View original HTML file with complete header information
tatra kasyacid ekasya vaśe viśvaṃ pravartate | / iti sādhayituṃ pūrvaṃ pūrvapakṣaṃ pracakṣmahe || YIs_1 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19533874 (0.0):
(sū0) tatra kasyacidekasya vaśe viśvaṃ pravartate / / iti sādhayituṃ pūrvaṃ pūrvapakṣaṃ pracakṣmahe // 1 //
tatra kasyacid ekasya vaśe viśvaṃ pravartate | / iti sādhayituṃ pūrvaṃ pūrvapakṣaṃ pracakṣmahe || YIs_1 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19533874 (0.0):
(sū0) tatra kasyacidekasya vaśe viśvaṃ pravartate / / iti sādhayituṃ pūrvaṃ pūrvapakṣaṃ pracakṣmahe // 1 //
tatra mīmāṃsakāḥ prāhuḥ nāyaṃ sarvārthadarśanaśaktisampannaḥ puruṣo
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19533882 (0.0):
iti sādhayituṃ pūrvaṃ pūrvapakṣaṃ pracakṣmahe // 1 // / tatra mīmāṃsakāḥ prāhuḥ - nāyaṃ sarvārthadarśanaśaktisampannaḥ puruṣo
Yamuna: Isvarasiddhi (yamis_pu.htm.txt) 24183392 (0.047):
sāṃsiddhikasarvārthadarśanatatpreraṇaśaktisampanna eva sidhyati;
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538202 (0.047):
sāṃsiddhikasarvārthadarśanatatpreraṇaśaktisampanna eva sidhyati ;
'bhyupagamam arhati, atipatitasakalasādhakapramāṇasambhāvanābhūmitvāt
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19533888 (0.0):
tatra mīmāṃsakāḥ prāhuḥ - nāyaṃ sarvārthadarśanaśaktisampannaḥ puruṣo / 'bhyupagamamarhati,
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534129 (0.020):
'atipatitasakalasādhakapramāṇasaṃbhāvanābhūmitvatvā' diti 'atipatitasakala
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534139 (0.022):
'atipatitasakalasādhakapramāṇasaṃbhāvanābhūmitvatvā' diti 'atipatitasakala / sādhakapramāṇasaṃbhāvanābhūmitvatvā'diti vā pāṭhaḥ sambhāvyate / 'sphuṭe'
sphuṭavividhabādhakatvāc ca / tathā hi asya pratyakṣam anyad vā sādhakaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19533897 (0.062):
atipatitasakalasādhakapramāṇasambhāvanābhūmitvātsphuṭavividhabādhakatvācca / / tathāhi - asya papratyakṣamanyadvā sādhakaṃ bhavet ? pratyakṣamapi
bhavet ? pratyakṣam api laukikaṃ yaugikaṃ vā ? / vyavasthitamitasvārthaṃ na tāvad iha laukikam |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19533900 (0.0):
/ tathāhi - asya papratyakṣamanyadvā sādhakaṃ bhavet ? pratyakṣamapi / laukikaṃ yaugikaṃ vā ?
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534033 (0.0):
ityabhyūhyate 1 / vyavasthitamitasvārthaṃ na tāvadiha laukikam /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5391797 (0.062):
prakṛtivikṛtigrahaṇam nivartiṣyate . tat ca avaśyam nivartyam ihārtham / uttarātham ca . ihārtham tāvat . bāleyāḥ taṇḍulāḥ . uttarārtham
sādhanaṃ tena sarvārthatajjñānāder asiddhitaḥ || YIs_2 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534040 (0.0):
vyavasthitamitasvārthaṃ na tāvadiha laukikam / / sādhanaṃ tena sarvārthatajjñānāderasiddhitaḥ // 2 //
sarvārthadarśanaśaktiśālinam avagamayatā hi
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534045 (0.0):
sādhanaṃ tena sarvārthatajjñānāderasiddhitaḥ // 2 // / sarvārthadarśanaśaktiśālinamavagamayatā hi
deśakālasvabhāvaviprakarṣavyavadhānajuṣaḥ sarva evārthās darśanaṃ śaktiś
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534056 (0.0):
sarvārthadarśanaśaktiśālinamavagamayatā hi / deśakālasvabhāvaviprakarṣavyavadhānajuṣaḥ sarva evārthāstaddarśanaṃ
ca gocarayitavyāni / na ca / vidyamānendriyasannikarṣayogyakatipayaviṣayaniyatavṛtter
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534064 (0.0):
deśakālasvabhāvaviprakarṣavyavadhānajuṣaḥ sarva evārthāstaddarśanaṃ / śaktiśca gocarayitavyāni / na ca
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214739 (0.053):
bāhyendriyāṇi vidyamānasannikarṣayogyasvaviṣayabodhajananānīti na
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28210886 (0.062):
purarindriyārthasannikarṣājanyatvajanyatvobhayābhāvañjanyaniṣṭhasvābhāvavattāsaṃbandhāvacchinnasvaniṣṭhāvacchedakatākapratiyogitākabhedavattvasaṃbandhena / indriyārthasannikarṣajanyatāviśiṣṭatvaparyavasitaṃ niveśya
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2349004 (0.064):
satīṣṭopalabdhīndriyārthasannikarṣadharmādyapekṣādātmamanasoḥ saṃyogāt
laukikapratyakṣasya niravadhir ayaṃ mahimā saṃbhāvanābhūmir iti katham iva
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534073 (0.0):
vidyamānendriyasannikarṣayogyakatipayaviṣayanipatavṛtterlaukikapratyakṣasya / niravadhirayaṃ mahimā saṃbhāvanābhūmiriti kathamiva tadiha sādhanamiti
tad iha sādhanam iti manyemahi / / nāpi yogipratyakṣam asya sādhakam; yataḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534319 (0.0):
pramāṇaṃ bhavitumarhatīti // 2 // / nāpi yogipratyakṣamasya sādhakam ; yataḥ - / pratyakṣatve tadapyevaṃ vidyamānaikagocaram /
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9685174 (0.056):
asmadādītyavivakṣāyāṃ prameyatvādikaṃ yogipratyakṣasādhakamanusandheyam / / pratyakṣatvānabhyupagame jñānābhyupagamo nirmūlaḥ, tatkāraṇenaiva
pratyakṣatve tad apy evaṃ vidyamānaikagocaram | / bhūtādigocaraṃ naiva pratyakṣaṃ pratibhādivat || YIs_3 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534329 (0.0):
nāpi yogipratyakṣamasya sādhakam ; yataḥ - / pratyakṣatve tadapyevaṃ vidyamānaikagocaram /
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9685174 (0.060):
asmadādītyavivakṣāyāṃ prameyatvādikaṃ yogipratyakṣasādhakamanusandheyam /
tat khalu yogivijñānam aindriyakaṃ na vā ? aindriyakam api
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534333 (0.061):
bhūtādigocaraṃ naiva pratyakṣaṃ pratibhādivat // 3 // / tat khalu yogivijñānamaindriyikaṃ na vā ? aindriyikamapi
bahirindriyasambhavam āntarakaraṇajanitaṃ vā ? bahirindriyāṇi tāvat
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534344 (0.0):
tat khalu yogivijñānamaindriyikaṃ na vā ? aindriyikamapi / bahirindriyasambhavamāntarakaraṇajanitaṃ vā ? bahirindriyāṇi
samadhigatanijaviṣayasannikarṣasahakārīṇi tadgocarajñānajananānīti jagati
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534357 (0.0):
tāvatsamadhigatanijaviṣayasannikarṣasahakārīṇi tadgocarajñānajananānīti
viditam / ato na rasanādibhir / ajātātivṛttavyavahitādisakalaviṣayavedanaprasaṅgaḥ / na cāvidyamānair
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534371 (0.0):
tāvatsamadhigatanijaviṣayasannikarṣasahakārīṇi tadgocarajñānajananānīti / jagati viditam / ato na rasanādibhirajātātivṛttavyavahitādi
ajātādibhiḥ saṃbhavati sannikarṣaḥ; tasya hy āśrayatvād āśrayābhāve
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534381 (0.0):
sakalaviṣayavedanaprasaṅgaḥ / na cāvidyamānairajātādibhiḥ saṃbhavati
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24750548 (0.051):
vyavahārasya jñānaphasatve 'pi tadāśrayatvābhāvānna viṣayasya mukhyaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20949073 (0.060):
kāraṇatvasyevābhāve āśrayatvasyāpyabhāvāt
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5293337 (0.061):
vacanaprāmāṇyāt nadīsañjñāyām ghisañjñā na bhaviṣyati . kim kāraṇam . / āśrayābhāvāt . āśrayābhāvāt nadīsañjñāyām ghisañjñānivṛttiḥ iti cet
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2460847 (0.062):
uttaravādaparasyottaramāśrayābhāve na yuktamiti / tadāśrayamātramanuvaditavyaṃ tadantareṇāśakyābhidhānatvāduttarasyeti /
tadasambhavāt / ato 'pekṣito 'rthasannikarṣaḥ / sahakārivirahe katham
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534389 (1.788):
sannikarṣaḥ ; tasya dvyāśrayatvādāśrayābhāve tadasambhavāt / ato
indriyāṇy atītādiviṣayasākṣātkārāya kalperan ? / bhavati ca yad
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534397 (0.0):
'pekṣitor'thasannikarṣaḥ / sahakārivirahe / kathamindriyāṇyatītādiviṣayasākṣātkārāya kalperan? / bhavati ca - yat
yatsahakāri yatkāryajananam, tat tadabhāve na taj janayati ; yathā
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534407 (1.192):
kathamindriyāṇyatītādiviṣayasākṣātkārāya kalperan? / bhavati ca - yat / yatsahakāri yatkāryajananam , tattadabhāve na tajjanayati ; yathā
kṣitisalilasahakāri aṅkurakāryajananabījaṃ kṣityādyabhāve 'ṅkuram /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534415 (0.0):
yatsahakāri yatkāryajananam , tattadabhāve na tajjanayati ; yathā / kṣitisalilasahakāri aṅkarakāryajananabījaṃ kṣityādyabhāve 'ṅkaram /
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12097815 (0.048):
kṣitibījādīnāmaṅkurajananasvabhāvatā samarthakṣaṇajānanasvabhāvatā vā
Tarkabhasa (bsa072_u.htm.txt) 16552705 (0.053):
kṣitisalilādi tatra sahakāri / tadevaṃ kāryahetustadutpattisambandhād
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17310975 (0.055):
na sarvaṃ sarvasya | tathā ca vyagrāṇāṃ kṣitibījādinām / aṅkurajananasvabhāvatā samarthakṣaṇajananasvabhāvatā vā nāsty eveti
arthasannikarṣasahakārīṇi bahirindriyāṇi jñānajananānīti tāny api nātīte
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534425 (0.0):
kṣitisalilasahakāri aṅkarakāryajananabījaṃ kṣityādyabhāve 'ṅkaram / / arthasannikarṣasahakārīṇi bahirindriyāṇi jñānajananānīti tānyapi nātīte
'nāgate vārthe jñānaṃ janayantīti na tad upajanitaṃ pratyakṣaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534435 (0.016):
'nāgate vār'the jñānaṃ janayantīti na tadupajanitaṃ pratyakṣaṃ
yathoktaviṣayaniyamam atikrāmati / / nāpy antarakaraṇasambhavam, āntaragocara eva sukhādau svāntasvātantryāt /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534438 (0.0):
'nāgate vār'the jñānaṃ janayantīti na tadupajanitaṃ pratyakṣaṃ / yathoktaviṣayaniyamamatikrāmati / nāpyāntarakaraṇasambhavam , āntaragocara
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534446 (0.020):
'nāgate vār'the jñānaṃ janayantīti na tadupajanitaṃ pratyakṣaṃ / yathoktaviṣayaniyamamatikrāmati / nāpyāntarakaraṇasambhavam , āntaragocara
bāhyaviṣayamitiṣu ca manaso niraṅkuśakaraṇatāṅgīkāre hi kṛtaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534459 (0.0):
eva sukhādau svāntasvātatryāt / bāhyaviṣayamitiṣu ca manaso
cakṣurādibhiḥ / ataś ca kaścid andho badhiro vā bhavet / bhavati cātra
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534467 (1.788):
niraṅkuśakaraṇatāṅgīkāre hi kṛtaṃ cakṣurādibhiḥ / ataśca na kaścidandho
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4055218 (0.062):
mahāsattvo nāndho bhavati, na badhiro bhavati, na kāṇo bhavati, na kuṇṭho
vimatipadaṃ mano bahirindriyanirapekṣaṃ na bāhyapratyakṣagocare
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534478 (0.0):
badhiro vā bhavet / bhavati cātra - vimatipadaṃ mano
pravartate, tatra tattantravṛttitvāt / yady atra yattantravṛtti na tat
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534488 (0.0):
bahirindriyanirapekṣaṃ na bāhyapratyakṣagocare pravartate, tatra / tattantravṛttitvāt / yadyatra yattantravṛtti na tattannirapekṣaṃ tatra
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 481730 (0.053):
anyattattantramityanyaśabdo 'muktaviṣaya iti pratītiḥ syāttadarthamāha / tattantratvaṃ ceti // / tattantratvaṃ ca muktānāmapi ... // MAnuv_3,3.80ab //
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535259 (0.061):
sahakāri vā / tattantraṃ yasyāḥ, evambhūtā vṛttiryasya tattattantravṛtti, / tasya bhāvastattvaṃ tasmāditi ca
tannirapekṣaṃ tatra pravartate, yathālokāpekṣapravṛtti cakṣuḥ svagocare
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534497 (0.0):
tattantravṛttitvāt / yadyatra yattantravṛtti na tattannirapekṣaṃ tatra
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534481 (0.047):
bahirindriyanirapekṣaṃ na bāhyapratyakṣagocare pravartate, tatra / tattantravṛttitvāt / yadyatra yattantravṛtti na tattannirapekṣaṃ tatra
'ndhatamasa iti / na ca / siddhāuṣadhamantratapaḥsamādhimahimasamāsāditātiśayānīndriyāṇi kadācid
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534508 (1.192):
pravartate, yathā'lokāpekṣapravṛtti cakṣuḥ svagocare 'ndhatamasa iti / na / ca siddhauṣadhamatpratapaḥsamādhimahimasamāsāditātiśayānīndriyāṇi
apajahati samadhigataviṣayaniyamam iti sambhavati; / sāṃsiddhikasāmārthāvirbhāvaikaphalatvāt teṣām, sāmarthyasya ca
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534522 (0.0):
kadācidapajahati samādhigataviṣayaniyamamiti sambhavati ; / sāṃsiddhikasāmarthyāvirbhāvaikaphalatvātteṣām , sāmarthyasya ca
pratiniyamāt / na khalu suprayuktabheṣajaśatavihitasaṃskāram api śrotraṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534532 (0.0):
sāṃsiddhikasāmarthyāvirbhāvaikaphalatvātteṣām , sāmarthyasya ca / pratiniyamāt / na khalu suprayuktabheṣajaśatavihitasaṃskāramapi śrotraṃ
rūparasavibhāvāvagamāya kalpate / bhavati ca
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534538 (0.056):
pratiniyamāt / na khalu suprayuktabheṣajaśatavihitasaṃskāramapi śrotraṃ / rūparasavibhāgāvagamāya kalpate / bhavati ca -
vivādādhyāsitabāhyābhyantarakaraṇapāṭavātiśayo 'nullaṅghitasīmā,
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534547 (0.0):
rūparasavibhāgāvagamāya kalpate / bhavati ca - / vivādādhyāsitabāhyabhyantarakaraṇapāṭavātiśayo 'nullaṅghitasīmā,
aindriyakaprakarṣatvāt, dṛśyamānatatprakarṣavad ity aindriyakaṃ jñānaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534554 (0.014):
vivādādhyāsitabāhyabhyantarakaraṇapāṭavātiśayo 'nullaṅghitasīmā, / aindriyikaprakarṣatvāt , dṛśyamānatatprakarṣavat ityaindriyikaṃ jñānaṃ
nātītādi gocarayati / / bhāvanāprakarṣaparyantajanmanas tu saty api viśadanirbhāsatve
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534567 (0.0):
aindriyikaprakarṣatvāt , dṛśyamānatatprakarṣavat ityaindriyikaṃ jñānaṃ / nātītādi gocarayati /
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214778 (0.045):
bāhyendriyānapekṣapravṛttyanupapatteḥ / nāpi yogajanyam; / bhāvanāprakarṣaparyantajanmanas tasya viśadāvabhāsatve 'pi
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 4,1 (vnyps41u.htm.txt) 23769085 (0.054):
yacca śāstrayonyadhikaraṇe bhāṣitam--- / bhāvanāprakarṣaparyantajanmanastasya viśadāvabhāsatvepi"
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19461584 (0.062):
punariyamapi prahāsyate, upalambhadṛṣṭitvāditi bhāvaḥ / tathāhi / tadbhāvanāprakarṣaparyantagamanāt sākṣānnairātmyadarśanāt virodhi
prācyānubhavagocarād anadhikam adhikaṃ vādhyavasyataḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534574 (0.015):
bhāvanāprakarṣaparyantajanmanastu satyapi viśadanirbhāsatve prācyānu / bhavagocarādanadhikamadhikaṃ vādhyavasyataḥ smṛtivibhramastrotasoranya
smṛtivibhramasrotasor anyatarāvartaparivartinaḥ kutaḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534574 (0.061):
bhavagocarādanadhikamadhikaṃ vādhyavasyataḥ smṛtivibhramastrotasoranya
prāmāṇyakūlapratilabhaḥ ? kutastarāṃ ca pratyakṣatayottambhanam ? /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534588 (0.020):
tarāvartaparivartinaḥ kutaḥ prāmāṇyakūlapratilambhaḥ ? kutastarāṃ ca
pratyakṣasya vā sataḥ katham iva viditaviṣayaniyamavyatikramaḥ ?
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534595 (0.0):
tarāvartaparivartinaḥ kutaḥ prāmāṇyakūlapratilambhaḥ ? kutastarāṃ ca / pratyakṣatayottambhanam ? / pratyakṣasya vā sataḥ kathamiva
atikrāmato vā kutaḥ pratyakṣatvam iti na viśvānubhavāiśvaryaśālini
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534596 (0.044):
pratyakṣatayottambhanam ? / pratyakṣasya vā sataḥ kathamiva / viditaviṣayaniyamavyatikramaḥ ? atikrāmato vā kutaḥ pratkṣatvamiti na
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534605 (0.050):
viditaviṣayaniyamavyatikramaḥ ? atikrāmato vā kutaḥ pratkṣatvamiti na / viśvānubhavaiśvaryaśālini pratyakṣaṃ pramāṇam /
pratyakṣaṃ pramāṇam / / nāpi pramāṇāntaram / tat khalv anumānam āgamo vā ? anumānam api viśeṣato
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534606 (0.029):
viśvānubhavaiśvaryaśālini pratyakṣaṃ pramāṇam / / (itīśvare pratyakṣapramāṇanirasanam)
Prasastapada: Padarthadharmasamgraha (commentary on Kanada's (paddhs_u.htm.txt) 5912249 (0.035):
sāmānyaviśeṣajñānotpattāv.avibhaktam.ālocanamātram.pratyakṣam.pramāṇam.asmin.nānyatpramāṇāntaram.asti.aphalarūpatvāt./
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534617 (0.035):
nāpi pramāṇāntaram / tatsvalvanumānamāgamo vā ? anumānamapi viśeṣatodṛṣṭaṃ
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25341167 (0.037):
tat tarhi pramāṇāntaramanumānaṃ vā / / na tāvat pramāṇāntaram, tallkṣamābhāvāt /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11694295 (0.037):
yathāsamayaṃ pratipādanam ity ucyate. tat tarhi pramāṇāntaram anumānaṃ vā. / na tāvat pramāṇāntaram, tallakṣaṇābhāvāt. ato vyāptibalena jñāyamānam
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24218638 (0.043):
trirūpaliṅgajatvābhāvācca nānumānam | na ca pramāṇāntaramasti | ato
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24503526 (0.043):
trirūpaliṅgajatvābhāvāc ca na anumānam | na ca pramāṇāntaram asti | ato
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3665699 (0.050):
na anyathā / tena yāvati niyatirjñātā tāvati deśe kāle vā anumānaṃ / pramāṇam / āgamastu nāmāntaraśabdanarūpo dṛḍhīya stamavimarśātmā
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3113563 (0.053):
pratibaddhasvabhāvasya taddhetutve samaṃ dvayam // / ityanumānamapi pramāṇam / prāmāṇyaṃ ca / pramāṇāntarāgṛhītaniścitapravṛttiviṣayārthatayā tatprāpaṇe śaktiḥ //
madhyantavibhagatika.html 19085398 (0.054):
pramāṇatrayaṃ punaḥ pratyakṣam anumānam āgamaś ca /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18360613 (0.057):
kintu samavāye pramāṇābhāvādapi / / na tāvattatra pratyakṣaṃ pramāṇam /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2336399 (0.059):
codayati athānumānaviruddhra kasmādanumānaṃ na bhavatīti / / na khalu pramāṇatvena pratyakṣāgamābhyāmanumānasya kaścid viśeṣo yena tau
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27531042 (0.060):
‘ayamasau na bhavati'; iti jñānaṃ pratyakṣaṃ vā pramāṇāntaraṃ vā /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28211413 (0.062):
[141] pramāṇāntaratvamityādi/ yadyapyanyat pramāṇaṃ pramāṇāntaramiti / vyutpattyā pratyakṣādyatirekeṇa pramitikaraṇatvaṃ labhyate
dṛṣṭaṃ sāmānyato dṛṣṭaṃ vā ? tatra sakalapadavīdavīyasi bhavati na tāvat
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3663711 (0.030):
pūrvānubhavo yāvat svalakṣaṇakāśanātmā tāvat
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9404042 (0.036):
kāryakāraṇayobhinnadeśatvamityubhavrāpyasti tāvannirvivādo lakṣaṇabhedaḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534623 (0.037):
nāpi pramāṇāntaram / tatsvalvanumānamāgamo vā ? anumānamapi viśeṣatodṛṣṭaṃ / sāmānyatodṛṣṭaṃ vā ? tatra sakalapadavīdavīyasi bhagavati na
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,1 (vnyps31u.htm.txt) 27651176 (0.042):
viśiṣṭaveṣasya śaktiviṣayatvāt tattyoge kathaṃ na lakṣaṇeti cet,
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21014315 (0.046):
kriyānvayabodhaśca na syāt/ / na lakṣaṇeti// tatpakṣasyāgre nirasiṣyamāṇatvāditi bhāvaḥ/ anyatreti//
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20951056 (0.054):
vivṛtaṃ dhyeyam/ asadāśrayasya sādhakatve netyapi vyāptiṃ vinā kathaṃ / nivāryataiti pramāṇalakṣaṇataṭṭīkayoruktaṃ vivṛṇvānaḥ"
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25566819 (0.055):
kāryakāraṇabhāvo bhavet / / tasmātkālpanikādeva / svalakṣaṇopādānadbījajātīyāttathāvidhasyaivāṅgurajātīyasyotpattiniyama
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11903436 (0.056):
lipyavayavānāṃ nāma bhavatīti lakṣaṇasāṃkaryaṃ. tataś ca yad abhipretaṃ
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2407050 (0.057):
( 279 / 4 ) lakṣaṇābhāvena viśeṣaṇenāvacchinnānyānetavyatvena / pratipadyānayati / / etaduktaṃ bhavati lakṣaṇābhāvajñānaṃ viśiṣṭe vāsasi pratyayaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28192410 (0.058):
prakāśikāyāṃ mātrapadaṃ kṛtsnārthakatayā vyācaṣṭe [33] mātrapadamiti/ [33] / sambandhaviśeṣetyādi/ / lakṣaṇatāvacchedakasambandhāvacchinnodheyatāpratiyogitākasvarūpamevātrasaṃbandhaviśeṣaḥ/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20946213 (0.060):
pratyakṣāgamasādhāraṇaḥ/ itarau tvanumānāsādhāraṇau// / uktaṃ hi pramāṇalakṣaṇaṭīkāyām/ atra pratijñāvirodhaḥ sādhāraṇaḥ/ itarau
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28191897 (0.061):
lakṣaṇatvalābhāya/ na tu tadapi lakṣaṇaghaṭakaṃ, tathā sati / svasamānādhikaraṇavyāpyatāvacchedakadharmāntaraghaṭitatayā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8710515 (0.062):
kāvyātmeti kenāpi lakṣaṇakāreṇa noktamityarthaḥ / / ato lakṣaṇapurassarantadvaktumasmatprayāsa iti bhāvaḥ /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24511909 (0.063):
eva kaṇṭhokau karoti tata iti | yataḥ svalakṣaṇatvena tasyāvasāyas / tataḥ [31b] svalakṣaṇam avasitaṃ pravṛttiviṣayo 'numānasya | svalakṣaṇam
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24063723 (0.063):
sāsravaṃ paracittajñānaṃ jñeyānāṃ cittacaittānāṃ yat svalakṣaṇam / tadākārayati / / svalakṣaṇagrāhakatvāt /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2144528 (0.064):
mayā kimapi kadāpi naivocyata iti yadyucyate tadā svakriyāvirodhiśraḥ / sakalalokāvagatārthāpalāpinastasya taskarasyaiva daṇḍa evocito na
Gautama: Nyayasutra 5.1, with Nyayasutrabhasya by Vatsyayana (nysu51au.htm.txt) 27021664 (0.064):
'rthasyo7palabdhilakṣaṇā9bhivyaktir bhavatī7ti, na tu
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28169923 (0.064):
bhāvaḥ/ nanu sparśe kathaṃ lakṣaṇasamanvayaḥ/ na tāvat sparśatvamādāya/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28192702 (0.064):
tādṛśadoṣatrayatvāvacchinnapratiyogitākābhāva eva lakṣaṇalakṣaṇamiti / labhyate/ tacca na yujyate/ avyāptyādipratyekadoṣagrastadharmeṃ'pi
svalakṣaṇasākṣātkārapūrvakāvinābhāvāvadhāraṇādhīnodayatvād idam anumānam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534633 (0.0):
sāmānyatodṛṣṭaṃ vā ? tatra sakalapadavīdavīyasi bhagavati na / tāvatsvalakṣaṇasākṣātkārapūrvakāvinābhāvāvadhāraṇādhīnodayatvādidamanumānamudatumalam
udetum alam / na hy anavagatacarahutabhujas tadavinābhāvitayā dhūmam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534645 (0.0):
/ na hyanavagatacarahutabhujastadavinābhāvitayā dhūmamanusandhātumīśate /
anusandhātum īśate / na ca sarvārthanirmāṇasākṣātkārapaṭīyasi liṅgaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534652 (0.0):
/ na hyanavagatacarahutabhujastadavinābhāvitayā dhūmamanusandhātumīśate /
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214747 (0.053):
bāhyendriyāṇi vidyamānasannikarṣayogyasvaviṣayabodhajananānīti na / sarvārthasākṣātkāratannirmāṇasamarthapuruṣaviśeṣaviṣayabodhajananāni /
sāmānyato dṛṣṭam api kiñcana labhate / / nanv ekacetanādhīnaṃ vivādādhyāsitaṃ jagat |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534831 (0.0):
saṃśayādisahamiti na pramāṇatāmanubhavitumalamīśvara ityarthaḥ//3// / nanvekacetanādhīnaṃ vivādādhyāsitaṃ jagat /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534653 (0.044):
naca sarvārthanirmāṇasākṣātkārapaṭīyasi liṅgaṃ sāmānyatodṛṣṭamapi kiñcana
Yamuna: Isvarasiddhi (yamis_pu.htm.txt) 24184026 (0.060):
ekapradhānapuruṣaṃ vivādādhyāsitaṃ jagat | / cetanācetanātmatvād ekarājakadeśavat || YIs_18 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19541735 (0.060):
ekapradhānapuruṣaṃ vivādādhyāsitaṃ jagat / / cetanācetanātmatvādekarājakadeśavat // 18 //
acetanenānārabdhatvād arogasvaśarīravat || YIs_4 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534836 (0.020):
nanvekacetanādhīnaṃ vivādādhyāsitaṃ jagat / / acetanenārabdhatvādarogasvaśarīravat // 4 //
tathā sarvārthanirmāṇasākṣātkaraṇakauśalam |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534844 (0.0):
acetanenārabdhatvādarogasvaśarīravat // 4 // / tathā sarvārthanirmāṇasākṣātkaraṇakauśalam /
kāryatvād eva jagatas tatkartur anumīyatām || YIs_5 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534849 (0.014):
tathā sarvārthanirmāṇasākṣātkaraṇakauśalam / / kāryatvādeva jagatastatkarturanumīyatām // 5 //
sarvaṃ hi kāryam upādānopakaraṇasampradānaprayojanasaṃvedicetanaracitam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534859 (0.0):
kāryatvādeva jagatastatkarturanumīyatām // 5 // / sarvaṃ hi / kāryamupādānopakaraṇasampradānaprayojanasaṃvedicetanaracitamavagataṃ
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214850 (0.027):
ghaṭādikāryaṃ tadupādānopakaraṇasaṃpradānaprayojanābhijñakartṛkaṃ dṛṣṭam /
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214829 (0.049):
nanu ca jagataḥ kāryatvaṃ / tadupādānopakaraṇasaṃpradānaprayojanābhijñakartṛkatvavyāptam /
avagataṃ ghaṭamaṇikagṛhādi / kāryaṃ ca vimatipadam avanigirimahārṇavādīti
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534870 (0.0):
ghaṭamaṇikakagṛhādi / kāryaṃ ca vimatipadamavanigirimahārṇavādīti tadapi
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534859 (0.054):
kāryamupādānopakaraṇasampradānaprayojanasaṃvedicetanaracitamavagataṃ / ghaṭamaṇikakagṛhādi / kāryaṃ ca vimatipadamavanigirimahārṇavādīti tadapi
tad api tathāvidhabuddhimaddhetukam adhyavasīyate / na ca kāryatvam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534872 (0.027):
ghaṭamaṇikakagṛhādi / kāryaṃ ca vimatipadamavanigirimahārṇavādīti tadapi / tathāvidhabuddhimaddhetukamadhyavasīyate / na ca kāryatvamasiddhamiti
asiddham iti vācyam, avayavasanniveśādibhir hetubhis tatsiddheḥ / iha
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534886 (0.0):
tathāvidhabuddhimaddhetukamadhyavasīyate / na ca kāryatvamasiddhamiti / vācyam , avayavasanniveśādibhirhetubhistatsiddheḥ / iha cāntyāvayavibhyaḥ
cānyāvayavibhyaḥ prabhṛti ādvyaṇukam akhilam avayavi
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534891 (0.041):
vācyam , avayavasanniveśādibhirhetubhistatsiddheḥ / iha cāntyāvayavibhyaḥ / prabhṛti
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15917843 (0.055):
prātaḥ prabhṛti sāyāntaṃ sāṃyādiprātarantataḥ / / yatkaromi jagannātha tadastu tava pūjanam // NarP_1,65.65 //
kramanihīyamānanānāvayavavyatiṣaṅgaviśeṣajanitam avagatam ity antata
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534901 (0.0):
ādvyaṇukakamakhilamavayavikramanihīyamānanānāvayavavyatiṣaṅgaviśeṣajanitamavagatam
upādānaṃ caturvidhāḥ paramāṇavaḥ prapañcasya / teṣām ādiparispandasya
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534907 (0.010):
ādvyaṇukakamakhilamavayavikramanihīyamānanānāvayavavyatiṣaṅgaviśeṣajanitamavagatam / ityantata upādānaṃ caturvidhāḥ paramāṇavaḥ prapañcasya /
tadanuguṇādṛṣṭaviśiṣṭatattatkṣetrajñasaṃyogāsamavāyikāraṇaka iti
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534918 (0.0):
tadamuguṇādṛṣṭaviśiṣṭatattatkṣetrajñasaṃyogāsamavāyikāraṇakaka iti
upakaraṇam api samastakṣetrajñavartini dharmādharmalakṣaṇāny adṛṣṭāni /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534926 (0.0):
upakaraṇamapi samastabhetrajñavartīni dharmādharmalakṣaṇānyadṛṣṭāni / / prayojanaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534917 (0.038):
tadamuguṇādṛṣṭaviśiṣṭatattatkṣetrajñasaṃyogāsamavāyikāraṇakaka iti / upakaraṇamapi samastabhetrajñavartīni dharmādharmalakṣaṇānyadṛṣṭāni /
prayojanaṃ punastadabhinirvartitavicitrārthakriyākāraś
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534933 (0.0):
upakaraṇamapi samastabhetrajñavartīni dharmādharmalakṣaṇānyadṛṣṭāni / / prayojanaṃ
cetanopakārapakārabhedo 'payantaḥ / tadupabhujasta eva kṣetrajñāḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534942 (0.045):
punastadabhinirvartitavicitrārthakriyākāraścetanopakāraprakārabhedo / 'payantaḥ / tadupabhujasta eva kṣetrajñāḥ samprdānam / na cāmī
sampradānam / na cāmī svasamavāyināv api dharmādharmāvalam avalokayitum
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534949 (0.0):
'payantaḥ / tadupabhujasta eva kṣetrajñāḥ samprdānam / na cāmī / svasamavāyināvapi dharmādharmāvalamavalokayitumiti tadatirekī
iti tadatirekī nikhilabhuvananirmāṇanipuṇo
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534955 (1.192):
svasamavāyināvapi dharmādharmāvalamavalokayitumiti tadatirekī / nikhilabhuvananirmāṇa nipuṇo
'dhikaraṇasiddhāntasamadhigataniratiśayasahajasakalaviṣayasaṃvidaiśvaryaśaktyatiśayaḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534961 (0.0):
nikhilabhuvananirmāṇa nipuṇo / 'dhikaraṇasiddhāntasamadhigataniratiśayasahajasakalaviṣayasaṃvideśvaryaśakyatyatiśayaḥ
puruṣadhaureyakaḥ kim iti na sāmānyatodṛṣṭaliṅgād anumīyate ?
