthe brāhmaṇārthe svāmy arthe svīkṛte'thavā |
sthānārthe yas tyajet prāṇāṃs tasya lokāḥ sanātanāḥ ||Panc_1.226||
candre maṇḍala saṃsthe vigṛhyate rāhuṇā dinādhīśaḥ |
śaraṇāgatena sārdhaṃ vipad api tejasvinā ślāghyā ||Panc_1.227||
evaṃ niścitya pratyūṣe danta dhāvanaṃ kṛtvā tāṃ provāca subhage !
samastaiḥ śatrubhir hatair annaṃ pānaṃ cāsvādayiṣyāmi | kiṃ bahunā,
tvayāpi saha saṅgamaṃ tataḥ kariṣyāmi | paraṃ vācyas tvayātma pitā yat
prabhāte prabhūtena sainyena saha nagarān niṣkramya yoddhavyam | ahaṃ
cākāśa sthita eva sarvāṃs tān nistejasaḥ kariṣyāmi | paścāt sukhena
bhavatā hantavyāḥ yadi punar ahaṃ tān svayam eva sūdayāmi tat teṣāṃ
pāpātmanāṃ vaikuṇṭhīyā gatiḥ syāt | tasmāt te tathā kartavyā yathā
palāyanto hanyamānāḥ svargaṃ na gacchanti | / sāpi tad ākarṇya pituḥ samīpaṃ gatvā sarvaṃ vṛttāntaṃ nyavedayat | rājāpi
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12250115 (0.056):
pṛṣṭastaṃ ca svavṛttāntaṃ tasmai sarvaṃ nyavedayat // SoKss_6,7.139 // / gatvā tīrthamabhuñjānaḥ prāṇāṃstyaktumiyeṣa ca /
tasyā vākyaṃ śraddadhānaḥ pratyūṣe samutthāya samunnaddha sainyo
yuddhārthaṃ niścakrāma | kauliko 'pi maraṇe kṛta niścayaś cāpa pāṇir
gagana gatir garuḍārūḍho yuddhāya prasthitaḥ |
atrāntare bhagavatā nārāyaṇenātītānāgata vartamāna vedinā, smṛta mātro
vainateyaḥ samprāpto vihasya proktaḥ bho garutman ! jānāsi tvaṃ yan mama
rūpeṇa kauliko dāru maya garuḍe samārūḍho rāja kanyāṃ kāmayate |
so 'bravīt deva, sarvaṃ jñāyate tac ceṣṭitam | tat kiṃ kurmaḥ sāmpratam ?
śrī bhagavān āha adya kauliko maraṇe kṛta niścayo vihita niyamo yuddhārthe
vinirgataḥ sa nūnaṃ pradhāna kṣatriyair militvā vāsudevo garuḍaś ca
nipātitaḥ | tataḥ paraṃ loko 'yam āvayoḥ pūjāṃ na kariṣyati | tatas tvaṃ
drutataraṃ tatra dāru maya garuḍe saṅkramaṇaṃ kuru | aham api
kaulika śarīre praveśaṃ kariṣyāmi | yena sa śatrūn vyāpādayati | tataś ca
śatru vadhād āvayor māhātmya vṛddhiḥ syāt |
atha garuḍe tatheti pratipanne śrī bhagavan nārāyaṇas tac charīre
saṅkramaṇam akarot | tato bhagavan māhātmyena gagana sthaḥ sa kaulikaḥ
śaṅkha cakra gadā cāpa cihnitaḥ kṣaṇād eva līlayaiva samastān api
pradhāna kṣatriyān nistejasaś cakārar | tatas tena rājñā
sva sainya parivṛtena saṅgrāme jitā nihatāś ca te sarve'pi śatravaḥ |
jātaś ca loka madhye pravādo, yathā anena viṣṇu jāmātṛ prabhāveṇa sarve
śatravo nihatā iti | / kauliko 'pi tān hatān dṛṣṭvā pramudita manā gaganād avatīrṇaḥ san, yāvad
rājāmātya paura lokās taṃ nagara vāstavyaṃ kaulikaṃ paśyanti tataḥ pṛṣṭaḥ
kim etad iti | tataḥ so 'pi mūlād ārabhya sarvaṃ prāg vṛttāntaṃ nyavedayat
| tataś ca kaulika sāhasānurañjita manasā śatru vadhād avāpta tejasā rājñā
sā rāja kanyā sakala jana pratyakṣaṃ vivāha vidhinā tasmai samarpitā deśaś
ca pradattaḥ | kauliko 'pi tayā sārdhaṃ pañca prakāraṃ jīva loka sāraṃ
viṣaya sukham anubhavan kālaṃ nināya | atas tūcyate suprayuktasya
dambhasya (218) iti | / tac chrutvā karaṭaka āha bhadra, asty evam | paraṃ tathāpi mahan me bhayam
| yato buddhimān sañjīvako raudraś ca siṃhaḥ | yadyapi te / buddhi prāgalbhyaṃ tathāpi tvaṃ piṅgalakāt taṃ viyojayitum asamartha eva |
damanaka āha bhrātaḥ ! asamartho 'pi samartha eva | uktaṃ ca / upāyena hi yac chakyaṃ na tac chakyaṃ parākramaiḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12935963 (0.0):
MSS_7174 1 upāyena hi yacchakyaṃ na tacchakyaṃ parākramaiḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12935974 (0.0):
MSS_7175 1 upāyena hi yacchakyaṃ na tacchakyaṃ parākramaiḥ /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13472010 (0.0):
sva-bhūmiḥ śvāpadādīnāṃ rājñāṃ sainyaṃ paraṃ balam // Hit_1.186 // / upāyena hi yac chakyaṃ na tac chakyaṃ parākramaiḥ |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13476643 (0.035):
kṛṣṇa-sarpo dṛṣṭo vyāpāditaś ca | ato 'haṃ bravīmi-upāyena hi yac chakyam / itena hi yac chakyam ity ādi |
kākī kanaka sūtreṇa kṛṣṇa sarpam aghātayat ||Panc_1.228||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13472015 (0.0):
upāyena hi yac chakyaṃ na tac chakyaṃ parākramaiḥ | / kākī kanaka-sūtreṇa kṛṣṇa-sarpam aghātayat // Hit_1.187 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12935965 (0.024):
MSS_7174 1 upāyena hi yacchakyaṃ na tacchakyaṃ parākramaiḥ / / MSS_7174 2 kākī kanakasūtreṇa kṛṣṇasarpamaghātayat //
karaṭaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 6 / vāyasa dampati kathā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21437146 (0.041):
dūtikā para kāryeṇa trayo doṣāḥ svayaṃ kṛtāḥ ||Panc_1.173|| / karaṭaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 4 / devaśarma parivrājaka kathā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21449123 (0.051):
putreṇa vyartha pāṇḍityāt pitā dhūmena ghātitaḥ ||Panc_1.429|| / damanaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 20
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434950 (0.057):
anupraviśya vijñātaṃ yāvac carma ca dāru ca ||Panc_1.117|| / piṅgalaka āha katham etat | / so 'bravīt / kathā 2 / śṛgāla dundubhi kathā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21448721 (0.057):
sūcī mukhaṃ vijānīhi nāśiṣyāyopaśyate ||Panc_1.417|| / damanaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 17 / vānara yūtha kathā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21439197 (0.059):
kauliko viṣṇu rūpeṇa rāja kanyāṃ niṣevate ||Panc_1.218|| / karaṭaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 5 / kaulika rathakāra kathā
asti kasmiṃścit pradeśe mahān nyagrodha pādapaḥ | tatra vāyasa dampatī
prativasataḥ sma | atha tayoḥ prasava kāle vṛkṣa vivarān niṣkramya
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16597488 (0.003):
asti kasmiṃścit pradeśe vṛkṣaḥ ! tasmiṃś ca vāyasau dampatī / prativasatas sma | / tayos tu prasavakāle tadvṛkṣavivarānusāry- asañjātakriyāṇy
kṛṣṇa sarpaḥ sadaiva tad apatyāni bhakṣayati | tatas tau nirvedād
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21440629 (0.055):
evaṃvidhe sañjāta āvayoḥ kartavyaṃ bhavati | evaṃ tāvad duṣṭātmā / kṛṣṇa sarpo vṛkṣa vivarān nirgatyāvayor bālakān bhakṣayati | tat kathyatāṃ
anya vṛkṣa mūla nivāsinaṃ priya suhṛdaṃ śṛgālaṃ gatvocatuḥ bhadra ! kim
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16597506 (0.010):
atha tenāpakāranirvedanād anyavṛkṣamūlavāsinaṃ / priyasuhṛdaṃ gomāyum apṛcchyata ! yathā |
evaṃvidhe sañjāta āvayoḥ kartavyaṃ bhavati | evaṃ tāvad duṣṭātmā
kṛṣṇa sarpo vṛkṣa vivarān nirgatyāvayor bālakān bhakṣayati | tat kathyatāṃ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21440601 (0.055):
prativasataḥ sma | atha tayoḥ prasava kāle vṛkṣa vivarān niṣkramya / kṛṣṇa sarpaḥ sadaiva tad apatyāni bhakṣayati | tatas tau nirvedād
tad rakṣārthaṃ kaścid upāyaḥ | / yasya kṣetraṃ nadī tīre bhāryā ca para saṅgatā |
sa sarpe ca gṛhe vāsaḥ kathaṃ syāt tasya nirvṛtiḥ ||Panc_1.229||
anyac ca / sarpa yukte gṛhe vāso mṛtyur eva na saṃśayaḥ |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739778 (0.035):
sasarpe ca gṛhe vāsomṛtyureva na saṃśayaḥ // GarP_1,108.25 //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13476386 (0.048):
sa-sarpe ca gṛhe vāso mṛtyur eva na saṃśayaḥ // Hit_2.121 //
yad grāmānte vaset sarpas tasya syāt prāṇa saṃśayaḥ ||Panc_1.230||
asmākam api tatra sthitānāṃ pratidinaṃ prāṇa saṃśayaḥ | / sa āha nātra viṣaye svalpo 'pi viṣādaḥ kāryaḥ | nūnaṃ sa lubdho nopāyam
antareṇa vadhyaḥ syāt | / upāyena jayo yādṛg ripos tādṛṅ na hetibhiḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12935947 (0.0):
MSS_7173 1 upāyena jayo yādṛg ripos tādṛṅ na hetibhiḥ /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13476332 (0.0):
damanako brūte-upāyaḥ kriyatām | tathā coktam- / upāyena jayo yādṛg ripos tādṛṅ na hetibhiḥ |
upāya jño 'lpa kāyo 'pi na śūraiḥ paribhūyate ||Panc_1.231||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12935955 (0.0):
MSS_7173 1 upāyena jayo yādṛg ripos tādṛṅ na hetibhiḥ / / MSS_7173 2 upāyajño'lpakāyo'pi na śūraiḥ paribhūyate //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13476338 (0.0):
upāyena jayo yādṛg ripos tādṛṅ na hetibhiḥ | / upāya-jño 'lpa-kāyo 'pi na śūraiḥ paribhūyate // Hit_2.120 //
bhakṣayitvā bahūn matsyān uttamādhama madhyamān |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13484331 (0.0):
aparaṃ ca, deva ! sukaram idam iti na mantavyam | śṛṇu- / bhakṣayitvā bahūn matsyān uttamādhama-madhyamān |
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16597529 (0.0):
gomāyuḥ | / [ bhakṣayitvā bahūn matsyān uttamādhamamadhyamān |
atilaulyād bakaḥ kaścin mṛtaḥ karkaṭaka grahāt ||Panc_1.232||
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16597531 (0.036):
[ bhakṣayitvā bahūn matsyān uttamādhamamadhyamān | / atilaulyād bakaḥ paścān mṛtaḥ karkaṭavigrahāt ||60|| ]
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13484336 (0.057):
atilobhād bakaḥ paścān mṛtaḥ karkaṭaka-grahāt // Hit_4.16 //
tāv ūcatuḥ katham etat ? / so 'bravīt / kathā 7 / baka kulīraka kathā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21456049 (0.042):
hiraṇyaka āha katham etat ? / kathā 5 / somilaka kathā / asti kasmiṃścid adhiṣṭhāne somilako nāma kauliko vasati sma | so
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21464316 (0.057):
kathā 8 / kāmātura vaṇik kathā / asti kasmiṃścid adhiṣṭhāne kāmāturo nāma vṛddha vaṇik | tena ca
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21435931 (0.058):
saṃjīvaka āha katham etat ? so 'bravīt / kathā 3 / dantila gorambha kathā
asti kasmiṃścid vana pradeśe nānā jala cara sanāthaṃ mahat saraḥ | tatra
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21443114 (0.042):
caṇḍarava nāma śṛgāla kathā / asti kasmiṃścid vanoddeśe caṇḍaravo nāma śṛgālaḥ prativasati sma | sa
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21467059 (0.052):
kharanakhara siṃha kathā / kasmiṃścid vanoddeśe kharanakharo nāma siṃhaḥ prativasati sma | sa kadācid
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21480857 (0.063):
caṇḍakarma nāma rākṣasa kathā / deva ! kasmiṃścid vanoddeśe caṇḍakarmā nāma rākṣasaḥ prativasati sma |
ca kṛtāśrayo baka eko vṛddha bhāvam upāgato matsyān vyāpādayitum
asamarthaḥ | tataś ca kṣutkṣāma kaṇṭhaḥ saras tīre upaviṣṭo
muktā phala prakara sadṛśair aśru pravāhair dharā talam abhiṣiñcan ruroda
| ekaḥ kulīrako nānā jala cara sametaḥ sametya tasya duḥkhena duḥkhitaḥ
sādaram idam ūce māma ! kim adya tvayā nāhāra vṛttir anuṣṭhīyate ? kevalam
aśru pūrṇa netrābhyāṃ sa niḥśvāsena sthīyate |
sa āha vatsa ! satyam upalakṣitaṃ bhavatā | mayā hi matsyādanaṃ prati
parama vairāgyatayā sāmprataṃ prāyopaveśanaṃ kṛtam | tenāhaṃ samīpāgatān
api matsyān na bhakṣayāmi | / kulīrakas tac chrutvā prāha māma, kiṃ tad vairāgya kāraṇam ?
sa prāha vatsa, aham asmin sarasi jāto vṛddhiṃ gataś ca | tan mayaitac
chrutaṃ yad dvādaśa varṣikyānāvṛṣṭiḥ sampadyate lagnā |
kulīraka āha kasmāt tac chrutam ? / baka āha daivajña mukhād eṣa śanaiścaro hi rohiṇī śakaṭaṃ bhittvā bhaumaṃ
śakraṃ ca prayāsyati | uktaṃ ca varāha mihireṇa / yadi bhinte sūrya suto rohiṇyāḥ śakaṭam iha loke |
dvādaśa varṣāṇi tadā nahi varṣati vāsavau bhūmau ||Panc_1.233||
Bhagavata-Puranam (Skandhas 1 - 12) (bhp1-12u.htm.txt) 2840418 (0.055):
parjanyaḥ śata varṣāṇi bhūmau rājan na varṣati / / tadā niranne hy anyonyaṃ bhakṣyamāṇāḥ kṣudhārditāḥ // BhP_12.04.007 //
prājāpatye śakaṭe bhinne kṛtvaiva pātakaṃ vasudhā |
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10208003 (0.062):
9.24cd/ avyakta^tuṅga^nimnā samā saridbhir bhavati dhātrī// / 9.25ab/ prājāpatye śakaṭe bhinne kṛtvā^iva pātakaṃ vasudhā/
bhasmāsthi śakalākīrṇā kāpālikam iva vrataṃ dhatte ||Panc_1.234||
rohiṇī śakaṭam arka nandanaś ced / bhinnatti rudhiro 'thavā śaśī |
kiṃ vadāmi tad aniṣṭa sāgare / sarva lokam upayāti saṅkṣayaḥ ||Panc_1.235||
rohiṇī śakaṭa madhya saṃsthite / candram asya śaraṇī kṛtā janāḥ |
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10214624 (0.028):
24.29d karoti vṛṣṭiṃ vipulāṃ śivaṃ ca// / 24.30a rohiṇī^śakaṭa^madhya^saṃsthite / 24.30b candramasy aśaraṇīkṛtā janāḥ/
kvāpi yānti śiśupācitāśanāḥ / sūrya tapta bhidurāmbu pāyinaḥ ||Panc_1.236||
Varahamihira: Brhatsamhita (brhats_u.htm.txt) 10214632 (0.042):
24.30c kva^api yānti śiśuyācitāśanāḥ / 24.30d sūryataptapiṭharāmbupāyinaḥ//
tad etat saraḥ svalpa toyaṃ vartate | śīghraṃ śoṣaṃ yāsyati | asmin śuṣke
yaiḥ sahāhaṃ vṛddhiṃ gataḥ, sadaiva krīḍitaś ca, te sarve toyābhāvān nāśaṃ
yāsyanti | tat teṣāṃ viyogaṃ draṣṭum aham asamarthaḥ | tenaitat / prāyopaveśanaṃ kṛtam | sāmprataṃ sarveṣāṃ svalpa jalāśayānāṃ jalacarā
guru jalāśayeṣu sva svajanair nīyante | kecic ca
makara godhā śiśumāra jalahasti prabhṛtayaḥ svayam eva gacchanti | atra
punaḥ sarasi ye jalacarās te niścintāḥ santi, tenāhaṃ viśeṣād rodimi yad
bīja śesa mātram apy atra noddhariṣyati |
tataḥ sa tad ākarṇyānyeṣām api jalacarāṇāṃ tat tasya vacanaṃ nivedayāmāsa
| atha te sarve bhaya trasta manaso matsya kacchapa prabhṛtayas tam
abhyupetya papracchuḥ māma ! asti kaścid upāyo yenāsmākaṃ rakṣā bhavati ?
baka āha asty asya jalāśayasya nātidūre prabhūta jala sanāthaṃ saraḥ
padminī khaṇḍa maṇḍitaṃ yac caturviṃśaty api varṣāṇām avṛṣṭyā na śoṣam
eṣyati | tad yadi mama pṛṣṭhaṃ kaścid ārohati, tad ahaṃ taṃ tatra nayāmi |
atha te tatra viśvāsam āpannāḥ, tāta mātula bhrātaḥ iti bruvāṇāḥ ahaṃ
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16597654 (0.064):
tatas tair viśvāsam upagatais tāta ! bhrātar ! mātula ! mātula ! māṃ naya
pūrvam ahaṃ pūrvam iti samantāt paritasthuḥ | so 'pi duṣṭāśayaḥ krameṇa
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4908778 (0.057):
patākā vaijayantī syātketanaṃ dhajamistriyāṃ //AP_365.019cd/ / ahaṃ pūrvamahaṃ pūrvamityahaṃpūrvikā striyāṃ /AP_365.020ab/
% Mahabharata: Salyaparvan (mbh_09_u.htm.txt) 15658321 (0.060):
09,022.068c ahaṃ pūrvam ahaṃ pūrvam iti nyaghnan sahasraśaḥ
tān pṛṣṭha āropya jalāśayasya nātidūre śilāṃ samāsādya tasyām ākṣipya
svecchayā bhakṣayitvā bhūyo 'pi jalāśayaṃ samāsādya jalacarṇāṇāṃ
mithyā vārtā sandeśakair manāṃsi rañjayan nityam evāhāra vṛttim akarot |
anyasmin dine ca kulīrakeṇoktaḥ māma ! mayā saha te prathamaḥ
sneha sambhāṣaḥ sañjātaḥ | tat kiṃ māṃ parityajyānyān nayasi ? tasmād adya
me prāṇa trāṇaṃ kuru | / tad ākarṇya so 'pi duṣṭāśayaś cintitavān nirviṇṇo 'haṃ matsya māṃsādanena
tad adyainaṃ kulīrakaṃ vyañjana sthāne karomi | iti vicintya taṃ pṛṣṭe
samāropya tāṃ vadhya śilām uddiśya prasthitaḥ | kulīrako 'pi dūrād
evāsthi parvataṃ śilāśrayam avalokya mastyāsthīni parijñāya tam
apṛcchat māma, kiyad dūre sa jalāśayaḥ ? madīya bhāreṇātiśrāntas tvam |
tat kathaya | / so 'pi manda dhīr jalacaro 'yam iti matvā sthale na prabhavatīti sa smitam
idam āha kulīraka, kuto 'nyo jalāśayaḥ ? mama prāṇa yātreyam | tasmāt
smaryatām ātmano 'bhīṣṭa devatā | tvām apy anyāṃ śilāyāṃ nikṣipya
bhakṣayiṣyāmi | ity uktavati tasmin sva vadana daṃśa dvayena
mṛṇāla nāla dhavalāyāṃ mṛdu grīvāyāṃ gṛhīto mṛtaś ca |
atha sa tāṃ baka grīvāṃ samādāya śanaiḥ śanais taj jalāśayam āsasāda |
tataḥ sarvair eva jalacaraiḥ pṛṣṭaḥ bhoḥ kulīraka ! kiṃ nivṛttas tvam ? sa
mātulo 'pi nāyātaḥ | tat kiṃ cirayati ? vayaṃ sarve sotksukāḥ kṛta kṣaṇās
tiṣṭhāmaḥ | / evaṃ tair abhihite kulīrako 'pi vihasyovāca mūrkhāḥ ! sarve jalacarās tena
mithyā vādinā vañcayitvā nātidūre śilā tale prakṣipya bhakṣitāḥ | tan
mamāyuḥ śeṣatayā tasya viśvāsa ghātakasyābhiprāyaṃ jñātvā grīveyam ānītā |
tad alaṃ sambhrameṇa | adhunā sarva jala carāṇāṃ kṣemaṃ bhaviṣyati |
ato 'haṃ bravīmi bhakṣayitvā bahūn matsyān iti |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13484525 (0.0):
pañcatvaṃ gataḥ | ato 'haṃ bravīmi-bhakṣayitvā bahūn matsyān ity ādi |
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16597798 (0.056):
ato 'haṃ bravīmi | / bhakṣayitvā bahūn matsyān iti | / atha vāyaso jambukam āha |
vāyasa āha bhadra ! tat kathaya kathaṃ sa duṣṭa sarpo vadham upaiṣyati |
śṛgāla āha gacchatu bhavān kañcin nagaraṃ rājādhiṣṭhānam | tatra kasyāpi
dhanino rājāmātyādeḥ pramādinaḥ kanaka sūtraṃ hāraṃ vā gṛhītvā tat koṭare
prakṣipa, yena sarpas tad grahaṇena vadhyate |
tat kṣaṇāt kākaḥ kākī ca tad ākarṇyātmecchayotpatitau | tataś ca kākī
kiñcit saraḥ prāpya yāvat paśyati, tāvat tan madhye kasyacid rājño
'ntaḥpuraṃ jalāsannaṃ nyasta kanaka sūtraṃ mukta muktāhāra vastrābharaṇaṃ
jala krīḍāṃ kurute | atha sā vāyasī kanaka sūtram ekam ādāya
sva gṛhābhimukhaṃ pratasthe | tataś ca kañcukino varṣa varāś ca
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_mu.htm.txt) 8269753 (0.053):
tāvat sundaraseno 'pi svagṛhābhimukhaṃ tataḥ / / pratasthe bhillapallītaḥ sa mandāravatīsakhaḥ // SoKss_12,34.363 //
tan nīyamānam upalakṣya gṛhīta laguḍāḥ satvaram anuyayuḥ | kāky api
sarpa koṭare tat kanaka sūtraṃ prakṣipya sudūram avasthitā |
atha yāvad rāja puruṣās taṃ vṛkṣam āruhya tat koṭaram avalokayanti, tāvat
kṛṣṇa sarpaḥ prasārita bhogas tiṣṭhati | tatas taṃ laguḍa prahāreṇa hatvā
kanaka sūtram ādāya yathābhilaṣitaṃ sthānaṃ gatāḥ | vāyasa dampatī api
tataḥ paraṃ sukhena vasataḥ | ato 'haṃ bravīmi upāyena hi yat kuryāt iti |
tan na kiṃcid iha buddhimatām asādhyam asti | uktaṃ ca
yasya buddhir balaṃ tasya nirbuddhes tu kuto balam |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13476418 (0.0):
vāyaso brūte-alam anayā śaṅkayā | yataḥ- / buddhir yasya balaṃ tasya nirbuddhes tu kuto balam |
vane siṃho madonmattaḥ śaśakena nipātitaḥ ||Panc_1.237||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13476426 (0.013):
buddhir yasya balaṃ tasya nirbuddhes tu kuto balam | / paśya siṃho madonmattaḥ śaśakena nipātitaḥ // Hit_2.122 //
karaṭaka āha katham etat ? / kathā 8 / bhāsurakākhya siṃha kathā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21474912 (0.038):
kathā 14 / mahācaturakākhya śṛgāla kathā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21460617 (0.060):
caturdanta nāma mahā gaja kathā / kasmiṃścid vane caturdanto nāma mahā gajo yūthādhipaḥ prativasati sma |
kasmiṃścid vane bhāsurako nāma siṃhaḥ prativasati sma | athāsau
vīryātirekān nityam evānekān mṛga śaśakādīn vyāpādayan nopararāma |
athānyedyus tad vanajāḥ sarve sāraṅga varāha mahiṣa śaśakādayo militvā tam
Somadeva: Kathasaritsagara (sokss_pu.htm.txt) 12190240 (0.045):
nikhilāḥ khalu sāraṅgavarāhamahiṣādayaḥ // SoKss_1,8.22 // / atrāntare ca rājābhūdasvasthaḥ sātavāhanaḥ /
abhyupetya procuḥ svāmin ! kim anena sakala mṛga vadhena nityam eva, yatas
tavaikenāpi mṛgeṇa tṛptir bhavati tat kriyatām asmābhiḥ saha
samaya dharmaḥ | adya prabhṛti tavātropaviṣṭasya jāti krameṇa pratidinam
eko mṛgo bhakṣaṇārthaṃ sameṣyati | evaṃ kṛte tava tāvat prāṇa yātrā kleśaṃ
vināpi bhaviṣyati | asmākaṃ ca punaḥ sarvocchedanaṃ na syāt | tad eṣa
rāja dharmo 'nuṣṭhīyatām | uktaṃ ca / śanaiḥ śanaiś ca yo rājyam upabhuṅkte yathā balam |
rasāyanam iva prājñaḥ sa puṣṭiṃ paramāṃ vrajet ||Panc_1.238||
vidhinā mantra yuktena rūkṣāpi mathitāpi ca | / prayacchati phalaṃ bhūmir araṇīva hutāśanam ||Panc_1.239||
prajānāṃ pālanaṃ śasyaṃ svarga kośasya vardhanam |
pīḍanaṃ dharma nāśāya pāpāyāyaśase sthitam ||Panc_1.240||
gopālena prajādhenor vitta dugdhaṃ śanaiḥ śanaiḥ |
pālanāt poṣaṇād grāhyaṃ nyāyyāṃ vṛttiṃ samācaret ||Panc_1.241||
ajām iva prajāṃ mohād yo hanyāt pṛthivī patim |
tasyaikā jāyate tṛptir na dvitīyā kathañcana ||Panc_1.242||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12807797 (0.034):
MSS_0385 2 tasyaikā jāyate tṛptir na dvitīyā kathaṃcana //
phalārthī nṛpatir lokān pālayed yatnam āsthitaḥ |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21446845 (0.0):
rājā pitā ca mātā ca sarveṣāṃ nyāya vartinām ||Panc_1.377|| / phalārthī pārthivo lokān pālayed yatnam āsthitaḥ |
dāna mānādi toyena mālākāro 'ṅkurān iva ||Panc_1.243||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21446849 (0.0):
phalārthī pārthivo lokān pālayed yatnam āsthitaḥ | / dāna mānādi toyena mālākāro 'ṅkurān iva ||Panc_1.378||
nṛpa dīpo dhana snehaṃ prajābhyaḥ saṃharann api |
āntara sthair guṇaiḥ śubhrair lakṣyate naiva kenacit ||Panc_1.244||
yathā gaur duhyate kāle pālyate ca tathā prajāḥ | / sicyate cīyate caiva latā puṣpa phala pradā ||Panc_1.245||
yathā bījāṅkuraḥ sūkṣmaḥ prayatnenābhirakṣitaḥ | / phala prado bhavet kāle tadval lokaḥ surakṣitaḥ ||Panc_1.246||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21446865 (0.0):
dāna mānādi toyena mālākāro 'ṅkurān iva ||Panc_1.378|| / yathā bījāṅkuraḥ sūkṣmaḥ pratnenābhirakṣitaḥ |
hiraṇya dhānya ratnāni yānāni vividhāni ca | / tathānyad api yat kiñcit prajābhyaḥ syān mahīpateḥ ||Panc_1.247||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21446876 (0.0):
phala prado bhavet kāle tadval lokaḥ surakṣitaḥ ||Panc_1.379|| / hiraṇya dhānya ratnāni yānāni vividhāni ca |
lokānugraha kartāraḥ pravardhante nareśvarāḥ | / lokānāṃ saṅkṣayāc caiva kṣayaṃ yānti na saṃśayaḥ ||Panc_1.248||
atha teṣāṃ tad vacanam ākarṇya bhāsuraka āha aho satyam abhihitaṃ
bhavadbhiḥ | paraṃ yadi mamopaviṣṭasyātra nityam eva naikaḥ śvāpadaḥ
samāgamiṣyati | tan nūnaṃ sarvān api bhakṣayiṣyāmi | atha te tathaiva / pratijñāya nirvṛti bhājas tatraiva vane nirbhayāḥ paryaṭanti | ekaś ca
pratidinaṃ krameṇa yāti | vṛddho vā, vairāgya yukto vā, śoka grasto vā,
putra kalatra nāśa bhīto vā, teṣāṃ madhyāt tasya bhojanārthaṃ
madhyāhna samaya upatiṣṭhate | / atha kadācij jāti kramāc chaśakasyāvasaraḥ samāyātaḥ | sa samasta mṛgaiḥ
prerito 'nicchann api mandaṃ mandaṃ gatvā tasya vadhopāyaṃ cintayan
velātikramaṃ kṛtvāvyākulita hṛdayo yāvad gacchati tāvan mārge gacchatā
kūpaḥ sandṛṣṭaḥ | yāvat kūpopari pāti tāvat kūpa madhya ātmanaḥ
pratibimbaṃ dadarśa | dṛṣṭvā ca tena hṛdaye cintitam yad bhāvya upāyo 'sti
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21571825 (0.052):
159.008. idānīṃ mayā evaṃvidhenopakrameṇa putraṃ ca paricaritvā sa / cāgamiṣyati/ / 159.008. ka upāyaḥ syāt yadahaṃ tamihāsamprāptameva jīvitāt
| ahaṃ bhāsurakaṃ prakopya sva buddhyāsmin kūpe pātayiṣyāmi |
athāsau dina śeṣe bhāsuraka samīpaṃ prāptaḥ | siṃho 'pi velātikrameṇa
kṣutkṣāma kaṇṭhaḥ kopāviṣṭaḥ sṛkkaṇī parilelihad vyacintayat aho !