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534970 (0.0):
'dhikaraṇasiddhāntasamadhigataniratiśayasahajasakalaviṣayasaṃvideśvaryaśakyatyatiśayaḥ / puruṣadhaureyakaḥ kimiti na sāmānyatodṛṣṭaliṅgādanumīyate ?
tad idam aviditānumānavṛttasya svamatiracitataralatarkollasitam iti
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534986 (0.0):
tadidamaviditānumānavṛttasya svamatiracitataralatarkollasitamiti
parihasanti mīmāṃsakāḥ / tathā hi kim idam ekacetanādhīnatvaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534994 (0.0):
parihasanti mīmāsaṃkāḥ / tathāhi - kimidamekacetanādhīnatvaṃ nāmābhipretaṃ
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214871 (0.058):
ucyate / kim idam ekacetanādhīnatvam ? na tāvat tadāyattotpattisthititvam;
nāmābhipretaṃ tanubhuvanādeḥ ? / tadāyattatvam iti cet;
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534994 (1.192):
parihasanti mīmāsaṃkāḥ / tathāhi - kimidamekacetanādhīnatvaṃ nāmābhipretaṃ
kim asya tasminn āyattaṃ kiṃ nu janmātha vā sthitiḥ | / pravṛttir vādyayos tāvat sādhyahīnaṃ nidarśanam || YIs_6 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535770 (0.0):
laukikayaugikabhedena dvividhasya pratyakṣasyeśvare na pramāṇatvamityuktam / kimasya tasminnāyattaṃ kiṃ nu janmāthavā sthitiḥ /
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12496347 (0.058):
śākhās tat-tad-ṛtu-ślokāḥ phalaṃ premamayī sthitiḥ ||11|| / atha mahā-kulakena janmādi-līlā ||
na khalu śarīram ekacetanādhīnotpattisthiti / ye hi
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535782 (0.0):
na khalu śarīramekacetanādhīnotpattisthiti / ye hi
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214891 (0.026):
dṛṣṭānto hi sādhyavikalaḥ syāt / na hy arogaṃ svaśarīram / ekacetanāyattotpattisthiti; taccharīrasya bhoktṝṇāṃ bhāryādisarvacenatānām
yaddehādhīnasukhaduḥkhopabhogabhāginaḥ, bhavati hi taducitādṛṣṭaśālināṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535793 (0.0):
na khalu śarīramekacetanādhīnotpattisthiti / ye hi
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23412637 (0.047):
sukhaduḥkhopabhogau tu $ tau dehādyupapādakau &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5119297 (0.047):
sukhaduḥkhopabhogau tu tau dehādyupapādakau /
sarveṣām eva teṣāṃ taddehina iva tadutpattisthitinimittatvam / api ca
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535801 (0.0):
yaddehādhīnasukhaduḥkhopabhogabhāginaḥ, bhavati hi taducitādṛṣṭaśālināṃ / sarveṣāmeva teṣāṃ taddehina iva tadutpattisthitinimittatvam / api ca
śarīrāvayavinaḥ svāvayavasamavāyalakṣaṇā sthitir avayavyatiṣaṅgaviśeṣād
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535807 (0.0):
sarveṣāmeva teṣāṃ taddehina iva tadutpattisthitinimittatvam / api ca / śarīrāvayavinaḥ svāvayavasamavāyalakṣaṇā
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536436 (0.035):
svāvayavasamavetatvalakṣaṇāvayavinaḥ sthitiḥ śarīrasya nirābādhā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssgo3u.htm.txt) 8553874 (0.050):
viprakṛṣṭā lakṣaṇā avayavalakṣaṇā tu saṃnikṛṣṭā / avayavāvayavisaṃbandhasya kḷptatvāt, paṭāvayave dagdhe paṭo dagdha iti
ṛte na cetayitāraṃ param apekṣate / yā punas tadapekṣiṇī prāṇanalakṣaṇā
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535822 (0.0):
sthitiravayavavyatiṣaṅgaviśeṣādṛte na cetayitāraṃ paramapekṣate / yā
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15770415 (0.052):
<12326.12/2> ṛte hy ekā1ntika-śreṣṭhāt !tvaṃ cai7vai7kā1ntiko mataḥ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4977214 (0.063):
*{3/460: E2: 4,435; E4: 4,686; E6: 1,230}* / ekasmāc ced yathākāmyaviśeṣāt // MS_3,4.46 //
sthitiḥ, na sā pakṣīkṛte kṣityādau sambhavatīti sthitim api naikarūpāṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535830 (0.0):
punastadapekṣiṇī prāṇanalakṣaṇā sthitiḥ, na sā pakṣīkṛte kṣityādau
pakṣasapakṣānuyāyinīm udīkṣāmahe / ekacetanādhīnapravṛttitve tu
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535841 (0.0):
sambhavatīti sthitimapi naikarūpāṃ pakṣasapakṣānuyāyinīmudīkṣāmahe /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534992 (0.043):
parihasanti mīmāsaṃkāḥ / tathāhi - kimidamekacetanādhīnatvaṃ nāmābhipretaṃ
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2331320 (0.050):
cattu pramāṇaṃ pramitsādhīnapravṛtti tadyadi pramātā na vyāpārayet
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1927255 (0.051):
(prakāśakārābhimatayāgacaturāvṛttirūpapakṣaprayojanani rāsena / pūrvapakṣaprayojanāntarasūcanam) yathācātra nāmadheyasya
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28148369 (0.052):
pratibandhakatvam/ 'hetumān pakṣa' iti pakṣadharmatājñanāṃśe
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20933764 (0.061):
pramātvameva 4 / na tato 'nyat/ tathā ca tasya pakṣadharmatāghaṭakaḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28217560 (0.061):
gandhavatvādityādikamapi/ / [184] sapakṣeti/ sapakṣatvamatra
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25325517 (0.062):
sāmānyaviśeṣyatātmā hi dhūma', tatra viśiṣātmanā pakṣīkṛtasya sāmānyatmanā / hetutvamiti na pakṣaikadeśateti /
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23901766 (0.062):
tadyatsa pakṣapucavānbhavati pakṣapucavānhyayaṃ śīrṣanprāṇaścakṣuḥ śiro
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20952734 (0.064):
ghaṭādāveva vā sādhyaprasiddhiḥ/ na ca tathātvenvayitvaṃ. tasya / pakṣaikadeśatvāt/ na caivamanumānaṃ vyartham/ uddeśyasiddhyarthatvāditi
prabalabahujanasarabhasaprayatnapracālyair upalatarurathādibhir
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535846 (0.0):
ekacetanādhīnapravṛttitve tu / prabalabahujanasarabhasaprayatnapracālyairupalataru rathādibhirvyabhicāraḥ
vyabhicāraḥ / ārabdhatvād eva caitatsādhyasiddhābadhikam idam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535853 (0.0):
prabalabahujanasarabhasaprayatnapracālyairupalataru rathādibhirvyabhicāraḥ / / ārabdhatvādeva caitatsādhyasiddhāvadhikamidamupādāna viśeṣavacanam/
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25325425 (0.062):
na ca viśeṣaṇamātramanumeyaṃ siddhasādhyatvādityuktamityābhiprāyeṇāha / viśiṣṭatvena cājñānāt tanmātrasyānumeyatā /
upādānaviśeṣavacanam / / cetanādhīnatāmātrasāhdane siddhasādhyatā |
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11618545 (0.037):
tasyāpādanīyam. ato yad eva tadanuguṇaṃ tad eva vaktavyam. na ca / sādhyatāmātrānubandhyarthatvam, anarthasyāpy avidheyasya surāpānādeḥ
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214958 (0.051):
cetanamātrādhīnatve siddhasādhyatā /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18404223 (0.055):
svarūpamātradharmīkaraṇe siddhasādhanāt /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24234769 (0.061):
16 tasyaiva tatsvabhāvatvāt || / siddhasādhanadahrmamātrānubandhe eva sādhyadharme 'vagantavyā iti |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536344 (0.062):
cetanādhīnatāmātrasādhane siddhasādhyatā /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19360390 (0.064):
rūpadarśanakriyāmātramutpadyate | dravyakriyayoścānyatvaṃ / siddhasādhyamānarūpatvānnirapekṣasāpekṣavyapadeśitvācca draṣṭavyam | tatra
cetanair bhoktṛbhir bhogyaḥ karmabhir janyate hi naḥ || YIs_7 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536350 (0.0):
cetanādhīnatāmātrasādhane siddhasādhyatā / / cetanairbhoktṛbhirbhogyaḥ karmabhirjanyate hi naḥ // 7 //
yuktaṃ caitat yadubhayavādisiddhānām eva cetanānāṃ kartṛtvābhyupagamaḥ;
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536360 (0.0):
yuktaṃ caitat-yadubhayavādisiddhānāmeva cetanānāṃ kartṛtvābhyupagamaḥ
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214966 (0.043):
kiṃ ca, ubhayavādisiddhānāṃ jīvānām eva lāghavena kartṛtvābhyupagamo
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215011 (0.064):
cetanānāṃ na kartṛtvānupapattiḥ; tatsākṣātkārānapekṣaṇāt kāryārambhasya /
lāghavāt / na copādānādyanabhijñatayā tatpratikṣepaḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536365 (0.0):
yuktaṃ caitat-yadubhayavādisiddhānāmeva cetanānāṃ kartṛtvābhyupagamaḥ / lāghavāt / na copādānādyanabhijñatayā tatpratikṣepaḥ /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2439208 (0.061):
tatkartustadupādānādyanabhijñatvaprasaṅgāt /
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3103191 (0.062):
tatkartustadupādānādyanabhijñatvaprasaṅgāt / / na hyevaṃvidhastadupādānādyabhijño yathāsmadādiḥ /
upādānaṃ pṛthivyādi yāgadānādi sādhanam |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536639 (0.0):
sdidhasādhanam / bhavataścārthāntaramiti bhāvaḥ // 7// / upādānaṃ pṛthivyādi yāgadānādi sādhanam /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536364 (0.054):
lāghavāt / na copādānādyanabhijñatayā tatpratikṣepaḥ /
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214983 (0.064):
eva cetanānāṃ pṛthivyādyupādānayāgādyupakaraṇasākṣātkārasāmarthyāt;
sākṣātkartuṃ kṣamante yat sarva eva ca cetanāḥ || YIs_8 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536641 (0.0):
upādānaṃ pṛthivyādi yāgadānādi sādhanam / / sākṣātkartuṃ kṣamante yatsarva eva ca cetanāḥ // 8 //
adyavad eva viśvambharādayaḥ kramaprāptāgantukopacayāpacayaikadeśaśālino
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536654 (0.0):
adyavadeva viśvambharādayaḥ karmaprāptāgantukopacayāpacayaikadeśaśālino na / yugapadeva niravaśeṣavilayajananabhāgina ityantimaparamāṇusākṣātkāro na
na yugapad eva niravaśeṣavilayajananabhāgina ityantimaparamāṇusākṣātkāro
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536662 (0.0):
adyavadeva viśvambharādayaḥ karmaprāptāgantukopacayāpacayaikadeśaśālino na / yugapadeva niravaśeṣavilayajananabhāgina ityantimaparamāṇusākṣātkāro na
na kartṛbhāvopayogī / / karmaṇaḥ śaktirūpaṃ yadpūrvādipadāspadam |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536797 (0.044):
karmaṇaḥ śaktirūpaṃ yadapūrvādipadāspadam /
mā bhūt pratyakṣatā tasya śaktimad dhy akṣagocaraḥ || YIs_9 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536798 (0.013):
karmaṇaḥ śaktirūpaṃ yadapūrvādipadāspadam / / mā bhūtpratyakṣatā tasya śaktimaddhyakṣagocaraḥ // 9 //
na khalu kulālādayaḥ kumbhādikāryam ārabhamāṇās
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536812 (0.0):
mā bhūtpratyakṣatā tasya śaktimaddhyakṣagocaraḥ // 9 // / na khalu kulālādayaḥ kumbhādikāryamārabhamāṇāstadupādānopakaraṇa-
tadupādānopakaraṇabhūtamṛddaṇḍacakrādikāryotpādanaśaktiṃ sākṣātkṛtya tat
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536825 (0.0):
na khalu kulālādayaḥ kumbhādikāryamārabhamāṇāstadupādānopakaraṇa-
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2926130 (0.043):
khajamṛddaṇḍacakrādi bījabhūtādi bāhiram // Lank_10.607 //
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215037 (0.047):
kāryopakaraṇabhūtadaṇḍacakrādivat tacchaktim api sākṣātkṛtya
tad ārabhante / yadi paraṃ śaktim aviduṣām abhilaṣitasādhane
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536832 (0.0):
bhūtamṛddaṇḍacakrādikāryotpādanaśaktiṃ sākṣātkṛtya tattadārabhante / yadi
tadupādānādivyavahāro 'nupapannaḥ, iha tu
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536837 (0.0):
paraṃ śaktimaviduṣāmabhilaṣitasādhane tadupādānādivyavahāro 'nupapannaḥ,
āgamād avagamyante vicitrāḥ karmaśaktayaḥ | / tena karmabhir ātmānaḥ sarvaṃ nirmimatāṃ pṛthak || YIs_10 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537018 (0.0):
kartabhāvasyeti bhāvaḥ // 9 // / āgamādavagamyante vicitrāḥ karmaśaktayaḥ /
api ca tad eva cetanakarṭrkaṃ jagati paridṛśyate, yad eva śakyakriyaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537027 (0.0):
tena karmabhirātmānāḥ svaṃ nirmimatāṃ pṛthak // 10 // / api ca tadeva cetanakartṛkaṃ jagati paridṛśyate, yadeva śakyakriyaṃ
Yamuna: Isvarasiddhi (yamis_pu.htm.txt) 24183212 (0.034):
avayavasanniveśaviśeṣapratiniyataṃ rūpabhedam udīkṣāmahe / yat tu / śakyakriyaṃ śakyajñānopādānopakaraṇaṃ ca kriyata iti, tad astu nāma / kin
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538020 (0.034):
ityavayavasanniveśaviśeṣapratiniyataṃ rūpabhedamudīkṣāmahe / yattu / śakyakriyaṃ śakyajñānopādānopakaraṇaṃ ca kriyata ita, tadastu nāma / kintu
śakyajñānopādānādi ca / na ca tathā mahīmahīśvaramahārṇavādīti katham iva
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537030 (0.0):
api ca tadeva cetanakartṛkaṃ jagati paridṛśyate, yadeva śakyakriyaṃ / śakyajñānopādānādi ca / na ca tathā mahīmahīdharamahārṇavādīti kathamiva
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537039 (5.960):
api ca tadeva cetanakartṛkaṃ jagati paridṛśyate, yadeva śakyakriyaṃ / śakyajñānopādānādi ca / na ca tathā mahīmahīdharamahārṇavādīti kathamiva
Yamuna: Isvarasiddhi (yamis_pu.htm.txt) 24183215 (0.002):
avayavasanniveśaviśeṣapratiniyataṃ rūpabhedam udīkṣāmahe / yat tu / śakyakriyaṃ śakyajñānopādānopakaraṇaṃ ca kriyata iti, tad astu nāma / kin
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538023 (0.002):
ityavayavasanniveśaviśeṣapratiniyataṃ rūpabhedamudīkṣāmahe / yattu / śakyakriyaṃ śakyajñānopādānopakaraṇaṃ ca kriyata ita, tadastu nāma / kintu
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215066 (0.013):
āgamāvagatayāgādiśaktiviśeṣāṇāṃ kāryārambho nānupapannaḥ / / kiṃ ca, yacchakyakriyaṃ śakyopādānādivijñānaṃ ca tad eva
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537357 (0.028):
jñeyatvārhepādānādikaṃ ca / anena śakyakriyatvaṃ śakyajñānopādānadikatvaṃ
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215253 (0.034):
kāryatvapratiniyataṃ śakyakriyatvaṃ śakyopādānādivijñānatvaṃ copalabhyata
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2438935 (0.054):
api tu yadasmadādiśakyajñānopādānādi, / na ca tathā tanubhuvanādyutpattimadapi, tasmād
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2438964 (0.058):
tadupādānādiśakyajñānatvakalpanāyāḥ kāryajñānaviṣaye vyavasthāpanāt /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537260 (0.061):
jñānaṃ yasya tacchakyajñānam, śakyajñānāmupādānādi yasya kāryasya
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215075 (0.062):
tadabhijñakartṛkaṃ dṛṣṭam / mahīmahīdharamahārṇavādi tv aśakyakriyam
tattatkāryatvam ? kathantarāṃ ca tadupādānopakaraṇādeḥ sākṣātkāragocaratā
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537051 (0.0):
śakyajñānopādānādi ca / na ca tathā mahīmahīdharamahārṇavādīti kathamiva / tattatkāryatvam ? kathantarāṃ ca tadupādānopakaraṇādeḥ sākṣātkāragocaratā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11936565 (0.044):
ekakāryatvam ity arthaḥ. katham ekakāryārtha ity āha. sarve ca te trayo
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537291 (0.052):
cānusandhem / 'na ce' ti / tattatkāryatvam-tasya tasya kāryatvaṃ
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12111998 (0.053):
tataśca kathaṃ tayoḥ kāryakāraṇabhāvaḥ?, tadvārako 'vinābhāvo vā syāt?
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17325355 (0.053):
niṣpatteḥ | saty api tadabhiprāye 'nyabhāvasyābhāvāc ca | tataś ca kathaṃ / tayoḥ kāryakāraṇabhāvaḥ? taddvārako 'vinābhāvo vā syāt? yato [T. 337b.]
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3095227 (0.063):
nāsti / tatkathaṃ tatkāraṇatvaṃ vacasāmiti / evaṃ tarhi vaktukāmataiva
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12083220 (0.064):
pratibandhābhāvāt | pratibandhe vā tatkāryatā tatkāraṇatā vā syāt | / tatkāryatve, nāgnīndhanasamparkānantaraṃ dhūmajanma syāt,
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17296044 (0.064):
pratibandhābhāvāt | pratibandhe vā tatkāryatā[209]tatkāraṇatā vā syāt | / tatkāryatve, nāgnīndhanasamparkkānantaraṃ dhūmajanma syāt,
? yādṛśaṃ hi kāryam upādānādyabhijñapūrvakam avagataṃ ghaṭamaṇikādi,
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537061 (0.0):
tattatkāryatvam ? kathantarāṃ ca tadupādānopakaraṇādeḥ sākṣātkāragocaratā / ? yādṛśaṃ hi kāryamupādānādyabhijñapūrvakamavagataṃ ghaṭamaṇikādi,
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3098757 (0.059):
yadyat kāryaṃ tattadupādānādyabhijñakartṛkam / yathā prāsādādi /
tādṛśam eva hi tathāvidhabuddhimaddhetukatvānumānāya prabhavati /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537067 (0.0):
? yādṛśaṃ hi kāryamupādānādyabhijñapūrvakamavagataṃ ghaṭamaṇikādi, / tādṛśameva hi tathāvidhabuddhimaddhetukatvānumānāya prabhavati /
api cānīśvareṇa parimitaśaktijñānena vigrahavatānavāptakāmena kṛtam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537075 (1.192):
tādṛśameva hi tathāvidhabuddhimaddhetukatvānumānāya prabhavati / / api cānīśvareṇa parimitaśaktijñānena vigrahavatānavāptakāmena
avagataṃ ghaṭādikāryam iti tathāvidhaṃ boddhāram upasthāpayan hetur
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537083 (0.0):
api cānīśvareṇa parimitaśaktijñānena vigrahavatānavāptakāmena / kṛtamavagataṃ ghaṭādikāryamiti tathāvidhaṃ boddhāramupasthāpayan
abhimatapuruṣasārvajñyasarvāiśvaryādiviparyayasādhanādiviruddhaḥ syāt / na
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537084 (0.0):
kṛtamavagataṃ ghaṭādikāryamiti tathāvidhaṃ boddhāramupasthāpayan / heturabhimatapuruṣa sārvajñyasarvaiśvaryādiviparyayasādhānādviruddhaḥ syāt
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24241988 (0.048):
yasmād dvayo rūpayorviparyayasiddhiḥ, tasmāt sādhyaviryayasidddhiḥ | / sādhyaviparyayasādhanācca viruddho hetvābhāsaḥ || 85 ||
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24242218 (0.049):
kṛtakatvaprayatnāntarīyakavalakṣaṇaṃ hetunityatve sādhye / sādhyaviparyayasādhanād viruddha ityuktam | ayamapi
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24242150 (0.051):
90 anayorevāntarbhāvāt || / 91 na hyamābhyāṃ sādhyaviparyayasādhanatvena bhidyate ||
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24242050 (0.052):
yadi sādhyaviparyayasādhanād viruddhaveto, uktaṃ ca parārthānumāne
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537094 (0.053):
heturabhimatapuruṣa sārvajñyasarvaiśvaryādiviparyayasādhānādviruddhaḥ syāt / / na caivaṃ sati sarvānumānavyavahārocchedaprasaṅga śaṅkitavyaḥ /
DHARMAKIRTI: VADANYAYA (dhkvadnu.htm.txt) 10599866 (0.056):
03103 pratibhāsa-anupalabdhiḥ, tat tad-vyatirekeṇa na asti iti / iṣṭa-vyatireka- / 03104 viparyaya-sādhanād viruddho hetur asmābhir ukta eva iti
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24550269 (0.056):
tadiṣṭāsaṃhatapārārthyaviparyayasādhanād viruddhaḥ III 88 / tadiṣṭāsahatapārārthayaviparyayasādhanād iti asaṃhate viṣaye pārārthyam
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215132 (0.057):
siṣādhayiṣitapuruṣasārvajñyasarvāiśvaryādiviparītasādhanād viruddhas syāt
Tarkabhasa (bsa072_u.htm.txt) 16555291 (0.057):
anityānekāsarvajñena buddhimatā vyāptatvāt kāryatvasya / tathā hi, / sādhyaviparyayasādhanādiha viruddha ucyate / ayaṃ ca sādhyaviparītaṃ
DHARMAKIRTI: HETUBINDU (dhkhetuu.htm.txt) 27565044 (0.061):
03101 sati sambhavati iti na sādhya-viparyaya-avibhāvinor hetu-viruddhayor
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24550523 (0.063):
na hy ayam iti | hīti yasmādarthe | yasmād ayam iṣṭavidhatakṛdābhyāṃ / hetubhyāṃ sādhyaviparyayasya[632] sādhanatvena bhidyate | yathā tau
caivaṃ sati sarvānumānavyavahārocchedaprasaṅgaḥ śaṅkitavyaḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537101 (0.0):
heturabhimatapuruṣa sārvajñyasarvaiśvaryādiviparyayasādhānādviruddhaḥ syāt / / na caivaṃ sati sarvānumānavyavahārocchedaprasaṅga śaṅkitavyaḥ /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25800140 (0.039):
viśeṣaḥ, viśeṣagrahaṇe hi sati anumānānumeyavyavahārābhāvaḥ syāt | tathā
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25330307 (0.042):
ayamartha' nāsiddho mameti vāṅmātrāddheturasiddho bhavati / / tathā sati na kaścidanumānavyavahāra' prakalpeta /
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3098273 (0.053):
nanvevaṃ sati sarvānumānoccheda syāt / sarvahetūnāmagṛhītāvinābhāvaṃ prati
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18361169 (0.054):
darśayatā vyavahārānyathānupapattiśca viśeṣe pramāṇaṃ tadanaṅgīkāre / vyavahārocchedaprasaṅgaścetyuktaṃ bhavati /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2378036 (0.062):
atha sandehāt, tathā satyanvayino 'pyahetutve sarvānumānocchedaprasaṅga / ityarthaḥ //
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3105911 (0.062):
'pyadhyavasāyakṛtasyaiva sarvavyavahāribhiravaśyaṃ svīkarttavyatvāt / / anyathā sarvavyavahārocchedaprasaṅgāt / nāpi viruddhaḥ / sapakṣe bhāvāt /
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215141 (0.063):
/ na caitāvatā sarvānumānocchedaprasaṅgaḥ / liṅgini pramāṇāntaragocare
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24752483 (0.064):
tāvadākāroparaktasādhyānumānam / sarvānumānocchedaprasaṅgaḥ / anumānamātraprāmāṇyavilopaprasaṅgaḥ / śiṣṭaṃ spaṣṭam / evamahaṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18369412 (0.064):
sa ca sarvatraika eva cetpunaḥ siddhasādhanataiva syāt / / ataḥ sarvānumānocchedaprasaṅgātsarvatra samavāyaikyamayuktamiti /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2083365 (0.064):
kiñcaivaṃ sati savikalpakapratyakṣocchedaprasaṅgaḥ /
pramāṇāntaragocare hi liṅgini liṅgabalād āpatato viparītaviśeṣāṃs
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537110 (0.0):
/ na caivaṃ sati sarvānumānavyavahārocchedaprasaṅga śaṅkitavyaḥ / / pramāṇāntaragocare hi liṅgini liṅgabalādāpatato
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215145 (0.028):
/ na caitāvatā sarvānumānocchedaprasaṅgaḥ / liṅgini pramāṇāntaragocare
tatpramāṇam eva pratiruṇaddhi / iha punar / atipatitasakalamānāntarakarmabhāve sarvanirmāṇanipuṇe siṣādhayiṣite
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537115 (0.0):
pramāṇāntaragocare hi liṅgini liṅgabalādāpatato / viparītaviśeṣāṃstatpramāṇameva pratiruṇāddhi / iha
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537125 (0.0):
viparītaviśeṣāṃstatpramāṇameva pratiruṇāddhi / iha / punaratipatitasakalamānāntarakarmabhāve sarvanirmāṇanipuṇe siṣādhayiṣite
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brsvbh4u.htm.txt) 4094883 (0.064):
tanmadhyapatitasakalakarmaviredhī /
yāvanto 'nvayavyatirekāvadhāritāvinābhāvabhājo dharmās tān apy
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537132 (0.0):
punaratipatitasakalamānāntarakarmabhāve sarvanirmāṇanipuṇe siṣādhayiṣite / yāvanto / 'nvayavyatirekāvadhāritāvinābhāvabhājodharmāstānapyaviśeṣeṇopasthāpa yati
aviśeṣeṇopasthāpayati / / svārthakāruṇyabhāvena vyāptāḥ prekṣāvataḥ kriyāḥ |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537187 (0.0):
sarvaṃ jagatkāryadravyajātam, nirmimatām-sṛjantu ityarthaḥ // 10 // / api ca-svārthakāruṇyabhāvena vyāptāḥ prekṣāvataḥ kriyāḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537133 (0.041):
'nvayavyatirekāvadhāritāvinābhāvabhājodharmāstānapyaviśeṣeṇopasthāpa yati
īśvarasyobhayābhāvāj jagatsargo na yujyate || YIs_11 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537188 (1.192):
api ca-svārthakāruṇyabhāvena vyāptāḥ prekṣāvataḥ kriyāḥ / / īśvarasyobhayābhāvājjagsargo na yujyate // 11 //
avāptakāmatvān na tāvad ātmārthe sṛjati; pralayasamaye
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537203 (0.0):
avāptakāmatvānna tāvadātmārthe sṛjati ; pralayasamaye
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537585 (0.050):
pūrvārdhasyārthaḥ / siṣādhayiṣitasyeśvarasya tvavāptakāmatvānna svārthaḥ
pralīnasakalakaraṇakalevarādibhogopakaraṇatayā ca cetanānāṃ duḥkhābhāvād
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537213 (0.0):
avāptakāmatvānna tāvadātmārthe sṛjati ; pralayasamaye / pralīnasakalakaraṇakalevarādibhogopakaraṇatayā ca cetanānāṃ duḥkhābhāvāt
duḥkhidarśanajanitakṛpāprayuktir api nāstīti
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537220 (0.0):
pralīnasakalakaraṇakalevarādibhogopakaraṇatayā ca cetanānāṃ duḥkhābhāvāt / duḥkhidarśanajanitakṛpāprayuktirapi nāstīti vyāpakabhūtasvārthakāruṇya
vyāpakabhūtasvārthakāruṇyanivṛtter vyāpyabhūtayā prekṣāvatpravṛttyāpi
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537223 (0.0):
duḥkhidarśanajanitakṛpāprayuktirapi nāstīti vyāpakabhūtasvārthakāruṇya
nivartitavyam / / sukhaikatānaṃ janayej jagatkaruṇayā sṛjan |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537628 (0.022):
jagatkaraṇarūpapravṛtternivṛttirityuttarārdhasyārthaḥ // 11 // / sukhaikatānaṃ janayejjagatakaruṇayā sṛjan /
tatkarmānuvidhāyitve hīyetāsya svatantratā || YIs_12 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537636 (0.0):
sukhaikatānaṃ janayejjagatakaruṇayā sṛjan / / tatkarmānuvidhāyitve hīyetāsya svatantratā // 12 //
na copādānādisākṣātkāriṇi eva kartṛtvam ity api niyamaḥ; upādānam
upakaraṇaṃ cāviduṣa evātmano jñānādiṣu kartṛtvāt /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537648 (0.017):
na copādānādisākṣātkāriṇa eva kartṛtvamityapi niyamaḥ ; upīdānamupakaraṇaṃ / cāviduṣa evātmano jñanādiṣu kartṛtvāt /
asiddhatvād viruddhatvād anaikāntyāc ca varṇitāt |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537723 (0.0):
pratiprayogastvagre vakṣyata eva // 12 // / ataḥ - asiddhatvādviruddhatvādanaikāntyācca varṇitāt /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4900953 (0.049):
iṣṭavyāghātakāritvaṃ hetoḥ syādasamarthatā /AP_346.022ab/ / asiddhatvaṃ viruddhatvamanaikāntikatā tathā //AP_346.022cd/
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3095993 (0.053):
asiddhatvaṃ viruddhatvamanaikāntikatvaṃ ceti / tathā hi sarvajñe dharmiṇi
Haribhadrasuri: Nyayapravesapravrtti (bsa066_u.htm.txt) 1711157 (0.059):
pratyakṣādiviruddhā pratijñetyevamādi / hetudoṣaḥ / asiddhānaikāntikaviruddhatvam / asiddho heturityevamādi / evaṃ
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27530203 (0.064):
kāryābhedasya bhedādapi tadvidhādbhedasyopapatteḥ, virodhasya / cānaikāntikatvādasiddhatvādvā vyavasthāyāśca, viniyogabhedasya
kāryatvahetor jagato na yathoditakartṛtā || YIs_13 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537727 (5.960):
ataḥ - asiddhatvādviruddhatvādanaikāntyācca varṇitāt / / kāryatvahetorjagato nayathoditakartṛtā // 13 //
prayogaś ca bhavati mahīmahīdharādi kāryaṃ na bhavati,
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537737 (0.035):
kāryatvahetorjagato nayathoditakartṛtā // 13 // / prayogaśca bhavati-mahīmahīdharādi kāryaṃna bhavati,
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539113 (0.043):
kṣityādau kartāraṃsamarthayatīti bhāvaḥ / yadvā kṣityādi na kāryaṃ / prasiddhakāryavilakṣaṇatvādityatrāprayojakatvamāha 'na cedṛśa' iti/
prasiddhakāryavilakṣaṇatvāt, gaganavat; aśakyadarśanopādānopakaraṇatvād