pratār āhārāya niḥsattvaṃ vanaṃ mayā kartavyam | evaṃ cintayatas tasya
śaśako mandaṃ mandaṃ gatvā praṇamya tasyāgre sthitaḥ | atha taṃ
prajvalitātmā bhāsurako bhartsayann āha re śaśakādhama ekas tāvat tvaṃ
laghuḥ prāpto 'parato velātikrameṇa | tad asmād aparādhāt tvāṃ nipātya
prātaḥ sakalāny api mṛga kulāny ucchedayiṣyāmi | / atha śaśakaḥ sa vinayaṃ provāca svāmin ! nāparādho mama | na ca sattvānām
| tac chyrūtāṃ kāraṇam | / siṃha āha satvaraṃ nivedaya yāvan mama daṃṣṭrāntargato na bhavān
bhaviṣyati iti | / śaśaka āha svāmin, samasta mṛgair adya jāti krameṇa mama laghutarasya
prastāvaṃ vijñāya tato 'haṃ pañca śaśakaiḥ samaṃ preṣitaḥ | tataś cāham
Svayambhupurana (= SvayambhuP) (svabhupu.htm.txt) 23262564 (0.048):
iti śāntaśriyā śāstā samādiśya samādarāt / / preṣito 'haṃ tadarthetra tat samagantumarhati // SvayambhuP_8.173 //
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_su.htm.txt) 23512000 (0.056):
BKSS_28.109a hṛṣṭaḥ saṃdṛṣṭavān aham / BKSS_28.110a saṃmānitavatī samam
Mahasannipataratnaketudharanisutra (Ratnaketuparivarta) (Parivartas 1-6, 10-11) (bsu024_u.htm.txt) 12482938 (0.061):
jīvitakṣayaḥ syāt yat tvahamato 'ntardhāyeyaṃ sahābuddhakṣetrasya bahirdhā
Brahmanda-Purana (brndp1_u.htm.txt) 8479062 (0.061):
nāhaṃ taiḥ saha bhokṣaye vai tato dāsyanti te pṛthak // BndP_1,13.65 //
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 18021488 (0.062):
gautamaḥ pravrajitaḥ; ahaṃ tvadartham āgataḥ; sā tvaṃ mayā sārdhaṃ / paricārayeti; tayā gopikāyā (SBV II 260) samākhyātaṃ; sā kathayati: tvam
āgacchenn antarāle mahatā kenacid apareṇa siṃhena vivarān
nirgatyābhihitaḥ abhīṣṭa devatāṃ smarata | / tato mayābhihitam vayaṃ svāminon bhāsuraka siṃhasya sakāśam āhārārthaṃ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21479246 (0.039):
śatam utpatsyate | tatas tena mayājād vayaṃ grahītavyam | tataḥ
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4596308 (0.043):
pradakṣiṇīkṛtya dharādharādharaṃ sarve vayaṃ svāvasathānupāgatāḥ // / BndP_2,36.55 // / iti te 'bhihitaṃ rāma stotraṃ premāmṛtābhidham /
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20824161 (0.049):
14,093.087c āśayā parayā prāpto na cāhaṃ kāñcanīkṛtaḥ / 14,093.088a tato mayoktaṃ tad vākyaṃ prahasya dvijasattamāḥ
Visnu-Purana (visnup_u.htm.txt) 10147504 (0.049):
tadavagamātkiṅkibhetatkathadhametatkiṃ kiṃ karomi kiṃ / mayābhihitamityākulamatiranicchannapi kathamapi rājānumene // ViP_4,2.95
Ramanuja: Bhagavadgitabhasya (ramgbhpu.htm.txt) 3463478 (0.051):
śāstram, tvam anaghatayā yogyatamaḥ" iti kṛtvā mayā tavoktam / etad"
Dandin: Dasakumaracarita (dandkc_u.htm.txt) 6451907 (0.054):
ato 'syāmeva yāminyāṃ deśamimaṃ jihāsāmi' ko vāham, yathā tvamājñapayasi' / atha mayoktam astyetat /"
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21562996 (0.055):
yadvayamājñāpayema? yataḥ paścāddivaukasenābhihitah asti deva pūrvavideho
Atharvaveda-Samhita, Saunaka recension (avs___u.htm.txt) 18918316 (0.057):
(AVŚ_3,6.4c) tenāśvattha tvayā vayaṃ sapatnānt sahiṣīmahi ||4|| / (AVŚ_3,6.5a) sinātv enān nirṛtir mṛtyoḥ pāśair amokyaiḥ |
Yaska: Nirukta (niruktau.htm.txt) 9516527 (0.057):
3,11: yā.no.dūre.taḷito.yā.arātayo.abhi.santi.jambhayā.tā.anapnasah/[283] / tvayā.vayam.suvardhayitrā.brahmanaspati8.spṛhanīyāni.vasūni.manuṣya4bhya.ādadīmahi,.yāś.ca.no.dūre.taḷito.yāś.ca.antike.arātayaḥ.adāna.karmaṇo.vā.adāna.prajñā.vā/[284]
Kumaralata: Kalpanamanditika (kukalpmu.htm.txt) 17212036 (0.057):
22r1 + + + + + + + + + + śrāmaṇerair uktaḥ kimarthaṃ vayaṃ na nīyāmaha iti
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21659883 (0.058):
490.029. yadyatra suvarṇapaṇo 'pi dātavyaḥ, ahaṃ pariprāpayāmīti/ / 490.030. sa saṃlakṣayati yanmayā anena pūtikāyena prāptavyaṃ tadidānīṃ
Upayahrdaya (reconstructed text) (bsa070_u.htm.txt) 13243848 (0.058):
nigrahasthānam / tasmādbhavadarthanāhau yadi punarahaṃ kiṃcibdravīmi, / [yanmayā] pūrvamuktaṃ tasmādetanna bhidyate / tadā vacanasya
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354424 (0.058):
dūtikāmuddiśya-svāmini! purā tvayā uktaṃ yadi tvaṃ siddheśvarīṃ na / snāpayasi tataḥ pañcānāṃ dinānāṃ madhye tvadbhartṛbharaṇaṃ bhaviṣyati tato"
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4958695 (0.058):
ekahāyanīśabda uccaritaḥ, sa eṣa katham ivāruṇāśabena saṃbadhyte, tad etad / abhihitam api punaḥ punaḥ paryanuyujjyate. [219]{*3/49*} kathaṃ punar
Gunakarandavyuhasutra (bsu062_u.htm.txt) 24410318 (0.059):
bhagavan sarvaviccchāsta jānīmahi kathaṃ vayam / / yatpāpaṃ kurute kṣīṇaṃ kāraṇḍanyūhasūtrakam //
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3109663 (0.059):
tadanapekṣatve teṣāmaṅkurādbhedānupapatteḥ / na cānupakārakāṇyapekṣanta / iti tvayaivoktam / na ca kṣaṇasyopakārasaṃbhavo 'nyatra jananāt,
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6252634 (0.060):
candrasyaivādhikyamiti mayā vāyakhyāyate, tenātra yatkiñcidāhuḥ tanna
Ratnamālāvadāna (ratnml_u.htm.txt) 12680133 (0.060):
tataḥ sa śūkaraś cāhaṃ prarudat purāto mama / / kiṃ mayā prakṛtaṃ pāpam iti devy abhipṛchyatāṃ // Rm_38.751{89} //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20604883 (0.062):
12,308.191d@029C_0224 devarṣe samyag abhihitaṃ bhavatā | / acchedyābhedyādāhyātarkyānantyākalpyānādimadhyā
Sanghabhedavastu (vinv171u.htm.txt) 13659280 (0.063):
pādābhivandanaṃ karotīti; rājā śuddhodanaḥ śākyān śākyāyanikāś ca / saṃjñāpayann evam āha: na mayā bhavanta idānīṃ sarvārthasiddhasya
samaya dharmeṇa gacchāmaḥ | / tatas tenābhihitam yady evaṃ tarhi madīyam etad vanam | mayā saha
samaya dharmeṇa samastair api śvāpadair vartitavyam | cora rūpī sa
bhāsurakaḥ | atha yadi so 'tra rājā | viśvāsa sthāne caturaḥ śaśakān atra
dhṛtvā tam āhūya drutataram āgaccha | yena yaḥ kaścid āvayor madhyāt
parākrameṇa rājā bhaviṣyati sa sarvān etān bhakṣayiṣyati iti |
tato 'haṃ tenādiṣṭaḥ svāmi sakāśam abhyāgataḥ | etad velā
vyatikrama kāraṇam | tad atra svāmī pramāṇam | / tac chrutvā bhāsuraka āha bhadra, yady evaṃ tat satvaraṃ darśaya me taṃ
caura siṃhaḥ yenāhaṃ mṛga kopaṃ tasyopari kṣiptvā svastho bhavāmi | uktaṃ
bhūmir mitraṃ hiraṇyaṃ ca vigrahasya phala trayam |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21459127 (0.0):
anyac ca / bhūmir mitraṃ hiraṇyaṃ vā vigrahasya phala trayam |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13480859 (0.013):
anyac ca- / bhūmir mitraṃ hiraṇyaṃ ca vigrahasya phalaṃ trayam |
nāsty ekam api yady eṣāṃ na taṃ kuryāt kathañcana ||Panc_1.249||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21459129 (0.0):
bhūmir mitraṃ hiraṇyaṃ vā vigrahasya phala trayam | / nāsty ekam api yady eṣāṃ vigrahaṃ na samācaret ||Panc_3.15||
yatra na syāt phalaṃ bhūri yatra casyāt parābhavaḥ |
na tatra matimān yuddhaṃ samutpādya samācaret ||Panc_1.250||
śaśāka āha svāmin ! satyam idam | sva bhūmi hetoḥ paribhavāc ca yudhyante
kṣatriyāḥ | paraṃ sa durgāśrayaḥ durgān niṣkramya vayaṃ tena viṣkambhitāḥ
| tato durgastho duḥsadhyo bhavati ripuḥ | uktaṃ ca
Brhaspatismrti (brhasp_u.htm.txt) 11218835 (0.052):
BP1.1.045a/ audakaṃ pārvataṃ vārkṣyam airaṇaṃ dhānvanaṃ tathā / / BP1.1.045b/ durga.madhye gṛhaṃ (kuryāj jala.vṛkṣa.(āvṛtaṃ pṛthak //
ASVAGHOSA: BUDDHACARITA (asvbc_3u.htm.txt) 13679873 (0.054):
sva-stho bhavati no7dvigno % yathā9-cetās tathai9va saḥ // 4.60 //
na gajānāṃ sahasreṇa na ca lakṣeṇa vājinām | yat kṛtyaṃ sidhyati rājñāṃ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21451556 (0.0):
sarveṣāṃ jāyate vaśyo durga hīnas tathā nṛpaḥ ||Panc_2.13|| / na gajānāṃ sahasreṇa na ca lakṣeṇa vājinām |
durgeṇaikena vigrahe ||Panc_1.251|| śatam eko 'pi saṃdhatte prākārastho
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21451570 (0.036):
tat karma sidhyate rājñāṃ dureṇaikena yad raṇe ||Panc_2.14|| / śatam eko 'pi sandhatte prākārastho dhanurdharaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12940802 (0.055):
MSS_7430 1 ekaḥ śataṃ yodhayati prākārastho dhanurdharaḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21500105 (0.055):
Manu7.74a/ ekaḥ śataṃ yodhayati prākārastho dhanurdharaḥ |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18587068 (0.055):
ekaḥ śataṃ yodhayati prākārastho dhanurdharaḥ /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13480166 (0.055):
ekaḥ śataṃ yodhayati prākāra-stho dhanurdharaḥ |
dhanurdharaḥ | tasmād durgaṃ praśaṃsanti nītiśāstravicakṣaṇāḥ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21451574 (0.0):
śatam eko 'pi sandhatte prākārastho dhanurdharaḥ | / tasmād durgaṃ praśaṃsanti nīti śāstra vido janāḥ ||Panc_2.15||
||Panc_1.252|| purā guroḥ samādeśādd hiraṇyakaśipor bhayāt | śakreṇa
vihitaṃ durgaṃ prabhāvād viśvakarmaṇaḥ ||Panc_1.253|| tenāpi ca varo datto
yasya durgaṃ sa bhūpatiḥ | vijayī syāt tato bhūmau durgāṇi syuḥ sahasraśaḥ
||Panc_1.254|| daṃṣṭrāvirahito nāgo madahīno yathā gajaḥ | sarveṣāṃ jāyate
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21451548 (1.192):
daṃṣṭrā virahitaḥ sarpo mada hīno yathā gajaḥ |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21459629 (0.035):
sva sthānaṃ hi tyajet tatra na tu bhūyo viśec ca saḥ ||Panc_3.47|| / daṃṣṭrā virahitaḥ sarpo mada hīno yathā gajaḥ |
vaśyo durgahīnas tathā nṛpaḥ ||Panc_1.255|| / tac chrutvā bhāsuraka āha | bhadra durgastham api darśaya taṃ caura siṃhaṃ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21451550 (1.192):
daṃṣṭrā virahitaḥ sarpo mada hīno yathā gajaḥ | / sarveṣāṃ jāyate vaśyo durga hīnas tathā nṛpaḥ ||Panc_2.13||
yena vyāpādayāmi | uktaṃ ca / jāta mātraṃ na yaḥ śatruṃ rogaṃ ca praśamaṃ nayet | mahābalo 'pi tenaiva
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21447479 (0.0):
damanaka āha anabhijño bhavān nīti śāstrasya, tenaitad bravīṣi | uktaṃ ca / jāta mātraṃ na yaḥ śatruṃ vyādhiṃ ca praśamaṃ nayet |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21458919 (0.0):
jāta mātraṃ na yaḥ śatruṃ vyādhiṃ ca praśamaṃ nayet | / mahābalo 'pi tenaiva vṛddhiṃ prāpya sa hanyate ||Panc_3.3||
vṛddhiṃ prāpya sa hanyate ||Panc_1.256|| / uttiṣṭhamānas tu paro nopekṣyaḥ pathyam icchatā | samau hi śiṣṭair āmnātau
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3379051 (0.0):
uttiṣṭhamānastu paro nopekṣyaḥ patyamicchatā / / samau hi śiṣṭairāmnātau vartsyantāvāmayaḥ sa ca // MSpv_2.10 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12923217 (0.0):
MSS_6532 1 uttiṣṭhamānastu paro nopekṣyaḥ pathyamicchatā /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21447481 (0.0):
jāta mātraṃ na yaḥ śatruṃ vyādhiṃ ca praśamaṃ nayet | / mahā balo 'pi tenaiva vṛddhiṃ prāpya sa hanyate ||Panc_1.395||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21458922 (0.0):
jāta mātraṃ na yaḥ śatruṃ vyādhiṃ ca praśamaṃ nayet | / mahābalo 'pi tenaiva vṛddhiṃ prāpya sa hanyate ||Panc_3.3||
vartsyantāv āmayaḥ sa ca ||Panc_1.257|| / upekṣitaḥ kṣīṇa balo 'pi śatruḥ pramāda doṣāt puruṣair madāndhaiḥ | sādhyo
Magha: Sisupalavadha (maghspvu.htm.txt) 3379051 (0.0):
uttiṣṭhamānastu paro nopekṣyaḥ patyamicchatā / / samau hi śiṣṭairāmnātau vartsyantāvāmayaḥ sa ca // MSpv_2.10 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12923218 (0.0):
MSS_6532 2 samau hi śiṣṭairāmnātau vartsyantāvāmayaḥ sa ca //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12936108 (0.0):
MSS_7182 2 madādiyuktasya virāgahetuḥ samūlaghātaṃ vinihanti cānte // / MSS_7183 1 upekṣitaḥ kṣīṇabalo'pi śatruḥ pramādadoṣāt puruṣairmadāndhaiḥ /
'pi bhūtvā prathamaṃ tato 'sāv / asādhyatāṃ vyādhir iva prayāti ||Panc_1.258||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12936114 (0.0):
MSS_7183 2 sādhyo'pi bhūtvā prathamaṃ tato'sāv asādhyatāṃ vyādhiriva
ātmanaḥ śaktim udvīkṣya manotsāhaṃ ca yo vrajet | bahūn hanti sa eko 'pi
kṣatriyān bhārgavo yathā ||Panc_1.259|| / śaśaka āha asty etat | tathāpi balavān sa mayā dṛṣṭaḥ | tan na yujyate
svāminas tasya tasya sāmarthyam aviditvā gantum | uktaṃ ca / aviditvātmanaḥ śaktiṃ parasya ca samutsukaḥ | gacchann abhimukho vahnau
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21446049 (1.192):
aviditvātmanaḥ śaktiṃ parasya na samutsukaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12860996 (0.009):
MSS_3344 1 aviditvātmanaḥ śaktiṃ parasya na samutsukaḥ /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12861003 (0.039):
MSS_3344 1 aviditvātmanaḥ śaktiṃ parasya na samutsukaḥ / / MSS_3344 2 gacchannabhimukho vahnau nāśaṃ yāti pataṅgavat //
nāśaṃ yāti pataṅgavat ||Panc_1.260|| yo balāt pronnataṃ yāti nihantuṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12861005 (0.0):
MSS_3344 2 gacchannabhimukho vahnau nāśaṃ yāti pataṅgavat //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21446052 (0.0):
aviditvātmanaḥ śaktiṃ parasya na samutsukaḥ | / gacchann abhimukho vahnau nāśaṃ yāti pataṅgavat ||Panc_1.354||
sabalo 'py arim | vimadaḥ sa nivarteta śīrṇa danto gajo yathā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21446686 (1.192):
yuddhārthaṃ sa nivarteta śīrṇa danto yathā gajaḥ ||Panc_1.371||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12840167 (0.031):
MSS_2210 2 yuddhārthaṃ sa nivarteta śīrṇadanto yathā gajaḥ //
||Panc_1.261|| / bhāsuraka āha bhoḥ kiṃ tavānena vyāpāreṇa | darśaya me taṃ durgastham api
atha śaśaka āha yady evaṃ tarhy āgacchatu svāmī | evam uktvāgre
vyavasthitaḥ | / tataś ca tenāgacchatā yaḥ kūpo dṛṣṭo 'bhūt tam eva kūpam āsādya bhāsurakam
āha svāmin kas te pratāpaṃ soḍhuṃ samarthaḥ ? tvāṃ dṛṣṭvā dūrato 'pi
caura siṃhaḥ praviṣṭaḥ svaṃ durgam | tad āgaccha yathā darśayāmīti |
bhāsuraka āha darśaya me durgam | tad anu darśitas tena kūpaḥ | tataḥ so
'pi mūrkhaḥ siṃhaḥ kūpa madhya ātma pratibimbaṃ jala madhya gataṃ dṛṣṭvā
siṃha nādaṃ mumoca | tataḥ pratiśabdena kūpa madhyād dvi guṇataro nādaḥ
samutthitaḥ | / atha tena taṃ śatruṃ matvātmānaṃ tasyopari prakṣipya prāṇāḥ parityaktāḥ |
śaśako 'pi hṛṣṭa manāḥ sarva mṛgān ānandya taiḥ saha praśasyamāno
yathā sukhaṃ tatra vane nivasati sma | ato 'haṃ bravīmi yasya buddhir
balaṃ tasya iti | / tad yadi bhavān kathayati tat tatraiva gatvā tayoḥ sva buddhi prabhāveṇa
maitrī bhedaṃ karomi | / karaṭaka āha bhadra ! yady evaṃ tarhi gaccha | śivās te panthānaḥ santu |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13476653 (0.027):
karaṭako brūte-yady evaṃ tarhi gaccha | śivās te santu panthānaḥ |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434086 (0.060):
karaṭaka āha yady evam abhimataṃ tarhi śivās te panthānaḥ santu | / yathābhilaṣitam anuṣṭhīyatām | so 'pi praṇamya piṅgalakābhimukhaṃ
yathābhipretam anuṣṭhīyatām | / atha damanakaḥ sañjīvaka viyuktaṃ piṅgalakam avalokya tatrāntare
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434086 (0.043):
karaṭaka āha yady evam abhimataṃ tarhi śivās te panthānaḥ santu | / yathābhilaṣitam anuṣṭhīyatām | so 'pi praṇamya piṅgalakābhimukhaṃ
praṇamyāgre samupaviṣṭaḥ | piṅgalako 'pi tam āha bhadra, kiṃ cirād dṛṣṭaḥ
damanaka āha na kañcid deva pādānām asmābhiḥ prayojanam | tenāhaṃ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434150 (0.046):
damanaka āha na kiṃcid deva pādānām asmābhiḥ prayojanam | paraṃ bhavatāṃ
nāgacchāmi | tathāpi rāja prayojana vināśam avalokya sandahyamāna hṛdayo
vyākulatayā svayam evābhyāgato vaktum | uktaṃ ca / priyaṃ vā yadi vā dveṣyaṃ śubhaṃ vā yadi vāśubham |
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15435414 (0.052):
05,034.004a śubhaṃ vā yadi vā pāpaṃ dveṣyaṃ vā yadi vā priyam / 05,034.004c apṛṣṭas tasya tad brūyād yasya necchet parābhavam
apṛṣṭo 'pi hitaṃ vakṣyed yasya necchet parābhavam ||Panc_1.262||
atha tasya sābhiprāyaṃ vacanam ākarṇya piṅgalaka āha kiṃ vaktu manā bhavān
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21443650 (0.059):
sañjīvaka āha atha bhavān kiṃ vaktu manāḥ ? / so 'bravīt mitra, sacivānāṃ mantra bhedaṃ na yujyate | uktaṃ ca
? tat kathyatāṃ yat kathanīyam asti | / sa prāha deva sañjīvako yuṣmat pādānām upari droha buddhir iti |
Raghunathadasa Gosvami: Muktacarita (muktacau.htm.txt) 25783928 (0.061):
nāndīmukhī - vitta-svāminaiva mūlyaṃ prathamaṃ kathanīyam | tat svayam eva / bhavatā tat kathyatām | / tato'haṃ - niśāpater mama hṛdayākāśa-vīthyām uditāyāṃ rādhāyām udayantyām
viśvāsa gatasya mama vijane idam āha bho damanaka ! dṛṣṭā mayāsya
piṅgalakasya sārāsāratā | tad aham enaṃ hatvā sakala mṛgādhipatyaṃ
tvat sācivya padavī samanvitaṃ kariṣyāmi | piṅgalako 'pi
tad vajra sāra prahāra sadṛśaṃ dāruṇaṃ vacaḥ samākarṇya moham upagato na
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21443851 (0.043):
pratibhāti tat kuruṣva iti | atha sañjīvakas tasya tadvajra pāta dāruṇaṃ / vacanaṃ śrutvā moham upagataḥ | atha cetanāṃ labdhvā sa vairāgyam idam
kiñcid apy uktavān | damanako 'pi tasya tam ākāram ālokya cintitavān ayaṃ
tāvat sañjīvaka nibaddha rāgaḥ | tan nūnam anena mantriṇā rājā vināśam
avāpsyati iti | uktaṃ ca / ekaṃ bhūmi patiḥ karoti sacivaṃ rājye pramāṇaṃ yadā taṃ mohāc chrayate
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12940215 (0.0):
MSS_7399 1 ekaṃ bhūmipatiḥ karoti sacivaṃ rājye pramāṇaṃ yadā taṃ mohāc
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13476791 (0.0):
aparaṃ ca- / ekaṃ bhūmi-patiḥ karoti sacivaṃ rājye pramāṇaṃ yadā taṃ mohāt śrayate
madaḥ sa ca madād dāsyena nirvidyate | / nirviṇṇasya padaṃ karoti hṛdaye tasya svatantra spṛhā svātantrya spṛhayā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12940229 (0.0):
śrayate madaḥ sa ca madālasyena nirvidyate / / MSS_7399 2 nirviṇṇasya padaṃ karoti hṛdaye tasya svatantraspṛhā
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13476804 (0.0):
ekaṃ bhūmi-patiḥ karoti sacivaṃ rājye pramāṇaṃ yadā taṃ mohāt śrayate / madaḥ sa ca madālasyena nirvidyate |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12940216 (0.047):
MSS_7399 1 ekaṃ bhūmipatiḥ karoti sacivaṃ rājye pramāṇaṃ yadā taṃ mohāc / śrayate madaḥ sa ca madālasyena nirvidyate /
tataḥ sa nṛpateḥ prāṇān abhidruhyati ||Panc_1.263||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12940233 (0.0):
MSS_7399 2 nirviṇṇasya padaṃ karoti hṛdaye tasya svatantraspṛhā / svātantryaspṛhayā tataḥ sa nṛpateḥ prāṇānabhidruhyati //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13476809 (0.0):
nirviṇṇasya padaṃ karoti hṛdaye tasya svatantra-spṛhā- svātantrya-spṛhayā / tataḥ sa nṛpateḥ prāṇān abhidruhyati // Hit_2.128 //
tat kim atra yuktam iti | piṅgalako 'pi cetanāṃ samāsādya katham api tam
āha sañjīvakas tāvat prāṇa samo bhṛtyaḥ | sa kathaṃ mamopari droha buddhiṃ
karoti | / damanaka āha deva, bhṛtyo 'bhṛtya ity anekāntikam etat | uktaṃ ca
na so 'sti puruṣo rājñāṃ yo na kāmayate śriyam |
aśaktā eva sarvatra narendraṃ paryupāsate ||Panc_1.264|| / piṅgalaka āha bhadra, tathāpi mama tasyopari citta vṛttir na vikṛtiṃ yāti
| athavā sādhv idam ucyate / aneka doṣa duṣṭasya kāyaḥ kasya na vallabhaḥ |
kurvann api vyalīkāni yaḥ priyaḥ priya eva saḥ ||Panc_1.265||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13476876 (0.059):
snehaḥ | paśya- / kurvann api vyalīkāni yaḥ priyaḥ priya eva saḥ |
damanaka āha ata evāyaṃ doṣaḥ | uktaṃ ca / yasminn evādhikaṃ cakṣur āropayati pārthivaḥ |
akulīnaḥ kulīno vā sa śriyā bhājanaṃ naraḥ ||Panc_1.266||
aparaṃ kena gaṇa viśeṣeṇa svāmī sañjīvakaṃ nirguṇakam api nikaṭe dhārayati
| atha deva, yady evaṃ cintayasi mahā kāyo 'yam | anena ripūn
vyāpādayiṣyāmi | tad asmān na sidhyati, yato 'yaṃ śaṣpa bhojī | / deva pādānāṃ punaḥ śatravo māṃsāśinaḥ | tad ripu sādhanam asya sāhāyyena
na bhavati | tasmād enaṃ dūṣayitvā hanyatām iti | / piṅgalaka āha
ukto bhavati yaḥ pūrvaṃ guṇavān iti saṃsadi |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21450853 (0.0):
teṣām agrataḥ | uktaṃ ca / ukto bhavati yaḥ pūrvaṃ guṇavān iti saṃsadi |
tasya doṣo na vaktavyaḥ pratijñā bhaṅga bhīruṇā ||Panc_1.267||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21450858 (0.0):
ukto bhavati yaḥ pūrvaṃ guṇavān iti saṃsadi | / na tasya doṣo vaktavyaḥ pratijñā bhaṅga bhīruṇā ||Panc_1.456||
anyac ca | mayāsya tava vacanenābhaya pradānaṃ dattam | tat kathaṃ svayam
eva vyāpādayāmi | sarvathā sañjīvako 'yaṃ suhṛd asmākam | na taṃ prati
kaścin manyur iti | uktaṃ ca / itaḥ sa daityaḥ prāpta śrīr neta evārhati kṣayam |
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064233 (0.0):
itaḥ sa daityaḥ prāptaśrīr neta evārhati kṣayam /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12908337 (0.0):
MSS_5778 1 itaḥ sa daityaḥ prāptaśrīr neta evārhati kṣayam /
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103168 (0.045):
itaḥ sa daityaḥ prāptaśrīr $ neta evārhati kṣayam &
Mammata: Kavyaprakasa (mamkpbiu.htm.txt) 8378970 (0.052):
āhūteṣu vihaṅgameṣu (bhallaṭaśatakam 69) 673 / itaḥ sadaityaḥ prāptaśrīḥ (kumāra-) (ṭī-)
viṣa vṛkṣo 'pi saṃvardhya svayaṃ chettum asāmpratam ||Panc_1.268||
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumsau.htm.txt) 27103175 (0.0):
itaḥ sa daityaḥ prāptaśrīr $ neta evārhati kṣayam & / viṣavṛkṣo 'pi saṃvardhya % svayaṃ chettum asāṃpratam // Ks_2.55 //
Kalidasa: Kumarasambhava (kakumspu.htm.txt) 1064236 (0.0):
itaḥ sa daityaḥ prāptaśrīr neta evārhati kṣayam / / viṣavṛkṣo 'pi saṃvardhya svayaṃ chettum asāṃpratam // Ks_2.55 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12908341 (0.032):
MSS_5778 1 itaḥ sa daityaḥ prāptaśrīr neta evārhati kṣayam / / MSS_5778 2 viṣavṛkṣo'pi saṃvardhya svayaṃ chettumasāṃpratam //
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18078328 (0.032):
viṣavṛkṣo'pi saṃvardhya svayaṃ chettumasāṃpratam
ādau na vā praṇayināṃ praṇayo vidheyo / datto 'thavā pratidinaṃ paripoṣaṇīyaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12887159 (0.0):
MSS_4758 1 ādau na vāpraṇayināṃ praṇayo vidheyo datto'thavā pratidinaṃ
utkṣipya yat kṣipati tat prakaroti lajjāṃ / bhūmau sthitasya patanād bhayam eva nāsti ||Panc_1.269||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12887169 (0.0):
MSS_4758 1 ādau na vāpraṇayināṃ praṇayo vidheyo datto'thavā pratidinaṃ / paripoṣaṇīyaḥ / / MSS_4758 2 utkṣipya yat kṣipati tat prakaroti lajjāṃ bhūmau sthitasya
upakāriṣu yaḥ sādhuḥ sādhutve tasya ko guṇaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12933546 (0.0):
MSS_7031 1 upakāriṣu yaḥ sādhuḥ sādhutve tasya ko guṇaḥ /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21474862 (0.0):
tata sarvathā kṛtaghnasyāpi me kuru prasādam upadeśa pradānena | uktaṃ ca / upakāriṣu yaḥ sādhuḥ sādhutve tasya ko guṇaḥ |
apakāriṣu yaḥ sādhuḥ sa sādhuḥ sadbhir ucyate ||Panc_1.270||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12933551 (0.0):
MSS_7031 1 upakāriṣu yaḥ sādhuḥ sādhutve tasya ko guṇaḥ /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21474866 (0.0):
tata sarvathā kṛtaghnasyāpi me kuru prasādam upadeśa pradānena | uktaṃ ca / upakāriṣu yaḥ sādhuḥ sādhutve tasya ko guṇaḥ |
tad droha buddher api mayāsya na viruddham ācaraṇīyam |
damanaka āha svāmin ! naiṣa rāja dharmo yad droha buddhir api kṣamyate |
uktaṃ ca / tulyārthaṃ tulya sāmarthyaṃ marmajñaṃ vyavasāyinam |
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6741939 (0.0):
GarP_1,112.16 // / tulyārthaṃ tulyasāmarthyaṃ marmajñaṃ vyavasāyinam /
ardha rājya haraṃ bhṛtyaṃ yo na hanyāt sa hanyate ||Panc_1.271||
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6741945 (0.0):
tulyārthaṃ tulyasāmarthyaṃ marmajñaṃ vyavasāyinam / / ardharājyaharaṃ bhṛtyaṃ yo hanyātsa na hanyate // GarP_1,112.17 //
aparaṃ tvayāsya sakhitvāt sarvo 'pi rāja dharmaḥ parityaktaḥ
rāja dharmābhāvāt sarvo 'pi parijano viraktiṃ gataḥ | yaḥ sañjīvakaḥ
śaṣpa bhojī | bhavān māṃsādaḥ | tava prakṛtayaś ca yat
tavāvadhyavyasāya bāhyaṃ kutas tāsāṃ māṃsāśanam | yad rahitās tvāṃ tyaktvā
yāsyanti | tato 'pi tvaṃ vinaṣṭa eva | asya saṅgatyā punas te na kadācid
ākheṭake matir bhaviṣyati | uktaṃ ca / yādṛśaiḥ sevyate bhṛtyair yādṛśāṃś copasevate |
kadācin nātra sandehas tādṛg bhavati pūruṣaḥ ||Panc_1.272||
santaptāyasi saṃsthitasya payaso nāmāpi na jñāyate
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24416945 (0.0):
saṅghāta-karkaśam || BharSt_1.66 || / santaptāyasi saṃsthitasya payaso nāmāpi na jñāyate
mukta kāratayā tad eva nalinī patra sthitaṃ rājate |
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24416952 (0.023):
santaptāyasi saṃsthitasya payaso nāmāpi na jñāyate / muktākāratayā tad eva nalinī-patra-sthitaṃ rājate |
svātau sāgara śukti kukṣi patitaṃ taj jāyate mauktikaṃ
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24416953 (0.023):
muktākāratayā tad eva nalinī-patra-sthitaṃ rājate | / svātyāṃ sāgara-śukti-madhya-patitaṃ tan-mauktikaṃ jāyate
prāyeṇādhama madhyamottama guṇaḥ saṃvāsato jāyate ||Panc_1.273||
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24416965 (0.0):
svātyāṃ sāgara-śukti-madhya-patitaṃ tan-mauktikaṃ jāyate / prāyeṇādhama-madhyamottama-guṇaḥ saṃsargato jāyate || BharSt_1.67 ||
asatāṃ saṅga doṣeṇa satī yāti matir bhramam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12866230 (1.192):
MSS_3666 1 asatāṃ saṅgadoṣeṇa satī yāti matirbhramam /
eka rātri pravāsena kāṣṭhaṃ muñje pralambitam ||Panc_1.274||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12866236 (0.0):
MSS_3666 1 asatāṃ saṅgadoṣeṇa satī yāti matirbhramam / / MSS_3666 2 ekarātripravāsena kāṣṭhaṃ muñje pralambitam //
ata eva santo nīca saṅgaṃ varjayanti | uktaṃ ca / na hy avijñāta śīlasya pradātavyaḥ pratiśrayaḥ |
mat kuṇasya ca doṣeṇa hatā manda visarpiṇī ||Panc_1.275||
piṅgalaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 9 / manda visarpiṇī nāma yūkā kathā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21443105 (0.062):
sa eva mṛtyum āpnoti yathā rājā kakud drumaḥ ||Panc_1.282|| / piṅgalaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 10 / caṇḍarava nāma śṛgāla kathā
asti kasyacin mahīpater manoramaṃ śayana sthānam | tatra
śvetatara paṭa yugala madhya saṃsthitā manda visarpiṇī yūkā prativasati
sma | sā ca tasya mahīpate raktam āsvādayantī sukhena kālaṃ nayamānā
tiṣṭhati | anye dyuś ca tatra śayane kvacid bhrāmyann agnimukho nāma
matkuṇaḥ samāyātaḥ | atha taṃ dṛṣṭvā sā viṣaṇṇa vadanā provāca | bho
'gnimukha kutas tvam atrānucita sthāne samāyātaḥ | tad yāvan na kaścid
vetti tāvac chīghraṃ gamyatām iti | / sa āha bhagavati gṛhāgatasyāsādhor api naitad yujyate vaktum | uktaṃ ca
ehy āgaccha samāviśāsanam idaṃ kasmāc cirād dṛśyase kā vārteti sudurbalo
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21453524 (0.0):
tvadīyaṃ maṭhaṃ tyaktvānyatra mañhe yāsyāmi | uktaṃ ca / ehy āgaccha samāviśāsanam idaṃ kasmāc cirād dṛśyase kā vārteti sudurbalo
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12955649 (0.021):
MSS_8181 1 ehyāgaccha samāviśāsanamidaṃ kasmāc cirād dṛśyase kā vārtteti
'si kuśalaṃ prīto 'smi te darśanāt | / evaṃ ye samupāgatān praṇayinaḥ pratyālapanty ādarāt teṣāṃ yuktam
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12955662 (0.0):
MSS_8181 1 ehyāgaccha samāviśāsanamidaṃ kasmāc cirād dṛśyase kā vārtteti / sudurbalo'si kuśalaṃ prīto'smi te darśanāt /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21453536 (0.0):
ehy āgaccha samāviśāsanam idaṃ kasmāc cirād dṛśyase kā vārteti sudurbalo / 'si kuśalaṃ prīto 'smi te darśanāt |
aśaṅkitena manasā harmyāṇi gantuṃ sadā ||Panc_1.276||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12955665 (0.0):
MSS_8181 2 evaṃ ye samupāgatān praṇayinaḥ pratyālapantyādarāt teṣāṃ / yuktamaśaṅkitena manasā harmyāṇi gantuṃ sadā //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21453540 (0.0):
evaṃ ye samupāgatān praṇayinaḥ pratyālapanty ādarāt teṣāṃ yuktam / aśaṅkitena manasā harmyāṇi gantuṃ sadā ||Panc_2.66||
aparaṃ mayāneka mānuṣāṇām aneka vidhāni rudhirāṇy āsvāditāny āhāra doṣāt
kaṭu tikta kaṣāyāmla rasāsvādāni na ca kadācin madhura raktaṃ samāsvāditam
Bhavamisra: Bhavaprakasa (three chapters) (bhavpr_u.htm.txt) 15205529 (0.035):
svādutiktakaṣāyatvāt pittahṛt kaphahṛttu sā / / kaṭutiktakaṣāyatvād amlatvādvātahṛcchivā // 24
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6765864 (0.040):
kaṣāyakaṭutiktāmlarūkṣāhārādibhojanāt /
Garbha-Upanisad (Garbhopanisad) (garbhupu.htm.txt) 26620196 (0.046):
vadati / ṣaḍāśrayam iti kasmāt madhurāmlalavaṇatiktakaṭukaṣāyarasān
Annambhatta: Tarkasamgraha (antarkpu.htm.txt) 7683112 (0.047):
madhurāmlalavaṇakaṭukaṣāyatiktabhedāt ṣaḍvidhaḥ / pṛthivyāṃ ṣaḍvidhaḥ /
Annambhatta: Tarkasamgraha (antarkxu.htm.txt) 6830824 (0.047):
madhu-rāmla-lavaṇa-kaṭu-kaṣāya-tikta-bhedāt ṣaḍvidhaḥ / pṛthivyāṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28123052 (0.047):
rasaḥ/ sa ca madhura amla lavaṇa kaṭu kaṣāya tiktabhedāt
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14539289 (0.048):
amlakaṭū tathetyanenāmlakaṭutiktakaṣāyarūpam ekam // 6
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14537103 (0.056):
sapta rasā iti nimirvaidehaḥ madhurāmlalavaṇakaṭutiktakaṣāyakṣārāḥ /
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14537114 (0.056):
madhurāmlalavaṇakaṭutiktakaṣāyakṣārāvyaktāḥ /
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21520987 (0.056):
nātikaṣāyaistiktāmlalavaṇamadhurakaṭukaṣāyavivarjitairāhāraiḥ,
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Gaudapada's Bhasya (commentary) (iskgaudu.htm.txt) 23177368 (0.056):
madhurāmlalavaṇakaṭutiktakaṣāyaṣaḍrasopabṛṃhitsya saṃyktasyānnasya
Sanghabhedavastu (vinv172u.htm.txt) 17994038 (0.056):
tiktāmlalavaṇamadhurakaṭukaṣāyavivarjitaiḥ; hārārdhahāravibhūṣitagātrī
Tattvasamasasutravrtti, or Kramadipika (cf. final verse), a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tatsuvru.htm.txt) 12780297 (0.060):
tatra kaṭutiktakaṣāyakṣāramadhurāmlalavaṇādayo rasaviśeṣā upalabhyante |
Bhavaganesa [or Ganesadiksita]: Tattvayatharthyadipana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_bhau.htm.txt) 3638906 (0.061):
rase madhuratvādayo viśeṣāste ca madhuratiktakaṣāyakaṭvamlakṣārāḥ ṣaḍrasāḥ
Govindbhagavatpada: Rasahrdayatantra (grasht_u.htm.txt) 27182154 (0.062):
kaṭutiktakaṣāyāmlalavaṇaṃ ca neṣṭaṃ uṣṇaṃ vahnitaptamiti tu punaḥ
Harivarman: Satyasiddhisastra (hvsatssu.htm.txt) 1974135 (0.063):
raso nāma mathurāmlalavaṇakaṭutiktakaṣāyādayāḥ | ime ṣaḍrasāḥ
Pasupatasutra (pasupbhu.htm.txt) 23890745 (0.063):
* tathā ṣaḍrasaṃ madhurāmlalavaṇatiktakaṭukaṣāyam iti // PSBh_4.7:11
Agnivesa: Carakasamhita (caraka_u.htm.txt) 14537308 (0.063):
madhurāmlalavaṇakaṭutiktakaṣāyāḥ /
Isvarakrsna: Samkhyakarika (Samkhyasaptati), with Mathara's commentary (iskamatu.htm.txt) 7377094 (0.063):
madhurāmlatiktalavaṇakaṭukaṣāyāḥ ṣaḍ rasāḥ | etaiḥ ṣaḍbhī rasair yuktaṃ
| tad yadi tvaṃ prasādaṃ karoṣi tad asya nṛpater / vividha vyañjanānna pāna coṣya lehya svādv āhāra vaśād asya śarīre yan
miṣṭaṃ raktaṃ saṃjātaṃ tad āsvādanena saukhyaṃ sampādayāmi jihvāyā iti |
uktaṃ ca / raṅkasya nṛpater vāpi jihvā saukhyaṃ samaṃ smṛtam | tan mātraṃ ca smṛtaṃ
sāraṃ tad arthaṃ yatate janaḥ ||Panc_1.277|| / yady eva na bhavel loke karma jihvā pratuṣṭidam | tan na bhṛtyo bhavet
kaścit kasyacid vaśago 'tha vā ||Panc_1.278|| yad asatyaṃ vaden martyo yad
vāsevyaṃ ca sevate | yad gacchati videśaṃ ca tat sarvam udarārthataḥ
||Panc_1.279|| / tan mayā gṛhāgatena bubhukṣayā pīḍyamānenāpi tvat sakāśād bhojanam
arthanīyam | tan na tvayaikākinyāsya bhūpate rakta bhojanaṃ kartuṃ yujyate
tac chrutvā mandavisarpiṇy āha bho matkuṇa ! asya nṛpater nidrā vaśaṃ
gatasya raktam āsvādayāmi | / punas tvam agnimukhaś capalaś ca tad yadi mayā saha rakta pānaṃ karoṣi tat
tiṣṭha | abhīṣṭatara raktam āsvādaya | / so 'bravīt bhagavaty evaṃ kariṣyāmi | yāvat tvaṃ nāsvādayasi prathamaṃ
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26815370 (0.047):
sarvam etad vṛthā manye $ pitṛhantṛviniṣkṛtim & / na karomy atra yāvac ca % tasmāt tat prathamaṃ vada // BrP_110.90 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11086683 (0.047):
sarvam etad vṛthā manye pitṛhantṛviniṣkṛtim / / na karomy atra yāvac ca tasmāt tat prathamaṃ vada // BrP_110.90 //
nṛpa raktaṃ tāvan mama deva guru kṛtaḥ śapathaḥ syād yadi tad āsvādayāmi |
evaṃ tayoḥ parasparaṃ vadatoḥ sa rājā tac chayanam āsādya prasuptaḥ |
athāsau matkuṇo jihvā laulyotkṛṣṭautsukyāj jāgratam api taṃ mahī patim
adaśat | atha vā sādhv idam ucyate | / svabhāvo nopadeśena śakyate kartum anyathā | sutaptam api pānīyaṃ punar
gacchati śītatām ||Panc_1.280|| yadi syāc chītalo vahniḥ śītāṃśur
dahanātmakaḥ | na svabhāvo 'tra martyānāṃ śakyate kartum anyathā
||Panc_1.281|| / athāsau mahīpatiḥ sūcy agra viddha iva tac chayanaṃ tyaktvā tat kṣaṇād
evotthitaḥ | aho jñāyatām atra pracchādana paṭe matkuṇo yūkā vā nūnaṃ
tiṣṭhati yenāhaṃ daṣṭa iti | atha ye kañcukinas tatra sthitās te satvaraṃ
pracchādana paṭaṃ gṛhītvā sūkṣma dṛṣṭyā vīkṣāṃ cakruḥ | atrāntare sa
matkuṇaś cāpalyāt khaṭvāntaṃ praviṣṭaḥ sā mandavisarpiṇy api
vastra sandhy antar gatā tair dṛṣṭā vyāpāditā ca | ato 'haṃ bravīmi na hy
avijñāta śīlasya iti | / evaṃ jñātvā tvayiṣa vadhyaḥ | no cet tvāṃ vyāpādayiṣyatīti | uktaṃ ca
tyaktāś cābhyantarā yena bāhyāś cābhyantarīkṛtāḥ | / sa eva mṛtyum āpnoti yathā rājā kakud drumaḥ ||Panc_1.282||
piṅgalaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 10 / caṇḍarava nāma śṛgāla kathā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21448720 (0.029):
sūcī mukhaṃ vijānīhi nāśiṣyāyopaśyate ||Panc_1.417|| / damanaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 17
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21448898 (0.029):
paśya vānaramūrkheṇa sugṛhī nirgṛhīkṛtā ||Panc_1.421|| / damanaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 18
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21462128 (0.035):
śaktā vañcayituṃ dhūrtā brāhmaṇaṃ chāgalad iva ||Panc_3.116|| / meghavarṇa āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 3
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21435928 (0.040):
nṛpāsannān sa mānyo 'pi bhraśyate dantilo yathā ||Panc_1.141|| / saṃjīvaka āha katham etat ? so 'bravīt / kathā 3 / dantila gorambha kathā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21445261 (0.040):
sa parābhavam āpnoti samudraṣ ṭiṭṭibhād yathā ||Panc_1.337|| / sañjīvaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 12
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21474464 (0.058):
sa vināśam avāpnoti ghaṇṭoṣṭra iva satvaram ||Panc_4.74|| / makara āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 13 / ujjvalaka rathakāra kathā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21442744 (0.062):
mat kuṇasya ca doṣeṇa hatā manda visarpiṇī ||Panc_1.275|| / piṅgalaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 9 / manda visarpiṇī nāma yūkā kathā
asti kasmiṃścid vanoddeśe caṇḍaravo nāma śṛgālaḥ prativasati sma | sa
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21456657 (0.0):
svecchayā marakata sadṛśāni śaṣpāṇi bhakṣayann araṇya caro babhūva | atha / tatraiva vane pralobhako nāma śṛgālaḥ prativasati sma | sa kadācit
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21467064 (0.009):
kharanakhara siṃha kathā / kasmiṃścid vanoddeśe kharanakharo nāma siṃhaḥ prativasati sma | sa kadācid
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21480861 (0.017):
caṇḍakarma nāma rākṣasa kathā / deva ! kasmiṃścid vanoddeśe caṇḍakarmā nāma rākṣasaḥ prativasati sma |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21470830 (0.018):
kasmiṃścid vanoddeśe karāla kesaro nāma siṃhaḥ prativasati sma | tasya ca / dhūsarako nāma śṛgālaḥ sadaivānuyāyī paricārako 'sti | atha kadācit tasya
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16598530 (0.030):
[1,9 Kamel, Löwe, Panther, Krähe und Schakal] / asti ! kasmiṃścid vanoddeśe madotkaṭo nāma siṃhaḥ prativasati sma |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21444124 (0.032):
madotkaṭa siṃha kathā / asti kasmiṃścid vanoddeśe madotkaṭo nāma siṃhaḥ prativasa ti sma | tasya
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21447624 (0.032):
vajra daṃṣṭra nāma siṃha kathā / asti kasmiṃścid vanoddeśe vajra daṃṣṭro nāma siṃhaḥ | tasya