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537740 (0.0):
prayogaśca bhavati-mahīmahīdharādi kāryaṃna bhavati, / prasiddhakāryavilakṣaṇatvāt, gaganavat ;
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537750 (0.0):
prayogaśca bhavati-mahīmahīdharādi kāryaṃna bhavati, / prasiddhakāryavilakṣaṇatvāt, gaganavat ;
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539114 (0.007):
kṣityādau kartāraṃsamarthayatīti bhāvaḥ / yadvā kṣityādi na kāryaṃ / prasiddhakāryavilakṣaṇatvādityatrāprayojakatvamāha 'na cedṛśa' iti/
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3643740 (0.037):
laukikānvayavyatirekasiddhaprasiddhakāryakāraṇabhāvavilakṣaṇatvāt sphuṭena
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538811 (0.046):
pratiprayogānāha 'prayogaśce' ti / aśakyadarśanopādānatvamupādayati
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539662 (0.048):
kulālāderiva dṛṣṭopakaraṇādidarśanopādānādinā ghaṭādau /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10488081 (0.055):
kriyāto 'tiriktaṃ kāryaṃ tasya kūrmalomavadaprasiddhatvāditi tasyāpi / parābhimatakāryavilakṣaṇe siddhe prāmāṇyaṃ kimuda jñānakāṇḍasyeti
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13282611 (0.055):
kriyāto 'tiriktaṃ kāryaṃ tasya kūrmalomavadaprasiddhatvāditi tasyāpi / parābhimatakāryavilakṣaṇe siddhe prāmāṇyaṃ kimuda jñānakāṇḍasyeti
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1669604 (0.057):
asadakaraṇādupādānagrahaṇāt sarvasambhavābhāvāt / / śktasya śakyakaraṇāt, kāraṇabhāvācca satkāryam // ISk_9 //
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539650 (0.063):
sukhādisampādanārthatassādhanadarśanopādānapravṛttimattvādevopapatteḥ,
vā, vyatirekeṇa ghaṭādivat / paramāṇavo na pratyakṣāḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537751 (0.0):
aśakyadarśanopādānopakaraṇatvādvā, vyatirekeṇa ghaṭādivat / paramāṇavona
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539662 (0.059):
kulālāderiva dṛṣṭopakaraṇādidarśanopādānādinā ghaṭādau /
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214848 (0.062):
ghaṭādikāryaṃ tadupādānopakaraṇasaṃpradānaprayojanābhijñakartṛkaṃ dṛṣṭam /
niratiśayasūkṣmadravyatvāt, tathaiva ghaṭādivat / vimativiṣayaḥ kāle na
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537766 (0.0):
aśakyadarśanopādānopakaraṇatvādvā, vyatirekeṇa ghaṭādivat / paramāṇavona / pratyakṣāḥ niratiśayasūkṣmadravyatvāt tathaiva ghaṭādivat / vimativiṣayaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23202813 (0.036):
kāryatvāta ghaṭavat | vimati-viṣayaḥ kālo na loka-śūnyaḥ kālatvāt
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6216048 (0.036):
vyabhicāraḥ, tatrāpy anādes sūkṣmaśarīrasta sadbhāvāt/ vimativiṣayaḥ kālo / na lokaśūnyaḥ, kālatvāt, vartamānakālavad iti /
lokaśūnyaḥ, kālatvād idānīntanakālavat / tanubhuvanādīśvarakartṛkaṃ na
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537778 (0.0):
kālo na lokaśūnyaḥ, kālatvādidānīntanakālavat / tanubhuvanādīśvarakartṛkaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23202815 (0.038):
kāryatvāta ghaṭavat | vimati-viṣayaḥ kālo na loka-śūnyaḥ kālatvāt
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6216050 (0.038):
vyabhicāraḥ, tatrāpy anādes sūkṣmaśarīrasta sadbhāvāt/ vimativiṣayaḥ kālo / na lokaśūnyaḥ, kālatvāt, vartamānakālavad iti /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537768 (0.038):
pratyakṣāḥ niratiśayasūkṣmadravyatvāt tathaiva ghaṭādivat / vimativiṣayaḥ / kālo na lokaśūnyaḥ, kālatvādidānīntanakālavat / tanubhuvanādīśvarakartṛkaṃ
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,2 (vnyps32u.htm.txt) 22482657 (0.049):
pratiprayogāśca---gaṇitaviśeṣādisiddhadvipārārdhasaṃkhyāpūrvottarakālo na / lokaśūnyaḥ, kālatvāt, adyatanakālavat, ityādayaḥ svayamūhyāḥ //
bhavati kāryatvāt tadvad eva / īśvaraḥ kartā na bhavati
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537786 (0.0):
kālo na lokaśūnyaḥ, kālatvādidānīntanakālavat / tanubhuvanādīśvarakartṛkaṃ / na bhavati kāryatvāttadvadeva / īśvaraḥ kartā na bhavati
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6216021 (0.042):
tanubhuvanādi kṣetrajñakartṛkam, kāryatvāt, ghaṭavat / īśvaraḥ kartā na / bhavati, prayojanaśūnyatvāt, muktātmavat / īśvaraḥ kartā na bhavati,
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23202794 (0.048):
nirākariṣyante | atra tarkāpratiṣṭhānaṃ caivam - īśvaraḥ kartā na bhavati / prayojana-śūnyatvān muktātmavat | tanu-bhuvanādikaṃ jīva-kartṛkaṃ
prayojanarahitatvād aśarīratvād vā muktātmavad iti /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537792 (0.0):
na bhavati kāryatvāttadvadeva / īśvaraḥ kartā na bhavati / prayojanarahitatvādaśarīratvādvā muktātmavaditi /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23202795 (0.057):
nirākariṣyante | atra tarkāpratiṣṭhānaṃ caivam - īśvaraḥ kartā na bhavati / prayojana-śūnyatvān muktātmavat | tanu-bhuvanādikaṃ jīva-kartṛkaṃ
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6216022 (0.057):
tanubhuvanādi kṣetrajñakartṛkam, kāryatvāt, ghaṭavat / īśvaraḥ kartā na / bhavati, prayojanaśūnyatvāt, muktātmavat / īśvaraḥ kartā na bhavati,
atra brūmo na kāryatvaṃ kṣityādau śakyanihnavam |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537983 (0.0):
ityarthaḥ // 13 // / atra brūmo na kāryatvaṃ kṣityādau śakyanihnavam /
sabhāgatvāt kriyāvattvān mahattvena viśeṣitāt || YIs_14 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537991 (0.0):
atra brūmo na kāryatvaṃ kṣityādau śakyanihnavam / / sabhāgatvāt kriyāvattvāt mahattvenaviśeṣitāt // 14 //
tādṛśād eva mūrtatvād bāhyapratyakṣatānvitāt |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537994 (0.047):
sabhāgatvāt kriyāvattvāt mahattvenaviśeṣitāt // 14 // / tādṛśādeva mūrtatvādbahyapratyakṣatānvitāt /
sasāmānyaviśeṣatvād ityādibhyo ghaṭādivat || YIs_15 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538002 (0.029):
samāmānyavaśeṣatvādityādibhyo ghaṭādivat // 15//
na cedṛśa eva sanniveśaḥ kāryaḥ, netara ity
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538009 (0.040):
samāmānyavaśeṣatvādityādibhyo ghaṭādivat // 15// / na cedṛśa eva sanniveśaḥ kāryaḥ netara
avayavasanniveśaviśeṣapratiniyataṃ rūpabhedam udīkṣāmahe / yat tu
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538018 (0.0):
na cedṛśa eva sanniveśaḥ kāryaḥ netara / ityavayavasanniveśaviśeṣapratiniyataṃ rūpabhedamudīkṣāmahe / yattu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6272993 (0.064):
sati hetau phalābhāvarūpāyā viśeṣokterasya bhedamāha atra ceti / / viśeṣoktausāmānyata eva phalābhāvaḥ iha tu
śakyakriyaṃ śakyajñānopādānopakaraṇaṃ ca kriyata iti, tad astu nāma / kin
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538026 (0.0):
ityavayavasanniveśaviśeṣapratiniyataṃ rūpabhedamudīkṣāmahe / yattu / śakyakriyaṃ śakyajñānopādānopakaraṇaṃ ca kriyata ita, tadastu nāma / kintu
Yamuna: Isvarasiddhi (yamis_pu.htm.txt) 24182895 (0.002):
api ca tad eva cetanakarṭrkaṃ jagati paridṛśyate, yad eva śakyakriyaṃ / śakyajñānopādānādi ca / na ca tathā mahīmahīśvaramahārṇavādīti katham iva
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537030 (0.002):
api ca tadeva cetanakartṛkaṃ jagati paridṛśyate, yadeva śakyakriyaṃ / śakyajñānopādānādi ca / na ca tathā mahīmahīdharamahārṇavādīti kathamiva
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215065 (0.016):
āgamāvagatayāgādiśaktiviśeṣāṇāṃ kāryārambho nānupapannaḥ / / kiṃ ca, yacchakyakriyaṃ śakyopādānādivijñānaṃ ca tad eva
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537357 (0.029):
jñeyatvārhepādānādikaṃ ca / anena śakyakriyatvaṃ śakyajñānopādānadikatvaṃ
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215252 (0.040):
kāryatvapratiniyataṃ śakyakriyatvaṃ śakyopādānādivijñānatvaṃ copalabhyata
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537260 (0.064):
jñānaṃ yasya tacchakyajñānam, śakyajñānāmupādānādi yasya kāryasya
tu te kriyājñānaśaktī kriyājñānābhyām eva samadhigamanīye / te ca
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538036 (0.0):
śakyakriyaṃ śakyajñānopādānopakaraṇaṃ ca kriyata ita, tadastu nāma / kintu / te kriyājñānaśaktī kriyājñānābhyāmeva samadhigamanīye / te ca kṣityādiṣu
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25519024 (0.054):
jñānakriyāśaktī khalu jñānakriyākāryadarśanonneyasadbhāve /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5870717 (0.063):
'jñānakriyāśaktī khalu jñānakriyākāryadarśanonneyasadbhāve /
kṣityādiṣu yathoktasādhanabalasamupasthāpite iti na viśeṣaḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538043 (0.0):
te kriyājñānaśaktī kriyājñānābhyāmeva samadhigamanīye / te ca kṣityādiṣu
prasiddhaprākāragopurādikāryebhyas tanubhuvanādeḥ / na caitāvān eva
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538053 (0.0):
yathoktasādhanabalasamupasthāpite iti na viśeṣaḥ / prasiddhaprākāragopurādi kāryebhyastanubhuvanādeḥ / nacaitāvāneva
kriyāgocara iti viṣayaniyamaḥ kaścit kriyāyā dṛṣṭaḥ; yenedam aśakyakriyam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538063 (0.0):
prasiddhaprākāragopurādi kāryebhyastanubhuvanādeḥ / nacaitāvāneva / kriyāgocara iti viṣayaniyamaḥ kaścit kriyāya dṛṣṭaḥ ;
adhyavasyema / siddhe ca kāryatve / tadupādānādisakṣātkaraṇatadadhiṣṭhānatatpreraṇanipuṇaḥ puruṣaviśeṣaḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538068 (0.0):
yenedamaśakyakriyamadhyavasyema / siddhe ca kāryatve
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538079 (0.0):
yenedamaśakyakriyamadhyavasyema / siddhe ca kāryatve / tadupādānādisākṣātkaraṇatadadhiṣṭhānatatpreraṇanipuṇaḥ puruṣaviśeṣa
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539940 (0.043):
tadupādānādisākṣātkārādhiṣṭhānakṣamatvaviśiṣṭatvenaiva / anyaviṣaye
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538813 (0.052):
pratiprayogānāha 'prayogaśce' ti / aśakyadarśanopādānatvamupādayati / 'paramāṇava' / iti / tathaiva-vyatirekeṇaiva / kāryatvasya pakṣe kṣityādau
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2133042 (0.064):
evaṃ śrutipurāṇayuktibhirbrahmaṇo nirvikāratvāvagamānna / jagadupādānakāraṇatvaṃ kintu nimittatvamevetyuktam /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28120547 (0.064):
aprayojakatvābhāvāditi dik/ upādāneti/ yadyapi kartṛtvaṃ
sidhyaty eva / / adhiṣṭhānaṃ ca tatpravṛttyanuguṇasaṅkalpavadīśvarasannikarṣaḥ,
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538086 (0.0):
tadupādānādisākṣātkaraṇatadadhiṣṭhānatatpreraṇanipuṇaḥ puruṣaviśeṣa / sidhyatyeva / / adhiṣṭhānaṃ ca tatpravṛttyanuguṇasaṅkalpavadīśvarasannikarṣaḥ,
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24771688 (0.049):
indriyādipravṛttyanuguṇasaṅkalpaprayatnavattvarūpādhiṣṭhānalabhyaṃ
kṣetrajñeneva svaśarīrādau / sa ca dravyaiḥ saṃyogalakṣaṇaḥ, tadguṇais tu
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538099 (0.0):
kṣetrājñeneva svaśarīrādau / sa ca dravyaiḥ saṃyogalakṣaṇaḥ,
saṃyuktasamavāyarūpaḥ / pravṛttiś ca paramāṇūnāṃ parispandalakṣaṇā;
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538106 (0.0):
kṣetrājñeneva svaśarīrādau / sa ca dravyaiḥ saṃyogalakṣaṇaḥ, / tadguṇaistisaṃyuktasamavāyarūpaḥ / pravṛttiśca paramāṇūnāṃ
dharmādharmayos tu phalodayānukūlatādṛśadeśakālādisahakārisahitatā /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538119 (0.0):
tadguṇaistisaṃyuktasamavāyarūpaḥ / pravṛttiśca paramāṇūnāṃ / parispandalakṣaṇā ; dharmādharmayostu
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539386 (0.0):
vāsmin deśe kāle ca phalaṃ janayatvitīśvarasaṅkalpamūlādṛṣṭasya pravṛttiḥ / phalodayānukūlatādṛśadeśakālādisahakārisamāsādanalakṣaṇā bhavatītyarthaḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776712 (0.059):
| śabdārtha jñāna vikalpa sahitatvena deśa kāla dharmādy avacchinnaḥ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086418 (0.059):
| śabdārtha-jñāna-vikalpa-sahitatvena deśa-kāla-dharmādy-avacchinnaḥ
tābhyāṃ dharmādharmābhyām eva phalam, cetanānadhiṣṭhitānāṃ sarveṣām eteṣām
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538126 (0.0):
phalodayānukūlatādṛśadeśakālādisahakārisahitatā / tābhyāṃ / dharmādharmābhyāmeva phalam, cetanānadhiṣṭhitānāṃ
acaitanyenākiñcitkaratvāt / na hi cetanena vardhakinānadhiṣṭhitā vāsī
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538133 (0.0):
dharmādharmābhyāmeva phalam, cetanānadhiṣṭhitānāṃ / sarveṣāmeteṣāmacaitanyenākiñcitkaratvāt / na hi cetanena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6921070 (0.040):
vā śikṣitavyam// / 12313 [iti sarveṣāṃ hetutvaviśeṣaḥ//] / 12314 atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat/ yo 'haṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16696440 (0.046):
nanvaprekṣāpūrvakatvamātmano 'nena darśitaṃ svaviṣayaparidevitasya / sarvatra tadāvedakatvāditi na kiñcitkaratvaviraha ityāśaṅkya
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13227357 (0.049):
N13.48a/ abhāve tu duhitṛṛṇāṃ sakulyā bāndhavās tataḥ / / N13.48c/ tataḥ sajātyāḥ sarveṣām abhāve rājagāmi tat //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19122588 (0.049):
paryāyāṇāmasaṃbhāvyamānatatparitrāṇapātratvalakṣaṇamakiñcitkaratvaṃ / garbhokṛtyopahasyate rakṣainamiti /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1396753 (0.050):
12. yasyatacharīraṃ / kasya tac charīram1 / sarveṣāṃ tat sambandhāviśeṣād
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsgor3u.htm.txt) 4109784 (0.055):
syādityāha sarveṣāṃ ceti / / nanūpāsanār'thakavākyānāṃ svārthe phalābhāvāt
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssgo3u.htm.txt) 8544757 (0.055):
syādityāha sarveṣāṃ ceti / / nanūpāsanār'thakavākyānāṃ svārthe phalābhāvāt
deśakālādisahakāriśatasamadhigame 'pi yūpādīny upādayitum alam /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538139 (0.0):
sarveṣāmeteṣāmacaitanyenākiñcitkaratvāt / na hi cetanena / vardhakinānadhiṣṭhitā vāsī / deśakālādisahakāri śatasamadhigame 'pi
bījāṅkurādayas tu pakṣāntarbhūtā iti tair vyabhicāravacanam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538152 (0.0):
yūpādīnyāpādayitumalam / bījāṅkurādayastu pakṣāntarbhūtā iti
anabhijñatayaiva śrotriyāṇām / etena sukhādibhir vyabhicāro 'pi pratyuktaḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538161 (0.0):
yūpādīnyāpādayitumalam / bījāṅkurādayastu pakṣāntarbhūtā iti / tairvyabhicāravacanamanabhijñatayaiva śrotriyāṇām / etena
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538169 (0.0):
sukhādibhirvyabhicāro 'pi pratyuktaḥ / na cobhayavādisiddhatāmātreṇa / kṣetrajñānāmevedṛśādhiṣṭhātṛtvakalpanamucitam ; teṣāṃ
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215391 (0.023):
tathaiva / na ca lāghavenobhayavādisaṃpratipannakṣetrajñānām eva / īdṛśādhiṣṭhātṛtvakalpanaṃ yuktam; teṣāṃ
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7138731 (0.061):
tāvannobhayavādisiddhadravyādiṣvanyatamaḥ, teṣāṃ ghaṭena saha saṃbhavāt,
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11721629 (0.064):
tasyāvaśyābhyupagantavyatvenobhayavādisiddhatvāt / / evaṃ ca kṛtaṃ tattvajñānavidhinetyāha jñeyābhimukhasyāpīti /
ucitam; teṣāṃ sūkṣmavyavahitādidarśanāśakter niścitatvāt / dṛṣṭānusāriṇī
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538179 (0.0):
kṣetrajñānāmevedṛśādhiṣṭhātṛtvakalpanamucitam ; teṣāṃ / sūkṣmavyavahitādidarśanā śakterniścitatvāt / dṛṣṭānusāriṇī hi sarvatra
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215394 (0.026):
īdṛśādhiṣṭhātṛtvakalpanaṃ yuktam; teṣāṃ / sūkṣmavyavahitaviprakṛṣṭadarśanaśaktiniścayāt / darśanānuguṇaiva hi
hi sarvatra kalpanā; na dṛṣṭavirodhinī / na caivam īśvarasyāśaktir
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538179 (0.0):
sūkṣmavyavahitādidarśanā śakterniścitatvāt / dṛṣṭānusāriṇī hi sarvatra / kalpanā ; na dṛṣvirodhinī / na caivamīśvarasyāśaktirniścitā ;
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538186 (0.034):
sūkṣmavyavahitādidarśanā śakterniścitatvāt / dṛṣṭānusāriṇī hi sarvatra / kalpanā ; na dṛṣvirodhinī / na caivamīśvarasyāśaktirniścitā ;
niścitā; pramāṇāntaratas tatsiddheḥ / yathoditapramāṇabalena sidhyan
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538188 (0.015):
kalpanā ; na dṛṣvirodhinī / na caivamīśvarasyāśaktirniścitā ; / pramāṇāntaratasta(da)tsiddheḥ / yathoditapramāṇabalena sidhyam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538195 (0.060):
pramāṇāntaratasta(da)tsiddheḥ / yathoditapramāṇabalena sidhyam / sāṃsiddhikasarvārthadarśanatatpreraṇaśaktisampanna eva sidhyati ;
sāṃsiddhikasarvārthadarśanatatpreraṇaśaktisampanna eva sidhyati;
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538206 (0.0):
sāṃsiddhikasarvārthadarśanatatpreraṇaśaktisampanna eva sidhyati ;
Yamuna: Isvarasiddhi (yamis_pu.htm.txt) 24182068 (0.047):
tatra mīmāṃsakāḥ prāhuḥ nāyaṃ sarvārthadarśanaśaktisampannaḥ puruṣo
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19533878 (0.047):
tatra mīmāṃsakāḥ prāhuḥ - nāyaṃ sarvārthadarśanaśaktisampannaḥ puruṣo
kāryatvasya samarthakartṛpūrvakatvena pratibandhāt /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538211 (0.0):
sāṃsiddhikasarvārthadarśanatatpreraṇaśaktisampanna eva sidhyati ; / kāryatvasya samarthakartṛpūrvakatvena pratibandhāt /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19540749 (0.024):
'maivam' iti / samarthakartṛpūrvakatvena kāryatvasya vyāptergṛhītatvāt
Yamuna: Isvarasiddhi (yamis_pu.htm.txt) 24183798 (0.036):
ihāpi kāryatvaṃ samarthakartṛpūrvakatvena ghaṭādiṣu viditasambandhaniyamaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538618 (0.036):
hṛdayamadhihohati bhavatām / imāpi kāryatvaṃ samarthakartṛpūrvakatvena
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539958 (0.058):
tatsamarthakartṛkatvenaiva vyāptiḥ kāryatvasya / yathā
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537401 (0.064):
vigrahavattvasvārthāpekṣatvānīśvaratvādiviśiṣṭakartṛpūrvakatvena / kāryatvasya vyāptirgṛhītā / viśiṣṭasādhyena gṛhītavyāptikaṃ ca śarīrādi
yat tu parimitaśaktijñānānaiśvaryādyāpādanād
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538214 (0.0):
kāryatvasya samarthakartṛpūrvakatvena pratibandhāt / / yattu parimitaśaktijñānānaiśvaryādyāpadanāddharmaviśeṣaviparīsādhanatva
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 469922 (0.056):
śaktirūpapābhinnatā saviśeṣatā viśeṣasyāpyabhedaḥ svanirvāhakatā ceti /
dharmaviśeṣaviparītasādhanatvam udbhāvitam, tad atisthavīyaḥ,
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215438 (0.021):
yat tv anaiśvaryādyāpādanena dharmaviśeṣaviparītasādhanatvam unnītam,
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28212437 (0.048):
kāraṇatvopagamāt/ evaṃ viśeṣapadarśanasya / viparītajñānapratibanadhakatāyāṃ uttejakatāmate uktaviśeṣaṇaṃ viphalaṃ
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11619360 (0.061):
sisādhayiṣitānarthaphalatvaviparītārthaphalatvasādhanād viruddho 'yaṃ
Haribhadrasuri: Nyayapravesapravrtti (bsa066_u.htm.txt) 1708832 (0.062):
virudhyate sa viruddhaḥ / tathā hyayaṃ / dharmasvarūpādiviparītasādhanārddharmeṇa dharmiṇā vā virudhyata eveti
aprayojakatvāt teṣām / na hi kiñcit kriyamāṇaṃ kartur arthāntaraviṣayam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538237 (0.0):
mudbhāvitam, tadatisthadhīyaḥ, aprayojakatvātteṣam / na hi kiñcit / kriyamāṇaṃ karturarthāntaraviṣayamasāmarthyamajñānāṃ vā svotpatte 'pekṣate
asāmarthyam ajñānaṃ vā svotpattaye 'pekṣate; / svasampādanasamarthakartṛmātrākṣepāt kevalavyatirekāsiddheḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538252 (0.0):
; svasabhpādanasamarthakartṛmātrākṣepāt kevalavyatirekāsiddheḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538240 (0.046):
kriyamāṇaṃ karturarthāntaraviṣayamasāmarthyamajñānāṃ vā svotpatte 'pekṣate
tāvataivopapadyamāne kāryodaye sambandhino / 'kiñcitkarasyārthāntaraviṣayasyābhāvasya hetutvakalpanānupapatteḥ / api ca
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538264 (0.0):
; svasabhpādanasamarthakartṛmātrākṣepāt kevalavyatirekāsiddheḥ / / tāvataivopapadyamāne kāryodaye sambandino
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21000666 (0.053):
sarvasamāmañjasye kiṃ viśiṣṭābhāvasya hetutvakalpane 1 netyāhuḥ //
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24757579 (0.053):
viṣayāvacchedavirahādahaṅkāragocarāpāyādvā tatsmṛtyanudayaḥ ; / arthāntarābhāvasya tadagrahaṇasya
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 934324 (0.053):
----------- apāstam; pramāṇābhāve phalānutpāde 'pi bādhakābhāvena / tatkalpanānupapatteḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2083687 (0.055):
naca vyavahārapratibandhakatvena, avivekanivṛttau kāraṇābhāvādeva / vyavahārānupapatteḥ pratibandhakakalpanāyogāt, vyāghracorādijñānasya
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3218427 (0.055):
yasyapunaḥ prāgutpatterasatkāryaṃ tasya nirviṣayaḥ kārakavyāpāraḥ syāt / / abhāvasya / viṣayatvānupapatterākāśahananaprayojanakhaḍgādyanekāyudhaprayuktivat /
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12109623 (0.056):
173) bhrāntikalpanānupapatteḥ, sarvatra tathābhāvāprasaṅgāt | karaṇadharma
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17322992 (0.056):
bādhakapratyayaviraheṇa bhrāntikalpanānupapatteḥ [T. 329b.] sarvatra / tathābhāvaprasaṅgāt | karaṇadharma evāyaṃ yad ekasminn eva karmaṇi kriyāṃ
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 1 (udnyku1u.htm.txt) 26137238 (0.056):
tadvaidharmyaiṇa hetuphalabhāvasyāpāramārthikatvānupapatteḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24784460 (0.057):
kalpyam, gauravāt / tatpratītikāraṇatvakalpanādapi tatkāraṇatvakalpanaiva
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11666085 (0.057):
jñānād anyasyābuddhiviṣayasya kalpanā keti || 138 || / tad evaṃ kalpanīyāntarābhāvād ajñānākārā buddhir evājñānatayā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17735334 (0.057):
samuccayānupapatter ekārthatvābhāvena / ca vikalpānupapatteḥ prāg ukter yady adhikāri bhedaṃ manyase tadaikaṃ māṃ
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5217413 (0.057):
samuccayānupapatter ekārthatvābhāvena ca vikalpānupapatteḥ prāg-ukter yady
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24316063 (0.058):
vibhajyamānasākāṅkṣatvānupapatteḥ arthaikatvakalpanāyogāt vibhajyaiva
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2556931 (0.059):
atha teṣāṃ vidhyaśravaṇādividhyantareṇaikavākyatvābhāvācca / kāryārthatvānupapattervyutpattivirahācca sigaddhyarthe
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28067470 (0.059):
kṣaṇavyavahārahetutvakalpanāvaiyarthyāt sa ca viśiṣṭādirāsthiraḥ kṣaṇaḥ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13247206 (0.060):
vedamūlakatvakalpanānupapatteriti padaṃ hetudarśanasyāpyupalakṣaṇaṃ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24318565 (0.060):
pratibandhakatvakalpanena tadabhāvasyaiva tatkāraṇatva kalpanayā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20994001 (0.060):
śābdapramākāraṇatvenoktā / śābdapramāyāṃ tasyā vā 2 tadviṣayajñānasya vā / hetutvāyogāt //
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27550305 (0.061):
iti dhārayet'; iti kalpaneyam / / tasmāttrividhasyāpi jñānasya vidheyatvāyogāt, vinā ca
kiṃ taditarasamastavastuviṣayam ajñānādi vyāpakam, uta katipayagocaram iti
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538275 (0.0):
ca kiṃ taditaramastavastuvi, yamajñānādi vyāpakam, uta katipayagocaramiti
vivecanīyam / na tāvad aśeṣaviṣayam, anupalabdheḥ / na khalu kumbhakāraḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538284 (0.0):
ca kiṃ taditaramastavastuvi, yamajñānādi vyāpakam, uta katipayagocaramiti / vivecanīyam / na tāvadaśeṣaviṣayam, anupalabdheḥ / na khalu kumbhakāraḥ
kumbhātireki kim api na vijānāti / atha katipayaviṣayam ? tad api na,
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538292 (0.0):
vivecanīyam / na tāvadaśeṣaviṣayam, anupalabdheḥ / na khalu kumbhakāraḥ / kumbhātireki kimapi na vijānāti / atha katipayaviṣayam / tadapi na,
aniyataviṣayatayā tasya tasya vyabhicāradarśanāt / na cāsti
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538295 (0.0):
kumbhātireki kimapi na vijānāti / atha katipayaviṣayam / tadapi na, / aniyataviṣayatayā tasya tasyavyabhicāradarśanāt / na
kiñcidvyavasthitam, yad avidyādimān eva kartṛtām anubhavati /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538303 (0.0):
cāstikiñcidvyavasthitam, / yadavidyādimāneva kartṛtāmanubhavati /
na ca śarīriṇaiva kartrā bhāvyam, śarīragrahaṇenaivānaikāntyāt / na khalu
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538312 (0.0):
yadavidyādimāneva kartṛtāmanubhavati / / na ca śarīriṇaiva kartrā bhāvyam, śarīragrahaṇenaivānaikāntyāt / na khalu
śarīraviśiṣṭas sann evāyam ātmā śarīram upādatte, ayogino
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538320 (0.0):
śarīraviśiṣṭassannevāyamātmā śarīramupādatte, ayoginoyugapadanekaśarīra
yugapadanekaśarīragrahaṇāyogāt / pūrvadehaparityāgena
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538322 (0.0):
śarīraviśiṣṭassannevāyamātmā śarīramupādatte, ayoginoyugapadanekaśarīra
dehāntaraprāpakakarmapreritaprāṇasahāya eva dehāntaraṃ praviśatīty
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538336 (0.0):
grahaṇāyogāt/pūrvadhaparityāgena dehāntaraprāpakakarmapreritaprāṇasahāya
upapāditam ātmacintāyām / / kiñcid ātmā śarīram adhitiṣṭhato 'dhiṣṭhānakriyākarmabhūtasya
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538346 (0.043):
kiñcātmanaḥ śarīramadhitiṣṭhato 'dhiṣṭhānakriyātakarmabhūtasya
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538335 (0.063):
grahaṇāyogāt/pūrvadhaparityāgena dehāntaraprāpakakarmapreritaprāṇasahāya / eva dehāntaraṃ praviśatītyupapāditamātmacintāyām/
dehasyādhiṣṭhātṛdaśa(deha?)anupraveśo 'nupapannaḥ, yugapad ekakriyāyām
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538356 (1.788):
dehasyādhiṣṭhātṛdaśā (dehā)nupraveśo 'nupapannaḥ, yugapadekakriyāyāmekasya
ekasya karmakartṛtvavirodhāt / adhitiṣṭhāsitadehasaṃyogavata eva
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538364 (0.0):
dehasyādhiṣṭhātṛdaśā (dehā)nupraveśo 'nupapannaḥ, yugapadekakriyāyāmekasya / karmakartṛtvavirodhāt / adhitiṣṭhāsitadehasaṃyogavata eva
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24782321 (0.010):
'pyānumānikāgamikayogajñānaviṣayīkāre tatsāpekṣatvadarśanāt / viruddhe / caikasyaikakriyāyāṃ karmakartṛtve, sūcyagrasyevātmanivedhyavedhakatve /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24775863 (0.041):
ti / ekasyaikadaivaikakriyāyāṃ kartṛkarmabhāvāsambhavalakṣaṇo virodho 'tra
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23817041 (0.042):
ekasyāṃ kriyāyāmekasyaiva kartṛkarmabhāvasya viruddhatvāt /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23817288 (0.053):
ekasyāṃ kriyāyāṃ kartṛkarmatvayorvirodhaḥ kartṛkarmavirodhaḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2112930 (0.053):
ekasyāṃ kriyāyāṃ karmakartrorekatvāyogāt /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2086079 (0.059):
tathā caikasyaivaikasyāmeva nirvāhakriyāyāṃ karmakartṛtvalakṣaṇaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10474518 (0.059):
ahaṃvṛttibhāsyatvamahaṅkāre nāsti kartṛkarmatvavirodhāt, cidbhāsyatvaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13264683 (0.059):
ahaṃvṛttibhāsyatvamahaṅkāre nāsti kartṛkarmatvavirodhāt, cidbhāsyatvaṃ
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2577847 (0.062):
kathaṃ punarjñāturjñeyatvaṃ, nahyekasya kartṛtvaṃ karmatvaṃ ca svātmani
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24748947 (0.062):
draṣṭṛtvamiti cet ; ko virodhaḥ? / ayameva yadekasyāṃ kriyāṃyāmekasya / karmatvaṃ kartṛtvaṃ ca na ghaṭata iti / yadyevam, vyatirekavāde vā
tatpravṛttyanuguṇaprayatnayogalakṣaṇam adhiṣṭhānaṃ dṛṣṭam iti cet; astv
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538373 (0.0):
karmakartṛtvavirodhāt / adhitiṣṭhāsitadehasaṃyogavata eva / tatpravṛttyanuguṇa prayatnayogalakṣaṇamadhiṣṭhānaṃ dṛṣṭamiti cet ;
ekatattva(stva)sambaddhasyādhiṣṭhānānupapatteḥ preryavastusambandhinā
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538383 (0.024):
tatpravṛttyanuguṇa prayatnayogalakṣaṇamadhiṣṭhānaṃ dṛṣṭamiti cet ; / astvekatattva (satva)sambaddhasyādhiṣṭhānānupapatteḥ
prerakeṇa bhavitavyam iti; na yato 'nyad apy adhiṣṭhīyamānaṃ mānadaṇḍādi
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538384 (0.060):
astvekatattva (satva)sambaddhasyādhiṣṭhānānupapatteḥ / preryavastusambhandhinā prerakeṇa bhavitavyamiti ; na punardehasambandhena
svasambandhinaivādhiṣṭhīyate / / tenādhiṣṭhānakriyāpekṣitādhiṣṭheyapadārthasambandhamātrātirekeṇa
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538411 (0.021):
'nyadapyadhiṣṭhīyamānaṃ mānajaṇḍādi svasambandhinauvādhiṣṭhīyate / / tenādhiṣṭhānakriyāpekṣitādhiṣṭheyapadārthasambhandhamātrātirekeṇa
dehasambandho nāmāparo nādartavyaḥ / asti ceśvarasyāpi
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538419 (0.0):
tenādhiṣṭhānakriyāpekṣitādhiṣṭheyapadārthasambhandhamātrātirekeṇa / dehasambandho nāmaparo nādartavyaḥ asti ceśvarasyāpi
jagadupādānopakaraṇais sambandha ity uktam eva / / atha svadehavyatirikte vastuni pravṛttiviśeṣakaratvaṃ dehadvāreṇaiva /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538422 (0.0):
dehasambandho nāmaparo nādartavyaḥ asti ceśvarasyāpi / jagadupādānopakaraṇaissambandha ityuktameva /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538434 (0.0):
jagadupādānopakaraṇaissambandha ityuktameva / / atha svadehavyatirikta vastuni pravṛttiviśeṣakaratvaṃ dehadvāreṇaiva /
dṛṣṭaṃ hi daṇḍacakrādiṣu karasaṃyogādinā kulālādeḥ pravartayitṛtvam ity
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538445 (0.0):
atha svadehavyatirikta vastuni pravṛttiviśeṣakaratvaṃ dehadvāreṇaiva / / dṛṣṭaṃ hi daṇḍacakrādiṣu karasaṃyogādinā kulālādeḥ
ucyeta; tad api na; abhidhyānamātreṇaiva / paraśarīragatagaranirasanac(v?)isāraṇadarśanāt / katham asati śarīre
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538459 (0.0):
dṛṣṭaṃ hi daṇḍacakrādiṣu karasaṃyogādinā kulālādeḥ / pravartayitṛtvamityucyeta ; tadapi na ; abhidhyānamātreṇaiva
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24777028 (0.047):
tatpuṣkalakāraṇatvaṃ siddham; śarīrendriyavatāmeva jñānadarśanāt / / klaptajñānakāraṇabhāvasya tasyaiva tadbandhakatvavacanamunmattavacaḥ / ato
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28781528 (0.052):
śarīraghaṭakatvānupapatteś ca/ yat tu rasavad eva kāvyam" iti"
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2402317 (0.052):
ityapi ca vākyaṃ yaṃ kaṃ cida guṇinaṃ kriyāṃ ca kāṃ cidākṣipya nirvṛṇuyāt / na ca viśeṣadarśane sati nākṣepa iti yuktam /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20936181 (0.052):
kiñca vahnivyapte 1 dhūme dṛṣṭe kathaṃ vahnyāvasaṃdehaḥ/ na ca / viśeṣadarśane sati svārasikasya vahnyabhāvasaṃdehasyāsaṃbhavepi
Dharmakirti: Pramanaviniscaya (fragment) (dhkprviu.htm.txt) 6618779 (0.053):
vyavaharati / nirloṭhitaś cāyam artho 'sati nāstitety / 3: arthāntare / tena neha pratanyate / na cāsann ātmā sattāsādhanavṛtteḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20949452 (0.055):
niradhikaraṇayordharmayorniyatasāmānādhikaraṇyarūpavyāptyabhāvādvā// / nādyau/ asati tvaduktayoḥ sādhyasādhanadharmānāśrayatvarūpayoḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21182803 (0.056):
pramāyā darśanāditi cenna / trata yādṛcchikasya / viṣayasatvasyottejakatvenottejakābhāvaviśi
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21969711 (0.057):
śarīraparimāṇa ātmā, anyathā śarīrāphalyamātmāphalyaṃ vā / / atra- / śarīramātramātmānaṃ ye vadanti jayanti te /"
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5846484 (0.060):
atra cānyonyasmindharmiṇyātmaśarīrādau 'anyonyātmakatām'adhyasyāhamidaṃ / śarīrādīti /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24077581 (0.060):
sati śarīrālambanatve paraśarīrālamvano 'pi kasmānna bhavati / / asaṃvandhāt /
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8350567 (0.060):
asatyarthāsmārakatvādekādṛṣṭasya kalpanāt // MJaiNy_2,1.32 //
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24531185 (0.061):
ityādau sarvaśabdasyopadarśitakārtsnyavṛtasya darśanād uktaṃ | yady evaṃ / daśagrahaṇe 'py evaṃ kiṃ na syād ity āha daśagrahaṇād iti | tur
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21029058 (0.061):
pratyakṣe janakatvena svasyāpi janakatvādarśanāditi bhāvaḥ// / jātāvedatadbhāvo na dṛṣṭa ityata āha ghaṭoya'miti // vyasthānupapattiṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3307805 (0.062):
paraśarīrāṇisātmakāni ceṣṭāvattvāt svaśarīravaditi sātmakatve 'numite
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28153447 (0.062):
prasiddhapadasamabhivyāhārāt siddhe 'pi madhukarādivyutpattidarśanāt / ca/ / prakāśikā / vyavahārasya/ / kāryaparatvāditi yojanā/ kāryaparatvaṃ ca
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9681668 (0.062):
sādhyasādhanayoranugamadarśanāt / / na cājīvaccharīratvamupādhiḥ, suṣuptau jīvaccharīre 'pi tadabhāvāt /
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27526148 (0.062):
iti karmatyāgadarśanāt / / pratipannagārhasthyasyātmavidyayaiva kṛtakṛtyatāṃ manvānasya ṛṇāpākaraṇaṃ
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7136671 (0.062):
ataḥ samānadharmadarśanāt asati nibhāge saṃśayaḥ, tannivṛttyartho
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28780473 (0.063):
yadi paraṃ tannibandhanavyavahāra eva1334 syāt, tadā / taddarśanāttaddhetubhūtapratipattyanyathānupapattyānumānena śabdasya
parapreraṇātmakaḥ saṅkalpa iti cet; kiṃ śarīraṃ saṅkalpayati, yena
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538467 (0.0):
paraśarīragatagaranirasanavisāraṇadarśanāt / / kathamasati śarīre parapreraṇātmakaḥ saṅkalpa iti cet ; kiṃ śarīraṃ
tadabhāve na bhavet ? / karaṇam iti cen na; manasaḥ karaṇatvāt / kim
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538475 (0.0):
kathamasati śarīre parapreraṇātmakaḥ saṅkalpa iti cet ; kiṃ śarīraṃ / saṅkalpayati, yena tadabhāve na bhavet ? / karaṇamiti cenna; manasaḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19540637 (0.037):
saṅkalpo na ghaṭetetyarthaḥ / śaṅkate 'karaṇa' miti / tatra karaṇaṃ / śarīramiti cenna, manasa eva karaṇatvādityarthaḥ / tathā ca śarīrābhāve
asatīśvarasya manaḥ ? bāḍham / nanv evaṃ vigrahadharmādharmānāśvaryādayaḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538486 (0.049):
saṅkalpayati, yena tadabhāve na bhavet ? / karaṇamiti cenna; manasaḥ / karaṇatvāt kimastīśvarasya manaḥ ? bāḍham / nanvevaṃ
sādhāraṇadharmāḥ prāduḥṣyuḥ / maivam; / kāryatvākṣiptasamarthakartṛmattvād(ttvārtha?) draḍhimnaivāpāsatvāt /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538497 (0.0):
vugrahadharmādharmānaiśvaryādayaḥ sādhāraṇadharmāḥ prāduḥṣyuḥ / maivam ;
manaso nityendriyatayā dehāpagame 'pi sambandhābhyupagamād anaikāntikaś ca
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538511 (0.0):
kāryatvākṣiptasamarthakartṛmattvāt (ttvārtha) draḍhimnaivāpāstatvāt / / manaso nityendriyatayā dehāpagame 'pi sambandhābhyupagamādanaikāntikaśca /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538519 (0.0):
yāvaddhi dṛṣṭānuguṇaṃ vyāptyupayogi, tāvadanujñāyate / / nacāsmadādermanasāpyacintyaracanasyāparyantavistārasya
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215612 (0.038):
samanaskatvād iti cen na; manaso nityatvena dehāpagame 'pi manasas
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19540692 (0.052):
ca manovattvaṃ, tata eva jñānasaṅkalpādikaṃ ca pratīyate / taddehavigame / 'pi manaso nityendriyatvopagamādeva śarīrānapekṣasaṅkalpādyupapattiriti /
manasāpy acintyaracanasyāparyantavistārasya mahābhūtabhautikaprapañcasya
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538528 (0.0):
nacāsmadādermanasāpyacintyaracanasyāparyantavistārasya
prādeśikaśarīrakaḥ kiñcijjñaḥ puṇyapāpaparavaśagatir alaṃ nirmāṇāyety
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538537 (0.0):
nacāsmadādermanasāpyacintyaracanasyāparyantavistārasya / mahābhūtabhautikaprapañcasya prādeśikaśarīrakaḥ kiñcijjñaḥ
aparimitajñānāiśvaryaśaktiḥ śarīrādyanapekṣaḥ saṅkalpād eva
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538546 (0.0):
puṇyapāpaparavaśagatiralaṃ nirmāṇāyetyaparimitajñānaiśvaryaśaktiḥ
sakalabhuvananirmāṇakṣamaḥ kartā siddhaḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538552 (0.0):
śarīrādyanapekṣaḥ saṅkalpādeva sakalabhuvananirmāṇakṣamaḥ kartā siddhaḥ /
īdṛśena kartrā ghaṭādiṣu kāryatvasya sambandho na dṛṣṭa iti cet;
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538560 (0.0):
śarīrādyanapekṣaḥ saṅkalpādeva sakalabhuvananirmāṇakṣamaḥ kartā siddhaḥ / / īdṛśena kartrā ghaṭādiṣu kāryatvasya sambandho na dṛṣṭa iti cet ;
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19540927 (0.054):
śaṅkate 'īdṛśene' ti / akarmavaśyatvāśarīritvasarvajñatvādiviśiṣṭakartrā / kāryatvasyāvinābhāvo ghaṭādau na dṛṣṭa iti śaṅkiturbhāvaḥ /
atigahanagiritaṭādhiṣṭhānenātiprakṛṣṭādṛṣṭacarendhananivahasambandhinā
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538571 (0.0):
īdṛśena kartrā ghaṭādiṣu kāryatvasya sambandho na dṛṣṭa iti cet ; / atigahanagiritaṭādhiṣṭhānenātiprakṛṣṭādṛṣṭacarendhananivahasambandhinā
hutavahaviśeṣeṇa mahānasādau dhūmasya vā kiṃ sambandho dṛṣṭaḥ ? yena
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538579 (0.0):
atigahanagiritaṭādhiṣṭhānenātiprakṛṣṭādṛṣṭacarendhananivahasambandhinā / hutavahaviśeṣeṇa mahānasādau dhūmasya vā kiṃ sambandho dṛṣṭaḥ ? yena
dhūmaviśeṣadarśanād giriśikhare tathāvidhāgnir anumīyate / yādṛśo dhūmo
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538590 (0.0):
hutavahaviśeṣeṇa mahānasādau dhūmasya vā kiṃ sambandho dṛṣṭaḥ ? yena / dhūmaviśeṣadarśanāt giriśikhare tathāvidhāgniranumīyate / yādṛśo dhūmo
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12105959 (0.062):
siddhāntavādyāha nāgnīndhanasāmagrījanyo yādṛśo dhūmastādṛśa eva / dhūmādapi bhavati kāraṇabhedena | kutaścit sāmyāt (Hbṭ 156)
yatrāvagataḥ tatraiva tādṛśas tatsampādanasamartho dṛṣtāntabhūmāv
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538591 (0.0):
dhūmaviśeṣadarśanāt giriśikhare tathāvidhāgniranumīyate / yādṛśo dhūmo / yatrāvagataḥ tatraiva tādṛśastatsampādanasamarthau
aparidṛṣṭo 'pi sāmānyavyāptibalena pakṣadharmatāvaśāt sidhyatīti cet; tad
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538599 (0.0):
dṛṣṭāntabhūmāvaparidṛṣṭo 'pi sāmānyavyāptibalena pakṣadhramatāvaśāt
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538606 (0.030):
dṛṣṭāntabhūmāvaparidṛṣṭo 'pi sāmānyavyāptibalena pakṣadhramatāvaśāt
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2438447 (0.061):
atha dṛṣṭāntadharmiṇyadṛṣṭamapīndriyasādhanatvaṃ / pakṣadharmatābalātsidhyati /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20947886 (0.064):
kiṃ ca yaḥ karaṇasāmarthyarūpavyāptipakṣadharmatānyataravighaṭanarūpaḥ sa
idam asmābhir abhidhīyamānaṃ kim iti na hṛdayam adhirohati bhavatām /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538606 (0.046):
dṛṣṭāntabhūmāvaparidṛṣṭo 'pi sāmānyavyāptibalena pakṣadhramatāvaśāt / sidhyatītita cet ; tadidamasmābhirabhidhīyamānaṃ kimiti na
ihāpi kāryatvaṃ samarthakartṛpūrvakatvena ghaṭādiṣu viditasambandhaniyamaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538624 (0.0):
hṛdayamadhihohati bhavatām / imāpi kāryatvaṃ samarthakartṛpūrvakatvena
Yamuna: Isvarasiddhi (yamis_pu.htm.txt) 24183400 (0.036):
sāṃsiddhikasarvārthadarśanatatpreraṇaśaktisampanna eva sidhyati; / kāryatvasya samarthakartṛpūrvakatvena pratibandhāt /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538210 (0.036):
sāṃsiddhikasarvārthadarśanatatpreraṇaśaktisampanna eva sidhyati ; / kāryatvasya samarthakartṛpūrvakatvena pratibandhāt /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539859 (0.047):
te cākaraṇakatvānnitye eveti bhāvaḥ / 'kāryatvasye' ti / yatra kāryatvaṃ / tatra tatra samarthakartṛjanyatvamiti vyāpterityarthaḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19540749 (0.049):
'maivam' iti / samarthakartṛpūrvakatvena kāryatvasya vyāptergṛhītatvāt
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539920 (0.061):
bhāvaḥ-yenākareṇa kartuḥ kāraṇatvaṃ tadrūpāvacchinnakartṛpūrvakatvenaiva / kāryatvasya ghaṭādau vyāptirgṛhītā / kiñcidviṣayājñānādimattvena ca na
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10480663 (0.061):
tathāpyagre 'prakṛtiśca' ityadhikaraṇe tatkāraṇatvaṃ na kartṛtvamātraṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13271321 (0.061):
tathāpyagre 'prakṛtiśca' ityadhikaraṇe tatkāraṇatvaṃ na kartṛtvamātraṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22935812 (0.063):
kārya karaṇānāṃ kartṛtvam utpādakatvaṃ yat tat kārya karaṇa kartṛtvaṃ
kṣtityādiṣu dṛśyamānaṃ svasampādanasamartham adṛṣṭapūrvam eva
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538633 (0.0):
ghaṭādiṣu viditasambandhaniyamaṃ kṣityādiṣu dṛśyamānaṃ
buddhimatkartāram upasthāpayati / yathaiva hi / deśakālendhanaparimāṇādiviśeṣānādareṇa dhūmasya
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538645 (0.0):
svasampādanasamarthamadṛṣṭapūrvameva buddhimatkartāramupasthāpayati /
svodayānuguṇahutavahamātreṇa sambandhaniyamaḥ,
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538650 (0.0):
yathaiva hi deśakālendhanaparimāṇādiviśeṣānādareṇa dhūmasya / svodayānuguṇahutavahamātreṇa
tathaivānīśvaratvākiñcijjñatvaśarīritvapuṇyapāpaparavaśatvam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538657 (0.0):
svodayānuguṇahutavahamātreṇa / sambndhaniyamaḥ,tathaivānīśvaratvākiñcijjñatvaśarīritvapuṇyapāpaparavaśatvamanuṣyatvādi-
anuṣyatvādiviśeṣaprahāṇena kāryasya
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538666 (0.012):
sambndhaniyamaḥ,tathaivānīśvaratvākiñcijjñatvaśarīritvapuṇyapāpaparavaśatvamanuṣyatvādi- / viśeṣaprahāṇena kāryasya svinirmāṇasamarkhabuddhimatkartṛmātreṇa
svanirmāṇasamarthabuddhimatkartṛmātreṇa sambandhaniyamaniścaya iti na
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538676 (0.0):
viśeṣaprahāṇena kāryasya svinirmāṇasamarkhabuddhimatkartṛmātreṇa / sambandhaniyamaniścaya iti na kaścidviśeṣaḥ /
kaścidviśeṣaḥ / / api ca vibhudravyasaṃyoginaḥ parispandavataś ca sarvatra
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538684 (0.0):
sambandhaniyamaniścaya iti na kaścidviśeṣaḥ / / api ca vibhudravyasaṃyoginaḥ parispandavataśca sarvatra
sparśavattvāvyabhicāre 'pi / jñānasukhādinityadravyaviśeṣaguṇānumitātmasaṃyogino manasaḥ katham iva
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538700 (0.0):
api ca vibhudravyasaṃyoginaḥ parispandavataśca sarvatra / sparśavattvāvyābhicāre 'pi
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2559630 (0.047):
atra kaścit- nityadravyagataviśeṣaguṇatvātsukhādīnāṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24755792 (0.052):
sukhādirdravyasaṃyogāsamavāyihetukaḥ kāryatve sati / nityadravyaviśeṣaguṇatvāt pākajaparamāṇurūpavaditi / dravyāntarasaṃyogasya
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 3 (udnyku3u.htm.txt) 16137477 (0.061):
viśeṣaguṇaśūnyadravyatvāt nityatve satyanārambhakadravyatvāt
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7164471 (0.061):
nanu mano vibhu sarvadā sparśarahitadravyatvāt, viśeṣaguṇaśūnyadravyatvāt, / nityatve satyanārambhakadravyatvāt, jñānasamavāyikāraṇasaṃyogādhāratvāt
sparśarahitatatvam ? kathaṃ ca vāyavīyadravyasya mahimaguṇaśālino
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538709 (0.0):
jñānasukhādinityadravyaviśeṣaguṇānumitātmasaṃyogino manasaḥ kathamiva / sparśarahitatvam ? kathaṃ na vāyavīyadravyasyamahimaguṇaśālino
niyatādhiṣṭhānasparśanatvaniyamadarśane 'pi tvagindriye tadviparyayaḥ ?
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538719 (0.0):
sparśarahitatvam ? kathaṃ na vāyavīyadravyasyamahimaguṇaśālino / niyatādhiṣṭhānaspārśanatvaniyamadarśane 'pi tvagindriye tadviparyayaḥ ?
taijasasya vā rūpasparśayor anyattarasya vā prākaṭyaniyame 'pi
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538725 (0.0):
niyatādhiṣṭhānaspārśanatvaniyamadarśane 'pi tvagindriye tadviparyayaḥ ? / taijasasya vā rūpasparśayoranyattarasya vā prākaṭyaniyame 'pi
rūpopalambhasādhanatānumitataijasabhāvasya cakṣuṣo niyamena
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538728 (0.0):
taijasasya vā rūpasparśayoranyattarasya vā prākaṭyaniyame 'pi / rūpopalambhasādhanatānumitataijasabhāsya cakṣuṣo niyamena
tadubhayānudbhavābhyupagamaḥ ? / atha kāryadarśanānumitasadbhāvānāṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538742 (0.0):
rūpopalambhasādhanatānumitataijasabhāsya cakṣuṣo niyamena / tadubhayānudbhavābhyupagamaḥ ? / atha kāryadarśanānumitasadbhāvānāṃ
taijasādibhāve 'pi tattadviśeṣaṇāṃ yogyānupalabdhibādhitatvāt
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538752 (0.0):
tadubhayānudbhavābhyupagamaḥ ? / atha kāryadarśanānumitasadbhāvānāṃ / taijasādibhāve 'pi tattadviśeṣāṇāṃ yogyānupalabdhibādhitatvāt
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28198252 (0.055):
pradarśayati adbhiḥ indhanamityādinā/ tathā ca indhanaśabdaḥ bhāve / lyuḍanta iti bhāvaḥ ityāhuḥ/ / suvarṇataijasatvavādaḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19541496 (0.057):
nanu cakṣurādestaijasādibhāve 'pi tattadviśeṣasya pramāṇasiddhatvānna
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24757805 (0.057):
'bhidhātumityuktameva / yogyānupalabdhyaivābhāvasya samarthitatvāt / / apica pratyakṣasaṃvit svasattākāle svaviṣayasya sadbhāvaṃ sādhayantī
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19541281 (0.058):
yogyānupalambhabādhitatvamiti nāpādakavyāpakatvamāpādyasyeti bhāvaḥ /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22563744 (0.063):
tasya kāryaṃ liṅm kāraṇabhāvāddhi kāryabhāva / evaṃ taijasavāyavyayordavyayoḥ pratyakṣatvād
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20918842 (0.064):
yogyatvāttadanupalabdheryogyānupalabdhitvādyogyānupalabdhītyuktam/ kiṃ
tadabhyupagame 'nekaniyamabhaṅgaprasaṅgāc ca tathābhyupagamaḥ, hanta tarhi
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538758 (0.0):
taijasādibhāve 'pi tattadviśeṣāṇāṃ yogyānupalabdhibādhitatvāt / tadabhyupagame 'nekaniyamabhaṅgaprasaṅgācca tathābhyupagamaḥ, hanta tarhi
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19541301 (0.028):
yadyapi manaso 'ṇutvāttatra sparśavattvasya yogyānupalambhabādho durvacaḥ / / tathāpi tatra tadupagame 'nekaniyamabhaṅgaprasaṅgostyeva / tadāha
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538770 (0.058):
anekaniyamadarśanavighātaprasaṅgācca tathābhyupagama iti sarvaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3250778 (0.062):
karmasamavāyina ekatvādanekatvaniyamabhaṅga ityāha ekaiko hīti /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19541350 (0.063):
udbhūtarūpavattvādisvīkāre nānāniyamabhaṅgaprasaṅgo 'nusandheyaḥ / vipakṣe
prakṛtaviṣaye 'pi prasañjitadharmaviśeṣāṇām anupalambhabādhāviśeṣād
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538767 (0.0):
prakṛviṣaye 'pi prasaḍhañjitadharmaviśeṣāṇāmanupalambhabādhāviśeṣāt
anekaniyamadarśanavighātaprasaṅgāc ca tathābhyupagama iti sarvaṃ samānam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538775 (0.0):
prakṛviṣaye 'pi prasaḍhañjitadharmaviśeṣāṇāmanupalambhabādhāviśeṣāt / anekaniyamadarśanavighātaprasaṅgācca tathābhyupagama iti sarvaṃ
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3097894 (0.048):
tṛṇādāvapi puruṣasya svabhāvaviprakṛṣṭatvādapratikṣepa iti sarvaṃ / samānamanyatrābhiniveśāt / puruṣavyāpārapūrvakatā tāvanna pratīyate
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538757 (0.058):
tadabhyupagame 'nekaniyamabhaṅgaprasaṅgācca tathābhyupagamaḥ, hanta tarhi
anyatrābhiniveśāt / / dṛśyante hi nītayaḥ / yathā vivādāspadaṃ paramāṇvādi prekṣāvatpreritaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538780 (0.0):
anekaniyamadarśanavighātaprasaṅgācca tathābhyupagama iti sarvaṃ / samānamanyatrābhiniveśāt /
ceṣṭate, acetanatvāt; yad acetanaṃ tat tathā, yathā tathāvidhaṃ kandukādi
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538797 (0.0):
dṛśyante hi nītayaḥ / yathā-vivādāspadaṃ paramāṇvādi prekṣāvapreritaṃ / ceṣṭate, acetanatvāt ; yadacetanaṃ tattathā, yathā tathāvidhaṃ kandukādi /
prakṛtyupakaraṇapratyakṣapūrvikāḥ kāryatvāt tadvad eva |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538802 (0.035):
bāhyābhyantarapravṛttaya-prakṛtyupakaraṇapratyakṣapūrvikāḥ
pratyakṣaṃ tat prameyatvāt padārthatvād ghaṭādivat/
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538999 (0.033):
vyabhicāra iti bāhyatvena pratyakṣaṃ viśeṣitam // 14 // 15 // / pratyakṣaṃ tat prameyatvātpadārthatvāddhaṭādivat /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28159411 (0.042):
ghaṭapadārthaviśiṣṭa iti jñānasya ghaṭapadārthatvaviśiṣṭīyatvena
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9685623 (0.044):
vivādapadaṃ pratyakṣam, vastutvātprameyatvādghaṭavat /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28150552 (0.051):
kāraṇatāvacchedakapadapadārthasambanadhe 'pyakṣatam/ / ghaṭādipadatadarthayoranyasambandhavāraṇāya anukūlāntaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28168523 (0.054):
viṣayāḥ tāvatpadārthaviṣayakasamaraṇameva saṃskāranāśakam/ tathā ca / ghaṭapaṭādi
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13260885 (0.056):
kāraṇatvanityarthaḥ / / jñānasyaiveti // / ghaṭapadavattāniścayasyaivetyarthaḥ /
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9687265 (0.064):
abhāvaḥ pratyakṣaḥ, prameyatvād, ghaṭavat / / na cendriyārthasambandhābhāvo bādhakaḥ, asambaddhasyāpi pratyakṣatve ko
ekecchānuvidhāyīdam acaitanyāt svadehavat || YIs_16 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539007 (0.063):
ekecchānuvidhāyīdamacaitanyāt svadehavat // 16 //
ekenābhiṣṭhitāḥ kāryaṃ kurvate sarvacetanāḥ |
dehasambandhasāpekṣakāryakṛttvāt tvagādivat || YIs_17 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19541728 (0.0):
ekenādhiṣṭhitāḥ kāryaṃ-kurvate sravacetanāḥ / / dehasambandhasāpekṣakāryakṛttvāt tvagādivat // 17 //
ekapradhānapuruṣaṃ vivādādhyāsitaṃ jagat |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19541736 (0.0):
dehasambandhasāpekṣakāryakṛttvāt tvagādivat // 17 // / ekapradhānapuruṣaṃ vivādādhyāsitaṃ jagat /
cetanācetanātmatvād ekarājakadeśavat || YIs_18 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19541740 (0.0):
ekapradhānapuruṣaṃ vivādādhyāsitaṃ jagat / / cetanācetanātmatvādekarājakadeśavat // 18 //
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3211315 (0.051):
sarvasyācetanatvena cetanācetanakāryavibhāgāsaṃbhavādityāha yo
Sarvamatasamgraha (sarvmtsu.htm.txt) 21320632 (0.051):
parimāṇataratamabhāvatvād, mahatparimāṇataratamabhāvavaditi | / cetanācetanātmakaṃ cedaṃ jagadanekāntam |
Yamuna: Isvarasiddhi (yamis_pu.htm.txt) 24182486 (0.060):
nanv ekacetanādhīnaṃ vivādādhyāsitaṃ jagat | / acetanenānārabdhatvād arogasvaśarīravat || YIs_4 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534829 (0.060):
nanvekacetanādhīnaṃ vivādādhyāsitaṃ jagat / / acetanenārabdhatvādarogasvaśarīravat // 4 //
tatra kasyacid ekasya vaśe viśvaṃ pravartate | / iti sādhayituṃ pūrvaṃ pūrvapakṣaṃ pracakṣmahe || YIs_1 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19533874 (0.0):
(sū0) tatra kasyacidekasya vaśe viśvaṃ pravartate / / iti sādhayituṃ pūrvaṃ pūrvapakṣaṃ pracakṣmahe // 1 //
tatra mīmāṃsakāḥ prāhuḥ nāyaṃ sarvārthadarśanaśaktisampannaḥ puruṣo
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19533882 (0.0):
iti sādhayituṃ pūrvaṃ pūrvapakṣaṃ pracakṣmahe // 1 // / tatra mīmāṃsakāḥ prāhuḥ - nāyaṃ sarvārthadarśanaśaktisampannaḥ puruṣo
Yamuna: Isvarasiddhi (yamis_pu.htm.txt) 24183392 (0.047):
sāṃsiddhikasarvārthadarśanatatpreraṇaśaktisampanna eva sidhyati;
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538202 (0.047):
sāṃsiddhikasarvārthadarśanatatpreraṇaśaktisampanna eva sidhyati ;
'bhyupagamam arhati, atipatitasakalasādhakapramāṇasambhāvanābhūmitvāt
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19533888 (0.0):
tatra mīmāṃsakāḥ prāhuḥ - nāyaṃ sarvārthadarśanaśaktisampannaḥ puruṣo / 'bhyupagamamarhati,
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534129 (0.020):
'atipatitasakalasādhakapramāṇasaṃbhāvanābhūmitvatvā' diti 'atipatitasakala
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534139 (0.022):
'atipatitasakalasādhakapramāṇasaṃbhāvanābhūmitvatvā' diti 'atipatitasakala / sādhakapramāṇasaṃbhāvanābhūmitvatvā'diti vā pāṭhaḥ sambhāvyate / 'sphuṭe'
sphuṭavividhabādhakatvāc ca / tathā hi asya pratyakṣam anyad vā sādhakaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19533897 (0.062):
atipatitasakalasādhakapramāṇasambhāvanābhūmitvātsphuṭavividhabādhakatvācca / / tathāhi - asya papratyakṣamanyadvā sādhakaṃ bhavet ? pratyakṣamapi
bhavet ? pratyakṣam api laukikaṃ yaugikaṃ vā ? / vyavasthitamitasvārthaṃ na tāvad iha laukikam |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19533900 (0.0):
/ tathāhi - asya papratyakṣamanyadvā sādhakaṃ bhavet ? pratyakṣamapi / laukikaṃ yaugikaṃ vā ?