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21453974 (0.033):
śavara śūkara kathā / asti kasmiṃścid vanoddeśe kaścit pulindaḥ | sa ca pāparddhiṃ kartuṃ vanaṃ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21451088 (0.040):
tatra ca laghupatanako nāma vāyasaḥ prativasati sma | sa kadācit
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21449746 (0.040):
jīrṇadhana nāma vaṇik putra kathā / asti kasmiṃścid vanoddeśe bahu baka sanātho vaṭa pādapaḥ | tasya koṭare
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21440730 (0.042):
baka kulīraka kathā / asti kasmiṃścid vana pradeśe nānā jala cara sanāthaṃ mahat saraḥ | tatra
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16599487 (0.047):
[1,13 Der listige Schakal] / asti ! kasmiṃścid vanoddeśe vṛkajambukakarabhasahito
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16599800 (0.049):
[1,14 Übel angebrachter Rat] / asti kasmiṃścid vanoddeśe mahān vānarayūthaḥ |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13485702 (0.054):
kathā 10 / asti kasmiṃścid vanoddeśe madotkaṭo nāma siṃhaḥ | tasya sevakās trayaḥ
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16598134 (0.058):
tasmin pracchadapaṭaikadeśe mandavisarpiṇī nāma yūkā prativasati sma | / atha tasmiṃṣ ṭiṇṭibho nāma matkuṇo vāyunā preritas sannipatitaḥ |
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16599496 (0.064):
vajradanto nāma siṃhaḥ prativasati sma | / kadācid asau vanyadviparadanakoṭipāṭitavakṣā ekadeśasthaḥ
kadācit kṣudhāviṣṭo jihvā laulyān nagara madhye praviṣṭaḥ | atha taṃ
nagara vāsinaḥ sārameyā avalokya sarvataḥ śabdāyamānāḥ paridhāvya
tīkṣṇa daṃṣṭṛāgrair bhakṣitum ārabdhāḥ | so 'pi tair bhakṣyamāṇaḥ
prāṇa bhayāt pratyāsanna rajaka gṛhaṃ praviṣṭaḥ | tatra
nīlī rasa paripūrṇaṃ mahā bhāṇḍam sajjīkṛtam āsīt | tatra sārameyair
ākrānto bhāṇḍa madhye patitaḥ | atha yāvan niṣkrāntas tāvan nīlī varṇaḥ
sañjātaḥ | tatrāpare sārameyās taṃ śṛgālam ajānanto yathābhīṣṭa diśaṃ
jagmuḥ | caṇḍaravo 'pi dūrataraṃ pradeśam āsādya kānanābhimukhaṃ pratasthe
| na ca nīla varṇena kadācin nija raṅgas tyajyate | uktaṃ ca
vajra lepasya mūrkhasya nārīṇāṃ karkaṭasya ca | eko grahas tu mīnānāṃ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21469492 (0.0):
sādhv idam ucyate / vajra lepasya mūrkhasya nārīṇāṃ karkaṭasya ca |
nīlīmadyapayor yathā ||Panc_1.283|| / atha taṃ hara gala garala tamāla sama prabham apūrvaṃ sattvam avalokya
sarve siṃha vyāghra dvīpi vṛka prabhṛtayo 'raṇya nivāsino
bhaya vyākulita cittāḥ samantāt palāyana kriyāṃ kurvanti | kathayanti
ca na jñāyate'sya kīdṛg viceṣṭitaṃ pauruṣaṃ ca | tad dūrataraṃ gacchāmaḥ |
uktaṃ ca / na yasya ceṣṭitaṃ vidyān na kulaṃ na parākramam |
na tasya viśvaset prājño yadīcchec chriyam ātmanaḥ ||Panc_1.284||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21447016 (0.061):
putraval lālayen nityaṃ ya icchec chriyam ātmanaḥ ||Panc_1.382||
caṇḍaravo 'pi bhaya vyākulitān vijñāyedam āha bho bhoḥ śvāpadāḥ ! kiṃ
yūyaṃ māṃ dṛṣṭvaiva saṃtrastā vrajatha | tan na bhetavyam | ahaṃ
brahmaṇādya svayam eva sṛṣṭvābhihitaḥ yac chvāpadānāṃ kaścid rājā nāsti,
tat tvaṃ mayādya sarva śvāpada prabhutve'bhiṣiktaḥ kakud drumābhidhaḥ |
tato gatvā kṣiti tale tān sarvān paripālayeti | tato 'ham atrāgataḥ | tan
mama cchatra cchāyāyāṃ sarvair api śvāpadair vartitavyam | ahaṃ kakuddrumo
nāma rājā trailokye'pi sañjātaḥ | / tac chrutvā siṃha vyāghra puraḥ sarāḥ śvāpadāḥ svāmin prabho samādiśeti
vadantas taṃ parivavruḥ | atha tena siṃhasyāmātya padavī pradattā |
vyāghrasya śayyā pālakatvam | dvīpinas tāmbūlādhikāraḥ | vṛkasya
dvāra pālakatvam | ye cātmīyāḥ śṛgālās taiḥ sahālāpa mātram api na karoti
| śṛgālāḥ sarve'py adharma candraṃ dattvā niḥsāritāḥ | evaṃ tasya
rājya kriyayāṃ vartamānasya te siṃhādayo mṛgān vyāpādya tat purataḥ
prakṣipanti | so 'pi prabhu dharmeṇa sarveṣāṃ tān pravibhajya prayacchati
evaṃ gacchati kāle kadācit tena samāgatena dūra deśe śabdāyamānasya
Jonaraja and Pseudo-Jonaraja: Rajatarangini (jonart_au.htm.txt) 17426904 (0.064):
yātrāyātaẖ kadācit sa dūradeśe mahīpatiḥ /
śṛgāla vṛndasya kolāhalo 'śrāvi | taṃ śabdaṃ śrutvā pulakita tanur
ānandāśru pūrṇa nayana utthāya tāra svareṇa virotum ārabdhavān | atha te
siṃhādayas taṃ tāra svaram ākarṇya śṛgālo 'yam iti matvā lajjāyādho mukhāḥ
kṣaṇaṃ sthitvā procuḥ bhoḥ ! vāhitā vayam anena kṣudra śṛgālena | tad
vadhyatām iti | / so 'pi tad ākarṇya palāyitum icchaṃs tatra sthāna eva siṃhādibhiḥ
khaṇḍaśaḥ kṛto mṛtaś ca | / ato 'haṃ bravīmi tyaktāś cābhyantarā yena iti |
tad ākarṇya piṅgalaka āha bho damanaka ! kaḥ pratyayo 'tra viṣaye yat sa
mamopari duṣṭa buddhiḥ | / sa āha yad adya mamāgre tena niścayaḥ kṛto yat prabhāte piṅgalakaṃ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21435224 (0.054):
kadācid damanako 'yam ubhaya vetano bhūtvā mamopari duṣṭa buddhiḥ syād
vadhiṣyāmi | tad atraiva pratyayaḥ | prabhāte'vasara velāyām
ārakta mukha nayanaḥ sphuritādharo diśo 'valokayann anucita sthānopaviṣṭas
tvāṃ krūra dṛṣṭyā vilokayiṣyati | evaṃ jñātvā yad ucitaṃ tat kartavyam |
iti kathayitvā sañjīvaka sakāśaṃ gatas taṃ praṇamyopaviṣṭaḥ | sañjīvako
'pi sodvegākāraṃ manda gatyā samāyāntaṃ tam udvīkṣya sādarataram uvāca bho
mitra ! svāgatam | cirād dṛṣṭo 'si | api śivaṃ bhavataḥ | tat kathaya
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434142 (0.028):
māna puraḥ saram uvāca api śivaṃ bhavataḥ | kasmāc cirād dṛṣṭo 'si ?
yenādeyam api tubhyaṃ gṛhāgatāya prayacchāmi | uktaṃ ca
te dhanyās te viveka jñās te sabhyā iha bhūtale |
āgacchanti gṛhe yeṣāṃ kāryārthaṃ suhṛdo janāḥ ||Panc_1.285||
damanaka āha bhoḥ ! kathaṃ śivaṃ sevaka janasya |
sampattayaḥ parāyattāḥ sadā cittam anirvṛtam | / sva jīvite'py aviśvāsas teṣāṃ ye rāja sevakāḥ ||Panc_1.286||
sevayā dhanam icchadbhiḥ sevakaiḥ paśya yat kṛtam |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473164 (0.0):
vināparādhena ciram avadhīritābhyām āvābhyāṃ mahad-duḥkham anubhūtam | / sevayā dhanam icchadbhiḥ sevakaiḥ paśya yat kṛtam |
svātantryaṃ yac charīrasya mūḍhais tad api hāritam ||Panc_1.287||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473168 (0.0):
sevayā dhanam icchadbhiḥ sevakaiḥ paśya yat kṛtam | / svātantryaṃ yac charīrasya mūḍhais tad api hāritam // Hit_2.20 //
tāvaj janmāti duḥkhāya tato durgatatā sadā |
tatrāpi sevayā vṛttir aho duḥkha paramparā ||Panc_1.288||
jīvanto 'pi mṛtāḥ pañca śrūyante kila bhārate |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350782 (0.0):
yasyārthāḥ sa pumāṃlloke yasyārthāḥ sa ca paṇḍitaḥ // Suk_6.3 (=56) // / tathā ca bhārate- / jīvanto 'pi mṛtāḥ pañca śrūyante kila bhārata /
daridro vyādhito mūrkhaḥ pravāsī nitya sevakaḥ ||Panc_1.289||
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350788 (1.788):
jīvanto 'pi mṛtāḥ pañca śrūyante kila bhārata / / daridro vyādhito mūrkhaḥ pravāsī nityasevakaḥ // Suk_6.4 (=57) //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12854855 (0.043):
MSS_2991 1 arthiko vyādhito mūrkhaḥ pravāsī parasevakaḥ /
nāśnāti svacchayotsukyād vinidro na prabudhyate |
na niḥśaṅkaṃ vaco brūte sevako 'py atra jīvati ||Panc_1.290||
sevā śva vṛttir ākhyātā yais tair mithyā prajalpitam |
Gopalabhatta: Haribhaktivilasa, 1-11 (hbhvil_u.htm.txt) 21098374 (0.057):
sevā śva vṛttir yair uktā na samyak tair udāhṛtam |
svacchandaṃ carati svātra sevakaḥ para śāsanāt ||Panc_1.291||
bhū śayyā brahmacaryaṃ ca kṛśatvaṃ laghu bhojanam |
sevakasya yater yadvad viśeṣaḥ pāpa dharmajaḥ ||Panc_1.292||
śītātapādi kaṣṭāni sahate yāni sevakaḥ |
dhanāya tāni cālpāni yadi dharmān na mucyate ||Panc_1.293||
mṛdunāpi suvṛttena suśliṣṭenāpi hāriṇā |
modakenāpi kiṃ tena niṣpattir yasya sevayā ||Panc_1.294|| / sañjīvaka āha atha bhavān kiṃ vaktu manāḥ ?
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21442296 (0.059):
atha tasya sābhiprāyaṃ vacanam ākarṇya piṅgalaka āha kiṃ vaktu manā bhavān
so 'bravīt mitra, sacivānāṃ mantra bhedaṃ na yujyate | uktaṃ ca
yo mantraṃ svāmino bhidyāt sācivye san niyojitaḥ |
sa hatvā nṛpa kāryaṃ tat svayaṃ ca narakaṃ vrajet ||Panc_1.295||
yena yasya kṛto bhedaḥ sacivena mahīpateḥ |
tenāśastra vadhas tasya kṛta ity āha nāradaḥ ||Panc_1.296|| / tathāpi mayā tava sneha pāśa baddhena mantra bhedaḥ kṛtaḥ | yatas tvaṃ
mama vacanenātra rāja kule viśvastaḥ praviṣṭaś ca | uktaṃ ca
viśrambhād yasya yo mṛtyum avāpnoti kathañcana |
tasya hatyā tad utthā sā prāhedaṃ vacanaṃ manuḥ ||Panc_1.297||
tat tavopari piṅgalako 'yaṃ duṣṭa buddhiḥ kathitaṃ cādyānena mat purataś
catuṣkarṇatayā yat prabhāte sañjīvakaṃ hatvā samasta mṛga parivāraṃ cirāt
tṛptiṃ neṣyāmi | / tataḥ sa mayoktaḥ svāmin ! na yuktam idaṃ yan mitra droheṇa jīvanaṃ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21462936 (0.060):
upari kopa śoka grasto yuddhārthaṃ pracalita āsīt | tato / mayābhihitaṃ svāmin ! na yuktaṃ bhavatas tad upari gantum | balavanta ete,
kriyate | uktaṃ ca / api brahma vadhaṃ kṛtvā prāyaścittena śudhyati |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12837527 (0.030):
MSS_2046 1 api brahmavadhaṃ kṛtvā prāyaścittena śudhyati /
tad arthena vicīrṇena na kathañcit suhṛd druhaḥ ||Panc_1.298||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12837532 (0.025):
MSS_2046 1 api brahmavadhaṃ kṛtvā prāyaścittena śudhyati / / MSS_2046 2 tadarthena vicīrṇena na kathaṃcitsuhṛddruhaḥ //
YAMASMRTI: CUMULATIVE PADA INDEX OF FOUR VERSIONS (78 / 99 / 182 verses, and South Indian recension) (ysall_iu.htm.txt) 6806587 (0.062):
prāyaścitte tataś cīrṇe YS99v_61a / prāyaścittena śuddhyati YS78v_13b / prāyaścittena śudhyati YS182v_4.9d
tatas tenāhaṃ samarṣeṇoktaḥ bho duṣṭa buddhe, sañjīvakas tāvac
chaṣpa bhojī, vayaṃ māṃsāśinaḥ | tad asmākaṃ svābhāvikaṃ vairam iti kathaṃ
ripur upekṣyate ? tasmāt sāmādibhir upāyair hanyate | na ca hate tasmin
doṣaḥ syāt | uktaṃ ca / dattvāpi kanyakāṃ vairī nihantavyo vipaścitā |
anyopāyair aśakyo yo hate doṣo na vidyate ||Panc_1.299||
kṛtyākṛtyaṃ na manyeta kṣatriyo yudhi saṅgataḥ |
prasupto droṇa putreṇa dhṛṣṭadyumnaḥ purā hataḥ ||Panc_1.300||
tad ahaṃ tasya niścayaṃ jñātvā tvat sakāśam ihāgataḥ | sāmprataṃ me nāsti
viśvāsa ghātaka doṣaḥ | mayā sugupta mantras tava niveditaḥ | atha yat te
pratibhāti tat kuruṣva iti | atha sañjīvakas tasya tadvajra pāta dāruṇaṃ
vacanaṃ śrutvā moham upagataḥ | atha cetanāṃ labdhvā sa vairāgyam idam
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21442345 (0.043):
tad vajra sāra prahāra sadṛśaṃ dāruṇaṃ vacaḥ samākarṇya moham upagato na
āha bho sādhv idam ucyate / durjana gamyā nāryaḥ prāyeṇāsnehavān bhavati rājā |
kṛpaṇānusāri ca dhanaṃ megho giri durga varṣī ca ||Panc_1.301||
ahaṃ hi saṃmato rājño ya evaṃ manyate kudhīḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12873780 (1.192):
MSS_4046 1 ahaṃ hi saṃmato rājño ya evaṃ manyate kudhīḥ /
balīvardaḥ sa vijñeyo viṣāṇa parivarjitaḥ ||Panc_1.302||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12873785 (0.029):
MSS_4046 1 ahaṃ hi saṃmato rājño ya evaṃ manyate kudhīḥ / / MSS_4046 2 balīvardaḥ sa vijñeyo viṣāṇaparivarjitaḥ //
varaṃ vanaṃ varaṃ bhaikṣaṃ varaṃ bhāropajīvanam |
varaṃ vyādhir manuṣyāṇāṃ nādhikāreṇa sampadaḥ ||Panc_1.303||
tad yuktaṃ mayā kṛtaṃ tad anena saha maitrī vihitā | uktaṃ ca
yayor eva samaṃ vittaṃ yayor eva samaṃ kulam |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19664205 (0.0):
01,122.007c śūrasya na sakhā klībaḥ sakhipūrvaṃ kim iṣyate / 01,122.008a yayor eva samaṃ vittaṃ yayor eva samaṃ kulam
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21452121 (0.0):
mama maitrī ? tad gamyatām | maitrī virodha bhāvāt katham ? uktaṃ ca / yayor eva samaṃ vittaṃ yayor eva samaṃ kulam |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19686674 (0.021):
01,154.015c nārājā pārthivasyāpi sakhipūrvaṃ kim iṣyate / 01,154.015d*1677_01 yayor eva samaṃ vittaṃ yayor eva samaṃ śrutam
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18318496 (0.024):
jalpavitaṇḍayostu sambhāvitasamānavidyayorevādhikāraḥ / / yayoreva samaṃ vittaṃ yayoreva samaṃ śrutam /"
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13477823 (0.024):
siṃhena nipātayitavyaḥ ? yataḥ- / yayor eva samaṃ vittaṃ yayor eva samaṃ balam |
tayor maitrī vivāhaś ca na tu puṣṭa vipuṣṭayoḥ ||Panc_1.304||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21452126 (0.0):
yayor eva samaṃ vittaṃ yayor eva samaṃ kulam | / tayor maitrī vivāhaś ca na tu puṣṭa vipuṣṭayoḥ ||Panc_2.29||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19664210 (0.042):
01,122.008c tayoḥ sakhyaṃ vivāhaś ca na tu puṣṭavipuṣṭayoḥ / 01,122.009a nāśrotriyaḥ śrotriyasya nārathī rathinaḥ sakhā
mṛgā mṛgaiḥ saṅgam anuvrajanti / gāvaś ca gobhis turagās turagaiḥ |
mūrkhāś ca mūrkhaiḥ sudhiyaḥ / sudhībhiḥ samāna śīla vyasanena sakhyam ||Panc_1.305||
tad yadi gatvā taṃ prasādayāmi, tathāpi na prasādaṃ yāsyati | uktaṃ ca
nimittam uddiśya hi yaḥ prakupyati / dhruvaṃ sa tasyāpagame praśāmyati |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13477634 (0.0):
tad ayam aśakyarthaḥ prameyaḥ, yataḥ- / nimittam uddiśya hi yaḥ prakupyati / dhruvaṃ sa tasyāpagame prasīdati |
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15599498 (0.050):
Subhv_0430-1 nimittamuddiśya hi yaḥ prakupyati / Subhv_0430-2 dhruvaṃ sa tasyāpagase prasīdati /
akāraṇa dveṣa paro hi yo bhavet / kathaṃ naras taṃ paritoṣayati ||Panc_1.306||
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21482225 (0.062):
Manu1.20a/ ādyādyasya guṇaṃ tv eṣām avāpnoti) paraḥ paraḥ | / Manu1.20c/ yo yo yāvatithaś ca eṣāṃ sa sa tāvad guṇaḥ smṛtaḥ ||
aho sādhu cedam ucyate / bhaktānām upakāriṇāṃ para hita vyāpāra yuktātmanāṃ
sevā saṃvyavahāra tattva viduṣāṃ droha cyutānām api |
vyāpattiḥ skhalitāntareṣu niyatā siddhir bhaved vā na vā
tasmād ambupater ivāvani pateḥ sevā sadā śaṅkinī ||Panc_1.307||
bhāva snigdhair upakṛtam api dveṣyatāṃ yāti loke
sākṣād anyair apakṛtam api prītaye copayāti | / durgrāhyatvān nṛpati manasāṃ naika bhāvāśrayāṇāṃ
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13477676 (1.192):
citraṃ citraṃ kim atha caritaṃ naikabhāvāśrayāṇāṃ / sevā-dharmaḥ parama-gahano yoginām apy agamyaḥ // Hit_2.160 //
sevā dharmaḥ parama gahano yoginām apy agamyaḥ ||Panc_1.308||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13477681 (0.0):
citraṃ citraṃ kim atha caritaṃ naikabhāvāśrayāṇāṃ / sevā-dharmaḥ parama-gahano yoginām apy agamyaḥ // Hit_2.160 //
Bhartrhari: Satakatraya (1. Nitisataka, 2. Srngarasataka, 3. Vairagyasataka) (bharst_u.htm.txt) 24416762 (1.192):
kṣāntyā bhīrur yadi na sahate prāyaśo nābhijātaḥ / sevādharmaḥ parama-gahano yoginām apy agamyaḥ || BharSt_1.58 ||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473266 (1.192):
dhṛṣṭaḥ pārśve vasati niyataṃ dūrataś cāpragalbhaḥ / sevā-dharmaḥ parama-gahano yoginām apy agamyaḥ // Hit_2.26 //
tat parijñātaṃ mayā mat prasādam asahamānaiḥ samīpavartibhir eṣa
piṅgalakaḥ prakopitaḥ | tenāyaṃ mamādoṣasyāpy evaṃ vadati | uktaṃ ca
prabhoḥ prasādam anyasya na sahantīha sevakāḥ |
sapatnya iva saṅkruddhāḥ sapatnyāḥ sukṛtair api ||Panc_1.309|| / bhavati caivaṃ yad guṇavatsu samīpa vartiṣu guṇa hīnānāṃ na prasādo
bhavati | uktaṃ ca / guṇavattara pātreṇa chādyante guṇināṃ guṇāḥ |
rātrau dīpa śikhā kāntir na bhānāv udite sati ||Panc_1.310||
damanaka āha bho mitra ! yady evaṃ tan nāsti te bhayam | prakopito 'pi sa
durjanais tava vacana racanayā prasādaṃ yāsyati |
sa āha bhoḥ ! na yuktam uktaṃ bhavatā | laghūnām api durjanānāṃ madhye
vastuṃ na śakyate | upāyāntaraṃ vidhāya te nūnaṃ ghnanti | uktaṃ ca
bahavaḥ paṇḍitāḥ kṣudrāḥ sarve māyopajīvinaḥ |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10305457 (0.037):
12,112.059a bahavaḥ paṇḍitā lubdhāḥ sarve māyopajīvinaḥ
kuryuḥ kṛtyam akṛtyaṃ vā uṣṭre kākādayo yathā ||Panc_1.311||
damaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 11 / madotkaṭa siṃha kathā
asti kasmiṃścid vanoddeśe madotkaṭo nāma siṃhaḥ prativasa ti sma | tasya
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13485704 (0.0):
sa kathayati- / kathā 10 / asti kasmiṃścid vanoddeśe madotkaṭo nāma siṃhaḥ | tasya sevakās trayaḥ
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16598533 (0.0):
[1,9 Kamel, Löwe, Panther, Krähe und Schakal] / asti ! kasmiṃścid vanoddeśe madotkaṭo nāma siṃhaḥ prativasati sma |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21447624 (0.0):
vajra daṃṣṭra nāma siṃha kathā / asti kasmiṃścid vanoddeśe vajra daṃṣṭro nāma siṃhaḥ | tasya
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21467061 (0.032):
kharanakhara siṃha kathā / kasmiṃścid vanoddeśe kharanakharo nāma siṃhaḥ prativasati sma | sa kadācid
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21443115 (0.032):
caṇḍarava nāma śṛgāla kathā / asti kasmiṃścid vanoddeśe caṇḍaravo nāma śṛgālaḥ prativasati sma | sa
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21453974 (0.046):
śavara śūkara kathā / asti kasmiṃścid vanoddeśe kaścit pulindaḥ | sa ca pāparddhiṃ kartuṃ vanaṃ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21449746 (0.047):
jīrṇadhana nāma vaṇik putra kathā / asti kasmiṃścid vanoddeśe bahu baka sanātho vaṭa pādapaḥ | tasya koṭare
cānucarā anye dvīpi vāyasa gomāyavaḥ santi | atha kadācit tair itas tato
bhramadbhiḥ sārthād bhraṣṭaḥ krathanako nāmoṣtro dṛṣṭaḥ | atha siṃha
āha aho apūrvam idaṃ sattvam | taj jñāyatāṃ kim etad āraṇyakaṃ grāmyaṃ
tac chrutvā vāyasa āha bhoḥ svāmin ! grāmyo 'yam uṣṭra nāmā jīva viśeṣas
tava bhojyaḥ | tad vyāpādyatām | / siṃha āha nāhaṃ gṛham āgataṃ hanmi | uktaṃ ca
gṛhaṃ śatrum api prāptaṃ viśvastam akutobhayam | yo hanyāt tasya pāpaṃ
syāc chatabrāhmaṇaghātajam ||Panc_1.312||
tad abhaya pradānaṃ dattvā mat sakāśam ānīyatāṃ yenāsyāgama kāraṇaṃ
pṛcchāmi | / athāsau sarvair api viśvāsyābhaya pradānaṃ dattvā madotkaṭa sakāśam ānītaḥ
praṇamyopaviṣṭaś ca | tatas tasya pṛcchatas tenātma vṛttāntaḥ
sārtha bhraṃśa samudbhavo niveditaḥ | tataḥ siṃhenoktam bhoḥ krathanaka !