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534033 (0.0):
ityabhyūhyate 1 / vyavasthitamitasvārthaṃ na tāvadiha laukikam /
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5391797 (0.062):
prakṛtivikṛtigrahaṇam nivartiṣyate . tat ca avaśyam nivartyam ihārtham / uttarātham ca . ihārtham tāvat . bāleyāḥ taṇḍulāḥ . uttarārtham
sādhanaṃ tena sarvārthatajjñānāder asiddhitaḥ || YIs_2 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534040 (0.0):
vyavasthitamitasvārthaṃ na tāvadiha laukikam / / sādhanaṃ tena sarvārthatajjñānāderasiddhitaḥ // 2 //
sarvārthadarśanaśaktiśālinam avagamayatā hi
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534045 (0.0):
sādhanaṃ tena sarvārthatajjñānāderasiddhitaḥ // 2 // / sarvārthadarśanaśaktiśālinamavagamayatā hi
deśakālasvabhāvaviprakarṣavyavadhānajuṣaḥ sarva evārthās darśanaṃ śaktiś
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534056 (0.0):
sarvārthadarśanaśaktiśālinamavagamayatā hi / deśakālasvabhāvaviprakarṣavyavadhānajuṣaḥ sarva evārthāstaddarśanaṃ
ca gocarayitavyāni / na ca / vidyamānendriyasannikarṣayogyakatipayaviṣayaniyatavṛtter
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534064 (0.0):
deśakālasvabhāvaviprakarṣavyavadhānajuṣaḥ sarva evārthāstaddarśanaṃ / śaktiśca gocarayitavyāni / na ca
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214739 (0.053):
bāhyendriyāṇi vidyamānasannikarṣayogyasvaviṣayabodhajananānīti na
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28210886 (0.062):
purarindriyārthasannikarṣājanyatvajanyatvobhayābhāvañjanyaniṣṭhasvābhāvavattāsaṃbandhāvacchinnasvaniṣṭhāvacchedakatākapratiyogitākabhedavattvasaṃbandhena / indriyārthasannikarṣajanyatāviśiṣṭatvaparyavasitaṃ niveśya
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2349004 (0.064):
satīṣṭopalabdhīndriyārthasannikarṣadharmādyapekṣādātmamanasoḥ saṃyogāt
laukikapratyakṣasya niravadhir ayaṃ mahimā saṃbhāvanābhūmir iti katham iva
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534073 (0.0):
vidyamānendriyasannikarṣayogyakatipayaviṣayanipatavṛtterlaukikapratyakṣasya / niravadhirayaṃ mahimā saṃbhāvanābhūmiriti kathamiva tadiha sādhanamiti
tad iha sādhanam iti manyemahi / / nāpi yogipratyakṣam asya sādhakam; yataḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534319 (0.0):
pramāṇaṃ bhavitumarhatīti // 2 // / nāpi yogipratyakṣamasya sādhakam ; yataḥ - / pratyakṣatve tadapyevaṃ vidyamānaikagocaram /
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9685174 (0.056):
asmadādītyavivakṣāyāṃ prameyatvādikaṃ yogipratyakṣasādhakamanusandheyam / / pratyakṣatvānabhyupagame jñānābhyupagamo nirmūlaḥ, tatkāraṇenaiva
pratyakṣatve tad apy evaṃ vidyamānaikagocaram | / bhūtādigocaraṃ naiva pratyakṣaṃ pratibhādivat || YIs_3 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534329 (0.0):
nāpi yogipratyakṣamasya sādhakam ; yataḥ - / pratyakṣatve tadapyevaṃ vidyamānaikagocaram /
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9685174 (0.060):
asmadādītyavivakṣāyāṃ prameyatvādikaṃ yogipratyakṣasādhakamanusandheyam /
tat khalu yogivijñānam aindriyakaṃ na vā ? aindriyakam api
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534333 (0.061):
bhūtādigocaraṃ naiva pratyakṣaṃ pratibhādivat // 3 // / tat khalu yogivijñānamaindriyikaṃ na vā ? aindriyikamapi
bahirindriyasambhavam āntarakaraṇajanitaṃ vā ? bahirindriyāṇi tāvat
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534344 (0.0):
tat khalu yogivijñānamaindriyikaṃ na vā ? aindriyikamapi / bahirindriyasambhavamāntarakaraṇajanitaṃ vā ? bahirindriyāṇi
samadhigatanijaviṣayasannikarṣasahakārīṇi tadgocarajñānajananānīti jagati
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534357 (0.0):
tāvatsamadhigatanijaviṣayasannikarṣasahakārīṇi tadgocarajñānajananānīti
viditam / ato na rasanādibhir / ajātātivṛttavyavahitādisakalaviṣayavedanaprasaṅgaḥ / na cāvidyamānair
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534371 (0.0):
tāvatsamadhigatanijaviṣayasannikarṣasahakārīṇi tadgocarajñānajananānīti / jagati viditam / ato na rasanādibhirajātātivṛttavyavahitādi
ajātādibhiḥ saṃbhavati sannikarṣaḥ; tasya hy āśrayatvād āśrayābhāve
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534381 (0.0):
sakalaviṣayavedanaprasaṅgaḥ / na cāvidyamānairajātādibhiḥ saṃbhavati
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24750548 (0.051):
vyavahārasya jñānaphasatve 'pi tadāśrayatvābhāvānna viṣayasya mukhyaṃ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20949073 (0.060):
kāraṇatvasyevābhāve āśrayatvasyāpyabhāvāt
Patanjali: Vyakaranamahabhasya (Mahabhasya) (pmbhasuu.htm.txt) 5293337 (0.061):
vacanaprāmāṇyāt nadīsañjñāyām ghisañjñā na bhaviṣyati . kim kāraṇam . / āśrayābhāvāt . āśrayābhāvāt nadīsañjñāyām ghisañjñānivṛttiḥ iti cet
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2460847 (0.062):
uttaravādaparasyottaramāśrayābhāve na yuktamiti / tadāśrayamātramanuvaditavyaṃ tadantareṇāśakyābhidhānatvāduttarasyeti /
tadasambhavāt / ato 'pekṣito 'rthasannikarṣaḥ / sahakārivirahe katham
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534389 (1.788):
sannikarṣaḥ ; tasya dvyāśrayatvādāśrayābhāve tadasambhavāt / ato
indriyāṇy atītādiviṣayasākṣātkārāya kalperan ? / bhavati ca yad
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534397 (0.0):
'pekṣitor'thasannikarṣaḥ / sahakārivirahe / kathamindriyāṇyatītādiviṣayasākṣātkārāya kalperan? / bhavati ca - yat
yatsahakāri yatkāryajananam, tat tadabhāve na taj janayati ; yathā
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534407 (1.192):
kathamindriyāṇyatītādiviṣayasākṣātkārāya kalperan? / bhavati ca - yat / yatsahakāri yatkāryajananam , tattadabhāve na tajjanayati ; yathā
kṣitisalilasahakāri aṅkurakāryajananabījaṃ kṣityādyabhāve 'ṅkuram /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534415 (0.0):
yatsahakāri yatkāryajananam , tattadabhāve na tajjanayati ; yathā / kṣitisalilasahakāri aṅkarakāryajananabījaṃ kṣityādyabhāve 'ṅkaram /
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12097815 (0.048):
kṣitibījādīnāmaṅkurajananasvabhāvatā samarthakṣaṇajānanasvabhāvatā vā
Tarkabhasa (bsa072_u.htm.txt) 16552705 (0.053):
kṣitisalilādi tatra sahakāri / tadevaṃ kāryahetustadutpattisambandhād
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17310975 (0.055):
na sarvaṃ sarvasya | tathā ca vyagrāṇāṃ kṣitibījādinām / aṅkurajananasvabhāvatā samarthakṣaṇajananasvabhāvatā vā nāsty eveti
arthasannikarṣasahakārīṇi bahirindriyāṇi jñānajananānīti tāny api nātīte
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534425 (0.0):
kṣitisalilasahakāri aṅkarakāryajananabījaṃ kṣityādyabhāve 'ṅkaram / / arthasannikarṣasahakārīṇi bahirindriyāṇi jñānajananānīti tānyapi nātīte
'nāgate vārthe jñānaṃ janayantīti na tad upajanitaṃ pratyakṣaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534435 (0.016):
'nāgate vār'the jñānaṃ janayantīti na tadupajanitaṃ pratyakṣaṃ
yathoktaviṣayaniyamam atikrāmati / / nāpy antarakaraṇasambhavam, āntaragocara eva sukhādau svāntasvātantryāt /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534438 (0.0):
'nāgate vār'the jñānaṃ janayantīti na tadupajanitaṃ pratyakṣaṃ / yathoktaviṣayaniyamamatikrāmati / nāpyāntarakaraṇasambhavam , āntaragocara
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534446 (0.020):
'nāgate vār'the jñānaṃ janayantīti na tadupajanitaṃ pratyakṣaṃ / yathoktaviṣayaniyamamatikrāmati / nāpyāntarakaraṇasambhavam , āntaragocara
bāhyaviṣayamitiṣu ca manaso niraṅkuśakaraṇatāṅgīkāre hi kṛtaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534459 (0.0):
eva sukhādau svāntasvātatryāt / bāhyaviṣayamitiṣu ca manaso
cakṣurādibhiḥ / ataś ca kaścid andho badhiro vā bhavet / bhavati cātra
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534467 (1.788):
niraṅkuśakaraṇatāṅgīkāre hi kṛtaṃ cakṣurādibhiḥ / ataśca na kaścidandho
Astasahasrika Prajnaparamita (bsu049_u.htm.txt) 4055218 (0.062):
mahāsattvo nāndho bhavati, na badhiro bhavati, na kāṇo bhavati, na kuṇṭho
vimatipadaṃ mano bahirindriyanirapekṣaṃ na bāhyapratyakṣagocare
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534478 (0.0):
badhiro vā bhavet / bhavati cātra - vimatipadaṃ mano
pravartate, tatra tattantravṛttitvāt / yady atra yattantravṛtti na tat
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534488 (0.0):
bahirindriyanirapekṣaṃ na bāhyapratyakṣagocare pravartate, tatra / tattantravṛttitvāt / yadyatra yattantravṛtti na tattannirapekṣaṃ tatra
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 481730 (0.053):
anyattattantramityanyaśabdo 'muktaviṣaya iti pratītiḥ syāttadarthamāha / tattantratvaṃ ceti // / tattantratvaṃ ca muktānāmapi ... // MAnuv_3,3.80ab //
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535259 (0.061):
sahakāri vā / tattantraṃ yasyāḥ, evambhūtā vṛttiryasya tattattantravṛtti, / tasya bhāvastattvaṃ tasmāditi ca
tannirapekṣaṃ tatra pravartate, yathālokāpekṣapravṛtti cakṣuḥ svagocare
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534497 (0.0):
tattantravṛttitvāt / yadyatra yattantravṛtti na tattannirapekṣaṃ tatra
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534481 (0.047):
bahirindriyanirapekṣaṃ na bāhyapratyakṣagocare pravartate, tatra / tattantravṛttitvāt / yadyatra yattantravṛtti na tattannirapekṣaṃ tatra
'ndhatamasa iti / na ca / siddhāuṣadhamantratapaḥsamādhimahimasamāsāditātiśayānīndriyāṇi kadācid
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534508 (1.192):
pravartate, yathā'lokāpekṣapravṛtti cakṣuḥ svagocare 'ndhatamasa iti / na / ca siddhauṣadhamatpratapaḥsamādhimahimasamāsāditātiśayānīndriyāṇi
apajahati samadhigataviṣayaniyamam iti sambhavati; / sāṃsiddhikasāmārthāvirbhāvaikaphalatvāt teṣām, sāmarthyasya ca
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534522 (0.0):
kadācidapajahati samādhigataviṣayaniyamamiti sambhavati ; / sāṃsiddhikasāmarthyāvirbhāvaikaphalatvātteṣām , sāmarthyasya ca
pratiniyamāt / na khalu suprayuktabheṣajaśatavihitasaṃskāram api śrotraṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534532 (0.0):
sāṃsiddhikasāmarthyāvirbhāvaikaphalatvātteṣām , sāmarthyasya ca / pratiniyamāt / na khalu suprayuktabheṣajaśatavihitasaṃskāramapi śrotraṃ
rūparasavibhāvāvagamāya kalpate / bhavati ca
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534538 (0.056):
pratiniyamāt / na khalu suprayuktabheṣajaśatavihitasaṃskāramapi śrotraṃ / rūparasavibhāgāvagamāya kalpate / bhavati ca -
vivādādhyāsitabāhyābhyantarakaraṇapāṭavātiśayo 'nullaṅghitasīmā,
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534547 (0.0):
rūparasavibhāgāvagamāya kalpate / bhavati ca - / vivādādhyāsitabāhyabhyantarakaraṇapāṭavātiśayo 'nullaṅghitasīmā,
aindriyakaprakarṣatvāt, dṛśyamānatatprakarṣavad ity aindriyakaṃ jñānaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534554 (0.014):
vivādādhyāsitabāhyabhyantarakaraṇapāṭavātiśayo 'nullaṅghitasīmā, / aindriyikaprakarṣatvāt , dṛśyamānatatprakarṣavat ityaindriyikaṃ jñānaṃ
nātītādi gocarayati / / bhāvanāprakarṣaparyantajanmanas tu saty api viśadanirbhāsatve
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534567 (0.0):
aindriyikaprakarṣatvāt , dṛśyamānatatprakarṣavat ityaindriyikaṃ jñānaṃ / nātītādi gocarayati /
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214778 (0.045):
bāhyendriyānapekṣapravṛttyanupapatteḥ / nāpi yogajanyam; / bhāvanāprakarṣaparyantajanmanas tasya viśadāvabhāsatve 'pi
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 4,1 (vnyps41u.htm.txt) 23769085 (0.054):
yacca śāstrayonyadhikaraṇe bhāṣitam--- / bhāvanāprakarṣaparyantajanmanastasya viśadāvabhāsatvepi"
Prajnakaramati: Bodhicaryavatarapanjika (bsa054_u.htm.txt) 19461584 (0.062):
punariyamapi prahāsyate, upalambhadṛṣṭitvāditi bhāvaḥ / tathāhi / tadbhāvanāprakarṣaparyantagamanāt sākṣānnairātmyadarśanāt virodhi
prācyānubhavagocarād anadhikam adhikaṃ vādhyavasyataḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534574 (0.015):
bhāvanāprakarṣaparyantajanmanastu satyapi viśadanirbhāsatve prācyānu / bhavagocarādanadhikamadhikaṃ vādhyavasyataḥ smṛtivibhramastrotasoranya
smṛtivibhramasrotasor anyatarāvartaparivartinaḥ kutaḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534574 (0.061):
bhavagocarādanadhikamadhikaṃ vādhyavasyataḥ smṛtivibhramastrotasoranya
prāmāṇyakūlapratilabhaḥ ? kutastarāṃ ca pratyakṣatayottambhanam ? /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534588 (0.020):
tarāvartaparivartinaḥ kutaḥ prāmāṇyakūlapratilambhaḥ ? kutastarāṃ ca
pratyakṣasya vā sataḥ katham iva viditaviṣayaniyamavyatikramaḥ ?
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534595 (0.0):
tarāvartaparivartinaḥ kutaḥ prāmāṇyakūlapratilambhaḥ ? kutastarāṃ ca / pratyakṣatayottambhanam ? / pratyakṣasya vā sataḥ kathamiva
atikrāmato vā kutaḥ pratyakṣatvam iti na viśvānubhavāiśvaryaśālini
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534596 (0.044):
pratyakṣatayottambhanam ? / pratyakṣasya vā sataḥ kathamiva / viditaviṣayaniyamavyatikramaḥ ? atikrāmato vā kutaḥ pratkṣatvamiti na
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534605 (0.050):
viditaviṣayaniyamavyatikramaḥ ? atikrāmato vā kutaḥ pratkṣatvamiti na / viśvānubhavaiśvaryaśālini pratyakṣaṃ pramāṇam /
pratyakṣaṃ pramāṇam / / nāpi pramāṇāntaram / tat khalv anumānam āgamo vā ? anumānam api viśeṣato
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534606 (0.029):
viśvānubhavaiśvaryaśālini pratyakṣaṃ pramāṇam / / (itīśvare pratyakṣapramāṇanirasanam)
Prasastapada: Padarthadharmasamgraha (commentary on Kanada's (paddhs_u.htm.txt) 5912249 (0.035):
sāmānyaviśeṣajñānotpattāv.avibhaktam.ālocanamātram.pratyakṣam.pramāṇam.asmin.nānyatpramāṇāntaram.asti.aphalarūpatvāt./
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534617 (0.035):
nāpi pramāṇāntaram / tatsvalvanumānamāgamo vā ? anumānamapi viśeṣatodṛṣṭaṃ
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25341167 (0.037):
tat tarhi pramāṇāntaramanumānaṃ vā / / na tāvat pramāṇāntaram, tallkṣamābhāvāt /
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11694295 (0.037):
yathāsamayaṃ pratipādanam ity ucyate. tat tarhi pramāṇāntaram anumānaṃ vā. / na tāvat pramāṇāntaram, tallakṣaṇābhāvāt. ato vyāptibalena jñāyamānam
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24218638 (0.043):
trirūpaliṅgajatvābhāvācca nānumānam | na ca pramāṇāntaramasti | ato
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24503526 (0.043):
trirūpaliṅgajatvābhāvāc ca na anumānam | na ca pramāṇāntaram asti | ato
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3665699 (0.050):
na anyathā / tena yāvati niyatirjñātā tāvati deśe kāle vā anumānaṃ / pramāṇam / āgamastu nāmāntaraśabdanarūpo dṛḍhīya stamavimarśātmā
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3113563 (0.053):
pratibaddhasvabhāvasya taddhetutve samaṃ dvayam // / ityanumānamapi pramāṇam / prāmāṇyaṃ ca / pramāṇāntarāgṛhītaniścitapravṛttiviṣayārthatayā tatprāpaṇe śaktiḥ //
madhyantavibhagatika.html 19085398 (0.054):
pramāṇatrayaṃ punaḥ pratyakṣam anumānam āgamaś ca /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18360613 (0.057):
kintu samavāye pramāṇābhāvādapi / / na tāvattatra pratyakṣaṃ pramāṇam /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2336399 (0.059):
codayati athānumānaviruddhra kasmādanumānaṃ na bhavatīti / / na khalu pramāṇatvena pratyakṣāgamābhyāmanumānasya kaścid viśeṣo yena tau
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27531042 (0.060):
‘ayamasau na bhavati'; iti jñānaṃ pratyakṣaṃ vā pramāṇāntaraṃ vā /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28211413 (0.062):
[141] pramāṇāntaratvamityādi/ yadyapyanyat pramāṇaṃ pramāṇāntaramiti / vyutpattyā pratyakṣādyatirekeṇa pramitikaraṇatvaṃ labhyate
dṛṣṭaṃ sāmānyato dṛṣṭaṃ vā ? tatra sakalapadavīdavīyasi bhavati na tāvat
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3663711 (0.030):
pūrvānubhavo yāvat svalakṣaṇakāśanātmā tāvat
Ruyyaka: Alamkarasarvasva (ruyalsvu.htm.txt) 9404042 (0.036):
kāryakāraṇayobhinnadeśatvamityubhavrāpyasti tāvannirvivādo lakṣaṇabhedaḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534623 (0.037):
nāpi pramāṇāntaram / tatsvalvanumānamāgamo vā ? anumānamapi viśeṣatodṛṣṭaṃ / sāmānyatodṛṣṭaṃ vā ? tatra sakalapadavīdavīyasi bhagavati na
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,1 (vnyps31u.htm.txt) 27651176 (0.042):
viśiṣṭaveṣasya śaktiviṣayatvāt tattyoge kathaṃ na lakṣaṇeti cet,
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21014315 (0.046):
kriyānvayabodhaśca na syāt/ / na lakṣaṇeti// tatpakṣasyāgre nirasiṣyamāṇatvāditi bhāvaḥ/ anyatreti//
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20951056 (0.054):
vivṛtaṃ dhyeyam/ asadāśrayasya sādhakatve netyapi vyāptiṃ vinā kathaṃ / nivāryataiti pramāṇalakṣaṇataṭṭīkayoruktaṃ vivṛṇvānaḥ"
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25566819 (0.055):
kāryakāraṇabhāvo bhavet / / tasmātkālpanikādeva / svalakṣaṇopādānadbījajātīyāttathāvidhasyaivāṅgurajātīyasyotpattiniyama
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11903436 (0.056):
lipyavayavānāṃ nāma bhavatīti lakṣaṇasāṃkaryaṃ. tataś ca yad abhipretaṃ
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2407050 (0.057):
( 279 / 4 ) lakṣaṇābhāvena viśeṣaṇenāvacchinnānyānetavyatvena / pratipadyānayati / / etaduktaṃ bhavati lakṣaṇābhāvajñānaṃ viśiṣṭe vāsasi pratyayaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28192410 (0.058):
prakāśikāyāṃ mātrapadaṃ kṛtsnārthakatayā vyācaṣṭe [33] mātrapadamiti/ [33] / sambandhaviśeṣetyādi/ / lakṣaṇatāvacchedakasambandhāvacchinnodheyatāpratiyogitākasvarūpamevātrasaṃbandhaviśeṣaḥ/
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20946213 (0.060):
pratyakṣāgamasādhāraṇaḥ/ itarau tvanumānāsādhāraṇau// / uktaṃ hi pramāṇalakṣaṇaṭīkāyām/ atra pratijñāvirodhaḥ sādhāraṇaḥ/ itarau
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28191897 (0.061):
lakṣaṇatvalābhāya/ na tu tadapi lakṣaṇaghaṭakaṃ, tathā sati / svasamānādhikaraṇavyāpyatāvacchedakadharmāntaraghaṭitatayā
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 1, (andhvc1u.htm.txt) 8710515 (0.062):
kāvyātmeti kenāpi lakṣaṇakāreṇa noktamityarthaḥ / / ato lakṣaṇapurassarantadvaktumasmatprayāsa iti bhāvaḥ /
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24511909 (0.063):
eva kaṇṭhokau karoti tata iti | yataḥ svalakṣaṇatvena tasyāvasāyas / tataḥ [31b] svalakṣaṇam avasitaṃ pravṛttiviṣayo 'numānasya | svalakṣaṇam
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24063723 (0.063):
sāsravaṃ paracittajñānaṃ jñeyānāṃ cittacaittānāṃ yat svalakṣaṇam / tadākārayati / / svalakṣaṇagrāhakatvāt /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2144528 (0.064):
mayā kimapi kadāpi naivocyata iti yadyucyate tadā svakriyāvirodhiśraḥ / sakalalokāvagatārthāpalāpinastasya taskarasyaiva daṇḍa evocito na
Gautama: Nyayasutra 5.1, with Nyayasutrabhasya by Vatsyayana (nysu51au.htm.txt) 27021664 (0.064):
'rthasyo7palabdhilakṣaṇā9bhivyaktir bhavatī7ti, na tu
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28169923 (0.064):
bhāvaḥ/ nanu sparśe kathaṃ lakṣaṇasamanvayaḥ/ na tāvat sparśatvamādāya/
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28192702 (0.064):
tādṛśadoṣatrayatvāvacchinnapratiyogitākābhāva eva lakṣaṇalakṣaṇamiti / labhyate/ tacca na yujyate/ avyāptyādipratyekadoṣagrastadharmeṃ'pi
svalakṣaṇasākṣātkārapūrvakāvinābhāvāvadhāraṇādhīnodayatvād idam anumānam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534633 (0.0):
sāmānyatodṛṣṭaṃ vā ? tatra sakalapadavīdavīyasi bhagavati na / tāvatsvalakṣaṇasākṣātkārapūrvakāvinābhāvāvadhāraṇādhīnodayatvādidamanumānamudatumalam
udetum alam / na hy anavagatacarahutabhujas tadavinābhāvitayā dhūmam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534645 (0.0):
/ na hyanavagatacarahutabhujastadavinābhāvitayā dhūmamanusandhātumīśate /
anusandhātum īśate / na ca sarvārthanirmāṇasākṣātkārapaṭīyasi liṅgaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534652 (0.0):
/ na hyanavagatacarahutabhujastadavinābhāvitayā dhūmamanusandhātumīśate /
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214747 (0.053):
bāhyendriyāṇi vidyamānasannikarṣayogyasvaviṣayabodhajananānīti na / sarvārthasākṣātkāratannirmāṇasamarthapuruṣaviśeṣaviṣayabodhajananāni /
sāmānyato dṛṣṭam api kiñcana labhate / / nanv ekacetanādhīnaṃ vivādādhyāsitaṃ jagat |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534831 (0.0):
saṃśayādisahamiti na pramāṇatāmanubhavitumalamīśvara ityarthaḥ//3// / nanvekacetanādhīnaṃ vivādādhyāsitaṃ jagat /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534653 (0.044):
naca sarvārthanirmāṇasākṣātkārapaṭīyasi liṅgaṃ sāmānyatodṛṣṭamapi kiñcana
Yamuna: Isvarasiddhi (yamis_pu.htm.txt) 24184026 (0.060):
ekapradhānapuruṣaṃ vivādādhyāsitaṃ jagat | / cetanācetanātmatvād ekarājakadeśavat || YIs_18 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19541735 (0.060):
ekapradhānapuruṣaṃ vivādādhyāsitaṃ jagat / / cetanācetanātmatvādekarājakadeśavat // 18 //
acetanenānārabdhatvād arogasvaśarīravat || YIs_4 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534836 (0.020):
nanvekacetanādhīnaṃ vivādādhyāsitaṃ jagat / / acetanenārabdhatvādarogasvaśarīravat // 4 //
tathā sarvārthanirmāṇasākṣātkaraṇakauśalam |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534844 (0.0):
acetanenārabdhatvādarogasvaśarīravat // 4 // / tathā sarvārthanirmāṇasākṣātkaraṇakauśalam /
kāryatvād eva jagatas tatkartur anumīyatām || YIs_5 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534849 (0.014):
tathā sarvārthanirmāṇasākṣātkaraṇakauśalam / / kāryatvādeva jagatastatkarturanumīyatām // 5 //
sarvaṃ hi kāryam upādānopakaraṇasampradānaprayojanasaṃvedicetanaracitam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534859 (0.0):
kāryatvādeva jagatastatkarturanumīyatām // 5 // / sarvaṃ hi / kāryamupādānopakaraṇasampradānaprayojanasaṃvedicetanaracitamavagataṃ
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214850 (0.027):
ghaṭādikāryaṃ tadupādānopakaraṇasaṃpradānaprayojanābhijñakartṛkaṃ dṛṣṭam /
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214829 (0.049):
nanu ca jagataḥ kāryatvaṃ / tadupādānopakaraṇasaṃpradānaprayojanābhijñakartṛkatvavyāptam /
avagataṃ ghaṭamaṇikagṛhādi / kāryaṃ ca vimatipadam avanigirimahārṇavādīti
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534870 (0.0):
ghaṭamaṇikakagṛhādi / kāryaṃ ca vimatipadamavanigirimahārṇavādīti tadapi
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534859 (0.054):
kāryamupādānopakaraṇasampradānaprayojanasaṃvedicetanaracitamavagataṃ / ghaṭamaṇikakagṛhādi / kāryaṃ ca vimatipadamavanigirimahārṇavādīti tadapi
tad api tathāvidhabuddhimaddhetukam adhyavasīyate / na ca kāryatvam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534872 (0.027):
ghaṭamaṇikakagṛhādi / kāryaṃ ca vimatipadamavanigirimahārṇavādīti tadapi / tathāvidhabuddhimaddhetukamadhyavasīyate / na ca kāryatvamasiddhamiti
asiddham iti vācyam, avayavasanniveśādibhir hetubhis tatsiddheḥ / iha
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534886 (0.0):
tathāvidhabuddhimaddhetukamadhyavasīyate / na ca kāryatvamasiddhamiti / vācyam , avayavasanniveśādibhirhetubhistatsiddheḥ / iha cāntyāvayavibhyaḥ
cānyāvayavibhyaḥ prabhṛti ādvyaṇukam akhilam avayavi
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534891 (0.041):
vācyam , avayavasanniveśādibhirhetubhistatsiddheḥ / iha cāntyāvayavibhyaḥ / prabhṛti
Narada-Purana (or Naradiya-Purana), Part 1 (nardp1_u.htm.txt) 15917843 (0.055):
prātaḥ prabhṛti sāyāntaṃ sāṃyādiprātarantataḥ / / yatkaromi jagannātha tadastu tava pūjanam // NarP_1,65.65 //
kramanihīyamānanānāvayavavyatiṣaṅgaviśeṣajanitam avagatam ity antata
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534901 (0.0):
ādvyaṇukakamakhilamavayavikramanihīyamānanānāvayavavyatiṣaṅgaviśeṣajanitamavagatam
upādānaṃ caturvidhāḥ paramāṇavaḥ prapañcasya / teṣām ādiparispandasya
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534907 (0.010):
ādvyaṇukakamakhilamavayavikramanihīyamānanānāvayavavyatiṣaṅgaviśeṣajanitamavagatam / ityantata upādānaṃ caturvidhāḥ paramāṇavaḥ prapañcasya /
tadanuguṇādṛṣṭaviśiṣṭatattatkṣetrajñasaṃyogāsamavāyikāraṇaka iti
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534918 (0.0):
tadamuguṇādṛṣṭaviśiṣṭatattatkṣetrajñasaṃyogāsamavāyikāraṇakaka iti
upakaraṇam api samastakṣetrajñavartini dharmādharmalakṣaṇāny adṛṣṭāni /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534926 (0.0):
upakaraṇamapi samastabhetrajñavartīni dharmādharmalakṣaṇānyadṛṣṭāni / / prayojanaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534917 (0.038):
tadamuguṇādṛṣṭaviśiṣṭatattatkṣetrajñasaṃyogāsamavāyikāraṇakaka iti / upakaraṇamapi samastabhetrajñavartīni dharmādharmalakṣaṇānyadṛṣṭāni /
prayojanaṃ punastadabhinirvartitavicitrārthakriyākāraś
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534933 (0.0):
upakaraṇamapi samastabhetrajñavartīni dharmādharmalakṣaṇānyadṛṣṭāni / / prayojanaṃ
cetanopakārapakārabhedo 'payantaḥ / tadupabhujasta eva kṣetrajñāḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534942 (0.045):
punastadabhinirvartitavicitrārthakriyākāraścetanopakāraprakārabhedo / 'payantaḥ / tadupabhujasta eva kṣetrajñāḥ samprdānam / na cāmī
sampradānam / na cāmī svasamavāyināv api dharmādharmāvalam avalokayitum
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534949 (0.0):
'payantaḥ / tadupabhujasta eva kṣetrajñāḥ samprdānam / na cāmī / svasamavāyināvapi dharmādharmāvalamavalokayitumiti tadatirekī
iti tadatirekī nikhilabhuvananirmāṇanipuṇo
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534955 (1.192):
svasamavāyināvapi dharmādharmāvalamavalokayitumiti tadatirekī / nikhilabhuvananirmāṇa nipuṇo
'dhikaraṇasiddhāntasamadhigataniratiśayasahajasakalaviṣayasaṃvidaiśvaryaśaktyatiśayaḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534961 (0.0):
nikhilabhuvananirmāṇa nipuṇo / 'dhikaraṇasiddhāntasamadhigataniratiśayasahajasakalaviṣayasaṃvideśvaryaśakyatyatiśayaḥ
puruṣadhaureyakaḥ kim iti na sāmānyatodṛṣṭaliṅgād anumīyate ?
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534970 (0.0):
'dhikaraṇasiddhāntasamadhigataniratiśayasahajasakalaviṣayasaṃvideśvaryaśakyatyatiśayaḥ / puruṣadhaureyakaḥ kimiti na sāmānyatodṛṣṭaliṅgādanumīyate ?
tad idam aviditānumānavṛttasya svamatiracitataralatarkollasitam iti
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534986 (0.0):
tadidamaviditānumānavṛttasya svamatiracitataralatarkollasitamiti
parihasanti mīmāṃsakāḥ / tathā hi kim idam ekacetanādhīnatvaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534994 (0.0):
parihasanti mīmāsaṃkāḥ / tathāhi - kimidamekacetanādhīnatvaṃ nāmābhipretaṃ
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214871 (0.058):
ucyate / kim idam ekacetanādhīnatvam ? na tāvat tadāyattotpattisthititvam;
nāmābhipretaṃ tanubhuvanādeḥ ? / tadāyattatvam iti cet;
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534994 (1.192):
parihasanti mīmāsaṃkāḥ / tathāhi - kimidamekacetanādhīnatvaṃ nāmābhipretaṃ
kim asya tasminn āyattaṃ kiṃ nu janmātha vā sthitiḥ | / pravṛttir vādyayos tāvat sādhyahīnaṃ nidarśanam || YIs_6 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535770 (0.0):
laukikayaugikabhedena dvividhasya pratyakṣasyeśvare na pramāṇatvamityuktam / kimasya tasminnāyattaṃ kiṃ nu janmāthavā sthitiḥ /
Jiva Gosvamin: Samkalpakalpadruma (jivskd_u.htm.txt) 12496347 (0.058):
śākhās tat-tad-ṛtu-ślokāḥ phalaṃ premamayī sthitiḥ ||11|| / atha mahā-kulakena janmādi-līlā ||
na khalu śarīram ekacetanādhīnotpattisthiti / ye hi
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535782 (0.0):
na khalu śarīramekacetanādhīnotpattisthiti / ye hi
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214891 (0.026):
dṛṣṭānto hi sādhyavikalaḥ syāt / na hy arogaṃ svaśarīram / ekacetanāyattotpattisthiti; taccharīrasya bhoktṝṇāṃ bhāryādisarvacenatānām
yaddehādhīnasukhaduḥkhopabhogabhāginaḥ, bhavati hi taducitādṛṣṭaśālināṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535793 (0.0):
na khalu śarīramekacetanādhīnotpattisthiti / ye hi
Visnu-Purana (vipce_au.htm.txt) 23412637 (0.047):
sukhaduḥkhopabhogau tu $ tau dehādyupapādakau &
Visnu-Purana (vipce_pu.htm.txt) 5119297 (0.047):
sukhaduḥkhopabhogau tu tau dehādyupapādakau /
sarveṣām eva teṣāṃ taddehina iva tadutpattisthitinimittatvam / api ca
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535801 (0.0):
yaddehādhīnasukhaduḥkhopabhogabhāginaḥ, bhavati hi taducitādṛṣṭaśālināṃ / sarveṣāmeva teṣāṃ taddehina iva tadutpattisthitinimittatvam / api ca
śarīrāvayavinaḥ svāvayavasamavāyalakṣaṇā sthitir avayavyatiṣaṅgaviśeṣād
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535807 (0.0):
sarveṣāmeva teṣāṃ taddehina iva tadutpattisthitinimittatvam / api ca / śarīrāvayavinaḥ svāvayavasamavāyalakṣaṇā
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536436 (0.035):
svāvayavasamavetatvalakṣaṇāvayavinaḥ sthitiḥ śarīrasya nirābādhā
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssgo3u.htm.txt) 8553874 (0.050):
viprakṛṣṭā lakṣaṇā avayavalakṣaṇā tu saṃnikṛṣṭā / avayavāvayavisaṃbandhasya kḷptatvāt, paṭāvayave dagdhe paṭo dagdha iti
ṛte na cetayitāraṃ param apekṣate / yā punas tadapekṣiṇī prāṇanalakṣaṇā
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535822 (0.0):
sthitiravayavavyatiṣaṅgaviśeṣādṛte na cetayitāraṃ paramapekṣate / yā
Narayaniya (Mahabharata 12.321-339) (naray_bu.htm.txt) 15770415 (0.052):
<12326.12/2> ṛte hy ekā1ntika-śreṣṭhāt !tvaṃ cai7vai7kā1ntiko mataḥ
Jaimini: Mimamsasutra, with Sabara's Bhasya, Adhyayas 1-7 (to be continued) (msbh1-7u.htm.txt) 4977214 (0.063):
*{3/460: E2: 4,435; E4: 4,686; E6: 1,230}* / ekasmāc ced yathākāmyaviśeṣāt // MS_3,4.46 //
sthitiḥ, na sā pakṣīkṛte kṣityādau sambhavatīti sthitim api naikarūpāṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535830 (0.0):
punastadapekṣiṇī prāṇanalakṣaṇā sthitiḥ, na sā pakṣīkṛte kṣityādau
pakṣasapakṣānuyāyinīm udīkṣāmahe / ekacetanādhīnapravṛttitve tu
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535841 (0.0):
sambhavatīti sthitimapi naikarūpāṃ pakṣasapakṣānuyāyinīmudīkṣāmahe /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19534992 (0.043):
parihasanti mīmāsaṃkāḥ / tathāhi - kimidamekacetanādhīnatvaṃ nāmābhipretaṃ
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2331320 (0.050):
cattu pramāṇaṃ pramitsādhīnapravṛtti tadyadi pramātā na vyāpārayet
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 4, (jsbh1-4u.htm.txt) 1927255 (0.051):
(prakāśakārābhimatayāgacaturāvṛttirūpapakṣaprayojanani rāsena / pūrvapakṣaprayojanāntarasūcanam) yathācātra nāmadheyasya
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28148369 (0.052):
pratibandhakatvam/ 'hetumān pakṣa' iti pakṣadharmatājñanāṃśe
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20933764 (0.061):
pramātvameva 4 / na tato 'nyat/ tathā ca tasya pakṣadharmatāghaṭakaḥ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28217560 (0.061):
gandhavatvādityādikamapi/ / [184] sapakṣeti/ sapakṣatvamatra
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25325517 (0.062):
sāmānyaviśeṣyatātmā hi dhūma', tatra viśiṣātmanā pakṣīkṛtasya sāmānyatmanā / hetutvamiti na pakṣaikadeśateti /
SATAPATHA-BRAHMANA 7 (sb_07_u.htm.txt) 23901766 (0.062):
tadyatsa pakṣapucavānbhavati pakṣapucavānhyayaṃ śīrṣanprāṇaścakṣuḥ śiro
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20952734 (0.064):
ghaṭādāveva vā sādhyaprasiddhiḥ/ na ca tathātvenvayitvaṃ. tasya / pakṣaikadeśatvāt/ na caivamanumānaṃ vyartham/ uddeśyasiddhyarthatvāditi
prabalabahujanasarabhasaprayatnapracālyair upalatarurathādibhir
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535846 (0.0):
ekacetanādhīnapravṛttitve tu / prabalabahujanasarabhasaprayatnapracālyairupalataru rathādibhirvyabhicāraḥ
vyabhicāraḥ / ārabdhatvād eva caitatsādhyasiddhābadhikam idam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19535853 (0.0):
prabalabahujanasarabhasaprayatnapracālyairupalataru rathādibhirvyabhicāraḥ / / ārabdhatvādeva caitatsādhyasiddhāvadhikamidamupādāna viśeṣavacanam/
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25325425 (0.062):
na ca viśeṣaṇamātramanumeyaṃ siddhasādhyatvādityuktamityābhiprāyeṇāha / viśiṣṭatvena cājñānāt tanmātrasyānumeyatā /
upādānaviśeṣavacanam / / cetanādhīnatāmātrasāhdane siddhasādhyatā |
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11618545 (0.037):
tasyāpādanīyam. ato yad eva tadanuguṇaṃ tad eva vaktavyam. na ca / sādhyatāmātrānubandhyarthatvam, anarthasyāpy avidheyasya surāpānādeḥ
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214958 (0.051):
cetanamātrādhīnatve siddhasādhyatā /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18404223 (0.055):
svarūpamātradharmīkaraṇe siddhasādhanāt /
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24234769 (0.061):
16 tasyaiva tatsvabhāvatvāt || / siddhasādhanadahrmamātrānubandhe eva sādhyadharme 'vagantavyā iti |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536344 (0.062):
cetanādhīnatāmātrasādhane siddhasādhyatā /
Vimalamitra(?): Abhidharmadipa (= Abhidh-d), with auto(?)-commentary (vabhdicu.htm.txt) 19360390 (0.064):
rūpadarśanakriyāmātramutpadyate | dravyakriyayoścānyatvaṃ / siddhasādhyamānarūpatvānnirapekṣasāpekṣavyapadeśitvācca draṣṭavyam | tatra
cetanair bhoktṛbhir bhogyaḥ karmabhir janyate hi naḥ || YIs_7 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536350 (0.0):
cetanādhīnatāmātrasādhane siddhasādhyatā / / cetanairbhoktṛbhirbhogyaḥ karmabhirjanyate hi naḥ // 7 //
yuktaṃ caitat yadubhayavādisiddhānām eva cetanānāṃ kartṛtvābhyupagamaḥ;
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536360 (0.0):
yuktaṃ caitat-yadubhayavādisiddhānāmeva cetanānāṃ kartṛtvābhyupagamaḥ
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214966 (0.043):
kiṃ ca, ubhayavādisiddhānāṃ jīvānām eva lāghavena kartṛtvābhyupagamo
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215011 (0.064):
cetanānāṃ na kartṛtvānupapattiḥ; tatsākṣātkārānapekṣaṇāt kāryārambhasya /
lāghavāt / na copādānādyanabhijñatayā tatpratikṣepaḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536365 (0.0):
yuktaṃ caitat-yadubhayavādisiddhānāmeva cetanānāṃ kartṛtvābhyupagamaḥ / lāghavāt / na copādānādyanabhijñatayā tatpratikṣepaḥ /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2439208 (0.061):
tatkartustadupādānādyanabhijñatvaprasaṅgāt /
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3103191 (0.062):
tatkartustadupādānādyanabhijñatvaprasaṅgāt / / na hyevaṃvidhastadupādānādyabhijño yathāsmadādiḥ /
upādānaṃ pṛthivyādi yāgadānādi sādhanam |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536639 (0.0):
sdidhasādhanam / bhavataścārthāntaramiti bhāvaḥ // 7// / upādānaṃ pṛthivyādi yāgadānādi sādhanam /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536364 (0.054):
lāghavāt / na copādānādyanabhijñatayā tatpratikṣepaḥ /
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214983 (0.064):
eva cetanānāṃ pṛthivyādyupādānayāgādyupakaraṇasākṣātkārasāmarthyāt;
sākṣātkartuṃ kṣamante yat sarva eva ca cetanāḥ || YIs_8 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536641 (0.0):
upādānaṃ pṛthivyādi yāgadānādi sādhanam / / sākṣātkartuṃ kṣamante yatsarva eva ca cetanāḥ // 8 //
adyavad eva viśvambharādayaḥ kramaprāptāgantukopacayāpacayaikadeśaśālino
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536654 (0.0):
adyavadeva viśvambharādayaḥ karmaprāptāgantukopacayāpacayaikadeśaśālino na / yugapadeva niravaśeṣavilayajananabhāgina ityantimaparamāṇusākṣātkāro na
na yugapad eva niravaśeṣavilayajananabhāgina ityantimaparamāṇusākṣātkāro
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536662 (0.0):
adyavadeva viśvambharādayaḥ karmaprāptāgantukopacayāpacayaikadeśaśālino na / yugapadeva niravaśeṣavilayajananabhāgina ityantimaparamāṇusākṣātkāro na
na kartṛbhāvopayogī / / karmaṇaḥ śaktirūpaṃ yadpūrvādipadāspadam |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536797 (0.044):
karmaṇaḥ śaktirūpaṃ yadapūrvādipadāspadam /
mā bhūt pratyakṣatā tasya śaktimad dhy akṣagocaraḥ || YIs_9 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536798 (0.013):
karmaṇaḥ śaktirūpaṃ yadapūrvādipadāspadam / / mā bhūtpratyakṣatā tasya śaktimaddhyakṣagocaraḥ // 9 //
na khalu kulālādayaḥ kumbhādikāryam ārabhamāṇās
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536812 (0.0):
mā bhūtpratyakṣatā tasya śaktimaddhyakṣagocaraḥ // 9 // / na khalu kulālādayaḥ kumbhādikāryamārabhamāṇāstadupādānopakaraṇa-
tadupādānopakaraṇabhūtamṛddaṇḍacakrādikāryotpādanaśaktiṃ sākṣātkṛtya tat
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536825 (0.0):
na khalu kulālādayaḥ kumbhādikāryamārabhamāṇāstadupādānopakaraṇa-
Saddharmalankavatarasutra (bsu021_u.htm.txt) 2926130 (0.043):
khajamṛddaṇḍacakrādi bījabhūtādi bāhiram // Lank_10.607 //
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215037 (0.047):
kāryopakaraṇabhūtadaṇḍacakrādivat tacchaktim api sākṣātkṛtya
tad ārabhante / yadi paraṃ śaktim aviduṣām abhilaṣitasādhane
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536832 (0.0):
bhūtamṛddaṇḍacakrādikāryotpādanaśaktiṃ sākṣātkṛtya tattadārabhante / yadi
tadupādānādivyavahāro 'nupapannaḥ, iha tu
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19536837 (0.0):
paraṃ śaktimaviduṣāmabhilaṣitasādhane tadupādānādivyavahāro 'nupapannaḥ,
āgamād avagamyante vicitrāḥ karmaśaktayaḥ | / tena karmabhir ātmānaḥ sarvaṃ nirmimatāṃ pṛthak || YIs_10 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537018 (0.0):
kartabhāvasyeti bhāvaḥ // 9 // / āgamādavagamyante vicitrāḥ karmaśaktayaḥ /
api ca tad eva cetanakarṭrkaṃ jagati paridṛśyate, yad eva śakyakriyaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537027 (0.0):
tena karmabhirātmānāḥ svaṃ nirmimatāṃ pṛthak // 10 // / api ca tadeva cetanakartṛkaṃ jagati paridṛśyate, yadeva śakyakriyaṃ
Yamuna: Isvarasiddhi (yamis_pu.htm.txt) 24183212 (0.034):
avayavasanniveśaviśeṣapratiniyataṃ rūpabhedam udīkṣāmahe / yat tu / śakyakriyaṃ śakyajñānopādānopakaraṇaṃ ca kriyata iti, tad astu nāma / kin
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538020 (0.034):
ityavayavasanniveśaviśeṣapratiniyataṃ rūpabhedamudīkṣāmahe / yattu / śakyakriyaṃ śakyajñānopādānopakaraṇaṃ ca kriyata ita, tadastu nāma / kintu
śakyajñānopādānādi ca / na ca tathā mahīmahīśvaramahārṇavādīti katham iva
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537030 (0.0):
api ca tadeva cetanakartṛkaṃ jagati paridṛśyate, yadeva śakyakriyaṃ / śakyajñānopādānādi ca / na ca tathā mahīmahīdharamahārṇavādīti kathamiva
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537039 (5.960):
api ca tadeva cetanakartṛkaṃ jagati paridṛśyate, yadeva śakyakriyaṃ / śakyajñānopādānādi ca / na ca tathā mahīmahīdharamahārṇavādīti kathamiva
Yamuna: Isvarasiddhi (yamis_pu.htm.txt) 24183215 (0.002):
avayavasanniveśaviśeṣapratiniyataṃ rūpabhedam udīkṣāmahe / yat tu / śakyakriyaṃ śakyajñānopādānopakaraṇaṃ ca kriyata iti, tad astu nāma / kin
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538023 (0.002):
ityavayavasanniveśaviśeṣapratiniyataṃ rūpabhedamudīkṣāmahe / yattu / śakyakriyaṃ śakyajñānopādānopakaraṇaṃ ca kriyata ita, tadastu nāma / kintu
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215066 (0.013):
āgamāvagatayāgādiśaktiviśeṣāṇāṃ kāryārambho nānupapannaḥ / / kiṃ ca, yacchakyakriyaṃ śakyopādānādivijñānaṃ ca tad eva
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537357 (0.028):
jñeyatvārhepādānādikaṃ ca / anena śakyakriyatvaṃ śakyajñānopādānadikatvaṃ
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215253 (0.034):
kāryatvapratiniyataṃ śakyakriyatvaṃ śakyopādānādivijñānatvaṃ copalabhyata
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2438935 (0.054):
api tu yadasmadādiśakyajñānopādānādi, / na ca tathā tanubhuvanādyutpattimadapi, tasmād
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2438964 (0.058):
tadupādānādiśakyajñānatvakalpanāyāḥ kāryajñānaviṣaye vyavasthāpanāt /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537260 (0.061):
jñānaṃ yasya tacchakyajñānam, śakyajñānāmupādānādi yasya kāryasya
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215075 (0.062):
tadabhijñakartṛkaṃ dṛṣṭam / mahīmahīdharamahārṇavādi tv aśakyakriyam
tattatkāryatvam ? kathantarāṃ ca tadupādānopakaraṇādeḥ sākṣātkāragocaratā
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537051 (0.0):
śakyajñānopādānādi ca / na ca tathā mahīmahīdharamahārṇavādīti kathamiva / tattatkāryatvam ? kathantarāṃ ca tadupādānopakaraṇādeḥ sākṣātkāragocaratā
Yasomitra: Sphutartha Abhidharmakosavyakhya (yabhkvyu.htm.txt) 11936565 (0.044):
ekakāryatvam ity arthaḥ. katham ekakāryārtha ity āha. sarve ca te trayo
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537291 (0.052):
cānusandhem / 'na ce' ti / tattatkāryatvam-tasya tasya kāryatvaṃ
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12111998 (0.053):
tataśca kathaṃ tayoḥ kāryakāraṇabhāvaḥ?, tadvārako 'vinābhāvo vā syāt?
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17325355 (0.053):
niṣpatteḥ | saty api tadabhiprāye 'nyabhāvasyābhāvāc ca | tataś ca kathaṃ / tayoḥ kāryakāraṇabhāvaḥ? taddvārako 'vinābhāvo vā syāt? yato [T. 337b.]
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3095227 (0.063):
nāsti / tatkathaṃ tatkāraṇatvaṃ vacasāmiti / evaṃ tarhi vaktukāmataiva
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12083220 (0.064):
pratibandhābhāvāt | pratibandhe vā tatkāryatā tatkāraṇatā vā syāt | / tatkāryatve, nāgnīndhanasamparkānantaraṃ dhūmajanma syāt,
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17296044 (0.064):
pratibandhābhāvāt | pratibandhe vā tatkāryatā[209]tatkāraṇatā vā syāt | / tatkāryatve, nāgnīndhanasamparkkānantaraṃ dhūmajanma syāt,
? yādṛśaṃ hi kāryam upādānādyabhijñapūrvakam avagataṃ ghaṭamaṇikādi,
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537061 (0.0):
tattatkāryatvam ? kathantarāṃ ca tadupādānopakaraṇādeḥ sākṣātkāragocaratā / ? yādṛśaṃ hi kāryamupādānādyabhijñapūrvakamavagataṃ ghaṭamaṇikādi,
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3098757 (0.059):
yadyat kāryaṃ tattadupādānādyabhijñakartṛkam / yathā prāsādādi /
tādṛśam eva hi tathāvidhabuddhimaddhetukatvānumānāya prabhavati /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537067 (0.0):
? yādṛśaṃ hi kāryamupādānādyabhijñapūrvakamavagataṃ ghaṭamaṇikādi, / tādṛśameva hi tathāvidhabuddhimaddhetukatvānumānāya prabhavati /
api cānīśvareṇa parimitaśaktijñānena vigrahavatānavāptakāmena kṛtam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537075 (1.192):
tādṛśameva hi tathāvidhabuddhimaddhetukatvānumānāya prabhavati / / api cānīśvareṇa parimitaśaktijñānena vigrahavatānavāptakāmena
avagataṃ ghaṭādikāryam iti tathāvidhaṃ boddhāram upasthāpayan hetur
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537083 (0.0):
api cānīśvareṇa parimitaśaktijñānena vigrahavatānavāptakāmena / kṛtamavagataṃ ghaṭādikāryamiti tathāvidhaṃ boddhāramupasthāpayan
abhimatapuruṣasārvajñyasarvāiśvaryādiviparyayasādhanādiviruddhaḥ syāt / na
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537084 (0.0):
kṛtamavagataṃ ghaṭādikāryamiti tathāvidhaṃ boddhāramupasthāpayan / heturabhimatapuruṣa sārvajñyasarvaiśvaryādiviparyayasādhānādviruddhaḥ syāt
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24241988 (0.048):
yasmād dvayo rūpayorviparyayasiddhiḥ, tasmāt sādhyaviryayasidddhiḥ | / sādhyaviparyayasādhanācca viruddho hetvābhāsaḥ || 85 ||
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24242218 (0.049):
kṛtakatvaprayatnāntarīyakavalakṣaṇaṃ hetunityatve sādhye / sādhyaviparyayasādhanād viruddha ityuktam | ayamapi
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24242150 (0.051):
90 anayorevāntarbhāvāt || / 91 na hyamābhyāṃ sādhyaviparyayasādhanatvena bhidyate ||
Dharmakirti: Nyayabinduprakarana, with Vinitadeva's Nyayabindutikasisyahita and Dharmottara's (dhnyabpu.htm.txt) 24242050 (0.052):
yadi sādhyaviparyayasādhanād viruddhaveto, uktaṃ ca parārthānumāne
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537094 (0.053):
heturabhimatapuruṣa sārvajñyasarvaiśvaryādiviparyayasādhānādviruddhaḥ syāt / / na caivaṃ sati sarvānumānavyavahārocchedaprasaṅga śaṅkitavyaḥ /
DHARMAKIRTI: VADANYAYA (dhkvadnu.htm.txt) 10599866 (0.056):
03103 pratibhāsa-anupalabdhiḥ, tat tad-vyatirekeṇa na asti iti / iṣṭa-vyatireka- / 03104 viparyaya-sādhanād viruddho hetur asmābhir ukta eva iti
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24550269 (0.056):
tadiṣṭāsaṃhatapārārthyaviparyayasādhanād viruddhaḥ III 88 / tadiṣṭāsahatapārārthayaviparyayasādhanād iti asaṃhate viṣaye pārārthyam
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215132 (0.057):
siṣādhayiṣitapuruṣasārvajñyasarvāiśvaryādiviparītasādhanād viruddhas syāt
Tarkabhasa (bsa072_u.htm.txt) 16555291 (0.057):
anityānekāsarvajñena buddhimatā vyāptatvāt kāryatvasya / tathā hi, / sādhyaviparyayasādhanādiha viruddha ucyate / ayaṃ ca sādhyaviparītaṃ
DHARMAKIRTI: HETUBINDU (dhkhetuu.htm.txt) 27565044 (0.061):
03101 sati sambhavati iti na sādhya-viparyaya-avibhāvinor hetu-viruddhayor
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24550523 (0.063):
na hy ayam iti | hīti yasmādarthe | yasmād ayam iṣṭavidhatakṛdābhyāṃ / hetubhyāṃ sādhyaviparyayasya[632] sādhanatvena bhidyate | yathā tau
caivaṃ sati sarvānumānavyavahārocchedaprasaṅgaḥ śaṅkitavyaḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537101 (0.0):
heturabhimatapuruṣa sārvajñyasarvaiśvaryādiviparyayasādhānādviruddhaḥ syāt / / na caivaṃ sati sarvānumānavyavahārocchedaprasaṅga śaṅkitavyaḥ /
Candrakirti: Prasannapada (canprasu.htm.txt) 25800140 (0.039):
viśeṣaḥ, viśeṣagrahaṇe hi sati anumānānumeyavyavahārābhāvaḥ syāt | tathā
Kumarila Bhatta: Mimamsaslokavarttika (mimslovu.htm.txt) 25330307 (0.042):
ayamartha' nāsiddho mameti vāṅmātrāddheturasiddho bhavati / / tathā sati na kaścidanumānavyavahāra' prakalpeta /
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3098273 (0.053):
nanvevaṃ sati sarvānumānoccheda syāt / sarvahetūnāmagṛhītāvinābhāvaṃ prati
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18361169 (0.054):
darśayatā vyavahārānyathānupapattiśca viśeṣe pramāṇaṃ tadanaṅgīkāre / vyavahārocchedaprasaṅgaścetyuktaṃ bhavati /
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2378036 (0.062):
atha sandehāt, tathā satyanvayino 'pyahetutve sarvānumānocchedaprasaṅga / ityarthaḥ //
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3105911 (0.062):
'pyadhyavasāyakṛtasyaiva sarvavyavahāribhiravaśyaṃ svīkarttavyatvāt / / anyathā sarvavyavahārocchedaprasaṅgāt / nāpi viruddhaḥ / sapakṣe bhāvāt /
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215141 (0.063):
/ na caitāvatā sarvānumānocchedaprasaṅgaḥ / liṅgini pramāṇāntaragocare
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24752483 (0.064):
tāvadākāroparaktasādhyānumānam / sarvānumānocchedaprasaṅgaḥ / anumānamātraprāmāṇyavilopaprasaṅgaḥ / śiṣṭaṃ spaṣṭam / evamahaṃ
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhyana, a commentary on Badarayana's (nysu__2u.htm.txt) 18369412 (0.064):
sa ca sarvatraika eva cetpunaḥ siddhasādhanataiva syāt / / ataḥ sarvānumānocchedaprasaṅgātsarvatra samavāyaikyamayuktamiti /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2083365 (0.064):
kiñcaivaṃ sati savikalpakapratyakṣocchedaprasaṅgaḥ /
pramāṇāntaragocare hi liṅgini liṅgabalād āpatato viparītaviśeṣāṃs
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537110 (0.0):
/ na caivaṃ sati sarvānumānavyavahārocchedaprasaṅga śaṅkitavyaḥ / / pramāṇāntaragocare hi liṅgini liṅgabalādāpatato
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215145 (0.028):
/ na caitāvatā sarvānumānocchedaprasaṅgaḥ / liṅgini pramāṇāntaragocare
tatpramāṇam eva pratiruṇaddhi / iha punar / atipatitasakalamānāntarakarmabhāve sarvanirmāṇanipuṇe siṣādhayiṣite
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537115 (0.0):
pramāṇāntaragocare hi liṅgini liṅgabalādāpatato / viparītaviśeṣāṃstatpramāṇameva pratiruṇāddhi / iha
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537125 (0.0):
viparītaviśeṣāṃstatpramāṇameva pratiruṇāddhi / iha / punaratipatitasakalamānāntarakarmabhāve sarvanirmāṇanipuṇe siṣādhayiṣite
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 4 (brsvbh4u.htm.txt) 4094883 (0.064):
tanmadhyapatitasakalakarmaviredhī /
yāvanto 'nvayavyatirekāvadhāritāvinābhāvabhājo dharmās tān apy
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537132 (0.0):
punaratipatitasakalamānāntarakarmabhāve sarvanirmāṇanipuṇe siṣādhayiṣite / yāvanto / 'nvayavyatirekāvadhāritāvinābhāvabhājodharmāstānapyaviśeṣeṇopasthāpa yati
aviśeṣeṇopasthāpayati / / svārthakāruṇyabhāvena vyāptāḥ prekṣāvataḥ kriyāḥ |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537187 (0.0):
sarvaṃ jagatkāryadravyajātam, nirmimatām-sṛjantu ityarthaḥ // 10 // / api ca-svārthakāruṇyabhāvena vyāptāḥ prekṣāvataḥ kriyāḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537133 (0.041):
'nvayavyatirekāvadhāritāvinābhāvabhājodharmāstānapyaviśeṣeṇopasthāpa yati
īśvarasyobhayābhāvāj jagatsargo na yujyate || YIs_11 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537188 (1.192):
api ca-svārthakāruṇyabhāvena vyāptāḥ prekṣāvataḥ kriyāḥ / / īśvarasyobhayābhāvājjagsargo na yujyate // 11 //
avāptakāmatvān na tāvad ātmārthe sṛjati; pralayasamaye
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537203 (0.0):
avāptakāmatvānna tāvadātmārthe sṛjati ; pralayasamaye
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537585 (0.050):
pūrvārdhasyārthaḥ / siṣādhayiṣitasyeśvarasya tvavāptakāmatvānna svārthaḥ
pralīnasakalakaraṇakalevarādibhogopakaraṇatayā ca cetanānāṃ duḥkhābhāvād
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537213 (0.0):
avāptakāmatvānna tāvadātmārthe sṛjati ; pralayasamaye / pralīnasakalakaraṇakalevarādibhogopakaraṇatayā ca cetanānāṃ duḥkhābhāvāt
duḥkhidarśanajanitakṛpāprayuktir api nāstīti
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537220 (0.0):
pralīnasakalakaraṇakalevarādibhogopakaraṇatayā ca cetanānāṃ duḥkhābhāvāt / duḥkhidarśanajanitakṛpāprayuktirapi nāstīti vyāpakabhūtasvārthakāruṇya
vyāpakabhūtasvārthakāruṇyanivṛtter vyāpyabhūtayā prekṣāvatpravṛttyāpi
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537223 (0.0):
duḥkhidarśanajanitakṛpāprayuktirapi nāstīti vyāpakabhūtasvārthakāruṇya
nivartitavyam / / sukhaikatānaṃ janayej jagatkaruṇayā sṛjan |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537628 (0.022):
jagatkaraṇarūpapravṛtternivṛttirityuttarārdhasyārthaḥ // 11 // / sukhaikatānaṃ janayejjagatakaruṇayā sṛjan /
tatkarmānuvidhāyitve hīyetāsya svatantratā || YIs_12 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537636 (0.0):
sukhaikatānaṃ janayejjagatakaruṇayā sṛjan / / tatkarmānuvidhāyitve hīyetāsya svatantratā // 12 //
na copādānādisākṣātkāriṇi eva kartṛtvam ity api niyamaḥ; upādānam
upakaraṇaṃ cāviduṣa evātmano jñānādiṣu kartṛtvāt /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537648 (0.017):
na copādānādisākṣātkāriṇa eva kartṛtvamityapi niyamaḥ ; upīdānamupakaraṇaṃ / cāviduṣa evātmano jñanādiṣu kartṛtvāt /
asiddhatvād viruddhatvād anaikāntyāc ca varṇitāt |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537723 (0.0):
pratiprayogastvagre vakṣyata eva // 12 // / ataḥ - asiddhatvādviruddhatvādanaikāntyācca varṇitāt /
Agni-Purana (agp_bi_u.htm.txt) 4900953 (0.049):
iṣṭavyāghātakāritvaṃ hetoḥ syādasamarthatā /AP_346.022ab/ / asiddhatvaṃ viruddhatvamanaikāntikatā tathā //AP_346.022cd/
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3095993 (0.053):
asiddhatvaṃ viruddhatvamanaikāntikatvaṃ ceti / tathā hi sarvajñe dharmiṇi
Haribhadrasuri: Nyayapravesapravrtti (bsa066_u.htm.txt) 1711157 (0.059):
pratyakṣādiviruddhā pratijñetyevamādi / hetudoṣaḥ / asiddhānaikāntikaviruddhatvam / asiddho heturityevamādi / evaṃ
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27530203 (0.064):