mā tvaṃ grāmaṃ gatvā bhūyo 'pi bhārodvahana kaṣṭa bhāgī bhūyāḥ | tad
atraivāraṇye nirviśaṅko marakata sadṛśāni śaṣpāgrāṇi bhakṣayan mayā saha
sadaiva vasa | so 'pi tathety uktvā teṣāṃ madhye vicaran na kuto 'pi
bhayam iti sukhenāste | / tathānyedyur madotkaṭasya mahā gajenāraṇya cāriṇā saha yuddham abhavat |
tatas tasya danta musala prahārair vyathā sañjātā | vyathitaḥ katham api
prāṇair na viyuktaḥ | atha śarīrāsāmarthyān na kutracit padam api calituṃ
śaknoti | te sarve kākādayo 'py aprabhutvena kṣudhāviṣṭāḥ paraṃ duḥkhaṃ
bhejuḥ | / atha tān siṃhaḥ prāha bhoḥ ! anviṣyatāṃ kutracit kiṃcit sattvaṃ yenāham
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21447758 (0.047):
yathā pracalituṃ na śaknoti | tadā kṣut kṣāma kaṇṭhas tān provāca bhoḥ ! / anviṣyatāṃ kiñcit sattvaṃ yenāham evaṃ sthito 'pi taṃ vyāpādyātmano
etām api daśāṃ prāptas tad dhatvā yuṣmad bhojanaṃ sampādayāmi |
atha te catvāro 'pi bhramitum ārabdhā yāvan na kiṃcit sattvaṃ paśyanti
tāvad vāyasa śṛgālau parasparaṃ mantrayataḥ | śṛgāla āha bho vāyasa ! kiṃ
prabhūta bhrāntena | ayam asmākaṃ prabhoḥ krathanako viśvastas tiṣṭhati |
tad enaṃ hatvā prāṇa yātrāṃ kurmaḥ | / vāyasa āha yuktam uktaṃ bhavatā | paraṃ svāminā tasyābhaya pradānaṃ dattam
āste na vadhyo 'yam iti | / śṛgāla āha bho vāyasa ! ahaṃ svāminaṃ vijñāpya tathā kariṣye yathā svāmī
vadhaṃ kariṣyati | tat tiṣṭhantu bhavanto 'traiva, yāvad ahaṃ gṛhaṃ gatvā
prabhor ājñāṃ gṛhītvā cāgacchāmi | / evam abhidhāya satvaraṃ siṃham uddiśya prasthitaḥ | atha siṃham āsādyedam
āha svāmin ! samastaṃ vanaṃ bhrāntvā vayam āgatāḥ | na kiṃcit sattvam
āsāditam | tat kiṃ kurmo vayam | samprati vayaṃ bubhukṣayā padam ekam api
pracalituṃ na śaknumaḥ | devo 'pi pathyāśī vartate | tad yadi devādeśo
bhavati tat krathanaka piśitenādya pathya kriyā kriyate |
atha siṃhas tasya tad dāruṇaṃ vacanam ākarṇya sa kopam idam āha dhik
pāpādhama ! yady evaṃ bhūyo 'pi vadasi | tatas tvāṃ tat kṣaṇam eva
vadhiṣyāmi | tato mayā tasyābhayaṃ pradattam | tat kathaṃ vyāpādayāmi |
uktaṃ ca / na go pradānaṃ na mahī pradānaṃ
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16598782 (0.0):
mayāsyābhyavapattir abhayaṃ ca prasādīkṛtam | / [ na gopradānaṃ na mahīpradānaṃ
na cānna dānaṃ hi tathā pradhānam | yathā vadantīha budhāḥ pradhānaṃ
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16598787 (0.0):
[ na gopradānaṃ na mahīpradānaṃ / na cānnadānaṃ hi tathā pradhānam |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13485880 (0.035):
na go-pradānaṃ na tathānna-dānam | / yathā vadantīha mahā-pradānaṃ
sarva pradāneṣv abhaya pradānam ||Panc_1.313|| / tac chrutvā śṛgāla āha svāmin yady abhayapradānaṃ dattvā vadhaḥ kriyate
tad eṣa doṣo bhavati | punar yadi devapādānāṃ bhaktyā sātmano jīvitavyaṃ
prayacchati tan na doṣaḥ | / tato yadi sa svayam evātmānaṃ vadhāya niyojayati tad vadhyo 'nyathāsmākaṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18335257 (0.031):
atrocyate / / nāyaṃ doṣaḥ / / tadātmānaṃ svayamakuruta'; ityādiśruterbrahmaṇo jagadupādānatvasya"
madhyād ekatamo vadhya iti yato devapādāḥ pathyāśinaḥ kṣunnirodhād antyāṃ
daśāṃ yāsyanti | / tat kim etaiḥ prāṇair asmākaṃ ye svāmyarthe na yāsyanti | aparaṃ paścād
apy asmābhir vahni praveśaḥ kāryo yadi svāmi pādānāṃ kiṃcid aniṣṭaṃ
bhaviṣyati | uktaṃ ca / yasmin kule yaḥ puruṣaḥ pradhānaḥ
sa sarva yatnaiḥ parirakṣaṇīyaḥ | tasmin vinaṣṭe sva kulaṃ vinaṣṭaṃ
na nābhi bhaṅge hy arakā vahanti ||Panc_1.314||
tad ākarṇya madotkaṭa āha yady evaṃ tat kuruṣva yad rocate |
tac chrutvā sa satvaraṃ gatvā tān āha bhoḥ ! svāmino mahaty avasthā
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19622482 (0.041):
01,068.001b*0623_10 śṛṇu bhadre lokavṛttaṃ śrutvā yad rocate tava / 01,068.001b*0623_11 tat kuruṣva hitaṃ devi nāvamānyaṃ guror vacaḥ
vartate | tat kiṃ paryaṭitena ? tena vinā ko 'trāsmān rakṣayiṣyati ? tad
SATAPATHA-BRAHMANA 2 (sb_02_u.htm.txt) 10034313 (0.062):
tatsṛjāmahai / yadasmānanvasaditi te pariśritya gāyatreṇāpahiṃkāreṇa tuṣṭuvire
Ratnakarasanti: Saratama (bsa051_u.htm.txt) 7858170 (0.063):
niṣkramaḥ / svārthe ṣyañ 'naiṣkramyaṃ' taccittatā / 'spṛhā' ityatra sadeti / vartate / 'satyaṃ' coktamiti satyavacanaṃ taddaśamam / 'eṣāṃ'
gatvā tasya kṣud rogāt para lokaṃ prasthitasyātma śarīra dānaṃ kurmo yena
svāmi prasādasya anṛṇatāṃ gacchāmaḥ | uktaṃ ca / āpadaṃ prāpnuyāt svāmī yasya bhṛtyasya paśyataḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12890227 (0.0):
MSS_4907 1 āpadaṃ prāpnuyāt svāmī yasya bhṛtyasya paśyataḥ /
prāṇeṣu vidyamāneṣu sa bhṛtyo narakaṃ vrajet ||Panc_1.315||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12890231 (1.192):
MSS_4907 1 āpadaṃ prāpnuyāt svāmī yasya bhṛtyasya paśyataḥ / / MSS_4907 2 prāṇeṣu vidyamāneṣu sa bhṛtyo narakaṃ vrajet //
tad anantaraṃ te sarve bāṣpa pūrita dṛśo madotkaṭaṃ praṇamyopaviṣṭāḥ | tān
dṛṣṭvā madotkaṭa āha bhoḥ ! prāptaṃ dṛṣṭaṃ vā kiṃcit sattvam |
atha teṣāṃ madhyāt kākaḥ provāca svāmin ! vayaṃ tāvat sarvatra paryaṭitāḥ
paraṃ na kiṃcit sattvam āsāditaṃ dṛṣṭaṃ vā | tad adya māṃ bhakṣayitvā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21447778 (0.045):
tac chrutvā te trayo 'pi vane sandhyā kālaṃ yāvad bhrāntāḥ, paraṃ na / kiñcit sattvam āsāditam | atha caturakaś cintayāmāsa yadi śaṅkukarṇo 'yaṃ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21471743 (0.057):
siṃha āha priye ! mayādyainaṃ śṛgāla śiśuṃ parityajya na kiñcit sattvam / āsāditam | sa ca mayā bālo 'yam iti matvā na vyāpādito viśeṣāt svajātīyaś
prāṇān dhārayatu svāmī, yena devasyāśvāsanaṃ bhavati mama punaḥ
svarga prāptir iti | uktaṃ ca / svāmy arthe yas tyajet prāṇān bhṛtyo bhakti samanvitaḥ | sa paraṃ padam
āpnoti jarā maraṇa varjitam ||Panc_1.316|| / tac chrutvā śṛgāla āha bhoḥ ! svalpa kāyo bhavān | tava bhakṣaṇāt svāminas
tāvat prāṇa yātrā na bhavati | aparo doṣaś ca tāvat samutpadyate | uktaṃ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21447880 (0.026):
prayaccha, yena te dviguṇaṃ śarīraṃ bhavati | svāminaḥ punaḥ prāṇa yātrā
kāka māṃsaṃ tathocchiṣṭaṃ stokaṃ tad api durbalam | / bhakṣitenāpi kiṃ tena yena tṛptir na jāyate ||Panc_1.317||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12979729 (0.022):
MSS_9300 1 kākamāṃsaṃ tathocchiṣṭaṃ stokaṃ tadapi durbalam /
tad darṣitā svāmi bhaktir bhavatā gataṃ ca ānṛṇyaṃ bhartṛ piṇḍasya prāptaś
cobhaya loke sādhu vādaḥ | tad apasarāgrataḥ | ahaṃ svāminaṃ vijñāpayāmi |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21444782 (0.062):
tad apasarāgrataḥ, yenāhaṃ svāminaṃ vijñāpayāmi | tathānuṣṭhite dvīpī
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21444875 (0.062):
tad apasarāgrataḥ, yenāhaṃ svāminaṃ vijñāpayāmi | tathānuṣṭhite krathanako
tathānuṣṭhite śṛgālaḥ sādaraṃ praṇamyopaviṣṭaḥ prāha svāmin ! māṃ
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21444876 (0.059):
tad apasarāgrataḥ, yenāhaṃ svāminaṃ vijñāpayāmi | tathānuṣṭhite krathanako
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21444783 (0.062):
tad apasarāgrataḥ, yenāhaṃ svāminaṃ vijñāpayāmi | tathānuṣṭhite dvīpī
bhakṣayitvādya prāṇa yātrāṃ vidhāya mamobhaya loka prāptiṃ kuru | uktaṃ
svāmy āyattāḥ sadā prāṇā bhṛtyānām arjitā dhanaiḥ | yatas tato na doṣo
'sti teṣāṃ grahaṇa sambhavaḥ ||Panc_1.318|| / atha tac chrutvā dvīpy āha bhoḥ sādhūktaṃ bhavatā punar bhavān api
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2140633 (0.064):
vyāptigrahaṇasambhavānna doṣa iti cenna /
svalpa kāyaḥ sva jātiś ca nakhāyudhatvād abhakṣya eva | uktaṃ ca
nābhakṣyaṃ bhakṣayet prājñaḥ prāṇaiḥ kaṇṭha gatair api | viśeṣāt tad api
stokaṃ loka dvaya vināśakam ||Panc_1.319|| / tad darśitaṃ tvayātmanaḥ kaulīnyam | atha vā sādhu cedam ucyate
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11916126 (0.041):
tatsabhāgahetur gṛhītaḥ syād iti tadartham evedam ucyate. tasmād / yathānyāsa eva sādhv iti. tad eva ubhayatrāpi pāṭhadoṣa udgrāhite kataraḥ
Buddhasvamin: Brhatkathaslokasamgraha (brkas_pu.htm.txt) 5758267 (0.062):
vyasane praharantyā tu |śatrutvaṃ darśitaṃ tvayā ||10.211| / ahaṃ hi sarvaduḥkānām |idam utpannam ālayam |
etad arthaṃ kulīnānāṃ nṛpāḥ kurvanti saṅgraham | ādi madhyāvasāneṣu na te
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12948165 (1.788):
MSS_7815 1 etadarthe kulīnānāṃ nṛpāḥ kurvanti saṃgraham / / MSS_7815 2 ādimadhyāvasāneṣu na te gacchanti vikriyām //
gacchanti vikriyām ||Panc_1.320|| / tad apasarāgrataḥ, yenāhaṃ svāminaṃ vijñāpayāmi | tathānuṣṭhite dvīpī
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21444876 (0.0):
loke paratra ca ||Panc_1.322|| / tad apasarāgrataḥ, yenāhaṃ svāminaṃ vijñāpayāmi | tathānuṣṭhite krathanako
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12948165 (0.037):
MSS_7815 2 ādimadhyāvasāneṣu na te gacchanti vikriyām //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21444694 (0.062):
cobhaya loke sādhu vādaḥ | tad apasarāgrataḥ | ahaṃ svāminaṃ vijñāpayāmi | / tathānuṣṭhite śṛgālaḥ sādaraṃ praṇamyopaviṣṭaḥ prāha svāmin ! māṃ
praṇamya madotkaṭam āha svāmin ! kriyatām adya mama prāṇaiḥ prāṇa yātrā |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21444890 (0.043):
'gre sthitvā praṇamyovāca svāmin ! ete'bhakṣyās tava tan mama prāṇaiḥ / prāṇa yātrā vidhīyatāṃ yena mamobhaya loka prāptir bhavati | uktaṃ ca
dīyatām akṣayo vāsaḥ svarge | mama vistāryatāṃ kṣiti tale prabhūtaṃ yaśaḥ
| tan nātra vismayaḥ kāryaḥ | uktaṃ ca / mṛtānāṃ svāminaḥ kārye bhṛtyānām anuvartinām | bhavet svarge akṣayo vāsaḥ
kīrtiś ca dharaṇī tale ||Panc_1.321|| / tac chrutvā krathanakaś cintayāmāsa etais tāvat sarvair api śobhā vākyāny
uktāni na caiko 'pi svāminā vināśitaḥ | tad aham api prāpta kālaṃ vakṣyāmi
citrakaṃ yena mad vacanam ete trayo 'pi samarthayanti | iti niścitya
provāca bhoḥ satyam uktaṃ bhavatā paraṃ bhavān api nakhāyudhaḥ | tat
kathaṃ bhavantaṃ svāmī bhakṣayati | uktaṃ ca / manasāpi svajātyānāṃ yo 'niṣṭāni pracintayet | bhavanti tasya tāny eva iha
loke paratra ca ||Panc_1.322|| / tad apasarāgrataḥ, yenāhaṃ svāminaṃ vijñāpayāmi | tathānuṣṭhite krathanako
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21444783 (0.0):
gacchanti vikriyām ||Panc_1.320|| / tad apasarāgrataḥ, yenāhaṃ svāminaṃ vijñāpayāmi | tathānuṣṭhite dvīpī
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21444694 (0.059):
cobhaya loke sādhu vādaḥ | tad apasarāgrataḥ | ahaṃ svāminaṃ vijñāpayāmi | / tathānuṣṭhite śṛgālaḥ sādaraṃ praṇamyopaviṣṭaḥ prāha svāmin ! māṃ
'gre sthitvā praṇamyovāca svāmin ! ete'bhakṣyās tava tan mama prāṇaiḥ
prāṇa yātrā vidhīyatāṃ yena mamobhaya loka prāptir bhavati | uktaṃ ca
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21444794 (0.043):
praṇamya madotkaṭam āha svāmin ! kriyatām adya mama prāṇaiḥ prāṇa yātrā |
na yajvāno 'pi gacchanti tāṃ gatiṃ naiva yoginaḥ | yāṃ yānti
Dharmasamuccaya (bsa052_u.htm.txt) 18033494 (0.053):
tāṃ samāśritya gacchanti yoginaḥ paramāṃ gatim / / na tu kāmakṛtā prītirnayate padamacyutam // Dhs_7.45 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpiu.htm.txt) 16915835 (0.060):
yāṃ gacchanti ca karmaṇā BrP_237.4b / yāṃ gatiṃ yānti bho viprā BrP_57.31c
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmpau.htm.txt) 26781096 (0.063):
na tāṃ gatiṃ surā yānti $ yogino naiva somapāḥ & / yāṃ gatiṃ yānti bho viprā % dvādaśākṣaratatparāḥ // BrP_57.31 //
Brahma-Purana, Adhyayas 1 - 246 (brahmppu.htm.txt) 11052412 (0.063):
na tāṃ gatiṃ surā yānti yogino naiva somapāḥ / / yāṃ gatiṃ yānti bho viprā dvādaśākṣaratatparāḥ // BrP_57.31 //
projjhita prāṇāḥ svāmy arthe sevakottamāḥ ||Panc_1.323||
evam abhihite tābhyāṃ śṛgāla citrakābhyāṃ vidāritobhaya kukṣiḥ krathanakaḥ
prāṇān atyākṣīt | tataś ca taiḥ kṣudra paṇḍitaiḥ sarvair bhakṣitaḥ |
ato 'haṃ bravīmi bahavaḥ paṇḍitāḥ kṣudrāḥ iti | / tad bhadra, kṣudra parivāro 'yaṃ te rājā mayā samyag jātaḥ | satām asevyaṃ
ca | uktaṃ ca / aśuddha prakṛtau rājñi janatā nānurajyate |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12863674 (0.0):
MSS_3502 1 aśuddhaprakṛtau rājñi janatā nānurajyate /
yathā gṛdhra samāsannaḥ kalahaṃsaḥ samācaret ||Panc_1.324|| / gṛdhrākāro 'pi sevyaḥ syād dhaṃsākāraiḥ sabhāsadaiḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12863676 (0.019):
MSS_3502 1 aśuddhaprakṛtau rājñi janatā nānurajyate / / MSS_3502 2 yathā gṛdhrasamāsannaḥ kalahaṃsaḥ samācaret //
haṃsākāro 'pi santyājyo gṛdhrākāraiḥ sa tair nṛpaḥ ||Panc_1.325||
tan nūnaṃ mamopari kenacid durjanenāyaṃ prakopitaḥ, tenaivaṃ vadati |
athavā bhavaty etat | uktaṃ ca / mṛdunā salilena khanyamā
nānyavad dhṛṣyanti girer api sthalāni |
upajāpavidāṃ ca karṇa jāpaiḥ / kim u cetāṃsi mṛdūni mānavānām ||Panc_1.326||
karṇa viṣeṇa ca bhagnaḥ kiṃ kiṃ na karoti bāliśo lokaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12968875 (0.0):
MSS_8812 1 karṇaviṣeṇa ca bhagnaḥ kiṃ kiṃ na karoti bāliśo lokaḥ /
kṣapaṇakatām api dhatte pibati surāṃ naraka pālena ||Panc_1.327||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12968878 (0.049):
MSS_8812 1 karṇaviṣeṇa ca bhagnaḥ kiṃ kiṃ na karoti bāliśo lokaḥ / / MSS_8812 2 kṣapaṇakatāmapi dhatte pibati surāṃ narakapālena //
athavā sādhv idam ucyate / pādāhato 'pi dṛḍha daṇḍa samāhato 'pi
yaṃ daṃṣṭrayā spṛśati taṃ kila hanti sarpaḥ |
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26097815 (0.0):
pādāhato 'tha dhṛta daṇḍa vighaṭṭito vā $ yaṃ daṃṣṭrayā spṛśati taṃ kila / hanti sarpaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14462193 (0.0):
VidSrk_38.15 *(1268)a yaṃ daṃṣṭrayā spṛśati taṃ kila hanti sarpaḥ
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17372763 (0.0):
pādāhato 'tha dhṛta daṇḍa vighaṭṭito vā yaṃ daṃṣṭrayā spṛśati taṃ kila / hanti sarpaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27493913 (0.0):
yasyormayaḥ prakupitā galahastayanti VidSrk_33.3d *(1021d) / yaṃ daṃṣṭrayā spṛśati taṃ kila hanti sarpaḥ VidSrk_38.15b *(1268b)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24294349 (0.0):
pādāhato 'tha dhṛtadaṇḍavighaṭṭito vā $ yaṃ daṃṣṭrayā spṛśati taṃ kila / hanti sarpaḥ &
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10905063 (0.0):
pādāhato 'tha dhṛtadaṇḍavighaṭṭito vā yaṃ daṃṣṭrayā spṛśati taṃ kila hanti
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15599684 (0.045):
Subhv_0439-2 yaṃ daṃṣṭrayā daśati taṃ kila hanti sarpaḥ /
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16118823 (0.050):
pādāhatas+atha dhṛtadaṇḍavighaṭṭitas+vā yam+daṃṣṭrayā spṛśati tam+kila / hanti sarpas+ /
ko 'py eṣa eva piśunogra manuṣya dharmaḥ / karṇe paraṃ spṛśati hanti paraṃ samūlam ||Panc_1.328||
Vallabhadeva: Subhasitavali (valsubhu.htm.txt) 15599698 (0.036):
Subhv_0439-4 karṇe paraṃ spṛśati hantyaparaṃ samūlam //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgau.htm.txt) 26097827 (0.036):
ko 'py anya eṣa piśuno 'tra bhujaṅga dharmā % karṇe paraṃ spṛśati hanty / aparaṃ sa mūlam // VidSrk_38.15 *(1268) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgiu.htm.txt) 14470049 (0.036):
VidSrk_38.15 *(1268)c karṇe paraṃ spṛśati hanty aparaṃ sa mūlam
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrgpu.htm.txt) 17372775 (0.036):
ko 'py anya eṣa piśuno 'tra bhujaṅga dharmā karṇe paraṃ spṛśati hanty / aparaṃ sa mūlam // VidSrk_38.15 *(1268) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsriiu.htm.txt) 27463926 (0.036):
karṇe paraṃ spṛśati hanty aparaṃ samūlam VidSrk_38.15d *(1268d)
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrimu.htm.txt) 24294361 (0.036):
ko 'py anya eṣa piśuno 'tra bhujaṅgadharmā % karṇe paraṃ spṛśati hanty / aparaṃ samūlam // VidSrk_38.15 *(1268) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsripu.htm.txt) 10905075 (0.036):
ko 'py anya eṣa piśuno 'tra bhujaṅgadharmā karṇe paraṃ spṛśati hanty / aparaṃ samūlam // VidSrk_38.15 *(1268) //
Vidyakara: Subhasitaratnakosa (vidsrixu.htm.txt) 16118837 (0.036):
kas+api+anyas+eṣa piśunas+atra bhujaṅgadharmā karṇe param+spṛśati / hanti+aparam+samūlam // VidSrk_38.15 *(1268) //
aho khala bhujaṅgasya viparīto vadha kramaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12875258 (0.029):
MSS_4135 1 aho khalabhujaṃgasya viparīto vadhakramaḥ /
karṇe lagati cānyasya prāṇair anyo viyujyate ||Panc_1.329||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12875263 (0.0):
MSS_4135 1 aho khalabhujaṃgasya viparīto vadhakramaḥ / / MSS_4135 2 karṇe lagati cānyasya prāṇairanyo viyujyate //
tad evaṃ gate'pi kiṃ kartavyam ity ahaṃ tvāṃ suhṛd bhāvāt pṛcchāmi |
damanaka āha tad deśāntara gamanaṃ yujyate | naivaṃ vidhasya kusvāminaḥ
sevāṃ vidhātum | uktaṃ ca / guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19671913 (0.0):
01,128.018d@081_0108 ubhau cet saṃśayopetau śraddhāvāṃs tatra vardhate / 01,128.018d@081_0109 guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10278102 (0.0):
12,057.006c rājyādhikāre rājendra bṛhaspatimataḥ purā / 12,057.007a guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10320440 (0.0):
12,138.047c arthasya vighnaṃ kurvāṇā hantavyā bhūtivardhanāḥ / 12,138.048a guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15499303 (0.0):
05,178.023c maruttena mahābuddhe gītaḥ śloko mahātmanā / 05,178.024a guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17709402 (0.0):
cādhārmika duryodhanādy anugatās tyājyā eva | yad uktaṃ / guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264827 (0.0):
api kṛpādīnāṃ, na ca teṣāṃ gurutvena svīkāraḥ sāmpratam ucitaḥ - / guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7265111 (0.0):
cādhārmika-duryodhanādy-anugatās tyājyā eva | yad uktaṃ - / guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7265265 (0.0):
kāryākārya-viveka-virahāc ca samprati tyājyā eva- / guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ |
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13927632 (0.0):
ata eva dūrata evārādhyas tādṛśo guruḥ | vaiṣṇava vidveṣī cet parityājya / guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ |
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13430215 (0.0):
ādadīta yato jñānaṃ na taṃ druhyet kadācana // KūrmP_2,14.23 // / gurorapyavaliptasya kāryākāryamajānataḥ /
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27734102 (0.010):
guror aty-avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ / / utpatha-pratipannasya parityāgo vidhīyate // Jss_1
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20642417 (0.020):
13,008.028d@001A_0109 yatra vākyaṃ na te mātaḥ punaḥ śroṣyāma īdṛśam / 13,008.028d@001A_0110 guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17709554 (0.027):