kāryābhedasya bhedādapi tadvidhādbhedasyopapatteḥ, virodhasya / cānaikāntikatvādasiddhatvādvā vyavasthāyāśca, viniyogabhedasya
kāryatvahetor jagato na yathoditakartṛtā || YIs_13 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537727 (5.960):
ataḥ - asiddhatvādviruddhatvādanaikāntyācca varṇitāt / / kāryatvahetorjagato nayathoditakartṛtā // 13 //
prayogaś ca bhavati mahīmahīdharādi kāryaṃ na bhavati,
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537737 (0.035):
kāryatvahetorjagato nayathoditakartṛtā // 13 // / prayogaśca bhavati-mahīmahīdharādi kāryaṃna bhavati,
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539113 (0.043):
kṣityādau kartāraṃsamarthayatīti bhāvaḥ / yadvā kṣityādi na kāryaṃ / prasiddhakāryavilakṣaṇatvādityatrāprayojakatvamāha 'na cedṛśa' iti/
prasiddhakāryavilakṣaṇatvāt, gaganavat; aśakyadarśanopādānopakaraṇatvād
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537740 (0.0):
prayogaśca bhavati-mahīmahīdharādi kāryaṃna bhavati, / prasiddhakāryavilakṣaṇatvāt, gaganavat ;
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537750 (0.0):
prayogaśca bhavati-mahīmahīdharādi kāryaṃna bhavati, / prasiddhakāryavilakṣaṇatvāt, gaganavat ;
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539114 (0.007):
kṣityādau kartāraṃsamarthayatīti bhāvaḥ / yadvā kṣityādi na kāryaṃ / prasiddhakāryavilakṣaṇatvādityatrāprayojakatvamāha 'na cedṛśa' iti/
Abhinavagupta: Isvarapratyabhijnavimarsini, Adhikaras 1-4 (abhiprvu.htm.txt) 3643740 (0.037):
laukikānvayavyatirekasiddhaprasiddhakāryakāraṇabhāvavilakṣaṇatvāt sphuṭena
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538811 (0.046):
pratiprayogānāha 'prayogaśce' ti / aśakyadarśanopādānatvamupādayati
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539662 (0.048):
kulālāderiva dṛṣṭopakaraṇādidarśanopādānādinā ghaṭādau /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10488081 (0.055):
kriyāto 'tiriktaṃ kāryaṃ tasya kūrmalomavadaprasiddhatvāditi tasyāpi / parābhimatakāryavilakṣaṇe siddhe prāmāṇyaṃ kimuda jñānakāṇḍasyeti
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13282611 (0.055):
kriyāto 'tiriktaṃ kāryaṃ tasya kūrmalomavadaprasiddhatvāditi tasyāpi / parābhimatakāryavilakṣaṇe siddhe prāmāṇyaṃ kimuda jñānakāṇḍasyeti
Isvarakrsna: Samkhyakarika, with Samkara arya's Jayamangala commentary (jaymangu.htm.txt) 1669604 (0.057):
asadakaraṇādupādānagrahaṇāt sarvasambhavābhāvāt / / śktasya śakyakaraṇāt, kāraṇabhāvācca satkāryam // ISk_9 //
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539650 (0.063):
sukhādisampādanārthatassādhanadarśanopādānapravṛttimattvādevopapatteḥ,
vā, vyatirekeṇa ghaṭādivat / paramāṇavo na pratyakṣāḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537751 (0.0):
aśakyadarśanopādānopakaraṇatvādvā, vyatirekeṇa ghaṭādivat / paramāṇavona
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539662 (0.059):
kulālāderiva dṛṣṭopakaraṇādidarśanopādānādinā ghaṭādau /
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6214848 (0.062):
ghaṭādikāryaṃ tadupādānopakaraṇasaṃpradānaprayojanābhijñakartṛkaṃ dṛṣṭam /
niratiśayasūkṣmadravyatvāt, tathaiva ghaṭādivat / vimativiṣayaḥ kāle na
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537766 (0.0):
aśakyadarśanopādānopakaraṇatvādvā, vyatirekeṇa ghaṭādivat / paramāṇavona / pratyakṣāḥ niratiśayasūkṣmadravyatvāt tathaiva ghaṭādivat / vimativiṣayaḥ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23202813 (0.036):
kāryatvāta ghaṭavat | vimati-viṣayaḥ kālo na loka-śūnyaḥ kālatvāt
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6216048 (0.036):
vyabhicāraḥ, tatrāpy anādes sūkṣmaśarīrasta sadbhāvāt/ vimativiṣayaḥ kālo / na lokaśūnyaḥ, kālatvāt, vartamānakālavad iti /
lokaśūnyaḥ, kālatvād idānīntanakālavat / tanubhuvanādīśvarakartṛkaṃ na
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537778 (0.0):
kālo na lokaśūnyaḥ, kālatvādidānīntanakālavat / tanubhuvanādīśvarakartṛkaṃ
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23202815 (0.038):
kāryatvāta ghaṭavat | vimati-viṣayaḥ kālo na loka-śūnyaḥ kālatvāt
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6216050 (0.038):
vyabhicāraḥ, tatrāpy anādes sūkṣmaśarīrasta sadbhāvāt/ vimativiṣayaḥ kālo / na lokaśūnyaḥ, kālatvāt, vartamānakālavad iti /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537768 (0.038):
pratyakṣāḥ niratiśayasūkṣmadravyatvāt tathaiva ghaṭādivat / vimativiṣayaḥ / kālo na lokaśūnyaḥ, kālatvādidānīntanakālavat / tanubhuvanādīśvarakartṛkaṃ
Venkatanatha [Vedantadesika]: Nyayaparisuddhi, Adhyaya 3,2 (vnyps32u.htm.txt) 22482657 (0.049):
pratiprayogāśca---gaṇitaviśeṣādisiddhadvipārārdhasaṃkhyāpūrvottarakālo na / lokaśūnyaḥ, kālatvāt, adyatanakālavat, ityādayaḥ svayamūhyāḥ //
bhavati kāryatvāt tadvad eva / īśvaraḥ kartā na bhavati
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537786 (0.0):
kālo na lokaśūnyaḥ, kālatvādidānīntanakālavat / tanubhuvanādīśvarakartṛkaṃ / na bhavati kāryatvāttadvadeva / īśvaraḥ kartā na bhavati
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6216021 (0.042):
tanubhuvanādi kṣetrajñakartṛkam, kāryatvāt, ghaṭavat / īśvaraḥ kartā na / bhavati, prayojanaśūnyatvāt, muktātmavat / īśvaraḥ kartā na bhavati,
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23202794 (0.048):
nirākariṣyante | atra tarkāpratiṣṭhānaṃ caivam - īśvaraḥ kartā na bhavati / prayojana-śūnyatvān muktātmavat | tanu-bhuvanādikaṃ jīva-kartṛkaṃ
prayojanarahitatvād aśarīratvād vā muktātmavad iti /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537792 (0.0):
na bhavati kāryatvāttadvadeva / īśvaraḥ kartā na bhavati / prayojanarahitatvādaśarīratvādvā muktātmavaditi /
Jiva Gosvami: Satsamdarbha, part 3: Paramatmasamdarbha (ss3_paru.htm.txt) 23202795 (0.057):
nirākariṣyante | atra tarkāpratiṣṭhānaṃ caivam - īśvaraḥ kartā na bhavati / prayojana-śūnyatvān muktātmavat | tanu-bhuvanādikaṃ jīva-kartṛkaṃ
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6216022 (0.057):
tanubhuvanādi kṣetrajñakartṛkam, kāryatvāt, ghaṭavat / īśvaraḥ kartā na / bhavati, prayojanaśūnyatvāt, muktātmavat / īśvaraḥ kartā na bhavati,
atra brūmo na kāryatvaṃ kṣityādau śakyanihnavam |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537983 (0.0):
ityarthaḥ // 13 // / atra brūmo na kāryatvaṃ kṣityādau śakyanihnavam /
sabhāgatvāt kriyāvattvān mahattvena viśeṣitāt || YIs_14 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537991 (0.0):
atra brūmo na kāryatvaṃ kṣityādau śakyanihnavam / / sabhāgatvāt kriyāvattvāt mahattvenaviśeṣitāt // 14 //
tādṛśād eva mūrtatvād bāhyapratyakṣatānvitāt |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537994 (0.047):
sabhāgatvāt kriyāvattvāt mahattvenaviśeṣitāt // 14 // / tādṛśādeva mūrtatvādbahyapratyakṣatānvitāt /
sasāmānyaviśeṣatvād ityādibhyo ghaṭādivat || YIs_15 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538002 (0.029):
samāmānyavaśeṣatvādityādibhyo ghaṭādivat // 15//
na cedṛśa eva sanniveśaḥ kāryaḥ, netara ity
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538009 (0.040):
samāmānyavaśeṣatvādityādibhyo ghaṭādivat // 15// / na cedṛśa eva sanniveśaḥ kāryaḥ netara
avayavasanniveśaviśeṣapratiniyataṃ rūpabhedam udīkṣāmahe / yat tu
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538018 (0.0):
na cedṛśa eva sanniveśaḥ kāryaḥ netara / ityavayavasanniveśaviśeṣapratiniyataṃ rūpabhedamudīkṣāmahe / yattu
Visvanatha (kaviraja): Sahityadarpana, with the author's autocommentary Vasudhakara, (visa10cu.htm.txt) 6272993 (0.064):
sati hetau phalābhāvarūpāyā viśeṣokterasya bhedamāha atra ceti / / viśeṣoktausāmānyata eva phalābhāvaḥ iha tu
śakyakriyaṃ śakyajñānopādānopakaraṇaṃ ca kriyata iti, tad astu nāma / kin
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538026 (0.0):
ityavayavasanniveśaviśeṣapratiniyataṃ rūpabhedamudīkṣāmahe / yattu / śakyakriyaṃ śakyajñānopādānopakaraṇaṃ ca kriyata ita, tadastu nāma / kintu
Yamuna: Isvarasiddhi (yamis_pu.htm.txt) 24182895 (0.002):
api ca tad eva cetanakarṭrkaṃ jagati paridṛśyate, yad eva śakyakriyaṃ / śakyajñānopādānādi ca / na ca tathā mahīmahīśvaramahārṇavādīti katham iva
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537030 (0.002):
api ca tadeva cetanakartṛkaṃ jagati paridṛśyate, yadeva śakyakriyaṃ / śakyajñānopādānādi ca / na ca tathā mahīmahīdharamahārṇavādīti kathamiva
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215065 (0.016):
āgamāvagatayāgādiśaktiviśeṣāṇāṃ kāryārambho nānupapannaḥ / / kiṃ ca, yacchakyakriyaṃ śakyopādānādivijñānaṃ ca tad eva
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537357 (0.029):
jñeyatvārhepādānādikaṃ ca / anena śakyakriyatvaṃ śakyajñānopādānadikatvaṃ
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215252 (0.040):
kāryatvapratiniyataṃ śakyakriyatvaṃ śakyopādānādivijñānatvaṃ copalabhyata
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537260 (0.064):
jñānaṃ yasya tacchakyajñānam, śakyajñānāmupādānādi yasya kāryasya
tu te kriyājñānaśaktī kriyājñānābhyām eva samadhigamanīye / te ca
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538036 (0.0):
śakyakriyaṃ śakyajñānopādānopakaraṇaṃ ca kriyata ita, tadastu nāma / kintu / te kriyājñānaśaktī kriyājñānābhyāmeva samadhigamanīye / te ca kṣityādiṣu
Vacaspati: Bhamati (vacbhamu.htm.txt) 25519024 (0.054):
jñānakriyāśaktī khalu jñānakriyākāryadarśanonneyasadbhāve /
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5870717 (0.063):
'jñānakriyāśaktī khalu jñānakriyākāryadarśanonneyasadbhāve /
kṣityādiṣu yathoktasādhanabalasamupasthāpite iti na viśeṣaḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538043 (0.0):
te kriyājñānaśaktī kriyājñānābhyāmeva samadhigamanīye / te ca kṣityādiṣu
prasiddhaprākāragopurādikāryebhyas tanubhuvanādeḥ / na caitāvān eva
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538053 (0.0):
yathoktasādhanabalasamupasthāpite iti na viśeṣaḥ / prasiddhaprākāragopurādi kāryebhyastanubhuvanādeḥ / nacaitāvāneva
kriyāgocara iti viṣayaniyamaḥ kaścit kriyāyā dṛṣṭaḥ; yenedam aśakyakriyam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538063 (0.0):
prasiddhaprākāragopurādi kāryebhyastanubhuvanādeḥ / nacaitāvāneva / kriyāgocara iti viṣayaniyamaḥ kaścit kriyāya dṛṣṭaḥ ;
adhyavasyema / siddhe ca kāryatve / tadupādānādisakṣātkaraṇatadadhiṣṭhānatatpreraṇanipuṇaḥ puruṣaviśeṣaḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538068 (0.0):
yenedamaśakyakriyamadhyavasyema / siddhe ca kāryatve
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538079 (0.0):
yenedamaśakyakriyamadhyavasyema / siddhe ca kāryatve / tadupādānādisākṣātkaraṇatadadhiṣṭhānatatpreraṇanipuṇaḥ puruṣaviśeṣa
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539940 (0.043):
tadupādānādisākṣātkārādhiṣṭhānakṣamatvaviśiṣṭatvenaiva / anyaviṣaye
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538813 (0.052):
pratiprayogānāha 'prayogaśce' ti / aśakyadarśanopādānatvamupādayati / 'paramāṇava' / iti / tathaiva-vyatirekeṇaiva / kāryatvasya pakṣe kṣityādau
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2133042 (0.064):
evaṃ śrutipurāṇayuktibhirbrahmaṇo nirvikāratvāvagamānna / jagadupādānakāraṇatvaṃ kintu nimittatvamevetyuktam /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28120547 (0.064):
aprayojakatvābhāvāditi dik/ upādāneti/ yadyapi kartṛtvaṃ
sidhyaty eva / / adhiṣṭhānaṃ ca tatpravṛttyanuguṇasaṅkalpavadīśvarasannikarṣaḥ,
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538086 (0.0):
tadupādānādisākṣātkaraṇatadadhiṣṭhānatatpreraṇanipuṇaḥ puruṣaviśeṣa / sidhyatyeva / / adhiṣṭhānaṃ ca tatpravṛttyanuguṇasaṅkalpavadīśvarasannikarṣaḥ,
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24771688 (0.049):
indriyādipravṛttyanuguṇasaṅkalpaprayatnavattvarūpādhiṣṭhānalabhyaṃ
kṣetrajñeneva svaśarīrādau / sa ca dravyaiḥ saṃyogalakṣaṇaḥ, tadguṇais tu
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538099 (0.0):
kṣetrājñeneva svaśarīrādau / sa ca dravyaiḥ saṃyogalakṣaṇaḥ,
saṃyuktasamavāyarūpaḥ / pravṛttiś ca paramāṇūnāṃ parispandalakṣaṇā;
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538106 (0.0):
kṣetrājñeneva svaśarīrādau / sa ca dravyaiḥ saṃyogalakṣaṇaḥ, / tadguṇaistisaṃyuktasamavāyarūpaḥ / pravṛttiśca paramāṇūnāṃ
dharmādharmayos tu phalodayānukūlatādṛśadeśakālādisahakārisahitatā /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538119 (0.0):
tadguṇaistisaṃyuktasamavāyarūpaḥ / pravṛttiśca paramāṇūnāṃ / parispandalakṣaṇā ; dharmādharmayostu
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539386 (0.0):
vāsmin deśe kāle ca phalaṃ janayatvitīśvarasaṅkalpamūlādṛṣṭasya pravṛttiḥ / phalodayānukūlatādṛśadeśakālādisahakārisamāsādanalakṣaṇā bhavatītyarthaḥ /
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17776712 (0.059):
| śabdārtha jñāna vikalpa sahitatvena deśa kāla dharmādy avacchinnaḥ
Bhagavadgita 6 (bhg4c06u.htm.txt) 27086418 (0.059):
| śabdārtha-jñāna-vikalpa-sahitatvena deśa-kāla-dharmādy-avacchinnaḥ
tābhyāṃ dharmādharmābhyām eva phalam, cetanānadhiṣṭhitānāṃ sarveṣām eteṣām
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538126 (0.0):
phalodayānukūlatādṛśadeśakālādisahakārisahitatā / tābhyāṃ / dharmādharmābhyāmeva phalam, cetanānadhiṣṭhitānāṃ
acaitanyenākiñcitkaratvāt / na hi cetanena vardhakinānadhiṣṭhitā vāsī
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538133 (0.0):
dharmādharmābhyāmeva phalam, cetanānadhiṣṭhitānāṃ / sarveṣāmeteṣāmacaitanyenākiñcitkaratvāt / na hi cetanena
Pancavimsatisahasrika Prajnaparamita (pspdut2u.htm.txt) 6921070 (0.040):
vā śikṣitavyam// / 12313 [iti sarveṣāṃ hetutvaviśeṣaḥ//] / 12314 atha khalv āyuṣmān subhūtir bhagavantam etad avocat/ yo 'haṃ
Anandavardhana: Dhvanyaloka, Uddyota 3, (andhvc3u.htm.txt) 16696440 (0.046):
nanvaprekṣāpūrvakatvamātmano 'nena darśitaṃ svaviṣayaparidevitasya / sarvatra tadāvedakatvāditi na kiñcitkaratvaviraha ityāśaṅkya
Naradasmrti (narads_u.htm.txt) 13227357 (0.049):
N13.48a/ abhāve tu duhitṛṛṇāṃ sakulyā bāndhavās tataḥ / / N13.48c/ tataḥ sajātyāḥ sarveṣām abhāve rājagāmi tat //
Kuntaka: Vakroktijivita (kunvjivu.htm.txt) 19122588 (0.049):
paryāyāṇāmasaṃbhāvyamānatatparitrāṇapātratvalakṣaṇamakiñcitkaratvaṃ / garbhokṛtyopahasyate rakṣainamiti /
Bhaskara: Bhagavadasayanusaranabhasya on the Bhagavadgita, Adhyayas 1-9 (bhbhg_cu.htm.txt) 1396753 (0.050):
12. yasyatacharīraṃ / kasya tac charīram1 / sarveṣāṃ tat sambandhāviśeṣād
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsgor3u.htm.txt) 4109784 (0.055):
syādityāha sarveṣāṃ ceti / / nanūpāsanār'thakavākyānāṃ svārthe phalābhāvāt
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brssgo3u.htm.txt) 8544757 (0.055):
syādityāha sarveṣāṃ ceti / / nanūpāsanār'thakavākyānāṃ svārthe phalābhāvāt
deśakālādisahakāriśatasamadhigame 'pi yūpādīny upādayitum alam /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538139 (0.0):
sarveṣāmeteṣāmacaitanyenākiñcitkaratvāt / na hi cetanena / vardhakinānadhiṣṭhitā vāsī / deśakālādisahakāri śatasamadhigame 'pi
bījāṅkurādayas tu pakṣāntarbhūtā iti tair vyabhicāravacanam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538152 (0.0):
yūpādīnyāpādayitumalam / bījāṅkurādayastu pakṣāntarbhūtā iti
anabhijñatayaiva śrotriyāṇām / etena sukhādibhir vyabhicāro 'pi pratyuktaḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538161 (0.0):
yūpādīnyāpādayitumalam / bījāṅkurādayastu pakṣāntarbhūtā iti / tairvyabhicāravacanamanabhijñatayaiva śrotriyāṇām / etena
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538169 (0.0):
sukhādibhirvyabhicāro 'pi pratyuktaḥ / na cobhayavādisiddhatāmātreṇa / kṣetrajñānāmevedṛśādhiṣṭhātṛtvakalpanamucitam ; teṣāṃ
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215391 (0.023):
tathaiva / na ca lāghavenobhayavādisaṃpratipannakṣetrajñānām eva / īdṛśādhiṣṭhātṛtvakalpanaṃ yuktam; teṣāṃ
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7138731 (0.061):
tāvannobhayavādisiddhadravyādiṣvanyatamaḥ, teṣāṃ ghaṭena saha saṃbhavāt,
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 3 (brsvbh3u.htm.txt) 11721629 (0.064):
tasyāvaśyābhyupagantavyatvenobhayavādisiddhatvāt / / evaṃ ca kṛtaṃ tattvajñānavidhinetyāha jñeyābhimukhasyāpīti /
ucitam; teṣāṃ sūkṣmavyavahitādidarśanāśakter niścitatvāt / dṛṣṭānusāriṇī
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538179 (0.0):
kṣetrajñānāmevedṛśādhiṣṭhātṛtvakalpanamucitam ; teṣāṃ / sūkṣmavyavahitādidarśanā śakterniścitatvāt / dṛṣṭānusāriṇī hi sarvatra
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215394 (0.026):
īdṛśādhiṣṭhātṛtvakalpanaṃ yuktam; teṣāṃ / sūkṣmavyavahitaviprakṛṣṭadarśanaśaktiniścayāt / darśanānuguṇaiva hi
hi sarvatra kalpanā; na dṛṣṭavirodhinī / na caivam īśvarasyāśaktir
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538179 (0.0):
sūkṣmavyavahitādidarśanā śakterniścitatvāt / dṛṣṭānusāriṇī hi sarvatra / kalpanā ; na dṛṣvirodhinī / na caivamīśvarasyāśaktirniścitā ;
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538186 (0.034):
sūkṣmavyavahitādidarśanā śakterniścitatvāt / dṛṣṭānusāriṇī hi sarvatra / kalpanā ; na dṛṣvirodhinī / na caivamīśvarasyāśaktirniścitā ;
niścitā; pramāṇāntaratas tatsiddheḥ / yathoditapramāṇabalena sidhyan
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538188 (0.015):
kalpanā ; na dṛṣvirodhinī / na caivamīśvarasyāśaktirniścitā ; / pramāṇāntaratasta(da)tsiddheḥ / yathoditapramāṇabalena sidhyam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538195 (0.060):
pramāṇāntaratasta(da)tsiddheḥ / yathoditapramāṇabalena sidhyam / sāṃsiddhikasarvārthadarśanatatpreraṇaśaktisampanna eva sidhyati ;
sāṃsiddhikasarvārthadarśanatatpreraṇaśaktisampanna eva sidhyati;
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538206 (0.0):
sāṃsiddhikasarvārthadarśanatatpreraṇaśaktisampanna eva sidhyati ;
Yamuna: Isvarasiddhi (yamis_pu.htm.txt) 24182068 (0.047):
tatra mīmāṃsakāḥ prāhuḥ nāyaṃ sarvārthadarśanaśaktisampannaḥ puruṣo
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19533878 (0.047):
tatra mīmāṃsakāḥ prāhuḥ - nāyaṃ sarvārthadarśanaśaktisampannaḥ puruṣo
kāryatvasya samarthakartṛpūrvakatvena pratibandhāt /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538211 (0.0):
sāṃsiddhikasarvārthadarśanatatpreraṇaśaktisampanna eva sidhyati ; / kāryatvasya samarthakartṛpūrvakatvena pratibandhāt /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19540749 (0.024):
'maivam' iti / samarthakartṛpūrvakatvena kāryatvasya vyāptergṛhītatvāt
Yamuna: Isvarasiddhi (yamis_pu.htm.txt) 24183798 (0.036):
ihāpi kāryatvaṃ samarthakartṛpūrvakatvena ghaṭādiṣu viditasambandhaniyamaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538618 (0.036):
hṛdayamadhihohati bhavatām / imāpi kāryatvaṃ samarthakartṛpūrvakatvena
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539958 (0.058):
tatsamarthakartṛkatvenaiva vyāptiḥ kāryatvasya / yathā
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19537401 (0.064):
vigrahavattvasvārthāpekṣatvānīśvaratvādiviśiṣṭakartṛpūrvakatvena / kāryatvasya vyāptirgṛhītā / viśiṣṭasādhyena gṛhītavyāptikaṃ ca śarīrādi
yat tu parimitaśaktijñānānaiśvaryādyāpādanād
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538214 (0.0):
kāryatvasya samarthakartṛpūrvakatvena pratibandhāt / / yattu parimitaśaktijñānānaiśvaryādyāpadanāddharmaviśeṣaviparīsādhanatva
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__3u.htm.txt) 469922 (0.056):
śaktirūpapābhinnatā saviśeṣatā viśeṣasyāpyabhedaḥ svanirvāhakatā ceti /
dharmaviśeṣaviparītasādhanatvam udbhāvitam, tad atisthavīyaḥ,
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215438 (0.021):
yat tv anaiśvaryādyāpādanena dharmaviśeṣaviparītasādhanatvam unnītam,
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28212437 (0.048):
kāraṇatvopagamāt/ evaṃ viśeṣapadarśanasya / viparītajñānapratibanadhakatāyāṃ uttejakatāmate uktaviśeṣaṇaṃ viphalaṃ
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11619360 (0.061):
sisādhayiṣitānarthaphalatvaviparītārthaphalatvasādhanād viruddho 'yaṃ
Haribhadrasuri: Nyayapravesapravrtti (bsa066_u.htm.txt) 1708832 (0.062):
virudhyate sa viruddhaḥ / tathā hyayaṃ / dharmasvarūpādiviparītasādhanārddharmeṇa dharmiṇā vā virudhyata eveti
aprayojakatvāt teṣām / na hi kiñcit kriyamāṇaṃ kartur arthāntaraviṣayam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538237 (0.0):
mudbhāvitam, tadatisthadhīyaḥ, aprayojakatvātteṣam / na hi kiñcit / kriyamāṇaṃ karturarthāntaraviṣayamasāmarthyamajñānāṃ vā svotpatte 'pekṣate
asāmarthyam ajñānaṃ vā svotpattaye 'pekṣate; / svasampādanasamarthakartṛmātrākṣepāt kevalavyatirekāsiddheḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538252 (0.0):
; svasabhpādanasamarthakartṛmātrākṣepāt kevalavyatirekāsiddheḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538240 (0.046):
kriyamāṇaṃ karturarthāntaraviṣayamasāmarthyamajñānāṃ vā svotpatte 'pekṣate
tāvataivopapadyamāne kāryodaye sambandhino / 'kiñcitkarasyārthāntaraviṣayasyābhāvasya hetutvakalpanānupapatteḥ / api ca
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538264 (0.0):
; svasabhpādanasamarthakartṛmātrākṣepāt kevalavyatirekāsiddheḥ / / tāvataivopapadyamāne kāryodaye sambandino
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21000666 (0.053):
sarvasamāmañjasye kiṃ viśiṣṭābhāvasya hetutvakalpane 1 netyāhuḥ //
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24757579 (0.053):
viṣayāvacchedavirahādahaṅkāragocarāpāyādvā tatsmṛtyanudayaḥ ; / arthāntarābhāvasya tadagrahaṇasya
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 2, Adhikarana 1, (jsbh2-1u.htm.txt) 934324 (0.053):
----------- apāstam; pramāṇābhāve phalānutpāde 'pi bādhakābhāvena / tatkalpanānupapatteḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2083687 (0.055):
naca vyavahārapratibandhakatvena, avivekanivṛttau kāraṇābhāvādeva / vyavahārānupapatteḥ pratibandhakakalpanāyogāt, vyāghracorādijñānasya
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3218427 (0.055):
yasyapunaḥ prāgutpatterasatkāryaṃ tasya nirviṣayaḥ kārakavyāpāraḥ syāt / / abhāvasya / viṣayatvānupapatterākāśahananaprayojanakhaḍgādyanekāyudhaprayuktivat /
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12109623 (0.056):
173) bhrāntikalpanānupapatteḥ, sarvatra tathābhāvāprasaṅgāt | karaṇadharma
Arcata: Hetubindutika (commentary on Dharmakirti's Hetubindu) (arhebt_u.htm.txt) 17322992 (0.056):
bādhakapratyayaviraheṇa bhrāntikalpanānupapatteḥ [T. 329b.] sarvatra / tathābhāvaprasaṅgāt | karaṇadharma evāyaṃ yad ekasminn eva karmaṇi kriyāṃ
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 1 (udnyku1u.htm.txt) 26137238 (0.056):
tadvaidharmyaiṇa hetuphalabhāvasyāpāramārthikatvānupapatteḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24784460 (0.057):
kalpyam, gauravāt / tatpratītikāraṇatvakalpanādapi tatkāraṇatvakalpanaiva
Sucaritamisra: Mimamsaslokavarttikakasika (mimsvtku.htm.txt) 11666085 (0.057):
jñānād anyasyābuddhiviṣayasya kalpanā keti || 138 || / tad evaṃ kalpanīyāntarābhāvād ajñānākārā buddhir evājñānatayā
Bhagavadgita (bhg4c__u.htm.txt) 17735334 (0.057):
samuccayānupapatter ekārthatvābhāvena / ca vikalpānupapatteḥ prāg ukter yady adhikāri bhedaṃ manyase tadaikaṃ māṃ
Bhagavadgita 3 (bhg4c03u.htm.txt) 5217413 (0.057):
samuccayānupapatter ekārthatvābhāvena ca vikalpānupapatteḥ prāg-ukter yady
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24316063 (0.058):
vibhajyamānasākāṅkṣatvānupapatteḥ arthaikatvakalpanāyogāt vibhajyaiva
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2556931 (0.059):
atha teṣāṃ vidhyaśravaṇādividhyantareṇaikavākyatvābhāvācca / kāryārthatvānupapattervyutpattivirahācca sigaddhyarthe
Simanandadiksita [= Ksemananda/Ksemendra (?)]: Samkhyatattvavivecana, a commentary on the Tattvasamāsa, an abstract of Sāṃkhya philosophy in (tsc_simu.htm.txt) 28067470 (0.059):
kṣaṇavyavahārahetutvakalpanāvaiyarthyāt sa ca viśiṣṭādirāsthiraḥ kṣaṇaḥ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13247206 (0.060):
vedamūlakatvakalpanānupapatteriti padaṃ hetudarśanasyāpyupalakṣaṇaṃ
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 3, Adhikarana 3, (jsbh3-3u.htm.txt) 24318565 (0.060):
pratibandhakatvakalpanena tadabhāvasyaiva tatkāraṇatva kalpanayā
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 20994001 (0.060):
śābdapramākāraṇatvenoktā / śābdapramāyāṃ tasyā vā 2 tadviṣayajñānasya vā / hetutvāyogāt //
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27550305 (0.061):
iti dhārayet'; iti kalpaneyam / / tasmāttrividhasyāpi jñānasya vidheyatvāyogāt, vinā ca
kiṃ taditarasamastavastuviṣayam ajñānādi vyāpakam, uta katipayagocaram iti
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538275 (0.0):
ca kiṃ taditaramastavastuvi, yamajñānādi vyāpakam, uta katipayagocaramiti
vivecanīyam / na tāvad aśeṣaviṣayam, anupalabdheḥ / na khalu kumbhakāraḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538284 (0.0):
ca kiṃ taditaramastavastuvi, yamajñānādi vyāpakam, uta katipayagocaramiti / vivecanīyam / na tāvadaśeṣaviṣayam, anupalabdheḥ / na khalu kumbhakāraḥ
kumbhātireki kim api na vijānāti / atha katipayaviṣayam ? tad api na,
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538292 (0.0):
vivecanīyam / na tāvadaśeṣaviṣayam, anupalabdheḥ / na khalu kumbhakāraḥ / kumbhātireki kimapi na vijānāti / atha katipayaviṣayam / tadapi na,
aniyataviṣayatayā tasya tasya vyabhicāradarśanāt / na cāsti
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538295 (0.0):
kumbhātireki kimapi na vijānāti / atha katipayaviṣayam / tadapi na, / aniyataviṣayatayā tasya tasyavyabhicāradarśanāt / na
kiñcidvyavasthitam, yad avidyādimān eva kartṛtām anubhavati /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538303 (0.0):
cāstikiñcidvyavasthitam, / yadavidyādimāneva kartṛtāmanubhavati /
na ca śarīriṇaiva kartrā bhāvyam, śarīragrahaṇenaivānaikāntyāt / na khalu
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538312 (0.0):
yadavidyādimāneva kartṛtāmanubhavati / / na ca śarīriṇaiva kartrā bhāvyam, śarīragrahaṇenaivānaikāntyāt / na khalu