kāryākārya viveka virahāc ca samprati tyājyā eva / guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ |
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17709115 (0.027):
api kṛpādīnāṃ, na ca teṣāṃ gurutvena svīkāraḥ sāmpratam ucitaḥ / guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20463125 (0.039):
12,057.007a guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ / 12,057.007c utpathapratipannasya parityāgo vidhīyate
% Mahabharata: Adiparvan (mbh_01_u.htm.txt) 22677655 (0.039):
01,128.018d@081_0109 guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ / 01,128.018d@081_0110 utpathapratipannasya nyāyyaṃ bhavati śāsanam
utpatha pratipannasya parityāgo vidhīyate ||Panc_1.330|| / sañjīvaka āha asmākam upari svāmini kupite gantuṃ na śakyate, na cānyatra
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10278104 (0.0):
12,057.007a guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ / 12,057.007c utpathapratipannasya parityāgo vidhīyate
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17709404 (0.0):
guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ | / utpatha pratipannasya parityāgo vidhīyate || [ṃbh 5.178.24] iti vācyam |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7264829 (0.0):
guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ | / utpathapratipannasya parityāgo vidhīyate || [ṃbh 5.178.24]
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7265113 (0.0):
guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ | / utpatha-pratipannasya parityāgo vidhīyate || [ṃbh 5.178.24] iti vācyam |
Bhagavadgita 2 (bhg4c02u.htm.txt) 7265267 (0.0):
guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ | / utpathapratipannasya parityāgo vidhīyate || [ṃbh 5.178.24] iti smṛteḥ |
Jnanamrtasara-Samhita (also called Narada-Pancaratra") (jnass01u.htm.txt) 27734104 (0.0):
guror aty-avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ / / utpatha-pratipannasya parityāgo vidhīyate // Jss_1
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19671914 (0.030):
01,128.018d@081_0109 guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ / 01,128.018d@081_0110 utpathapratipannasya nyāyyaṃ bhavati śāsanam
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10320440 (0.030):
12,138.048a guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ / 12,138.048c utpathapratipannasya daṇḍo bhavati śāsanam
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15499302 (0.030):
05,178.024a guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ / 05,178.024c utpathapratipannasya kāryaṃ bhavati śāsanam
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13927632 (0.030):
guror apy avaliptasya kāryākāryam ajānataḥ | / utpathapratipannasya kāryaṃ bhavati śāsanam || [Mbh 5.178.24] iti smaraṇāt
Kurma-Purana, Part 2 (kurmp2_u.htm.txt) 13430215 (0.030):
gurorapyavaliptasya kāryākāryamajānataḥ / / utpathapratipannasya manustyāgaṃ samabravīt // KūrmP_2,14.24 //
gatānām api nirvṛtir bhavati | uktaṃ ca / mahatāṃ yo 'parādhyena dūrastho 'smīti nāśvaset |
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15439877 (0.0):
05,038.008a apakṛtvā buddhimato dūrastho 'smīti nāśvaset / 05,038.008c dīrghau buddhimato bāhū yābhyāṃ hiṃsati hiṃsitaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12834759 (0.060):
MSS_1885 1 apakṛtvā buddhimato dūrastho'smīti nāśvaset / / MSS_1885 2 dīrghau buddhimato bāhū yābhyāṃ hiṃsati hiṃsitaḥ //
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21486517 (0.063):
Manu2.202a/ dūrastho na arcayed) enaṃ na kruddho na antike striyāḥ |
dīrghau buddhimato bāhū tābhyāṃ hiṃsati hiṃsakam ||Panc_1.331||
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15439880 (0.0):
05,038.008a apakṛtvā buddhimato dūrastho 'smīti nāśvaset / 05,038.008c dīrghau buddhimato bāhū yābhyāṃ hiṃsati hiṃsitaḥ
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10320685 (0.028):
12,138.067a paṇḍitena viruddhaḥ san dūre 'smīti na viśvaset / 12,138.067c dīrghau buddhimato bāhū yābhyāṃ hiṃsati hiṃsitaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12834760 (0.046):
MSS_1885 1 apakṛtvā buddhimato dūrastho'smīti nāśvaset / / MSS_1885 2 dīrghau buddhimato bāhū yābhyāṃ hiṃsati hiṃsitaḥ //
tad yuddhaṃ muktvā me nānyad asit śreyaskaram | uktaṃ ca
na tān hi tīrthais tapasā ca lokān / svargaiṣiṇo dāna śataiḥ suvṛttaiḥ |
kṣaṇena yān yānti raṇeṣu dhīrāḥ / prāṇān samujjhanti hi ye suśīlāḥ ||Panc_1.332||
mṛtaiḥ samprāpyate svargo jīvadbhiḥ kīrtir uttamā |
tad ubhāv api śūrāṇāṃ guṇāv etau sudurlabhau ||Panc_1.333||
lalāṭa deśe rudhiraṃ sravat tu / śūrasya yasya praviśec ca vaktre |
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21983513 (0.056):
lalāṭadeśe rudhiraṃ sravac ca yasyāhave tu praviśec ca vaktram /
tat somapānena samaṃ bhavec ca / saṅgrāma yajñe vidhivat pradiṣṭam ||Panc_1.334||
homārthair vidhivat pradāna vidhinā sad vipra vṛndārcanair
yajñair bhūri sudakṣiṇaiḥ suvihitaiḥ samprāpyate yat phalam |
sat tīrthāśrama vāsa homa niyamaiś cāndrāyaṇādyaiḥ kṛtaiḥ
pumbhis tat phalam āhave vinihitaiḥ samprāpyate tat kṣaṇāt ||Panc_1.335||
tad ākarṇya damanakaś cintayāmāsa yuddhāya kṛta niścayo 'yaṃ dṛśyate
durātmā | tad yadi kadācit tīkṣṇa śṛgālābhyāṃ svāminaṃ prahariṣyati tan
mahān anarthaḥ sampatsyate | tad enaṃ bhūyo 'pi sva buddhyā prabodhya
tathā karomi, yathā deśāntara gamanaṃ karoti | āha ca bho mitra ! samyag
abhihitaṃ bhavatā | paraṃ kaḥ svāmi bhṛtyayoḥ saṅgrāmaḥ | uktaṃ ca
balavantaṃ ripuṃ dṛṣṭvā kilātmānaṃ pragopayet |
balavadbhiś ca kartavyā śarac candra prakāśatā ||Panc_1.336||
anyac ca / śatror vikramam ajñātvā vairam ārabhate hi yaḥ |
sa parābhavam āpnoti samudraṣ ṭiṭṭibhād yathā ||Panc_1.337||
sañjīvaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 12 / ṭiṭṭibha dampatī kathā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21435928 (0.023):
nṛpāsannān sa mānyo 'pi bhraśyate dantilo yathā ||Panc_1.141|| / saṃjīvaka āha katham etat ? so 'bravīt / kathā 3 / dantila gorambha kathā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21448720 (0.037):
sūcī mukhaṃ vijānīhi nāśiṣyāyopaśyate ||Panc_1.417|| / damanaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 17
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21448898 (0.037):
paśya vānaramūrkheṇa sugṛhī nirgṛhīkṛtā ||Panc_1.421|| / damanaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 18
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21443105 (0.040):
sa eva mṛtyum āpnoti yathā rājā kakud drumaḥ ||Panc_1.282|| / piṅgalaka āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 10 / caṇḍarava nāma śṛgāla kathā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21474010 (0.045):
makaro 'bravīt / kathā 12 / hālika dampatī kathā / kasmiṃścid adhiṣṭhāne hālika dampatī prativasataḥ sma | sā ca
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21462128 (0.047):
śaktā vañcayituṃ dhūrtā brāhmaṇaṃ chāgalad iva ||Panc_3.116|| / meghavarṇa āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 3
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21474464 (0.055):
sa vināśam avāpnoti ghaṇṭoṣṭra iva satvaram ||Panc_4.74|| / makara āha katham etat ? / so 'bravīt / kathā 13 / ujjvalaka rathakāra kathā
kasmiṃścit samudraika deśe ṭiṭṭibha dampatī vasataḥ | tato gacchati kāla
ṛtu samayam āsādya ṭiṭṭibhī garbham ādhatta | āsanna prasavā satī sā
ṭiṭṭibham ūce bhoḥ kānta ! mama prasava samayo vartate | tad vicintyatāṃ
kim api nirupadravaṃ sthānaṃ yena tatrāham aṇḍaka mokṣaṇaṃ karomi |
ṭiṭṭibhaḥ prāha bhadre ramyo 'yaṃ samudra pradeśaḥ | tad atraiva prasavaḥ
kāryaḥ | / sā prāha atra pūrṇimā dine samudra velā carati | sā matta gajendrān api
samākarṣati | tad dūram anyatra kiṃcit sthānam anviṣyatām |
tac chrutvā vihasya ṭiṭṭibha āha bhadre na yuktam uktaṃ bhavatyā | kā
mātrā samudrasya yā mama dūṣayiṣyati prasūtim | kiṃ na śrutaṃ bhavatyā
baddhvāmbara cara mārgaṃ vyapagata dhūmaṃ sadā mahad bhayadam |
manda matiḥ kaḥ praviśati hutāśanaṃ svecchayā manujaḥ ||Panc_1.338||
mattebha kumbha vidalana kṛta śramaṃ suptam antaka pratimam |
yama loka darśanecchuḥ siṃhaḥ bodhayati ko nāma ||Panc_1.339||
ko gatvā yama sadanaṃ svayam antakam ādiśaty ajāta bhayaḥ |
prāṇān apahara matto yadi śaktiḥ kācid asti tava ||Panc_1.340||
prāleya leśa miśre maruti prābhātike ca vāti jaḍe |
guṇa doṣa jñaḥ puruṣo jalena kaḥ śītam apanayati ||Panc_1.341||
tasmād viśrabdhātraiva garbhaṃ muñca | uktaṃ ca / yaḥ parābhava santrastaḥ sva sthānaṃ santyajen naraḥ |
tena cet putriṇī mātā tad vandhyā kena kathyate ||Panc_1.342||
tac chrutvā samudraś cintayām āsa aho garvaḥ pakṣi kīṭasyāsya | atha vā
sādhv idam ucyate / utkṣipya ṭiṭṭibhaḥ pādāv āste bha gabhayād divaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12921638 (0.0):
MSS_6446 1 utkṣipya ṭiṭṭibhaḥ pādāv āste bha gabhayād divaḥ /
sva citta kalpito garvaḥ kasya nātrāpi vidyate ||Panc_1.343||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12921645 (0.0):
MSS_6446 1 utkṣipya ṭiṭṭibhaḥ pādāv āste bha gabhayād divaḥ / / MSS_6446 2 svacittakalpito garvaḥ kasya nātrāpi vidyate //
tan mayāsya pramāṇaṃ kutūhalād api draṣṭavyam | kiṃ mamaiṣo 'ṇḍāpahāre
kṛte kariṣyati | iti cintayitvā sthitaḥ | atha prasavānantaraṃ
prāṇayātrārthaṃ gatāyāṣ ṭiṭṭibhyāḥ samudro velāvyājenāṇḍāny apajahāra |
athāyātā sā ṭiṭṭibhī prasavasthānaṃ śūnyam avalokya pralapantī ṭiṭṭibham
ūce bho mūrkha ! kathitam āsīn mayā te yat samudravelayā aṇḍānāṃ vināśo
bhaviṣyati tad dūrataraṃ vrajāvaḥ paraṃ mūḍhatayāhaṃkāram āśritya mama
vacanaṃ na karoṣi | athavā sādhv idam ucyate |
suhṛdāṃ hitakāmānāṃ na karotīha yo vacaḥ | sa kūrma iva durbuddhiḥ kāṣṭhād
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13483524 (0.0):
suhṛdāṃ hita-kāmānāṃ yo vākyaṃ nābhinandati | / sa kūrma iva durbuddhiḥ kāṣṭhād bhraṣṭo vinaśyati // Hit_4.4 //
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16599051 (0.0):
[ mitrāṇāṃ hitakāmānāṃ yo vākyaṃ nābhinandati | / sa kūrma iva durbuddhiḥ kāṣṭhād bhraṣṭo vinaśyati ||127|| ]
bhraṣṭo vinaśyati ||Panc_1.344|| / ṭiṭṭibha āha katham etat ? / sābravīt
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21445747 (0.0):
dvāv etau sukham edhete yad bhaviṣyo vinaśyati ||Panc_1.347|| / ṭiṭṭibha āha katham etat ? / sābravīt
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13483525 (0.013):
sa kūrma iva durbuddhiḥ kāṣṭhād bhraṣṭo vinaśyati // Hit_4.4 //
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16599051 (0.026):
sa kūrma iva durbuddhiḥ kāṣṭhād bhraṣṭo vinaśyati ||127|| ]
kathā 13 / kambugrīvākhya kūrma kathā
asti kasmiṃścij jalāśaye kambu grīvo nāma kacchapaḥ | tasya ca
saṅkaṭa vikaṭa nāmnī mitre haṃsa jātīye parama sneha koṭim āśrite nityam
eva saras tīram āsādya tena sahāneka devarṣi maharṣīṇāṃ kathāḥ
kṛtvāsta maya velāyāṃ sva nīḍā saṃśrayaṃ kurutaḥ | atha gacchatā
kālenāvṛṣṭi vaśāt saraḥ śanaiḥ śanaiḥ śoṣam agamat | tatas
tad duḥkha duḥkhitau tāv ūcatuḥ bho mitra ! jambāla śeṣam etat saraḥ
sañjātam | tat kathaṃ bhavān bhaviṣyatīti vyākulatvaṃ no hṛdi vartate |
tac chrutvā kambugrīva āha bhoḥ, sāmprataṃ nāsty asmākaṃ jīvitavyaṃ
jalābhāvāt | tathāpy upāyaś cintyatām iti | uktaṃ ca / tyājyaṃ na dhairyaṃ vidhure'pi kāle
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21439135 (0.032):
buddheḥ sāmrājyaṃ bhavati | uktaṃ ca / tyājyaṃ na dhairyaṃ vidhure'pi daive
dhairyāt kadācid gatim āpnuyāt saḥ | / yathā samudre'pi ca pota bhaṅge
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21439144 (0.040):
dhairyāt kadācit sthitm āpnuyāt saḥ | / yāte samudre'pi hi pota bhaṅge / sāṃyātriko vāñchati karma eva ||Panc_1.216||
sāṃyātriko vāñchati tartum eva ||Panc_1.345|| / aparaṃ ca / mitrārthe bāndhavārthe ca buddhimān yatate sadā |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21439145 (0.034):
yāte samudre'pi hi pota bhaṅge / sāṃyātriko vāñchati karma eva ||Panc_1.216||
jātāsv āpatsu yatnena jagādedaṃ vaco manuḥ ||Panc_1.346||
tad ānīyatāṃ kācid dṛḍha rajjur laghu kāṣṭhaṃ vā | anviṣyatāṃ ca
prabhūta jala sanāthaṃ saraḥ, yena mayā madhya pradeśe dantair gṛhīte sati
yuvāṃ koṭi bhāgayos tat kāṣṭhaṃ mayā sahitaṃ saṅgṛhya tat saro nayathaḥ |
tāv ūcatuḥ bho mitra ! evaṃ kariṣyāvaḥ | paraṃ bhavatā mauna vratena
sthātavyam | no cet tava kāṣṭhāt pāto bhaviṣyati |
tathānuṣṭhite gacchatā kambugrīveṇādhobhāga vyavasthitaṃ kiṃcit puram
ālokitam | tatra ye paurās te tathā nīyamānaṃ vilokya savismayam idam
ūcuḥ aho cakrākāraṃ kim api pakṣibhyāṃ nīyate | paśyata paśyata |
atha teṣāṃ kolāhalam ākarṇya kambugrīva āha bhoḥ ! kim eṣa kolāhalaḥ ? iti
vaktu manā ardhokte patitaḥ pauraiḥ khaṇḍaśaḥ kṛtaś ca | ato 'haṃ
bravīmi suhṛdāṃ hita kāmānām iti | tathā ca / anāgata vidhātā ca pratyutpanna matis tathā |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13483608 (0.0):
kūrmo brūte-maivam | yato dṛṣṭa-vyatikaro 'ham atra | yathā coktam- / anāgata-vidhātā ca pratyutpanna-matis tathā |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13484063 (0.026):
prāha-yuṣmābhir bhasma bhakṣitavyam iti vadann eva patitas tair vyāpāditaś / ca | ato 'haṃ bravīmi-suhṛdāṃ hita-kāmānām ity ādi |
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10315416 (0.037):
12,135.001*0307_01 anāgatavidhātā ca pratyutpannamatiś ca yaḥ / 12,135.001*0307_02 dvāv eva sukham edhete dīrghasūtrī vinaśyati
dvāv etau sukham edhete yad bhaviṣyo vinaśyati ||Panc_1.347||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13483613 (0.0):
anāgata-vidhātā ca pratyutpanna-matis tathā | / dvāv eva sukham edhete yad-bhaviṣyo vinaśyati // Hit_4.6 //
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10315420 (0.036):
12,135.001*0307_01 anāgatavidhātā ca pratyutpannamatiś ca yaḥ / 12,135.001*0307_02 dvāv eva sukham edhete dīrghasūtrī vinaśyati
ṭiṭṭibha āha katham etat ? / sābravīt / kathā 14 / anāgata vidhātādi matsya traya kathā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21445530 (0.0):
bhraṣṭo vinaśyati ||Panc_1.344|| / ṭiṭṭibha āha katham etat ? / sābravīt
kasmiṃścij jalāśaye'nāgata vidhātā pratyutpanna matir yad bhaviṣyaś ceti
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16599232 (5.960):
sma ! tad yathā | / anāgatavidhātā pratyutpannamatir yadbhaviṣyaś ceti |
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13483607 (0.035):
kūrmo brūte-maivam | yato dṛṣṭa-vyatikaro 'ham atra | yathā coktam- / anāgata-vidhātā ca pratyutpanna-matis tathā |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12824552 (0.054):
MSS_1306 1 anāgatavidhātā ca pratyutpannamatiśca yaḥ /
trayo matsyāḥ santi | atha kadācit taṃ jalāśayaṃ dṛṣṭvā gacchadbhir
matsya jīvibhir uktam yad aho bahu matsyo 'yaṃ hradaḥ | kadācid api
nāsmābhir anveṣitaḥ | tad adya tāvad āhāra vṛttiḥ sañjātā |
sandhyā samayaś ca saṃvṛttaḥ | tataḥ prabhāte'trāgantavyam iti niścayaḥ |
atas teṣāṃ tat kuliśa pātopamaṃ vacaḥ samākarṇyānāgata vidhātā sarvān
matsyān āhūyedam ūce aho, śrutaṃ bhavadbhir yan matsya jīvibhir abhihitam
| tad rātrāv api gamyatāṃ kiñcin nikaṭaṃ saraḥ | uktaṃ ca
aśaktair balinaḥ śatroḥ kartavyaṃ prapalāyanam | / saṃśritavyo 'thavā durgo nānyā teṣāṃ gatir bhavet ||Panc_1.348||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12863021 (0.0):
MSS_3462 1 aśaktairbalinaḥ śatroḥ kartavyaṃ prapalāyanam /
tan nūnaṃ prabhāta samaye matsya jīvino 'tra samāgamya matsya saṅkṣayaṃ
kariṣyanti | etan mama manasi vartate | tan na yuktaṃ sāmprataṃ kṣaṇam apy
atrāvasthātum | uktaṃ ca / vidyamānā gatir yeṣām anyatrāpi sukhāvahā |
te na paśyanti vidvāṃso deha bhaṅgaṃ kula kṣayam ||Panc_1.349||
tad ākarṇya pratyutpanna matiḥ prāha aho satyam abhihitaṃ bhavatā | mamāpy
abhīṣṭam etat | tad anyatra gamyatām iti | uktaṃ ca / para deśa bhayāt bhītā bahu māyā napuṃsakāḥ |
sva deśe nidhanaṃ yānti kākāḥ kāpuruṣā mṛgāḥ ||Panc_1.350||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13470034 (0.013):
sthānam utsṛjya gacchanti siṃhāḥ sat-puruṣā gajāḥ | / tatraiva nidhanaṃ yānti kākāḥ kāpuruṣā mṛgāḥ // Hit_1.104 //
yasyāsti sarvatra gatiḥ sa kasmāt / sva deśa rāgeṇa hi yāti nāśam |
tātasya kūpo 'yam iti bruvāṇāḥ / kṣāra jalaṃ kāpuruṣāḥ pibanti ||Panc_1.351||
atha tat samākarṇya proccair vihasya yad bhaviṣyaḥ provāca aho, na
bhavadbhyāṃ mantritaṃ samyag etad iti, yataḥ kiṃ vāṅ mātreṇāpi teṣāṃ / pitṛ paitāmahikam etat saras tyaktuṃ yujyate | yady āyuḥ kṣayo 'sti tad
anyatra gatānām api mṛtyur bhaviṣyaty eva | uktaṃ ca / arakṣitaṃ tiṣṭhati daiva rakṣitaṃ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12851944 (0.0):
MSS_2823A 2 duḥkhānāṃ ca sukhānāṃ ca rakta evāspadaṃ sadā // / MSS_2824 1 arakṣitaṃ tiṣṭhati daivarakṣitaṃ surakṣitaṃ daivahataṃ
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473023 (0.0):
kuśāgreṇaiva saṃspṛṣṭaḥ prāpta-kālo na jīvati // Hit_2.17 // / arakṣitaṃ tiṣṭhati daiva-rakṣitaṃ / surakṣitaṃ daiva-hataṃ vinaśyati |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21477878 (0.0):
svalpa dhīr api tasmiṃs tu kule nandati santatam ||Panc_5.41|| / uktaṃ ca / arakṣitaṃ tiṣṭhati daiva rakṣitaṃ surakṣitaṃ daiva hataṃ vinaśyati |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21432942 (0.031):
vidārayan garjamāna āste | sādhu cedam ucyate / arakṣitaṃ tiṣṭhati deva rakṣitaṃ / surakṣitaṃ deva hataṃ vinaśyati |
Ksemendra: Darpadalana (ksdarpau.htm.txt) 14723038 (0.057):
surakṣitaṃ tiṣṭhati nirnimittam $ arakṣitaṃ tiṣṭhati daivayogāt &
Ksemendra: Darpadalana (ksdarppu.htm.txt) 15690342 (0.057):
surakṣitaṃ tiṣṭhati nirnimittam arakṣitaṃ tiṣṭhati daivayogāt /
surakṣitaṃ daiva hataṃ vinaśyati | / jīvaty anātho 'pi vane visarjitaḥ
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12851954 (0.0):
MSS_2824 1 arakṣitaṃ tiṣṭhati daivarakṣitaṃ surakṣitaṃ daivahataṃ
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473032 (0.0):
arakṣitaṃ tiṣṭhati daiva-rakṣitaṃ / surakṣitaṃ daiva-hataṃ vinaśyati |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21432952 (0.0):
arakṣitaṃ tiṣṭhati deva rakṣitaṃ / surakṣitaṃ deva hataṃ vinaśyati |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21477887 (0.0):
uktaṃ ca / arakṣitaṃ tiṣṭhati daiva rakṣitaṃ surakṣitaṃ daiva hataṃ vinaśyati |
kṛta prayatno 'pi gṛhe na jīvati ||Panc_1.352||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12851957 (0.0):
MSS_2824 2 jīvatyanātho'pi vane visarjitaḥ kṛtaprayatno'pi gṛhe na jīvati
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13473036 (0.0):
jīvaty anātho 'pi vane visarjitaḥ / kṛta-prayatno 'pi gṛhe na jīvati // Hit_2.18 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21432953 (0.0):