śarīraviśiṣṭas sann evāyam ātmā śarīram upādatte, ayogino
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538320 (0.0):
śarīraviśiṣṭassannevāyamātmā śarīramupādatte, ayoginoyugapadanekaśarīra
yugapadanekaśarīragrahaṇāyogāt / pūrvadehaparityāgena
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538322 (0.0):
śarīraviśiṣṭassannevāyamātmā śarīramupādatte, ayoginoyugapadanekaśarīra
dehāntaraprāpakakarmapreritaprāṇasahāya eva dehāntaraṃ praviśatīty
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538336 (0.0):
grahaṇāyogāt/pūrvadhaparityāgena dehāntaraprāpakakarmapreritaprāṇasahāya
upapāditam ātmacintāyām / / kiñcid ātmā śarīram adhitiṣṭhato 'dhiṣṭhānakriyākarmabhūtasya
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538346 (0.043):
kiñcātmanaḥ śarīramadhitiṣṭhato 'dhiṣṭhānakriyātakarmabhūtasya
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538335 (0.063):
grahaṇāyogāt/pūrvadhaparityāgena dehāntaraprāpakakarmapreritaprāṇasahāya / eva dehāntaraṃ praviśatītyupapāditamātmacintāyām/
dehasyādhiṣṭhātṛdaśa(deha?)anupraveśo 'nupapannaḥ, yugapad ekakriyāyām
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538356 (1.788):
dehasyādhiṣṭhātṛdaśā (dehā)nupraveśo 'nupapannaḥ, yugapadekakriyāyāmekasya
ekasya karmakartṛtvavirodhāt / adhitiṣṭhāsitadehasaṃyogavata eva
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538364 (0.0):
dehasyādhiṣṭhātṛdaśā (dehā)nupraveśo 'nupapannaḥ, yugapadekakriyāyāmekasya / karmakartṛtvavirodhāt / adhitiṣṭhāsitadehasaṃyogavata eva
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24782321 (0.010):
'pyānumānikāgamikayogajñānaviṣayīkāre tatsāpekṣatvadarśanāt / viruddhe / caikasyaikakriyāyāṃ karmakartṛtve, sūcyagrasyevātmanivedhyavedhakatve /
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24775863 (0.041):
ti / ekasyaikadaivaikakriyāyāṃ kartṛkarmabhāvāsambhavalakṣaṇo virodho 'tra
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23817041 (0.042):
ekasyāṃ kriyāyāmekasyaiva kartṛkarmabhāvasya viruddhatvāt /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__4u.htm.txt) 23817288 (0.053):
ekasyāṃ kriyāyāṃ kartṛkarmatvayorvirodhaḥ kartṛkarmavirodhaḥ /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2112930 (0.053):
ekasyāṃ kriyāyāṃ karmakartrorekatvāyogāt /
Jayatirtha: Nyayasudha, a subcommentary on Madhva's Anuvyakhana, a commentary on Badarayana's (nysu__1u.htm.txt) 2086079 (0.059):
tathā caikasyaivaikasyāmeva nirvāhakriyāyāṃ karmakartṛtvalakṣaṇaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10474518 (0.059):
ahaṃvṛttibhāsyatvamahaṅkāre nāsti kartṛkarmatvavirodhāt, cidbhāsyatvaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13264683 (0.059):
ahaṃvṛttibhāsyatvamahaṅkāre nāsti kartṛkarmatvavirodhāt, cidbhāsyatvaṃ
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2577847 (0.062):
kathaṃ punarjñāturjñeyatvaṃ, nahyekasya kartṛtvaṃ karmatvaṃ ca svātmani
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24748947 (0.062):
draṣṭṛtvamiti cet ; ko virodhaḥ? / ayameva yadekasyāṃ kriyāṃyāmekasya / karmatvaṃ kartṛtvaṃ ca na ghaṭata iti / yadyevam, vyatirekavāde vā
tatpravṛttyanuguṇaprayatnayogalakṣaṇam adhiṣṭhānaṃ dṛṣṭam iti cet; astv
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538373 (0.0):
karmakartṛtvavirodhāt / adhitiṣṭhāsitadehasaṃyogavata eva / tatpravṛttyanuguṇa prayatnayogalakṣaṇamadhiṣṭhānaṃ dṛṣṭamiti cet ;
ekatattva(stva)sambaddhasyādhiṣṭhānānupapatteḥ preryavastusambandhinā
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538383 (0.024):
tatpravṛttyanuguṇa prayatnayogalakṣaṇamadhiṣṭhānaṃ dṛṣṭamiti cet ; / astvekatattva (satva)sambaddhasyādhiṣṭhānānupapatteḥ
prerakeṇa bhavitavyam iti; na yato 'nyad apy adhiṣṭhīyamānaṃ mānadaṇḍādi
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538384 (0.060):
astvekatattva (satva)sambaddhasyādhiṣṭhānānupapatteḥ / preryavastusambhandhinā prerakeṇa bhavitavyamiti ; na punardehasambandhena
svasambandhinaivādhiṣṭhīyate / / tenādhiṣṭhānakriyāpekṣitādhiṣṭheyapadārthasambandhamātrātirekeṇa
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538411 (0.021):
'nyadapyadhiṣṭhīyamānaṃ mānajaṇḍādi svasambandhinauvādhiṣṭhīyate / / tenādhiṣṭhānakriyāpekṣitādhiṣṭheyapadārthasambhandhamātrātirekeṇa
dehasambandho nāmāparo nādartavyaḥ / asti ceśvarasyāpi
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538419 (0.0):
tenādhiṣṭhānakriyāpekṣitādhiṣṭheyapadārthasambhandhamātrātirekeṇa / dehasambandho nāmaparo nādartavyaḥ asti ceśvarasyāpi
jagadupādānopakaraṇais sambandha ity uktam eva / / atha svadehavyatirikte vastuni pravṛttiviśeṣakaratvaṃ dehadvāreṇaiva /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538422 (0.0):
dehasambandho nāmaparo nādartavyaḥ asti ceśvarasyāpi / jagadupādānopakaraṇaissambandha ityuktameva /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538434 (0.0):
jagadupādānopakaraṇaissambandha ityuktameva / / atha svadehavyatirikta vastuni pravṛttiviśeṣakaratvaṃ dehadvāreṇaiva /
dṛṣṭaṃ hi daṇḍacakrādiṣu karasaṃyogādinā kulālādeḥ pravartayitṛtvam ity
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538445 (0.0):
atha svadehavyatirikta vastuni pravṛttiviśeṣakaratvaṃ dehadvāreṇaiva / / dṛṣṭaṃ hi daṇḍacakrādiṣu karasaṃyogādinā kulālādeḥ
ucyeta; tad api na; abhidhyānamātreṇaiva / paraśarīragatagaranirasanac(v?)isāraṇadarśanāt / katham asati śarīre
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538459 (0.0):
dṛṣṭaṃ hi daṇḍacakrādiṣu karasaṃyogādinā kulālādeḥ / pravartayitṛtvamityucyeta ; tadapi na ; abhidhyānamātreṇaiva
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24777028 (0.047):
tatpuṣkalakāraṇatvaṃ siddham; śarīrendriyavatāmeva jñānadarśanāt / / klaptajñānakāraṇabhāvasya tasyaiva tadbandhakatvavacanamunmattavacaḥ / ato
Jagannatha Panditaraja: Rasagangadhara, Anana 1 (jgrasg1u.htm.txt) 28781528 (0.052):
śarīraghaṭakatvānupapatteś ca/ yat tu rasavad eva kāvyam" iti"
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2402317 (0.052):
ityapi ca vākyaṃ yaṃ kaṃ cida guṇinaṃ kriyāṃ ca kāṃ cidākṣipya nirvṛṇuyāt / na ca viśeṣadarśane sati nākṣepa iti yuktam /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20936181 (0.052):
kiñca vahnivyapte 1 dhūme dṛṣṭe kathaṃ vahnyāvasaṃdehaḥ/ na ca / viśeṣadarśane sati svārasikasya vahnyabhāvasaṃdehasyāsaṃbhavepi
Dharmakirti: Pramanaviniscaya (fragment) (dhkprviu.htm.txt) 6618779 (0.053):
vyavaharati / nirloṭhitaś cāyam artho 'sati nāstitety / 3: arthāntare / tena neha pratanyate / na cāsann ātmā sattāsādhanavṛtteḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20949452 (0.055):
niradhikaraṇayordharmayorniyatasāmānādhikaraṇyarūpavyāptyabhāvādvā// / nādyau/ asati tvaduktayoḥ sādhyasādhanadharmānāśrayatvarūpayoḥ
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt1u.htm.txt) 21182803 (0.056):
pramāyā darśanāditi cenna / trata yādṛcchikasya / viṣayasatvasyottejakatvenottejakābhāvaviśi
Rajasekhara: Kavyamimamsa, Adhikarana 1 (the only part known so far) (rajkmimu.htm.txt) 21969711 (0.057):
śarīraparimāṇa ātmā, anyathā śarīrāphalyamātmāphalyaṃ vā / / atra- / śarīramātramātmānaṃ ye vadanti jayanti te /"
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsvbh1u.htm.txt) 5846484 (0.060):
atra cānyonyasmindharmiṇyātmaśarīrādau 'anyonyātmakatām'adhyasyāhamidaṃ / śarīrādīti /
Vasubandhu: Abhidharmakosa-bhasya (vakobhau.htm.txt) 24077581 (0.060):
sati śarīrālambanatve paraśarīrālamvano 'pi kasmānna bhavati / / asaṃvandhāt /
Madhava: Jaiminiyanyayamalavistara, a metrical exposition of Jaimini's Mimamsasutra, (mjnya02u.htm.txt) 8350567 (0.060):
asatyarthāsmārakatvādekādṛṣṭasya kalpanāt // MJaiNy_2,1.32 //
Durvekamisra (c. 1100): Dharmottarapradipa (durdhpru.htm.txt) 24531185 (0.061):
ityādau sarvaśabdasyopadarśitakārtsnyavṛtasya darśanād uktaṃ | yady evaṃ / daśagrahaṇe 'py evaṃ kiṃ na syād ity āha daśagrahaṇād iti | tur
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt2u.htm.txt) 21029058 (0.061):
pratyakṣe janakatvena svasyāpi janakatvādarśanāditi bhāvaḥ// / jātāvedatadbhāvo na dṛṣṭa ityata āha ghaṭoya'miti // vyasthānupapattiṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 3: Samvitsiddhi (yasasi_u.htm.txt) 3307805 (0.062):
paraśarīrāṇisātmakāni ceṣṭāvattvāt svaśarīravaditi sātmakatve 'numite
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28153447 (0.062):
prasiddhapadasamabhivyāhārāt siddhe 'pi madhukarādivyutpattidarśanāt / ca/ / prakāśikā / vyavahārasya/ / kāryaparatvāditi yojanā/ kāryaparatvaṃ ca
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9681668 (0.062):
sādhyasādhanayoranugamadarśanāt / / na cājīvaccharīratvamupādhiḥ, suṣuptau jīvaccharīre 'pi tadabhāvāt /
Mandana Misra [Mandanamisra]: Brahmasiddhi (mbrahsiu.htm.txt) 27526148 (0.062):
iti karmatyāgadarśanāt / / pratipannagārhasthyasyātmavidyayaiva kṛtakṛtyatāṃ manvānasya ṛṇāpākaraṇaṃ
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7136671 (0.062):
ataḥ samānadharmadarśanāt asati nibhāge saṃśayaḥ, tannivṛttyartho
Salikanathamisra: Prakaranapancika, with Jayapuri Narayanabhatta's Nyayasiddhi: (prakp11u.htm.txt) 28780473 (0.063):
yadi paraṃ tannibandhanavyavahāra eva1334 syāt, tadā / taddarśanāttaddhetubhūtapratipattyanyathānupapattyānumānena śabdasya
parapreraṇātmakaḥ saṅkalpa iti cet; kiṃ śarīraṃ saṅkalpayati, yena
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538467 (0.0):
paraśarīragatagaranirasanavisāraṇadarśanāt / / kathamasati śarīre parapreraṇātmakaḥ saṅkalpa iti cet ; kiṃ śarīraṃ
tadabhāve na bhavet ? / karaṇam iti cen na; manasaḥ karaṇatvāt / kim
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538475 (0.0):
kathamasati śarīre parapreraṇātmakaḥ saṅkalpa iti cet ; kiṃ śarīraṃ / saṅkalpayati, yena tadabhāve na bhavet ? / karaṇamiti cenna; manasaḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19540637 (0.037):
saṅkalpo na ghaṭetetyarthaḥ / śaṅkate 'karaṇa' miti / tatra karaṇaṃ / śarīramiti cenna, manasa eva karaṇatvādityarthaḥ / tathā ca śarīrābhāve
asatīśvarasya manaḥ ? bāḍham / nanv evaṃ vigrahadharmādharmānāśvaryādayaḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538486 (0.049):
saṅkalpayati, yena tadabhāve na bhavet ? / karaṇamiti cenna; manasaḥ / karaṇatvāt kimastīśvarasya manaḥ ? bāḍham / nanvevaṃ
sādhāraṇadharmāḥ prāduḥṣyuḥ / maivam; / kāryatvākṣiptasamarthakartṛmattvād(ttvārtha?) draḍhimnaivāpāsatvāt /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538497 (0.0):
vugrahadharmādharmānaiśvaryādayaḥ sādhāraṇadharmāḥ prāduḥṣyuḥ / maivam ;
manaso nityendriyatayā dehāpagame 'pi sambandhābhyupagamād anaikāntikaś ca
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538511 (0.0):
kāryatvākṣiptasamarthakartṛmattvāt (ttvārtha) draḍhimnaivāpāstatvāt / / manaso nityendriyatayā dehāpagame 'pi sambandhābhyupagamādanaikāntikaśca /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538519 (0.0):
yāvaddhi dṛṣṭānuguṇaṃ vyāptyupayogi, tāvadanujñāyate / / nacāsmadādermanasāpyacintyaracanasyāparyantavistārasya
Ramanuja: Sribhsya 1,1.3 (rams11pu.htm.txt) 6215612 (0.038):
samanaskatvād iti cen na; manaso nityatvena dehāpagame 'pi manasas
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19540692 (0.052):
ca manovattvaṃ, tata eva jñānasaṅkalpādikaṃ ca pratīyate / taddehavigame / 'pi manaso nityendriyatvopagamādeva śarīrānapekṣasaṅkalpādyupapattiriti /
manasāpy acintyaracanasyāparyantavistārasya mahābhūtabhautikaprapañcasya
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538528 (0.0):
nacāsmadādermanasāpyacintyaracanasyāparyantavistārasya
prādeśikaśarīrakaḥ kiñcijjñaḥ puṇyapāpaparavaśagatir alaṃ nirmāṇāyety
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538537 (0.0):
nacāsmadādermanasāpyacintyaracanasyāparyantavistārasya / mahābhūtabhautikaprapañcasya prādeśikaśarīrakaḥ kiñcijjñaḥ
aparimitajñānāiśvaryaśaktiḥ śarīrādyanapekṣaḥ saṅkalpād eva
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538546 (0.0):
puṇyapāpaparavaśagatiralaṃ nirmāṇāyetyaparimitajñānaiśvaryaśaktiḥ
sakalabhuvananirmāṇakṣamaḥ kartā siddhaḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538552 (0.0):
śarīrādyanapekṣaḥ saṅkalpādeva sakalabhuvananirmāṇakṣamaḥ kartā siddhaḥ /
īdṛśena kartrā ghaṭādiṣu kāryatvasya sambandho na dṛṣṭa iti cet;
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538560 (0.0):
śarīrādyanapekṣaḥ saṅkalpādeva sakalabhuvananirmāṇakṣamaḥ kartā siddhaḥ / / īdṛśena kartrā ghaṭādiṣu kāryatvasya sambandho na dṛṣṭa iti cet ;
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19540927 (0.054):
śaṅkate 'īdṛśene' ti / akarmavaśyatvāśarīritvasarvajñatvādiviśiṣṭakartrā / kāryatvasyāvinābhāvo ghaṭādau na dṛṣṭa iti śaṅkiturbhāvaḥ /
atigahanagiritaṭādhiṣṭhānenātiprakṛṣṭādṛṣṭacarendhananivahasambandhinā
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538571 (0.0):
īdṛśena kartrā ghaṭādiṣu kāryatvasya sambandho na dṛṣṭa iti cet ; / atigahanagiritaṭādhiṣṭhānenātiprakṛṣṭādṛṣṭacarendhananivahasambandhinā
hutavahaviśeṣeṇa mahānasādau dhūmasya vā kiṃ sambandho dṛṣṭaḥ ? yena
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538579 (0.0):
atigahanagiritaṭādhiṣṭhānenātiprakṛṣṭādṛṣṭacarendhananivahasambandhinā / hutavahaviśeṣeṇa mahānasādau dhūmasya vā kiṃ sambandho dṛṣṭaḥ ? yena
dhūmaviśeṣadarśanād giriśikhare tathāvidhāgnir anumīyate / yādṛśo dhūmo
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538590 (0.0):
hutavahaviśeṣeṇa mahānasādau dhūmasya vā kiṃ sambandho dṛṣṭaḥ ? yena / dhūmaviśeṣadarśanāt giriśikhare tathāvidhāgniranumīyate / yādṛśo dhūmo
Arcata: Hetubindutika (arhebt2u.htm.txt) 12105959 (0.062):
siddhāntavādyāha nāgnīndhanasāmagrījanyo yādṛśo dhūmastādṛśa eva / dhūmādapi bhavati kāraṇabhedena | kutaścit sāmyāt (Hbṭ 156)
yatrāvagataḥ tatraiva tādṛśas tatsampādanasamartho dṛṣtāntabhūmāv
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538591 (0.0):
dhūmaviśeṣadarśanāt giriśikhare tathāvidhāgniranumīyate / yādṛśo dhūmo / yatrāvagataḥ tatraiva tādṛśastatsampādanasamarthau
aparidṛṣṭo 'pi sāmānyavyāptibalena pakṣadharmatāvaśāt sidhyatīti cet; tad
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538599 (0.0):
dṛṣṭāntabhūmāvaparidṛṣṭo 'pi sāmānyavyāptibalena pakṣadhramatāvaśāt
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538606 (0.030):
dṛṣṭāntabhūmāvaparidṛṣṭo 'pi sāmānyavyāptibalena pakṣadhramatāvaśāt
Gautama: Nyayasutra (nystik_u.htm.txt) 2438447 (0.061):
atha dṛṣṭāntadharmiṇyadṛṣṭamapīndriyasādhanatvaṃ / pakṣadharmatābalātsidhyati /
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20947886 (0.064):
kiṃ ca yaḥ karaṇasāmarthyarūpavyāptipakṣadharmatānyataravighaṭanarūpaḥ sa
idam asmābhir abhidhīyamānaṃ kim iti na hṛdayam adhirohati bhavatām /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538606 (0.046):
dṛṣṭāntabhūmāvaparidṛṣṭo 'pi sāmānyavyāptibalena pakṣadhramatāvaśāt / sidhyatītita cet ; tadidamasmābhirabhidhīyamānaṃ kimiti na
ihāpi kāryatvaṃ samarthakartṛpūrvakatvena ghaṭādiṣu viditasambandhaniyamaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538624 (0.0):
hṛdayamadhihohati bhavatām / imāpi kāryatvaṃ samarthakartṛpūrvakatvena
Yamuna: Isvarasiddhi (yamis_pu.htm.txt) 24183400 (0.036):
sāṃsiddhikasarvārthadarśanatatpreraṇaśaktisampanna eva sidhyati; / kāryatvasya samarthakartṛpūrvakatvena pratibandhāt /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538210 (0.036):
sāṃsiddhikasarvārthadarśanatatpreraṇaśaktisampanna eva sidhyati ; / kāryatvasya samarthakartṛpūrvakatvena pratibandhāt /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539859 (0.047):
te cākaraṇakatvānnitye eveti bhāvaḥ / 'kāryatvasye' ti / yatra kāryatvaṃ / tatra tatra samarthakartṛjanyatvamiti vyāpterityarthaḥ /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19540749 (0.049):
'maivam' iti / samarthakartṛpūrvakatvena kāryatvasya vyāptergṛhītatvāt
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539920 (0.061):
bhāvaḥ-yenākareṇa kartuḥ kāraṇatvaṃ tadrūpāvacchinnakartṛpūrvakatvenaiva / kāryatvasya ghaṭādau vyāptirgṛhītā / kiñcidviṣayājñānādimattvena ca na
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brsgor1u.htm.txt) 10480663 (0.061):
tathāpyagre 'prakṛtiśca' ityadhikaraṇe tatkāraṇatvaṃ na kartṛtvamātraṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 1 (brssgo1u.htm.txt) 13271321 (0.061):
tathāpyagre 'prakṛtiśca' ityadhikaraṇe tatkāraṇatvaṃ na kartṛtvamātraṃ
Bhagavadgita (bhgsbh_u.htm.txt) 22935812 (0.063):
kārya karaṇānāṃ kartṛtvam utpādakatvaṃ yat tat kārya karaṇa kartṛtvaṃ
kṣtityādiṣu dṛśyamānaṃ svasampādanasamartham adṛṣṭapūrvam eva
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538633 (0.0):
ghaṭādiṣu viditasambandhaniyamaṃ kṣityādiṣu dṛśyamānaṃ
buddhimatkartāram upasthāpayati / yathaiva hi / deśakālendhanaparimāṇādiviśeṣānādareṇa dhūmasya
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538645 (0.0):
svasampādanasamarthamadṛṣṭapūrvameva buddhimatkartāramupasthāpayati /
svodayānuguṇahutavahamātreṇa sambandhaniyamaḥ,
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538650 (0.0):
yathaiva hi deśakālendhanaparimāṇādiviśeṣānādareṇa dhūmasya / svodayānuguṇahutavahamātreṇa
tathaivānīśvaratvākiñcijjñatvaśarīritvapuṇyapāpaparavaśatvam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538657 (0.0):
svodayānuguṇahutavahamātreṇa / sambndhaniyamaḥ,tathaivānīśvaratvākiñcijjñatvaśarīritvapuṇyapāpaparavaśatvamanuṣyatvādi-
anuṣyatvādiviśeṣaprahāṇena kāryasya
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538666 (0.012):
sambndhaniyamaḥ,tathaivānīśvaratvākiñcijjñatvaśarīritvapuṇyapāpaparavaśatvamanuṣyatvādi- / viśeṣaprahāṇena kāryasya svinirmāṇasamarkhabuddhimatkartṛmātreṇa
svanirmāṇasamarthabuddhimatkartṛmātreṇa sambandhaniyamaniścaya iti na
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538676 (0.0):
viśeṣaprahāṇena kāryasya svinirmāṇasamarkhabuddhimatkartṛmātreṇa / sambandhaniyamaniścaya iti na kaścidviśeṣaḥ /
kaścidviśeṣaḥ / / api ca vibhudravyasaṃyoginaḥ parispandavataś ca sarvatra
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538684 (0.0):
sambandhaniyamaniścaya iti na kaścidviśeṣaḥ / / api ca vibhudravyasaṃyoginaḥ parispandavataśca sarvatra
sparśavattvāvyabhicāre 'pi / jñānasukhādinityadravyaviśeṣaguṇānumitātmasaṃyogino manasaḥ katham iva
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538700 (0.0):
api ca vibhudravyasaṃyoginaḥ parispandavataśca sarvatra / sparśavattvāvyābhicāre 'pi
Parthasarathi Misra: Sastradipika (sastrdiu.htm.txt) 2559630 (0.047):
atra kaścit- nityadravyagataviśeṣaguṇatvātsukhādīnāṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24755792 (0.052):
sukhādirdravyasaṃyogāsamavāyihetukaḥ kāryatve sati / nityadravyaviśeṣaguṇatvāt pākajaparamāṇurūpavaditi / dravyāntarasaṃyogasya
Udayana: Nyayakusumanjali, Stavaka 3 (udnyku3u.htm.txt) 16137477 (0.061):
viśeṣaguṇaśūnyadravyatvāt nityatve satyanārambhakadravyatvāt
Udayana: Nyayavarttikatatparyaparisuddhi, Adhyaya 1,1 (nvtp1_1u.htm.txt) 7164471 (0.061):
nanu mano vibhu sarvadā sparśarahitadravyatvāt, viśeṣaguṇaśūnyadravyatvāt, / nityatve satyanārambhakadravyatvāt, jñānasamavāyikāraṇasaṃyogādhāratvāt
sparśarahitatatvam ? kathaṃ ca vāyavīyadravyasya mahimaguṇaśālino
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538709 (0.0):
jñānasukhādinityadravyaviśeṣaguṇānumitātmasaṃyogino manasaḥ kathamiva / sparśarahitatvam ? kathaṃ na vāyavīyadravyasyamahimaguṇaśālino
niyatādhiṣṭhānasparśanatvaniyamadarśane 'pi tvagindriye tadviparyayaḥ ?
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538719 (0.0):
sparśarahitatvam ? kathaṃ na vāyavīyadravyasyamahimaguṇaśālino / niyatādhiṣṭhānaspārśanatvaniyamadarśane 'pi tvagindriye tadviparyayaḥ ?
taijasasya vā rūpasparśayor anyattarasya vā prākaṭyaniyame 'pi
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538725 (0.0):
niyatādhiṣṭhānaspārśanatvaniyamadarśane 'pi tvagindriye tadviparyayaḥ ? / taijasasya vā rūpasparśayoranyattarasya vā prākaṭyaniyame 'pi
rūpopalambhasādhanatānumitataijasabhāvasya cakṣuṣo niyamena
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538728 (0.0):
taijasasya vā rūpasparśayoranyattarasya vā prākaṭyaniyame 'pi / rūpopalambhasādhanatānumitataijasabhāsya cakṣuṣo niyamena
tadubhayānudbhavābhyupagamaḥ ? / atha kāryadarśanānumitasadbhāvānāṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538742 (0.0):
rūpopalambhasādhanatānumitataijasabhāsya cakṣuṣo niyamena / tadubhayānudbhavābhyupagamaḥ ? / atha kāryadarśanānumitasadbhāvānāṃ
taijasādibhāve 'pi tattadviśeṣaṇāṃ yogyānupalabdhibādhitatvāt
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538752 (0.0):
tadubhayānudbhavābhyupagamaḥ ? / atha kāryadarśanānumitasadbhāvānāṃ / taijasādibhāve 'pi tattadviśeṣāṇāṃ yogyānupalabdhibādhitatvāt
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28198252 (0.055):
pradarśayati adbhiḥ indhanamityādinā/ tathā ca indhanaśabdaḥ bhāve / lyuḍanta iti bhāvaḥ ityāhuḥ/ / suvarṇataijasatvavādaḥ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19541496 (0.057):
nanu cakṣurādestaijasādibhāve 'pi tattadviśeṣasya pramāṇasiddhatvānna
Yamuna: Siddhitraya, Part 1: Atmasiddhi (yaatsi_u.htm.txt) 24757805 (0.057):
'bhidhātumityuktameva / yogyānupalabdhyaivābhāvasya samarthitatvāt / / apica pratyakṣasaṃvit svasattākāle svaviṣayasya sadbhāvaṃ sādhayantī
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19541281 (0.058):
yogyānupalambhabādhitatvamiti nāpādakavyāpakatvamāpādyasyeti bhāvaḥ /
Gautama: Nyayasutra (nysvbh_u.htm.txt) 22563744 (0.063):
tasya kāryaṃ liṅm kāraṇabhāvāddhi kāryabhāva / evaṃ taijasavāyavyayordavyayoḥ pratyakṣatvād
Vyasatirtha: Tarkatandava (vytrkt3u.htm.txt) 20918842 (0.064):
yogyatvāttadanupalabdheryogyānupalabdhitvādyogyānupalabdhītyuktam/ kiṃ
tadabhyupagame 'nekaniyamabhaṅgaprasaṅgāc ca tathābhyupagamaḥ, hanta tarhi
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538758 (0.0):
taijasādibhāve 'pi tattadviśeṣāṇāṃ yogyānupalabdhibādhitatvāt / tadabhyupagame 'nekaniyamabhaṅgaprasaṅgācca tathābhyupagamaḥ, hanta tarhi
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19541301 (0.028):
yadyapi manaso 'ṇutvāttatra sparśavattvasya yogyānupalambhabādho durvacaḥ / / tathāpi tatra tadupagame 'nekaniyamabhaṅgaprasaṅgostyeva / tadāha
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538770 (0.058):
anekaniyamadarśanavighātaprasaṅgācca tathābhyupagama iti sarvaṃ
Badarayana: Brahmasutra, Adhyaya 2 (brssgo2u.htm.txt) 3250778 (0.062):
karmasamavāyina ekatvādanekatvaniyamabhaṅga ityāha ekaiko hīti /
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19541350 (0.063):
udbhūtarūpavattvādisvīkāre nānāniyamabhaṅgaprasaṅgo 'nusandheyaḥ / vipakṣe
prakṛtaviṣaye 'pi prasañjitadharmaviśeṣāṇām anupalambhabādhāviśeṣād
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538767 (0.0):
prakṛviṣaye 'pi prasaḍhañjitadharmaviśeṣāṇāmanupalambhabādhāviśeṣāt
anekaniyamadarśanavighātaprasaṅgāc ca tathābhyupagama iti sarvaṃ samānam
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538775 (0.0):
prakṛviṣaye 'pi prasaḍhañjitadharmaviśeṣāṇāmanupalambhabādhāviśeṣāt / anekaniyamadarśanavighātaprasaṅgācca tathābhyupagama iti sarvaṃ
Ratnakirti: Nibandhavali (bsa075_u.htm.txt) 3097894 (0.048):
tṛṇādāvapi puruṣasya svabhāvaviprakṛṣṭatvādapratikṣepa iti sarvaṃ / samānamanyatrābhiniveśāt / puruṣavyāpārapūrvakatā tāvanna pratīyate
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538757 (0.058):
tadabhyupagame 'nekaniyamabhaṅgaprasaṅgācca tathābhyupagamaḥ, hanta tarhi
anyatrābhiniveśāt / / dṛśyante hi nītayaḥ / yathā vivādāspadaṃ paramāṇvādi prekṣāvatpreritaṃ
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538780 (0.0):
anekaniyamadarśanavighātaprasaṅgācca tathābhyupagama iti sarvaṃ / samānamanyatrābhiniveśāt /
ceṣṭate, acetanatvāt; yad acetanaṃ tat tathā, yathā tathāvidhaṃ kandukādi
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538797 (0.0):
dṛśyante hi nītayaḥ / yathā-vivādāspadaṃ paramāṇvādi prekṣāvapreritaṃ / ceṣṭate, acetanatvāt ; yadacetanaṃ tattathā, yathā tathāvidhaṃ kandukādi /
prakṛtyupakaraṇapratyakṣapūrvikāḥ kāryatvāt tadvad eva |
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538802 (0.035):
bāhyābhyantarapravṛttaya-prakṛtyupakaraṇapratyakṣapūrvikāḥ
pratyakṣaṃ tat prameyatvāt padārthatvād ghaṭādivat/
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19538999 (0.033):
vyabhicāra iti bāhyatvena pratyakṣaṃ viśeṣitam // 14 // 15 // / pratyakṣaṃ tat prameyatvātpadārthatvāddhaṭādivat /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28159411 (0.042):
ghaṭapadārthaviśiṣṭa iti jñānasya ghaṭapadārthatvaviśiṣṭīyatvena
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9685623 (0.044):
vivādapadaṃ pratyakṣam, vastutvātprameyatvādghaṭavat /
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28150552 (0.051):
kāraṇatāvacchedakapadapadārthasambanadhe 'pyakṣatam/ / ghaṭādipadatadarthayoranyasambandhavāraṇāya anukūlāntaṃ
Annambhatta: Tarkasamgraha, with auto-commentary (Dipika), Nilakanta's Dipikaprakasika and Balapriya (antsdi_u.htm.txt) 28168523 (0.054):
viṣayāḥ tāvatpadārthaviṣayakasamaraṇameva saṃskāranāśakam/ tathā ca / ghaṭapaṭādi
Khandadeva: Bhattadipika, a commentary on Jaimini's Mimamsasutra, Adhyaya 1, Adhikarana 3, (jsbh1-3u.htm.txt) 13260885 (0.056):
kāraṇatvanityarthaḥ / / jñānasyaiveti // / ghaṭapadavattāniścayasyaivetyarthaḥ /
Vadivagisvara: Manamanohara (vvmanmhu.htm.txt) 9687265 (0.064):
abhāvaḥ pratyakṣaḥ, prameyatvād, ghaṭavat / / na cendriyārthasambandhābhāvo bādhakaḥ, asambaddhasyāpi pratyakṣatve ko
ekecchānuvidhāyīdam acaitanyāt svadehavat || YIs_16 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19539007 (0.063):
ekecchānuvidhāyīdamacaitanyāt svadehavat // 16 //
ekenābhiṣṭhitāḥ kāryaṃ kurvate sarvacetanāḥ |
dehasambandhasāpekṣakāryakṛttvāt tvagādivat || YIs_17 ||
Yamuna: Siddhitraya, Part 2: Isvarasiddhi (yaissi_u.htm.txt) 19541728 (0.0):
ekenādhiṣṭhitāḥ kāryaṃ-kurvate sravacetanāḥ / / dehasambandhasāpekṣakāryakṛttvāt tvagādivat // 17 //