jīvaty anātho 'pi vane visarjitaḥ / kṛta prayatno 'pi gṛhe vinaśyati ||Panc_1.20||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21477891 (0.0):
jīvaty anātho 'pi vane visarjitaḥ kṛta prayatno 'pi gṛhe na jīvati
tad ahaṃ na yāsyāmi bhavadbhyāṃ ca yat pratibhāti tat kartavyam |
atha tasya taṃ niścayaṃ jñātvānāgata vidhātā pratyutpanna matiś ca
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13483606 (0.056):
kūrmo brūte-maivam | yato dṛṣṭa-vyatikaro 'ham atra | yathā coktam- / anāgata-vidhātā ca pratyutpanna-matis tathā |
niṣkrānau saha parijanena | atha prabhāte tair matsya jīvibhir jālais taj
jalāśayam āloḍya yad bhaviṣyeṇa saha tat saro nirmatsyatāṃ nītam | ato
'haṃ bravīmi anāgata vidhātā ceti | / tac chrutvā ṭiṭṭibha āha bhadre, kiṃ māṃ yadbhaviṣya sadṛśaṃ sambhāvayasi
| tat paśya me buddhi prabhāvaṃ yāvad enaṃ duṣṭa samudraṃ sva cañcvā
śoṣayāmi | / ṭiṭṭibhy āha aho kas te samudreṇa saha vigrahaḥ | tan na yuktam asyopari
kopaṃ kartum | uktaṃ ca / puṃsām asamarthānām upadravāyātmano bhavet kopaḥ |
piṭharaṃ jvalad atimātraṃ nija pārśvān eva dahatitarām ||Panc_1.353||
aviditvātmanaḥ śaktiṃ parasya na samutsukaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12860998 (0.0):
MSS_3344 1 aviditvātmanaḥ śaktiṃ parasya na samutsukaḥ /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21442110 (0.009):
svāminas tasya tasya sāmarthyam aviditvā gantum | uktaṃ ca / aviditvātmanaḥ śaktiṃ parasya ca samutsukaḥ | gacchann abhimukho vahnau
gacchann abhimukho vahnau nāśaṃ yāti pataṅgavat ||Panc_1.354||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12861005 (0.0):
MSS_3344 1 aviditvātmanaḥ śaktiṃ parasya na samutsukaḥ / / MSS_3344 2 gacchannabhimukho vahnau nāśaṃ yāti pataṅgavat //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21442116 (0.0):
aviditvātmanaḥ śaktiṃ parasya ca samutsukaḥ | gacchann abhimukho vahnau
ṭiṭṭibha āha priye, mā maivaṃ vada | yeṣām utsāha śaktir bhavati te svalpā
api gurūn vikramante | uktaṃ ca / viśeṣāt paripūrṇasya yāti śatror amarṣaṇaḥ |
ābhimukhyaṃ śaśāṅkasya yathādyāpi vidhuntudaḥ ||Panc_1.355|| / pramāṇād adhikasyāpi gaṇḍa śyāma mada cyuteḥ | padaṃ mūrdhni samādhatte
kesarī matta dantinaḥ ||Panc_1.356|| / bālasyāpi raveḥ pādāḥ patanty upari bhūbhṛtām |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21459317 (0.0):
padaṃ mūrdhni samādhatte kesarī matta dantinaḥ ||Panc_3.28||
tejasā saha jātānāṃ vayaḥ kutropayujyate ||Panc_1.357||
hastau sthūlataraḥ sa cāṅkuśa vaśaḥ kiṃ hasti mātro 'ṅkuśo
dīpe prajvalite praṇaśyati tamaḥ kiṃ dīpa mātraṃ tamaḥ |
vajreṇāpi hatāḥ patanti girayaḥ kiṃ vajra mātro giris
tejo yasya virājate sa balavān sthūleṣu kaḥ pratyayaḥ ||Panc_1.358||
tad anayā cañcvāsya sakalaṃ toyaṃ śuṣka sthalatāṃ nayāmi |
ṭiṭṭibhy āha bhoḥ kānta ! yatra jāhnavī nava nadī śatāni gṛhītvā nityam
eva praviśati, tathā sindhuś ca | tat kathaṃ tvam aṣṭādaśa nadī śataiḥ
pūryamāṇaṃ taṃ vipruṣa vāhinyā cañcvā śoṣayiṣyasi ? tat kim aśraddho
yenoktena | / ṭiṭṭibha āha priye ! / anirvedaḥ śriyo mūlaṃ cañcur me loha sannibhā |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12826111 (0.0):
MSS_1404 1 anirvedaḥ śriyo mūlaṃ cañcurme lohasaṃnibhā /
aho rātrāṇi dīrghāṇi samudraḥ kiṃ na śuṣyati ||Panc_1.359||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12826118 (0.056):
MSS_1404 2 ahorātrāṇi dīrghāṇi samudraḥ kiṃ na śuṣyati //
duradhigamaḥ para bhāgo yāvat puruṣeṇa pauruṣaṃ na kṛtam |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21476779 (0.0):
māsāṃś caturo nidrāṃ yaḥ sevati jala gataḥ satatam ||Panc_5.32|| / duradhigamaḥ para bhāgo yāvat puruṣeṇa sāhasaṃ na kṛtam |
jayati tulām adhirūḍho bhāsvān api jalada paṭalāni ||Panc_1.360||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21476785 (0.024):
duradhigamaḥ para bhāgo yāvat puruṣeṇa sāhasaṃ na kṛtam | / jayati tulām adhirūḍho bhāsvān iha jalada paṭalāni ||Panc_5.33||
ṭiṭṭibhy āha yadi tvayāvaśyaṃ samudreṇa saha vigrahānuṣṭhānaṃ kāryam | tad
anyān api vihaṅgamān āhūya suhṛj jana sahita evaṃ samācara | uktaṃ ca
bahūnām apy asārāṇāṃ samvāyo hi durjayaḥ | / tṛṇair āveṣṭyate rajjur yathā nāgo 'pi baddhyate ||Panc_1.361||
caṭakākāṣṭha kūṭena makṣikā dardurais tathā | / mahājana virodhena kuñjaraḥ pralayaṃ gataḥ ||Panc_1.362||
ṭiṭṭibha āha katham etat ? / sā prāha / kathā 15 / kuñjara caṭaka dampatī kathā
kasmiṃścid vanoddeśe caṭaka dampatī tamāla taru kṛta nilayau prativasataḥ
sma | atha tayor gacchatā kālena santatir abhavat | anyasminn ahani
pramatto vana gajaḥ kaścit taṃ tamāla vṛkṣaṃ gharmārtaś chāyārthī
samāśritaḥ | tato madotkaṛṣāt tāṃ tasya śākhāṃ caṭakāśritāṃ
puṣkarāgreṇākṛṣya babhañja | tasyā bhaṅgena caṭakāṇḍāni sarvāṇi viśīrṇāni
| āyuḥ śeṣatayā ca caṭakau katham api prāṇair na viyuktau |
atha caṭakā sāṇḍa bhaṅgābhibhūtā pralāpān kurvāṇā na kiñcit sukham āsasāda
| atrāntare tasyās tān pralāpān śrutvā kāṣṭha kūṭo nāma pakṣī tasyāḥ
parama suhṛt tad duḥkha duḥkhito 'bhyetya tām uvāca bhagavati ! kiṃ vṛthā
pralāpena | uktaṃ ca / naṣṭaṃ mṛtam atikrāntaṃ nānuśocanti paṇḍitāḥ |
Brahmanda-Purana (brndp2_u.htm.txt) 4609105 (0.034):
naṣṭaṃ mṛtamatītaṃ ca nānuśocanti paṇḍitāḥ // BndP_2,54.16 //
paṇḍitānāṃ ca mūrkhāṇāṃ viśeṣo 'yaṃ yataḥ smṛtaḥ ||Panc_1.363|| / aśocyānīha bhūtāni yo mūḍhas tāni śocati |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12863915 (0.0):
MSS_3516 1 aśocyānīha bhūtāni yo mūḍhastāni śocati /
tad duḥkhāl labhate duḥkhaṃ dvāv anarthau niṣevate ||Panc_1.364||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12863922 (0.0):
MSS_3516 1 aśocyānīha bhūtāni yo mūḍhastāni śocati / / MSS_3516 2 tadduḥkhāllabhate duḥkhaṃ dvāvanarthau niṣevate //
anyac ca / śleṣmāśru bāndhavair muktaṃ preto bhuṅkte yato 'vaśaḥ |
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14333923 (0.0):
aśrupātaṃ na kurvīta dattvā dāhajalāñjalim / / śleṣmāśru bāndhavairmuktaṃ preto bhuṅkte yato 'vaśaḥ // GarP_2,4.80 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346352 (0.0):
aśrupātaṃ na kurvīta dadyādasmai jalāñjalīn // GarP_2,15.57 // / śleṣmāśru bāndhavairmuktaṃ preto bhuṅkte yato 'vaśaḥ /
Yajnavalkya-Smrti (yajn1_u.htm.txt) 16025298 (0.0):
Yāj3.11a/ śleṣma.aśru bāndhavair muktam preto (bhuṅkte yato^avaśah
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3290312 (0.0):
phenaprakhyaḥ kathaṃ nāśaṃ martyaloko na yāsyati // Yj_3.10 // / śleṣmāśru bāndhavair muktaṃ preto bhuṅkte yato 'vaśaḥ /
tasmān na roditavyaṃ hi kriyāḥ kāryāś ca śaktitaḥ ||Panc_1.365||
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14346356 (0.0):
śleṣmāśru bāndhavairmuktaṃ preto bhuṅkte yato 'vaśaḥ / / ato na roditavyaṃ hi kriyāḥ kāryāḥ svaśaktitaḥ // GarP_2,15.58 //
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3290316 (0.0):
śleṣmāśru bāndhavair muktaṃ preto bhuṅkte yato 'vaśaḥ / / ato na roditavyaṃ hi kriyāḥ kāryāḥ svaśaktitaḥ // Yj_3.11 //
Garuda-Purana (garup2_u.htm.txt) 14333928 (0.058):
śleṣmāśru bāndhavairmuktaṃ preto bhuṅkte yato 'vaśaḥ // GarP_2,4.80 // / ato na roditavyaṃ hi kriyāḥ kāryāḥ svaśaktitaḥ /
caṭakā prāha astv etat | paraṃ duṣṭa gajena madān mama santāna kṣayaḥ
kṛtaḥ | tad yadi mama tvaṃ suhṛt satyas tad asya gajāpasadasya ko 'pi
vadhopāyaś cintyatām | yasyānuṣṭhānena me santati nāśa duḥkham apasarati |
uktaṃ ca / āpadi yenopakṛtaṃ yena ca hasitaṃ daśāsu viṣamāsu |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12890398 (0.0):
MSS_4919 1 āpadi yenopakṛtaṃ yena ca hasitaṃ daśāsu viṣamāsu /
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21470031 (0.016):
cintitam yat kathaṃ tesāṃ dāyādānāṃ mayā pratyapakāraḥ kartavyaḥ | uktaṃ / āpadi yenāpakṛtaṃ yena ca hasitaṃ daśāsu viṣamāsu |
upakṛtya tayor ubhayoḥ punar api jātaṃ naraṃ manye ||Panc_1.366||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12890402 (0.0):
MSS_4919 1 āpadi yenopakṛtaṃ yena ca hasitaṃ daśāsu viṣamāsu / / MSS_4919 2 upakṛtya tayorubhayoḥ punarapi jātaṃ naraṃ manye //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21470036 (1.192):
āpadi yenāpakṛtaṃ yena ca hasitaṃ daśāsu viṣamāsu | / apakṛtya tayor ubhayoḥ punar api jātaṃ naraṃ manye ||Panc_4.17||
kāṣṭha kūṭa āha bhagavati, satyam abhihitaṃ bhavatyā | uktaṃ ca
sa suhṛd vyasane yaḥ syād anya jāty udbhavo 'pi san |
vṛddhau sarvo 'pi mitraṃ syāt sarveṣām eva dehinām ||Panc_1.367||
sa suhṛd vyasane yaḥ syāt sa putro yas tu bhaktimān |
sa bhṛtyo yo vidheyajñaḥ sā bhāryā yatra nirvṛtiḥ ||Panc_1.368||
tat paśya me buddhi prabhāvam | paraṃ mamāpi suhṛd bhūtā vīṇāravā nāma
makṣikāsti | tat tām āhūyāgacchāmi, yena sa durātmā duṣṭa gajo badhyate |
athāsau caṭakayā saha makṣikām āsādya provāca bhadre, mameṣṭeyaṃ caṭakā
SATAPATHA-BRAHMANA 4 (sb_04_u.htm.txt) 27292819 (0.059):
upāvavṛtustadvā indro 'spuṇutāpanidhāya vai mauja upāvṛtanniti / sa hovāca | sahaiva maujasopāvartadhvamiti tebhyo vai nastṛtīyaṃ grahaṃ
kenacid duṣṭa gajena parābhūtāṇḍa sphoṭanena | tat tasya vadhopāyam
anutiṣṭhato me sāhāyyaṃ kartum arhasi | / makṣikāpy āha bhadra ! kim ucyate'tra viṣaye | uktaṃ ca
punaḥ pratyupakārāya mitrāṇāṃ kriyate priyam | / yat punar mitra mitrasya kāryaṃ mitrair na kiṃ kṛtam ||Panc_1.369||
satyam etat | paraṃ mamāpi bheko meghanādo nāma mitraṃ tiṣṭhati | tam apy
āhūya yathocitaṃ kurmaḥ | uktaṃ ca / hitaiḥ sādhu samācāraiḥ śāstrajñair mati śālibhiḥ |
kathañcin na vikalpante vidvadbhiś cintitā nayāḥ ||Panc_1.370||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21460459 (0.055):
kathañcin na vilīyante vidvadbhiś cintitā nayāḥ ||Panc_3.76||
atha te trayo 'pi gatvā meghanādasyāgre samastaṃ vṛttāntaṃ nivedya tasthuḥ
| atha sa provāca kiyan mātro 'sau varāko gajo mahājanasya kupitasyāgre |
tan madīyo mantraḥ kartavyaḥ | makṣike, tvaṃ gatvā madhyāhna samaye tasya
madoddhatasya gajasya karṇe vīṇā rava sadṛśaṃ śabdaṃ kuru | yena
śravaṇa sukha lālaso nimīlita nayano bhavati | tataś ca kāṣṭha kūṭa cañcvā
sphoṭita nayano 'ndhībhūtas tṛṣārto mama garta taṭāśritasya saparikarasya
śabdaṃ śrutvā jalāśayaṃ matvā samabhyeti | tato gartam āsādya patiṣyati
pañcatvaṃ yāsyati ceti | evaṃ samavāyaḥ kartavyo yathā vaira sādhanaṃ
bhavati | / atha tathānuṣṭhite sa matta gajo makṣikā geya sukhān nimīlita netraḥ
kāṣṭha kūṭa hṛta cakṣur madhyāhna samaye bhrāmyan maṇḍūka śabdānusārī
gacchan mahatīṃ gartam āsādya patito mṛtaś ca | ato 'haṃ bravīmi caṭakā
kāṣṭha kūṭena iti | / ṭiṭṭibha āha bhadre, evaṃ bhavatu | suhṛd varga samudāyena saha samudraṃ
śoṣayiṣyāmi | iti niścitya baka sārasa mayūrādīn samāhūya provāca bhoḥ
parābhūto 'haṃ samudreṇāṇḍakāpahareṇa | tac cintyatām asya śoṣaṇopāyaḥ |
te sammantrya procuḥ aśaktā vayaṃ samudra śoṣaṇe | tat kiṃ vṛthā prayāsena
| uktaṃ ca / abalaḥ pronnataṃ śatruṃ yo yāti mada mohitaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12840161 (0.0):
MSS_2210 1 abalaḥ pronnataṃ śatruṃ yo yāti madamohitaḥ /
yuddhārthaṃ sa nivarteta śīrṇa danto yathā gajaḥ ||Panc_1.371||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21442131 (1.192):
sabalo 'py arim | vimadaḥ sa nivarteta śīrṇa danto gajo yathā
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12840167 (1.788):
MSS_2210 1 abalaḥ pronnataṃ śatruṃ yo yāti madamohitaḥ / / MSS_2210 2 yuddhārthaṃ sa nivarteta śīrṇadanto yathā gajaḥ //
tad asmākaṃ svāmī vainateyo 'sti | tasmai sarvam etat paribhava sthānaṃ
nivedyatām, yena svajāti paribhava kupito vairānṛṇyaṃ gacchati |
athavātrāvalepaṃ kariṣyati tathāpi nāsti vo duḥkham | uktaṃ ca
suhṛdi nirantara racite guṇavati bhṛtye'nuvartini kalatre |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434767 (0.048):
svāmini guṇāntarajñe guṇavati bhṛtye'nuvartini kalaye | / suhṛdi nirantara citte nivedya duḥkhaṃ sukhī bhavati ||Panc_1.[*101]
svāmini śakti samete nivedya duḥkhaṃ sukhī bhavati ||Panc_1.372||
tad yāmo vinateya sakāśaṃ yato 'sāv asmākaṃ svāmī |
tathānuṣṭhite sarve te pakṣiṇo viṣaṇṇa vadanā bāṣpa pūrita dṛśo
vainateya sakāśam āsādya karuṇa svareṇa phūtkartum ārabdhāḥ aho !
abrahmaṇyam abrahmaṇyam ! adhunā sadācārasya ṭiṭṭibhasya bhavati nāthe
sati samudreṇāṇḍāny apahṛtāni tat pranaṣṭam adhunā pakṣi kulam | anye'pi
svecchayā samudreṇa vyāpādiṣyante | uktaṃ ca / kva kasya karma saṃvīkṣya karoty anyo 'pi garhitam |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12943439 (0.043):
MSS_7576 1 ekasya karma saṃvīkṣya karotyanyo'pi garhitam / / MSS_7576 2 gatānugatiko loko na lokaḥ pāramārthikaḥ //
gatānugatiko loko na lokaḥ pāramārthikaḥ ||Panc_1.373||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12943444 (0.0):
MSS_7576 1 ekasya karma saṃvīkṣya karotyanyo'pi garhitam / / MSS_7576 2 gatānugatiko loko na lokaḥ pāramārthikaḥ //
cāṭu taskara durvṛttais tathā sāhasikādibhiḥ | / pīḍyamānāḥ prajā rakṣyāḥ kaṭūcchadmādibhis tathā ||Panc_1.374||
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3285489 (0.053):
cāṭataskaradurvṛtta- mahāsāhasikādibhiḥ / / pīḍyamānāḥ prajā rakṣet kāyasthaiś ca viśeṣataḥ // Yj_1.336 //
prajānāṃ dharma ṣaḍ bhāgo rājño bhavati rakṣituḥ |
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18592526 (0.048):
sarvato dharmaṣaḍbhāgo rājño bhavati rakṣataḥ /
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21506758 (0.058):
Manu8.304a/ sarvato dharmaṣaḍbhāgo rājño bhavati) rakṣataḥ) |
adharmād api ṣaḍ bhāgo jāyate yo na rakṣati ||Panc_1.375||
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18592526 (0.048):
sarvato dharmaṣaḍbhāgo rājño bhavati rakṣataḥ / / adharmād api ṣaḍbhāgo bhavaty asya hy arakṣataḥ // Mn_8.304 //
prajā pīḍana santāpāt samudbhūto hutāśanaḥ | / rājñaḥ śriyaṃ kulaṃ prāṇān nādagdhvā vinivartate ||Panc_1.376||
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24349464 (0.0):
uktañca- / prajāpīḍanasantāpātsamudbhūto hutāśanaḥ /
Yajnavalkyasmrti (yajn2_pu.htm.txt) 3285559 (0.0):
prajāpīḍanasaṃtāpāt samudbhūto hutāśanaḥ / / rājñaḥ kulaṃ śriyaṃ prāṇāṃś cādagdhvā na nivartate // Yj_1.341 //
rājā bandhur abandhūnāṃ rājā cakṣur acakṣuṣām |
rājā pitā ca mātā ca sarveṣāṃ nyāya vartinām ||Panc_1.377||
phalārthī pārthivo lokān pālayed yatnam āsthitaḥ |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21441546 (0.0):
tasyaikā jāyate tṛptir na dvitīyā kathañcana ||Panc_1.242|| / phalārthī nṛpatir lokān pālayed yatnam āsthitaḥ |
dāna mānādi toyena mālākāro 'ṅkurān iva ||Panc_1.378||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21441551 (0.0):
phalārthī nṛpatir lokān pālayed yatnam āsthitaḥ | / dāna mānādi toyena mālākāro 'ṅkurān iva ||Panc_1.243||
yathā bījāṅkuraḥ sūkṣmaḥ pratnenābhirakṣitaḥ | / phala prado bhavet kāle tadval lokaḥ surakṣitaḥ ||Panc_1.379||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21441592 (0.0):
sicyate cīyate caiva latā puṣpa phala pradā ||Panc_1.245|| / yathā bījāṅkuraḥ sūkṣmaḥ prayatnenābhirakṣitaḥ |
hiraṇya dhānya ratnāni yānāni vividhāni ca | / tathānyad api yat kiñcit prajābhyaḥ syān nṛpasya tat ||Panc_1.380||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21441602 (0.0):
phala prado bhavet kāle tadval lokaḥ surakṣitaḥ ||Panc_1.246|| / hiraṇya dhānya ratnāni yānāni vividhāni ca |
athaivaṃ garuḍaḥ samākarṇya tad duḥkha duḥkhitaḥ kopāviṣṭaś ca
vyacintayat aho ! satyam uktam etaiḥ pakṣibhiḥ | tad adya gatvā taṃ
samudraṃ śoṣayāmaḥ | / evaṃ cintayatas tasya viṣṇu dūtaḥ samāgatyāha bho garutman ! bhagavatā
nārāyaṇenāhaṃ tava pārśve preṣitaḥ | deva kāryāya bhagavān amarāvatyāṃ
yāsyatīti | tat satvaram āgamyatām | / tac chrutvā garuḍaḥ sābhimānaṃ prāha bho dūta ! kiṃ mayā kubhṛtyena
Avadanasataka (avsata_u.htm.txt) 5664474 (0.062):
vicarāmi mahīṃ kṛtsnām akṣataḥ kleśakaṇṭhakaiḥ || AVŚ_57.1 || iti || / dūtaḥ prāha: yady api bhagavān ṛddhipādayānayāyī; tathāpi tu kriyatāṃ
bhagavān kariṣyati | tad gatvā taṃ vada yad anyo bhṛtyo
vāhanāysamat sthāne kriyatām | madīyo namaskāro vācyo bhagavataḥ | uktaṃ
yo na vetti guṇān yasya na taṃ seveta paṇḍitaḥ |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433643 (0.0):
yo na vetti guṇān yasya na taṃ seveta paṇḍitaḥ |
na hi tasmāt phalaṃ kiñcit sukṛṣṭād ūṣarād iva ||Panc_1.381||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21433649 (0.0):
yo na vetti guṇān yasya na taṃ seveta paṇḍitaḥ | / na hi tasmāt phalaṃ kiñcit sukṛṣṭād ūṣarād iva ||Panc_1.48||
Vamana: Kavyalamkarasutra, with Vṛtti (vamkalvu.htm.txt) 18070602 (0.031):
kiñcit jugupsādāyi bhavati / yathā ---- kapardakaḥ iti / kiñcit / amaṅgalātaṅgadāyi bhavati / yathā ---- saṃsthitaḥ iti //19//
Bhiksukarmavakya (bsa068_u.htm.txt) 26407624 (0.035):
tāḍitena na pratitāḍitavyam bhaṇḍitena na pratibhaṇḍitavyam // / kiñcidevaṃrūpaṃ sthānaṃ adhyāpatsyase / na adhyāpatsye / śṛṇu tvamāyutman
Bana: Kadambari, Purvabhaga: Varnana 84-122 (end); with variant readings. (bankad1u.htm.txt) 21853664 (0.035):
tarumacittavṛttirna kiñcinnālikhati / / sañjātarupābhimānā kulaṭevātmasambhāvanā na kvacinnātmānamarpayati /
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp13u.htm.txt) 12494163 (0.036):
nibandhanamatanirūpaṇam 1455kramasya pāñcamikasya na kiñcidamidhānamasti / / na cānabhihitasya tasya vainiyogikam, aupādānikaṃ vā śeṣatvaṃ ghaṭate, na
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12504308 (0.036):
nayanavalayayānvasūci kiñcin niṭilakacālanayā tathānyad atra |
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6644629 (0.037):
nivedayati/ / u8.16/.yat kiñcit kāryam ārabhiṣyati tatsarvaṃ nivedayati/ devyai
Sardulakarnavadana (divav33u.htm.txt) 6642777 (0.042):
u5.6ab/.dṛṣṭvā jalacarān matsyān evaṃ jānīta buddhimān/ / u5.6cd/.yat kiñcid ārabhiṣyāmi kṣipram eva bhaviṣyati//
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 5: Bhaktisamdarbha (ss5_bhku.htm.txt) 13903505 (0.045):
ye'vaghnanti teṣāṃ na kiñcit phalam | evaṃ bhaktiṃ tucchikṛtya ye kevala
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp01u.htm.txt) 23226063 (0.048):
nanvādyādhyayane na kiñcidārthavādikaṃ phalaṃ śrūyate, / tatraiṣāmarthavādānāmaśravaṇāt /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3221063 (0.049):
padminī cānapekṣya kiñcitprastānasādhanaṃ sarontarātsarontaraṃ pratiṣṭhate
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26488590 (0.050):
% pravṛttidoṣajanito 'rthaḥ phalam etat sarvaṃ bhavati/] p.223 / tad etat phalam upātam upātaṃ heyam, tyaktaṃ tyaktam upādeyam iti nāsya
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21466661 (0.056):
sa evaiko 'tra sarveṣāṃ nīti śāstrārtha tattva vit ||Panc_3.215|| / tad yadi tasya vacanam acariṣyann ete, tato na svalpo 'py anartho
dūta āha bho vainateya ! kadācid api bhagavantaṃ prati tvayā naitad
abhihitam īdṛk | tat kathaya, kiṃ te bhagavatāpamāna sthānaṃ kṛtam ?
garuḍa āha bhagavad āśraya bhūtena samudreṇāsmaṭ ṭiṭṭibhāṇḍāny apahṛtāni |
tad yadi nigrahaṃ na karoti tad ahaṃ bhagavato na bhṛtya ity eṣa niścayas
tvayā vācyaḥ | tad drutataraṃ gatvā bhavatā bhagavataḥ samīpe vaktavyam |
atha dūta mukhena praṇaya kupitaṃ vainateyaṃ vijñāya sammāna puraḥsaraṃ
tam ānayāmi | uktaṃ ca / bhaktaṃ śaktaṃ kulīnaṃ ca na bhṛtyam avamānayet |
putraval lālayen nityaṃ ya icchec chriyam ātmanaḥ ||Panc_1.382||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21443251 (0.061):
na tasya viśvaset prājño yadīcchec chriyam ātmanaḥ ||Panc_1.284|| / caṇḍaravo 'pi bhaya vyākulitān vijñāyedam āha bho bhoḥ śvāpadāḥ ! kiṃ
anyac ca / rājā tuṣṭo 'pi bhṛtyānām artha mātraṃ prayacchati |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21434395 (1.192):
keśā api virajyante niḥsnehāḥ kiṃ na sevakāḥ ||Panc_1.90|| / rājā tuṣṭo hi bhṛtyānām artha mātraṃ prayacchati |
te tu sammānitās tasya prāṇair apy upakurvate ||Panc_1.383|| / ity evaṃ sampradhārya rukma pure vainateya sakāśaṃ satvaram agamat |
vainateyo 'pi gṛhāgataṃ bhagavantam avalokya trapādhomukhaḥ
praṇamyovāca bhagavan ! tvad āśrayonmattena samudreṇa mama bhṛtyāsyāṇḍāny
apahṛtya mamāpamāno vihitaḥ | paraṃ bhagaval lajjayā mayā vilambitam | no
ced enam ahaṃ sthalāntaram adyaiva nayāmi | yataḥ svāmi bhayāc chravaṇo
'pi prahāro na dīyate | uktaṃ ca / yena syāl laghutā vātha pīḍā citte prabhoḥ kvacit |
prāṇa tyāge'pi tat karma na kuryāt kula sevakaḥ ||Panc_1.384||
tac chrutvā bhagavān āha bho vainateya ! satyam abhihitaṃ bhavatā | uktaṃ
bhṛtyāparādhajo daṇḍaḥ svāmino jāyate yataḥ |
tena lajjāpi tasyotthā na bhṛtyasya tathā punaḥ ||Panc_1.385||
tad āgaccha yenāṇḍāni samudrād ādāya ṭiṭṭibhaṃ sambhāvayāvaḥ | amarāvatīṃ
ca gacchāvaḥ | / tathānuṣṭhite samudro bhagavatā nirbharsyāgneyaṃ śaraṃ
sandhyāyābhihitaḥ bho durātman ! dīyantāṃ ṭiṭṭibhāṇḍāni | no cet sthalatāṃ
tvāṃ nayāmi | / tataḥ samudreṇa sa bhayena ṭiṭṭibhāṇḍāni tāni pradattāni | ṭiṭṭibhenāpi
bhāryāyai samarpitāni | ato 'haṃ bravīmi śatror balam avijñāya iti |
tasmāt puruṣeṇodyamo na tyājyaḥ | / tad ākarṇya sañjīvakas tam eva bhūyo 'pi papraccha bho mitra ! kathaṃ
jñeyo mayāsau duṣṭa buddhir iti | iyantaṃ kālaṃ yāvad uttarottara snehena
prasādena cāhaṃ dṛṣṭaḥ | na kadācit tad vikṛtir dṛṣṭā | tat kathyatāṃ
yenāham ātma rakṣārthaṃ tad vadhāyodyamaṃ karomi |
damanaka āha bhadra, kim atra jñeyam ? eṣa te pratyayaḥ | yadi
rakta netras triśikhāṃ bhrūkuṭiṃ dadhānaḥ sṛkkaṇī parilelihan tvāṃ dṛṣṭvā
bhavati, tad duṣṭa buddhiḥ | anyathā suprasādaś ceti | tad ājñāpaya mām |
svāśrayaṃ prati gacchāmi | tvayā ca yathāyaṃ mantra bhedo na bhavati tathā
kāryam | yadi niśāmukhaṃ prāpya gantuṃ śaknoṣi tad deśa tyāgaḥ kāryaḥ |
tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19630359 (0.0):
01,075.015c yaṃ ca kāmayate kāmaṃ devayānī karotu tam / 01,075.015d*0768_01 tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19651887 (0.0):
01,107.031c ekena kuru vai kṣemaṃ lokasya ca kulasya ca / 01,107.032a tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19772893 (0.0):
02,055.010a tyajet kulārthe puruṣaṃ grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 02,055.010c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15439067 (0.0):
05,037.016a tyajet kulārthe puruṣaṃ grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 05,037.016c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15476730 (0.0):
05,126.048a tyajet kulārthe puruṣaṃ grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 05,126.048c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9489400 (0.0):
tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyātha {ed. 1984: grāmasyārthe} kulaṃ tyajet* / grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet* //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21609538 (0.0):
291.017. sa kathayati nanu devena śrutam / 291.018. tyajedekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet/
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656117 (0.0):
478.031. anyatrāpyuktam / 478.032. tyajedekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739907 (0.0):
tyajedakaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13470973 (0.0):
apariccheda-kartṝṇāṃ vipadaḥ syuḥ pade pade // Hit_1.142 // / tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350306 (0.0):
uktañca- / tyajedekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet /
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16598818 (0.0):
api coktam | / [ tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21460797 (0.0):
kim anyat ? uktaṃ ca manunā vyāsena ca / tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet |
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9489391 (0.016):
sa kathayati / nanu devena śrutam* / / tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyātha {ed. 1984: grāmasyārthe} kulaṃ tyajet*
% Mahabharata: Adiparvan (mbh_01_u.htm.txt) 22636103 (0.029):
01,075.015d*0768_01 tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 01,075.015d*0768_02 grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
% Mahabharata: Adiparvan (mbh_01_u.htm.txt) 22657631 (0.029):
01,107.032a tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 01,107.032c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
% Mahabharata: Sabhaparvan (mbh_02_u.htm.txt) 27355517 (0.029):
02,055.010a tyajet kulārthe puruṣaṃ grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 02,055.010c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4341792 (0.053):
ardhena kurute kāryam iti paurātanī śrutiḥ || *HV_9.96*195:9 | / tyajed ekaṃ kulasyārthaṃ grāmasyārthaṃ kulaṃ tyajet | *HV_9.96*195:10
grāmaṃ janapadasyārthe svātmārthe pṛthivīṃ tyajet ||Panc_1.386||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19630364 (0.0):
01,075.015d*0768_01 tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 01,075.015d*0768_02 grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19651892 (0.0):
01,107.032a tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 01,107.032c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19772898 (0.0):
02,055.010a tyajet kulārthe puruṣaṃ grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 02,055.010c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15439072 (0.0):
05,037.016a tyajet kulārthe puruṣaṃ grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 05,037.016c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15476734 (0.0):
05,126.048a tyajet kulārthe puruṣaṃ grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 05,126.048c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9489404 (0.0):
tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyātha {ed. 1984: grāmasyārthe} kulaṃ tyajet* / grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet* //
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21609543 (0.0):
291.018. tyajedekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet/ / 291.019. grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet//6//
Divyavadana (divyav_u.htm.txt) 21656120 (0.0):
478.032. tyajedekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet/ / 478.033. grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet//51// iti/
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739911 (0.0):
tyajedakaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet / / grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet // GarP_1,109.2 //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13470978 (0.0):
tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet | / grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet // Hit_1.143 //
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24350310 (0.0):
tyajedekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet / / grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet // Suk_5.8 (=37) //
Tantrākhyāyika 1 (ttrkhy1u.htm.txt) 16598823 (0.0):
[ tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet | / grāmaṃ janapadasyārthe svātmārthe pṛthivīṃ tyajet ||118|| ]
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21460803 (0.0):
tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet | / grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet ||Panc_3.83||
% Mahabharata: Adiparvan (mbh_01_u.htm.txt) 22657631 (0.022):
01,107.032a tyajed ekaṃ kulasyārthe grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 01,107.032c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
% Mahabharata: Sabhaparvan (mbh_02_u.htm.txt) 27355517 (0.022):
02,055.010a tyajet kulārthe puruṣaṃ grāmasyārthe kulaṃ tyajet / 02,055.010c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
Harivamsa, constituted text with star passages (hv_conpu.htm.txt) 4341799 (0.028):
tyajed ekaṃ kulasyārthaṃ grāmasyārthaṃ kulaṃ tyajet | *HV_9.96*195:10 / grāmaṃ janapadasyārthaṃ ātmārthaṃ sakalaṃ tyajet || *HV_9.96*195:11 |
Mahavastu-Avadana (mhvastuu.htm.txt) 18648601 (0.036):
tyajed ekaṃ kulasyārthaṃ grāmārthaṃ tu kulaṃ tyajet* / / grāmaṃ janapadasyārthaṃ ātmārthaṃ pṛthivīṃ tyaje //
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 20018732 (0.041):
05,037.016c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet
āpad arthe dhanaṃ rakṣed dārān rakṣed dhanair api |
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19682585 (0.0):
01,146.026c āpaddharmavimokṣāya bhāryā cāpi satāṃ matam / 01,146.026d*1614_01 āpadarthe dhanaṃ rakṣed dārān rakṣed dhanair api
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15439081 (0.0):
05,037.016c grāmaṃ janapadasyārthe ātmārthe pṛthivīṃ tyajet / 05,037.017a āpadarthaṃ dhanaṃ rakṣed dārān rakṣed dhanair api
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739894 (0.0):
sūta uvāca / / āpadarthe dhanaṃ rakṣeddārānrakṣeddhanairapi /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12890283 (0.0):
MSS_4911 1 āpadarthe dhanaṃ rakṣed dārān rakṣed dhanairapi /
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18588700 (0.0):
parityajen nṛpo bhūmim ātmārtham avicārayan // Mn_7.212[216M] // / āpadarthaṃ dhanaṃ rakṣed dārān rakṣed dhanair api /
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13468183 (0.0):
nīti-vedināṃ sammatam | yataḥ- / āpad-arthe dhanaṃ rakṣed dārān rakṣed dhanair api |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21460827 (0.0):
parityajen nṛpo bhūmim ātmārtham avicārayan ||Panc_3.84|| / āpad arthe dhanaṃ rakṣed dārān rakṣed dhanair api |
Manusmrti (manu1__u.htm.txt) 21502144 (0.051):
Manu7.213a[217ṃa]/ āpadarthaṃ dhanaṃ rakṣed) dārān rakṣed) dhanair api |
ātmānaṃ satataṃ rakṣed dārair api dhanair api ||Panc_1.387||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19682586 (0.0):
01,146.026d*1614_01 āpadarthe dhanaṃ rakṣed dārān rakṣed dhanair api / 01,146.026d*1614_02 ātmānaṃ satataṃ rakṣed dārair api dhanair api
% Mahabharata: Udyogaparvan (mbh_05_u.htm.txt) 15439083 (0.0):
05,037.017a āpadarthaṃ dhanaṃ rakṣed dārān rakṣed dhanair api / 05,037.017c ātmānaṃ satataṃ rakṣed dārair api dhanair api
Garuda-Purana (garup1_u.htm.txt) 6739896 (0.0):
āpadarthe dhanaṃ rakṣeddārānrakṣeddhanairapi / / ātmānaṃ satataṃ rakṣeddārairapi dhanairapi // GarP_1,109.1 //
Manusmrti (manu2p_u.htm.txt) 18588702 (0.0):
āpadarthaṃ dhanaṃ rakṣed dārān rakṣed dhanair api / / ātmānaṃ satataṃ rakṣed dārair api dhanair api // Mn_7.213[217M] //
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13468186 (0.0):
āpad-arthe dhanaṃ rakṣed dārān rakṣed dhanair api | / ātmānaṃ satataṃ rakṣed dārair api dhanair api // Hit_1.42 //
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21460830 (0.0):
āpad arthe dhanaṃ rakṣed dārān rakṣed dhanair api | / ātmānaṃ satataṃ rakṣed dārair api dhanair api ||Panc_3.85||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12884867 (0.022):
MSS_4635 1 ātmānaṃ satataṃ rakṣed dārairapi dhanairapi /
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12890286 (0.022):
MSS_4911 1 āpadarthe dhanaṃ rakṣed dārān rakṣed dhanairapi / / MSS_4911 2 ātmānaṃ satataṃ rakṣed dārairapi dhanairapi //
balavatābhibhūtasya videśa gamanaṃ tad anupraveśo vā nītiḥ |
tad deśa tyāgaḥ kāryaḥ | athavātmā sāmādibhir upāyair ābharakṣaṇīyaḥ |
uktaṃ ca / api putra kalatrair vā prāṇān rakṣeta paṇḍitaḥ |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12837426 (0.022):
MSS_2039 1 api putraiḥ kalatrairvā prāṇān rakṣeta paṇḍitaḥ /
vidyamānair yatas taiḥ syāt sarvaṃ bhūyo 'pi dehinām ||Panc_1.388|| / yena kenāpy upāyena śubhenāpy aśubhena vā |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12837428 (0.033):
MSS_2039 1 api putraiḥ kalatrairvā prāṇān rakṣeta paṇḍitaḥ / / MSS_2039 2 vidyamānairyatastaiḥ syāt sarvaṃ bhūyo'pi dehinām //
uddhared dīnam ātmānaṃ samartho dharmam ācaret ||Panc_1.389||
% Mahabharata, Parvans 1 - 18 (mbh1-18u.htm.txt) 19672120 (1.192):
01,128.018d@081_0145 karmaṇā yena teneha mṛdunā dāruṇena vā / 01,128.018d@081_0146 uddhared dīnam ātmānaṃ samartho dharmam ācaret
% Mahabharata: Santiparvan (mbh_12_u.htm.txt) 10320331 (1.192):
12,138.038a karmaṇā yena teneha mṛdunā dāruṇena vā / 12,138.038c uddhared dīnam ātmānaṃ samartho dharmam ācaret
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12971239 (1.192):
MSS_8918 2 uddhared dīnamātmānaṃ samartho dharmamācaret //
Parasaradharmasamhita (=Parasarasmrti): Kandas 1 & 2 (pars2_pu.htm.txt) 21986004 (1.192):
yena kena ca dharmeṇa mṛdunā dāruṇena vā / / uddhared dīnam ātmānaṃ samartho dharmam ācaret (II,1, p. 197) // Par_7.37
yo māyāṃ kurute mūḍhaḥ prāṇa tyāge dhanādiṣu |
tasya prāṇāḥ praṇaśyanti tair naṣṭair naṣṭam eva tat ||Panc_1.390|| / evam abhidhāya damanakaḥ karaṭaka sakāśam agamat | karaṭako 'pi tam
āyāntaṃ dṛṣṭvā provāca bhadra ! kiṃ kṛtaṃ tatrabhavatā ?
damanaka āha mayā tāvan nīti bīja nirvāpaṇaṃ kṛtam | parato
daiva vihitāyattam | uktaṃ ca / parāṅmukhe'pi daive'tra kṛtyaṃ kāryaṃ vipaścitā |
ātma doṣa vināśāya sva citta stambhanāya ca ||Panc_1.391||
udyoginaṃ puruṣa siṃham upaiti lakṣmīr / daivena deyam iti kāpuruṣā vadanti |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12931066 (0.0):
MSS_6908 1 udyoginaṃ puruṣasiṃhamupaiti lakṣmīr daivena deyamiti kāpuruṣā
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13466697 (0.0):
anudyogena tailāni tilebhyo nāptum arhati // Hit_0.32 // / anyac ca- / udyoginaṃ puruṣa-siṃham upaiti lakṣmīr
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21456239 (0.0):
hastodyamaṃ vinā vaktre praviśen na kathañcana ||Panc_2.134|| / udyoginaṃ puruṣa siṃham upaiti lakṣmīr
daivaṃ nihatya kuru pauruṣam ātma śaktyā yatne kṛte yadi na sidhyati ko
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12931076 (0.0):
MSS_6908 1 udyoginaṃ puruṣasiṃhamupaiti lakṣmīr daivena deyamiti kāpuruṣā / vadanti / / MSS_6908 2 daivaṃ nihatya kuru pauruṣamātmaśaktyā yatne kṛte yadi na
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13466706 (0.0):
daivena deyam iti kāpuruṣā vadanti | / daivaṃ nihatya kuru pauruṣam ātma-śaktyā
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21439166 (0.0):
daivaṃ hi daivam iti kāpuruṣā vadanti | / daivaṃ nihatya kuru pauruṣam ātma śaktyā yatne kṛte yadi na sidhyati ko
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21456241 (0.0):
daivena deyam iti kāpuruṣā vadanti | / daivaṃ nihatya kuru pauruṣam ātma śaktyā yatne kṛte yadi na sidhyati ko
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21456248 (0.0):
daivaṃ nihatya kuru pauruṣam ātma śaktyā yatne kṛte yadi na sidhyati ko / 'tra doṣaḥ ||Panc_2.135||
Bhaisajyavastu of the Vinayavastvagama of the Mulasarvastivadin [Vastu 6] (vinv_06u.htm.txt) 9491006 (0.044):
vīryaṃ bhajeta sumahadūrjitasatvadṛṣṭaṃ yatne kṛto yadi na sidhyati ko / 'tra doṣaḥ // iti /
'tra doṣaḥ ||Panc_1.392|| / karaṭaka āha tat kathaya kīdṛk tvayā nīti bījaṃ nirvāpitam |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21439167 (5.960):
daivaṃ nihatya kuru pauruṣam ātma śaktyā yatne kṛte yadi na sidhyati ko / 'tra doṣaḥ ||Panc_1.217||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21456249 (5.960):
daivaṃ nihatya kuru pauruṣam ātma śaktyā yatne kṛte yadi na sidhyati ko / 'tra doṣaḥ ||Panc_2.135||
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13466707 (0.027):
yatne kṛte yadi na sidhyati ko 'tra doṣaḥ // Hit_0.33 //
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12931077 (0.042):
MSS_6908 2 daivaṃ nihatya kuru pauruṣamātmaśaktyā yatne kṛte yadi na / sidhyati ko'tra doṣaḥ // / MSS_6909 1 udyoginaḥ karālambaṃ karoti kamalālayā /
so 'bravīt mayānyonyaṃ tābhyāṃ mithyā prajalpena bhedas tathā vihito yathā
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26496060 (0.053):
saha gṛhyate, yeṣām avayavānāṃ vyavadhānād agrahaṇaṃ taiḥ saha na gṛhyate/ / na caitatkṛto 'sti bheda iti/
Gautama: Nyayasutra (nysvbh1u.htm.txt) 26492267 (0.059):
viśeṣo 'rthaviśeṣeṣu vijñāyate 'yam artho 'nenābhihita iti/ sa ca viśeṣo / nāsti/ tasmān mithyābhiyogamātram etad iti/
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4954954 (0.064):
vyapavargaṃ ca darśayati, kālaś cet karmabhedaḥ syāt // MS_2,4.4 // / vyapavargasya samāpanasya darśanaṃ bhavati, darśapūrṇamāsābhyām iṣṭvā
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28119596 (0.064):
asādhakatvāt ākāśasya anekatve pramāṇaṃ netyāha bheda iti/ / ekatvāditi/
bhūyo 'pi mantrayantāv eka sthāna sthitau na drakṣyasi |
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28119596 (0.064):
asādhakatvāt ākāśasya anekatve pramāṇaṃ netyāha bheda iti/ / ekatvāditi/
karaṭaka āha aho, na yuktaṃ bhavatā vihitaṃ yat parasparaṃ tau
snehārdra hṛdayau sukhāśrayau kopa sāgare prakṣiptau | uktaṃ ca
aviruddhaṃ sukha sthaṃ yo duḥkha mārge niyojayet |
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12861770 (0.0):
MSS_3388 1 aviruddhaṃ sukhasthaṃ yo duḥkhamārge niyojayet /
janma janmāntare duḥkhī sa naraḥ syād asaṃśayam ||Panc_1.393||
Mahasubhashitasangraha, verses 1-9979 (msubhs_u.htm.txt) 12861777 (0.0):
MSS_3388 1 aviruddhaṃ sukhasthaṃ yo duḥkhamārge niyojayet / / MSS_3388 2 janmajanmāntare duḥkhī sa naraḥ syādasaṃśayam //
aparaṃ tvaṃ yad bheda mātreṇāpi hṛṣṭas tad apy ayuktam, yataḥ sarvato 'pi
jano virūpa karaṇe samartho bhavati nopakartum | uktaṃ ca
ghātayitum eva nīcaḥ para kāryaṃ vetti na prasādayitum |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21448614 (1.192):
anyac ca / ghātayitum eva nīcaḥ para kāryaṃ vetti na prasādhayitum |
Sukasaptati (suksaptu.htm.txt) 24354800 (0.037):
nāśayitumeva nīcaḥ parakāryaṃ vetti na prasādhayitum /
pātayitum asti śaktir vāyor vṛkṣaṃ na connamitum ||Panc_1.394||
damanaka āha anabhijño bhavān nīti śāstrasya, tenaitad bravīṣi | uktaṃ ca
jāta mātraṃ na yaḥ śatruṃ vyādhiṃ ca praśamaṃ nayet |
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21442041 (0.0):
yena vyāpādayāmi | uktaṃ ca / jāta mātraṃ na yaḥ śatruṃ rogaṃ ca praśamaṃ nayet | mahābalo 'pi tenaiva
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21458917 (0.0):
jāta mātraṃ na yaḥ śatruṃ vyādhiṃ ca praśamaṃ nayet |
mahā balo 'pi tenaiva vṛddhiṃ prāpya sa hanyate ||Panc_1.395||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21442046 (0.0):
jāta mātraṃ na yaḥ śatruṃ rogaṃ ca praśamaṃ nayet | mahābalo 'pi tenaiva / vṛddhiṃ prāpya sa hanyate ||Panc_1.256||
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21458922 (0.0):
jāta mātraṃ na yaḥ śatruṃ vyādhiṃ ca praśamaṃ nayet | / mahābalo 'pi tenaiva vṛddhiṃ prāpya sa hanyate ||Panc_3.3||
tac chatru bhūto 'yam asmākaṃ mantri padāharaṇāt | uktaṃ ca
pitṛ paitāmahaṃ sthānaṃ yo yasyātra jigīṣate |
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2460298 (0.063):
eke tu pratijñānyūnaṃ nāmanigrasthānaṃ nāstīti bravate/dūṣayati etattu na
Nagesa [=Nagojibhatta]: Paribhasendusekhara (paribhsu.htm.txt) 24142174 (0.064):
nimittasadbhāvāt viśiṣṭo 'padeśo mukhyo vyavahāro yasyāsti sa vyapadeśī/ / yastu vyapadeśahetvabhāvādavidyamānavyapadeśo 'sahāyaḥ, sa tena tulyaṃ
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19123325 (0.064):
pratyayaḥ suptiṅ ca yasyāśrayaḥ sthānaṃ sa tathoktaḥ /
sa tasya sahajaḥ śatrur ucchedyo 'pi priye sthitaḥ ||Panc_1.396||
tan mayā sa udāsīnatayā samānīto 'bhaya pradānena yāvat tāvad aham api
tena sācivyāt pracyāvitaḥ | athavā sādhv idam ucyate / dadyāt sādhur yadi nija pade durjanāya praveśaṃ
tan nāśāya prabhavati tato vāñchamānaḥ svayaṃ saḥ |
tasmād deyo vipula matibhir nāvakāśo 'dhamānāṃ
jārāpi syād gṛha patir iti śrūyate vākyato 'tra ||Panc_1.397||
tena mayā tasyopari vadhopāya eva viracyate | deśa tyāgāya vā bhaviṣyati |
tac ca tvāṃ muktvānyo na jñāsyati | tad uktam etat te svārthāyānuṣṭhitam |
uktaṃ ca / nistriṃśaṃ hṛdayaṃ kṛtvā vāṇīm ikṣu rasopāmām |
vikalpo 'tra na kartavyo hanyāt tatrāpakāriṇam ||Panc_1.398||
aparaṃ mṛto 'py asmākaṃ bhojyo bhaviṣyati | tad ekaṃ tāvad vara sādhanam |
aparaṃ sācivyaṃ ca bhaviṣyati tṛptiś ceti | tad guṇa traye'sminn upasthite
kasmān māṃ dūṣayasi tvaṃ jāḍya bhāvāt | uktaṃ ca
parasya pīḍanaṃ kurvan svārtha siddhiṃ ca paṇḍitaḥ |
mūḍha buddhir na bhakṣeta vane caturako yathā ||Panc_1.399||
karaṭaka āha katham etat ? / kathā 16 / vajra daṃṣṭra nāma siṃha kathā
asti kasmiṃścid vanoddeśe vajra daṃṣṭro nāma siṃhaḥ | tasya
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21444123 (0.0):
madotkaṭa siṃha kathā / asti kasmiṃścid vanoddeśe madotkaṭo nāma siṃhaḥ prativasa ti sma | tasya
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21467058 (0.032):
kharanakhara siṃha kathā / kasmiṃścid vanoddeśe kharanakharo nāma siṃhaḥ prativasati sma | sa kadācid
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21443114 (0.032):
caṇḍarava nāma śṛgāla kathā / asti kasmiṃścid vanoddeśe caṇḍaravo nāma śṛgālaḥ prativasati sma | sa
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21449746 (0.046):
jīrṇadhana nāma vaṇik putra kathā / asti kasmiṃścid vanoddeśe bahu baka sanātho vaṭa pādapaḥ | tasya koṭare
Visnusarma: Pancatantra (vispancu.htm.txt) 21453974 (0.047):
śavara śūkara kathā / asti kasmiṃścid vanoddeśe kaścit pulindaḥ | sa ca pāparddhiṃ kartuṃ vanaṃ
Narayana: Hitopadesa (hitop_u.htm.txt) 13485701 (0.055):
kathā 10 / asti kasmiṃścid vanoddeśe madotkaṭo nāma siṃhaḥ | tasya sevakās trayaḥ
caturaka kravyamukha nāmānau śṛgāla vṛkau bhṛtya bhūtau sadaivānugatau
tatraiva vane prativasataḥ | athānya dine siṃhena kadācid āsanna prasavā
prasava vedanayā sva yūthād bhraṣṭoṣṭry upaviṣṭā kasmiṃścid vana gahane